فهرست مطالب

مطالعات مدیریت دولتی ایران - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1401)

نشریه مطالعات مدیریت دولتی ایران
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن دانائی فرد صفحه 0

  پیشرفت شتابان فناوری های هوش مصنوعی ظرفیت های فناورانه دولت را بسط داده اند، و کاربست این فناوری ها در عرصه های مختلف کارویژه های دولت به نحو شگرفی شتاب گرفته است. بی تردید فرایند کشورداری (حکمرانی، مدیریت و عملیات) مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی ضرورت اجتناب ناپذیر عصر فعلی است و مهم ترین سازکار راهبری و اداره کشور و جامعه در آینده نه چندان دور خواهد بود. هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط با آن می تواند کیفیت، سرعت و بهنگامی حکمرانی، مدیریت و عملیات اجرایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و دستاوردهای عظیمی را نصیب کشور کند. در این نوشتار می خواهیم برخی از این دستاوردها را مورد بررسی قرار دهم.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، حکمرانی، مدیریت، عملیات، کشورداری، دستاوردها
 • بهاره عابدین*، شهناز اکبری امامی صفحات 1-30
  دانش و قدرت دو روی یک سکه هستند که عبارت توانا بود هر که دانا بود را تداعی می کند، اما آیا منظور از این دانایی بیشتر شدن دانش است؟ یا منظور تشخیص آنچه باید بدانیم و آنچه نباید بدانیم است. ساده تر آنکه «گاهی می دانیم که اگر ندانیم بهتر است». از این رو، دانش را پس می زنیم. این پدیده «واپس زنی دانش» نامیده می شود. مطالعه حاضر به دنبال درک و کشف ابعاد آن از نگاه مدیران ارشد سازمان است. تجربه زیسته پژوهشگران در کنار مدیران ارشد در سازمان های مختلف خاستگاه شکل گیری این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از مجموعه استراتژی های رفتاری مدیران این گونه بر می آید که کسب دانش به خودی خود قدرت نیست، بلکه در جبهه مقابل آن، غفلت و عدم شفافیت با دانش رقابت می کند. مطالعه حاضر، پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش پژوهش کیو انجام شده است. داده های کیفی در این مطالعه برگرفته از مصاحبه های عمیق با 16 مدیر ارشد در بخش دولتی است. یافته ها حاکی از آن است که به دلایل سازمانی، محیطی و شخصی مدیران گاهی «عمدا و آگاهانه» دانش را پس می زنند و در مواجهه با شواهد متناقض با عقاید خود «بی توجهی» می کنند.
  کلیدواژگان: واپس زنی دانش، بی توجهی عمدی، مدیران ارشد دولتی، روش شناسی کیو
 • پروانه آقائی*، سید سپهر قاضی نوری، مهدی پاکزاد بناب صفحات 31-64
  هر چند که نظریه بوم سازگان نوآوری در زمینه فناوری و به یک معنا در علوم پایه و مهندسی، تا حد خوبی ساختار و توسعه یافته، در علوم انسانی و اجتماعی و فناوری های نرم به درستی شکل نگرفته است. شاید از این رو که پژوهش گران حوزه مطالعات نوآوری همواره با ذهنیت اقتصادی به مفهوم «نوآوری» نگریسته اند. این رویکرد اقتصادی، آغازگر شکل گیری گفتمان «ارزش ابزاری» در ارزش گذاری پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی است که به عنوان منطقی برای حمایت مالی آغاز شد و شروع به گسترش کرد. فراگیر شدن این گفتمان و مقایسه نتایج پژوهشی این علوم با علوم پایه و مهندسی توسط معیارهای ارزیابی یکسان، چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته و به ایجاد فضایی دلسردکننده و انزوای آن ها منجر شده است. در مقابل این گفتمان، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بر این باورند که کاری که انجام می دهند در مقابل «ارزش ابزاری» دارای یک «ارزش ذاتی» است که اقتصاد نمی تواند در آن نقشی داشته باشد. این تقابل در توجیه و منطق سرمایه گذاری در فعالیت ها و پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی اختلافات راهبردی جدی ایجاد می کند. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های طرح شده پیرامون «ارزش» پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری، مدلی برای نشان دادن گذرگاه های مشارکت این علوم در بوم سازگان نوآوری پیشنهاد شده است. این مدل می تواند راهکاری برای مصالحه منتقدان ابزارگرایی در مقابل اقتصاددانان بوده و مسیر پیش روی تامین مالی پژوهش ها علوم انسانی و اجتماعی را هموارتر کند. در نهایت دلالت هایی برای خط مشی گذاری در زمینه تامین مالی هر یک از گذرگاه های مشارکت پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در بوم سازگان نوآوری بیان شده است.
