فهرست مطالب

پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) - سال سی و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)
سال سی و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی
  جواد کاظمی، حسین شاهسوارانی*، پرویز پاکزاد، محمدعلی شکرگذار صفحات 212-229

  گلیکوژن سنتاز کیناز 3 بتا (GSK3β) یک سرین/تریونین کیناز چند عملکردی است که بعنوان یک پروتیین اصلی در مسیر پیام رسانی WNT در عملکرد های مختلف سلول های بنیادی پرتوان (PSCs) شامل؛ خودنوزایی، بقا و تمایز ایفای نقش می کند. از آنجایی که مهار GSK3β سبب تمایز PSCs می شود استفاده از مهار کننده های مناسبی که در غلظت کمتر باعث مهار GSK3β شود می تواند به لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه باشد. CHIR99021 یکی از مهمترین مهار کننده های GSK3β است که با استفاده از سرور Way2drug روند این مهار مورد پیش بینی قرار گرفت تا بتواند جهت بهبود سیستم های کشت و تمایز PSCs مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه حاضر، رویکرد های مختلف شبیه سازی دینامیک مولکولی (MD) در حضور و عدم حضور CHIR99021 نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و علاوه بر آن بمنظور بررسی دقیق تر برهمکنش لیگاند-پروتیین با استفاده از داکینگ انعطاف پذیر با سرور سوییس داک انجام شد و میزان پایداری و تغییرات ساختاری پروتیین GSK3β شبیه سازی شد. نتایج این مطالعات نشان داد که CHIR99021 از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی و واندروالسی در جایگاه فعال GSK3β متصل می شود و اثر مهار کنندگی خود را ایجاد می کند و در نتیجه سبب ناپایداری ساختار GSK3β می شود. همچنین نتایج داکینگ و شبیه سازی دینامیکی روشن ساخت این ترکیب به نحو موثرتری می تواند برای القای تمایز سلول های بنیادی پرتوان مورد استفاده قرار گیرد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی پرتوان، CHIR99021، دینامیک مولکولی، داکینگ مولکولی
 • شناسایی و بررسی بیان ریز RNAهای حفاظت شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)
  مهدی گودرزی، احمد اسماعیلی*، سید سجاد سهرابی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، حمیدرضا عیسوند صفحات 230-247

  میکرو RNAها، خانواده ای از ریز RNAها هستند که بیان ژن ها را در سطح پس از رونویسی با تخریب mRNA یا ممانعت از ترجمه تنظیم می کنند. گرچه تاکنون هزاران میرنا در گونه های مختلف گیاهی شناسایی شده است با این حال، اطلاعاتی از وجود میرناهای حفاظت شده مرتبط با تنش شوری در عدس که یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات زراعی در ایران و کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، گزارش نشده است. مطالعه حاضر به منظور شناسایی میرناهای محافظت شده بالقوه و ژن های هدف آن ها در ترنسکریپتوم گیاه عدس تحت تنش شوری انجام شد. در این مطالعه، 55892 یونی ژنی که از فرآیند سرهم بندی نوپدید، مجموع خوانش های کوتاه مشتق شده از توالی یابیRNA عدس تحت دو شرایط کنترل و تنش شوری صورت گرفته بود برای پیش بینی miRNAهای حفاظت شده و ژن های هدف آن ها استفاده شد. در نهایت از بین توالی های کاندید شش میرنای محافظت شده با پتانسیل بسیار بالا پس از اعمال فیلترهای سخت گیرانه شناسایی شدند. میرناهای شناسایی شده دارای بیان متفاوتی در تنش شوری بودند. نتایج نشان داد که ژن های هدف میرناهای شناسایی شده در اغلب فرآیندهای زیستی همچون تمایز، رشد و نمو، انتقال پیام و پاسخ به تنش های زیستی و غیرزیستی، نقش مهمی ایفا می کنند. علاوه‎بر این نتایج نشان داد که برخی از عوامل رونویسی متعلق به خانواده های SBP، C2H2، GRAS، M-type_MADS و MYB به طور وسیعی تحت تاثیر فرآیند تنظیمی میرناهای شناسایی شده قرار می گیرند. مجموعه میرناها و ژن های هدف شناسایی شده در مطالعه حاضرمی تواند به عنوان پایه ای مفید برای پژوهش های عمیق تر و دقیق تر در مورد نقش میرناها در پاسخ به تنش شوری عدس محسوب شوند.

