فهرست مطالب

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری - سال سوم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1402)

نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری
سال سوم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل رادسعید، نگار خسروی پور، علی اسماعیل زاده مقری صفحات 1-22

  مقررات حسابداری مبتنی بر این فرض استوار است که صاحبکاران به درخواست حسابرسان برای جمع آوری شواهد حسابرسی پاسخ داده و همکاری می کنند. معمولا کارکنان حسابرسی نسبت به صاحبکار و کارکنان آن که در طول فرآیند جمع آوری شواهد حسابرسی با آن ها در تعامل هستند، ساعت های طولانی تحت محدودیت های زمانی و بودجه ای کار می کنند و معمولا برای تمرکز بر منافع تجاری شرکت به جای تعهدات حرفه ای، فرهنگ سازی شده اند. بنابراین، کارکنان حسابرسی مستعد به خطر افتادن استقلال عملیاتی هستند و گروه مهمی برای مطالعه در بررسی رابطه حسابرس و صاحبکار به شمار می روند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی بهینه تعاملات کارکنان حسابرس با صاحبکار در جمع‎آوری شواهد است. در این پژوهش برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در نهایت از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و رتبه بندی این عوامل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که 1. آشنایی حسابرسان با نرم افزارهای مورد استفاده در تهیه گزارش های مالی؛ 2. کاهش اضطراب کارکنان حسابرس؛ 3. سوابق کارکنان حسابرس؛ 4. توضیح واضح مسایل برای پرسنل صاحبکار از طرف کارکنان تیم حسابرسی؛ 5. ارایه مدارک و مستندات به موقع از طرف صاحبکار به حسابرس به ترتیب از اولویت بیشتری به عنوان عوامل موثر بر بهبود تعامل کارکنان حسابرسی با صاحبکاران برخوردارند. رابطه کارکنان حسابرس و صاحبکار به دلیل تعداد ذینفعان و افراد درگیر بسیار پیچیده است. با این حال، از آنجاکه این پیچیدگی در هسته فرآیند حسابرسی نهفته است، بررسی های بیشتری در مورد تعامل حسابرس و صاحبکار مورد نیاز است. یافته های این پژوهش می تواند به رفع پیچیدگی های تعامل بین کارکنان حسابرس و صاحبکار کمک کند.

  کلیدواژگان: حسابرسی، صاحبکار، کارکنان حسابرسی، تعامل کارکنان حسابرس با صاحبکار
 • زینب بارانی، منصور گرکز، علیرضا معطوفی صفحات 23-42

  گزارش های مالی باید بتواند اطلاعاتی منصفانه و غیرمتقلبانه را برای ذینفعان شرکت افشا و ارایه نماید. معمولا تقلب در گزارش های مالی توسط افرادی انجام می شود که یا از نظر اخلاقی تمایل به ارتکاب تقلب دارند یا افرادی که اعتقادات اخلاقی خود را به دلیل فشار کنار گذاشته اند، این قبیل افراد تصمیم گیری خود را در ارایه گزارشگری مالی متقلبانه، منطقی نشان می دهند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر فشارهای اطاعت و انطباق بر ارایه گزارشگری مالی با در نظر گرفتن اثر تعدیل کننده انصاف است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی است و داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نحوه انتخاب نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد که در نهایت به تعداد 271 پرسشنامه پاسخ داده شد و داده های بدست آمده در تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS Smart مورد آزمون قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: فشار اجتماعی اطاعت و انطباق، انصاف، گزارشگری مالی
 • رضا اصغرپور حسن کیاده صفحات 43-68

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی در حسابرسان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1402 بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 318 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، در قالب آمارهای توصیفی و استنباطی با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترومای سازمانی بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معنادار و بر شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نتایج نشان داد که شخصیت های خودشیفته و ماکیاولی حسابرسان تاثیر منفی و معنادار بر کیفیت حسابرسی دارند و نقش میانجی قوی و تشدیدکننده را بین ترومای سازمانی و کیفیت حسابرسی ایفا می کنند. نتایج پژوهش گویای اهمیت ویژه ترومای سازمانی و اثرات مخرب آن در سازمان ها و موسسات حسابرسی است که توجه ویژه مسیولان این حوزه را می طلبد تا از بروز شخصیت های تاریک در سازمان جلوگیری شده و این امر به اعتلای حرفه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بیافزاید.

