فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
پیاپی 62 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید داود آقایی، میلاد ادیب سرشکی* صفحات 7-29
  با گسترش فناوری اطلاعات، افزایش ارتباطات بین جوامع و رشد آگاهی از اتفاقات و رویدادها در سایر نقاط جهان، دولت ها افزایش قدرت نرم خود را به عنوان مکملی در کنار قدرت سخت در سیاست های کلان خود قرار داده اند لذا ساخت برند ملی معتبر برای دولت های جهان حایز اهمیت گشته است چراکه بخوبی دریافته اند که هرچه تصویر بهتری از خود و کشورهایشان در اذهان مردم سایر کشورها ایجاد نمایند در پیشبرد اهداف و منافعشان موفق تر خواهند بود. دیپلماسی فرهنگی یکی از ابزار اعمال قدرت نرم در دست کشورها در ورای مرزها و یکی از ارکان اصلی دیپلماسی عمومی به منظور تاثیرگذاری بر جوامع هدف می باشد. ژاپن ازجمله کشورهای دارای قدرت نرم بالا بوده و تنها کشور غیر غربی حاضر در بین ده کشور برتر در رتبه بندی های بین المللی می باشد. در این مقاله با تشریح اجزاء دیپلماسی فرهنگی و با استفاده از سه شاخص اصلی رتبه بندی قدرت نرم کشورها، ساخت برند ملی این کشور و نقاط ضعف و قوت آن تشریح می گردد. فرضیه پژوهش این است که فرهنگ که یکی از ابعاد مهم در برندسازی ملی می باشد که نقطه قوت ژاپن بوده و تصویر بین المللی این کشور را ارتقا داده است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، برند ملی، دیپلماسی فرهنگی، تصویرسازی، ژاپن جذاب
 • سلیمان الماسی*، قاسم ترابی، عباس صالحی صفحات 31-56

  بررسی سیاست خارجی ایران و امریکا نشان می دهد که امریکا با ترکیب هویتی خود، محور تمدن غرب به منزله ناظم جهان کنونی است و ایران با ترکیب هویتی مربوطه، داعیه ی برپایی تمدن جهانی اسلام را دارد که لازمه ی آن تغییر نظام بین المللی جهان است. به همین جهت روابط دو کشور تحت تاثیر چالش حاصل از مولفه های هویتی متضاد و متقابل، دچار واگرایی شده است. به گونه ای که یکی درصدد حفظ و گسترش سیطره بر نظم و ساختار بین المللی موجود و جهانی سازی فرهنگ غرب، و دیگری درصدد برپایی نظم و نظام جدید و جهانی شدن حاکمیت الهی است. در این مقاله از روش تحلیلی- مقایسه ای در چارچوب نظریه سازه انگاری استفاده شده است. بدین سان که ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و بررسی عوامل هویتی موثر در تصمیم گیری و سیاست گذاری پیرامون روابط بین الملل و سیاست خارجی دو کشور، مولفه های هویتی ایران و آمریکا به صورت تحلیلی- تبیینی، احصاء؛ و در پایان، یافته های تحقیق با مقایسه مولفه های متناظر و متضاد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتیجه اینکه این رویکرد به دلیل معنا محوری و با توجه به نوع هویت ها، از ظرفیت خوبی برای فهم و درک موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال امریکا برخوردار است.

