فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
پیاپی 63 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا اختیاری امیری*، جواد شفقت نیا آباد صفحات 1-21
  از آنجا که چین با ایجاد نظم نوین اقتصادی و گسترش حوزه سیاسی و امنیتی، به دنبال معرفی خود به عنوان یک هژمون منطقه ای و یک قدرت تاثیرگذار جهانی است، هند در پی آن است که با اتخاذ سیاست های گوناگون، منافع و رفتار تفوق جویانه چین را با چالش مواجه کند. این در حالی است که دستاوردهای دولت مودی در سیاست خارجی، هند را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و نظام بین الملل تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این ملاحظات این سوال مطرح می شود که هند و به ویژه دولت مودی جهت مقابله با هژمونی چین چه سیاست هایی را در دستور کار سیاست خارجی قرار داده است؟ فرضیه بر این مبنا قرار گرفته است که هند از طریق سیاست هایی نظیر عدم تعهد، عمل به شرق، نخست همسایگی و چندجانبه گرایی در نظام بین الملل، چالش ها و محدودیت هایی را در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی برای هژمونی چین ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: هند، دولت مودی، چین، هژمونی، نظام بین الملل
 • حبیب الله ابوالحسن شیرازی*، احسان جعفری فر، ارسلان قربانی شیخ نشین صفحات 22-45

  بحران سوریه ازنظر تعدد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و وجود منافع متعارض در آن از پیچیده ترین بحران های بین المللی است. روسیه و آمریکا از بازیگران فرامنطقه ای در این بحران می باشند که با رویکردهای متعارض و منافع متضاد به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه غرب آسیا از طریق مداخله در بحران سوریه هستند. در همین راستا، دو کشور باسیاست ها و راهبردهای سخت و نرم به دنبال بهره برداری از این بحران هستند. منافع متعارض دو بازیگر باعث شده است تا با در نظر گرفتن منابع و هزینه و فایده بکوشند بیشترین سود را از آن خود سازند. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا به ترکیب راهبردی و هوشمندانه قدرت نرم و سخت روسیه در برابر ایالات متحده آمریکا با محوریت بحران سوریه پرداخته شود. سوال اصلی این است که چگونه روسیه در بحران سوریه از قدرت هوشمند در برابر مداخله آمریکا (2023-2011) استفاده کرده است؟ برای بررسی موضوع در چارچوب دیدگاه قدرت هوشمند از منظر جوزف نای به قدرت نرم روسیه در ابعاد فرهنگ، ارزش و سیاست خارجی و قدرت سخت در بعد نظامی و اقتصادی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در میدان سوریه قدرت هوشمند روسیه با تاکید بیشتر بر قدرت نرم برای مهار ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است و مهم ترین دستاورد روسیه از به کارگیری قدرت هوشمند، بدون درگیر شدن جدی نظامی با آمریکا، حفظ رژیم بشار اسد، جلوگیری از اقدام نظامی گسترده ایالات متحده آمریکا علیه سوریه، به دست گرفتن ابتکار مذاکرات صلح و کسب برتری استراتژیک با بستن قراردادهای نظامی و اقتصادی بوده است.

  کلیدواژگان: بحران سوریه، قدرت هوشمند، قدرت نرم، قدرت سخت، روسیه، آمریکا
 • نیما رضایی*، مجتبی شریعتی صفحات 46-88

