فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال دوم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایمان مدنیان* صفحات 260-276
  زمینه و هدف

  آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می کند که در سال های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون که قانون گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون گذار در سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری و به کارگیری یافته های سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود.

  روش

  در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمع آوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانه ای، اسنادی است و پایگاه های اینترنتی، کتاب ها، مجلات و... مورداستفاده قرار می گیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیش نویسی گردآوری خواهد شد.

  یافته ها

  پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرم شناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاست های جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چاره اندیشی پیرامون مسایل جامعه معنی کرده اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیده های مجرمانه آورده اند که روی هم رفته به معنای چاره اندیشی در مقابله با جرم است.

  نتایج

  سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانون گذار عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که باتوجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون گذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات و به طورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، رویکرد مشارکتی جامعه، سیاست جنایی مشارکتی، آیین دادرسی کیفری
 • ایمان مدنیان*، محمدرضا الهی منش صفحات 277-297
  زمینه و هدف

  با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه جلو در طول این چند سال بوده، می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هرکدام به نوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است.

  روش

  پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج شده از منابع است.

  یافته ها

  در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیق کننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

  نتایج

  ت‍ب‍یی‍ن ح‍قوق و ق‍وان‍ی‍ن ک‍ی‍ف‍ری ک‍ش‍ور ای‍ران و م‍ق‍ای‍س‍ه ی حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگی های کیفری و ارایه ی پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات لازم به منظور رف‍ع ن‍ق‍ای‍ص م‍وج‍ود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص به عنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: حقوق شاکی، اختیارات شاکی، شاکی، روند دادرسی، آیین دادرسی کیفری
 • بتول محمدی* صفحات 298-306
  هدف

  مسیله فرزند آوری و اهتمام به نسل یکی از مهم ترین زوایای زندگی بشر بوده است و از همین رو خداوند میل و حب به فرزند را در ذات او نهادینه کرده و در همه ادیان الهی، انسان را به تبع فطرت او به داشتن فرزند ترغیب نموده است. دین اسلام نیز، در قالب آیات قرآن و روایات معصومین (ع) امر به فرزند آوری داشته و بر محاسن بسیار آن صحه گذاشته و علاوه بر تحسین نفس عمل فرزند آوری، تعدد و تکثر آن را که پایه کمی جامعه را تشکیل می دهد؛ موردتوجه قرار داده و در صورت تحقق شرایط خاص آن که ناظر به فرد، خانواده و جامعه است، دستور به ازدیاد نسل و تکثیر جمعیت داده و آن را یکی از مزایای مهم جوامع اسلامی و از عوامل قدرت و اقتدار تلقی نموده است. همچنین در خلال اهتمام به ازدیاد نسل، از ارتقاء کیفی آن فروگذار نکرده و با سلسله اوامری که در منابع دینی ذکرشده است، خواستار اعتلای کمال و مطلوبیت روحی و جسمی فرزند شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1401 به زبان فارسی درزمینه ی فرزند آوری از دیدگاه قرآن و ایمه اهل بیت (ع) موردبررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، فصلنامه پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، sid.ir، فصلنامه فقه تطبیقی و نشریات سیویلیکا، با استفاده از کلیدواژه هایی نظیر قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.

  یافته ها

  این بحث در طول تاریخ همواره محل مناقشه و اختلاف نظر در بین اندیشمندان بوده و موافقان و مخالفان تکثیر نسل با برشمردن مضرات و مزایای جمعیت زیاد، بر ابطال نظر یکدیگر مصر بوده اند. از سوی دیگر نحوه دستیابی و حصول فرزند و به بیان دیگر روش های متعدد و متنوع فرزند آوری از دیگر مباحث مهم در این زمینه بوده و دین اسلام در جهت ارزیابی کیفی این روش ها به بیان دیدگاه های خود پرداخته و در صورت اتخاذ هر روش، توصیه هایی در جهت چگونگی آن به صورت مستقیم در روایات و یا انتزاع احکام از روایات در مسایل مستحدثه پرداخته است.تعارض منافع : بدین وسیله نویسنده تصریح می نماید که هیچ گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، فرزند آوری، ازدیاد نسل، مطلوبیت، فرزند
 • عطیه وجدانی فخر* صفحات 307-323

  سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه های اخیر مطرح و کم وبیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا حقوقی (نرماتیویته - باید بودن) و (انحراف) به عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااین وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

