فهرست مطالب

نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری
سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی عباسی اصل، محمدرضا رستمی*، مهرزاد مینویی صفحات 1-22

  برخلاف تصور رایج در تیوری مالی مدرن که بیان می کند تصمیم گیرندگان برای به حداکثر رساندن سود خود کاملا منطقی رفتار می کنند، مطالعات انجام شده درزمینه ی مالی رفتاری نشان می دهد که فرآیند تصمیم گیری انسانی کاملا منطقی نبوده و مبتنی بر آن نمی باشد. در بیشتر مواقع عوامل مالی-رفتاری فرآیندهای تصمیم گیری ادراکات سرمایه گذاران و واکنش آن ها به شرایط مختلف بازار مالی را بررسی می کنند و بیشتر بر تاثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت سرمایه گذاران بر اساس تصمیمات سرمایه گذاری تاکید می کنند. شناخت سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران را نسبت به فرآیند تصمیم گیری خود آگاه تر می کند و در صورت مواجهه با سوگیری ها، می توانند به خوبی واکنش نشان دهند و از انحراف در تصمیم گیری جلوگیری کنند؛ بنابراین هدف این پژوهش طراحی مدل نوسانات بازدهی سهام و سرمایه گذاران درگیر سوگیری های شناختی می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روش کار از نوع پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان، مدیران، مشاوران و صاحب نظران در امور مالی می باشند ونمونه آماری بر شامل 160 نفر می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روش کار از نوع پژوهش های پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که با 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، پژوهش به اشباع نظری رسید. نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داد سوگیری شناختی ابهام گریزی، آشنا گرایی، خود اسنادی و دیر پذیری بر نوسانات بازدهی سهام شرکت ها تاثیرگذار می باشند. ضرایب مسیر برای هر سوگیری به طور جداگانه محاسبه شده است که تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام را مشخص می کند.

  کلیدواژگان: سوگیری های شناختی، نوسانات بازدهی سهام، سوگیری های رفتاری
 • نقش ایدئولوژی سیاسی با توجه به انطباق پذیری سازمانی و حرفه گرایی حسابرسان بر تعارض حرفه ای سازمانی
  خدیجه صابری، فاطمه صراف*، بهمن بنی مهد، محسن حمیدیان صفحه 2

  امروزه ایدیولوژی سیاسی شیوع و تاثیر بسزایی در سازمان ها گذاشته که تصمیمات و رفتار اعضای سازمان را عمدا یا سهوا هدایت می کند. برچسب های محافظه کار اقتصادی و محافظه کار اجتماعی نمایانگر باورهای ارزشی و اعتقادات اساسی هستند. حسابرسان به صورت حرفه ای در بخش های وسیعی از حوزه های مالی مشغول فعالیت اند و بر اساس فرهنگ و باورهای خود، ایدیولوژی سیاسی خاصی را برمی گزینند. سازمان های کارآمد با ظرفیت انطباق پذیری سازمانی، به دنبال پاسخگویی به تقاضاهای متغیر مشتریان و تحولات محیطی بوده و دایما با تعارضات ایجادشده مقابله می کنند و نگرانی ادامه کار هر سازمانی به نحوه برخورد و مدیریت این تعارض ها بستگی دارد. قدرت انطباق پذیری حسابرسان حرفه ای با ایدیولوژی متفاوت موجب کاهش و یا بروز و تشدید تعارض ها می گردد. پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و به روش انتخاب پیمایشی است که در زمره پژوهش های میدانی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 314 نفر در کلیه سطوح حرفه حسابرسی شاغل در موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1400 است که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه استانداردشده جمع آوری و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شده اند. حسابرسان با محافظه کاری اجتماعی، تاثیر مستقیم و با محافظه کاری اقتصادی تاثیر معکوس با انطباق پذیری سازمانی دارند. حسابرسان محافظه کار اجتماعی، تاثیر منفی و با محافظه کاری اقتصادی تاثیر مثبت بر حرفه ای گرایی دارند، ایدیولوژی های سیاسی مختلف بر تعارض حرفه ای سازمانی تاثیری ندارند. متغیر میانجی انطباق پذیری سازمانی حسابرسان رابطه ای منفی و حرفه ای گرایی، رابطه مثبت با تعارض حرفه ای سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی سیاسی، انطباق پذیری سازمانی، حرفه ای گرایی، تعارض حرفه ای سازمانی حسابرسان
 • بررسی عوامل ادراکی موثر بر استفاده از ارز دیجیتال در بین فعالان اقتصادی در شهر تهران
  فاطمه صمدی*، لیلا خانلری، معصومه جعفری صفحه 3

  ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل برپایه اینترنت تعریف می شود که ویژگی هایی مشابه با پول فیزیکی را داراست، در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر استفاده از ارز دیجیتال در بین فعالان اقتصادی در شهر تهران پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جهت بررسی روابط بین متغیرها در میان تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر فعالان اقتصادی در شهر تهران در حوزه رمزارزها، ارز و طلا بودند. توزیع پرسشنامه به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس بوده که با توجه به جدول مورگان و نامحدود بودن اعضای جامعه، 384 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند بدین صورت که 200 نفر از اعضای نمونه از فعالان حوزه رمزارزها، 92 نفر از فعالان اقتصادی در حوزه طلا و 92 نفر از فعالان اقتصادی حوزه ارز انتخاب شدند. به منظور آزمون های آماری از نرم افزارspss و lisrel استفاده شده است . نتایج به دست آمده از آزمون مدل تحقیق نشان داد که آگاهی نسبت به ارز دیجیتال بر ادراک سهولت استفاده ارز دیجیتال و ادراک سودمندی استفاده ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. ادراک سهولت استفاده ارز دیجیتال و ادراک سودمندی استفاده ارز دیجیتال بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. تاثیرات اجتماعی و اعتماد درک شده بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال تاثیر معناداری دارد. هر چند تاثیر آگاهی نسبت به ارز دیجیتال بر تمایل به استفاده از ارز دیجیتال مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: اگاهی نسبت به ارز دیجیتال، تمایل به استفاده از ارز دیجیتال، تاثیرات اجتماعی
 • بررسی تاثیر خشونت بر سکوت سازمانی از طریق نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه (مطالعه موردی: موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران)
  زهره موسوی کاشی*، مریم شمس صفحه 4

  خشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان ها به دلیل رقابت فشرده تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از ابتکار عمل، صحبت کردن و پذیرش مسیولیت مطالبه می کنند. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه خشونت با سکوت سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نوع پژوهش های پیمایشی است و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران بوده که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند..تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت سازمانی با سکوت سازمانب رابطه معناداری دارد. همچنین نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در محل کار نقش میانجی را در رابطه بین خشونت سازمانی و سکوت دارند.

  کلیدواژگان: خشونت، سکوت سازمانی، نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی، روابط دوستانه
 • حدیثه درویش*، محسن هاشمی گهر، خلیل شکسته بند صفحات 23-42

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کننده سواد مالی رسانه ای بر ارتباط بین جهت گیری رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر جنسیت افراد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری ، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی و حسابداری با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد . با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری پژوهش 384 نفر و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart Pls3 صحت فرضیه های پژوهش بررسی و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اطمینانی، رفتار گله ای، خلق و خو، ریسک گریزی و سواد مالی رسانه ای بر تصمیمات سرمایه گذاری در سرمایه گذاران آقا و خانم اثر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی رسانه ای ارتباط بین بیش اطمینانی ، رفتار گله ای ، خلق و خو و ریسک گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران آقا و خانم را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: سواد مالی رسانه ای، جهت گیری رفتاری، تصمیمات سرمایه گذاری
 • مهدی فیل سرائی* صفحات 43-68

  پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر جو سازمانی بر کیفیت حسابرسی، تصمیمات غیراخلاقی و عملکرد حسابرسی به اجرا درآمده است. در این راستا پژوهش حاضر از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی می باشد. از منظر گردآوری داده ها، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات میدانی و پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران محدود به 3100 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. بر این اساس تعداد 342 نفر نمونه در سال 1402 برآورد شده است و در نهایت نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان می دهد که جو سازمانی بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است و همچنین جو سازمانی نیز بر تصمیمات غیر اخلاقی حسابرسان اثرگذار بوده است و در نهایت جو سازمانی بر عملکرد حسابرسی تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، کیفیت حسابرسی، تصمیمات غیراخلاقی، عملکرد حسابرسی
 • سعید هریوندی، احمد احمدی*، محمود لاری دشت بیاض صفحات 69-88

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات بحران های اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری سهامداران است. بنابراین پژوهش حاضر به الگو سازی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا پرداخته است. برای این منظور، داده های موردنیاز از طریق مطالعات پیشین و مصاحبه با اعضای خبره بازار سهام گردآوری شد. همچنین، جهت ارایه الگو از روش داده بنیاد استفاده گردید. نتایج کدگذاری باز نشان داد که 45 مفهوم اصلی در قالب شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری و پیامدها، جهت تبیین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا در بازار سهام ایران وجود دارد که شایع ترین آن ها تورش های رفتاری دنباله روی از جمع، واکنش کمتر از حد، توجه بیش ازحد به شایعات، کوته بینی، اثر تمایلی، تازه گرایی و زیان گریزی می باشند. درنهایت، با استفاده از کدگذاری انتخابی، الگوی پارادایمی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا در بازار سهام ایران طراحی شد؛ بطوری که 13 مفهوم، شرایط علی، 10 مفهوم، شرایط زمینه ای، 10 مفهوم، شرایط مداخله گر، 7 مفهوم، مقوله محوری و 5 مفهوم، پیامدهای تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع اپیدمی کرونا در بازار سهام ایران را تبیین می کنند. این پژوهش برای اولین بار تورش های رفتاری سرمایه گذاران را در یک دوره خاص (شیوع بیماری کرونا) بررسی کرده و الگویی را ارایه نموده است که می توان آن را به بحران های اجتماعی دیگر نیز تعمیم داد.