  در سال های اخیر مجموعه عوامل داخلی و خارجی موجب افول قدرت ایالات متحده شده اند، لکن ایالات متحده هم چنان جایگاه برتر خود در عرصه روابط بین الملل را حفظ نموده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که دلایل حفظ جایگاه برتر ایالات متحده در عرصه روابط بین الملل با وجود بروز ضعف و خلل در قدرت ایالات متحده چیست؟، این فرضیه را ارایه می دهد که موقعیت برتر ایالات متحده در نظام بین الملل نشات گرفته از چهار بعد قدرت شامل قدرت اجباری، قدرت نهادی، قدرت ساختاری و قدرت مولد (یا گفتمانی) می باشد. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی موجب تضعیف قدرت اجباری، نهادی و مولد ایالات متحده شده اند لکن حفظ قدرت ساختاری ایالات متحده که در ساختارهای ذهنی فرادست- فرودست در روابط بین الملل ریشه دارد، موجب گردیده که جایگاه برتر ایالات متحده در عرصه روابط بین الملل دست خوش تغییر نگردد. یافته های پژوهش حاضر که با استناد به بررسی اسناد بالادستی و رسمی ایالات متحده و هم چنین آمارهای کمی نظیر برآورد استراتژیک «موسسه بین المللی مطالعات راهبردی (IISS)» و نتایج نظرسنجی های مراکز معتبر افکارسنجی آمریکایی مانند «پیو (PEW)» و «گالوپ (Gallup)» به دست آمده، افول قدرت اجباری، نهادی و قدرت مولد(یا گفتمانی) ایالات متحده را تایید می کند و نشان می دهد که ایالات متحده به واسطه پنج مولفه عینی-ذهنی موفق شده است که مانع فروپاشی ساختارهای ذهنی فرادست- فرودست در روابط بین الملل (به عنوان منشا قدرت ساختاری ایالات متحده) شود و در نتیجه جایگاه برتر خود در عرصه روابط بین الملل را حفظ نماید. در نتیجه همه یافته ها دلالت بر تایید فرضیه این پژوهش دارند. چارچوب نظری پژوهش حاضر، نظریه «مایکل بارنت و ریموند دیووال» درباره ابعاد چهارگانه قدرت در روابط بین الملل می باشد.

  کلیدواژگان: ایالات متحده، تضعیف قدرت، قدرت ساختاری، جایگاه برتر، رابطه فرادست- فرودست
 • علی ایلخانی پور نادری*، نگین شفیعی بافتی، یوسف مسلمی مهنی صفحات 89-111
  شورای امنیت سازمان ملل در ترتیبات حقوقی پس از منشور تنها مرجع قانونی توسل به تحریم یا اقدامات قهری تلقی شده است و هرچند عملکرد این شورا در بسیار موارد سیاسی و ناعادلانه بوده است به استناد فصل هفتم منشور، تحریم هایی که به موجب ماده 41 از سوی شورا با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی وضع می شوند، به لحاظ ماهیت، جمعی و قهری قلمداد شده و برای تمامی دولت های عضو الزام آور هستند. نقطه مقابل تحریم های جمعی سازمان ملل متحد، تحریم های یکجانبه است که به موجب آن، یک دولت با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر سیاست های خود مبادرت به وضع آن ها می نماید. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است در پاسخ به این سوال اصلی که جایگاه قانونی و مشروعیت تحریم های یکجانبه ایالات متحده چیست، این فرضیه را مورد توجه قرار می دهد که تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه کشورها ناقض حقوق بشر جهانشمول ازجمله حقوق بین الملل بشردوستانه، اصول و مقاصد تصریح شده در منشور، اصل برابری حاکمیت ها، اصل عدم مداخله، امنیت غذایی، بهداشتی و آموزشی، حق بر توسعه، حق بر زندگی و سایر حقوق بنیادین بشر کشور مورد تحریم است.
  کلیدواژگان: تحریم اقتصادی یکجانبه، حقوق بشر جهان شمول، مشروعیت، حق بر توسعه، حقوق بین الملل بشردوستانه
 • حامد شهبازی، اردشیر سنایی* صفحات 112-131
  بررسی سیاست خارجی روسیه پس از مطرح شدن پرونده هسته ای ایران در سال 2002 که در ابتدا با هرگونه شدت عمل و اعمال تحریم ها علیه ایران مخالفت کرده بود و سپس در سال 2006 با تغییر رویکرد سیاست خارجی اش با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد هدف مقاله حاضر است. این پژوهش ارایه گر پاسخ به این پرسش است که از منظر ژیوپلیتیک انتقادی، جهت گیری های روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران به عنوان عضو دایم شورای امنیت، امضا کننده برجام و البته میانجی چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله جهت گیری های سیاست خارجی روسیه در قبال تهران را با محوریت چند جهت گرایی، فرصت طلبی و عمل گرایی تبیین می کند. یافته های مقاله ضمن به رسمیت شناختن ملاحظات ژیوپولیتیک و اقتصادی در مبانی سیاست خارجی روسیه، به این نتیجه گیری منجر می شود که این رویکردها به دلیل مبانی مادی گرایانه، دارای محدودیت هایی هستند. ژیوپلتیک عملی به عنوان یکی از چهار حوزه پژوهشی ژیوپلتیک انتقادی ارایه گر پاسخی به چرایی سیاست خارجی عمل گرایانه و «چندجهت ‎گرایانه» روسیه خواهد بود. روسیه با نقش میانجی ضمن آنکه تلاش کرده ایران را در مدار ارتباطی خود نگهدارد از پرونده هسته ای هم در تنظیم روابطش با غرب بهره می گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای کارشناسان و مقام های مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
  کلیدواژگان: پرونده هسته ای ایران، ژئوپلتیک انتقادی، روسیه، سیاست خارجی، چند جهت گرایی
 • مصطفی امینی غفوری، حاکم قاسمی* صفحات 132-165