  کلیدواژگان: ترنسکریپتوم، تنش شوری، میرنا، عدس
 • پایش زیستی تغییرات زمانی غلظت عناصر جزیی معلق در هوا با استفاده ازتکنیک انتقال گلسنگ
  یونس یعقوب زاده، عباس اسماعیلی ساری*، نادر بهرامی فر صفحات 248-264
  امروزه مقرون به صرفه ترین و در دسترس ترین شیوه برای پایش آلاینده های هوا استفاده از پایشگرهای زیستی است. ازاین رو، این مطالعه به منظور پایش زیستی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین معلق در هوا با استفاده از تکنیک انتقال گلسنگ انجام شد. بدین منظور، گلسنگ های جنس Ramalina از یک منطقه غیر آلوده (روستای تیرکن، شهرستان بابل) در جنگل های هیرکانی، به منطقه موردمطالعه در مجاورت جاده ترانزیتی در محدوده شهرستان نور منتقل شد. پس از طی سه دوره زمانی سه، شش و نه ماهه مواجهه با هوای آلوده، غلظت فلزات آلومینیم، آهن، روی، مس، سرب، نیکل، وانادیم، کروم، آرسنیک، سلنیوم، کادمیوم، مولیبدن وکبالت در نمونه های گلسنگ (هر دوره 15 نمونه) توسط دستگاه ICP-MS تعیین شد. نتایج نشان داد، آلومینیم و کادمیوم در تمام دوره ها به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در نمونه ها داشته اند (میانگین به ترتیب 06/614 و 18/0 میکروگرم برگرم). با افزایش مدت مواجهه غلظت فلزات نیز افزایش یافت و این افزایش برای دوره زمانی اول و سوم در تمام فلزات تفاوت معناداری را نشان داد (05/0> p). همچنین مشخص شد که با توجه به میانگین نرخ مواجهه کنترل (37/3) که بسیار فراتر از حد انباشت شدید (75/1) بوده است؛ گلسنگ انتخابی از توانایی قابل قبولی برای پایش زیستی تغییرات غلظت فلزات سنگین برخوردار می باشد. علاوه بر آن استفاده از نرخ مواجهه کنترل برای بررسی میزان تغییرات جایگزین بهتری نسبت به غلظت عناصر به تنهایی است.
  کلیدواژگان: پایش زیستی، فلزات سنگین، گلسنگ، تکنیک انتقال، آلودگی هوا
 • ارزریابی عملکرد دو پپتید نشانه از گیاهان اطلسی ((Petunia × hybrida و اسفناج (Spinacia oleracea) به منظورانتقال پروتئین های نوترکیب به اندامک کلروپلاست
  مرجان آدی گوزلی بهروز، امیر موسوی*، علی هاتف سلمانیان صفحات 265-278
  بمنظور انتقال پروتیین های نوترکیب به کلروپلاست در جهت عملکرد مناسب و یا ذخیره سازی آنها در این اندامک، می توان از توالی های پپتید نشانه مناسب بهره جست. در این مطالعه، در دو مرحله آنالیزهای بیوانفورماتیکی و سپس آزمایشگاهی، با هدف انتخاب پپتیدهای نشانه مناسب کلروپلاستی، ارزیابی روی توالی های مختلف انجام گرفت. بدین منظور ابتدا 160 پپتید نشانه از ژن ها و میزبان های مختلف جهت بررسی جایگاه برش، احتمال انتقال به کلروپلاست و بررسی آب گریزی آن ها مورد آنالیز بیوانفورماتیکی از جمله Targetp ، Tppred ، PredSL و  Protoscale  قرار گرفتند. ساختارهای ثانویه مربوط به رونوشت های آنها به در حالت اتصال به ژن گزارشگر نیز پیش بینی شدند. در ادامه، پپتیدهای نشانه ژن epsps از گیاه اطلسی (Petunia × hybrida) و نیز ژن pcaD از گیاه اسفناج (Spinacia oleracea) با طراحی آغازگرهای اختصاصی و انجام PCR از ژنوم آنها جداسازی و به توالی ژن گزارش گر gus متصل شدند. انتقال سازه ها به آگروباکتریوم تومفاشینس برای تراریختی گیاه مدل توتون (Nicotiana tabacum) صورت گرفت. پس از تراریختی و باززایی گیاهان تراریخت، سنجش کیفی و کمی β-glucuronidaseبه ترتیب به روش های رنگ آمیزی هیستوشیمیایی و فلوریمتری بر روی کلروپلاست های جداشده از برگ های سبز و جوان نشان داد که محصول ژن gus با موفقیت به کلروپلاست های گیاه هدفمند شده است و پپتید نشانه ژن epsps کارایی بالاتری را در انتقال پروتیین نوترکیب به کلروپلاست ها داشته است. توالی مذکور می تواند کاندیدی برای استفاده در گیاهان تراریخته تجاری در راستای هدفمندی محصول پروتیینی در ساختارهای پلاستیدی و نهایتا افزایش بروز صفت موردنظر و یا ذخیره سازی و خالص سازی بهتر محصولات پروتیینی باشد.
