فهرست مطالب

مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
پیاپی 40 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی سردارشهرکی، ام البنین بذرافشان* صفحات 1-14
  خشک سالی های دو دهه اخیر سبب کمبود آب در جنوب شرق ایران، به خصوص جنوب استان سیستان و بلوچستان شده است. عرضه آب با نوسان و ریسک بالایی مواجه بوده و یکی از راهکارهای مقابله با آن، مدیریت تقاضای آب می باشد. از طرفی مرکبات در منطقه یکی از محصولات کشاورزی مهم می باشد که نقش اساسی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد. ازاین رو در این پژوهش به برآورد ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب این محصولات پرداخته شده است. جهت انجام پژوهش از روش باقیمانده، تابع هزینه ترانسلوگ و معادلات سهم هزینه نهاده برای برآورد تابع تقاضا استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی آب بسیار بیش تر از قیمت پرداختی کشاورزان است. هم چنین بر اساس نتایج حاصله، بیش ترین درجه جانشینی آب در بین نهاده ها با نهاده نهال (1/003) و پس ازآن کود حیوانی (1/0007) و کود شیمیایی (0/96) و نیروی کار (0/99) است. نتایج حاصل از آزمون ها، برای شناسایی فناوری زیرساختی، بیانگر غیرهموتتیک بودن، بازده غیرثابت نسبت به مقیاس و ترانسلوگ بودن فناوری تولید بود. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود دولت از طریق سیاست گذاری های مناسب قیمتی بتواند شکاف بین قیمت واقعی و قیمت پرداختی از سوی باغداران را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تابع تقاضای آب، ارزش گذاری اقتصادی، کشش جانشینی، مرکبات
 • مرجان بهلکه، سید حمیدرضا صادقی* صفحات 15-21

  امروزه تخریب زمین در ادامه رفتار نامناسب و ناعادلانه جوامع بشری در راستای تامین نیازهای ضروری جمعیت در حال رشد و هم چنین ارایه خدمات متنوع به یکی از مشکلات جدی کشورها تبدیل شده و سلامت و پایداری حوزه های آبخیز‏ را تهدید کرده است. بر همین اساس و به منظور تقویت توان، بازیابی سلامت و ایجاد پایداری بوم‏سازگان‏ های تامین کننده نیازهای حیاتی انسان، رویکرد زیستایی موردتوجه قرارگرفته است. زیستایی برخلاف زیست ‎پذیری یک اصل مهم در ارزیابی توان بازیابی سلامت و پایداری است که برای تحلیل و ارزیابی آن می ‏بایست شبکه ‏ای از روابط بین ابعاد بوم شناختی، اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و معیارهای مرتبط مدنظر قرار گیرد. بااین حال تاکنون گزارشی در رابطه با زیستایی حوزه آبخیز مطرح نشده است. از این رو هدف مطالعه حاضر معرفی مفهوم زیستایی آبخیز و ارزیابی توصیفی قابلیت یک سامانه در قرارگیری در حد واسط محدوده تاب آوری و رهاسازی است. در همین راستا با ارزیابی صحیح از وضعیت آبخیز، علاوه بر شناخت کامل از کارکرد آبخیز در سطوح مختلف، تنش های موجود در حوزه های آبخیز شناسایی خواهند شد. در چنین حالتی می توان با تکیه بر منابع و ظرفیت ‏ها و هم چنین یادگیری شیوه برخورد صحیح با تنش ‏ها، خودسامان دهی، بازیابی تعادل و پایداری حوزه های آبخیز را بهبود بخشید. در این صورت زیرآبخیزهای اولویت دار شناسایی و با انجام اقدامات مدیریتی در زیرآبخیزها از افت عملکرد و رهاسازی سامانه جلوگیری می شود. این رویکرد می ‏تواند دورنمای مفیدی برای مدیران اجرایی کشور به منظور تبیین شیوه ‏های مدیریتی متناسب در مسیر توسعه پایدار باشد.