  برآمدن شرق آسیا در قامت قدرت جهانی و توسعه شگرف این منطقه در قرن بیست و یکم، یکی از مهم ترین اتفاق ها در عصر جهانی شدن به شمار می رود؛ از این رو، امروزه بیش از پیش شرق آسیا و شیوه حرکت این منطقه به سمت توسعه و پیشرفت مورد توجه جهانیان قرارگرفته و حجم انبوهی از تعاملات بین المللی در عرصه جهانی را به خود اختصاص داده است. در این میان، ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، با تاکید بر موقعیت ژیوپلیتیک و ژیواکونومیکی خود به دنبال بهره وری از ظرفیت های شرق آسیا، حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت را در اولویت اهداف کلان کشور و سیاست خارجی خود قرارداده است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، با تبیین ظرفیت های بین المللی شرق آسیا و اهمیت جایگاه این منطقه در نظام بین الملل با طرح این سوال که: فرصت ها و تهدیدهای شرق آسیا در پیشبرد سیاست خارجی ایران در این منطقه کدامند؟ به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران درزمینه انرژی های فسیلی و کریدور بین المللی در کنار نیاز روزافزون کشورهای منطقه شرق آسیا به انرژی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه فرصت های فراوانی پیش روی سیاست خارجی ایران در شرق آسیا به وجود آورده است؛ اما ایران برای پیگیری سیاست خارجی خود در شرق آسیا با موانعی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی روبه رو است.

  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، سیاست خارجی ایران، شرق آسیا، سیاست نگاه به شرق
 • موسی شاعری کریمی، حسین کریمی فرد*، حامد عامری گلستانی، حامد محقق نیا صفحات 166-183

  اوراسیا شامل دو قاره اروپا و آسیا می شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به نظر می رسد نظم کنونی جهان که قبلا یک طرفه از سوی آمریکا برای سال ها تعیین می شد با ظهور چین با چالش های جدی مواجه شده است. این مقاله تحلیلی در مورد سیاست های ایالات متحده در دوره ترامپ در قبال کشورهای اوراسیا با رویکردی واقع گرایانه ارایه می دهد. آمریکا همواره بازیگر قدرتمند ژیوپلیتیکی در منطقه بوده که توانسته است روابط خود را با شرکا و با در نظر گرفتن منافع ملی خود شکل دهد. سوال اصلی این پژوهش این است که راهبرد دولت آمریکا از حضور در اوراسیا در دوره ترامپ چیست؟ از این رو هدف این پژوهش بررسی سیاست های دولت آمریکا در اوراسیا در دوران ترامپ می باشد. بر این اساس می توان گفت سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال اوراسیا با رویکردی مبتنی بر عمل گرایی محض همراه بوده است. منافع دولت آمریکا در این منطقه به طور عمده شامل مشکل مبارزه با تروریسم، تقویت امنیت منطقه ای و یکپارچگی منطقه ای، جنبه های انرژی و اقتصادی و هم چنین مهار متناوب دو بازیگر تاثیرگذار در اوراسیا یعنی چین و روسیه است. نتایج پژوهش نشان می دهد ترامپ در پیشبرد سیاست های آمریکا در اوراسیا ناکام بود زیرا نتوانست برای ایالات متحده یک بازوی قوی و محکم بیابد. دلیل این ناکامی را نیز می توان از یک سو استقلال نسبی کشورهای اوراسیا نسبت به قدرت های جهانی و از سوی دیگر فاصله جغرافیایی آمریکا و اوراسیا دانست زیرا اگرچه کشورهای اوراسیایی استقلال خود را از آمریکا و چین حفظ کرده اند اما توجه بیشتری به سمت چین داشتند و ترامپ در سوق دادن آن ها به سوی آمریکا چندان موفق نبود.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، اوراسیا، ترامپ، واقع گرایی
 • حسین مذنب*، محمدرضا قائدی، رضا سیمبر صفحات 184-208

  ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص پس از فروپاشی شوروی، همواره داعیه سلطه برتر در نظام بین الملل را داشته و سیاست گذاری های خارجی خود را بر اساس استراتژی امنیت ملی در هر دوره ریاست جمهوری تبیین کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای توانسته است با نفوذ مادی و معنوی در کشورهای غرب آسیا، شکل جدیدی از نظم منطقه ای به وجود آورد. تضاد منافع آمریکا و ایران، این سوال را مطرح می کند که استراتژی های امنیت ملی  ایالات متحده آمریکا طی سال های 2001-2021 در عمل به چه راهبردهایی در قبال ایران تبدیل شده اند؟ در پاسخ فرضیه مطرح شده آن است که « ایالات متحده آمریکا با اتخاذ استراتژی های امنیت ملی تهاجمی خود در قبال ایران، به دنبال محدود کردن منافع ایران از نظام بین الملل است تا بتواند منافع خود را افزایش و در نهایت دوباره به هژمون برتر در نظام بین الملل تبدیل گردد». پس از بررسی منابع شاخص دسته اول (اقتصادی و راهبردهای امنیتی) با روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی)، نتایج نشان داد: آمریکا در ابتدا سیاست تغییر رفتار و مهار ایران را دنبال می کرده و پس از آن به سیاست تعامل و فشار و در نهایت به مهار و تغییر رفتار تبدیل شده و برای اجرای این استراتژی ها طی این مدت، هرسال تحریم های بیشتر و متنوع تری را علیه ایران اعمال کرده است؛ این در حالی است تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران با وجود انعقاد برجام در دوران باراک اوباما، به طور کامل حذف نشد و در دوران ترامپ نه تنها آمریکا از برجام خارج شد بلکه تحریم های جدیدتر و متنوع تری علیه ایران اعمال شد. در دولت بایدن نیز سیاست های قبلی دولت های آمریکا به شیوه متفاوت در حال دنبال شدن است. آمریکا به دنبال آن است که منافع و امنیت ایران دچار محدودیت کرده تا به دنبال آن به هژمون برتر تبدیل گردد.

  کلیدواژگان: استراتژی امنیت ملی، ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران
|
 • Reza Ekhtiari Amiri *, Javad Shafaghatnia Abad Pages 1-21
  As China seeks to introduce itself as a regional hegemon and a global influential power through the creation of a new economic order and the expansion of the political and security sphere, India seeks to overshadow China's interests and hegemonic behavior by adopting various policies. While the achievements of the Modi government in foreign policy have made India a big and influential power in the region and the international system. Taking these considerations into consideration, the question that arises is, "What policies has India and especially Modi's government put on the foreign policy agenda to counter China's hegemony?" The hypothesis is raised on the basis that India has created challenges and limitations in the political, military, economic and cultural dimensions for the China's hegemony through policies such as non-commitment, action towards the East, first neighborhood and multilateralism in the international system. This study has used a qualitative method based on an exploratory data analysis (EDA) . In the present study, data is qualitative and has been extracted from library and internet sources. Also, Kenneth Waltz's theory of balance of power has been used for the purpose of scientific and theoretical analysis of the research problem.
 • HabibAllah AbulHasan Shirazi *, Ehsan Jafari Far, Arsalan Ghorbani Sheikhneshin Pages 22-45