  کلیدواژگان: کلروپلاست، پپتید نشانه، انتقال ژن، ارزیابی کمی و کیفی gus، SOEing PCR
 • ارزیابی تنوع ژنتیکی گوآوا (Psidium guajava) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR
  محمد ضابط*، حامد ناصری، زهره علیزاده صفحات 279-296
  آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی و درک روابط موجود در بین گونه ها و توده های گیاهی گام موثری در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی میباشد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ گوآوا (Psidium guajava) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR در آزمایشگاه به نژادی مولکولی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. 9 تا از 36 آغازگر RAPD و 6 تا از 7 آغازگر ISSR آغازگر چندشکلی نشان دادند. در کل آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 80 و 35 نوار تکثیر نمودند و در مجموع، 54 نوار از 80 نوار تکثیر شده توسط آغازگرهای RAPD (5/67 درصد) و 25 نوار از 35 نوار تکثیر شده توسط آغازگرهای ISSR (42/71 درصد) دارای چندشکلی بودند. کمترین و بیشترین میزان محتوای اطلاعات چندشکلی در نشانگر RAPD به ترتیب در آغازگر OPAB09 (13/0) و OPAB17 (40/0) و در نشانگر ISSR به ترتیب در آغازگر ISSR3 (19/0) و آغازگر ISSR5 (37/0) مشاهده شد. بر اساس نشانگر RAPD ژنوتیپ های M5 با M4 (83/0) بالاترین و ژنوتیپ های CH5 با R4 (19/0) کمترین تشابه را داشتند. بر اساس نشانگر ISSR ژنوتیپ های R2 با R3 (86/0) بالاترین و ژنوتیپ های M1 با CH4 (12/0) کمترین تشابه را داشتند. تجزیه خوشه ای بر اساس نشانگر RAPD و ISSR ژنوتیپ ها را به ترتیب در پنج و سه دسته گروه بندی کرد. به طورکل نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی کافی در بین ژنوتیپ های گوآوا وجود دارد و نشانگرهای RAPD و ISSR در شناسایی نواحی چند شکل و تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ذخایر ژنتیکی درختان گوآوا نشانگرهای سودمندی هستند.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، شاخص مولکولی، ماتریس تشابه، هتروزیگوسیتی
 • خصوصیات و کاربردهای پراکسیدازهای گیاهی و نانوزیم های شبه پراکسیداز
  فهیمه بهرام نژاد، علی ریاحی مدوار* صفحات 297-314
  پراکسیدازها یکی از کاربردی ترین آنزیم ها در حوزه های صنعتی، پزشکی و بیوتکنولوژی می باشند. در این مطالعه با استفاده از مقالات متعدد، در ارتباط با مزایا، معایب و کاربردهای پراکسیدازهای گیاهی و نانوزیم ها)با خاصیت شبه پراکسیدازی(، اطلاعاتی جامع به صورت طبقه بندی آورده شده است. پراکسیدازها آنزیم هایی متعلق به گروه اکسیدوردوکتازها هستند که در تمامی موجودات زنده یافت می شوند و به کلاس های مختلفی طبقه بندی می شوند که یکی از کاربردی ترین آنها پراکسیدازهای گیاهی می باشند. با این وجود، عواملی از قبیل هزینه بالا تخلیص، پایداری کم و تجزیه توسط پروتیازها سبب محدودیت استفاده