فهرست مطالب

نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی
پیاپی 46 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین استرس ادراک شده و تصویر بدن با بهزیستی ذهنی زنان ورزشکار شهر تهران
  شادی کبیری آق زیارت، افسانه طاهری *، خدیجه ابولمعالی صفحات 1-10
  هدف

  بهزیستی ذهنی می تواند نقش سازگارانه ای در مواجهه با شرایط نامساعد و استرس زا ایفا کند؛ لذا هدف پژوهش نقش میانجی شفقت به خود در  رابطه  بین استرس ادراک شده و تصویر بدن با  بهزیستی  ذهنی زنان ورزشکار شهر تهران بود.

  روش

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها کمی توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری تمامی زنان ورزشکار مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی در شهر تهران در سال 1399، بازه سنی (50-20 سال) بودند.250 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزارهای  پژوهش شامل پرسش نامه بهزیستی ذهنی (Diener et al., 1985)، پرسش نامه استرس ادراک شده (Cohen, Komark, & Marmelstein, 1983) ، پرسش نامه نگرانی از تصویر بدن (Winstead & Janda, 1987) و پرسش نامه شفقت به خود ((Neff et al., 2003  بود  . داده ها با استفاده از روش همبستگی اسپیرمن  و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. 

  یافته ها

  به طورکلی تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود در مسیر تصویر بدن به بهزیستی نقش میانجی داشت، نتایج نشان داد که استرس ادراک شده و شفقت به خود توانست بهزیستی ذهنی را پیش بینی کند. همچنین تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود در مسیر بین استرس ادراک شده و بهزیستی ذهنی  نقش میانجی را نداشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج می توان نتیجه گیری کرد که راهبردهایی که شفقت به خود را افزایش می دهد، می تواند تصویر بهتری از تصویر بدن ارایه دهد و بهزیستی ذهنی زنان ورزشکار را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: ورزشکار، زنان، تصویر بدن، استرس
 • مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه
  جعفر پویان مهر، محمد زارع نیستانک *، فاطمه سادات طباطبایی نژاد، حسن خوش اخلاق صفحه 2
  هدف

   هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه بود.

  روش شناسی: 

  طرح پژوهشی شبهه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان با شاخص توده بدنی بالای 30 مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و درمان چاقی نور در شهر ری در سال 1400 بود. حجم نمونه شامل 45 نفر (30 نفر گروه های آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از جامعه آماری به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایدهی شدند. برای گروه آزمایش اول، درمان شناختی رفتاری و برای گروه آزمایش دوم، درمان گروهی پذیرش و تعهد اجرا شد در حالیکه گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره ظاهری (کش،ملنیک و هاربوسکی، 2004) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گبری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که هر دو درمان بر کاهش طرحواره ظاهر، زنان چاق فاقد رژیم تغذیه اثر داشته اند  (001/0P<) و تغییر نمرات در مرحله پیگیری پایدار بود

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه می شود

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، درمان پذیرش و تعهد، طرحواره ظاهر، زنان، چاقی
 • تاثیر درمان یکپارچه توحیدی بر دشواری تنظیم هیجان و خودمهارگری نوجوانان پسر در معرض آسیب های اجتماعی
  فاطمه صغری کربلایی هرفته *، مهلا بهجتی اردکانی، عزت پورامینی یخدانی، منصوره پورجانب الهی فیروزآبادی صفحه 3
  هدف

   دشواری تنظیم هیجان و عدم توانایی لازم در خودمهارگری از مشکلات برخی از نوجوانان است که در صورت عدم مداخله می تواند به بسیاری از آسیب های اجتماعی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان یکپارچه توحیدی بر دشواری تنظیم هیجان و خودمهارگری نوجوانان پسر در معرض آسیب های اجتماعی انجام شد.  