  کلیدواژگان: انعطاف‏پذیری آبخیز، پایداری بوم ‏سازگان، سلامت آبخیز، مدیریت جامع آبخیز
 • محمد معتمدی راد*، محمدرضا یوسفی روشن صفحات 22-37

  آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین یکی از مسایل و تهدیدات انسانی و محیطی اجتناب ناپذیری است که جوامع بشری با آن روبرو است. پژوهش حاضر به ارزیابی میزان آلودگی رسوب های حوزه آبریز زشک- ابرده به 11 عنصر سنگین (آرسنیک، کادمیوم، کبالت، کروم، مس، آهن، مولبیدن، نیکل، سرب، وانادیوم و آلومینیوم) پرداخته است. برای سنجش آلودگی از عامل هایی نظیر غنی شدگی، ضریب آلودگی، درجه آلودگی اصلاح شده، ضریب بار آلودگی، زمین انباشتگی و ریسک بوم شناختی استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبه عامل غنی شدگی و ضریب آلودگی حاکی از آن است که عناصر موردبررسی، بدون غنی شدگی و یا غنی شدگی اندکی در منطقه دارند. با توجه به عامل آلودگی اصلاح شده نیز می توان گفت همه مقادیر زیر 1/5 بوده و در رده بدون آلودگی تا آلودگی کم قرار می گیرند. ضریب بار آلودگی نیز نشان از این دارد که  نمونه ها در حوضه موردمطالعه آلودگی خاصی را نشان نمی دهند. نتایج عامل زمین انباشتگی بیان گر این است که تمامی عناصر موردمطالعه در منطقه مطالعاتی دارای مقادیر کم تر از صفر است که در طبقه بدون آلودگی قرار می گیرند. با توجه به ضریب پتانسیل ریسک بوم شناسی حوضه دارای پتانسیل ریسک کم است. مقدار عامل ریسک بوم شناسی 87/13 به دست آمد که بر این اساس می توان گفت که وضعیت ریسک اکولوژیک رسوبات منطقه موردمطالعه به عناصر سنگین کم می باشد. با توجه به این که منطقه مطالعاتی از مناطق هدف گردشگری است و فعالیت های انسانی می تواند باعث افزایش غلظت عناصر در رسوبات شود، باید برای کنترل آلودگی، برنامه ریزی های حفاظتی و مدیریتی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: آلودگی، فلزات سنگین، زشک- ابرده، غنی شدگی، ریسک بوم شناختی
 • سید حسین آرامی*، ابراهیم کریمی سنگچینی، سجاد عالی محمودی سراب صفحات 38-45
  دانش و آگاهی درزمینه پوشش گیاهی و مرتع داری به عنوان اولین و مهم ترین ابزار شناخت اکوسیستم های مرتعی، جهت مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه آبخیزها موردپذیرش همه بخش های مرتبط با این مقوله است. این تحقیق در بخش بهمیی شهرستان کهگیلویه که جزء مناطق قشلاقی استان کهگیلویه و بویراحمد با وسعت 1068/54 هکتار و باهدف ارایه برنامه مدیریتی مناسب بیولوژیکی احیای حوزه آبخیز با توجه به عوامل طبیعی و شرایط اکولوژیکی منطقه انجام گردید. پس از تلفیق نقشه های پایه در محیط نرم افزار GIS بر اساس خصوصیات فیزیکی و اکولوژیکی واحدهای کاری نقشه عملیات بیولوژیکی تهیه گردید. بوته کاری، بذرپاشی، قرق، کشت تلفیقی، حفاظت ازجمله برنامه های بیولوژیکی هستند که برای منطقه موردمطالعه مناسب تشخیص داده شده اند. نتایج حاصل از مشخصات واحد های کاری حوضه جهت تصمیم گیری و انتخاب بهترین برنامه های مدیریتی با توجه به ویژگی های واحدهای کاری با تفکیک مساحت هر برنامه مدیریتی ارایه گردید. هم چنین بیش ترین مساحت عملیات پیشنهادی با توجه به شرایط حوضه به مدیریت چرا و حفاظت اختصاص یافته است و با توجه به نامساعد بودن شرایط حوزه برای کشاورزی، اراضی زراعی کم ترین سهم را ازنظر مساحتی به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: عملیات بیولوژیکی، احیای حوزه آبخیز، برنامه مدیریتی، حوضه پشت تاوه
 • رضا چمنی، مهدی وفاخواه*، سید حمیدرضا صادقی صفحات 46-55