از پراکسیدازها می شود. امروزه، به منظور غلبه بر این مشکلات، مواد یا ترکیبات غیر پروتیینی که خاصیت شبه پراکسیدازی دارند مثل نانوزیم ها، مورد توجه قرار گرفته اند. جهت استفاده های صنعتی از پراکسیدازها، می توان آنها را از منابع مختلف تهیه و خالص سازی نمود و همچنین می توان فعالیت کاتالیتیکی و پایداری آنها را با استفاده از روش های مختلف مهندسی محیط و مهندسی پروتیین بهینه سازی نمود، ولی بطور معمول این روش ها هزینه بر و زمانبر می باشند. نانوزیم های شبه پراکسیدازی را می توان از مواد مختلف تهیه و با تغییر اندازه، شکل و ترکیب آنها با سایر مواد، فعالیت کاتالیتیکی و پایداری آنها را بهینه سازی نمود، که بطور معمول دستیابی به آنها نسبت به آنزیم ها، راحتر، سریعتر و ارزانتر می باشد. در عین حال، مشکلاتی از قبیل ذخیره سازی و تجزیه توسط پروتیازها که برای آنزیم-ها یک چالش می باشد در ارتباط با نانوزیم ها مطرح نمی باشد. در مجموع بنظر می رسد که در کاربردهای صنعتی و پزشکی، نانوزیم ها می توانند جایگزین پراکسیدازها گیاهی شوند.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، شبه پراکسیداز، نانوزیم
|
 • Study of structural and dynamic changes of GSK3β protein in the presence of CHIR99021 ligand using molecular simulation and docking
  Javad Kazemi, Hosein Shahsavarani *, Parviz Pakzad, Mohammadali Shokrgozar Pages 212-229

  Glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) is a multifunctional serine/thronine kinase that play as a bottleneck protein in the WNT signaling pathway in various functions of pluripotent stem cells (PSCs) such as Self-renewal, survival and differentiation. Since the inhibition of GSK3β leads to the differentiation of PSCs, the use of appropriate inhibitors that inhibit GSK3β at lower concentrations can be economically affordable. One of the most important inhibitors is CHIR99021, which can improve the culture and differentiation systems of PSCs. Present study aimed to investigate the molecular dynamics (MD) simulation such as Root Means Square Deviation (RMSD), Root Means Square fluctuation (RMSF), number of hydrogen bonds, principal component analysis (PCA), radius of gyration, Gibbs free energy landscape, in the presence and absence of CHIR99021 were evaluated and the stability and structural changes of GSK3β protein were simulated using GROMACS 2021.1 software. In addition, the pharmacokinetic properties of this compound were predicted using Schrӧdinger, LLC, New York, NY, Release 2015-2 software. The results of these studies showed that CHIR99021 binds to the active site of GSK3β through hydrogen bonding and produces its inhibitory effect, thus causing instability of the GSK3β structure. Docking and computational analysis confirmed that this chemical compound can be effectively used for directing cell fate and differentiation of PSCs.

  Keywords: pluripotent stem cells (PSCs), CHIR99021, molecular dynamics simulation, Molecular Docking
 • Identification and expression analysis of salt stress-related miRNAs in Lentil (Lens culinaris L.)
