فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال یازدهم شماره 42 (زمستان 1401)

فصلنامه مددکاری اجتماعی
سال یازدهم شماره 42 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نادر اعیادی*، یدالله کثیرلو، صغری باقری اصل، مسعود دل آرا صفحات 5-13
  مقدمه

  با توجه به پیامدهای منفی وابستگی به تمرین بر سلامت جسمانی و روان شناختی ورزشکاران و از آن جایی که متغیرهای روان شناختی نقش مهمی در بروز رفتارهای ورزشکاران بازی می کنند، هدف از این تحقیق بررسی نقش پیش بین کمالگرایی منفی و نگرانی از تصویر بدنی در تببین وابستگی به تمرین در ورزشکاران بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی ورزشکاران ایرانی عضو در گروه های ورزشی موجود در شبکه های اجتماعی بودند که از بین آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس یکصد و نود و پنج نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بود که برای این منظور از پرسشنامه وابستگی به تمرین، کمالگرایی منفی و نگرانی از تصویر بدن استفاده شد. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود که با استفاده از نرم افزار SPSS21 بررسی شدند. 

  نتایج

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که کمالگرایی منفی و نگرانی از تصویر بدنی با وابستگی به تمرین در ورزشکاران رابطه مثبت و معناداری 01/0>P دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کمالگرایی منفی و نگرانی از تصویر بدنی می توانند هفت دهم درصد از واریانس وابستگی به تمرین را در میان ورزشکاران تبیین کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  از یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیرهای روان شناختی همچون کمالگرایی و نگرانی از تصویر بدنی نقش مهمی در رفتارهای ورزشی ورزشکاران دارند. بنابراین، روانشناسان ورزشی با در نظر گرفتن نتیجه این تحقیق می توانند جهت کنترل و مدیریت رفتارهای ورزشی ورزشکاران از آموزش ها و مداخلات روان شناختی مناسبی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: کمالگرایی، نگرانی از تصویر بدنی، وابستگی به تمرین، ورزشکاران
 • نرگس رحمانی، تقی آزاد ارمکی*، باقر ساروخانی صفحات 14-24
  مقدمه

  در شرایط کنونی جامعه ایرانی، کمتر کسی است که باور به تغییر ارزش های خانوادگی نداشته باشد. ارزش های اجتماعی هسته اساسی کنش اجتماعی و پایه و اساس نظم اجتماعی در جامعه محسوب می شوند. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که جهت تغییر و تحولات ارزش های خانوادگی در محلات حاشیه نشین شهر تهران چگونه است؟

  روش

  این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای و با نسخه اشتراوس و کوربین انجام شده است. نمونه ها منطبق بر شرکت کننده هدفمند و نظری انتخاب شدند. نمونه ها از افراد هجده سال به بالای محلات حاشیه نشین و جهت تطبیق و مقایسه با سایر محلات منطقه نوزده و چهار انتخاب شدند. بر اساس معیار اشباع نظری، سی مصاحبه عمیق انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.

  نتایج

  بر اساس روش نظریه گراندد مقوله های نگرش جنسیتی به اشتغال زنان، نابرابری فرصت های شغلی، نگرش های جنسیتی به جنسیت، هم سطح بودن زن و مرد، قدرت تصمیم گیری در خانواده، برساخت شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش با تکیه بر نظریه تغییرات ارزشی رونالد اینگلهارت نشان دادند، جهت تغییرات ارزشی محلات حاشیه نشین مورد مطالعه همانند محله هایی که در متن جامعه شهری واقع بودند (غیر حاشیه نشین) به سمت ارزش های جنسیتی فرامادی گرایش داشتند. به عبارتی می توان گفت سمت وسوی نگرش های جنسیتی از نگاه های سنتی فاصله گرفته و به سوی مدرن و پست مدرن شدن درحرکت است.

  کلیدواژگان: ارزش های خانوادگی، ارزش های مادی و فرامادی، حاشیه نشینی، نگرش های جنسیتی
 • سمانه محمدی شمیرانی، اسماعیل سعدی پور*، فریبرز درتاج، صغری ابراهیمی قوام، محمدرضا فلسفی نژاد صفحات 25-33
  مقدمه

  مطالعات نشان می دهد که کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بیشتر در معرض آسیب ها و مشکلات روان شناختی قرار دارند و همین مساله، ضرورت پرداختن به این حوزه را بیشتر روشن می سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر خودکنترلی کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بود. 

