فهرست مطالب

معارف دینی در آینه پژوهش - پیاپی 1 (بهار 1402)

نشریه معارف دینی در آینه پژوهش
پیاپی 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد سربخشی صفحات 1-14

  هر مکتب اخلاقی می بایست عقلانیت خود را در چهار عنصر منطقی، معرفت شناختی، معناشناختی و هستی شناختی نشان دهد. ذیل هر یک از این عناصر سوال هایی وجود دارد که پاسخ به آنها برای شکل گیری یک نظریه ی اخلاقی کامل لازم است. مهم ترین سوال مروبوط به یک نظریه ی اخلاقی ناظر به عنصر هستی شناختی است که مفاد آن تعیین واقعی یا غیر واقعی بودن ارزش و لزوم و نیز الزامات اخلاقی است. با مبنا قرار دادن مطلق کمال می توان این سوال را پاسخ داد و کمال مدنظر اعم از کمال انسانی یا الهی خواهد بود. می توان گفت با تکیه بر کمال انسانی رویکردی سکولار در ارزش های اخلاقی اتخاذ کرده ایم و درعینحال معقولیت ارزش های اخلاقی را تبیین نموده ایم، اما با تکیه بر کمال الهی منطقی ترین و معقول ترین توجیه برای ارزش های اخلاقی فراهم می شود و بالاترین ارزش اخلاقی معنا می یابد. در مقاله حاضر با بررسی این چهار عنصر, نظریه ی اخلاقی منتخب را به روش عقلی و تحلیلی ارایه کرده ایم.

  کلیدواژگان: واقع گرایی، کمال گرایی، کمال انسانی، کمال الهی، ارزش، لزوم، الزام
 • سید علی حسنی آملی صفحات 15-29

  چگونگی تحقق حکومت جهانی مهدوی و چگونگی برخورد امام مهدی علیه السلام با پیروان ادیان، مذاهب اسلامی و مخالفان یکی از عرصه های مهم مهدویت پژوهی در عصر حاضر به حساب می آید. این مقاله درصدد است با روش نقلی- تحلیلی به وضعیت پیروان ادیان الهی و غیر الهی و مذاهب اسلامی و مخالفان در عهد حکومت جهانی مهدوی بپردازد. برای تحقق این امر مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش نخست به اصل حضور یا عدم حضور پیروان ادیان، مذاهب اسلامی و مخالفان پرداخته است و نتیجه حاصله حکایت از آن دارد که پیروان ادیان الهی چون مسیحیت و یهودیت در آن عهد حضور خواهند داشت، اما پیروان مذاهب مختلف اسلامی و مخالفان حضور نخواهند داشت. بخش دوم به وضعیت گروه های موجود در عهد حکومت جهانی مهدوی پرداخته و نتایج حاصله حکایت از آن دارد که گروه های مزبور در امنیت و آسایش کامل به سر خواهند برد و براساس حقیقت و عدالت با آنها برخورد خواهد شد.

  کلیدواژگان: وضعیت ادیان، ادیان غیرالهی، مسیحیت، یهودیت، حکومت جهانی مهدوی
 • عبدالله متولی، محمدحسن بیگی، دل آرام شهاب صفحات 30-44

  فراماسونری که فعالیت های سیاسی خود را با تلاش های دولت انگلیس در قرن17م. آغاز کرد، به تدریج آرمانهای خود را در سطح جهانی میان تمدن های غرب وشرق پراکنده ساخت. متناسب با شرایط آغازین اوایل عصر قاجار، موج این جریان به سلطنت فتحعلی شاه قاجار نیز اصابت کرد و از همان زمان به طرق مختلف ایرانیان با این جریان آشنا شدند. این آشنایی آگاهی و انگیزه های جدیدی را در میان طبقات بالا و دیپلمات های ایرانی پدید آورد که لژها را به کانونی برای ورود برنامه و آرمان های جدید به جامعه ایران تبدیل ساخت. باستان گرایی به عنوان آرمانی ماسونی - غربی با کم رنگ کردن و کنار زدن فرهنگ دینی ملت ها خواستار جایگزینی خود در جهان بوده است. هدف نوشتار پیش رو در پاسخ به این پرسش است که آیا فراماسون ها و تشکیلات آنان نقشی درتمایلات باستانگرایانه ایرانیان و مواجه با اندیشه دینی از دوره مشروطه تاپهلوی داشته اند؟ نتیجه پژوهش می نمایاند که فراماسونری در قرن 18 م. تفکرات باستانگرایی ایرانیان را که از قرن ها پیش در اذهان ایرانیان وجود داشت زنده و پرورش داده و آن را ارتقا داده و به یک تفکر ایدیولوژیک با برنامه تبدیل ساخت.

