فهرست مطالب

نشریه طلوع بهداشت
سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 100، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریحانه قاسمیان، زهرا نامجو، زهرا پورموحد* صفحات 1-12
  مقدمه

  توانایی ابراز وجود در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه به دلیل ارایه مراقبت های پیچیده و بحرانی به بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بهبود کیفیت مراقبتهای ارایه شده توسط پرستاران تاثیر دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش توانمند سازی روانشناختی بر ابراز وجود پرستاران بخش مراقبتهای ویژه نوزادان انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه نیمه تجربی، 27 نفر از پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1401 به صورت سرشماری انتخاب و در کارگاه آموزشی توانمند سازی روان شناختی طی چهار جلسه ی یک ساعته به صورت مجازی شرکت کردند. مداخله توسط پنج روانشناس با تجربه طراحی و با همراهی پژوهشگر و یک روانشناس اجرا شد.  داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه ی ابراز وجود گمبریل و ریچی، قبل و دو هفته بعد از آموزش توانمندسازی روانشناختی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون آماری تی زوجی و کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از آموزش، میانگین  ابراز وجود از 13/36±93/117 به 31/36±44/149 به طور معنی دار افزایش یافت (001/0=P) که نشان دهنده تاثیر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر میزان ابراز وجود پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان بود.

  نتیجه گیری

  پس از آموزش توانمندسازی روانشناختی، ابراز وجود پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان به طور معنی داری افزایش یافته و برای بهبود کیفیت مراقبتهای ارایه شده به نوزادان و خانواده های آنها لازم است پرستاران با کسب توانمندی روانشناختی، ابراز وجود خود را ارتقا دهند.
  این پژوهش حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان می باشد.

  کلیدواژگان: روانشناسی، توانمندسازی، ابراز وجود، پرستاران، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
 • علیرضا بابایی زارچ، کاظم برزگر بفروئی*، حسین حسنی صفحات 13-27
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شفقت به خود بر هیجان های تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهر زارچ انجام شد.

  روش بررسی

  شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهر زارچ در سال تحصیلی 1400 - 1401 است. نمونه پژوهش مطابق با پژوهش های آزمایشی 30 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی 15 نفر به گروه آزمایش و 15 نفر به گروه کنترل اختصاص داده شدند. پرسش نامه هیجان های تحصیلی پکران و همکاران (2002)، جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. گروه آزمایش در هشت جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش شفقت به خود قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با نرم افزار 22SPSS   مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) نشان داد که در هیجان های تحصیلی مثبت و منفی در پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری ایجاد شده است.

  نتیجه گیری

  بنابراین آموزش شفقت به خود بر بهبود هیجان های تحصیلی دوره ابتدایی موثر بوده است و مشاوران مدرسه، روانشناسان و سایر متخصصان حوزه کار با دانش آموزان و تعلیم تربیت می توانند از آموزش شفقت به خود به عنوان مداخله مفید جهت کمک به دانش آموزان استفاده نمایند.این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد است.

  کلیدواژگان: هیجان، شفقت به خود، هیجانات تحصیلی، دوره ابتدایی، دانش آموزان
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، بتول زیدآبادی*، محمدرضا رجبعلی پور صفحات 28-40
  مقدمه