  کلیدواژگان: تحلیل مقایسه ای، تعارض، مولفه های هویتی، ایران، امریکا
 • سید امین حبیبی، دیدخت صادقی حقیقی*، کیهان برزگر صفحات 57-85
  بحران تغییرات اقلیمی، تهدید نوین پیش روی بشریت و جامعه جهانی می باشد، که منجر به پدید آمدن مفهوم امنیت زیست محیطی گردیده است. تحولات تاریخی، تکنولوژیک، روند جهانی شدن، همچنین ظهور بازیگران فرادولتی به پیدایش مفهوم امنیت جهانی در مقابل امنیت بین الملل، منجر گشته است. هر یک از دو مفهوم امنیت بین الملل و جهانی، نگرش متفاوتی نسبت به موضوع محیط زیست و مسایل پیرامونی آن داشته، که از هستی شناسی متمایز هر یک نشات می گیرد. تمایز در شناسایی نوع مسایل امنیتی، تنوع در عناصر امنیتی، تفاوت در نگرش نسبت به عوامل تهدید و تهدید زدا، از این جمله اند. می توان چرایی و چگونگی این تمایزات را در امنیت بین المللی با کمک رهیافت خرد گرا و نظریات لیبرالیسم، همچنین در امنیت جهانی با کمک رهیافت هنجاری و نظریه سازه انگاری، بهتر و کاربردی تر تبیین نمود. تنوع و گستردگی در تصمیم سازی و اتخاذ استراتژی در سیاست جهانی نسبت به محیط زیست و تغییرات اقلیمی، ناشی از تمایز در جایگاه مفهوم امنیت-زیست محیطی در هر یک از دو رویکرد کلان امنیتی در روابط بین الملل است. این تحقیق بر آن است تا حدود معنایی امنیت بین الملل و جهانی را با امنیت زیست محیطی، تبیین نماید، تا به تعریفی کاربردی از هر یک از این مفاهیم دست یافته، و با بررسی هستی شناسانه هر یک از مفاهیم امنیت بین المللی و جهانی، به صورت-بندی مفهوم امنیت زیست محیطی در آنها، بپردازد؛ از این رو بتواند به سوال اصلی خود یعنی: امنیت زیست-محیطی در امنیت بین المللی و جهانی از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ داده، و به اثبات فرضیه خود مبنی بر هم پیوندی هستی شناختی امنیت جهانی با امنیت زیست محیطی و اولویت دهی به مسایل زیست-محیطی در امنیت جهانی، و حاشیه ای بودن امنیت زیست محیطی در مسایل امنیتی در امنیت بین المللی، بپردازد.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت زیست محیطی، امنیت بین الملل، امنیت جهانی، تغییرات اقلیمی
 • معصومه رمضانی*، طاهره ابراهیمی فر، اردشیر سنایی صفحات 87-118
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه رویکردی به حقوق بشر زنان داشته و مصادیق این حقوق به چه نحو در منابع حقوقی مذکور بروز و ظهور داشته است؟ یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تعارضات حقوقی در حوزه های تابعیت، اقامتگاه و مسکن زنان، حقوق خانوادگی، حقوق فرهنگی، حق اشتغال، حق برخورداری از ارث، حقوق سیاسی (حق انتخاب شدن)، اهلیت حقوقی، تساوی در برابر قانون و... میان حقوق ایران و مفاد کنوانسیون زنان به چشم می خورد که عمدتا ناشی از اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی می باشد؛ این تعارضات زمینه ساز آن گردیده که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر «ناقض حقوق زنان» بودن این کشور دامن زده است؛ حال آنکه، ادعای مطرح شده، مبنای حقوقی قابل توجه و اثرگذاری در مجامع و محاکم بین المللی نداشته اما آنچه در تلاش است این ادعا را بیش ازپیش حقوقی جلوه نماید، مبانی و عواملی سیاسی چون، اعمال نفوذ غرب بر علیه ایران، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، اسلام ستیزی و عناد غرب با ایران می باشد.
  کلیدواژگان: نقض، زنان، کنوانسیون، شکنجه، تعهدات، اقلیت
 • مهدی محمدنیا*، معصومه پاپی صفحات 119-143
  با ظهور ویروس کووید-19 در سال2019، سیاست بین الملل به عرصه تو امان رقابت و همکاری میان قدرت های بزرگ پیرامون چگونگی مواجه با این ویروس تبدیل شد. دراین راستا، یکی از مهم ترین عرصه های رقابت، تلاش برای نفوذ نرم و اعتباربخشی به جلوه بین المللی کشورها از طریق کمک ها و مشاوره های بهداشتی در ارتباط با کنترل این ویروس بوده است. چین به عنوان کشوری که منشا اصلی ویروس کرونا بوده است، تلاش کرد برای ترمیم چهره بین المللی خود و کاستن از فشار روانی جهانی، توسعه دیپلماسی بهداشتی خود را از طریق توزیع جهانی واکسن و ارایه کمک ها و مشاوره های بهداشتی در دستور کار سیاست خارجی قرار دهد. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی بهداشتی چین در مبارزه جهانی با ویروس کرونا، چگونه بر توسعه قدرت نرم این کشور تاثیر گذار بوده است؟ در پاسخ به سوال مذکور، فرضیه مقاله این است که « توسعه دیپلماسی بهداشتی چین در قالب توزیع واکسن، ارایه مشاوره ها و اعطای کمک های بهداشتی به کشورهای جهان سوم برای مقابله با ویروس کرونا، به عنوان ابزاری برای نفوذ ژیوپلیتیک، توسعه قدرت نرم در فضای پسا کرونا و ارایه یک چهره خیرخواهانه از این کشور بوده است». مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.