  کلیدواژگان: ترومای سازمانی، کیفیت حسابرسی، خودشیفتگی حسابرسان، ماکیاولگری حسابرسان
 • احمد همتی دهاقانی، حمزه محمدی خشوئی، رحمان ساعدی صفحات 69-92

  از آنجایی که کار در حرفه‎ ی حسابرسی، یک کار تیمی و گروهی است توانایی رهبری تیم های حسابرسی توسط شرکاء و مدیران به منظور بهبود کیفیت حسابرسی موثر است. همچنین طبق نظریه تنوع نیروی کار، فرهنگ تنوع رهبران از منظر ترکیب ویژگی های مختلف همچون سن، تجربه و نژاد، نقش بسزایی در افزایش کیفیت حسابرسی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی رهبری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن تنوع رهبری حسابرسان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران شاغل در سازمان حسابرسی یا موسسه های حسابرسی خصوصی در کشور ایران طی سال 1401 هجری شمسی می باشد.که طبق آمار اعلامی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد این اعضاء 1781 نفر می باشند. همچنین بر اساس فرمول کوکران تعداد 316 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد دارای 46 سوال و طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) با نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی، نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که توانایی رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تنوع رهبری حسابرسان در محیط کار اثر توانایی رهبری بر کیفیت حسابرسی را تعدیل و افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، توانایی رهبری حسابرسان، تنوع رهبری حسابرسان، کار تیمی، نظریۀ تنوع نیروی کار
 • حسین عسگری آلوج، حسن مطر خباط العنزی صفحات 93-114

  عملکرد مالی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد که بر اساس میزان سود کسب شده توسط شرکت در یک دوره مالی نسبت به ارزیابی شرکت اقدام می نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش تعدیلگری احساسات سرمایه گذار بوده است. در این مسیر 121 شرکت با استفاده از روش حذف سامانمند به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز در طی سال های 1393 تا 1400 از این شرکت ها گردآوری گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع تحلیل آماری، توصیفی- همبستگی بوده است. نتایج بیانگر این بوده است که احساسات سرمایه گذار بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی بصورت مستقیم و معنی دار مشاهده گردیده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که احساسات سرمایه گذار باعث تقویت تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

  کلیدواژگان: عملکرد اجتماعی شرکت، عملکرد مالی، احساسات سرمایه گذار
 • فاطمه احقاقی، زهره زیودار صفحات 115-129

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد مالی بر رفتار مالی حسابرسان ارشد مالیاتی با در نظر گرفتن نقش میانجی جامعه پذیری مالی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. با مراجعه به قسمت منابع انسانی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان؛ تعدادجامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه حسابرسان ارشد مالیاتی اصفهان و شاهین شهر و میمه به تعداد 450 نفر اعلام گردید.براین اساس حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 207 نفر انتخاب شدند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مدنظر قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 43 سوالی در بخش های جامعه پذیری مالی با 9 سوال، سواد مالی با 11 سوال و رفتار مالی با 23 سوال بوده که روایی آن به شیوه صوری و سازه ای تایید شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به مقدار 83/0 تایید گردیده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سواد مالی حسابرسان ارشد مالیاتی بر رفتار مالی حسابرسان اثرگذار بوده است. همچنین نتایج آزمون سوبل بیانگر آن بود که سواد مالی بر رفتار مالی با نقش میانجی جامعه پذیری مالی، تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: سواد مالی، رفتار مالی، جامعه پذیری مالی، حسابرسان ارشد
 • میترا حامدی نژاد، رضا کریمی کسبی، زهرا کامرانی، اعظم غریبی صفحات 130-154

  این پژوهش با هدف، طراحی مدل ساختاری عوامل موثر بر تصمیم به ترک شغل حسابداران در سازمان های بخش دولتی انجام شده است. روش پژوهش به صورت آمیخته کیفی و کمی بود. به این شکل که ابتدا داده های پژوهش به وسیله مصاحبه جمع آوری شدند و سپس بر اساس آن، پرسش نامه طراحی شد و در بین اعضای نمونه توزیع شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری در سازمان های بخش دولتی بودند که تعداد مصاحبه شوندگان حدود 16 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 19 مقوله و 100 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، شاخص های بدست آمده در قالب پرسشنامه طراحی شد و بین جامعه آماری دوم یعنی فعالان و شاغلین حوزه حسابداری حاضر در سازمان های بخش دولتی که در دسترس بودند تعداد 385 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و داده های بدست آمده در بخش کمی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته های پژوهش نشان داد که مقوله دارای اهمیت بالا، شامل ضریب مسیر عوامل راهبردها بر پیامدها برابر با 45/0 بوده است در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارایه شده داشت

