فهرست مطالب

نشریه معارف دینی در آینه پژوهش
پیاپی 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علی حسنی آملی* صفحات 1-17

  در قرآن از تورات، الواح، صحف و غیره سخن به میان آمده است و از سوی دیگر تنخ(عهدعتیق)به دلیل اینکه کتاب آسمانی یهودیان به حساب می آید و تشکیل دهنده بخش نخست عهدین(عهدعتیق و عهدجدید) مسیحیان است، دارای اعتبار و جایگاه منحصر به فرد از نظر یهودیان و مسیحیان است. در قرآن نیز فراوان از کتاب-مقدس بنی اسراییل سخن گفته شده است. میان آنچه در قرآن درباره کتاب های مقدس یهودیان بیان شده و تنخ(عهدعتیق)چه رابطه ای برقرار است؟ آیا تنخ(عهدعتیق)مورد تایید قرآن است؟ برخی بر این اعتقادند که مراد و مصداق از آیات قرآنی، تنخ(عهدعتیق) که در عهدین گرد آمده، است، از این رو برای آن نوعی تقدس و حجیت قایلند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی در مرحله نخست به کتاب هایی که قرآن به حضرت موسی نسبت داده، پرداخته و مراد از آنها را مشخص کرده است و در ادامه رابطه آن کتاب ها و نوشته ها را با تنخ(عهدعتیق)بررسی کرده است. نتیجه حاصله حکایت از آن دارد که تنخ(عهدعتیق)موجود مورد تایید قرآن نمی تواند باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، کتاب های موسی، کتاب مقدس، تنخ(عهدعتیق)، حجیت
 • جمال سروش* صفحات 18-28
  یکی از حالات انسان خواب است که به تعبیر روایات برادر مرگ است. نیز تقریبا یک سوم عمر وی را تشکیل می دهد. نفس ناطقه که ذاتا مجرد است هنگام خواب از شواغل حسی فارغ شده و با جواهر روحانی مواجه می شود و صور و معانی کلی وجزیی را دریافت می کند؛ ممکن است آنها را تا هنگام بیداری فراموش کند که بحثی نیست اما اگر آنها را بدون دخل و تصرف قوه متخیله تا هنگام بیداری حفظ کرده و بیاد بیاورد رویای صادقه حاصل می شود و اگر در آنها به مناسبت تشابه یا تقابل تصرف کند آن رویا قابل تعبیر است اما اگر تصرف فراتر از حد و چهارچوب مذکور باشد رویای پریشان شکل می گیرد. برخی کارکردهای نظری و عملی رویا نزد ملاصدرا عبارت است از: تایید و دلیلی بر عقول (فرشتگان) و قیامت، تسهیل سلوک سالک الی الله، باب نبوت و راهنمایی به مصالح برخی عباد. نوشتار حاضر درصدد است به روش توصیفی تحلیلی حقیقت رویا و اقسام آن و نیز کارکرد هر قسم را از دیدگاه ملاصدرا بررسی کند.
