فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی دفاعی
پیاپی 29 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نادر جوانی، فتح الله کلانتری*، ابراهیم ایجابی، علی ایمانی صفحات 7-39
  هدف

  جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد امنیت بومی و خوداتکا در منطقه خلیج فارس و همچنین جهت مقابله با تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه، نیاز به کسب اقتدار دارد. بنابراین مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) و تدوین راهبردهای قدرت آفرین ایران انجام شده است.

  روش شناسی: 

  تحقیق کاربردی بوده و به روش موردی- زمینه ای که از طریق سوآت بهبود یافته جهت تدوین راهبردها و تکنیک تاپسیس جهت اولویت بندی راهبردها استفاده شده است.

  یافته ها

  از تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 13 راهبرد بخشی (3 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابتی، 3 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی) به دست آمده است. طبق نتایج سوآت بهبود یافته تعداد 7 راهبرد اصلی قدرت آفرین در منطقه خلیج فارس تدوین شد.

  نتیجه گیری

  موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اقتدار در وضعیت محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

  کلیدواژگان: راهبرد، عوامل محیطی، خلیج فارس، قدرت آفرین، جمهوری اسلامی ایران
 • عادل فرزانه*، خسرو بوالحسنی، علی اصغر بیک بیلندی، غلامرضا نصیرپور، حسین فیاضی، علی حیدر زارعی، مهدی صباغی صفحات 41-73
  هدف

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تهدیدات نظامی آمریکا و ارایه راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر آنها می باشد.

  روش

  نوع تحقیق کاربردی بوده و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران و پرسش نامه جمع آوری و از روش توصیفی با رویکرد آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری کلی تحقیق، 70 نفر و حجم نمونه بر جامعه آماری منطبق بوده و تمام شمار تعیین شده است. برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها، ضمن فیش برداری از مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های تخصصی با به کارگیری روش های تحلیل اسنادی و تحلیل نخبگی، از روش های آمار توصیفی و استنباطی نیز استفاده شده است.

  یافته ها

  تعداد 7 راهبرد اصلی بر اساس 73 عامل منتخب تحقیق (19 عامل قوت، 9 عامل ضعف، 10 عامل فرصت و 35 عامل تهدید) با تکیه بر راهبردهای بخشی ارایه شده، احصاء گردید.

  نتایج

  نتیجه بردار بر روی محور مختصات دکارتی بیانگر آن است که رقابت ج.ا.ایران بیشتر معطوف به قوت ها است تا فرصت ها

  کلیدواژگان: راهبرد، قدرت نظامی، تهدیدات نظامی، راهبرد نظامی
 • احمد عسکری*، حبیب الله طاهرپور کلانتری، سیدجواد کاملی صفحات 75-103
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه تحلیل نقش تعدیل گری قابلیت انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین ویژگی های محیط های پویا و جنگ های آینده بر عملکرد فرماندهان عملیاتی در شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی آجا می باشد.

   روش پژوهش: 

  روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) اکتشافی بوده و جامعه آماری کیفی شامل12 نفر از خبرگان و جامعه آماری کمی شامل  234 نفر و از جدول کرجسی- مورگان نمونه گیری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS24،Amos26  استفاده گردید.

  یافته ها

  مدل با 4 بعد و 30 مولفه تهیه گردید. یافته های حاصل از آزمون های آماری حاکی از برازش خوب مدل بوده نشان داد که انعطاف پذیری شناختی رابطه بین ویژگی های محیط پویا و جنگ های آینده  بر عملکرد فرماندهان را تعدیل مثبت می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد، میزان شدت تاثیر قابلیت انعطاف پذیری شناختی 0.79، ویژگی های جنگ های آینده 0.612 و پویایی های ماموریتی 0.587 بر عملکرد  بوده و در مجموع 0.77 درصد از واریانس عملکرد فرماندهان در مدل تبیین گردید.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، جنگ های آینده، پویایی محیط ماموریتی
 • محمد اختری*، محمدعلی کرامتی، سید عبدالله امین موسوی صفحات 105-139
  هدف

  از این رو هدف این پژوهش ارایه مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت های حیاتی کشور است.

