فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت اسلامی
سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالملک سعیدی*، محمدتقی نوروزی، عباس شفیعی صفحات 11-86

   به رغم تلاش های اندیشمندان غربی و اسلامی برای حمایت از سازمان ها و منابع انسانی، وجود فقر و فاصله های طبقاتی و نارضایتی های شغلی گواه بر ضعف سبک های رهبری از جمله رهبری خدمتگزار است؛ بدین جهت، با هدف جبران این ضعف، با مرور پیشینه پژوهش رهبری خدمتگزار، بیش از 40 شاخص به دست آمد که پس از عرضه به محضر قرآن، بیش از 90% آن ها تایید گردید و آنگاه از طریق واژه پژوهی و معناپژوهی در آیات قرآن، 300 شاخص (مفهوم) از 600 آیه استخراج گردید که با روش پژوهش داده بنیاد، تجزیه و تحلیل شد. پس از حذف شاخص های مشترک و مرتبط یا کم تاثیر، در مرحله کدگذاری باز، 185 شاخص به دست آمد و در مرحله کدگذری محوری 42 مقوله محوری و در مرحله کدگذاری انتخابی 6 مولفه/ بعد استخراج گردید که پس از مقایسه مقوله-ها با مقوله اصلی (رهبری خدمتگزار از دیدگاه قرآن)، مقوله ها به مقولات علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردی و پیامدی دسته بندی شد و آنگاه در قالب یک مدل مفهومی و پارادایمی داده بنیاد طراحی گردید.

  کلیدواژگان: رهبری، خدمتگزاری، خدامحوری، خودسازی، داده بنیاد
 • سعید حجازی فر* صفحات 87-127

  یکی از مباحث کلیدی و چالش برانگیز، نوع حکمرانی و نحوه اداره جامعه است که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران عرصه علوم سیاسی و مدیریتی قرار گرفته است. اتخاذ رویکردهای مختلف و شکل گیری پارادایم های مختلف نشاندهنده افزایش اهمیت این مساله به ویژه در دوران معاصر شده است. در این راستا لازم است بر اساس مبانی ارزشی و اسلامی خود به موضوع حکمرانی پرداخته شود. در این مسیر یکی از الگوی های مهم در عرصه حاکمیت، سیره حکمرانی امام علی (ع) می باشد. این پژوهش در پی آن است که مولفه ها و تعریف حکمرانی اسلامی را بر اساس بیانات ایشان استخراج نماید. روش پژوهش از نوع کیفی است که از طریق روش تحلیل محتوای کیفی براساس کتب نهج البلاغه و غرر الحکم و درر الکلم انجام شده است. مولفه های شناسایی شده شامل 19 مولفه می شود که در نهایت نیز حکمرانی اسلامی به این صورت تعریف گردید: تعیین، اعمال و کاربرد قواعد شریعت مدار و حکمیانه با وحدت و همیاری صادقانه نقش آفرینان امت مبتنی بر روابط اخوت ایمانی با محوریت ولایت برای تحقق عدالت و رشد و هدایت جامعه در مسیر تقرب الی الله.نقش آفرینان حکمرانی نیز در سه بخش، ولایت، خواص و امت شناسایی و طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: حکمرانی اسلامی، مدیریت اسلامی، تعریف حکمرانی، نقش آفرینان حکمرانی اسلامی
 • عبدالحمید بیات، سید ابراهیم رئوف موسوی* صفحات 129-167