  روش

  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کودکان پنج تا هفت سال تحت سرپرستی بهزیستی استان تهران بودند. ابتدا پنج مرکز به شیوه هدفمند انتخاب و سپس سی نفر از کودکان دارای ملاک های پژوهش با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، در هر گروه پانزده نفر. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودکنترلی کندال ویلکاکس، پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ و بسته آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بود. بعد از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه، بسته آموزشی تاب آوری برای گروه آزمایش طی چهارده جلسه اجرا و مجددا پس آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. به ‍ منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر تحلیل کوواریانس چند متغییری و تک متغییری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS26 انجام شد. 

  نتایج

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغییری نشان داد که در تمامی مولفه های خودکنترلی از جمله خودکنترلی، تکانشگری و خودکنترلی- تکانشگری؛ و خودکنترلی کلی، تغییرات نمرات گروه آزمایش معنادار 0/05>P بود. 

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که بسته آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر افزایش خودکنترلی کودکان تحت سرپرستی بهزیستی موثر بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود بسته آموزشی تاب آوری به عنوان یکی از مداخلات مفید در جهت افزایش خودکنترلی کودکان تحت سرپرستی بهزیستی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودکنترلی، بسته آموزشی تاب آوری، کودکان تحت سرپرستی بهزیستی
 • فاطمه رحمانی مقدم، زهرا باقرزاده گلمکانی*، حسن توزنده جانی، حمید نجات صفحات 34-43
  مقدمه

  با توجه به این که افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی به خاطر وجود شرایط خاص در طول زندگی با هیجان های متفاوتی مواجه هستند، پژوهش حاضر باهدف اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی بر تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی در معلولین جسمی حرکتی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه معلولین جسمی حرکتی بیست تا پنجاه ساله، دارای پرونده توان بخشی در سال 1398 در بهزیستی شهرستان مشهد بودند که پانزده نفر به عنوان گروه آزمایش و پانزده نفر گروه گواه به روش شرکت کننده در دسترس بر مبنای ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ها جای داده شدند. در مرحله پیش آزمون، هر دو گروه پرسشنامه های تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی را تکمیل کردند. گروه آزمایش طی یازده جلسه شصت دقیقه ای بر طبق پروتکل طرح واره درمانی هیجانی لیهی2015 آموزش داده شدند، درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 و با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد بین نمرات تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی در گروه آزمایش با گواه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.(0/05>P) در نتیجه طرح واره درمانی هیجانی بر متغیرهای تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی اثربخش است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاکی آن است که طرح واره درمانی هیجانی می تواند در بالا رفتن تحمل آشفتگی و بهبود تنظیم هیجانی موثر باشد.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی هیجانی، تحمل آشفتگی، تنظیم هیجانی، معلولین جسمی حرکتی
 • عاطفه عبدالله نژاد، معصومه معارف وند*، مریم لطیفیان صفحات 44-52
  مقدمه

  در جهان امروزی قلدری شکل جدیدی به خود گرفته است که از آن تحت عنوان قلدری مجازی یاد می شود. قلدری مجازی همانند نوع سنتی قلدری می تواند اثرات مخربی بر روی قربانیان خود ایجاد کند. لذا با پیشرفت تکنولوژی و در اختیار بودن آن توسط عموم مردم و خصوصا نوجوانان نیاز به بررسی دلایل انجام این نوع از قلدری و علل قربانی شدن در این فضا بیش از پیش احساس می شود. بنابراین هدف پژوهش بررسی رابطه شایستگی هیجانی-اجتماعی موثر در تجربه قلدری-قربانی مجازی در بین دانش آموزان متوسطه بود