  ایران یکی از بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در میان کشورهای جهان را دارا است. این مطالعه به منظور پیشگویی رفتارهای محافظتی از حوادث ترافیکی درون شهری مبتنی بر سازه های مدل رفتار برنامه ریزی شده طراحی شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1401 در شهر یزد بر روی 140 نفر از افراد دارای گواهینامه رانندگی به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای دارای سه بخش: ویژگیهای جمعیت شناختی؛ سنجش سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده؛ ارزیابی عوامل اجتماعی - فرهنگی رفتارهای رانندگی بود. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تی یک نمونه ای، مجذور کای، و رگرسیون خطی تک متغیره صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین سنی افراد 1/39 با انحراف معیار 11 بود. بر اساس نتایج مطالعه، 33 % واریانس مربوط به رفتارهای محافظتی رانندگی با متغیرهای وارده بر مدل قابل پیش بینی است. سازه های قصد رفتاری (0001/0> p= ، 414/0=β) و کنترل رفتاری درک شده (003/0 p=،246/0=β) عامل تعیین کننده رفتارهای محافظتی در رانندگان درون شهری یزد هستند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه کنترل رفتاری درک شده  قوی ترین پیش بینی کننده قصد رفتار های محافظتی در رانندگی درون شهری می باشد. گاهی انجام رفتار نیازمند مهارتهایی است که فرد دارا نمی باشد که با افزایش کنترل رفتاری درک شده می تواند منجر به مهارت در رانندگی شود. بنابراین، رفتار برنامه ریزی شده چارچوب نظری امیدوارکننده ای را برای بهبود اثربخشی تلاش های پیشگیری از حوادث ترافیکی ترسیم می کند.

  کلیدواژگان: رفتار برنامه ریزی شده، حوادث ترافیکی، تصادفات، رفتار محافظی، رانندگی
 • بهنام کریمی، لیلا قهرمانی*، مسعود کریمی، صادق کاظمی صفحات 41-58
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی برمبنای تیوری رفتار برنامه ریزی شده برتاب آوری پرستاران در شرایط همه گیری کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد که جامعه آماری آن را پرستاران شاغل بیمارستان شهرستان های آباده و اقلید در استان فارس در سال 1400 تشکیل می دادند. بر اساس معیار ورود 98 پرستار انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(49=n) و کنترل(49=n) قرار گرفتند. برای مداخله، آموزش مثبت اندیشی به شیوه حضوری و بحث گروهی در هشت جلسه 120 دقیقه ای بصورت هفته ای دو جلسه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه محقق ساخته مثبت اندیشی بود. همچنین پرسشنامه سازه های مدل رفتار برنامه ریزی شده نیز قبل و بعد ازمداخله جمع آوری شد. مدت زمان آموزش دو ماه بود. داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 26 و با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین تاب آوری پرستاران پس آزمون در گروه مداخله (2/6 ± 02/60) به طور معنی داری بیش از گروه کنترل (5/3 ± 6/52) بود. میانگین مثبت اندیشی پرستاران در پس آزمون در گروه مداخله (75/4 ± 6/176) و کنترل (1/5 ± 04/85) بود. همچنین بعد از آموزش مهارت های مثبت اندیشی میانگین نمره تاب آوری و ابعاد آن در گروه مداخله (1/3 ± 6/89)  به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل (6/3 ± 18/53) بود (001/0> P).

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های مثبت اندیشی یک رویکرد بدون عارضه، کم هزینه و قابل اجرا است که اثربخشی آن در این مطالعه مورد تایید قرار گرفت و لذا می توان از آن به صورت فراگیر به عنوان یک برنامه توانمندسازی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش، مهارت های مثبت اندیشی، تاب آوری پرستاران، همه گیری کووید-19
 • فریبا تابع بردبار، معصمومه اسماعیلی*، زینب کشاورزی صفحات 59-73
  مقدمه

  اینترنت ابزاری بی طرف است که در ابتدا برای تسهیل تحقیقات در نهادهای علمی و نظامی مورد استفاده قرار می گرفت، اما اکنون سلامت روانی جامعه راتحت تاثیر قرارداده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سواد سلامت وسایبرکندریا در زنان با نقش واسطه ای اضطراب سلامت انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی و براساس معادلات ساختاری اجرا شد. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس300 نفراز زنان شهر شیراز با در نظر گرفتن ملاک های ورود وخروج از پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های سایبرکندریا مک الری وشلوین، اضطراب سلامت سالکوسکیس ووارویک و سواد سلامت منتظری وهمکاران صورت گرفت. تحلیل داده های توصیفی و بررسی فرضیه ها با روش معادلات ساختاری با رویکرد تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار spss و ایموس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین سواد سلامت و سایبرکندریا ارتباط مستقیم معنی دار (05/0 = p و 15/0= β) و بین اضطراب سلامت و سایبرکندریا ارتباط مستقیم معنی دار (0005/0=p و 60/0= β) در سطح 01/0 وجود دارد و با وارد کردن اضطراب سلامت به عنوان متغیر میانجی به مدل، ارتباط غیرمستقیم سواد سلامت برسایبرکندریا (0005/0=p و30/=β) بدست آمد.
   