  توجه به مسیله «کارمندی» با مولفه هایی چون بی انگیزگی کارمندان، ناکارآمدی نظام کارمندی و فساد و کندی و تعلل در سازمان های بوروکراتیک از مقولات مهمی است که از منظرهای مختلفی به آن پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده در نسبت میان جامعه و انسان ایرانی با سازمان بوروکراتیک مدرن ابعاد موضوع طرح گردد. برای این مهم بازخوانی نظام سنتی کار در ایران و شناخت مولفه های آن نظام ضروری تشخیص داده شد که با روش جامعه شناسی تاریخی صورت گرفت. یافته های تحقیق در این بخش راسیونال نبودن، تقدس معنای کار، همیاری و تعاون به جای همکاری و رقابت، رابطه بین محصول و تولید کننده، با کیفیت بودن محصولات ایرانی را به عنوان مهم ترین مولفه های نظام سنتی کار در ایران نشان داد. در ادامه تجربیات متعدد ورود سازمان مدرن به ایران و تبعات اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفت و تجربه های شکست های سازمان های مدرنی چون ارتش، بانک، آموزش عمومی، نظام پزشکی و سلامت و امثال آن در زندگی ایرانیان بررسی شد. در نتیجه گیری مشخص شد که جمع بندی شکست ها ذیل ناهماهنگی میان جامعه ایرانی و انسان ایرانی با سازمان مدرن کار اگرچه بخشی از واقعیت را بازنمایی می کند اما صورت بندی آن با عنوان نداشتن آمادگی های فرهنگی، اجتماعی، مهارتی از سوی جامعه ایرانی برای بکارگیری سازمان مدرن نادرست است. بلکه این ناهماهنگی حداقل در موارد مهمی باید با تغییرات بنیادین در انگاره ها و آموزه ها و اصول سازمان بویژه سازمان های بوروکراتیک تدارک گردد و نه با تغییر در آمادگی های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان.

  کلیدواژگان: بروکراسی، سازمان های دولتی ایران، سازمان ایرانی، سبک زندگی کارمندی
 • علیرضا سجادیه* صفحات 169-204
  جوهره خط مشی از وجوه مختلف قابل تحلیل است. از یک منظر خط مشی را می توان یک «انتخاب و تصمیم درست» تعریف کرد. از این رو بعد تجویزی و قضاوتی در هر خط مشی جزو اجزای مهم و جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. حسب این اهمیت، اندیشمندان این حوزه مدل های مفهومی مختلفی را ناظر به پشتوانه هنجاری خود به مثابه الگوی مطلوب جهت انتخاب یک یا مجموعه ای از خط مشی ها ارایه کرده اند. مسیله مهم پژوهش حاضر آن است که انقلاب اسلامی با توجه به مختصات متمایز خود در حوزه های گسترده هنوز از تولید و بکارگیری مدل های تجویزی خط مشی بومی رنج می برد. با توجه به چنین دغدغه ای مقاله پیش رو تلاش دارد با رویکردی اکتشافی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون، بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری را در این زمینه واکاوی کند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» پایه و بنیان شکل گیری چنین الگویی است. از محل تقاطع عناصر این سه گان 9 بعد فرعی «تعیین نقش برای مردم»، «منفعت و حقوق عمومی»، «ظرفیت علمی حل مساله»، «انسجام و پیوندهای ملی»، «تبیین زمین درگیری»، «ضابطه و قانون»، «راهبرد درگیری فوق فعال»، «جهاد» و «حجت شرعی» تولید شده اند. این ابعاد از مسیر 3 بازوی تجویزی «نهاد مردم«، «ساختارهای حقوقی» و «سازمان علمی» امکان و ظرفیت پیگیری داشته و در غایت و نهایت خود «اقتدار عادلانه» کشور را دنبال می کنند.
  کلیدواژگان: معنویت، عقلانیت، عدالت، آیت الله خامنه ای، حکمرانی اسلامی
 • زهرا فروتنی*، عطیه بحرانی صفحات 205-237
  این پژوهش با هدف تبیین جایگاه علم و فناوری در چشم انداز تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه ای انجام شده است.تحقیق از نوع کیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از روش تحلیل مضمون استفاده و120 مضمون پایه، 26 مضمون سازمان دهنده و13مضمون فراگیر استخراج شد. مضامین فراگیر عبارتند از: علم و فناوری به عنوان پایه تمدن نوین اسلامی، عامل پیشرفت و عزت و اقتدار، هماهنگی علم با دین، نفی وابستگی علمی، علم اخلاق مدار و عدالت محور، آینده نگری و تعیین چشم انداز علمی، علم نافع، خلاقیت علمی، شکستن مرزهای دانش،کسب مرجعیت علمی در جهان، جهاد علمی، اقتصاد دانش بنیان، یادگیری از تجارب دیگران در کنار تولید علم. از بین مضامین مستخرج، جهاد علمی با دارا بودن 43 مضمون پایه، بیشترین تاکید و فراوانی را در کلام امام خامنه ای دارد. بر اساس نتایج تحقیق، امام خامنه ای با تاکید بر جهاد مستمر علمی به عنوان موتور پیشران کشور، پیشرفت در علم و فناوری مبتنی بر اخلاق و معنویت و عدالت را به عنوان یک ارزش و شاخص تعالی، از ارکان تمدن نوین اسلامی میدانند و بر تغییر رویکرد از مصرف کننده علم به تولیدکننده علم، شکستن مرزهای دانش و کسب مرجعیت علمی در جهان تاکید دارند.
  کلیدواژگان: علم و فناوری، تمدن نوین اسلامی، چشم انداز تمدن نوین اسلامی، مدیریت اسلامی، امام خامنه ای
 • اسکندر شیرازی* صفحات 239-283

    هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های مدیر انقلابی و طراحی مدل آن در بخش دولتی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام آن، جزء روش های کیفی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، مصاحبه با خبرگان بوده است. جامعه آماری خبرگان و مدیران در سه سطح کلان، متوسط و خرد در کشور می باشد. از طریق روش دلفی و با اشباح نظری 15 مدیر برای مصاحبه های عمقی انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های کیفی و روش استراوس همزمان با جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج گذاری ها نشان داد که همه مضامین، مقولات و مفاهیم به صورت کامل و بر اساس مصاحبه های عمقی صورت گرفته با 15 مدیر به این صورت بوده که منجر به استخراج 222 مفهوم در قالب کدگذاری باز، استخراج 132 مقوله/ شاخص در قالب کدگذاری محوری، استخراج 10 مضمون اصلی در قالب کدگذاری محوری و انتخابی و 6 مضمون فراگیر در قالب کدگذاری انتخابی بوده است. نتایج موردی نیز نشان داد که رفتار سازمانی مدیران، رفتار فردی و توانایی فردی مدیران، اخلاق و رفتار خدا محورانه، امید، جدیت و قاطعیت، پاسخگویی، عملکرد، شایستگی و شایسته سالاری، ارتباط موثر با همکاران و مردم، بهره وری فزاینده مهم ترین شاخص های یک مدیر انقلابی هستند. نتایج کدگذاری های محوری نیز نشان داد که جوان گرایی در بدنه مدیریتی، مبارزه با فساد و سلطه مدیران، تاکید بر عمل به وعده ها، ارتقاء توانایی و تخصص مدیران، حفظ و تربیت مدیران شایسته نیز به عنوان عوامل بسترساز مدیریت انقلابی معرفی شدند. البته در این خصوص موانعی مانند سیاست زدگی، نواقص مردم سالاری، ضعف شدید علمی و مدیریتی در سازمان ها و نهادهای دولتی، رفاه زدگی و اشرافی گری مدیران، سوء مدیریت مدیران، عدم فهم درست برخی مدیران از مسایل کشور از موانع داخلی و انتشار دهنده-های اندیشه مدیریت به سبک غربی ها، تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، تزریق ناامیدی به برخی مدیران، القای ناتوانی در بین مدیران کشور، تبیین های دروغ در مورد مدیریت انقلابی نیز موانع خارجی رشد و ترقی مدیران انقلابی هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت انقلابی، شاخص های مدیریت انقلابی، سازمانهای دولتی
|
 • Abdolmalek Saeidi *, MohammadTaqi Norozi, Abbas Shafiee Pages 11-86