  کلیدواژگان: نظریه داده بنیاد، تصمیم به ترک شغل حسابداران، سازمان های بخش دولتی
|
 • Aboalfazl RadSaeed, Negar Khosravipour, Ali Esmaeilzadeh Magharri Pages 1-22

  Accounting regulations are based on the assumption that auditees respond to and cooperate with auditors' requests to gather audit evidence. Audit staff often work long hours under time and budget constraints relative to the client and its clients with whom they interact during the audit evidence gathering process, and are typically cultured to focus on the company's business interests rather than professional obligations. Based on this, the aim of the current research is to develop an optimal pattern of interactions between the auditor's staff and the client in gathering evidence. In this research, a semi-structured interview with experts was used to identify the factors, and finally, a questionnaire tool was used to validate and rank these factors. The findings showed that 1. auditors' familiarity with the software used in preparing financial reports; 2. reducing the anxiety of auditor clients; 3. Auditor staff records; 4. Clear explanation of the issues for the clients’ personnel by the audit team's staff; 5. Timely presentation of documents and documents by the client to the auditor respectively have more priority as effective factors in improving the interaction of the audit staff with the owners. The relationship between auditor staff and client is very complicated due to the number of stakeholders and people involved. However, since this complexity lies at the core of the audit process, more research is needed on the auditor-client interaction. The findings of this research can help solve the complexities of the interaction between the auditor's staff and the client.

  Keywords: Audit, Client, Audit Staff, Auditor Staff Interaction with the Client
 • Zeinab Barani, Mansour Garkaz, Alireza Matoufi Pages 23-42

  Financial reports should be able to disclose and provide fair and non-fraudulent information for the company's stakeholders. Fraud in financial reports is usually done by people who are either morally inclined to commit fraud or by people who have abandoned their moral beliefs due to pressure, such people rationalize their decision-making in providing fraudulent financial reporting. The purpose of this research is to investigate the effect of obedience and compliance Pressures on the provision of financial reporting by considering the moderating effect of fairness. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method and the data required for this study was collected in 2021. The statistical population of this study was Chief financial officers and Chief Accountants companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample selection method was based on random sampling that finally, 271 questionnaires were answered and the obtained data have been analyzed in statistical analysis. The study hypotheses have been tested with the structural equation modeling approach using Smart PLS software. The result of the first hypothesis of the research showed that the social pressure of obedience has a positive and significant effect on the provision of incorrect financial reporting, and this hypothesis was accepted.

  Keywords: Obedience, Conformity Social Pressure, Fairness, Financial Reporting
 • Reza Asgharpour Hassankiyadeh Pages 43-68

  The present study is thus concerned with the traumatic impact of organizational trauma on auditing quality considering the mediating role of auditors’ narcissistic and Machiavellian personalities in auditors. The present study is a piece of descriptive-survey applied research in terms of research goal. The statistical population included the members of the official Iranian auditors’ community in 2023, and a total of 318 people were selected as the statistical sample through convenient sampling using Cochran's sample size formula. The data collection tool was a standard questionnaire whose reliability and validity were examined and confirmed. Data analysis and hypothesis tests were performed through descriptive and analytical statistics using structural equation modeling in SPSS and SmartPLS statistical software. Results revealed that organizational trauma left negative and significant impacts on auditing quality while leaving positive and significant effects on narcissistic and Machiavellian personality types. Results also suggested that narcissistic and Machiavellian personalities left negative and significant influences on auditing quality and a strong and aggravating mediating role between organizational trauma and auditing quality. Results of the present study indicated the paramount significance of organizational trauma and its destructive impacts in auditing institutions and organizations, requiring the special attention of authorities in this field to prevent the manifestation of negative personality types in organizations to promote auditing professional merits and auditing quality.