  روش

  این پژوهش مقطعی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره اول و دوره دوم سال تحصیلی1399-1398 در سراسر کشور تشکیل دادند. شرکت کننده به شیوه گلوله برفی انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تجربه قلدری-قربانی مجازی آنتیادوCBEVQ و پرسشنامه شایستگی هیجانی -اجتماعی زو و جیSCEQ استفاده شد. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS25 و آزمون های آماری اسپیرمن، یو من ویتنی و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  تعداد یک هزار و یکصد و هفت دانش آموز در این مطالعه شرکت کردند که پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد آن ها پسر بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان پانزده ممیز شصت و شش صدم بود. دانش آموزان متوسطه دوره دوم شصت و دو ممیز شش دهم درصد بیشترین فراوانی را داشتند. یافته ها نشان داد رابطه معناداری بین شایستگی هیجانی-اجتماعی و قلدری کردن و قربانی شدن در فضای مجازی وجود دارد. در بررسی پنج مولفه شایستگی هیجانی-اجتماعی نیز چهار مورد از آن یعنی خودآگاهی، خودمدیریتی، مدیریت رابطه و تصمیم گیری مسوولانه با قلدری کردن و قربانی شدن در فضای مجازی رابطه معنادار داشت و مولفه آگاهی اجتماعی رابطه معناداری نشان نداد. همچنین در بحث قلدری کردن و قربانی شدن تفاوتی بر اساس جنسیت وجود نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیش از حد از وسایل ارتباطی در دوره همه گیری کویید19، نوجوانان بیشتر از گذشته در معرض آسیب های آن قرار دارند. یافته های این پژوهش به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین به نظر می رسد شایستگی هیجانی-اجتماعی به عنوان عاملی موثر در انجام رفتار قلدری مجازی و همچنین قربانی مجازی در بین دانش آموزان متوسطه ایرانی است.

  کلیدواژگان: قلدری مجازی، قربانی مجازی، شایستگی هیجانی، شایستگی اجتماعی
|
 • Nader Ayadi*, Yadolah Kasirloo, Soghra Bagheriasl, Masoud Delara Pages 5-13
  Introduction

  Exercise dependence can have negative consequences on athletes' physical and psychological health. As psychological factors are known to play an important role in the development of addictive behaviors, this study aims to investigate the predictive role of negative perfectionism and body image concerns in explaining exercise dependence in athletes.

  Methods

  This study was a descriptive cross-sectional correlation conducted on Iranian athletes and members of sports groups in social networks. The research sample comprised one hundred ninety-five individuals selected through the available sampling method. The data collection tool used in this study was a questionnaire that included questions related to dependence on exercise, perfectionism, and body image concerns. The statistical tests used in this study were the Pearson correlation coefficient and multiple regressions, evaluated through SPSS21 software.

  Results

  According to the results of the Pearson correlation coefficient, there exists a significant and positive relationship between negative perfectionism, body image concern, and exercise dependence in athletes (p <0.01). Furthermore, based on the regression analysis, negative perfectionism and body image concern can account for seven-tenths percent of the variance in exercise dependence among athletes.

  Conclusions

  Based on the findings of this study, it is evident that psychological factors like perfectionism and body image concerns play a vital role in determining the sports behaviors of athletes. As a result, sports psychologists can utilize appropriate training and psychological interventions to manage and regulate the sports behaviors of athletes, based on the results of this research.

  Keywords: Perfectionism, Body Image Concern, Exercise Dependence, Athletes
 • Narges Rahmani, Taghi Azadarmaki*, Baqer Saroukhani Pages 14-24
  Introduction

  In the current Iranian society situation, few people do not believe in changing family values. Social values are the primary core of social action and the foundation of social order. For this reason, the present study seeks to answer this question. What is the direction of change in family values in the Marginalized neighborhoods of Tehran.

  Methods

  This study was a qualitative approach study, using the grounded theory method with Strauss and Corbin version. The samples were selected according to purposive and theoretical sampling from people aged eighteen years and above in the marginalized neighborhoods. To matche and compare with other regions, region nineteen and four were selected. Based on the theoretical saturation criteria, thirty in-depth interviews were conducted. Semi-structured interviews were used to collect data.

  Results

  According to the grounded theory method, gender attitudes toward women's employment, inequality of job opportunities, gender attitudes toward gender, equality between men and women, and decision-making power in the family categories were constructed.

  Conclusions

  Based on Ronald Inglehart's theory of value change, the findings showed that the direction of value change of the marginalized neighborhoods, like the neighborhoods located in the context of urban society (non-marginalized), tended towards post-a material gender values. In other words, it can be said that the direction of gender attitudes has moved away from traditional views and is moving towards modernity and postmodernity.

  Keywords: Family Values, Material, Post-Material Values, Marginalization, Gender Attitudes
 • Samaneh Mohammadi Shemirani, Esmaeil Saadipour*, Fariborz Dortaj, Soghra Ebrahimi Qavam, Mohammadreza Falsafinejad Pages 25-33
  Introduction

  Studies show that parentless or neglectful parenting children are more exposed to psychological damage and problems, and this issue clarifies the need to address this area. The aim of this study was to investigate the effectiveness of the play-based resilience training package on children's self-control under the guardianship of the welfare organization.

