فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
پیاپی 42 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فریدون نهرینی* صفحات 9-40
  تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهدات به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است.
  کلیدواژگان: بدهی پولی، تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه، کاهش ارزش پول، کاهش ارزش اسکناس
 • محمدعلی حسینی، علی رضائی*، سیروس حیدری، حجت مبین صفحات 41-76

  مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/4/3، هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تاکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متاخر و معاصر، مستنبط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، وضعیت تصرفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرفات ناقله مبتنی بوده، رای دیوان منطقا مفید بطلان است.

  کلیدواژگان: خیارات قراردادی، تصرفات ناقله مشتری، استرداد مبیع، عدم نفوذ مراعی
 • محمود کاظمی، حسن انصاری چشمه فرد* صفحات 77-108
  ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محل تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
  کلیدواژگان: پوزیتیویسم حقوقی، تلازم، نفع، ضرر، مضاربه
 • ناهید صفری* صفحات 109-143
  حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است که علی رغم مرگ نیم کره های مغز، ساقه مغز به فعالیت خود ادامه می دهد. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حق حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسر بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قایم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است
  کلیدواژگان: حیات نباتی، وضعیت حقوقی، قراردادها، اموال، مرگ، حیات
 • ابراهیم شعاریان ستاری*، مهرداد اعتماد قراملکی صفحات 145-173
  از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعهد مدنی (پایه) به تعهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعهد ارایه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
  کلیدواژگان: اصول حقوقی، اصول یونیدرو، تبدیل تعهد، تضمینات، تعهد قراردادی، چک
 • جواد کاشانی*، جعفر دامن پاک صفحات 175-219
  مشروط نمودن انجام بسیاری از فعالیت ها و تعهدات شرکت های فعال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حل اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.
  کلیدواژگان: رویه های بین المللی صنعت نفت، ضمانت اجرا، روش های حل اختلاف، بخش بالادستی نفت
 • جعفر شهند*، ابراهیم تقی زاده، سید ابوالقاسم نقیبی صفحات 221-246

  بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلایات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیر محکوم به ضمان ید و سبب ترتب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد 301 الی 327 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساسا تسری مقررات باب غصب درخصوص ایادی غیرعدوان که مبنای تصرف در آن ها بر پایه جهل به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضایات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برایت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسیولیت ایادی غیرعدوان بر پایه احکام و قواعد برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و...» برآییم.

  کلیدواژگان: ید ضمانی، عدوان، مسئولیت، غصب، اصل برائت
 • سید حسن حسینی مقدم*، علی سلیمانی اندرور صفحات 247-276

  انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارایه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارایه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارایه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

  کلیدواژگان: انطباق مادی، به روزرسانی، کالا، عناصر دیجیتالی
 • علی فقیه حبیبی*، توکل حبیب زاده، پرویز حاجی پور صفحات 277-314
  اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمح نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، تصمیمات اداری، مستدل و مستند بودن، بیان دلایل، حق بر دفاع
|
 • Fereidoon Nahreini * Pages 9-40
  Undoing each obligation, whether it is legal or contractual, is harmful, and the obligator is bound to compensate the loss by way of payment for damage. Delay in payment of monetary obligations is not out of this rule. The main question is, what date is the beginning of the calculation of late payment damages subject to Article 522 of the Civil Procedure Code? Date of main debt demand or date of the due date or date of bringing an action? Is there a way to compensate for damages or is it used to compensate for the decrease in the value of the banknote in monetary obligations? The result of this research is that the debt demand date for a monetary debt that has a due date, cannot be a criterion for starting the calculation of late payment damage, but the mentioned date (demand) is only for measuring the debtor’s financial ability. Because the debt demand time is used where the date of fulfillment of the obligation is not known or the object of obligation is one of the obligations on demand. Also, this article is not for paying damages, but only is a method to obtain compensation for the decrease in the value of the banknote in monetary debts.
  Keywords: Monetary debt, Due date, date of demand, Reduction of money value, Reduction of banknote value
 • MohammadAli Hosseini, Ali Rezaee *, Sirous Heidari, Hojjat Mobayen Pages 41-76

