فهرست مطالب

فصلنامه آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین صادقی زالی * صفحات 79-90

  مطالعه حاضر جهت مقایسه اثر بخشی پالیده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (ATCC:4356)، آنتی بیونیک سفالکسین و اسانس سیر بر باکتری های غالب ایجاد کننده اوتیت در سگ های شهرستان ارومیه انجام گردید. بدین منظور نمونه گیری از موارد عفونت گوش میانی تعداد 102 قلاده سگ (50 نمونه مربوط به سگ های جنس نر و 52 نمونه مربوط به سگ های جنس ماده) انجام شد. نتایج نشان داد که از 90 نمونه، به عنوان اوتیت های باکتریایی عفونی (24/88 درصد موارد)، به ترتیب استافیلوکوکوس اوریوس (5/22 درصد)، استرپتوکوکوس پنومونیه (6/18 درصد) و سودوموناس آیروژینوزا (7/14 درصد) جدا گردید. 12 نمونه (76/11 درصد موارد) هم مربوط به اوتیت های غیر عفونی بود. همچنین مشخص گردید که پالیده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اسانس سیر توانستند رشد باکتری های غالب ایجاد کننده اوتیت در سگ های شهرستان ارومیه را تقریبا به اندازه آنتی بیونیک سفالکسین، مهار نمایند که در این بین ممانعت از رشد استافیلوکوکوس اوریوس نسبت به استرپتوکوکوس پنومونیه به طور معنی داری، بیشتر مشاهده گردید (05/0p<). همچنین میانگین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و حداقل غلظت کشندگی در مورد باکتری  استافیلوکوکوس اوریوس تحت تاثیر پالیده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، اسانس سیر، آنتی بیوتیک سفالکسین و همچنین ترکیب پالیده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با اسانس سیر و نیز پالیده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با آنتی بیونیک سفالکسین، به طور غیر معنی داری کمتر از فاکتورهای مذکور، در مورد استرپتوکوکوس پنومونیه بود. همچنین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و غلظت باکتری کشی ترکیب اسانس سیر و آنتی بیوتیک سفالکسین بر روی هر دو باکتری مذکور، یکسان بود.

  کلیدواژگان: اسانس سیر، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، سفالکسین، اوتیت سگ، شهرستان ارومیه
 • داود رحیمی، جبار بشیری *، میرعلیرضا نورآذر، رقیه پوزش جدیدی، داریوش مهاجری صفحات 91-107

  با توجه به مصرف کافیین به عنوان مکمل مورد اقبال ورزشکاران و اثبات اثرات سوء مصرف طولانی مدت آن بر باروری افراد مذکر، هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر تمرین هوازی توام با کاندیشن مدیای سلول های سرتولی بر آسیب بیضه ناشی از مصرف کافیین در موش های صحرایی نر بالغ بود. بدین منظور30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در 5 گروه برابر مورد آزمون واقع شدند. موش های گروه شاهد فقط آب مقطر و موش های چهار گروه دیگر شامل: گروه های بدون انجام تیمار، تیمار با تمرین هوازی، تیمار با کاندیشن مدیوم و تیمار با تمرین هوازی توام با کاندیشن مدیا، به مدت 4 هفته کافیین را با دوز mg/kg 200 به صورت خوراکی دریافت کردند. 42 روز بعد، کاندیشن مدیای سلول های سرتولی به درون مجاری وابران موش های گروه های تیمار تزریق شد. پس از 8 هفته، از بیضه موش ها نمونه بافتی اخذ شده و مورد مطالعه هیستومورفومتری قرار گرفت. همچنین فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و مقدار مالون دی آلدیید (MDA) در بافت بیضه و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم موش ها مورد سنجش قرار گرفت. در موش های گروه آسیب دیده با کافیین نسبت به گروه سالم، قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپیتلیوم مجاری منی ساز و ضخامت بافت بینابینی بیضه و فعالیت آنزیم های SOD و GPX و میزان TAC به طور معنی داری کمتر و مقدار MDA بالاتر بود (01/0>p). همه گروه های آسیب دیده باکافیین توام با دریافت تیمار، نسبت به گروه آسیب دیده با کافیین دارای مقادیر بالاتری از قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپیتلیوم مجاری منی ساز و ضخامت بافت بینابینی بیضه و فعالیت آنزیم های SOD و GPX و میزان TAC بودند و مقادیر MDA پایین تری داشتند. در گروه تیمارشده با کاندیشن مدیا توام با تمرین هوازی، میزان کاهش و افزایش در پارامتر های ذکرشده، در مقایسه با دو گروه تیماری دیگر، بیشتر بوده و تفاوت آماری معنی داری داشت (05/0>p). نتایج مطالعه نشان داد مصرف کاندیشن مدیای سلول های سرتولی و انجام هم زمان تمرین هوازی، با اثرات هم افزایی باعث بهبود شاخص های دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش اثرات مخرب کافیین در بافت بیضه موش های صحرایی می شود.