  روش

  با استناد به اسناد بالادستی در حوزه سایبری، مدل های بلوغ امنیت سایبری مرجع و با استفاده از روش های تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) سعی در تفسیر یکپارچه یافته های به دست آمده از مطالعات کیفی با هدف دستیابی به سطح ادراکی و ارایه مدل مفهومی شده است. برای شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، با استفاده از ادبیات نظری و مطالعه تحقیقات پیشین، ابتدا 144 پژوهش با استفاده از ابزار CASP ارزیابی و در نهایت 21 پژوهش منتخب شدند.

  یافته ها

  پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و در نهایت 56 شاخص احصاء گردید. این شاخص ها از طریق پرسشنامه با 16 نفر از خبرگان به اشتراک گذاشته شد و شاخص های نهایی برای طراحی مدل استخراج گردید. مدل به دست آمده شامل سه بعد، 13 مولفه و 56 شاخص می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه دستورالعمل های مرتبط با بلوغ امنیت سایبری باید کامل و جامع باشد به نحوی که کلیه موارد مرتبط با امنیت سایبری را در برگیرد، از این رو می توان از این پژوهش برای تدوین دستورالعمل های مرتبط با بلوغ امنیت سایبری، استفاده و شاخص های احصاء شده در این پژوهش را مبنای تدوین این دستورالعمل ها قرار داد.

  کلیدواژگان: بلوغ سایبری، مدل مفهومی، زیرساخت حیاتی
 • سجاد فرهنگ، حمید آروند* صفحات 141-165
  هدف

  در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر کاربرد شبیه سازی آموزشی دیجیتال بر پیش آماده سازی ذهنی و یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در میان کارکنان سازمان های نظامی پرداخته شد.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از حیث هدف اکتشافی و از حیث روش شناسی کیفی و از نوع فرا ترکیب می باشد. جامعه آماری پژوهش، متشکل از مطالعات کیفی معتبر منتشرشده در حوزه کاربرد فناوری های شبیه سازی دیجیتال (با تمرکز بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) در یادگیری شناختی اجتماعی تا سال 1401 می باشد.

  یافته ها

  پنج مولفه تلقین ناخودآگاه احساس حضور فراگیر در محیط یادگیری، افزایش ظرفیت پردازش شناختی مفاهیم انتزاعی و غیرقابل تجربه عینی، قابلیت درک عمیق سوژه در محیط شبیه سازی، تقویت انگیزه یادگیری، بهبود خلاقیت در رابطه با موضوع یادگیری به عنوان تاثیر کاربرد فناوری شبیه سازی دیجیتال بر یادگیری شناختی اجتماعی رفتار اخلاقی در سازمان های دفاعی شناسایی گردید.

  نتیجه گیری

  فناوری های شبیه سازی دیجیتال به واسطه فراهم آوردن امکان تجربه متوالی و عینی سوژه یادگیری و همچنین ایجاد انعطاف در سناریوهای آموزشی، قادر خواهند بود تحولی چشمگیر در یادگیری شناختی اجتماعی و توسعه رفتار اخلاقی در سازمان های نظامی ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: یادگیری شناختی اجتماعی، رفتار اخلاقی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، فراترکیب
 • مسعود مصدق*، مرجان بدیعی ازنداهی، رسول افضلی، محسن مرادیان صفحات 167-209
  هدف

  پژوهش حاضر که باهدف تبیین و شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی اثرگذار بر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام گردیده است.

  روش شناسی: 

  این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های اقتصاد سیاسی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون (نرم افزار اطلس تی. آی)، انجام که به شناسایی بیش از 270 مضمون پایه منجر گردیده است.