  کلیدواژگان: رویا، رویای صادقه، خواب های پریشان، تعبیر، ملاصدرا
 • محمدجواد یاوری سرتختی* صفحات 29-45
  تحلیل تاریخی وضعیت بهداشتی در جزیره العرب و سیره رسول اعظم(ص) در مواجهه به آن از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در بررسی تاریخی وضعیت بهداشتی به این نتیجه رسید که رسول خدا(ص) برای بهبود وضعیت با بهره گیری از وحی الهی به اصلاح و بهبود وضعیت موجود پرداخت و وضعیت عمومی و فردی بهداشت در جامعه به یک فرهنگ تبدیل گردید. از جمله محورهای مغفول در پژوهش های تاریخی، بررسی وضعیت کیفی بهداشت و نظافت عمومی و فردی مردم در جزیره العرب است. فهم وضعیت موجود و نقش رسول خدا در تغییر این وضعیت نیز از اموری است که کمتر به آن پرداخته شده است. طبق شواهد تاریخی، هنگام بعثت رسول خدا وضعیت بیماری و آلودگی در این محدوده جغرافیایی چنان بوده که مردم از آن رنج می بردند، اما بعد از بعثت شاهد تغییر رفتار در مسلمانان و بهبود وضعیت بهداشتی آنان هستیم و این امر مدیون فرهنگ غنی اسلام و پیگیری های رسول خدا بود. بر همین اساس با استناد به منابع تاریخی و حدیثی در این پژوهش به واکاوی این پرسش، پرداخته شده است که رسول خدا چگونه و با چه اقداماتی توانست به تغییر و بهبود وضعیت نامطلوب اقدام کند. یافته اصلی پژوهش این است که برپایه اهمیت سلامت مردم، دین برای سلامت بشر برنامه داشته و برای بهبود وضعیت بهداشتی، رسول خدا با نقش هدایت گرانه در گونه های مختلف به ارایه الگوی بهداشتی اسلام پرداخته است و نتیجه آن گردید که کمتر کسی به بیماری دچار گشته و نظافت فردی و عمومی به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردید. .
  کلیدواژگان: بهداشت، نظافت، بیماری، گونه شناسی سیره بهداشتی و سیره پیامبر اعظم
 • کیومرث قیصری گودرزی*، یحیی نورمحمدی نجف آبادی صفحات 46-57
  مناجات عرفانی حضرت علی(ع) در مسجد کوفه دعایی با مضامین عالی معرفتی و سرشار از نکات ناب تربیتی- توحیدی است که درآن مولای متقیان علی (ع) به ترسیم رابطه بین انسان و خدا براساس رابطه فقری و رحمت و عطوفت گسترده خدا نسبت به انسان، با ناب ترین واژگان و متعالی ترین مفاهیم پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. هدف از این پژوهش استنباط رهیافت های تربیت توحیدی در مناجات مسجد کوفه است.خداشناسی و خودشناسی کسب شده در پرتو آموزه های این مناجات، جایگاه واقعی خدا در برابر انسان را ترسیم و تبیینی حقیقی از رابطه فقری انسان با خدا ارایه می دهد. ترسیم جایگاه عبد در برابر مولا ، ارتباط و اتصال موجود فقیر با سرچشمه همه «هستی ها»، درک سرمنشاء امیدها و خوف ها ، انقطاع از غیر، دست یابی به نگرش آیه ای نسبت به پدیده ها، رهایی از تسخیر وجود و محوریت رحمت واسعه خدا از جمله آموزه های تربیتی این مناجات عرفانی است.
  کلیدواژگان: انسان شناسی، رابطه فقری، تربیت، توحید، مناجات، حضرت علی (علیه السلام)
 • مجتبی نوری کوهبنانی* صفحات 58-67
  در ادیان مختلف، مفاهیم گوناگونی وجود دارد که برای شناخت بهتر این مفاهیم و گزاره ها، لازم است به کلمات کلیدی مورد استفاده در هر دین توجه کرده تا درک عمیق تری از عقاید و مبانی هر دین حاصل و از خلط مباحث مختلف در درک کامل گزاره های دینی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر به معناشناسی مفهوم رنج از منظر آیین بودا و اسلام به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته می شود. در این مقاله، ایده آیین بودا و اسلام درباره مفهوم رنج شرح داده شده و جوانب مختلف آن را بررسی و همچنین بیان می شود که مفهوم رنج از منظر آیین بودا از معقولات ثانیه بوده و از منظر اسلام از معقولات اولی است، همچنین از منظر هر دو آیین رنج یک مفهوم حقیقی است. با استفاده از این توضیحات، می توان در تحقیقات و مقالات مرتبط با مفهوم رنج در آیین بودا و اسلام از مطالب و مفاهیمی که در این مقاله بیان شده است، بهره برد و توضیحات کاملتری را ارایه کرد. همچنین، با استفاده از این توصیفات می توان به نکات بنیادی و اصلی مرتبط با این مفهوم در این دو آیین دست یافت.