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه بیش از نیمی از افراد دارای سواد سلامت ناکافی می باشند لازم است مداخلات موثری به منظور توانمندسازی آنها در زمینه ارتقای سواد سلامت طراحی و اجرا گردد. همچنین، لازم است روش های جدیدتری مانند آموزش تحت وب به منظور کسب اطلاعات بهداشتی بیشتر در اختیار افراد قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، سایبرکندریا، سواد سلامت، زنان
 • فاطمه مومنی، حسن زارعی محمودابادی*، فهیمه دهقانی، فائزه افخمی عقدا صفحات 74-86
  مقدمه

  سالمندی پدیده ای طبیعی در مسیر تحول انسان به حساب  می آید. فرد سالمند در این مرحله با چالش های بسیاری مواجه است. اضطراب، افسردگی و غم از دست دادن اطرافیان می تواند بهزیستی عمومی فرد سالمند را تحت تاثیر قراردهد. درمان خاطره پردازی ساختارمند یکی از روش های درمانی است که از آن برای بهبود سلامت روان و بهزیستی عمومی افراد سالمند استفاده می شود. لذا پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی خاطره پردازی ساختارمند بربهبود ابعاد بهزیستی عمومی زنان سالمند شهر یزد انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش شبه آزمایشی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری آن شامل تمام زنان سالمند شهر یزد در سال 1402بود؛ که از بین آنها تعداد 46 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی عمومی هارلد جی و داپوی بود. آموزش خاطره پردازی ساختارمند طی 8 جلسه 60 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا گردید وگروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری25 Spss و آزمون مانوا مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خاطره پردازی ساختارمند بر ابعاد بهزیستی عمومی شامل  اضطراب، افسردگی، بهزیستی مثبت، احساس خودکنترلی و سلامت عمومی تاثیر دارد. در مورد بعد احساس سرزندگی، درمان خاطره پردازی نتوانست سبب  بهبودی شود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، خاطره پردازی ساختارمند به عنوان یک روش مداخله ای می تواند باعث بهبود ابعادبهزیستی عمومیزنان سالمند شود و با استفاده از آن  می توان به بهبود وضعیت سلامت روان فرد سالمند کمک نمود.

  کلیدواژگان: خاطره پردازی ساختارمند، بهزیستی عمومی، زنان سالمند
 • سید ضیا طباطبائی، غزال سرمدی، مژگان علیزاده علی اباد وزیر، محمد صفریان* صفحات 87-99
  مقدمه