  کلیدواژگان: سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، سیاست کیفری، پلیس، امنیت پلیسی
 • سوسن یوسفی* صفحات 324-336
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف سازی ابهامات و نارسایی های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیه بر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تامین می شود.
  کلیدواژگان: برات، ظهر نویس، تعهد صادرکننده، دارنده برات
 • سوسن یوسفی* صفحات 337-352
  اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل ونقل و ارایه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث بااهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آن ها را ضروری می نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسیولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آن ها را موردبحث و بررسی دقیق تری قرار دهد. مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار موثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسایل حقوقی پیرامون آن هاست.
  کلیدواژگان: شرایط شکلی، صدور سند، آثار سند، اسناد تجاری، قانون تجارت
|
 • Iman Madaniyan * Pages 260-276
  Background and purpose

  Criminal procedure is one of the important laws of the criminal system that guarantees individual rights and freedoms in addition to social rights. This law has undergone less changes and transformations over the years, now that the Iranian legislator has approved the new criminal procedure law. Therefore, it is necessary to examine the attitude of the legislator in the civil society organizations in the criminal process and apply the findings of the collaborative criminal policy in the new law.

  Method

  descriptive-analytical method will be used in this research. The collection of information used in this research is library and document method, and internet bases, books, magazines, etc. are used. Also, the information used in this research will be collected using the slip and slip writing method.

  Findings

  After the developments that occurred in the last two centuries regarding the foundations of criminality, criminologists have come to the opinion that in order to formulate efficient and dynamic criminal policies, in addition to the phenomenon of the criminal and the personality of the criminal, other factors of the environment and society should also be considered. and pay attention to the criminal policy beyond the penal policy. Politics has been defined as a solution to the problems of the society, and the term "criminal" has been used to refer to criminal phenomena, which all together means a solution to deal with crime.

  Results

  Legislative criminal policy, as the first layer of criminal policy in a law-making government, consists of the legislator's deliberation and solution regarding crime and the response to it, which takes different forms according to the dependence of criminal policy on the political system of each country. Legislative criminal policy is the taste of different legislators and their choices in all types of crimes and punishments and in general how to deal with the criminal phenomenon and criminal proceedings

  Keywords: Criminal policy, community participatory approach, collaborative criminal policy, Criminal Procedure
 • Iman Madaniyan *, MohammadReza Elahi Manesh Pages 277-297
  Background and purpose

  With regard to the approval of the procedural law approved in 2012, which was a step forward during these few years, it is possible to see more and more attention to the plaintiff's rights in this law. In the new law, the legislator has considered rights for the plaintiff, such as protection of the plaintiff against confrontation with the accused, protection of the plaintiff's identity, the right to benefit from compensation and the right to protect the plaintiff against threats, each of these components is a kind of moderation in the field of recognition. Knowing the rights of the plaintiff.

  Method

  According to the nature of the topic and the intended goals, the present research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of method and is based on explanation, explanation, explanation and reasoning based on the materials extracted from the sources.

  Findings

  In the case of the plaintiff's request, if the prosecutor or the investigating officer deems the study or access to all or some of the documents in the case to be contrary to the necessity of discovering the truth, he will issue an order rejecting the request, stating the reason. The decision to reject the request mentioned in the previous point is communicated to the plaintiff in person and can be challenged in the competent court within three days. The court is obliged to consider the objection and make a decision in extraordinary time. The court's decision is final.

  Results

  It is possible to explain the rights and criminal laws of Iran and compare the rights and powers of the plaintiff in criminal proceedings and provide the necessary suggestions in order to eliminate the defects. After explaining the situation of the plaintiff and examining the rights and powers of the plaintiff, the researcher tries to investigate the existing situation in the protection of the plaintiff in the process of proceedings, although the most worthy of comment in this process is the initial stages of the process, i.e. the entry of a person as a plaintiff. However, the plaintiff's rights have been examined in other stages and in the rules of procedure approved in 1392

  Keywords: Criminal policy, community participatory approach, collaborative criminal policy, Criminal Procedure
 • Batul Mohammadi * Pages 298-306
  Purpose

  The issue of having children and paying attention to the generation has been one of the most important aspects of human life, and for this reason, God has institutionalized the desire and love for children in his nature, and in all divine religions, he has encouraged man to have children according to his nature. . The religion of Islam, in the form of verses of the Qur'an and the traditions of the innocents (PBUH), has commanded childbearing and has confirmed its many merits. He has paid attention and in case of fulfilling the special conditions of the individual, the family and the society, he has ordered the increase of generations and the multiplication of the population, and he has considered it one of the important benefits of Islamic societies and one of the factors of power and authority. Also, during the effort to increase the generation, he did not give up on its qualitative improvement and with the series of orders mentioned in the religious sources, he demanded the improvement of perfection and the mental and physical desirability of the child.