   Despite the efforts of Western and Islamic thinkers to support organizations and human resources, the existence of poverty, class gaps, and job dissatisfaction is proof of the weakness of leadership styles, including servant leadership, Therefore, with the aim of compensating for this weakness, more than 40 indicators of servant leadership obtained from the review of the theoretical foundations and background of the research were presented and confirmed to the Qur'an with the inferential research method of Martyr Sadr. And more than 540relevant verses were extracted through word research and semantic research in the verses of the Quran. And with the “Background Theory” research (open, central and selective coding), Quranic data was analyzed and the following findings were obtained: A) 37indicators, including the concepts of God's pleasure and self-improvement, friendly relations and fair behavior, commitment and specialization, fear and hope, delegation of authority and participation in leadership and providing for the psychological and material needs of followers; b) 6 categories of strategic goals, strategies to influence followers, leadership competence strategies, guidance-training strategies, management strategies and service strategies; c) 3 dimensions of motivation, attitude and action. And finally, by discovering the causal, contextual, interventional and consequential relationship of the aforementioned categories and dimensions with servant leadership and its successful test, the model of servant leadership was designed from the perspective of the Qur'an.

  Keywords: Leadership, Servant, God-centered, Self-Improvement, Background Theory
 • Saeed Hejazifar * Pages 87-127

  One of the key and challenging issues is the type of governance and how to govern society, which in recent years has been considered by researchers in the field of political science and management. In this direction, one of the important models in the field of governance is the rule of Imam Ali (AS). This research seeks to extract the definition and role of Islamic governance based on their statements. The research method is qualitative, which has been done through the method of qualitative content analysis based on the books of Nahj al-Balaghah, Gharr al-Hakam, and Dar al-Kalam. Based on the findings of the study, Islamic governance was defined as follows: Determining, applying and applying Shari'a-based rules with the unity and sincere cooperation of the ummah-based actors based on the brotherhood with the focus on the province to achieve justice and growth and guide society on the path of rapprochement To God. The planners also include regulators, advocates, hypocrites and enemies, growth institutions, public opinion institutions, the military and security institutions, the ruling house (secretaries and ruling relatives), the judiciary, government agents, the people (Muslims and non-Muslims), the deprived. , Economic institutions (merchants and industrialists) that the province is at the center of these planners who were classified into three sections, province, properties and ummah.

  Keywords: Islamic Governance, Islamic management, definition of governance, actors of Islamic governance
 • Abdolhamid Bayat, Seyyed Ibrahim Rauf Mousavi * Pages 129-167

   In this research, the issue of modern work organization in Iran and its incompatibility with the traditional work system in this country has been discussed. The entrance to the discussion is to pay attention to the issue of "employee" with components such as lack of motivation of employees, inefficiency of the personnel system and corruption and slowness and procrastination in this structure. In order to investigate this issue using historical sociology method, the issue of modern labor organization entering Iran, its confrontation with work culture in Iran and its social consequences have been discussed. Non-rationality, sanctity of work, cooperation and cooperation instead of cooperation and competition, relationship between product and producer, quality of Iranian products are considered the most important components of work culture in Iran. In the following, the many experiences of entering modern organization in Iran and its social consequences are examined. The failures of modern organizations such as the army, banks, public education, medical and health systems, and the like; It shows the incompatibility of the Iranian people's civilizational identity with the modern work system. The reason for these continuous failures, contrary to the initial idea, is not a deficiency in the personality of Iranians, nor in not being well-westernized, but the main reason is the incompatibility of the Western work system with the Iranian personality and work system. Finally, it is proposed to design new structures that are appropriate to the work culture in Iran.