  روش شناسی: 

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان نوجوان پسر در معرض آسیب های اجتماعی شهر میبد در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. 30 نفر به شیوه روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه 15 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش مداخله درمان یکپارچه توحیدی شریفی نیا (1387)، را در 10 جلسه 5/1 ساعته و (هفته ای دو جلسه) دریافت کرد، درصورتی که گروه کنترل هیچگونه مداخله ای را در این مدت دریافت ننمود. شرکت کنندگان به پرسشنامه های دشواری تنظیم هیجان گرتز و رویمر (2004) و خودمهارگری تانجی (2004) پاسخ دادند. داده ها با آزمون های کای اسکویر و تحلیل کوواریانس چند متغیری و با بهره گیری از بسته نرم افزاری spss26 و در سطح 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که بین شرکت کنندکان به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی تحصیلات پدر و مادر تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<P). نتایج آزمون تحلیل کوورایانس نیز نشان داد که درمان یکپارچه توحیدی باعث کاهش میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان (001/0>P، 52/42=f) و افزایش خودمهارگری (017/0>P، 44/6=f) دانش آموزان نوجوان پسر در مرحله پس آزمون شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

   با توجه به اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در بهبود دشواری تنظیم هیجان و خودمهارگری دانش آموزان نوجوان پسر در معرض آسیب های اجتماعی، این رویکرد می تواند به عنوان رویکردی موثر در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان یکپارچه توحیدی، تنظیم هیجان، خودمهارگری، آسیب های اجتماعی، نوجوانان پسر
 • اثربخشی آموزش تیوری انتخاب بر دشواری تنظیم هیجان، ارضای نیازهای اساسی و علایم داغدیدگی در پسران نوجوان داغدیده
  ملیحه علیجانی ممقانی *، فایزه صدری خراسان لو صفحه 4
  هدف

  نوجوانان داغدیده معمولا گستره وسیعی از ناسازگاری‏های هیجانی و رفتاری را تجربه می‏کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تیوری انتخاب بر دشواری تنظیم هیجان، ارضای نیازهای اساسی و علایم داغدیدگی نوجوانان داغدیده انجام شد.

  روش شناسی: 

  این پژوهش نیمه‏آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو‏ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان پسر داغدیده تحت پوشش یکی از خیریه‏های شهر تهران در سال 1401 بودند، که از بین آن‏ها تعداد 30 نفر با روش در دسترس انتخاب و به‏شیوه تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. در گروه آزمایش برنامه تیوری انتخاب در 8 جلسه هفتگی (هر جلسه به‏مدت 1 ساعت) اجرا گردید اما گروه کنترل این مداخله را دریافت نکرد. برای گردآوری داده‏ها از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش‏نامه‏های دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004)، نیازهای اساسی (سالاری و صاحبی، 1383) و سوگ کودکان و نوجوانان (دایرگرو و همکاران، 2001) استفاده شد. داده‏ها با تحلیل واریانس با اندازه‏گیری‎های مکرر و آزمون تعقیبی بن‏فرونی در نرم‏افزار آماری SPSS-26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش تیوری انتخاب باعث کاهش دشواری تنظیم هیجان، علایم داغدیدگی، ارضای نیازهای اساسی و کاهش مولفه‏ های نیاز به امنیت، عشق و تعلق، آزادی، قدرت و تفریح در گروه آزمایش شد (05/0>P)، و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار و معنادار بوده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، می‏توان از آموزش تیوری انتخاب در مراکز درمانی جهت کاهش علایم سوگ، دشواری تنظیم هیجانی و بهبود ارضای نیازهای اساسی نوجوانان داغدیده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تیوری انتخاب، ارضای نیازهای اساسی، دشواری تنظیم هیجان، داغدیدگی
 • نقش ویژگی های شخصیتی همسران در بروز چالشها و تعارضات زناشویی و ازدواج ناکارآمد و ناپایدار
  طلعت آهنگر، احمد برجعلی *، مهدی دوایی صفحه 6