  کلیدواژگان: فراماسونری، لژها، جهان غرب، ایران باستان، باستانگرایی، اندیشه دینی
 • مرتضی حسنی نسب، علی شاهسون مارکده صفحات 45-56

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش به شیوه معکوس بر خودگردانی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایش با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اراک بود. نمونه ی پژوهش به شیوه در درسترس و به تعداد 58 نفر انتخاب و به شیوه همتاسازی در دو گروه مختلف قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، مقیاس خودگردانی یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره، نشان داد که آموزش یادگیری معکوس بر یادگیری خودگردان دانشجویان تاثیر معناداری نداشته است اما بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر معنادار و مثبتی داشته است. همچنین یافته های تحلیل کواریانس چندمتغیره نیز حاکی از آن بود که یادگیری معکوس بر راهبردهای شناختی و راهبردهای فرا شناختی دانشجویان تاثیر معناداری نداشته است.

  کلیدواژگان: کلاس معکوس، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، خودگرایی یادگیری، پیشرفت تحصیلی
 • یاسر ابوزاده گتابی، امیر خواص صفحات 57-70

  دو چهره و توصیف از شخصیت حضرت داود، در عهد عتیق وجود دارد که با هم سازگار نیستند، یکی بنده خدا و مطیع او و دیگری چهره ای گناهکار و سرکش در برابر حضرت حق. گرچه از او به عنوان یکی پادشاهان مهم یهودیت یاد می شود، قرآن کریم او را در زمره انبیایی قرار می دهد که به مقام خلافت و پادشاهی ظاهری نیز دست یافت. این پژوهش درصدد است تا بر مبنای اسناد کتابخانه ای پس از معرفی ایشان، به تبیین ویژگی های شخصیتی و شاخصه های حکومت آن حضرت در دو متن عهد عتیق و قرآن کریم پرداخته، و با بیان اشتراکات و تفاوت ها، ویژگی های برجسته آن حضرت در قرآن را معرفی و تبیین کند. از مهمترین یافته های تحقیق می توان، به مسیحا بودن حضرت داود در عهد عتیق، عصمت او در دیدگاه قرآن، معجزات فراوان و الهی بودن حکومت ایشان در دو سند اشاره نمود.

  کلیدواژگان: حضرت داود، عهد عتیق، قرآن کریم، نبی، مسیح الهی، حکومت
 • ایوب مسعودی، غلامرضا نورمحمدی، امیرمحسن عرفان صفحات 71-89

  از مهمترین عوامل ایجاد بیماری در جوامع کنونی، پسماندهای غذایی است که پاک سازی آن در هر یک از مکاتب پزشکی متفاوت است. این پژوهه کوشیده است سبک زندگی ایمه علیهم السلام را نسبت به پاک سازی این گونه پسماندها واکاوی کند. علی رغم تلاش پژوهشگران مختلف در سیره پزشکی معصومان، مسیله حاضر موضوعی جدید و کاربردی است که قلمرو اولیه تولید پسماند و اقدامات رفتاری متناسب با پاک سازی آن، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اسنادی بررسی و استخراج شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که اقدامات ایمه (ع) برای پاک سازی پسماندهای غذایی ذیل سه محور؛ اهتمام به کاهش یافتن حجم پسماند، اهتمام به عدم توقف پسماند در فرایند هضم و اخراج به موقع پسماند خلاصه گردیده است. معصومان (ع) با انتخاب آرمانی والا و دل نشین، هرگونه لذات دنیوی نظیر خوردن را ابزاری برای زندگی دانسته و از این جهت درکنار جلوگیری از ایجاد پسماند اضافه بدون هرگونه نارضایتی درونی، ذهن را نسبت به موانع مختلف هضم و اخراج پسماند از جمله مشغولیت ها و محدودیت ها مدیریت نموده اند. امتیاز برجسته شیوه ی ذکر شده علاوه بر هم سویی با عقل و فطرت، کنترل نیازهای جسم و تعادل بخشی به آن با نیروی ایمان است که خود تمرینی برای خودسازی در راستای رسیدن به حیات طیبه محسوب می شود.

  کلیدواژگان: بهداشت، بیماریهای گوارشی، ادرار و مدفوع، یبوست، فضولات هضم اول
|
 • mohammad Sarbakhshi Pages 1-14

  Every moral school must show its rationality in four elements: logical, epistemological, semantic and ontological. Below each of these elements are questions that need to be answered in order to form a complete moral theory. The most important question concerns the ontological element, Its meaning is the determination whether the value and moral obligation are real or unreal. And there is a fundamental approach to this: realism and moral unrealism. Realists have used various things as the basis for proving realism, the most recent of which is the reliance on the love of nature. Our effort is to show that the above question can be answered on the basis of perfection. Perfection means either human or divine perfection. Relying on human perfection, a secular approach to moral values can be adopted and at the same time the rationality of moral values can be explained, but by relying on divine perfection, the most logical and reasonable justification for moral values is provided and the highest moral value makes sense.