  Keywords: Organizational Trauma, Auditing Quality, Auditors' Narcissism, Auditors'Machiavellianism
 • Ahmad Hemati Dehaghani, Hamzeh Mohammadi Khoshoei, Rahman Saedi Pages 69-92

  since the work in the audit profession is a team work and group, the audit team leading ability is effective by partners and managers to improve the audit quality. also according to work force diversity theory, audit leadership diversity from the perspective of combination of different features such as age, experience and race has a significant role in increasing the quality of audit. therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of auditors ' leadership ability on audit quality by considering the diversity of auditors ' leadership . this research is an applied research in terms of purpose and in terms of data collection method is descriptive survey by structural equation modeling. the statistical population of this research is all partners and managers working in the audit organization or private audit institutions in iran during the year 2022 AH. That According to the statistics announced on the website of the official accountants society of Iran, the number of these members is 1781. also according to cochran formula 316 people were selected as the sample and were selected by random sampling. a standard questionnaire with 46 questions and 5 level likert scale was used to collect data. for descriptive and inferential analysis of data collected and testing hypotheses, structural equation modeling (SEM) with partial least squares (PLS) with SPSS and PLS software is used.after conducting the validation tests, the results of hypothesis test indicate that the influence of auditor leadership ability on audit quality is positive and significant.

  Keywords: Audit Quality, Auditors' Leadership Ability, Auditors' Leadership Diversity, Team Work, Workforce Diversity Theory
 • Hosein Asgari Alouj, Hasan Matar Khabbat alanzi Pages 93-114

  Financial performance is one of the performance evaluation criteria of companies, which evaluates the company based on the amount of profit earned by the company in a financial period. The aim of the present study is to investigate the impact of corporate social performance (CSP) on the financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange, emphasizing the moderating role of investor sentiments. For this purpos, 121 companies were selected as the final sample of the research using the systematic elimination method, and the required data were collected from these companies during the years 2014 to 2021. This study is applied research and the type of statistical analysis is descriptive-correlational. The results Indicates investor sentiments have a positive and significant effect on financial performance. Also, the impact of CSP on financial performance has been directly and significantly observed. Finally, the findings of the research showed that investor sentiments have strengthened the impact of CSP on the financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Investor Sentiment, Financial Performance, Corporate Social Performance
 • Fatemeh Ehghaghi, Zohreh Zivdar Pages 115-129

  The purpose of this research is to investigate the effect of financial literacy on the financial behavior of senior tax auditors, considering the mediating role of financial socialization. The current research is applied in terms of purpose, and in terms of nature, it is descriptive research, and in terms of correlation type. By referring to the human resources section of the General Administration of Tax Affairs of Isfahan Province; The number of the statistical population of the research including all the senior tax auditors of Isfahan, Shahin Shahr and Mimeh was announced as 450 people. Accordingly, the sample size was selected as 207 people based on Cochran's formula, which were considered by stratified random sampling. The research tool included a questionnaire of 43 questions, in the sections of financial socialization with 9 questions, financial literacy with 11 questions and financial behavior with 23 questions, whose validity was confirmed in a formal and structural way, and its reliability was also based on alpha Cronbach's value of 0.83 has been confirmed. The collected data were analyzed based on structural equation path analysis in AMOS software. The results showed that the financial literacy of senior tax auditors had an effect on the auditors' financial behavior. Also, the results of the Sobel test indicated that financial literacy has an effect on financial behavior with the mediating role of financial socialization.

  Keywords: Financial Literacy, Financial Behavior, Financial Socialization, Senior Auditors
 • mitra hamedinezhad, reza karimikasabi, zahra kamrani, azam gharibi Pages 130-154

  This research has been done with the aim of designing a structural model of factors influencing the decision to leave the job of accountants in public sector organizations. The method was a combination of qualitative and quantitative. In this way, first the research data were collected through interviews, and then based on it, a questionnaire was designed and distributed among the sample members. The statistical population of the research included experts, professors and experts in the field of accounting in public sector organizations, and the number of interviewees was about 16 people. The sampling method was snowball. Primary data were collected through interviews. According to the methodological process, during three stages of open coding, central coding and selective coding, the codes related to the topic were determined; then, by means of continuous comparison, a concept was extracted from several codes, and in the same way, other codes were also converted into concepts,, and 385 completed questionnaires were collected among the second statistical population, that is, the activists and employees of the accounting field in the public sector organizations that were available, and the data obtained were analyzed in the quantitative part of the research. and were analyzed and the findings of the research showed that the category with high importance, including the path coefficient of strategies factors on outcomes was equal to 0.45. Finally, the results showed the significance of the relationships and components of the presented model.

  Keywords: Foundation data theory, decision to leave the job of accountants, public sector organizations