  Articles 454 and 455 of the Civil Code are ambiguous in terms of the examples of the "right of rescission", the examples of "the implied condition of prohibition of the customer in the assignment" and the meaning of the word "void"; however, the supreme court decision as a unified judicial precedent No. 810 dated 24/06/2021is also vague and outside the scope of the lawsuits. A court has described the option of violation of the payment of installments and the delivery of the goods upon rescission as an implicit prohibition of the customer's assignment, and has ruled on the invalidity of the possessions and eviction. But in similar lawsuits, another court, from the terms of the same contract, did not describe such a concept, and with a different interpretation of the law, ruled against the seller. The supreme court emphasized the intent of the contracting parties in the case of the right to rescind the contract and return of goods sold, by commenting on an implicit matter, and did not comment on the legal status of the possession of the seller, and believes that the owner's right of priority does not invalidate the condition and the right of rescission against the return of the goods. While, according to the opinion of the majority of late and contemporary jurisprudents, deduced from Articles 454 and 455 of the Civil Code, the customer's right of assignment in the contractual right of rescission is dependent null. Thus, since the implicit matter of the return of goods sold and the request for eviction is based on the request for the cancellation of the assignment, the decision of the court is logically voidable.

  Keywords: Contractual Right of Rescission, Return of Goods Sold, Buyer’s Right on Assignment, Dependent Null
 • Mahmoud Kazemi, Hasan Ansari Cheshmeh Fard * Pages 77-108
  The nature of the Mudarabah contract requires acceptance of benefit and loss at the same time, which has always been the concern of law and economics. The difference of opinion in the application of the guarantee condition in this contract and the different understanding of jurisprudence and its application in the law have limited the space for the effectiveness of Mudarabah. It seems that this dispute can be resolved in the context of the modern legal system and with the presence of the school of positivism, which has an emerging role in the subject laws, along with the generality of Muslim jurisprudence. In fact, the result of the interaction of the two schools is the reason for the implicit establishment of sovereignty that positivism refers to in the heart of the laws. This research reveals that the meeting place and the creation of disagreement in the discussion of guarantee conditions in Mudarabah, in line with the rules of the school of positivism, can be resolved by maintaining the ideals of legal and jurisprudential justice and economic efficiency. Therefore, the application of the law in attaching a new contract to Mudarabah is not necessary, and it is possible to explain the investment with the condition that the investor does not guarantee the damage to the capital in the form of identifying a new contract.
  Keywords: Legal Positivism, necessity, Profit, loss, Mudarabah
 • Nahid Safari * Pages 109-143
  Vegetative State is a type of brain damage that despite the death of the brain hemispheres, the brain stem continues to work. In this situation, the patient has no mental and cognitive function and is not able to consciously communicate with the environment. Due to the lack of relevant laws in this area in most legal systems, the legal aspects of this situation have not been adequately explained. The issue of the life or death of these patients is one of the important issues for explaining the legal status of patients in a vegetative state. In this study, according to the religious and jurisprudential concept of death according to the sanctity of the right to life and with the similarity with the regulations governing the incapacity, the view of being alive has been accepted and according to this view and with a comparative approach, the legal effects of vegetative state has been analyzed. The selection of a guardian and trustee and the transfer of financial affairs to them, the possibility of seeking divorce due to circumstances created by the spouse in a vegetative state, and the termination of personal contracts are the most important legal effects that have been accepted in this study
  Keywords: Vegetative State, legal status, Contracts, property, death, life
 • Ebrahim Shoarian Sattari *, Mehrdad Etemad Gharamaleki Pages 145-173
  One of the most pivotal and practical subjects of contract law is whether one may dispose of his or her contractual obligations through the issuance of negotiable documents. This article focuses on the issuance of such instruments as a cheque in the performance of monetary obligations when the issuance is dishonored. In fact, the question is whether the issuance and delivery of such instruments convert a civil law obligation into an obligation arising from the issuance of negotiable instruments or whether it is possible to rely upon the original obligation with all its guarantees and consequences. The statutes are silent on the matter. Scholars and jurisprudence are divided. This article comparatively examines various legal systems and international instruments like UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, and by relying on the general principles enshrined in Article 3 of the Code of Civil Procedure, concludes that the better approach is the one that subscribes to the survival of the original obligations. It is hoped that this comparative study can set a model for our future legislative initiatives.
  Keywords: Cheque, Contractual Obligation, Guarantees, Legal Principles, Novation, UNIDROIT Principles
 • Javad Kashani *, Jafar Damanpak Pages 175-219
  For decades, companies involved in the petroleum industry are committed to complying with International Petroleum Industry Practices (IPIP) or similar terms in performing most of their obligations and operations. This paper examines the consequences of a breach of IPIP in light of reviewing dispute resolution methods in different regimes governing the upstream sector. Reviewing disputes and lawsuits related to the breach of IPIP suggests the different enforcement methods under the various regimes of operation in the upstream sector. With regard to the Iranian petroleum industry, using the results of this comparative study, it was shown that due to the contractual regime used in the relations between the National Iranian Oil Company (NIOC) and International Oil Companies (IOCs) involved in the development of the Iranian upstream sector, any dispute over IPIP as part of contractual terms will cause new risks by triggering the arbitration mechanism. It was also suggested that the preparation of IPIP in the form of precise documents and their periodical update by relevant authorities, including the Ministry of Petroleum, may reduce disputes between the contracting parties (NIOC and IOCs) and determine the latter’s scope of authorities related to selection and application of IPIP.
  Keywords: International Petroleum Industry Practices, Enforcement, dispute resolution methods, upstream sector
 • Jafar Shahand *, Ebrahim Taghizadeh, Seyed Abolghasem Naghibi Pages 221-246