  کلیدواژگان: کافیین، کاندیشن مدیا، تمرین هوازی، بیضه موش، وضعیت آنتی اکسیدانی
 • نگار کریمی، مهرداد نشاط قراملکی *، محمد ملازم صفحات 109-120

  پرکاری غده تیرویید یکی از بیماری های رایج در گربه ها می باشد که جهت تایید دقیق تر آن از روش سینتی گرافی استفاده می شود. اما چون استفاده از سینتی گرافی به علت محدودیت دسترسی به رادیودارو، گاماکمرا و امکان دفع ماده رادیواکتیو بعد از انجام آن محدودیت دارد، لذا هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی امکان تشخیص بیماری مذکور با استفاده از روش سی تی اسکن به عنوان جایگزین و بررسی دقت نتایج حاصله در مقایسه با روش سنتی گرافی بود. بدین منظور از تعداد 19 قلاده گربه مشکوک به بیماری پرکاری تیرویید استفاده شده و از هر یک از آن ها جهت بررسی هورمون های تیروییدی، خون گیری انجام گرفته و در آزمایشگاه بررسی شد. در ادامه، حیوانات پس از آماده سازی، توسط روش سینتی گرافی بررسی شده و پس از آن به مدت 24 ساعت جهت دفع رادیودارو ایزوله گردیدند. در نهایت غده تیرویید گربه ها توسط روش سی تی اسکن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله از آزمایشات، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. از لحاظ آماری بین نتایج حاصله از آزمایش هورمون های سرمی خون و همچنین پارامترهای مربوط به سی تی اسکن، مانند طول، عرض، ارتفاع، حجم، ناهمگنی و میرایی اشعه، در 2 گروه بیمار و سالم اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<p)، درصورتی که پارامترهای حاصله از سینتی گرافی گروه های بیمار و سالم گربه ها، مانند نسبت چگالی غده تیرویید به چگالی غدد بزاقی و همچنین چگالی غده تیرویید به ناحیه پس زمینه، از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0>p). یافته های مطالعه حاضر نشان داد که امکان تشخیص بیماری پرکاری تیرویید در گربه ها با استفاده از روش سی تی اسکن به عنوان جایگزین روش سینتی گرافی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: پرکاری تیرویید، گربه، سینتی گرافی، سی تی اسکن
 • عارف امانبایی، جلال شایق *، محمدرضا ولیلو، حانیه السادات تقیان صفحات 121-128

  بیماری اسهال ویروسی گاوان (bovine viral diarrhea; BVD) به عنوان یکی از معضلات صنعت دامپروری در جهان به شمار می رود که در صورت عدم کنترل آن، می تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی را به وجود آورد. ریشه کنی این بیماری به دلیل وجود دام های دارای عفونت پایدار، نیازمند مطالعات سرولوژیکی و مولکولی است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی شیوع سرمی بیماری فوق در گاوهای استان گلستان بود. به این منظور از 380 راس گاو منتخب مربوط به گاوداری های صنعتی و سنتی 6 شهرستان استان گلستان، به صورت تصادفی، نمونه سرمی تهیه شده و از نظر وجود پادتن علیه ویروس BVD، توسط کیت اختصاصی مربوطه، به روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. یافته های حاصله، شیوع 68/18 درصدی پادتن ضد ویروس BVD در سرم های اخذشده را نشان داد. بیشترین شیوع سرمی مذکور مربوط به شهرستان بندرترکمن و کمترین آن مربوط به شهرستان علی آباد ثبت شد. میزان شیوع سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در گاوداری های سنتی بیشتر از گاوداری های صنعتی بود (05/0p<) و بین افزایش سن و تعداد شکم زایش با افزایش موارد مثبت ابتلا به بیماری ارتباط معنی داری وجود نداشت. شیوع سرمی بالای بیماری اسهال ویروسی گاوان در گاوداری های استان گلستان بر گستردگی آلودگی و اهمیت اقتصادی کنترل این بیماری اشاره دارد. به نظر می رسد که تاکید بر تغییر رویکرد سیستم پرورش مبنی بر صنعتی کردن پرورش دام و اتخاذ روش های مدیریتی صحیح می تواند در کنترل بیماری مذکور در کنار سایر تدابیر پیشگیرانه کمک کند.