  کلیدواژگان: معناشناسی، رنج، آیین بودا، اسلام، حقیقی، تعریف
 • عباس خادمیان*، حمید امامی فر صفحات 68-82
  ترا ریخته و تاثیرات آن در زیست و اخلاق انسانی و نحوه برخورد با آن در کشورهای مختلف از مسایل نوپدیدی است که در حوزه های علوم تجربی و انسانی مطمح نظر دانشمندان قرار گرفته است. برخی مطلقا با استفاده از آن مخالفت کرده و برخی دیگر استفاده از آن را مشروط به شرایطی کرده اند. رویکرد اسلام در مقابل این مسیله از اهمیت بسزایی چه در حوزه علوم تجربی و چه در حوزه علوم انسانی دارد. در این پژوهش درصدد برآمده ایم تا با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نحوه مواجهه اخلاق اسلامی با محصولات ترا ریخته و راهکارهای مرتبط با آن را تبیین نماییم. با توجه به ابهامات موجود در استفاده از محصولات ترا ریخته و اموری مانند اولویت حق الناس، ممنوعیت و خطرآفرین بودن دخالت و تصرف در حقوق و نظام خلقت الهی، اصالت الاحتیاط، ضرورت صیانت از سلامت انسانی در دیدگاه اسلام و چند ساحتی بودن انسان، پیوستگی و پیچیدگی زیست انسانی بین ابعاد مادی و ملکوتی، محدودیت شناخت انسانی، به نظر می رسد باید تا زمانی که علم راسخ به نبود پیامدهای منفی آن برای روح و جسم پیدا نشده است، از استفاده این محصولات پرهیز نمود.
  کلیدواژگان: شناخت، انسان، تحول علوم، قلب، ملکوت، موهبت
|
 • Seyedali Hasaniaomli * Pages 1-17

  In the Quran have been mentioned the Torah, tablets, scrolls, etc. The Old Testament, on the other hand, has a unique credibility with Jews and Christians because it is the Jewish scripture and is the first part of the Christian Bible. The Qur'an also speaks extensively of the Bible of the Children of Israel. What is the relationship between what is said in the Qur'an about the Jewish scriptures and the Old Testament? Is Tankh (Old Testament) approved by the Qur'an? Some believe that the meaning and example of the Qur'anic verses is the Tanakh (Old Testament) which is collected in the covenants, therefore they consider it a kind of sanctity and authenticity. In the first stage, this research has dealt with the books attributed to the Prophet Moses by the descriptive-analytical method and has determined their meaning, and then examines the relationship between those books and writings with Tankh (Old Testament) has done. The result indicates that the existing (Old Testament) cannot be approved by the Qur'an.

  Keywords: Quran, The books of Moses, Holy Book, Old Testament, Authority
 • Jamal Soroush * Pages 18-28
  One of the human states is sleep, which according to the narrations is the brother of death. It also constitutes almost a third of his life. The speaking soul, which is unmarried by nature, is freed from sensory activities during sleep and encounters the spiritual jewel and receives general and partial forms and meanings; He may forget them until he wakes up, which is not an issue, but if he remembers them without the interference of his imagination until he wakes up, he will have a true dream, and if he takes possession of them due to similarities or contrasts, the dream can be interpreted. but if the possession is beyond the mentioned limit and framework, a disturbed dream is formed. According to Mulla Sadra, some theoretical and practical functions of dreams are: confirmation and proof of the intelligences (angels) and the resurrection, facilitating the path of the seeker to God, prophethood and guidance to the interests of some worshippers. The present article tries to analyze the truth of dreams and its types as well as the function of each type from Mulla Sadra's point of view.