  عوامل متعددی روابط زناشویی را تهدید کرده و باعث فرسودگی صمیمیت زوجین می گردد که در نهایت همسران را به سمت بروز تعارضات زناشویی سوق میدهند. براین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل شکلگیری تعارضات زناشویی و ازدواج ناکارآمد و ناپایدار انجام شد. این پژوهش کیفی، روش داده بنیاد بوده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش، 20 نفر از مشاوران و روانشناسان مشاوره پیش از ازدواج، خانواده و زوج در تهران، که حداقل پنج سال سابقه مشاوره داشتند، را شامل شد. مشارکت کنندگان براساس نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.تحلیل مصاحبه ها به شناسایی 43 کد باز و 10 کد محوری و کد انتخابی "چالشهاوتعارضات زناشویی،ازدواج ناکارآمد و ناپایدار"منتهی شد. تحلیل یافته ها نشان داد در تعارضات زناشویی عوامل چندوجهی نقش دارند. عوامل فردی(ویژگیهای شخصیتی)، ارتباطی، الگوی خانواده اصلی و ارضاء نیازهای اساسی از جمله عوامل مورد نظر هستند. راهبردهای مستخرج شده از پژوهش، برای پیشگیری از تعارضات زناشویی، باید به اصلاح الگوی خانواده اصلی پرداخت. به این منظور الگوهای دلبستگی و حفظ حریم سیستم زن و شوهری باید مورد توجه قرار گرفته شوند.نتیجه بدست آمده از پژوهش، ویژگی های شخصیتی (مسیولیت گریزی، تکانشگری، سوءظن و بدبینی،گوشه گیری،بی ثباتی،سلطه جویی،عدم توافق پذیری و درک متقابل و خودشیفتگی) ومهارت های ارتباطی (مهارت حل مسیله، فقدان مدیریت خشم، عدم مهارت همدلی، عدم مهارت حل تعارض) در تعاملات زناشویی نقش منفی دارند و باعث انباشتگی احساس ناخوشایند خشم و درماندگی، تکانشگری شده و در نتیجه تعارضات زناشویی شکل می گیرد. توجه به ویژگیهای شخصیتی و آموزش مهارتهای کاربردی ارتباطی قبل از ازدواج از عوامل موثر بر کیفیت و تعاملات زوجین بوده اند.

  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، همسران، چالشها، تعارضات زناشویی، ازدواج ناکارآمد و ناپایدار
 • مرور نظام مند پژوهش های ایرانی با تمرکز بر پژوهش های اثربخشی انجام شده در خصوص زنان شاغل
  مهرناز آزادیکتا * صفحات 11-24

  هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های ایرانی با تمرکز بر پژوهش های اثربخشی انجام شده در خصوص زنان شاغل در بازه زمانی 1397 الی 1402 بود. این مطالعه از نوع بررسی های ثانویه است و با توجه به روش اجرا مرور نظام مند تلقی می شود. جهت گردآوری داده ها از روش تحلیل اسنادی استفاده گردید، که شامل تمامی پژوهش های اثربخشی منتشرشده (1402-1397) بود و جمعا 45 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با ابزار چک لیست محقق ساخته و تلخیص مطالب در قالب جداول ارایه شد.
  آنچه از بررسی مقالات منتشر شده در 5 سال اخیر بر آمد این بود که محققان به دنبال رفتار سازمانی مثبت گرا هستند که به دنبال آن افزایش تقویت منابع روانی کارکنان حاصل می شود و این در حالی است که زنان شاغل به واسطه ارتباط با محیط خارج از خانه و از سویی دیگر مسیولیت مادرانه خود، تحت تنش بسیاری واقع شده اند. لذا با توجه به نقش زنان، در جامعه تعارض کار - خانواده تبعات منفی برای سلامت روانی اجتماعی زنان شاغل و خانواده های آن ها داشته و هم چنین بر عملکرد مطلوب سازمان ها تاثیر می گذارد، از این رو پیشنهاد می شود پژوهش های اثربخشی که در آینده صورت می پذیرد تعارض کار-خانواده با تاکید بر نقش زن را هدف قرار دهند و در تلاش بهبود وضعیت روانشناختی زنان شاغل برآیند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، زنان شاغل، مرور نظام مند
|
 • The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Perceived Stress and Body Image with the Mental Well-Being of Female Athletes in Tehran
  Shadi Kabiri Agh Ziarat, Afsaneh Taheri *, Khadijeh Abolmaali Pages 1-10
  Purpose

    Mental well-being can play an adaptive role in facing adverse and stressful conditions, so the aim of the research was the mediating role of self-compassion in the relationship between perceived stress and body image with the mental well-being of female athletes in Tehran.

  Methodology

    The research was applied in terms of purpose and from the point of view of data collection, it was descriptive and correlational. The statistical population was all female athletes who referred to sports clubs in Tehran in 2019, age range (20-50 years). 250 people by method Available sampling was selected. The research tools included Diener et al.'s Mental Well-Being Questionnaire (1985), Cohen, Komark and Marmelstein's Perceived Stress Questionnaire (1983), Winstead and Janda's Body Image Concern Questionnaire (1987) and Neff et al.'s self-compassion Questionnaire (2003). Data were analyzed using Spearman's correlation method and path analysis using SPSS and PLS software.