  کلیدواژگان: اسهال ویروسی گاو، شیوع، استان گلستان، الایزا
 • بشرا الیاسی، محمد نصرالله زاده ماسوله *، حمید تقی پور، سجاد مامی صفحات 129-140

  کاردیومیوپاتی اتساعی (Dilated Cardiomyopathy; DCM) یکی از شایع ترین بیماری های قلبی سگ ها است. این بیماری چنانچه به موقع شناسایی و درمان نشود ممکن است موجب مرگ حیوان مبتلا شود، به همین سبب تشخیص به موقع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر از آن جهت انجام شد که شاخص های اکوکاردیوگرافی و رادیوگرافی سگ های مبتلا به DCM را به تفکیک جنس، وضعیت عقیمی، نژاد، سن و وزن، بررسی و شناسایی نماید. بدین منظور با استفاده از اکوکاردیوگرافی و رادیوگرافی به ترتیب پارامترهای مختلف بطن چپ و مقیاس مهره ای قلب (Vertebral Heart Score; VHS) سگ های مبتلا به DCM اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان شیوع مربوط به سگ های نر، عقیم نشده، نژاد تریر، گروه سنی 9-6 سال و در ردهء وزنی 10-5 کیلوگرم بود. یافته های اکوکاردیوگرافی هم نشان داد که بین پارامترهای IVSs (Intraventricular Septum at end Systole)  و LVDs (Left Ventricular Internal Diameter at end Systole)  در سگ های مبتلا به DCM ماده و نر، EF  (Ejection Fraction) و FS (Fractional Shortening) وضعیت عقیمی مختلف، LVD (Left Ventricular Internal Diameter) و RVD (Right Ventricular Internal Diameter) نژادهای مختلف، تمامی پارمترهای اندازه گیری شده در وزن های مختلف و EF، LVDd (Left Ventricular Internal Diameter at end Diastole) و LVDs در سنین مختلف، تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (05/0=p).  همچنین میانگین VHS سگ های مبتلا به DCM دارای نژاد، سن، وضعیت عقیمی و وزن های مختلف، به صورت معنی داری متفاوت از همدیگر بود (04/0 =p، 04/0=p و 01/0=p)، اما مشخص شد که جنسیت تاثیری در تغییر VHS ندارد. به نظر می رسد که شناخت جمعیت مبتلا به بیماری DCM براساس یافته های تصویربرداری تشخیصی مربوط به آن، می تواند به تشخیص زودهنگام این بیماری کمک نماید. از آن گذشته، یافته های پژوهش حاضر می تواند در بررسی سگ های مبتلا به DCM به عنوانی مرجعی معتبر در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کاردیومیوپاتی اتساعی، میوکارد، رادیوگرافی، اکوکاردیوگرافی، سگ
 • امیر جوادی، صمد لطف الله زاده *، غلامرضا عبدالله پور، آرش قلیان چی لنگرودی، سیروس صادقیان چالشتری صفحات 141-155

  بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی در گاو و گاومیش است و عامل برآمدگی پوستی می باشد. مهمترین اهرم مبارزه با بیماری ویروسی لمپی اسکین در کشورهای اندمیک اجرای عملیات واکسیناسیون عمومی می باشد. واکسن مورد استفاده در مطالعه حاضر واکسنی تولید داخل و حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه نیتلینگ بود. در این کارآزمایی بالینی  11 راس گوساله نر با سن شش تا نه ماه، با وزن تقریبی 150 تا 250 کیلوگرم و فاقد آنتی بادی علیه لمپی اسکین مورد استفاده قرار گرفت. دام ها به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول ده برابر دز واکسن را دریافت نمودند، گروه دوم یک دز از واکسن را در دریافت کردند و گروه سوم که حلال واکسن را دریافت نمودند. در روز 21 پس از واکسیناسیون، گوساله های مورد مطالعه با یک سویه پاتوژن ویروس لمپی اسکین از طریق تلقیح همزمان داخل وریدی و داخل پوستی به چالش کشیده شدند. کلیه دام ها در طی 14 روز پس از چالش به طور روزانه مورد معاینه بالینی قرار گرفته و کلیه علایم بالینی در آن ها مورد ثبت قرار گرفت. در طی 14 روز بررسی دام های مورد چالش، در هیچ یک از دام های واکسینه (اعم از ده برابر دز و یک دز واکسن) پس از چالش با ویروس پاتوژن علایم بالینی لمپی اسکین از جمله ندول جلدی و تب مشاهده نشد در حالی که تمام دام های گروه شاهد (غیر واکسینه) درجاتی از علایم بالینی بیماری شامل ندول جلدی را نشان دادند. بنابراین این واکسن کارایی لازم بر محافظت در برابر سویه وحشی لمپی اسکین را داشت.