  Keywords: Traditional work system, modern work system, employee, bureaucracy. lifestyle
 • Alireza Sajjadieh * Pages 169-204
  The essence of the policy can be analyzed from different aspects. From one point of view, the policy can be defined as a "right choice and decision". Therefore, the prescriptive and judgmental aspect of every policy is considered as one of its important and inseparable components. According to this importance, the thinkers of this field have presented different conceptual models based on their normative support as the ideal model for choosing one or a set of policies. The important issue of the current research is that the Islamic Revolution still suffers from the production and application of prescriptive models of native policy, considering its distinctive coordinates in wide areas. Considering such concerns, the following article tries to analyze the statements and letters of the supreme leader in this field with an exploratory approach and using the method of thematic analysis. The results of this research indicate that the trinity of "Spirituality, Rationality and Justice" is the foundation of the formation of such a model. From the point of intersection of the elements of these triangles, 9 sub-dimensions are "determination of roles for the people", "public interest and rights", "scientific capacity to solve problems", "cohesion and national ties", "explanation of the conflict ground", "regulation and law", " Super active conflict strategy, "Jihad" and "Islamic duties" have been produced.These aspects have the possibility and capacity to follow the path of the 3 prescriptive arms of "People's Organization", "Legal Structures" and "Scientific Organization" and ultimately they follow the "just authority" of the country.
  Keywords: Spirituality, rationality, justice, Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, Islamic Governance
 • Atieh Bohrani Pages 205-237
  This study aims to explain the position of science and technology in the perspective of modern Islamic civilization from the perspective of Imam Khamenei .The research is qualitative. To analyze the data and extract the themes, the theme analysis method was used and 120 basic themes, 26 organizing themes and 13 comprehensive themes were extracted. Comprehensive themes include: Science and technology as the basis of modern Islamic civilization, the factor of progress and dignity and authority, harmony of science with religion, negation of dependence, moral and justice-oriented science, foresight and determination of scientific perspective, beneficial science, scientific creativity, breaking the boundaries of knowledge, Gaining scientific authority in the world, scientific jihad, knowledge-based economics, learning from the experiences of others along with the production of science. Among the extracted themes, scientific jihad, with 43 basic themes, has the most emphasis and frequency in the words of Imam Khamenei. According to the research results, Imam Khamenei with emphasis on continuous scientific jihad as the engine of the country, progress in science and technology based on ethics and spirituality and justice as a value and indicator of excellence, one of the pillars of modern Islamic civilization They also emphasize on changing the approach from the consumer of science to the producer of science, breaking the boundaries of knowledge, and gaining scientific authority in the world.
  Keywords: science, technology, modern Islamic civilization, Perspective of modern Islamic civilization, Islamic Management, Imam Khamenei
 • Eskandar Shirazi Pages 239-283

  Identifying the Indicators of the Revolutionary Manager and designing its model in the public sectorAbstractThe purpose of the present study is to identify the indicators of the revolutionary manager and design its model in the public sector. The present study was applied in terms of purpose, and in terms of how it was done. Information and data collection tool has been an interview with experts. The statistical population of experts and managers is in three levels of macro, medium and micro in the country. Through the Delphi method and with the theoretical ghosts, 15 managers were selected for deep interviews. Qualitative methods and stros methods were used to analyze the data. The results showed that all themes, categories, and concepts were fully based on deep interviews with 15 managers, resulting in the extraction of 222 concepts in open coding form, extracting 132 categories/ index in the format. The central coding, the extraction of 10 main themes in the form of central and selective coding and 6 comprehensive themes in the form of selective coding. Case results also showed that the organizational behavior of managers, individual behavior and individual ability of managers, ethics and godly behavior, hope, seriousness and determination, accountability, performance, competence and meritocracy, effective communication with colleagues and people, increasing productivity The most indicators are a revolutionary manager. The results of central coding also showed that youthfulness in the managerial body, the fight against corruption and the domination of managers, the emphasis on fulfilling promises, promoting the ability and expertise of managers, maintaining and training competent managers as the factors of revolutionary management. They became. Of course, barriers such as politicization, democracy deficiencies, severe scientific and managerial weaknesses in government agencies and institutions, welfare and aristocracy of managers, mismanagement of managers, lack of proper understanding of the country's issues of internal barriers and publishers Western -style management thought, cultural invasion, economic boycott, injecting disappointment to some managers, instilling inability among country managers, false explanations of revolutionary management are also the external barriers to the growth and development of revolutionary managers. 

  Keywords: management, revolutionary management, revolutionary management indicators, government agencies