  کلیدواژگان: بوم سازگان نوآوری، علوم انسانی و اجتماعی، ارزش ذاتی، ارزش ابزاری
 • سلیم کریمی تکلو*، حسین صیادی تورانلو، سعید دانایی نیک صفحات 65-94
  توسعه پایدار سازمان های دولتی به یک اصل در چارچوب سازمان های امروزی تبدیل شده است. هدف این مقاله ارایه مدلی علی برای بررسی پیشایندهای توسعه پایدار سازمان های دولتی است. رویکرد استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری، نقشه شناختی فازی شهودی است. در این مقاله در مرحله اول تلاش به ایجاد یک مدل علی برای پیشایند های استخراج شده از ادبیات و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان سازمان های دولتی شهر کرمان شد، در مرحله دوم با سناریوسازی برای دو پیشایند خارجی «توجه ذی نفعان» و «انتظارات برای شفافیت بیشتر» مشاهده شد که تغییر در آن ها تاثیرات قابل توجهی بر افزایش سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت، توجه به ارباب رجوع در ارایه خدمات، تصویب و انطباق با مقررات و الزام به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی می گذارد؛ از طرفی دیگر در این مقاله سعی شده است تعیین شود که کدام پیشایند برای توسعه پایدار دارای بیشترین و کمترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است، بر اساس نتایج، «افزایش آگاهی رسانی اجتماعی» دارای بیشترین تاثیرپذیری است و «فرهنگ شرکت» به عنوان پیشایندی قابل تامل با بیشترین درجه مرکزیت (مجموع تاثیرپذیری و تاثیرگذاری) است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: توسعه پایدار، سازمان های دولتی، نقشه شناختی فازی، فازی شهودی
 • نورمحمد یعقوبی*، نجمه مهدی بیگی، حامد آرامش، اسماعیل یعقوبی صفحات 95-120

  تحول و اصلاح نظام اداری که با هدف انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیت های نظام اداری صورت می گیرد امری حیاتی است به طوری که برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران هم راستا با این نیاز تدوین شده است و بر هوشمند سازی اداری در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم تاکید دارد ازهمین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات خلق سازمان هوشمند و ارایه مدلی مرتبط با آن شکل گرفت. ماهیت پژوهش اکتشافی است که در زیر چتر پارادایم تفسیری و در قالب نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی آگاه به مسایل سازمان و مدیریت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، 17 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با آن ها صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها با به کارگیری تکنیک تحلیل محتوا در محیط نرم افزاری مکس کیو دی ای و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 54 مفهوم و 19 مقوله از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استخراج گردید که عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مدل پژوهش را شکل داد و استحکام پژوهش نیز توسط چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تحول نظام اداری، سازمان هوشمند، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، داده بنیاد
 • مهناز استیری، حمیدرضا یزدانی، امین حکیم*، ابراهیم شیخ صفحات 121-156