  کلیدواژگان: بحران های اجتماعی، تورش های رفتاری، شیوع کرونا، روش داده بنیاد
|
 • Mahdi Abbasi Asl, MohammadReza Rostami *, Mehrzad Minoii Pages 1-22

  Contrary to the popular belief in modern financial theory that states decision makers behave completely rationally to maximize their profits, studies conducted in the field of behavioral finance show that the human decision-making process is not completely rational and is not based on it. Most of the time, the financial-behavioral factors of the decision-making process examine the perceptions of investors and their reactions to different conditions of the financial market, and emphasize the influence of the personality, culture and judgment of investors based on investment decisions. Recognizing behavioral biases makes investors more aware of their decision-making process, and if faced with biases, they can react well and avoid deviations in decision-making. Therefore, the purpose of this research is to design a model of stock return fluctuations and investors affected by cognitive biases. The statistical population of this research is experts, managers, consultants and experts in financial affairs and the statistical sample includes 160 people.This research is practical in terms of purpose, and in terms of working methods, it is a type of survey research. The study period is in 2022 AD. For sampling, purposeful and snowball sampling methods were used, and with 30 semi-structured interviews with experts, the research reached theoretical saturation. The results obtained from the research showed that cognitive bias, ambiguity avoidance, familiarity, self-documentation, and tardiness have an effect on the volatility of companies' stock returns. The path coefficients (beta) for each bias have been calculated separately, which determines its effect on stock return fluctuations.

  Keywords: cognitive biases, stock returns fluctuations, Behavioral Biases
 • The Role of Political Ideology Regarding The Organizational Adaptability and Professionalism of Auditors on Organizational Professional Conflict
  Khadije Saberi, Fatemeh Sarraf *, Bahman Banimahd, Mohsen Hamidian Page 2

  Political ideology has increasingly affected organizations, affecting the decisions and behavior of members, both intentionally and unintentionally. The terms 'economic conservative', and 'social conservative' denote fundamental beliefs and values. Auditors working across various financial sectors often adopt a political ideology that reflects their cultural backgrounds, and personal beliefs. Adaptable organizations react to altering client expectations and environmental changes, constantly resolving resultant issues. The capacity to handle these disputes is critical for any organization's long-term success. The adaptability of professional auditors, affected by their ideological stances, can either reduce or exacerbate these conflicts. Regarding the methodology of this research, it uses a descriptive and survey-based approach, categorized as field research. The study's sample includes 413 professionals from all levels of the auditing field, working at the Auditing Institutes validated by the Securities, and Exchange Organization of Iran and Iran's Auditory Organization in the year 2021. These individuals were selected as convenient samples. Data collection involved four standardized questionnaires, with analysis conducted using structural equation modeling. The findings show that auditors with a social conservative mindset have a direct impact on organizational adaptation, but auditors with an economic conservative mindset have an opposite impact. Social conservatism in auditors negatively affects professionalism, while economic conservatism has a positive impact.political ideologies do not significantly affect the organizational professional conflict. The mediating variable of auditors' organizational adaptability is negatively associated with organizational professional conflict, whereas the mediating variable of professional orientation positively correlates with it.

  Keywords: Political Ideology, organizational adaptability, professionalism, Auditors' Professional-Organizational Conflict
 • Investigating Cognitive Factors Influencing the Use of Digital Currency Economic Stakeholders in Tehran City
  Fatemeh Samadi *, Leila Khanlari, Massomeh Jafari Page 3

  Digital currency is defined as a currency or Internet-based exchange intermediary that has features similar to physical money, In the present study, the factors affecting the use of digital currency among economic actors in Tehran were investigated. The present study is applied research in terms of purpose and to examine the relationships between variables among descriptive-survey research. The statistical population of the present study was economic activists in Tehran in the field of cryptocurrencies, currency and gold. The questionnaire was distributed by stratified sampling method. According to Morgan's table and the infinity of community members, 384 people were selected as sample people. The gold sector and 92 economic activists were selected in the currency sector. In the present study, a questionnaire was used to collect data, the validity and reliability of which were assessed. SPSS and lisrel software were used for statistical tests. The results of the research model test showed that Knowledge about digital currency has a significant effect on the perception of the ease of use of digital currency and the perception of the usefulness of digital currency. Perception of the ease of use of digital currency and the usefulness of digital currency use has a significant effect on the tendency to use digital currency. Social impacts and perceived trust have a significant effect on the tendency to use digital currency. However, the impact of awareness of digital currency on the tendency to use digital currency was not approved.