  امروزه برای مقابله با حوادث متاثر از تخریب و بهبود عملکرد آبخیزها، اقدامات آبخیزداری به عنوان رهیافتی مدیریتی و اجرایی توسط مدیران و سیاست گذاران مورداستفاده قرارگرفته است. لذا در این پژوهش سعی شده است میزان اثربخشی اقدامات زیستی و مهندسی پیش بینی شده در آبخیز افین در شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی بر متغیرها و خدمات هیدرولوژیک مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس اطلاعات مرتبط از سازمان های مربوطه اخذ و مورداستفاده قرار گرفت. در این پژوهش تغییر متغیرهای CN، NDVI و شیب آبراهه اصلی موردبررسی قرار گرفت و اثر آن ها بر زمان تمرکز، ارتفاع و حجم رواناب تعیین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پس از اجرای اقدامات آبخیزداری، CN از 1/38 تا 29/92 درصد کاهش، NDVI از 42/44 تا 87/50 درصد افزایش و شیب آبراهه نیز 66/67 درصد کاهش می یابد. هم چنین ارتفاع و حجم رواناب نیز از 7/51 تا 76/66 درصد کاهش می یابد. اجرای اقدامات آبخیزداری نقش متفاوتی در زیرآبخیزهای مختلف داشته است و با توجه به شرایط و وضعیت زیرآبخیزها، اثربخشی آن متفاوت بوده است. لذا پیشنهاد می گردد در راستای مدیریت بهتر و برخورداری از بازدهی بیش تر راهکارهای اجرایی، مدیریت جامع حوزه آبخیز با رویکرد سلامت محور موردتوجه مسیولین و مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اقدامات آبخیزداری، پایش اقدامات، راهکار مشکل محور، مدیریت جامع حوزه آبخیز
 • سید مسعود سلیمان پور*، سکینه لطفی نسب، امید رحمتی، محبوبه معتمدنیا صفحات 56-65
  به منظور پایش دقیق وضعیت منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن ضروری است که نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی و به دنبال آن، تاثیرپذیری کیفیت آب مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نوسانات سطح تراز آب زیرزمینی بر کیفیت آن در حوزه آبخیز زرند واقع در استان کرمان انجام شده است. به همین منظور، ویژگی 14 پارامتر کیفی آب زیرزمینی از جمله غلظت کاتیون های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، غلظت آنیون های کلر، سولفات، کربنات و بی کربنات، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم، سختی کل، کل مواد جامد محلول، اسیدیته و هدایت الکتریکی، طی بازه ی زمانی 82-1381 تا 98-1397 مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به این که کیفیت آب زیرزمینی تحت تاثیر کمیت آن قرار می گیرد؛ تغییرات پارامترهای کیفی آب با توجه به سطح تراز سفره ی زیرزمینی بررسی شد. مطابق نتایج، رابطه ی خطی معنی داری میان EC و TDS با میزان R2 بالای 0/9 وجود دارد. پایش تغییرات شوری در طول زمان نشان داد که در بازه ی زمانی موردمطالعه، روند تغییرات شوری در این حوزه آبخیز، افزایشی بوده است. نمودار کموگراف به منظور بررسی رابطه ی میان پارامترهای کیفی و سطح تراز آب زیرزمینی نشان داد که آبخوان با 19/32 متر افت مواجه شده است که افزایش شوری 229/37 میکرو زیمنس بر سانتی متر را در پی داشته است. هم چنان که بررسی تغییرات شوری و سطح تراز آب به تفکیک سال، نشان دهنده ی رابطه ی منفی (0/007) میان دو پارامتر است و از لحاظ آماری قابل قبول نمی باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند اطلاعات مهمی را برای بهبود راهبردها مدیریت آب، برای اطمینان از مدیریت پایدار آب و استفاده ایمن ارایه دهد.
  کلیدواژگان: بیلان آبی، سطح تراز، شوری آب، کیفیت آب، نمودار کموگراف
 • عطاالله کاویان*، لیلا غلامی، مهین کله هوئی صفحات 66-72