  Findings

   In general, the path analysis showed that self-compassion played a mediating role in the path of body image to well-being, the results showed that perceived stress and self-compassion could predict mental well-being, also the path analysis showed that self-compassion in the path between perceived stress and mental well-being, it did not have the ability to play a mediating role. It played a mediating role in the path of body image to well-being.

  Conclusion

    According to the results, it can be concluded that strategies that increase self-compassion can provide a better picture of body image and increase the mental well-being of female athletes.

  Keywords: Athlete, women, body image, stress
 • Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Group and Group therapy based on Acceptance and Commitment to Appearance Schema in Obese Women without Diet
  Jafar Pooyanmehr, _ Mohammad Zareh Neyestanak *, Fatemeh Sadat Tabatabaei Nejad, Hassan Khoshakhlagh Page 2
  Purpose

   The purpose of this research was to compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy group and group therapy based on acceptance and commitment on appearance schema in obese women without diet.

  Methodology

  It was a quasi-experimental research design of pre-test-post-test and follow-up with a control group. The statistical population of this research included all women with a body mass index above 30 who referred to Noor Nutrition and Obesity Treatment Clinic in the city of Ray in the year 1400. The sample size includes 45 people (30 people in the experimental group and 15 people in the control group) from the statistical population were selected by available sampling method and divided into two experimental groups and one control group. For the first experimental group, cognitive behavioral therapy and for the second experimental group, acceptance and commitment group therapy was implemented, while the control group did not receive training. The research tool included the appearance schema questionnaire (Kash, Melnik and Harbosky, 2004). The data was analyzed using analysis of variance with repeated measures.

  Findings

  The results showed that both treatments had an effect on reducing the appearance of obese women without diet (P<0.001) and the change in scores was stable in the follow-up phase.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be concluded that cognitive behavioral group therapy and group therapy based on acceptance and commitment improve the appearance schema in obese women without a diet.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, acceptance, commitment therapy, appearance schema, women, obesity
 • The Effect of Integrated Monotheistic Treatment Approach on the Difficulty of Emotion Regulation and Self-control of Male Students Exposed to Social Harm
  Fateme Soghari Karbalai Herfteh * Mahla Behjati Ardakani, Ezzat Pouramini Yakhdani, Mansooreh Poorjanebolahi Page 3
  Purpose

  The difficulty of regulating emotions and the lack of self-control is one of the problems of some teenagers, which can lead to many social harms if there is no intervention. The present study was conducted with the aim of determining the effect of integrated monotheistic treatment approach on the difficulty of emotion regulation and self-control of male students exposed to social harm.

  Methodology

  This study is practical in terms of purpose and semi-experimental in terms of execution method with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was adolescent male students exposed to social harms in Meybod in the academic year 1400-1401. Using stata14 software and based on 95% confidence level and 90% power, 30 people were selected as a sample using available sampling method and randomly replaced in two groups of 15 people. The experimental group received 10 sessions of 1.5 hours and (two sessions per week) Tawhidi Sharifinia's integrated treatment intervention (2017), while the control group did not receive any intervention during this period. The participants responded to Gratz and Roemer's (2004) emotion regulation difficulty and Tanji's (2004) self-control questionnaires. The data were analyzed with chi-square tests and multivariate covariance analysis using spss26 software package and at the level of 0.05.

  Findings

  The results of the chi-square test showed that there was no significant difference between the participants in terms of the demographic variables of father's education and mother's education (P<0.05). The results of the covariance analysis test also showed that monotheistic integrated treatment decreased the mean scores of emotion regulation difficulty (P< 0.001, f=42.52) and increased self-control (P< 0.017, f=6.44) of adolescent male students. It has been tested in the post-test phase (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of monotheistic integrated therapy in improving the difficulty of emotion regulation and self-control of students exposed to social harms, this approach can be used as an effective approach in the field of reducing social harms.

  Keywords: Integrated Monotheistic Treatment Approach, emotion regulation, self-control, social trauma, male adolescents
 • The Effectiveness of Teaching Choice Theory on the Difficulty In Emotion Regulation, Basic Needs Satisfaction, and Bereavement Symptoms In Bereaved Adolescent Boys
  Malihe Alijani-Mamaghani *, Faezeh Sadri-Khorasanloo Page 4
  Purpose

  Bereaved adolescents usually experience a wide range of emotions and behaviors. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of teaching choice theory on the difficulty in emotion regulation, basic needs satisfaction and bereavement symptoms in bereaved adolescent boys.