  کلیدواژگان: چین، ویروس کرونا، واکسن، قدرت نرم، دیپلماسی بهداشتی
 • سیده هاله مهدی زاده، سید امیر نیاکویی* صفحات 145-164
  رویکرد فمینیستی مستلزم مخالفت کردن با همه اشکال ستم، سلطه، نابرابری و تلاش برای ایجاد همبستگی جهانی فارغ از نگاه جنسیتی می باشد و در این راستا سیاست خارجی فمینیستی نیز به عنوان روشی برای انجام اقداماتی این چنینی در خارج از مرزهای ملی می باشد. در این بین کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و قدیمی ترین و جامع ترین آن ها، سوید، در سیاست خارجی خود بر ارتقاء جایگاه زنان و جریان اصلی جنسیت تمرکز داشته اند. این پژوهش پس از بررسی مختصر سیاست خارجی فرانسه و کانادا، بر مولفه های سیاست خارجی فمینیستی سوید تمرکز و در پی بررسی چگونگی عملکرد این کشور نسبت به گسترش حقوق بشر می باشد. یافته های تحقیق بیان می کند که چارچوب سیاست خارجی سوید در حوزه های تجاری، دفاعی، توسعه، دیپلماسی و کمک رسانی و بر سه اصل، احقاق حقوق زنان، اختصاص منابع به صورت برابر و حمایت از افزایش نمایندگی زنان استوار است. با توجه به این که سوید اجرای این نوع سیاست خارجی را، برای دستیابی به اهداف کلی دیگر مانند صلح، امنیت، توسعه پایدار و تقویت رعایت حقوق بشر و گسترش آن حیاتی می داند، خود را ملزم کرده است که تعهدات بین المللی معتبری را برای بهبود وضعیت زنان در زمینه حقوق بشر ایجاد نماید و چنین تعهدی به حقوق بشر و حقوق زنان می تواند در تصویب معاهدات و ابزارهای مهم ایجاد برابری جنسیتی از جانب سوید منعکس شود. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی فمینیستی، سوئد، حقوق بشر، صلح، فرانسه، کانادا
 • علیرضا زرگر*، علی مولایی صفحات 165-193

  هدف این پژوهش شناسایی منابع دیپلماسی نرم جمهوری اسلامی ایران در بین کردهای فیلی عراق است. دیپلماسی نرم یا دیپلماسی فرهنگی امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند وتاثیرگذار برای روابط میان دولت ها و ملت ها دارای هدف اساسی ارایه دیدگاه روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشی و رفتاری یک بازی گر برای بازی گران مختلف عرصه بین الملل شامل دولت ها، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی، نهادهای جوامع مدنی و افکارعمومی است که زمینه ساز ارتقای سطح مناسبات میان دولت ها و ایجاد صلح و ثبات بین المللی است. که این مهم برای ایران اسلامی؛نیازمند شناخت و به کار بستن منابع نرم افزاری خود در کشورها با توجه به زمینه های فرهنگی ،سیاسی اجتماعی هر یک از جامعه هدف است. ازجمله این سرمایه ها در عراق کردهای فیلی می باشند. ایرانی بودن کردهای فیلی و وجود تمایلات ایرانی در میان آنها موجب شده که همواره در تاثیر پذیری از تحولات ایران باشند این قوم از پتانسیل بالایی جهت تامین منافع ملی و افزایش قدت نرم ایران برخوردار است. روش پژوهش از نوع تاریخی-کیفی (تحلیل تماتیک) است و جامعه آماری آن شامل اسناد دست اول و منابع تاریخی و همچنین، مصاحبه با افراد مطلع یا دروازه بان با اطلاع بوده است، روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده است.نتایج نشان می دهد که وجه اشتراک کردهای فیلی با ایران از بسترهایی دیپلماسی فرهنگی نظیر: پیشینه تاریخی و تمدنی، همزیستی تاریخی-فرهنگی، دین، مذهب، فرهنگ، آداب و ر سوم، برگزاری مراسم اربعین حسینی، زبان فارسی و...برخوردارمی باشند.