  افزایش ناگهانی رشد جمعیت و به دنبال آن محدودیت و کمبود در عرضه منابع آب شیرین در سطح جهان باعث فراهم شدن شرایط جدیدی برای کشورهای واقع در کمربند خشک و نیمه خشک شده است. پروژه های متعددی ازجمله آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب و ساخت سد به منظور حفظ، بهبود و بهره برداری بهینه از این منابع باارزش اجراشده است. دراین بین سدها ابزاری بسیار مهمی برای مدیریت آب رودخانه برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و هم چنین بهبود وضعیت اکولوژیکی تخریب شده سیستم رودخانه و خدمات آن ها به شمار می رود. سدها بسته به مکان و زمان درزمینه جریان زیست محیطی دارای نقش منفی و مثبتی است که در این میان هزینه های زیست محیطی آن ها قابل توجه می باشد. مطابق نتایج مستندات و گزارش های انجام شده احداث سد دربرگیرنده تغییرات زیست محیطی از جنبه های مختلف هجوم و افزایش گونه های مهاجم تا افزایش دسترسی به زیستگاه های تخم ریزی برای ماهیان مهاجر بوده است. امروزه چالش پیش روی مدیران و دانشمندان درک و مدیریت بهتر عواقب ناشی از حذف سدها می باشد. به همین تقدیر هدف از نوشتار حاضر ارایه رویکردهای حذف سد بر تغییرات اکولوژیکی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات باارزشی از تغییر رفتار سدها روی ویژگی های محیط زیست را به کنش گران بخش های مربوطه ارایه دهد.

  کلیدواژگان: بوم سازگان، تنوع زیستی، زیستگاه، زیست محیطی، مدیریت منابع آب
|
 • Ali Sardar Shahraki, Ommolbanin Bazrafshan * Pages 1-14
  The droughts of the last two decades have caused water shortages in the southeast of Iran, especially in the south of Sistan and Baluchistan province. Water supply is facing a high risk and one of the solutions to deal with it is water demand management. On the other hand, citrus fruits are one of the important agricultural products in the region, which play an essential role in the agricultural economy. Therefore, in the present research, the economic value and water demand function of these products have been estimated. The residual method, translog cost function and input cost share equations were used to estimate the demand function. The results showed that the real price of water is much higher than the price paid by farmers Also, based on the results, the highest degree of water substitution among the inputs is with seedling input (1.003), followed by animal manure (1.0007), chemical fertilizer (0.96) and labor (0.99). The results of the tests, to identify the infrastructure technology, indicated non-homotic, non-constant returns to scale and translog of production technology. According to the obtained results, it is suggested that the government can reduce the gap between the real price and the price paid by gardeners through appropriate price policies. Also, based on the results, the highest degree of water substitution among the inputs is with seedling input (1.003), followed by animal manure (1.0007), chemical fertilizer (0.96) and labor (0.99). The results of the tests, to identify the infrastructure technology, indicated non-homotic, non-constant returns to scale and translog of production technology. According to the obtained results, it is suggested that the government can reduce the gap between the real price and the price paid by gardeners through appropriate price policies.
  Keywords: Water demand function, Economic Valuation, Elasticity of substitution, Citrus fruits
 • Marjan Bahlekeh, Seyed Hamidreza Sadeghi * Pages 15-21