  Keywords: Dream, honest dream, disturbed dreams, Interpretation, Mulla sadra
 • Mohammad Javad Yavari Sartakhti * Pages 29-45
  One of the neglected axes in historical research is the investigation of the quality of public and personal hygiene and hygiene of the people in the Arabian Peninsula. Understanding the current situation and the role of the Messenger of God in changing this situation is one of the things that has been less discussed. According to historical evidence, during the mission of the Messenger of God, the condition of disease and pollution in this geographical area was such that people suffered from it, but after the mission, we see a change in the behavior of Muslims and an improvement in their health status, and this is due to the rich culture of Islam and the pursuits of the Messenger. was god.Based on this, by citing historical and hadith sources, this research has analyzed this question, how and with what actions the Messenger of God was able to change and improve the unfavorable situation. The main finding of the research is that based on the importance of people's health, religion has a plan for human health and to improve the health status, the Messenger of God has presented the health model of Islam in various ways and the result was that few people became ill and personal and public hygiene became a public culture. ..
  Keywords: health, hygiene, Illness, typology of hygiene, Prophet's life
 • Kiumars Gheysari Goodarzi *, Yahya Noormohammadi Najafabadi Pages 46-57
  The mystical prayers of Imam Ali (AS) in Kufa Mosque are teeming with high epistemological themes and full of pure educational-monotheistic points in which Imam Ali (AS) draws the relationship between man and God based on the relationship of God's mercy and extensive compassion for man dealt with the purest words and the most sublime concepts. The purpose of this research, carried out using descriptive-analytical and inferential methods, is to deduce and extract educational approaches and explain the relationship between man and God based on the concepts and themes of these great prayers. The theology and self-recognition acquired in the light of the teachings of these prayers depict the true position of God before man and provide a true explanation of man's poor relationship with God. Explaining the position of the pious man before the Lord, monotheism in getting help, monotheism in fear and hope, disconnection from others, achieving a verse attitude and the centrality of God's vast mercy are among the teachings of these mystical prayers.
  Keywords: Anthropology, Poverty Relationship, education, monotheism, prayers, Imam Ali (AS)
 • Mojtaba Nouri Kouhbanani * Pages 58-67
  In different religions, there are various concepts, and in order to better understand these concepts and propositions, it is necessary to pay attention to the key words used in each religion in order to gain a deeper understanding of the beliefs and foundations of each religion and to avoid the confusion of different topics in the complete understanding of religious propositions. In the present research, the semantics of the concept of suffering from the perspective of Buddhism and Islam is discussed in a descriptive and analytical way. In this article, the idea of Buddhism and Islam regarding the concept of suffering is described and its various aspects are examined and it is also stated that the concept of suffering from the point of view of Buddhism is one of the second concepts and from the perspective of Islam it is one of the first concepts, also from the perspective of both Suffering is a real concept. By using these explanations, it is possible to take advantage of the contents and concepts expressed in this article in researches and articles related to the concept of suffering in Buddhism and Islam and provide more complete explanations. Also, by using these descriptions, it is possible to reach the basic and main points related to this concept in these two rituals.
  Keywords: Semantics, suffering, Buddhism, Islam, true, definition
 • Abbas Khademian *, Hamid Emamifar Pages 68-82
  Its history and its influences on human ethics and the like are subject to various new issues in the possession of these experimental and humanistic sciences. It is an aspiration to look into and decide on. I am absolutely free to use it as long as it is in violation of the law, and I am free to use it as long as it is subject to the conditions of the law. Ruwaid Islam in contrast: This issue is extremely important in the seminary of experimental sciences and in the seminary of modern human sciences. This is what I started with in an analytical-descriptive way and by making use of the sources of his book, i.e., a way of confronting Islamic ethics with the results of its history and its roots, linked to the exposition of its meanings. Addressing existing ambiguities regarding the benefits of the results of its history and issues related to the priorities of people’s rights, the prohibitions and dangers of Afren in the intervention and management of rights and a system created by God, the fundamentals of precaution in the religion of Islam and the world in the context of a human being, history and The psychology of humanity between material and heavenly dimensions , the limitations of human beings, from the perspective of what has been said over time, there is a well-established science in which we need to exile in the opinion of the soul and the body that we want to seek, how to benefit from these fruits of this growth.
  Keywords: Shanakht, human being, transformation of knowledge, Heart, kingdom, Talent