  Keywords: perceived ease of use, perceived usefulness, Digital currency, social influence, Awareness Of Digital Currency
 • Investigating the impact of violence on organizational silence through psychological contract violation, organizational justice and friendly relations (Case study: private auditing firms in Tehran)
  Zohreh Mousavi Kashi *, Maryam Shams Page 4

  Workplace violence is a serious risk of safety and health, and can have many consequences not only on the physical health, but also on the mental health of the person. On the other hand, today, organizations demand a higher level of initiative, speaking up and accepting responsibility from their employees due to tighter competition, higher customer expectations, and higher quality requirements. The purpose of this study is to analyze the relationship between violence and organizational silence, taking into account the mediating role of psychological contract violation, organizational justice, and friendly relations in private auditing firms in Tehran. The method used in this research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. and it was done through a questionnaire. The statistical population of the study was auditors working in private auditing institutions in Tehran, According to the unlimited statistical population, 384 people were selected as a sample according to Cochran's formula. Data analysis was done using PLS software. The research results showed that organizational violence has a significant relationship with organizational silence. Also, psychological contract violation, organizational justice and friendly relations in the workplace play a mediating role in the relationship between organizational violence and silence.

  Keywords: Violence, Organizational silence, Breach of Psychological Contract, Organizational Justice, friendly relations
 • Hadiseh Darvish *, Mohsen Hashemi Gohar, Khalil Shekasteh Band Pages 23-42

  The purpose of this research is to investigate the moderating role of media financial literacy on the relationship between behavioral orientation and investment decisions, emphasizing the gender of individuals. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. A standard questionnaire was used to collect information, and the statistical population is all people working in the profession of auditing and accounting with all their job levels and working in the private and public sector in 1402. Using Cochran's formula, the statistical sample of the research was 384 people and sampling was also done by simple random sampling. By using structural equations by Smart Pls3 software, the validity of the research hypotheses was checked and the results of the hypothesis test showed that overconfidence, herd behavior, mood, risk aversion and media financial literacy influence investment decisions in investors. Mr. and Mrs. is the work. Also, the results showed that media financial literacy moderates the relationship between overconfidence, herd behavior, mood and risk aversion with the investment decisions of male and female investors.

  Keywords: Media financial literacy, behavioral orientation, Investment decisions
 • Mahdi Filsaraei * Pages 43-68

  The present study was carried out with the aim of investigating the effect of organizational climate on audit quality, unethical decisions and audit performance. In this regard, the current research is one of the applied researches in terms of its purpose, according to the research objectives. From the point of view of data collection, the present research is included in the collection of field and survey research. The statistical population of this research includes all certified accountants who are members of the Iranian Association of certified public accountants (IACPA). According to the collected information, the certified accountants who are members of the IACPA are limited to 3100 people. Due to the limited population, Morgan's table was used to determine the sample size. Based on this, the number of 342 sample people has been estimated in 2023 and finally, the results obtained from the hypothesis test using the partial least square method and SmartPLS software show that the organizational atmosphere has an effect on the audit quality and also the organizational atmosphere has an effect on the unethical decisions of auditors and finally the organizational atmosphere affects the audit performance.

  Keywords: : Audit Performance, Audit Quality, Organizational Atmosphere, Unethical Decisions
 • Saeed Harivandi, Ahmad Ahmadi *, Mahmoud Lari Dasht Bayaz Pages 69-88

  The main goal of this research is to investigate the effects of social crises on the decision-making process of shareholders. The current research has focused on modeling the behavior patterns of investors in choosing a stock portfolio during the outbreak of the Corona virus. The required data was collected through previous studies and interviews with stock market experts. Also, in order to present the model, the foundation data method was used. The results of open coding showed that 45 main concepts in the form of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central categories and consequences, in order to explain the model of investors' behavioral tendencies in choosing a stock portfolio during the outbreak of the Corona disease in the market. There are Iranian stocks, the most common of which are the behavioral tendencies of following the crowd, under-reacting, paying too much attention to rumors, short-sightedness, tendency effect, innovation and loss aversion. By using selective coding, a paradigmatic pattern of investors' behavioral trends in choosing a stock portfolio during the outbreak of the Corona disease in the Iranian stock market was designed so that 13 concepts are causal conditions, 10 are background conditions, 10 are intervening conditions, 7 are core phenomenon, and 5 are the consequences of investors' behavioral biases in choosing a stock portfolio during the mentioned period in the Iranian stock market.This research has examined the behavioral patterns of investors in a specific period (coronavirus outbreak) and presented a model that can be extended to other social crises.

  Keywords: Social Crises, Behavior patterns, the Spread of Covid-19, the Foundation's Data Method