  The increase in population, greenhouse gases, temperature, and lack of an efficient management system affect the sustainability of watersheds and the emergence of significant problems in providing services in the watershed. Viability, contrary to livability, is an essential principle for restoring health and sustaining the sustainability of a watershed, for which a network between the dimensions and criteria related to viability should be considered. Concerning the measured dimensions of viability, most studies have investigated the ecological, economic, social, and infrastructure dimensions at the city and village scale. At the same time, there was no consensus about the criteria for explaining viability, and the examined criteria were basically in the category of areas of livability. Nonetheless, the concept of viability has yet to be considered to evaluate the system's ability to be in the range of resilience at the scale of the watershed. In this regard, the tensions in the watershed areas will be identified with a correct assessment and a complete understanding of the functioning of different watershed levels. In such a situation, by relying on resources and capacities, as well as learning how to deal with stress properly, it is possible to self-organize and restore the balance and stability of the watershed and ultimately improve the viability of the watershed and help improve the watershed’s viability by recognizing the measures priorities and designating the prevention approaches. In addition, this can be a helpful perspective for the executive directors to provide an appropriate managerial roadmap countrywide.

  Keywords: Ecosystem stability, Integrated watershed management, Watershed Resilience, Watershed health
 • Mohammad Motamedirad *, MohammadReza Yousefi Roshan Pages 22-37

  Environmental pollution with heavy metals is one of the inevitable human and environmental issues and threats that human societies are facing. The present research has evaluated the pollution level of Zoshk-Abardeh catchment basin with 11 heavy elements (Arsenic, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, Iron, Molibden, Nickel, Lead, Vanadium and Aluminum). In this research, indicators such as enrichment factor, contamination factor, modified contamination degree, pollution load index, Geoaccumulation index and ecological risk index were used to measure pollution. The results of the calculation of the enrichment factor and contamination factor indicate that the studied elements have no enrichment or little enrichment in the region. According to the modified contamination degree, it can be said that all values ​​are below 1.5 and are in the category of no pollution to low pollution. The pollution load index also shows that the samples in the study area do not show any specific pollution. The results of the Geoaccumulation index indicate that all the studied elements in the study area have values ​​less than zero, which are in the non-polluted class. According to the coefficient of ecological risk potential, the basin has a low risk potential. The value of the ecological risk index was 87.13 that it can be said the ecological risk status of sediments in the studied area is low due to heavy elements. Considering that the study area is one of the target areas for tourism and human activities can increase the concentration of elements in sediments, protective and management planning should be done to control pollution.

  Keywords: pollution, heavy metals, Zoshk-Abardeh, Enrichment, ecological risk
 • Seyed Hossein Arami *, Ebrahim Karimi Sangchini, Sajad Alimahmoodisarab Pages 38-45
  Knowledge about vegetation cover and rangelands is the first and most important means of understanding rangeland ecosystems for proper management and optimal use of watersheds, accepted by all relevant departments in this field. This study was conducted in the Bahmai section of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province with an area of 1068.54 hectares to provide a suitable biological management plan for the restoration of the watershed according to the natural factors and ecological conditions of the region. After the integration of basic maps in GIS software, a map of biological operations was prepared based on the physical and ecological characteristics of working units. Planting, seeding, enclosure, intercropping, and conservation are for the study area biological programs that have been found suitable. The results obtained from the specifications of the working units of the basin were presented to decide and choose the best management plans according to the characteristics of the operational units by dividing the area of each management plan. Also, most of the area of the proposed operation is dedicated to grazing management and conservation, and due to the unfavorable conditions of the area for agriculture, agricultural lands have the lowest share in terms of area.
  Keywords: Biological operations, Watershed Rehabilitation, Management plan, Poshttaveh basin
 • Reza Chamani, Seyed Hamidreza Sadeghi Pages 46-55