  کلیدواژگان: ارزیابی بالینی، چالش، لمپی اسکین، واکسن
|
 • Mohamadhosein Sadeghizali * Pages 79-90

  This study compared the effectiveness of filters of acidophilus, cephalexin, and garlic essential oil on dominant bacteria causing otitis dogs in Urmia. Garlic oil was obtained in pure form. Different dilutions of antibiotic cephalexin were prepared after preparing. The acidophilus filter preparation was carried out. Analyzing the antimicrobial properties and stability of acidophilus filter is done through determining MIC, MBC and hard Disc. The results showed that 50 cases of samples were male and 52 samples were female of 102 middle ear infection samples. In 90 cases (88.24%) the infection was due to bacterial otitis of which Staphylococcus aureus (22.5%), Streptococcus pneumoniae (18.6%) and Pseudomonas aeruginosa (14.7%) had maximum middle ear- infection leading bacteria, respectively, and 12 (11.76%) had infectious causes. Acidophilus filter and garlic oil could inhibit otitis predominant bacteria (Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae) in dog in the city of Urmia almost as common antibiotics and inhibited the growth of Staphylococcus aureus significantly more than Streptococcus pneumoniae (P <0.05). The mean minimum inhibitory concentrations and bactericidal concentration of Staphylococcus aureus growth affected by acidophilus filter, garlic oil and cephalexin antibiotic and also the complexes of garlic essential oil + acidophilus filter, and acidophilus filter + cephalexin were significantly lower than that of Streptococcus pneumonia and the minimum inhibitory concentration and bactericidal concentration of the growth of garlic oil + cephalexin was the same on both of bacteria.

  Keywords: garlic, dog, Staphylococcus, Streptococcus
 • Davoud Rahimi, Jabbar Bashiri *, Alireza NoorAzar, R Pouzesh Jadidi, Daryoush Mohajeri Pages 91-107

  Considering the consumption of caffeine as a supplement favored by theathletes and the proof of its long-term abuse effects on male fertility, the purpose of this study was to investigate the effect of moderate aerobic training combined with the conditioning of Sertoli cell media in testicular damage caused by caffeine consumption.For this purpose,30male Wistar rats were tested in5groups.For4weeks, the groups received caffeine at a dose of200 mg/kg orally and group1received of distilled water.42days after that, the conditioned media of Sertoli cells was injected into the efferent ducts of the rats in the treatment group.After8 weeks, mice were sampled.Tissue samples were studied by histomorphometry andSOD,,GPX, TACand MDA.The group under the influence of caffeine compared to the healthy group, significantly(p<0.01).had lower values of seminiferous tubule diameter, epithelium height, interstitial thickness,TAC, SODandGPXand higher values ofMDA. Respectively, the three groups affected by caffeine along with exercise treatment, treatment with media conditioning and exercise along with media conditioning compared to the group affected with caffeine, have higher values of seminiferous tubule diameter, epithelium height, interstitial thickness,TAC, SODandGPX,and MDA values were lower.In the treatment group with media conditioning and exercise, there was a significant difference in the amount of decrease and increase in the mentioned parameters compared to the other two treatment groups (p<0.05).The results of the present study showed that the use of Sertoli cell media conditioning and aerobic exercise at the same time, with synergistic effects, improves the antioxidant defense indices and reduces the harmful effects of caffeine in the testicular tissue of rats..

  Keywords: rat testis, caffeine, media conditioning, Sertoli cells, aerobic training
 • Negar Karimi, Mehrdad Neshat *, Mohammad Molazem Pages 109-120

  Hyperthyroidism is one of the common diseases in felines. For confirming this disease, the scintigraphy technique can be used. In Iran, the use of the scintigraphy method is not common due to the limited access to radiopharmaceuticals, gamma cameras, and keeping of animals following scintigraphy due to the excretion of radioactive material. This study aimed to evaluate the possibility of diagnosing this disease using CT scan technique is an alternative compared to scintigraphy. 19 cats suspected of hyperthyroidism were used in this study. Each of the animals was examined using blood samples to check thyroid hormones. Then the scintigraphy has done and after that, they were isolated for 24 hours to dispose of the radiopharmaceutical. Finally, the thyroid gland of the animals was examined by CT scan and the results of the tests were compared with each other. Statistically, there was no significant difference between the parameters obtained from the blood serum hormone and the parameters obtained from the CT scan, such as length, width, height, volume, heterogeneity, and radiation attenuation, between the two patient and healthy groups. However, the scintigraphy parameters of the two groups contains healthy and patients, such as the density ratio of the thyroid gland to the salivary glands density, as well as the thyroid gland density to the background area, had statistically significant differences. The results of this study showed that it is not possible to diagnose hyperthyroidism in cats using the CT scan technique as an alternative to the scintigraphy technique.