  یافته ها

  مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 64 مضمون محوری تقلیل و درنهایت 14 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد، اقتصاد سیاسی داخلی از اثرگذاری بیشتری بر قدرت نظامی ایران برخوردار است. ترتیب توالی اثرگذاری پیشران ها عبارت است از: جغرافیا و منابع استراتژیک، دولت رانتیر، مجتمع های نظامی- صنعتی، ارکان قدرت سیاسی، روابط و مناسبات خارجی، استراتژی ژیوپلیتیکی، نظم وستفالی، شوک های نفتی، نظم آنارشیک، تجارت خارجی، دیپلماسی دفاعی، نظم لیبرال، جهانی شدن و تحریم های بین المللی. همچنین ابعاد قدرت نظامی متاثر از اقتصاد سیاسی به ترتیب اولویت عبارت اند از: هزینه های نظامی، تجهیزات و فناوری، دیپلماسی دفاعی، نیروی انسانی، فرماندهی و مدیریت و ساختار سازمانی.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی داخلی، اقتصاد سیاسی جهانی، قدرت نظامی ایران
|
 • Nader Javani, Fatolah Kalantari *, Ebrahim Ejabi, Ali Imani Pages 7-39
  Objective

  The Islamic Republic of Iran needs authority to create indigenous and self -regional security in the Persian Gulf, as well as to counter regional and trans -regional threats in the area. Therefore, this article is aimed at identifying environmental factors (strength, weakness, opportunity, threat) and formulating Iranian powerful strategies.

  Methodology

  It is applied research and is used by the case-context-based method to formulate strategies and tapis techniques to prioritize strategies.

  Results

  Data analysis has found 13 part strategies (3 aggressive strategies, 5 competitive strategies, 3 conservative strategies and 2 defensive strategies). According to the improving the improving the number of 7 main power strategies in the Persian Gulf.

  Conclusion

  The strategic position of the Islamic Republic of Iran for attaining authority is in a strong conservative and strong situation that is moving towards a mild and focused offensive.

  Keywords: Strategy, External factors, Persian Gulf, Power-creating, Islamic Republic of Iran
 • Adel Farzaneh *, Khosrow Bolhosni, AliAsghar Beik Bilandi, Gholamreza Nasirpour, Hossein Fayazi, Ali Haider Zarei, Mehdi Sabbaghi Pages 41-73
  Purpose

  The main purpose of this research is to examine the military threats of the United States and present the military strategies of the Islamic Republic of Iran against them.

  Method

  The type of research is applied, and the necessary information is obtained from the study of documents, interviews with experts and questionnaires, and a descriptive method with a mixed approach has been used. The overall statistical population of the research is 70 people and the sample size is consistent with the statistical population and all the numbers have been determined. In order to collect and analyze data, in addition to taking samples from library studies and conducting expert interviews, using document analysis and elite analysis methods, descriptive and inferential statistics methods have also been used.

  Results

  The number of 7 main strategies was calculated based on 73 selected research factors (19 strength factors, 9 weakness factors, 10 opportunity factors and 35 threat factors) relying on the provided partial strategies.

  Conclusion

   The result of the vector on the axis of Cartesian coordinates indicates that the competition of the Islamic Republic of Iran is more focused on strengths than opportunities.

  Keywords: Strategy, Military Power, Military threats, military strategy
 • Ahmad Askari *, Habibolah Taherpor Kalantari, Javad Kameli Pages 75-103
  Purpose

  The purpose of this research is to analyze the moderating role of cognitive flexibility in the relationship between the characteristics of dynamic environments and future wars on the performance of operational commanders in the integrated command and control network of Aja air defense.Research

  method

  The research method is mixed (quantitative and qualitative) and the qualitative statistical population includes 12 experts and the quantitative statistical population includes 234 people, and the Karjesi-Morgan table was used for sampling. The data collection tool was a questionnaire, and the statistical analysis software SPSS24, Amos26 was used to analyze the data.

  Findings

  The model was prepared with 4 dimensions and 30 components. The findings of the statistical tests indicated a good fit of the model and showed that cognitive flexibility positively moderates the relationship between the characteristics of the dynamic environment and future wars on commanders' performance.

  Conclusion

  The results of the present study also showed that the severity of the impact of cognitive flexibility was 0.79, the characteristics of future wars was 0.612, and mission dynamics was 0.587 on performance, and a total of 0.77% of the variance of commanders' performance was explained in the model.