  بیماری های ایسکمیک قلبی، مهمترین علت مرگ و میر در سراسر جهان می باشند که بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا تاثیر می گذارند. در ایران نیز بیماری های ایسکمیک قلبی، اولین علت مرگ و میر در افراد بالاتر از 35 سال می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی  برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه های آزمایش و کنترل صورت پذیرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به  ایسکمیک قلبی بستری در بخش CCU بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1398 بود.  حجم نمونه 30 نفر در هر گروه مشخص گردیدجهت جمع آوری اطلاعات  از پرسشنامه ی سه قسمتی (اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه ی کیفیت زتدگی  فرانس و پاورس (1999) و پرسشنامه ی مینه سوتا MLHFQ) استفاده شد. ابتدا بصورت پیش ازمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های مذکور  تکمیل ،سپس به گروه آزمایش 5جلسه 45دقیقه ی  آموزش داده شد وبعد از دو هفته مجددا ازهر دو گروه با استفاده از همان پرسشنامه ها پس آزمون گرفته شد. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS تحت نسخه 21آنالیز شد. و ازآزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، T مستقل، و تحلیل کواریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد نمونه 81/12±73/59 سال و میانگین مدت ابتلا به بیماری کرونروی 50/2598±38/1953 روز بود. نتایج نشان داد، بعد از مداخله نمرات مربوط به کیفیت زندگی فرانس و پاورس از میانگین 8/17 به 19/21 افزایش و همچنین میانگین نمره کیفیت زندگی مینه سوتا از 68/26 به 52/23 کاهش پیدا نمودکه نشانه بهبود شاخص مذکور می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد تلاش های مداخله ای در راستای بهبود کیفیت زندگی در بیماران ایسکمی قلبی، مهم و ضروری می باشد. جهت ارتقای کیفیت زندگی و نهایتا کنترل بیماری قلبی، بکار گیری برنامه آموزشی که در این مطالعه طراحی و به کار گرفته شده است، به عنوان یک الگو توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بیماری ایسکمی قلبی، کیفیت زندگی، مداخله ی آموزشی، سبک زندگی
 • محسن حسن پور* صفحات 100-109
  مقدمه

  هوش هیجانی مجموعه ای از مهارت های غیر شناختی است که بر توانایی های فرد در رویارویی با خواسته ها و فشارهای محیطی تاثیر می گذارد. به نظر می رسد دانشجویانی که هوش هیجانی بالاتری دارند می توانند در برابر استرس های گوناگون تصمیمات بهتر و هدفمند تری بگیرند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی و و استرس درک شده دانشجویان شهر گناباد انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی که در سال 1400 انجام گرفت، 364 نفر از دانشجویان شهر گناباد با روش نمونه گیری سهمیه ای بنا بر تعداد دانشجویان هر دانشگاه وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استرس درک شده کوهن بود؛  که به روش مبتنی بر وب تکمیل و جمع آوری شد. داده ها با آزمونهای آماری کای اسکویر، پیرسون و اسپیرمن در نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   میانگین نمره هوش هیجانی دانشجویان 32/89 و میانگین استرس درک شده دانشجویان 69/30 بود.در بین اطلاعات دموگرافیک فقط بین سن و هوش هیجانی رابطه معنی داری  و مثبتی وجود داشت (041/0=P). در سایر اطلاعات دموگرافیک با هوش هیجانی و استرس درک شده رابطه معنی داری مشاهده نشد.میانگین نمره مولفه های هوش هیجانی از جمله خودآگاهی 65/20، آگاهی اجتماعی 16/16، مدیریت روابط 26/26 و خود مدیریتی 86/25 بود. بین تمامی مولفه های هوش هیجانی  از جمله خودآگاهی (001/0 <p)، آگاهی اجتماعی (001/0 <p)، مدیریت روابط (001/0 <p) و همچنین نمره هوش هیجانی (001/0 <p) به جز مولفه ی خود مدیریتی (248/0 <p) با استرس درک شده رابطه ی معنی دار و معکوس مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج که نشان دهنده کاهش سطح استرس درک شده  با بالارفتن سطح هوش هیجانی در دانشجویان می باشد، لذا پیشنهاد می شود برای دانشجویان کارگاه های مرتبط با افزایش سطح هوش هیجانی در سطح دانشگاه ها بویژه در زمان استرس های فراگیر در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: دانشجویان، استرس، هوش هیجانی
|
 • Reyhane Ghasemian, Zahra Namjou, Zahra Pourmovahed* Pages 1-12
  Introduction

  Assertiveness in nurses of special care units is of particular importance because of providing complex and critical care to patients. It has an effect on improving the quality of care provided by nurses. The present study was conducted with the aim of determining the effect of psychological empowerment training on assertiveness of nurses in the neonatal intensive care unit (NICU).

