فهرست مطالب

مجله علوم سیاسی
پیاپی 63 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس پیروزمهر، حمیدرضا سعیدی نژاد*، علی مرادی، ادریس بهشتی نیا، ایرج رنجبر صفحات 1-24

  یکی از شاخص های ضروری برای بقای یک نظام سیاسی، وفاداری سیاسی است که تابع مولفه های تاثیرگذار متعددی از جمله وضعیت اقتصادی و رفاه مردم، اعتماد به مسیولین، مشروعیت نظام، گروه های مرجعاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گروه های مرجع بر وفاداری سیاسی است. روش مورد مطالعه در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و بر اساس تکنیک دلفی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 10 نفر از استانداری، فرمانداری، اساتید دانشگاه و فعالین سیاسی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود که توسط اعضای پانل تدوین شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار تحلیل داده ها SPSS مورد تجزیه و تحلیل قراگرفتند.برای تحلیل یافته ها از درصد فراوانی و میانگین ها، سطح امتیاز هر شاخص و میزان آزمون ضریب همبستگی کندال استفاده شد که در راند سوم با مقدار آزمون کندال (0/87) و سطح معناداری 0/025 نتایج قابل قبولی به دست آمد. می توان استنباط کرد که در میان شاخص های مورد تایید و نهایی در راند سوم با توجه به سطح امتیاز و میانگین رتبه های آنان می توان شاخص های پراهمیت تر را در وفاداری سیاسی اولویت بندی کرد. به گونه ای که شاخص روابط اجتماعی همتایان با سطح توافق 45 و میانگین رتبه 15/45 بالاترین درصد اهمیت را داشته است، در بخش مدرنیته اجتماعی و فرهنگی، شاخص باسوادی با سطح توافق 45 و میانگین رتبه 15/10 دومین شاخص پراهمیت پژوهش بوده است. سومین شاخص پراهمیت، شاخص موفقیت سیاسی کشور از گروه مدرنیته سیاسی با سطح توافق 45 و میانگین رتبه 15/05 بوده است.

  کلیدواژگان: گروه مرجع، وفاداری سیاسی، شبکه روابط همسالان، باسوادی.تکنیک دلفی، آزمون کندال
 • علی جان مرادی جو* صفحات 25-53

  مقاله پیش رو درصدد بررسی نقش سرمایه های تاثیرگذار طبقه متوسط جدید در رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا نویسنده ضمن بررسی نظریه پراتیک بوردیو، تبیین انواع سرمایه و سازگاری این نظریه با فضای سیاسی ایران، به نقش سرمایه های طبقه متوسط جدید در رقابت های سیاسی دوره موسوم به اصلاح طلبی و اصول گرایی پرداخته است. به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. طبقه متوسط جدید از چه سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نمادینی در رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می کردند و چگونه از این سرمایه ها بهره برداری می نمودند؟ مهم ترین پرسش تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین سرمایه های تاثیرگذار طبقه متوسط جدید عبارت اند از روشنفکران، دانشجویان، نهادهای مدنی و مردم نهاد، سلبریتی ها، بورژوازی ملی، عاملیت های استراتژیک، گروه های منزلتی، مطبوعات و احزاب و تشکل های سیاسی هستند که موقع رقابت با طبقه متوسط سنتی در ایام انتخابات سراسری از آن ها استفاده می کردند.

  کلیدواژگان: طبقه، متوسط، رقابت، سیاسی، ایران
 • سید جواد احمدی، حسن خداوردی*، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 54-74

  روابط ایران و هند بعنوان دو کشور مهم آسیای غربی و جنوبی بعد از انقلاب اسلامی ایران دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است که عواملی همچون سیاست های داخلی هر دو کشور،و تاثیر گذاری نظام بین الملل دراین رابطه سینوسی نقش داشته است. دراین پژوهش سعی میشود با استفاده آثار و منابع کتابخانه ای در دسترس به روش توصیفی-تبیینی، به دنبال پاسخ این سوال باشد که چه فهمی کارگزاران سیاست خارجی ایران و هند از یکدیگر دارند؟چه فرصت ها و چالش های برای این رابطه وجود دارد ؟ نتایج حاصله نشانگراین است که پس از پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد،امیدواری زیادی به بهبود روابط بین ایران و هند ایجاد شدکه به دلایلی همچون حمایت ایران از موضع پاکستان در قضیه کشمیر و حمایت هند و بلوک شرق از عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران محقق نشد. اما پس از پایان جنگ سرد و شیفت پارادایم سیاست خارجی هند ازآرمانگرایی به واقعگرایی،تغییر درسیاست داخلی، به حاشیه رفتن حزب کنگره ملی، پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا « BJP»، نزدیکی به غرب وحمایت ازمواضع آمریکا، روابط به سردی گرایید. نتیجه اینکه ایران وهند فرصت هایی درهمگرایی منطقه ای،استراتژیک و دفاعی ومقابله با تروریسم و چالش هایی مانند تاثیر آمریکا،اسراییل وسیاست های خاورمیانه ای هند و مهم تر از همه برنامه اتمی ایران دارند که می تواند درتغییر موازنه روابط موثرباشد.این پژوهش ازمنظر نظریه واقع گرایی به تحلیل این رابطه پرداخته است.