  TheSyrian crisis is one of the most complex international crises in terms of the multiplicity of regional and extra-regional actors and the presence of conflicting interests in it. Russia and the United States are trans-regional players in this crisis who, with conflicting approaches and conflicting interests,seek greater influence in the West Asian region through intervention in the Syrian crisis. In this regard, thetwo countries are seeking to take advantageof this crisis with hard and soft policies and strategies.he conflicting interestsof the two actors have made them try to make the most profit by considering the resources and costs and benefits. In this paper, an attempt will be made to deal with the strategic and intelligent combinationof Russia's soft and hard power against the United States, focusing on the Syrian crisis. The main questionishowRussia asused smart power against American intervention in the Syrian crisis (2011-2023)? In order to examine the issue in the framework of the intelligent power point of view, from Joseph Nye's point of view, the soft power of Russia in the dimensionsofculture,valueandforeignpolicyand thehard powerinthemilitaryand economic dimensions have been discussedThe outcomesof thisresearchshows that in the Syrian field,Russiassoft power has been discussedindimensionsofculture,valueand foreignpolicyand hard powerinthemilitary and economic dimensions.Russia's smart power ha beenusedwithmoreemphasis on soft power to restrain America, and the most important achievement of Russia fromtheuse of smart power, without serious military involvement withAmerica, isto preserve Basharal-Assad'sregime and prevent extensive military action. America against Syriahasbeen taking the initiativeofpeacenegotiations and gaining strategic advantage by signing militaryand conomic contracts

  Keywords: Syrian Crisis, Smart Power, Soft power, hard power, Russia, America
 • Nima Rezaei *, Mojtabaa Shariati Pages 46-88

  In recent years, a set of internal and external factors have caused the decline of the power of the United States, but the United States has still maintained its superior position in the field of international relations. The purpose of this research is to investigate why and how this issue is. In this research, the four dimensions of power in international relations from the perspective of "Michael Barnett and Raymond Duvall" have been chosen as the theoretical framework. Therefore, this research, following the answer to the main question, "What are the reasons for maintaining the superior position of the United States in the field of international relations despite the weakness and disruption in the power of the United States?", presents the hypothesis that "the position The supremacy of the United States in the international system originates from four dimensions of power, including compulsory power, institutional power, structural power, and productive (or discoursive) power. Although several internal and external factors have weakened the compulsory, institutional and productive powers of the United States, but maintaining the structural power of the United States, which is rooted in the superior-subordinate mental structures of international relations, has led to the superior position of the United States in the field of relations". In relation to how to maintain the superior position of the United States, this sub-hypothesis is presented:

 • Ali Ilkhanipour Naderi *, Negin Shafiei, Usofe Moslemi Mehni Pages 89-111
  In the legal arrangements after the UN Charter, the United Nations Security Council has been considered as the only legal authority that is allowed to resort to sanctions or coercive measures, despite the fact that the performance of this Council has been political and unfair in many cases, based on the seventh chapter of the Charter, the sanctions imposed by Article 41 aimed of maintaining international peace and security, they are considered collective and coercive in nature and are binding on all member states. The opposite of collective sanctions of the UN is unilateral sanctions by which, one government tries to force another government to change its policies. In response to the main question that what is the legal position and legitimacy of unilateral sanctions of the United States, this article, which was carried out with a descriptive analytical method, takes into account the hypothesis that the unilateral sanctions of the United States violates universal human rights, international humanitarian law, and the principles and objectives stated in the charter, the principle of equality of governments, the principle of non-interference, food security, the right to health and education, the right to development, the right to life and other fundamental human rights of a sanctioned country.
  Keywords: Unilateral Economic sanctions, Universal Human Rights, Legitimacy, Right to Development, international humanitarian law
 • HAMED SHAHBAZI, Ardeshir Sanaei * Pages 112-131
  The present study seeks to answer the question from the perspective of Critical Geopolitics how Russia's approaches towards Iran's nuclear dossier can be explained as a permanent member of the Security Council, a signatory of the JCPOA, and of course a mediator. Practical geopolitics, as one of the four research areas of critical geopolitics, will provide an answer to why Russia's foreign policy is pragmatic and "multivector". The findings of the study explain the oscillations of Russia's foreign policy towards Tehran with a focus on multivectorism, opportunism, and pragmatism, and while recognizing geopolitical and economic considerations in the foundations of Russia's foreign policy, it argues that these approaches still have limitations in explaining some aspects of Russia's foreign policy decisions and actions due to their materialistic foundations. In fact, Russia, with the role of a mediator, while trying to keep Iran in its orbit, also takes advantage of the nuclear dossier of Iran in regulating its relations with the West. The method of descriptive-analytical research and the method of data collection is library. In this regard, books, articles, documents, internet resources, and comments of experts and relevant authorities have been used to collect data.
  Keywords: Iran's nuclear dossier, Critical Geopolitics, Russia, Foreign policy, multivectorism
 • Mostafa Amini Ghafour, Hakem Ghasemi * Pages 132-165