  Methods

  In this semi-experimental study, 27 nurses from the NICU of Shahid Sadoughi Hospital in Yazd, were selected in 2022 based on the census sampling method and participated in psychological empowerment workshop during four one-hour virtual sessions. The intervention was designed by five experienced psychologists and implemented with the researcher and a psychologist. Data was collected using demographic questionnaire and Gambrill and Richie Assertion Inventory Questionnaire, before and two weeks after holding the psychological empowerment training. Data were analyzed using SPSS version 26 software and paired t-test and Chi-square test.

  Results

  After training, the mean score of assertiveness significantly increased from 117/93±36/13 to 149/44±36/31 (P=0/001), which shows the effect of the psychological empowerment training on the level of assertiveness of nurses in the NICU.

  Conclusion

  After the psychological empowerment training, the assertiveness of nurses working in the NICU increased significantly. In order to improve the quality of care provided to infants and their families, it is necessary for nurses to promote their assertiveness by acquiring psychological empowerment.

  Keywords: Psychology, Empowerment, Assertiveness, Nurses, Neonatal Intensive Care Unit
 • Alireza Babaei Zarch, Kazem Barzegar Bafrooei*, Hossain Hassani Pages 13-27
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of self-compassion training on academic emotions in sixth grade male elementary school students of Zarch City.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. The study population consisted of all the male students of the sixth grade of elementary school in Zarch city during the academic year 2021-2022. The sample was 30 people according to the experimental research, who were selected randomly and 15 of them were randomly assigned to the experimental group and 15 of them to the control group. Pekrun et al.'s (2002) academic emotions questionnaire was used to measure the research variables. The experimental group received self-compassion training in eight 60-minute sessions, but the control group did not receive any intervention. The data were analyzed with SPSS 22.

  Results

  The results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in positive and negative academic emotions of post-test.

  Conclusion

  Self-compassion training is effective in improving academic emotions of elementary school students, and school counselors, psychologists, and other professionals in the field of working with students and education can use self-compassion training as a useful intervention to help students.

  Keywords: Emotion, Self-compassion, Academic Emotions, Elementary School, Students
 • Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Batool Zeidabadi*, MohammadReza Rajabalipour Pages 28-40
  Introduction

  Iran has the highest annual fatality rate in traffic accidents among countries in the world.  This study is designed to predict the protective behaviors of intra-urban traffic accidents based on the constructs of the theory of planned behavior (TPB).

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted in 2022 in Yazd city on 140 people with driver's license using stratified random sampling method. Data were collected through a questionnaire with three parts including demographic variables, evaluation of the TPB constructs, and assessment of socio-cultural factors of driving behaviors.  Data analysis was performed by SPSS version 26 using one-sample t-test, Chi-square, and univariate linear regression tests.

  Results

  In this study, the mean age of subjects was 39/1 with a standard deviation of 11. Based on the results of the study, 33% of the variance related to protective driving behavior could be predicted with the variables included in the model. The constructs of behavioral intention (β=0/414, p<0/0001) and perceived behavioral control (β= 0/246 p= 0/003) were the determinants of protective behaviors in Yazd city drivers.

  Conclusion

  In the present study, the perceived behavioral control was the strongest predictor of protective behavioral intention in intra-urban driving. Sometimes, performing a behavior necessitates the acquisition of skills that a person lacks, and increasing perceived behavioral control can lead to improved driving skills. Therefore, TPB offers an effective theoretical framework for increasing the efficacy of traffic accident prevention initiatives.

  Keywords: Planned Behavior, Traffic Accidents, Accidents, Protective Behavior, Driving
 • Behnam Karimi, Leila Ghahremani*, Masoud Karimi, Sadegh Kazemi Pages 41-58
  Introduction

  The present study aimed to investigate the effect of positive thinking skills training based on the Theory of Planned Behavior (TPB) on nurses' resilience during the COVID-19 pandemic in the year 1400.