  Mehdi Goudarzi, Ahmad Ismaili *, Seyed Sajad Sohrabi, Farhad Nazarian-Firouzabadi, Hamid Reza Eisvand Pages 230-247

  MicroRNAs (miRNAs) constitute a family of small RNA (sRNA) population that regulates the gene expression at the post-transcriptional levels by targeting mRNAs for degradation or by inhibiting protein translation. Although thousands of miRNAs have been identified in many plant species, no studies have been reported on discovering conserved stress-related miRNAs in lentil, one of the most important staple food crops in Iran developing countries. The present study was performed to identify the conserved miRNAs and their target genes in the lentil transcriptome under salts tress. In this study, 55892 unigenes from de novo assembly process of a set of short reads derived from RNA sequencing technology of lentil under control and salt stress conditions were used for the prediction of conserved miRNAs and their target genes. Finally, six potentials miRNAsnamedlcu-miR156, lcu-miR167, lcu-miR169, lcu-miR171, lcu-miR396, and lcu-miR390 belong to six conserved families were identified. Identified miRNAs showed differential expression under salt stress. The results showed that the target genes of the identified miRNAs play an important role in most biological processes such as differentiation, growth, signaling and response to biotic and abiotic stresses. In addition, the results showed that some transcription factors belonging to SBP, C2H2, GRAS, M-type_MADS and MYB families are widely affected by the regulatory process of identified miRNAs. In general, the set of miRNA and their target genes identified in the present study can be used as a useful basis for more in-depth and accurate research on the role of miRNAs in response of lentil to salt stress.

  Keywords: Transcriptome, Salt stress, miRNA, Lentil
 • Bio-monitoring of temporal changes in the concentration of trace elements suspended in the air using lichen transplant technique
  Younes Yaghobzadeh, Abbas Esmaili Sari *, Nader Bahramifar Pages 248-264
  These days, the most cost-effective and accessible way to monitor air pollutants is the use of bio-monitors. Therefore, this study was conducted to biologically monitor temporal changes in the concentration of heavy metals suspended in the air using the lichen transplant technique. For this purpose, lichens of the genus Ramalina were applied. It was transferred from an uncontaminated area (Tirkan village, Babol city) in Hyrcanian forests to the study area near the transit road in Noor city. After three periods of three, six, and nine months of exposure, concentrations of Aluminum, Iron, Zinc, Copper, Lead, Nickel, Vanadium, Chromium, Arsenic, Selenium, Cadmium, Molybdenum, Cobalt in lichen samples (15samples per period) was determined by ICP-MS device. The results showed that Aluminum and Cadmium had the highest and lowest concentrations in all periods, respectively (mean614.06and 0.18 μg / g, respectively). With increasing exposure time, the concentration of metals also increased and this increase showed a significant difference in all metals for the first and Three periods (p <0.05). It was also found that due to the average exposure of control rate (3.37) which was much higher than the severe accumulation limit (1.75), the selected lichen has an acceptable ability to biologically monitor changes in heavy metal concentrations. In addition, using an exposure of control rate to evaluate the rate of change is a better alternative than the evaluation of the concentration of trace elements alone.
  Keywords: Bio-monitoring, heavy metal, Lichen, Transplant technique, Air pollution
 • Functional study of two signal peptides derived from Petunia (Petunia × hybrida) and Spinach (Spinacia oleracea) in order to transfer recombinant proteins to chloroplast
  Marjan Adigozali Behrouz, Amir Mousavi *, Ali Hatef Salmanian Pages 265-278
  Signal peptides can be used to effectively transfer recombinant proteins into chloroplast for their appropriate functionality or storage. In this study, the efficiency of candidate signal peptides was studied using in silico and in vitro approaches. At first, the cleavage sites, ability to transport into chloroplast, and hydrophobicity of 160 signal peptides were analyzed by bioinformatic tools such as Targetp, Tppred, PredSL, and Protoscale. The secondary structures of the transcripts of reporter gene fused to these signal peptides were also predicted. In the next step, signal peptides of epsps and pcaD genes respectively from petunia (Petunia × hybrida) and spinach (Spinacia oleracea) were cloned using specific primers. β-glucuronidase gene and each signal peptides coding sequences were fused together. The resulting fragments were then transferred by Agrobacterium tumefaciens and over-expressed in tobacco (Nicotiana tabacum) as a model plant. Chloroplasts were extracted from transgenic young and green leaves and β-glucuronidase activity was assayed qualitatively by histochemical and quantitatively by fluorometric methods. The results showed that GUS was present and active in chloroplasts and the epsps signal peptide was more effective than pcaD in transferring the target protein. In conclusion, we can speculate that the identified signal sequences have the potential to transfer recombinant proteins into plastids for more effectiveness or for storage and extraction purposes.