  Keywords: Hyperthyroidism, Scintigraphy, CT-Scan, Cat
 • Aref Amanbaei, Jalal Shayegh *, Mohammadreza Valilou, Haniyeh Taghiyan Pages 121-128

  Bovine Viral Diarrhea is considered as one of the difficulties in industrial livestock whole world. If it went out of control, can causes significant economic losses. The eradication of the disease requires serological and molecular studies due to the presence of animals with persist infection. This study’s purpose is prevalence assessment of this disease in Golestan province. In order to do this, serum samples were taken from 200 cows (which) selected from industrial and traditional farms in 6 cities of the Golestan province randomly and they were tested for the presence of antibodies against BVDV by standard ELISA kits. The results showed that the prevalence of BVD antibodies in obtained serums is 22/92 percent. The most prevalence is related to the Bandar-e-Turkman county and the least prevalence is related to the Aliabad county. The prevalence of the disease in industrial farming system was more than traditional one (p<0.1) and there was a significant relationship between increasing age and number of claves with increasing antibody titer. Thus, the high serum prevalence of infection in farms in Golestan province refers to spread of pollution and economical importance of controlling the disease. Emphasis on changing the approach to livestock industrialization can help controlling the disease beside other preventive measures.

  Keywords: Bovine Viral Diarrhea, ELISA, Prevalence, Golestan
 • Boshra Elyasi, Mohammad Nasrollahzade Masouleh *, Hamid Taghipour, Sajad Mami Pages 129-140

  Dilated cardiomyopathy (DCM) is one of the most common cardiac diseases in dogs. If this disease is not detected and treated in time, it may cause the death of the affected animal. For this reason, its timely diagnosis is very important. This study was also carried out to investigate and identify the echocardiographic and radiographic indicators of dogs with DCM by sex, sterility status, breed, age and weight. For this purpose, using echocardiography and radiography, various parameters of the left ventricle and VHS (Vertebrae Heart Scale) of all dogs with DCM were measured. The results showed that the highest rate of prevalence was related to male dogs, not sterilized, terrier, age group 6-9 years and weight 5-10 kg. The findings of echocardiography showed that between the parameters of IVSs and LVDs in male and female DCM dogs, EF and FS of different sterility status, LVD and RVD of different breeds, all parameters measured in different weights and EF, LVDd and LVDs are a statistically significant difference in different ages. The average VHS of dogs with breed, age, sterility status and different weights with DCM were significantly different from each other. Also, the findings showed that gender has no effect on VHS change. Therefore, knowing the population with DCM disease, and other diagnostic imaging findings related to it, can help in the early diagnosis of this disease. After that, the findings of this research can be considered as a valid reference in the examination of different dogs with DCM.

  Keywords: Dilated cardiomyopathy, Myocardium, Radiography, Echocardiography, Dog
 • Amir Javadi, Samad Lotfollahzadeh *, Gholamreza Abdollahpour, Arash Ghalyanchilangeroudi, Sirous Sadeghian Chaleshtori Pages 141-155

  Lumpy skin disease is a viral disease of cattle and buffaloes which causes skin nodules in susceptible animals. Implementation of mass vaccination is the most effective way for LSD control in endemic countries. LSD vaccine that was used in the current study is a domestically produced vaccine containing live attenuated Neethling strain. In this clinical trial, 11 male calves aged 6 to 9 months with an approximate weight of 150 to 250 kg and without antibodies against LSDV were used. The calves were divided into three groups: the first group consisted of two animals that were injected with ten times the vaccine dose, the second group comprised of four calves that were injected with one dose of vaccine and the third group consisted of five calves that received the vaccine diluent and assigned as control. On the 21st day after vaccination, the calves were challenged with a pathogenic strain of LSD virus through simultaneous intravenous and intradermal inoculation. All 11 calves were examined clinically daily for 14 days after the challenge and all clinical signs were recorded. None of the vaccinated animals (ten times the dose and one dose) showed any clinical signs of LSD including cutaneous nodules and fever within 14 days after challenge, while all the animals in the control group (non-vaccinated) showed clinical signs of LSD including cutaneous nodules. Therefore, the vaccine used in the present study was effective in protecting against wild LSD virus.

  Keywords: Challenge, Clinical evaluation, Lumpy skin disease, Vaccine