  Methods

  The current research is a semi-experimental interventional study with a pre-test and post-test design, the statistical population of which was made up of nurses working in the hospitals of Abadeh and Euclid cities in Fars province in 1400. Based on the inclusion criteria, 98 nurses were selected and randomly divided into two intervention(n=49) and control(n=49) groups. For the intervention, positive thinking training was conducted face-to-face and group discussion in eight 120-minute sessions, twice a week. The duration of training was two months. To collect data, questionnaires of demographic characteristics, Connor and Davidson's resilience and positive thinking were used. Data were analyzed with SPSS software version 26 and using statistical tests.

  Results

  Based on the findings of this research, the average post-test resilience of nurses in the intervention group (60/02 ± 6/2) was significantly higher than the control group (52/6 ± 3/5). The average positive thinking of nurses in the post-test was 176/6 ± 4/75 and control group (85/04 ± 5/1). Also, after teaching positive thinking skills, the mean resilience score and its dimensions in the intervention group (89/6±3/1) were significantly higher than the control group (53/18±3/6) (P<0/001).

  Conclusion

  Positive thinking skills training is a safe, low-cost, and practicable approach whose effectiveness was proven in this study. It could, therefore, be widely used as an empowerment program.

  Keywords: Training, Positive thinking skills, Nurses’ resilience, COVID-19 pandemic
 • Fariba Tabebordbar, MASOOMA ESMAEILI*, ZEYNAB KESAAVARZI Pages 59-73
  Introduction

  The Internet is a neutral tool which was initially used to facilitate research in scientific and military institutions, but now it has affected mental health of society. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between health literacy and cyberchondria in women with the mediating role of health anxiety.

  Methods

  The current research method was descriptive-correlational and based on structural equations. Using convenience sampling method, 300 women from Shiraz city were selected as a statistical sample, taking into account the criteria for entering and exiting the research. Data collection was done using McElree and Shelvin's cyberchondria questionnaires, Salkoskis and Warwick's health anxiety questionnaires , and Montazeri et al.'s health literacy questionnaires . Descriptive data analysis and hypothesis testing were done by structural equation method with path analysis approach and using SPSS and Amos software.

  Results

  The results showed that there was a significant and direct relationship between health literacy and cyberchondria (p=0/05 and β =0/15) and between health anxiety and cyberchondria (p=0/0005 and β =0/60) at 0/001. By entering health anxiety as a mediating variable into the model, an indirect relationship between health literacy and cybercrime was obtained (p=0/0005 and β=0/30).

  Conclusion

  Considering that more than half of the people have insufficient health literacy, it is necessary to design and implement effective interventions to empower them regarding health literacy. Moreover, it is necessary to provide people with newer methods such as online education in order to obtain more health information.

  Keywords: Health Anxiety, Cyberchondria, Health Literacy, Women
 • Fatemeh Momeni, Hassan Zareei*, Fahimeh Dehghani, Faezeh Afkhamiaghda Pages 74-86
  Introduction

  Aging is a natural phenomenon in the path of human evolution. The elderly face many challenges at this stage. Anxiety, depression, and grief over the loss of loved ones can affect the general well-being of an elderly person. Structured reminiscence therapy is one of the therapeutic methods used to improve mental health and general well-being of the elderly. Therefore, the current research was conducted with the aim of the effectiveness of structured reminiscing on the dimensions of general well-being of elderly women in Yazd.

  Method

  The quasi-experimental research method was a pretest-posttest type with a control group, and the statistical population included all the elderly women in Yazd city in 1402. Among them, 46 people were selected by purposeful sampling and assigned to two experimental and control groups. The tool used in this research was general well-being questionnaire of Harold G. and Dapoy. Structured reminiscing was conducted on the experimental group during 8 sessions of 60 minutes, and the control group did not receive any intervention. The results were analyzed using statistical software Spss25 and Manova test.