  کلیدواژگان: کردهای فیلی، ایران، دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، عراق
 • فائزه مرادی حقیقی* صفحات 195-234
  سازمان همکاری شانگهای با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در 17 سپتامبر 2021 با عضویت ایران در این سازمان موافقت نمود. پس از گذشت یک سال از تصویب مشروط عضویت ایران در سازمان شانگهای، در 17سپتامبر 2022 ایران رسما به عضویت کامل این سازمان درآمده است. ساختار سازمان همکاری شانگهای با غلبه گزاره های امنیتی و سیاسی، دارای ابعاد اقتصادی نیز می باشد که در صورت درک صحیح آن، فرصت هایی برای کشور در حوزه های اقتصادی و تجاری متصور می شود. بر این اساس تلاش شده است تا در قالب چارچوب نظری منطقه گرایی، امکان تحقق همگرایی ذیل این سازمان مورد بررسی قرار گیرد؛ طی این بررسی در پاسخ به این سوال که «آیا امکان همگرایی منطقه ای میان کشورهای سازمان همکاری های شانگهای و فراهم شدن فرصت هایی برای ایران ذیل این همکاری وجود دارد؟»، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات، به کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی و ذیل چارچوب تیوریک منطقه گرایی نوین، این فرضیه مطرح شده است که «سازمان همکاری شانگهای به دلیل اولویت اهداف امنیتی- سیاسی، عدم توافق اعضای اصلی در پیگیری اهداف اقتصادی و ضعف ساختارها و نهادها برای پیگیری برنامه های اقتصادی، از امکانات حداقلی برای تحقق همگرایی اقتصادی میان اعضا برخوردار است، اما در صورت رفع موانع تحریمی پیش روی ایران، فرصت هایی را در راستای اتحاد سیاسی و فراهم نمودن زمینه های برخورداری های اقتصادی برای کشور را فراهم خواهد کرد.»
  کلیدواژگان: ایران، سازمان همکاری شانگهای، صادرات، واردات، همگرایی اقتصادی
|
 • Seyed Davood Aghaee, MILAD ADIB SERESHKI * Pages 7-29
  With the expansion of information technology, the increase of communication between societies, and the growth of awareness of events in other parts of the world, governments have increased their soft power as a supplement to hard power in their macro policies, so building a reliable national brand has become important for the governments of the world. It is because they have well understood that the better image they create of themselves and their countries in the minds of the people of other countries, the more successful they will be in advancing their goals and interests. Cultural diplomacy is one of the tools for exercising soft power in the hands of countries beyond the borders and one of the main pillars of public diplomacy in order to influence the target sosieties. Japan is one of the countries with high soft power and is the only non-Western country among the top ten countries in international rankings. In this article, by describing the components of cultural diplomacy and using the three main indicators of countries' soft power ranking, the construction of this country's national brand and its weaknesses and strengths are explained. The research hypothesis is that culture, which is one of the important dimensions in nation branding, is Japan's strong point and has improved the international image of this country.