  Keywords: Chloroplast, Signal Peptide, Gene Transformation, Spinacia oleracea, SOEing PCR
 • Evaluation of genetic diversity of Guava (Psidium guajava) by RAPD and ISSR markers
  Mohammad Zabet *, Hamed Naseri, Zohreh Alizadeh Pages 279-296
  Understanding the genetic diversity and the relationships between species and plant ecotypes is an important step to preserve genetic resources. In this study, the genetic diversity of 15 Guava (Psidium guajava) genotypes was investigated using Rapid and ISSR markers in the molecular breeding laboratory of the Faculty of Agriculture, University of Birjand. Nine out of 36 RAPD primers and six out of seven ISSR primers showed polymorphism. In total, RAPD and ISSR primers amplified 80 and 35 bands, respectively, which 54 out of 80 (67.5%) and 25 out of 35 (71.42%) bands were amplified by RAPD and USSR primers, were polymorphic, respectively. The lowest and highest polymorphic information content was observed in RAPD marker in OPAB09 primer (0.13) and OPAB17 primer (0.40) and in ISSR primer in ISSR3 primer (0.19) and ISSR5 primer (0.37), respectively. According to the RAPD marker, genotypes M5 with M4 (0.83) had the highest and genotypes CH5 with R4 (0.19) had the least similarity, respectively. According to ISSR marker, genotypes R2 with R3 (0.86) had the highest and M1 with CH4 (0.12) had the least similarity, respectively. The Cluster analysis classified genotypes according to RAPD marker into five groups and according to ISSR marker into three groups, respectively. In total, the results showed that there is sufficient genetic diversity among Guava genotypes and RAPD and ISSR are useful markers in identifying polymorphic regions and estimating genetic distance and managing genetic resources of Guava.
  Keywords: Cluster analysis, Heterozygosity, Molecular Index, Similarity matrix
 • Characterization and applications of plant peroxidase and nanoenzyme like-peroxidase
  Fahimeh Bahramnejad, Ali Riahi-Madvar * Pages 297-314
  Peroxidases are one of the most applicable enzyem in the fields of industry, medicine and biotechnology. In this study, comprehensive information on the advantages and disadvantages and also applications of plant peroxidases and nanozymes (with peroxidase-like properties), are provided in a categorized manner using of numerous articles. Peroxidase enzymes are belong to the oxidoreductases group which are found in all living organisms and are classified into different classes, one of the most applicable of which is plant peroxidases. However, applications of peroxidases limit by the some factors such as high cost of purification, low stability and degradation by proteases. Todays, in order to overcome these problems, non protein substances or compounds with peroxidase-like properties, such as nanozymes, have been considered. For industrial applications, peroxidases can be provided by purification from various sources, and also their catalytic activities and stabilities can be optimized using various methods such as environmental engineering and protein engineering, whilest these methods are costly and time consuming. Peroxidase-like nanozymes can be prepared from various materials which their catalytic activities and stabilities can be optimized throuth changing of their size, shape and combination with other materials that are usually easy, fast and cheape. At the same time, problems such as storage and degradation by proteases, which are a challenge for enzymes, are not associated with the nanozymes. Overall, it seems in industrial and medical applications, plant peroxidases can replace by nanozymes.
  Keywords: Nanozyme, Peroxidase, Peroxidase like