  Results

  The results showed that structured reminiscing had an effect on the dimensions of general well-being, including anxiety, depression, positive well-being, feeling of self-control, and general health. Regarding the feeling of vitality dimension, the training could not be effective and there was no improvement in this dimension.

  Conclusion

  Therefore, structured reminiscence is used as an intervention to improve the dimensions of general well-being of the elderly women, and mental health of the elderly.

  Keywords: Structured Reminiscing, General Well-Being, Elderly Women
 • Seyedzia Tabatabaei, Ghazal Sarmadi, Mozhgan Alizadeh, Mohammad Safarian* Pages 87-99
  Introduction

  Ischemic heart diseases are the most important cause of death worldwide, which affect the quality of life of affected patients. In Iran, ischemic heart diseases are the first cause of death in people aged over 35 years. The main goal of this study is to investigate the effect of lifestyle education on the quality of life of patients with ischemic heart diseases.

  Method

  This semi-experimental study was conducted using a pre-test and post-test design and with experimental and control groups. The statistical population included all patients with ischemic heart disease hospitalized in the CCU of Ali Ibn Abi Talib (AS) Rafsanjan Hospital in 2019. The sample size of 30 people in each group was determined. A three-part questionnaire (demographic information, France and Powers quality of life questionnaire and Minnesota questionnaire) was used to collect information. First, both experimental and control groups completed the mentioned questionnaires as a pre-test, then the experimental group was educated with five 45-minute sessions, and after two weeks, a post-test was taken from both groups again using the same questionnaires. The collected data were analyzed by SPSS software version 21. Independent T, paired T, and Chi-square statistical tests, Pearson's correlation coefficient and covariance analysis were used.

  Results

  The mean age of the samples was 59.73±12.81 years and the average duration of coronary disease was 1953.38±2598.50 days. The results showed that the increase in scores related to the general state of quality of life after education was significant and indicated the improvement of the condition of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  The findings of the present study showed that interventional efforts are important and necessary in order to improve the quality of life in patients with ischemic heart disease. In order to improve the quality of life and ultimately control heart disease, it is recommended to use the educational program designed and used in this study as a model.

  Keywords: Ischemic Heart Disease, Quality Of Life, Educational Intervention, Lifestyle
 • Mohsen Hassanpour* Pages 100-109
  Introduction

  Emotional intelligence is a set of non-cognitive skills affecting a person's ability to cope with environmental demands and pressures. It seems that students who have higher emotional intelligence can make better and more targeted decisions against various stresses. This research was conducted with the aim of determining the relationship between emotional intelligence and the perceived stress of Gonabad students.

  Methods

  In this descriptive analytical study conducted in 2021, 364 students of Gonabad city were included by quota sampling method according to the number of students in each university. The research tools consisted of a demographic information questionnaire, Bradbury and Greaves’ emotional intelligence, and Cohen's perceived stress questionnaire, collected by the web-based method. Data were analyzed using Chi-square, Pearson, and Spearman correlation tests in SPSS version 26.

  Results

  The mean score of emotional intelligence of students was 89/32 and the mean score of perceived stress of students was 30/62. Among the demographic data, there was only a significant and positive relationship between age and emotional intelligence (p=0/041). In other demographic information, no significant relationship was observed with emotional intelligence and perceived stress. The mean score of emotional intelligence components including self-awareness was 20/65, social awareness was 16/16, relationship management was 26/26, and self-management was 25/86. A significant and inverse relationship was observed with stress between all components of emotional intelligence, including self-consciousness (P<0/001), social consciousness (P<0/001), relationship managemen(P<0/001) and emotional intelligence score (P<0/001), except self-management (P<0/248).

  Conclusion

  According to the results, indicating a decrease in the level of perceived stress with an increase in the level of emotional intelligence in students, it is suggested that workshops related to increasing the level of emotional intelligence be considered for students at the university level, especially in times of widespread stress.

  Keywords: Students, Stress, Emotional Intelligence