  Today, watershed measures are used as a managerial and executive approach by managers and policymakers to deal with incidents affected by the destruction and improvement of watershed performance. Therefore, in this research, an attempt has been made to evaluate the effectiveness of engineering and biological measures planned in the Efin watershed located in Zirkuh county and south Khorasan province, Iran on hydrological variables and services. To do this, relevant information was obtained and used from relevant organizations. In this research, the changes of Curve Number (CN), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the slope of the main river were investigated and their effect on time of concentration, runoff depth and volume were determined. The research results indicate that after the implementation of watershed measures, CN decreases from 1.38% to 29.92% and NDVI increases from 42.44% to 87.50% and the slope of the main river decreases by 66.67%. The runoff depth and volume also decrease from 7.51% to 76.66%. The implementation of watershed management measures has played a different role in different sub-watersheds, and its effectiveness has varied according to the conditions and status of the sub-watersheds. Therefore, it is suggested that in order to achieve better management and more efficient implementation measures, the comprehensive watershed management with a health-oriented approach should be taken into account by officials and managers.

  Keywords: Comprehensive watershed management, Watershed measures, Monitoring measures, Problem-oriented solutions
 • Seyed Masoud Soleimanpour *, S. Lotfinasab, O. Rahmati, Mahbobeh Motamednia Pages 56-65
  In order to closely monitor the state of groundwater resources and their optimal management, it is necessary to assess the fluctuations in groundwater levels, and then the influence of water quality. The current research was carried out with the aim of studying the fluctuations of groundwater level on its quality in Zarand watershed in Kerman province. For this purpose, the properties of 14 qualitative parameters of groundwater are studied, including the concentration of Na, K, Ca and Mg, the concentration of Cl-, So4, Co3-2 and HCO3 anions, SAR, sodium percentage, TH, TDS, pH and Ec for the area studied were assessed in the period from 2002-2003 to 2018-2019. Since the quality of groundwater depends on its quantity, changes in the quality parameters of water depending on the level of the aquifer were examined in the watershed. According to the results, there is a significant linear relationship between EC and TDS with R2 above 0.9. Monitoring salinity changes over time showed that the trend of salinity changes in this area increased over the studied period. To study the relationship between the qualitative parameters and the level of the groundwater table, the chemograph chart showed that the aquifer experienced a drop of 19.32 m, resulting in an increase in salinity of 229.37 µS/cm. The study of salinity and water level changes per year also shows a negative relationship (0.007) between the two parameters and is not acceptable from a statistical point of view. The results of this study can provide important information for the development of water management strategies and ensure sustainable management and safe use of water.
  Keywords: Water Balance, Level, Water Salinity, Water quality, Chemograph chart
 • Ataollah Kavian *, Leila Gholami, Mahin Kalehhouei Pages 66-72

  The sudden increase in population growth, followed by the restriction and scarcity of the world's supply of freshwater resources, has created new conditions for countries in the arid and semi-arid belts. To conserve, enhance and make the best use of these valuable resources, several projects have been implemented, including irrigation and drainage, flood control and dam construction. Meanwhile, dams are a very important tool to manage the river water for socio-economic development and also to improve the deteriorated ecological status of the river system and its services. Depending on place and time, dams play both negative and positive roles in environmental flows, with significant environmental costs. According to the results of the documents and reports, the construction of the dam has brought about environmental changes from various aspects of invasion and increase in invasive species to improving access to spawning habitats for migratory fish. The challenge for managers and scientists today is to better understand and manage the consequences of dam decommissioning. For this reason, the purpose of this study is to present the approaches of removing the dam on ecological changes. The results of this research can provide stakeholders in the responsible departments with valuable information about the changes in the behavior of dams on the environmental properties.

  Keywords: Biodiversity, Ecosystems, environment, habitat, water resource management