  Keywords: cognitive flexibility, Future Wars, mission environment dynamics
 • Mohamad Akhtari *, Mohamadali Keramati, Seyed abdollah Amin Mousavi Pages 105-139
  Objective

  the goal of this research is to provide a conceptual model of cyber security maturity for the critical infrastructure of the country.

  Metodology:

   Based on this, by referring to upstream documents in the cyber field, reference cyber security maturity models, and using mixed research methods (quantitative and qualitative), we try to interpret the findings obtained from qualitative studies in an integrated manner with the aim of achieving a perceptual level and presenting a conceptual model. has been To identify dimensions, components and indicators, using theoretical literature and studying previous research, first 144 studies were evaluated using CASP tool and finally 21 studies were selected.

  Results

  Selected studies were coded using MAXQDA software and finally 56 indicators were calculated. These indicators were shared with 16 experts through a questionnaire and the final indicators were extracted for model design. The obtained model includes three dimensions, 13 components and 56 indicators.

  Conclusion

  Considering that the guidelines related to the maturity of cyber security must be complete and comprehensive in a way that includes all matters related to cyber security, therefore, it is possible to use the indicators calculated in this research the basis for compiling these guidelines.

  Keywords: Cyber maturity, Conceptual model, critical infrastructure
 • Sajjad Farhang, Hamid Arvand * Pages 141-165
  Background

  The lack of imagination capability, Perception and learning ethical behavior cannot be compensated by organizational statements or traditional training, and in addition, organizations do not possess enough tools and sources to solve this problem. However, digital simulation technologies like virtual reality, can help to learn ethical behavior through unconscious mental processing and goal priming of ethical behavior by providing a platform for imagining the results of unethical/ethical behaviors in the simulated environment.

  The Aim

  The present study survey the impact of the use of Virtual Reality Simulation technology on the mental priming and social cognitive learning of ethical behavior among the employees of organizations.

  Methods

  The paradigm and methodological approach of the current research is interpretive and qualitative with a meta-synthesis method. The statistical population of the research consists of authentic qualitative studies published in the field of application of digital simulation technologies in social cognitive learning from 2010 to 2022.

  Findings

  Based on the meta-synthesis results, the five components of unconscious indoctrination, feeling of pervasive presence in the learning environment, increasing the cognitive processing capacity of abstract and non-experiential concepts, the ability to deeply perceive the subject in the simulation environment, positive motivation to learn, improving creativity were identified as the effect of the use of Virtual Reality as digital simulation technology on social cognitive learning and ethical behavior in organizations.

  Conclusion

  Based on the results of the research, it is concluded that digital simulation technologies can provide a significant change in social cognitive learning and automation of ethical behavior.

  Keywords: Social cognitive learning, Ethical Behavior, virtual reality, Augmented reality, Meta-synthesis
 • Massoud Mossadegh *, Marjan Badiee Azandahi, Rasoul Afzali, Mohsen Moradian Pages 167-209

  The current research, which was carried out with the aim of explaining and identifying the drivers of political economy affecting the military power of the Islamic Republic of Iran, is practical in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method. Upstream documents and library sources have been used to identify the drivers of political economy. Qualitative data analysis based on the theme analysis method (AtlasT.I software), which led to the identification of more than 270 basic themes. After combining and summarizing, the basic themes were reduced to 64 core themes and finally 14 main categories were extracted as key drivers. In order to explain the effect of political economy drivers on Iran's military power, the method of mutual influence matrix and the Mikmaq questionnaire (20*20 matrix) have been used. The responses of the statistical population include: 37 faculty members of the military and civilian universities of the country who were selected in a non-probability purposeful way, were collected and analyzed. The results and findings of the research show that the domestic political economy has a greater effect on Iran's military power. The sequence of influence of drivers is: geography and strategic resources, rentier government, military-industrial complexes, pillars of political power, foreign relations, geopolitical strategy, Westphalian order, oil shocks, anarchic order, foreign trade, diplomacy Defense, liberal order, globalization and international sanctions. Also, the dimensions of military power affected by political economy are: military expenses, equipment and technology, defense diplomacy, manpower, command and management and organizational structure.

  Keywords: Domestic political economy, Global Political Economy, Iran's military power