  توجه به ارایه مناسب خدمات منابع انسانی به دلیل ارتباط مستقیم با عملکرد افراد از موضوعات بسیار مهم سازمان های امروزی به شمار می رود. ارایه خدمات منابع انسانی در طول سالیان گذشته، ضمن این که جزء فعالیت های پرزحمت، فشرده و ناهماهنگ، وقت گیر و هزینه بر در سازمان ها بوده است، متناسب با نیازهای گروه های مختلف نیز طراحی نشده است. این حوزه با ورود فناوری اطلاعات و قابلیت هایی نظیر چابکی، یکپارچگی و اثربخشی، دستخوش تغییرات بنیادی شده است. هدف این مقاله آن است که با بررسی و مرور هدف مند چارچوب ها و مدل های پیشین ارایه خدمات منابع انسانی، فرامدلی برای آن در بستر فناوری اطلاعات ارایه نماید. روش پژوهش حاضر مرور نظام مند بر اساس روش فرامدل سازی از نوع کیفی است. جامعه مورد بررسی این پژوهش کلیه صمقالات منتشر شده در مجلات معتبر و همچنین مدل های تجاری ارایه شده در این حوزه در بازه زمانی 2020-1989 است. در مرحله اول بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی موضوعاتی که در پژوهش های مورد بررسی به آن اشاره شده بود، شناسایی شد. پس از آن با بهره گیری از الگوی سیپ و تحلیل درون موردی و بین موردی انجام شده، شباهت ها و تفاوت های بین مدل های ارایه شده تحلیل شد. فرامدل ارایه شده در این پژوهش می تواند به متخصصان و کارشناسان حوزه خدمات منابع انسانی کمک کند که قبل از اقدام، بسترها و درون دادهای لازم برای اجرا و پیاده سازی موفقیت آمیز ارایه خدمات در بستر فناوری اطلاعات را در نظر بگیرند و در حین اجرا فرایندها را مدنظر قرار داده و در نهایت برون دادهای حاصل از این عمل را ملاحظه کنند.
  کلیدواژگان: مدل ارائه خدمات منابع انسانی، خدمات منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرامدل سازی، الگوی سیپ
 • فرشاد اصلانی*، آرین قلی پور، عباس نرگسیان صفحات 157-193
  مربی گری، گفتگویی است با تمرکز بر کشف و اقدام که به فرد یا تیم مراجع کمک می کند به اهداف مطلوب خود دست پیدا کنند. بنابراین، به طور کلی هدف از مربی گری بهبود شرایط فعلی فرد است. هدف از این پژوهش کیفی ارایه مدل یادگیری تاملی در روابط مربی گری در صنعت فاوا است. برای استخراج مولفه های اصلی مدل یادگیری تاملی در روابط مربی گری در صنعت فاوا از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان حوزه مربی گری مصاحبه های عمیقی انجام شده است. افراد در دست مطالعه این پژوهش را خبرگان حوزه مربی گری تشکیل دادند که در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند.  در این پژوهش در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله و 35 مفهوم استخراج شدند و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارایه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح شدند. فرهنگ مربی گری در هسته اصلی خود یادگیری فردی و جمعی انسان ها را تسهیل، ترغیب و تشویق می کند زیرا بدون چابکی در یادگیری و کنار گذاشتن آموخته های ناکارآمد پیشین و کسب مهارت های جدید فرهنگ موجود به فرهنگی بهتر و مطلوب تر تبدیل نخواهد شد. در مربی گری به افراد راه حل آماده یا توصیه های عمومی داده نمی شود. یک فرایند مربی گری فرد را در شرایط اقدام و عمل قرار می دهد تا مراجع با مهارت هایی که می آموزد پتانسیل های خود را شناسایی و با به کارگیری آن ها از پس مشکلات برآید.
  کلیدواژگان: یادگیری تاملی، روابط مربی گری، مربی گری، مراجع، سازمان های فاوا
|
 • Hassan DanaeeFard Page 0

  The rapid development of intelligence technologies has expanded the technological capabilities of the government, but the application of these technologies in various fields of special government functions has accelerated tremendously. Undoubtedly, the process of statesmanship (governance, management, and operations) based on artificial intelligence technologies is the inevitable necessity of the current era and will be the most important mechanism for the leading and administration of the country and society in the not-so-distant future. Artificial intelligence and related technologies can greatly affect the quality, speed and timeliness of governance, management, and executive operations and bring huge outcomes to the country. In this article, I want to review some of these outcomes.