  کلیدواژگان: روابط سیاسی، دیپلماسی، مناسبات سیاسی امنیتی، واقع گرائی، سیاست خارجی، روابط بین الملل
 • ارسلان عبدالله پور*، رضا نصیری حامد، مجتبی مقصودی صفحات 75-100

  قدمت مفهوم صلح و توجه به آن را می توان به درازای شکل گیری جنگ های جامعه بشری برآورد کرد. در طول تاریخ بشریت اختلاف، تضاد، درگیری، منازعه و خشونت در جوامع انسانی وجود داشته است و انسانها در مقابله با این وضعیت و برای برای متارکه، اتمام جنگ و برقراری صلح تلاش نموده اند. با وجود آنکه معمولا صلح به نبودن جنگ معنا شده، به تدریج به ویژه در دوران جدید معنایی وسیع تر از آن موسوم به صلح مثبت نیز مطرح شده که بر لزوم وجود شاخص هایی فراتر از وجود منازعه و درگیری تاکید ورزیده است. بر این اساس، در این نوشتار با تاکید بر مفهوم شناسی صلح مثبت بر مبنای آرای «یوهان گالتونگ» و در عین حال بهره گیری از شاخص های هشت گانه صلح مثبت ارایه شده از سوی موسسه اقتصاد و صلح (IEP)، افزون بر بعد سلبی ناظر به صلح، به ابعاد ایجابی و به تعبیری بایسته های صلح در جوامع پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان گر آن است که صلح مثبت نه فقط به مثابه مسیله ای در کنار دیگر امور جوامع بشری بلکه در حکم زمینه لازم و ناگزیر تحقق بسیاری از اهداف کلان جوامع از قبیل تعامل، همبستگی و نیز توسعه دارای اهمیتی بی بدیل است

  کلیدواژگان: صلح منفی، صلح مثبت، یوهان گالتونگ، خشونت، منازعه
 • سید محمود کمال آرا* صفحات 101-121

  واقع گرایی نوکلاسیک با مبنا قرار دادن ذات آنارشیک نظام بین الملل،همواره انتقاداتی را از سوی غیرواقع گرایان به خود دیده است.برخی نظریات،نوواقع گرایی را بی توجه به ساخت دولت وعوامل درونی تاثیر گذار بر رفتار آن می دانند.این نظریه بنوعی حاصل جمع واقع گرایی کلاسیک و نوواقع گرایی است که ساختار نظام بین الملل و عوامل داخلی را تواما مدنظر قرار می دهد.از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی نقش عوامل داخلی، نهادهای حاکمیتی و چهره های موثر در سیاست خارجی ج.ا.ا می باشد که با تاکید بر رویکرد واقع گرایی نوکلاسیک می کوشد تا امکان بکارگیری این نظریه را برای تبیین سیاست خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار دهد.در این مقاله برای بررسی اهداف، فرآیند تصمیم گیری و رفتارهای سیاست خارجی ج.ا.ا و نیز بررسی حاصل جمع ساختار نظام بین الملل، سطوح سیستماتیک و نیز برخی عوامل داخلی اثرگذار در سیاست خارجی ج.ا.ا از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک بهره خواهیم برد و با روش بررسی عناصر وابسته بخصوص عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست خارجی ج.ا.ا به بررسی پرونده های مشخص و نمونه های موجود پرداخته و جایگاه این نظریه و نقش عوامل داخلی، نهادهای حاکمیتی و چهره های موثر را در سیاست خارجی ج.ا.ا مورد بررسی قرار خواهیم داد.نتایج این پژوهش نشان میدهد،با عنایت به رویدادهای حساس در سیاست خارجی ج.ا.ا،چهره های مهم و اثرگذار تاثیر مشخصی در روند تصمیم گیری و رفتار سیاست خارجی داشته و میتوان گفت دو مولفه ساختار نظام بین الملل و عوامل داخلی،همواره شاکله ی رفتار سیاست خارجی ج.ا.ا را ترسیم کرده است.