  Keywords: Soft power, Nation Brand, Cultural diplomacy, Image making, Cool Japan
 • Solaiman Almasi *, Ghasem Toraby, Abbas Salehi Pages 31-56

  The examination of the foreign policy of Iran and the United States shows that America, with its identity combination, is the axis of Western civilization as the moderator of the current world, and Iran, with its corresponding identity combination, has the claim of establishing the Islamic world civilization, which requires the change of the international system of the world. For this reason, the relations between the two countries have diverged under the influence of the challenge of conflicting and mutual identity components. In such a way that one is trying to maintain and expand control over the existing international order and structure and the globalization of Western culture, and the other is trying to establish a new order and system and the globalization of divine sovereignty.In this article, the analytical-comparative method is used in the framework of constructivist theory. Thus, firstly, with library studies and the investigation of identity factors effective in decision-making and policy-making around the international relations and foreign policy of the two countries, the identity components of Iran and America in an analytical-explanatory way, statistics; And in the end, the research findings have been analyzed by comparing corresponding and contrasting components. The result is that this approach has a good capacity to understand and understand the position of the Islamic Republic of Iran towards the United States due to its central meaning and according to the types of identities.

  Keywords: Comparative analysis, Conflict, identity components, Iran, America
 • Seyed Amin Habibi, Daydokht Sadeghi Haghighi *, Kayhan Barzegar Pages 57-85
  The crisis of climate change is a new threat to humanity, which has led to the emergence of the concept of environmental security. Historical and technological developments, as well as the process of globalization, have led to the emergence of the concept of global security versus international security. each of the two concepts of international and global security have a different attitude towards the issue of the environment. Differences in identifying the type of security issues, diversity in security elements, differences in attitude towards threat and anti-threat factors. It is possible to explain more practical why and how these distinctions are made in international security with the help of rationalist approach and liberalism theories, as well as in global security with the help of normative approach and constructive theory. diversity in decision-making and adoption of strategies in global politics regarding the climate-changes, caused by the distinction in the position of environmental security in each of the two macro-security approaches in international relations. This research aims to achieve a practical definition of each of these concepts by explaining the semantic boundaries of international and global security with environmental security, international and global to formulate the concept of environmental security, so that he can answer his main question: what is the position of environmental security in international and global security? Answered, and to prove his hypothesis based on the ontological connection of global security with environmental security and the marginality of environmental security in security issues in international security, pay.
  Keywords: Security, Environmental Security, International Security, Global Security, Climate Change
 • Masoumeh Ramezani *, Tahere Ebrahimifar, Ardeshir Sanaei Pages 87-118
  The current research aims to investigate the approach of the Women's Convention as well as Iran's domestic laws to the issue of women's human rights, by using a qualitative method based on collecting information from library sources (documents) and the analytical-descriptive method, and aims to answer the question that the Women's Convention and Also, what is the approach of Iran's domestic laws to women's human rights and how have the examples of these rights appeared in the aforementioned legal sources? The findings of this study indicate that legal conflicts in the fields of citizenship, women's residence and housing, family rights, cultural rights, right to employment, right to inheritance, political rights (right to be elected), legal capacity, equality before the law and so on.It can be seen between Iran's laws and the provisions of the Women's Convention, which is mainly due to differences in interpretations and the existence of some legal ambiguities; These conflicts have caused the Islamic Republic of Iran not to join the United Nations Convention on Women, and this non-adherence has fueled claims that this country is a "violator of women's rights"; However, the claim raised has not had a significant legal basis and influence in international forums and courts, but what is trying to make this claim appear more legal are political bases and factors such as the influence of the West against Iran, a political and selective approach to the category. Human rights in Iran are anti-Islamism and the West's stubbornness towards Iran,
  Keywords: Violations, Women, Conventions, Torture, Obligations, Minorities
 • Mahdi Mohammad Nia *, Masoomeh Papi Pages 119-143
  With the emergence of the Covid-19 virus in 2019, international politics became an arena of competition and cooperation between great powers on how to deal with this virus. In this regard, one of the most important areas of competition between the great powers has been the attempt to gain soft influence and accreditation to its international face through health assistance and consultation in connection with the control of this virus. As the country that was the main source of the corona virus,China tried to restore its international image and reduce the global psychological pressure by putting the development of its health diplomacy on the foreign policy agenda through the global distribution of the vaccine and the provision of health assistance and advice to different countries. On this basis, the main question of the article is, how has China's health diplomacy in the global fight against the corona virus affected the development of this country's soft power? In response to the mentioned question, the hypothesis of the article is that "the development of China's health diplomacy in the form of distributing vaccines, providing advice and providing health aid to third world countries to deal with the corona virus, has been a tool for geopolitical influence, the development of soft power in the post-corona environment and presenting a benevolent image of this country."The present article has been written with a descriptive and analytical approach and the method of data collection has been library, the use of specialized magazines and reputable Internet sites.