  Keywords: Artificial Intelligence, Governance, Management, Operations, Statesmanship, outcomes
 • Bahareh Abedin *, Shahnaz Akbari Emami Pages 1-30
  Knowledge and power are two sides of the same coin, which the phrase “the Knowledge, the Power” evokes it, but does this understanding mean more knowledge? Or it means distinguishing what we should know and what we should not know. It is simpler that “sometimes we know that it is better not to know”. Therefore, we reject knowledge. This phenomenon is called “knowledge ignorance”. This study seeks to understand and discover its dimensions from the point of view of senior managers in public sector. The lived experience of researchers along with senior managers in different organizations is the origin of this study. The results of this study show that the behavioral strategies of managers indicate that the acquisition of knowledge is not power in itself; but on the opposite front, ignorance and lack of transparency compete with knowledge. The current study is a qualitative research that was conducted using the Q-research method. Qualitative data in this study are derived from in-depth interviews with 16 senior managers in the public sector. The findings indicate that due to organizational, environmental and personal reasons, managers sometimes “deliberately and consciously” ignore knowledge and "ignore" when faced with evidence that contradicts their beliefs.
  Keywords: Knowledge Ignorance, Deliberate Ignorance, Senior Public Sector Managers, Q Methodology
 • Parvaneh Aghaei *, Seyyed Sepehr Ghazinoory, Mahdi Pakzad Bonab Pages 31-64
  Although the theory of innovation ecosystems is well structured and developed in the field of technology and in a sense in basic sciences and engineering, it is not shaped in humanities and social sciences and soft technologies. Perhaps because researchers in the field of innovation studies have always looked at the concept of “innovation” with an economic mindset. This economic approach is the beginning of the formation of the “instrumental value” discourse in the valuation of humanities and social science researches, which started as a rationale for getting financial support and began to expand. The spread of this discourse and the comparison of the research results of these sciences with the basic and engineering sciences by the same evaluation criteria have caused many challenges and harms among the activists in the field of humanities and social sciences and has led to the creation of a discouraging atmosphere and their isolation. In contrast to this discourse, humanities and social science researchers believe that the work they do has an “intrinsic value” in contrast to "instrumental value" in which the economy cannot play a role. This confrontation creates serious strategic differences in the justification and logic of investing in the activities and researches of humanities and social sciences. In this article, while reviewing the views proposed about the “value” of humanities and social sciences research in innovation ecosystems, a model is proposed to show the channels of participation of these sciences in innovation ecosystems. This model can be a solution for the compromise of critics of instrumentalism in front of economists and make the way forward for financing humanities and social sciences research smoother. Finally, implications for policy making in the field of financing each of the channels of humanities and social science research participation in innovation ecosystems have been stated.
  Keywords: Innovation Ecosystems, humanities, social sciences, Intrinsic value, instrumental value
 • Salim Karimi Takalo *, Hossein Sayyadi Tooranloo, Saeid Danaei Nik Pages 65-94
  The sustainable development in public organizations has become a principle in the framework of today's organizations. The purpose of this article is to present a causal model to investigate the antecedents of sustainable development of public organizations. The approach used for data analysis and conclusion is intuitive fuzzy cognitive map. In this article, in the first stage, an attempt was made to create a causal model for the antecedents extracted from the literature and interviews with 15 experts of public organizations in Kerman city. In the second stage, by creating a scenario for two external antecedents “attention of stakeholders” and “Expectations for greater transparency” were observed, which changes have significant effects on increasing investment for infrastructure development, paying attention to clients in providing services, approving and complying with regulations, and the requirement to minimize environmental impacts. On the other hand, in this article, it has been tried to determine which antecedent for sustainable development has the most and the least influence. Based on the results, “increasing social awareness” has the most influence and “company culture” as an antecedent that can be considered with It is the highest degree of centrality.