  Methods

  This study was a quasi-experimental design with a pretest-posttest and a control group. The statistical population included children aged five to seven years under the guardianship of Tehran province welfare in 2019. As the first step, five centers were selected by purposeful method, then thirty children with research criteria were randomly assigned to the experimental and control groups, fifteen children in each. The instruments used in this study included the self-control questionnaire by Kendall Wilcox1979, the child and youth resilience measure (CYRM) by Ungar & Liebenber2009 and the play-based resilience training package. After the pre-test for both groups, the resilience training package was performed in fourteen sessions for the experimental group. The post-test was performed again for both the experimental and control groups. The data were analyzed by descriptive statistics(univariate and multivariate analysis of covariance) by SPSS26.

  Results

  The results of multivariate analysis of covariance showed that in all components of self-control (self-control, impulsivity, and self-control-impulsivity) and Total self-control, changes in the scores of the experimental group were significant. (P<0.05) 

  Conclusions

  The results of this study indicate that the play-based resilience training package has been effective in increasing the self-control of children under welfare guardianship.

  Keywords: Self-Control, Resilience Training Package, Children Under Welfare Guardianship
 • Fatemeh Rahmani Moghaddam, Zahra Bagherzadeh Golmakani*, Hasan Touzandehjani, Hamid Nejat Pages 34-43
  Introduction

  People with physical-motor disabilities face different emotions due to special conditions during life. This research aimed to study the effectiveness of emotional schema therapy on distress tolerance and emotional regulation in physical-motor disabled people.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test design and follow-up with the control group. The statistical population included all physically disabled people aged twenty to fifty years old who had a rehabilitation record in 2019 in the welfare of Mashhad, where fifteen people were selected and randomly assigned for each experimental and control group by available sampling method based on inclusion and exclusion criteria. Both groups completed the distress tolerance and emotion regulation questionnaire as the pre-test. The experimental group was trained in eleven sessions of sixty minutes according to the protocol of emotional schema therapy (Leahy 2015), while the control group did not receive any intervention. The data were analyzed using SPSS25 by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed a significant difference between the scores of distress tolerance and emotional regulation in the experimental group in comparsion to control in the post-test stage. (P<0.05) Therefore emotional schema therapy was effective on distress tolerance and emotional regulation variables.

  Conclusions

  The results indicate that emotional schema therapy could be effective in increasing distress tolerance and improving emotional regulation.

  Keywords: Emotional Schema Therapy, Distress Tolerance, Emotional Regulation, Physical-Motor Disabled People
 • Atefeh Abdollahnejad, Masoomeh Maarefvand*, Maryam Latifian Pages 44-52
  Introduction

  In today's world, bullying has taken on a new form known as cyberbullying. Similar to traditional bullying, cyberbullying can have severe consequences on its victims. Therefore, with the widespread availability of technology, especially among adolescents, there is a greater need than ever to investigate the causes of victimization and the reasons behind this type of bullying. The primary objectives of this study were to examine the correlation between emotional-social competence and bullying in cyberspace and to investigate the relationship between emotional-social competence and cyber victimization.

  Methods

  This study was both cross-sectional and correlational in nature. The statistical population included all male and female high school students in their first and second years of the academic year 1398-1399 throughout the country. The sampling was done using the snowball method. To gather data, the Antoniadou Cyber Bullying Experience Questionnaire (CBEVQ) and Zhou and J Emotional-Social Competence Questionnaire (SCEQ) were used. The data was analyzed using SPSS25 software along with the Spearman, Mann-Whitney U, and Kruskal-Wallis statistical tests.

  Results

  In this research, a total of one-thousand, one-hundred-seven students participated, and fifty-one and nine-tenths percent of them were boys. The participants had a mean age of fifteen and sixty-six hundredths, and the largest group was second-year high school students, accounting for sixty-two and six-tenths of the total. The study found that there is a significant relationship between emotional and social competence and bullying and victimization in cyberspace. Among the five components of emotional-social competence, four of them, including self-awareness, self-management, relationship management, and responsible decision-making, showed a significant relationship with bullying and victimization in cyberspace. However, the component of social awareness did not show a significant relationship. The study also found that there was no difference based on gender in the discussion of bullying and victimization.

  Conclusions

  Due to the rise in the use of communication tools during the COVID-19 pandemic, adolescents are now at a higher risk of injuries than ever before, due to technological advancements. The findings of this research align with previous studies and indicate that emotional-social competence is a critical factor in cyberbullying behavior and cyber victimization among high school students in Iran.

  Keywords: Cyber Bullying, Cyber Victim, Emotional Competence, Social Competence