  کلیدواژگان: واقع گرایی نوکلاسیک، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، نظریه، روابط بین الملل، عوامل داخلی
 • افشین اشکور کیایی* صفحات 122-139

  این مقاله از یک جهت به بررسی مقاومت ایرانیان در برابر انقیاد هویت اسلامی-عربی اعراب (به ویژه امویان) از زمان ورود اعراب مسلمان تا قبل از روی کار آمدن عباسیان می پردازد و از جهت دیگر به نتایج این مقاومت ها بر هویت ایرانیان اشاره می کند. بر این بنیاد سوالی که این مقاله می خواهد پاسخ دهد آن است که گروه ها و جریان های که با اشکال گوناگون مقاومت و کوشش برای گریز از انقیاد هویتی عربی-اسلامی تلاش کردند، از چه ابزارها و استراتژی های استفاده کردند و نتایج این مقاومت ها بر هویت ایرانیان چه بود؟ برای پاسخ به این سوال ما با کمک مباحث مقاومت میشل فوکو، با ترسیم یک مکانیسم و روابط قدرت، به کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی عده ای که به دنبال انقیاد و عده ای به گونه ای دیگر با کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی مختلف در جهت مبارزه با این انقیاد هستند، اشاره می کنیم.نتایج این پژوهش آن است که مقاومت ایرانیان به گونه ای بی قاعده در بین جریان های مختلف توزیع شده بود و کانون های مقاومت باتوجه به زمان و مکانی که به وقوع می پیوست متفاوت بود: گاه با تکیه گاه اندیشه و تفکر خود (مثل زنبیل ها) و گاه با دستاویز شدن به نیروهای غیرایرانی مثل خوارج؛ عده ای دیگر همراه عربان می شدند و به امید کسب غنیمت و یا از ترس جان، به صورت سپاه پیاده با لشکر اسلام همگام می شدند و عده ای دیگر که به امید گرفتن انتقام از جنگجویان عرب، به پشتیبانی هر نیروی مخالف خلافت مرکزی می رفتند تا بتوانند علیه خلافت مرکزی مقاومتی از خود نشان دهند. علی رغم این قیام ها، هویت ایرانیان وارد هویت عربی-اسلامی شد.

  کلیدواژگان: مقاومت، هویت اسلامی-عربی، سلطه، انقیاد، امویان
|
 • ABAS PIROOZMEHR, Hamidreza Saeedinezhad *, Ali Moradi, Edris Beheshti Nia, Iraj Ranjbar Pages 1-24

  One of the essential indicators for the survival of a political system is political loyalty, which dependsonseveral influential factors, including the economic status and welfare of the people, trust in officials, the legitimacy of the system, reference groups.The aim of the current research is to investigate the effect of reference groups on politica l loyalty.The method studied in this research is descriptive, analytical and based on the Delphi technique.The statistical population studied included 10 people from the governorate, university professors and political activists.The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was developed by the panel members.The obtained results were analyzed using SPSS data analysis software.To analyze the findings, the percentage of frequency and averages, the score level of each index and the level of Kendall's correlation coefficient test were used, which in the third round with Kendall's test value (0.0) 87) and a significance level of 0.025, acceptable results were obtained. It can be concluded that among the confirmed and final indicators in the third round, according to the level of points and their average ranks, more important indicators can be prioritized in political loyalty. Insuch a way that peer social relations index with an agreement level of 45 and an average rank of 45.45 had the highest percentage of importance, in the social and cultural modernity section, literacy index with an agreement level of 45 and an average rank of 10.15 was the second most important index ofthe research.

  Keywords: Reference group, political loyalty, peer relationship network, literacy, Delphi Technique, Kendall's test
 • Alijan Moradi Jo * Pages 25-53

  The upcoming article seeks to investigate the role of the influential capitals of the new middle class in the political competitions of the Islamic Republic of Iran; In this regard, while examining Bourdieu's practical theory, explaining the types of capital and the compatibility of this theory with the political environment of Iran, the author has addressed the role of new middle class capitals in the political contests of the period known as reformism and fundamentalism. In terms of methodology, it is a descriptive-analytical study that has been used to collect information from library and documentary methods. What economic, social, political, cultural and symbolic capitals did the new middle class use in the political contests of the Islamic Republic of Iran and how did they exploit these capitals? It constitutes the most important question of the present research. In sum, the results of the research show that the most important influential capitals of the new middle class are intellectuals, students, civil and non-governmental organizations, celebrities, national bourgeoisie, strategic agencies, prestigious groups, the press, and political parties and organizations that compete with the traditional middle class in They used them during national elections.