  Keywords: China, corona virus, vaccine, Soft Power, health diplomacy
 • Seyedeh Haleh Mehdizadeh, Seyed Amir Niakoee * Pages 145-164
  The feminist approach opposes all forms of oppression, domination, gender inequality and seeks to create a global solidarity without a gender inequality and in this regard, feminist foreign policy is a way to take such actions outside national borders. Meanwhile, countries such as France, Canada, and the oldest and most comprehensive of them, Sweden, in their foreign policy have focused on promoting the status of women and the mainstream of gender. In this article, after a brief review of the foreign policy of France and Canada, this study focuses on the components of Sweden's feminist foreign policy. It seeks to answer how the country has acted towards the promotion of human rights. The research findings indicate that Sweden's foreign policy framework is in the areas of trade, defense, development, diplomacy and aid and it is based on three principles: a vindication of the rights of woman, the equal allocation of resources, and the support for increasing women's representation. Sweden considers implementing this type of foreign policy to be critical to achieving other general goals, such as Peace, security, sustainable development, and the strengthening and expansion of human rights. It commits itself to credible international commitments to improve the human rights situation of women. This kind of commitment to human rights and women's rights is reflected in Sweden's ratification of important treaties and instruments for gender equality. Data collection was reviewed by library method and research findings by descriptive-analytical method.
  Keywords: Feminist Foreign Policy, Sweden, Human Rights, Peace, France, Canada
 • AliReza Zargar *, Ali Molaee Pages 165-193

  The purpose of this study is to identify the sources of soft diplomacy of the Islamic Republic of Iran among the Iraqi Fili Kurds. Soft diplomacy or cultural diplomacy today as a powerful and effective tool for relations between governments and nations with the main goal of providing a clear and justified view of the value culture and behavior of an actor for various players in the international arena, including governments, international government agencies. And NGOs are civil society institutions and public opinion that pave the way for improving the level of relations between governments and creating international peace and stability. This is important for Islamic Iran, it requires recognizing and using its software resources in countries according to the cultural, political and social contexts of each target community. Among these assets in Iraq are the Fili Kurds. The fact that the Fili Kurds are Iranians and the existence of Iranian tendencies among them has caused them to always be influenced by the developments in Iran. This people has a high potential to ensure national interests and increase Iran's soft power. The research method is historical-qualitative (thematic analysis) and its statistical population includes first-hand documents and historical sources, as well as interviews with knowledgeable people or knowledgeable gatekeepers. The sampling method was purposeful. The results show that Fili Kurds share with Iran in the context of cultural diplomacy such as: historical and civilizational background, historical-cultural coexistence, religion, religion, culture, customs and the third, holding the Arbaeen Hosseini ceremony, Persian language,

  Keywords: Fili Kurds, Iran, Diplomacy, Cultural diplomacy, Iraq
 • Faeze Moradi Haghighi * Pages 195-234
  Shanghai Cooperation Organization with membership of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan, on September 17, 2021, agreed to Iran's membership in the organization. After a year passed since the conditional approval of Iran's membership in the Shanghai Organization, on 17 September 2022, Iran officially became a full member of this organization. The structure of the Shanghai Cooperation Organization, with the predominance of security and political propositions, also has economic dimensions, which, if properly understood, will create opportunities for Iran in the economic and trade fields. Accordingly, an attempt has been made to examine the possibility of convergence under this organization in the form of a theoretical framework of regionalism; In this study, in response to the question "Is it possible for regional integration between the SCO countries and provide opportunities for Iran under this cooperation?", Using descriptive-analytical method and data collection, with the help of library and Internet resources and under the theoretical framework of new regionalism, it is hypothesized that "the SCO, due to the priority of security-political goals, disagreement of key members in pursuing economic goals and the weakness of structures and institutions to pursue economic programs, has minimal potential for economic integration among its members, but in case of lifting the sanctions obstacles facing Iran, it will provide opportunities for political unity and economic opportunities for the country."
  Keywords: Iran, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Export, Importation, Economic Convergence