  The rise of East Asia in the world as a world power and the substantial development of this region in the 21st century is one of the most important events in the era of globalization. Therefore, East Asia and the movement of this region towards progress and development have received the attention of the nations in the world, and it has attracted a large amount of international interactions in the global arena. Meanwhile, Iran as a developing country, emphasizing its geopolitical and geo-economical position seeking to exploit the capabilities of East Asia, has made the move towards development and progress as a priority for its major foreign policy goals. This article, by adopting a descriptive-analytical method, aims at explaining the international capacities of East Asia and emphasizing the importance of the status of this region in the current international system by asking: East Asia's opportunities and threats to advance Iran's foreign policy in this region? will investigate this issue. Studies have shown that the geopolitical position of Iran in the field of fossil fuels and international corridors, together with the increasing need of the countries of the East Asian region to provide energy as a driving engine for the growth and development, have created many opportunities for Iran's foreign policy in East Asia. But at the same time, Iran is facing obstacles at three domestic, regional and international levels to pursue its foreign policy in East Asia.

  Keywords: Iran, Foreign policy, Iran's foreign policy, East Asia, looking east policy
 • Mousa Shaeri Karimi, Hossein Karimifard *, Hamed Ameri Golestani, Hamed Mohagheghnia Pages 166-183

  Eurasia includes the two continents of Europe&Asia.After the collapse of the Soviet Union, it seems that the current world order, which was previously unilaterally determined by the United States for years, has faced serious challenges with the rise of China.America has always been a powerful geopolitical actor in the region, which has been able to shape its relations with its partners considering its national interests.The policy of the Donald Trump administration towards Eurasia has been accompanied by an approach based on pure pragmatism.The interests of the US government in this region mainly include the problem of fighting terrorism, strengthening regional security and regional integration, energy and economicaspects,as well as the alternating restraint of two influential players inEurasia,China&Russia.In addition,the results of the research show that Trump failed to advance American policies in Eurasia because he could not find a strong arm for the United States.The reason for this failure can also be seen from the relative independence of Eurasian countries from world powers and from the other hand the geographical distance between America&Eurasia, because although Eurasian countries have maintained their independence from America and China, they paid more attention to China and Trump Giving them to America was not very successful.

  Keywords: US, Foreign policy, Trump, Eurasia, China
 • Hossein Mozneb *, MohammadReza Ghaedi, Reza Simber Pages 184-208

  After World War II, especially after the collapse of the Soviet Union, the United States of America has always claimed supremacy in the international system and has explained its foreign policies based on the national security strategy in every presidential term. On the other hand, the Islamic Republic of Iran, as a regional superpower, has been able to create a new form of regional order with its material and spiritual influence in West Asian countries. The conflict between the interests of the United States and Iran raises the question that the national security strategies of the United States of America during the years 2001-2021 have become in practice what strategies have they turned into in relation to Iran? In response to the proposed hypothesis, "The United States of America, by adopting its aggressive national security strategies towards Iran, is seeking to limit Iran's interests in the international system so that it can increase its interests and finally become the supreme hegemon in The international system should be transformed." After examining the sources of the first category indicators (economic and security strategies) with the method of integrated content analysis (quantitative and qualitative), the results showed: America initially follows the policy of changing Iran's behavior and containment, and then the policy of engagement and pressure And finally, it turned into containment and behavior change, and in order to implement these strategies during this period, it has imposed more and more diverse sanctions against Iran every year

  Keywords: strategy, National Security, United States of America, Islamic Republic of Iran, Security strategies