  Based on the famous opinion of jurists And the majority of lawyers, the first principle in seizures on other property is based on the guarantee possession And all kinds of domination over the people's property have been condemned to liability of unlawful possession and the order of special rules of usurpation considering the pure obedience of the legislator in enacting Articles 301 to 327 of the civil law, accepting the well-known opinion of the jurists in a general or general manner, this extremist view has been seriously criticized by the commentators of the civil law. And basically, the application of the rules of usurpation to non-aggression, in which the basis of possession and domination is based on ignorance of truth and error and lack of malice, is in clear opposition to the principles and rules of justice and fairness and the requirement of the principle innocence. Therefore, in this article an attempt has been made with the help of scattered jurisprudential and legal opinions and related legal materials in order to modify the popular opinion and explain the responsibility of non-aggressors based on the use of other sources of coercive guarantee take a step.

  Keywords: Liability Fun Law Full-Possession, Aggression, responsibility, Usurpation, Principle of Pnnocence
 • Seyyed Hasan Hosseini Moghaddam *, Ali Soleimani Andarvar Pages 247-276

  The digital revolution has led to growing smart goods, which today have become an important economic and social element. This has prompted the European Union to lay down provisions on the basic elements of the sale of goods, including material conformity of digital goods, in order to make the most of the existing capacity and economic growth of its member countries. The issue of material conformity of goods with the contract has always played a central role in domestic and international sales transactions. The mentioned directive, contrary to the domestic laws of most countries, provides a single concept of goods conformity and implements the same performance guarantee in case of non-conformity. But in Iranian law, there is no specific regulation on the subject of goods conformity, and it sporadically provides subtle distinctions on the subject of goods conformity, which has caused differences between lawyers and court opinions, and as a result, the lack of development of cross-border transactions. Therefore, the purpose of the present study is to determine the seller's obligations regarding the material conformity of digital goods with the contract by examining the aforementioned instructions and to analyze this situation in Iranian law. These studies showed that in the sale of digital goods, the subjective and objective requirements of conformity, in addition to the physical component of the goods, must also be present in its digital component, and the seller is committed to providing updates. However, there is no explicit text in this regard in Iranian law, but traces of these requirements can be found in scattered laws.

  Keywords: conformity, Material, Update, good, Digital Elements
 • Ali Faghih Habibi *, Tavakol Habibzadeh, Parviz Hajipoor Pages 277-314
  The principle of documenting, reasoning, and justifying the opinions of quasi-judicial authorities is one of the elements of a fair trial. Given that administrative decisions are linked to the public interest, the application of this principle in decisions and rulings issued by these authorities, as well as the oversight of the Court of Administrative Justice as a judicial body on the rulings issued by these authorities, can be necessary to evaluate the performance of the government and the judiciary against the public conscience of society. Examining the judicial procedure of quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice, it seems that paying attention to the principles of a fair trial in general and monitoring the reasoning and documenting of opinions and decisions in particular, has not yet found its proper place. These principles and their importance have been mentioned in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, but this issue has not been considered by the quasi-judicial authorities. This issue has not yet reached its true place in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, and this issue has become more and more important due to the pervasiveness of fair trials in legal systems.
  Keywords: Court of Administrative Justice, administrative decisions, reasoning, documentation, statement of reasons, right to defense