  Keywords: Realism, Perfectionism, Human Perfection, Divine Perfection, Value, Necessity, Obligation
 • Seyed ali Hasani Amoli Pages 15-29

  How the Mahdavi world government was realized and how Imam Mahdi (pbuh) treats the followers of religions, Islamic sects and opponents, is one of the important areas of Mahdism research. This article intends to deal with the situation of the followers of these groups during the Mahdavi world government through a narrative-analytical method. To achieve this, the article is organized in two parts, The first part deals with the principle of presence or absence of followers of religions, Islamic sects and opponents, And the result indicates that the followers of the divine religions such as Christianity and Judaism will be present in that covenant, But the followers of different Islamic religions and the opposition will not be present. The second part deals with the situation of the existing groups during the Mahdavi world government, And the results show that these groups will be in complete security and comfort and will be dealt with on the basis of truth and justice.

  Keywords: status of religions, non-divine religions, Christianity, Judaism, opposition, Mahdavi world government
 • Abdolah Motevali, MohaamadHasan beigi, Delaram shahab Pages 30-44

  Freemasonry, which began its political activities with the efforts of the British government in the 17th century, gradually spread its ideals globally among Western and Eastern civilizations. In line with the initial conditions of the early Qajar era, the wave of this movement also affected the reign of Fathali Shah Qajar and from that time on, Iranians became familiar with this movement in various ways. This familiarity created new awareness and motivations among the upper classes and Iranian diplomats, who turned the lodges into a center for introducing new programs and ideals to Iranian society. Antiquity as a Masonic-Western ideal sought to replace itself in the world by fading and sidelining the religious culture of nations. The aim of this paper is to answer the question of whether Freemasons and their organizations played a role in the ancient tendencies of Iranians and confronting religious thought from the constitutional period to Pahlavi. The result of the research shows that Freemasonry revived and nurtured the ancient thoughts of Iranians, which had existed in the minds of Iranians for centuries, in the 18th century, and promoted it to an ideological thought with a plan to confront religious thought. Masonic teachings caused them to highlight the history of ancient Iran and praise this period, and to attribute the backwardness of Iranians to the Arab invasion and the prevalence of religious thought.

  Keywords: freemasonry, religious thought, lodges, western world, ancient Iran, antiquity
 • Morteza Hasaninasab, Ali Shahsavan Markadeh Pages 45-56

  The aim of the present study was to investigate the effect of reverse teaching on self-directed learning and academic progress of students in the Analytical History of Early Islam course. The method of the current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design. The statistical population of this study included all students of Arak University. The sample of the research was selected in the direct method and 58 people were selected and they were placed in two different groups by matching. The instrument used in the present study was the self-directed learning scale of Pintrich and DeGroot (1990). Descriptive and inferential statistical methods of univariate and multivariate covariance analysis were used to analyze the data. The results of univariate covariance analysis showed that reverse learning did not have a significant effect on students' self-directed learning, but it had a significant and positive effect on students' academic progress. Also, the findings of multivariate covariance analysis indicated that reverse learning did not have a significant effect on students' cognitive strategies and metacognitive strategies.

  Keywords: reverse class, cognitive strategies, metacognitive strategies, self-management of learning, educational Progress
 • yaser Abouzadeh Gatabi, Amir khavas Pages 57-70

  There are two faces and descriptions of Prophet David's personality in the Old Testament that are not compatible with each other, one is a servant of God and obedient to him, and the other is a sinful and rebellious face before the Prophet of Truth. Although the Old Testament mentions him as one of the important kings of Judaism, the Holy Qur'an places him among the prophets who also achieved the position of caliphate and apparent kingship. Based on the descriptive-analytical method, this research tries to explain the character traits and characteristics of His Holiness' rule in the two texts of the Old Testament and the Holy Qur'an based on the library documents after his introduction, and by stating the commonalities and differences, To introduce and explain the prominent features of that Prophet in the Quran. Among the most important findings of the research, we can point to the fact that Prophet David was the Messiah in the Old Testament, his infallibility in the view of the Qur'an, many miracles and the divine nature of his rule in two documents.

  Keywords: David, Old Testament, Holy Quran, Prophet, God's Messiah, Government
 • ayob massoodi, gholamreza normohammadi, amirmohsen erfan Pages 71-89

  One of the most important causes of disease in today's societies is food waste, the cleaning of which is different in each medical school. This research has tried to analyze the life style of Imams (peace be upon them) in relation to the cleaning of such wastes. Despite the efforts of various researchers in the medical history of innocents, the present problem is a new and practical issue that the primary territory of waste production and behavioral measures corresponding to its cleaning have been investigated and extracted with a descriptive analytical method and documentary approach. The findings of the research indicate that the actions of Imams (a.s.) to clean food waste under three axes; Attention to reducing the amount of waste, attention to not stopping waste in the process of digesting and expelling waste on time has been summed up. By choosing a lofty and pleasant ideal, Masooman (pbuh) considered any worldly pleasures such as eating as a means of life, and for this reason, besides preventing the creation of excess waste without any internal dissatisfaction, he made the mind aware of various obstacles to digest and expel waste, including They have managed occupations and restrictions. The prominent advantage of the mentioned method, in addition to aligning with reason and nature, is controlling the needs of the body and balancing it with the power of faith, which is considered an exercise for self-improvement in order to achieve a virtuous life

  Keywords: health, digestive diseases, urine, feces, constipation, first digestion wastes