  Keywords: class, middle, Political, competition, Iran
 • Seyed Javad Ahmadi, Hassan Khodaverdi *, Garineh Keshishyan Siraki Pages 54-74

  Relations between Iran and India,as two important countries in West and South Asia, have had many ups and downs after the Iranian Islamic Revolution,and factors such as the internal policies of both countries and the influence of the international system have played a role in this sinusoidal relationship.In this research,by using available library works and resources in a descriptive-explanatory method,we try to find the answer to the question,what is the understanding of foreign policy agents of Iran and India about each other? What opportunities and challenges are there for this relationship?The results show that after Iran joined the non-alignment movement, there was a lot of hope for the improvement of relations between Iran and India.due to reasons such as Iran's support for Pakistan's position in the Kashmir issue and India's Eastern Bloc's support for Iraq in the imposed war against Iran,It didn't happen.But after the end of the Cold War and the paradigm shift of India's foreign policy from idealism to realism,the change in domestic politics,the marginalization of the National Congress Party,the victory of the Bharatiya Janata Party (BJP), the closeness to the West and the support of American positions the relations turned cold. The result is that Iran and India have opportunities for regional,strategic and defense integration and to fight against terrorism and challenges such as the influence of America, Israel and India's Middle East policies and most importantly Iran's nuclear program,which can be effective in changing relations.This research from the perspective of theory Realism has analyzed this relationship.

  Keywords: Political relations, diplomacy, political security relations, realism, Foreign Policy, international relations
 • Arsalan Abdolahpour *, Reza Nasiri Hamed, Mojtaba Maghsoodi Pages 75-100

  The age of concept of peace and attention to it can be estimated as long as the formation of wars in human society. Throughout the history of mankind, there have been struggle, conflict and violence in human societies and humans have tried to deal with this situation and to end the war and establish peace. Although peace is usually defined as the absence of war, gradually, especially in the new era, a broader meaning called positive peace has been proposed which has emphasized the need for indicators beyond the existence of conflict. So in this article, emphasizing the concept of positive peace based on the thought of "Johan Galtung" and at the same time using the eight indicators of positive peace provided by the Institute of Economics and Peace (IEP), in addition to the negative aspect of peace, the positive aspects and in other words the needs of peace in societies have been discussed. The findings of the research show that positive peace is not only as a problem along with other issues of human societies, but also it has an irreplaceable important role as a necessary and inevitable basis for the realization of many macro goals of societies, such as interaction, solidarity, and development.

  Keywords: Negative Peace, Positive Peace, Johan Galtung, Violence, Conflict
 • Seyed Mahmoud Kamalara * Pages 101-121

  Neoclassical realism, based on the anarchic nature of the international system, has always been criticized by non-realists. Some theories consider neo-realism to be indifferent to the construction of the state and the internal factors affecting its behavior. This theory is a combination of classical realism and neorealism, which considers the structure of the international system and internal factors.Therefore, the main goal of this research is to examine the role of internal factors, governing institutions and influential figures in the foreign policy of the Iran to examine, to examine the objectives, decision-making process and foreign policy behaviors of the iran, as well as to examine the sum total of the structure of the international system, systematic levels, and some effective internal factors in the foreign policy of the iran from the theory of neoclassical realism. We will use the method of examining dependent elements, especially the internal factors affecting the foreign policy of iran, to examine specific cases and existing examples, and the place of this theory and the role of internal factors, governing institutions and influential figures in foreign policy.The results of this research show that, considering the sensitive events in the foreign policy of the Iran, important and influential figures have a definite impact on the decision-making process and behavior of the foreign policy, and it can be said that the two components of the structure of the international system and internal factors are always He has drawn the shape of the behavior of the foreign policy of iran.

  Keywords: Neoclassical Realism, Foreign policy, Islamic Republic of Iran, Theory, international relations. internal factors
 • Afshin Eshkevar Kiaei * Pages 122-139

  This article examines the confrontation and resistance of the Iranians against the subjugation of the Islamic-Arab identity of the Arabs (especially the Umayyads) from the time of the arrival of the Muslim Arabs until before the Abbasids came to power. On the one hand, this study refers to the strategies of groups and currents that tried to escape from the relations and mechanisms of subjugation of Arab-Islamic identity with various forms of resistance, and on the other hand, it examines the results of these resistances on Iranian identity.The results of this study show that the resistance of Iranians was irregularly distributed among different currents and groups and the centers of resistance were different according to the time and place that occurred: Sometimes by relying on their own thoughts and ideas (like the Zonbilis) and sometimes by relying on non-Iranian forces such as the Kharijites; Others accompanied the Arabs and joined the Islamic army as infantry in the hope of trophy or fearing for their lives; Others, hoping for revenge on the Arab fighters, went to the support of any force opposed to the central caliphate so that they could resist the central caliphate and escape Arab domination.

  Keywords: Resistance, Islamic-Arabic identity, Domination, subjugation, Umayyads