  Keywords: sustainable development, Public Organizations, Fuzzy cognitive map, Intuitive Fuzzy
 • NourMohammad Yaghoubi *, Najme Mehdibeigi, Hamed Aramesh, Esmaeil Yaghoubi Pages 95-120

  The transformation and reform of the administrative system, which is carried out with the aim of adapting the roles, capacities, and capabilities of the administrative system, is a vital matter, so that the second plan of the road map for the reform of the administrative system of Iran has been compiled in line with this need, and it emphasizes administrative smartness to facilitate the provision of services to the people. Therefore, this research was formed with the aim of identifying the requirements of creating a smart organization and presenting a model for it. The nature of the research is exploratory, which was carried out under the umbrella of interpretive paradigm, using the grounded theory methodology. The statistical population of the research was university experts who were aware of organization and management issues, who were selected using the purposeful sampling method. Based on the rule of theoretical saturation and in order to collect the required data, seventeen in-depth and semi-structured interviews were conducted with them. The data obtained from the interviews were analyzed using the content analysis technique in the MaxQDA software in three stages of open, axial, and selective coding. Finally, 54 concepts and 19 categories were extracted from the analysis of the interviews, which formed the causal, contextual, intervening factors, strategies, and consequences of the research model. The robustness of the research was confirmed by the four criteria of validity, transferability, reliability, and verifiability.

  Keywords: Transformation of Administrative System, Smart Organization, Knowledge Management, Learning Organization, Grounded theory
 • Mahnaz Estiri, Hamidreza Yazdani, Amin Hakim *, Ebrahim Sheikh Pages 121-156
  Paying attention to the proper provision of human resources services is considered one of the most important issues of today's organizations due to its direct relationship with people's performance. Providing human resource services over the past years, while being a part of laborious, intensive, uncoordinated, time-consuming, and costly activities in organizations, has not been designed according to the needs of different groups. This field has undergone fundamental changes with the introduction of information technology and capabilities such as agility, integration and effectiveness. The purpose of this article is to provide a meta-model for it in the context of information technology by reviewing and reviewing the previous frameworks and models of providing human resources services. The research methodology is systematic review based on qualitative meta-modeling. The research population is all the articles published in reputable journals as well as the business models presented in this field in the period of 1989-2020. In the first stage, based on Ahranjani's three-pronged model, the topics that were mentioned in the reviewed researches were identified. After that, the similarities and differences between the presented models were analyzed using the CIPP model and within and cross case analysis. The meta-model presented in this research can help specialists and experts in the field of human resources services to consider the platforms and data necessary for the successful implementation of service delivery in the context of information technology before taking action, and consider the required processes during the implementation, and finally consider the outputs of this action.
  Keywords: Human Resources Service Delivery Model, human resources services, Information technology, meta-modeling, CIPP Model
 • Farshad Aslani *, Arian Gholipour, Abbas Nargesian Pages 157-193
  Coaching is a conversation with a focus on discovery and action that helps the client's individual or team achieve their desired goals. Therefore, in general, the goal of coaching is to improve a person's current situation. The purpose of this qualitative research is to present a reflective learning model in coaching relationships in the ICT industry. To extract the main components of the reflective learning model in coaching relationships in the ICT industry, semi-structured interviews were used and in-depth interviews were conducted with 18 experts in the coaching field. The population of this study were experts in the field of coaching, and in this study, the participants were selected using the theoretical sampling method using the multiple data base method of Cranholm and Gould Kohl. In this research, 5 categories and 35 concepts were extracted in the inductive coding stage, and then conceptual refinement, model coding (model presentation), theoretical adaptation of the model, experimental validation and evaluation of the theoretical coherence of the model and enrichment of the theory were described. In its core, coaching culture facilitates, motivates and encourages individual and collective learning of people, because without agility in learning and abandoning ineffective previous learning and acquiring new skills, the existing culture will not become a better and more desirable culture. In coaching, people are not given ready solutions or general recommendations. A coaching process puts a person in a situation of action and practice; so that the client can identify his potential with the skills he is learning and use them to overcome problems.
  Keywords: reflective learning, Coaching Relationships, Coaching, References, ICT organizations