  Methodology

  This semi-experimental research was pre-test, post-test and two-month follow-up with a control group. The statistical population of the research included all bereaved adolescent boys covered by one of the charities in Tehran in 2021, among them, 30 people were selected using available methods, and were randomly replaced in two equal groups. In the experimental group, the choice theory program was implemented in 8 weekly sessions (each session for 1 hour), but the control group did not receive this intervention. To collect data from the demographic information checklist, Difficulties in emotion regulation scale (Gratz & Romer, 2004), Needs deficiency inventory (Salari & Sahebi, 2013), and Traumatic grief inventory for children (Dyregrov & et al, 2001) was used. Data were analyzed by analysis of variance and, ben-feroni post hoc test with repeated measurements using SPSS-26 statistical software.

  Findings

  The results showed that teaching choice theory reduced the difficulty of emotional regulation, symptoms of grief, satisfying basic needs and reducing the components of the need for survival, love and belonging, freedom, power and fun in the experimental group (P<0.05), And this effect has been stable and signiticant in the follow-up phase. 

  Conclusion

  According to the results of this study, it is possible to use choice theory training in medical centers to reduce the symptoms of bereavement, the difficulty of emotional regulation and improve the satisfaction of the basic needs of bereaved teenagers.

  Keywords: Choice theory, satisfaction of basic needs, difficulty in emotion regulation, bereavement
 • The role of spouse’s personality traits in the emergence of marital challenges and conflicts and dysfunctional and un sustainable marriages
  Talat Ahangar, ahmad borjali *, Mehdi Davaei Page 6

  Several factors threaten marital relations and cause the couple’s intimacy to wear out, which ultimately lead the spouses to the occurrence of marital conflicts. Therefore,the current research was conducted with the aim of identifying the factors of the formation of marital conflicts in dysfunctions in dysfunctional and un sustainable marriages.The method of this research was qualitative and the foundation data method.The study population included 20 premarital, family and couple counselors and psychologists in Tehran who had at least five years of counseling experience.The participants were and accessible sampling.The analysis of the interviews led to the identification of 4 open codes and central codes and the selected code “marital challenges and conflicts and dysfunctional and un sustainable marriage”.Data analysis showed that multifaceted factors play arole in marital conflicts. Individual factors (characteristics),communication, main family pattern and satisfaction of basic needs are among the desired factors. The strategies extracted from the research,in order to prevent marital conflicts, the main family model should be modified for this purpose, the patterns of attachment and privacy of the husband and wife system should be taken into consideration.The result obtained from the research be the personality traits of irresponsibility pessimism,aloofness,instability,dominance,lack of agreement and mutual understanding,and narcissism-communication skills(problem solving skills,lack of conflict resolution skills)play a negative role in marital interactions and cause the accumulation of unpleasant feelings,anger and helplessness impulsiveness, and as a result,marital conflicts are formed.Paying attention to personality traits and teaching practical communication skills before marriage have been effective factors on the quality of couples’ interactions.

  Keywords: personality characteristics, challenges, marital conflicts, dysfunctional, un sustainable marriage, spouses
 • Systematic Review of Iranian Researches with a Focus on the Effectiveness of Researches Conducted Regarding Working Women
  Mehrnaz Azadyekta * Pages 11-24

  The aim of the present study was to systematically review Iranian researches with a focus on effectiveness researches conducted on working women in the period of 2018-2023. This study is a type of secondary research and is considered a systematic review according to the implementation method. Document analysis method was used to collect data, which included all published effectiveness studies (2018-2023) and a total of 45 studies were examined. The information obtained was made by the researcher's checklist tool and the summary of the contents was presented in the form of tables. What emerged from the review of the articles published in the last 5 years was that researchers are looking for positive organizational behavior, which is followed by an increase in the strengthening of employees' psychological resources, and this is while working women, due to the connection with the environment outside the home and On the other hand, they are under a lot of stress due to their maternal responsibility. Therefore, considering the role of women, in society, work-family conflict has negative consequences for the psychosocial health of working women and their families, and it also affects the optimal performance of organizations, hence it is suggested that researches on the effectiveness of work-conflict be carried out in the future. Target the family by emphasizing the role of women and try to improve the psychological condition of working women.

  Keywords: Effectiveness, Working Women, Systematic review