  Research method

  In this study, all the articles published in Persian language until the winter of 1401 in the field of childbearing from the perspective of the Qur'an and the Imams of Ahl al-Bayt (AS) were examined. These articles are searched through databases, Fiqh Research Quarterly and Fundamentals of Islamic Law, Hohza information base, sid.ir, Comparative Fiqh Quarterly and Civilica publications, using keywords such as Quran, Hadith, childbearing, procreation, desirability, child. have been obtained. It has also been extracted from the above-mentioned articles and websites from reputable scientific journals.

  Findings

  Throughout history, this discussion has always been a source of controversy and disagreement among thinkers, and the proponents and opponents of the multiplication of generations have insisted on refuting each other's opinion by enumerating the disadvantages and advantages of a large population. On the other hand, the way to achieve and obtain a child, and in other words, the many and varied methods of having children, are other important topics in this field, and the religion of Islam expresses its views in order to evaluate the quality of these methods, and if any method is adopted, it gives recommendations on how to do it. Directly in the hadiths or abstracting rulings from the hadiths, he has dealt with new issues.Conflict of interest: The author hereby declares that there is no conflict of interest regarding the present research.

  Keywords: Qur'an, Hadith, having children, procreation, desirability, children
 • Atiyeh Vejdanifakhr * Pages 307-323

  Criminal policy in its broad and legal-social concept (as opposed to the narrow and equivalent concept (penal policy)) has been proposed in recent decades and has been more or less considered as a new order in the countries of continental Europe. Among the studies in This territory that has been implemented is that, this category, by paying attention to (invariable elements) existing in every criminal policy (crime - deviance and government response - social response) and (relationships) existing between these elements, (structural analysis) and (modelling). In this method, (crime) is investigated as a violation of mandatory norms, usually legal (normativity-must) and (deviance) as a violation of prevailing social norms or a state of non-compliance with the average behavior (normality - the dominant state of the existing behavior) is defined. Considering the pervasiveness of legal norms (the rules of obligatory khumsah tavariyyah) in Islam, for the study of criminal policy in Iran, dividing the behavior that violates the norm into (crime) and (deviance) - in the aforementioned concepts It is not practical. Nevertheless, in the normative system of Islam, controlled behaviors are distinguished from free behaviors

  Keywords: collaborative criminal policy, Criminal policy, Police, police security
 • Susan Yousefi * Pages 324-336
  The purpose of this study was to investigate the legal nature of the obligation of the issuer and endorser in front of the holder of the bill of exchange. The design of the descriptive research was descriptive-analytical. The purpose of this research is to explain the legal nature of the obligation of the issuer and endorser to the holder of the bill of exchange and its effects in commercial law and to clarify the ambiguities and inadequacies in Iran's commercial laws regarding the use of these documents. Validation and effectiveness of these documents in internal commercial exchanges based on Iran's trade law and Iran's trade law are among the goals pursued in this research. In order for a commercial document to be able to realize the two principles of speed and accuracy in commercial transactions, it is necessary to have certain attributes and characteristics and to be transformed from a paper form as a means of proof (like official and normal documents) into a movable and immaterial property and independent of Basic transactions and relationships should be valid. Therefore, there is no doubt in the demand for credit reflected in the sheet, and as a result, speed in business is ensured.
  Keywords: bill of exchange, endorsement, issuer's commitment, bill of exchange holder
 • Susan Yousefi * Pages 337-352
  Commercial documents, which are means of payment in commercial transactions, are considered a tool to help regulate commercial relations such as buying and selling, transportation and providing services and establishing order between merchants, and this role makes the mentioned documents more important and the existence of regulations It is necessary to be precise and comprehensive about them. In this research, the author is trying to refer directly to the sources and references in a library way and by using descriptive-analytical analysis to all the mentioned cases in this regard and how the signatories of commercial documents are responsible in paying for these documents in Iran with a view Respond to business rights and discuss them more carefully. The most important function of commercial documents is that they are a means of non-cash payments. Identifying the function of these documents as a payment system can be very effective in the realistic description and functional analysis of these documents. An approach that by using the economic analysis of the desired or efficient performance of these papers is the answer to many legal issues surrounding them.
  Keywords: Form conditions, document issuance, document works, commercial documents, Commercial Law