فهرست مطالب

اقتصاد و تجارت نوین - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1402)

نشریه اقتصاد و تجارت نوین
سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ایمان شاکر اردکانی، مهدی امامی میبدی* صفحات 1-33

  انرژی در تابع تولید بنگاه اقتصادی به عنوان یک نهاده در کنار سایر عوامل تولید منجر به تولید کالا و خدمت شده و بنگاه اقتصادی با توجه به قیمت انرژی و سایر عوامل تولید به دنبال حداقل نمودن هزینه های تولید است. از این رو، ارزیابی تقاضای انرژی بخش صنعت به منظور سیاستگذاری برای افزایش تولید و بهبود کارایی در این بخش مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه برآورد تقاضای انرژی های مصرفی عمده در بخش صنعت اعم از انرژی گاز طبیعی، انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی (نفت گاز و نفت کوره) در قالب سیستم معادلات همزمان طی دوره 1398-1367 است. پس از انجام آزمون های اولیه در خصوص متغیرهای مورد بررسی، نتایج حاصل از این پژوهش بر مبنای روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان می دهد، تقاضا برای گاز طبیعی و فرآورده های نفتی بی کشش بوده و نهاده انرژی گاز طبیعی با انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی با گاز طبیعی جانشین هستند. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش صنعت بر تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. علاوه بر این افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار در بخش صنعت منجر به کاهش تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و افزایش تقاضا برای انرژی برق شده است.

  کلیدواژگان: تقاضای انرژی، صنایع کارخانه ای، سیستم معادلات، رگرسیون به ظاهر نامرتبط
 • فرشته شفیعی شیب ده*، مهدی نجاتی، مجتبی بهمنی، مصطفی غلامی صفحات 35-67

  هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می‏تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تاثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیک B2B، رگرسیون حد آستانه، شاخص توسعه انسانی، شرکای تجاری ایران
 • فرنگیز فلاحی کیا، محبوبه فراهتی* صفحات 69-92

  پاسخ به این پرسش اساسی که آیا پیشرفت فناوری می‏تواند منجر به بیکاری شود، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نوآوری های مبتنی بر فناوری (مشتمل بر نوآوری در فرآیند و نوآوری در محصول) بر بیکاری با استفاده از تکنیک های پانل دیتا (مدل اثرات تصادفی) و داده های مربوط به نمونه ای از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2008 الی 2018 می پردازد. برای این منظور، تعداد اختراعات ثبت شده به عنوان شاخص نوآوری در فرآیند و نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نوآوری در محصول در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این، سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانلی نشان می دهند که رشد نوآوری در فرآیند و نیز رشد نوآوری در محصول بیکاری را کاهش می‏دهند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر بیکاری دارند اما تورم بر بیکاری اثر معنی داری ندارد. در مجموع، یافته های این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی برای مقابله با معضل بیکاری در کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت بیشتر از حق ثبت اختراع دارند.

  کلیدواژگان: نوآوری، فن اوری، بیکاری، کشورهای در حال توسعه
 • حامد نجفی*، رحمان سعادت، اسمعیل ابونوری، مجید مداح صفحات 93-129

  در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارایه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تاکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژیوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژیوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژیوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تاثیر منفی و سایر متغیرها تاثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تاثیرگذاری ریسک های ژیوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تجارت خارجی، تحریم، ریسک ژئوپولیتیک، پارامتر متغیر زمان، میانگین گیری بیزین
 • سمانه نورانی آزاد*، یگانه موسوی جهرمی صفحات 131-168

  هدف محوری پژوهش حاضر سنجش اثرپذیری تجارت صنعتی با تاکید بر شکاف فناوری و شدت یادگیری در ایران با کشورهای درآمد متوسط بالا است. نمونه آماری مشتمل بر 97 کشور با درآمد متوسط بالا است که با ایران در گرو های کالایی طبقه بندی شده در سطح کدهای چهاررقمی HS طی سال های 2021- 2002 رابطه تجاری داشته اند. میزان تجارت صنعتی ایران و شرکا با معیار گروبل ولوید و داده های مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات آماری بانک جهانی و سازمان توسعه و تجارت بین المللی محاسبه شد؛ آنگاه با توجه به ساختار داده ها در چارچوب الگوی دومرحله ای توبیت هکمن اثرات خاص صنعت و کشور بر تجارت صنعتی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مطالعه ضمن تایید غالب بودن تجارت بین صنعتی نسبت به درون صنعتی ایران و شرکا، بیانگر اثرگذاری اکثر متغیرها با علامت مطابق انتظار بر تجارت صنعتی است؛ به طوری که در بین شاخص های دستاورد فناوری، تنها شکاف مهارت انسانی اثر منفی بر تجارت صنعتی داشته اما شاخص های انتشار و ایجاد تکنولوژی اثر مثبت و معناداری را نشان می دهند. نتایج شدت یادگیری نیز با مقدار مثبت و معنادار، شواهدی مبنی بر افزایش تجربه روزافزون ایران جهت تولید محصولات داخلی مشابه خارجی با هزینه کمتر، دستیابی به دانش نصب و مونتاژ کالاهای سرمایه ای وارداتی ارایه می دهد. البته، نقصان اثرات سرمایه گذاری خارجی و تجارت صنعتی ایران و شرکا را می توان به موانع ورود مانند تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران نسبت داد

  کلیدواژگان: تجات درون صنعتی، تجارت بین صنعتی، شکاف فناوری، فرایندیادگیری، مدل تعمیم یافته توبیت هکمن دومرحله ای
 • فاطمه تیمورا*، کاظم یاوری، رضا نجارزاده صفحات 169-199

  در برهه زمان فعلی تشدید معضل رکودتورمی در کشور سبب تاکید بیشتر بر همه ی سیاست های طرف عرضه و در راس آن تامین مالی بنگاه ها با تاکید بر کاهش تورم گشته است.روش عرضه اولیه بهامهر روشی نوین جهت تامین مالی بنگاه ها بر بستر فناوری بلاکچین است که در زمان کوتاهی امکان جذب سرمایه ی بالایی را در مقایسه با سایر روش ها محقق می نماید. در این بین، بنگاه های کوچک و متوسط که علی رغم نیاز به سطوح خرد منابع، نقش انکارناپذیر در تولید کشورها ایفاء می نمایند، می توانند کاندیدهای خوبی برای به کار بستن این روش باشند. تبیین این روش و شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن برای رفع خلا های اطلاعاتی موجود می تواند، فرآیند استفاده صحیح و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن را فراهم آورد. ازاین رو در این مقاله با جمع آوری 307 کمپین تامین مالی به روش عرضه اولیه بهامهر در سال های 2016 تا انتهای 2018، عوامل اثرگذاری بر موفقیت آن ها شامل خصیصه های تیم، پروژه، کمپین و شبکه های اجتماعی در روندی تجمعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موردبررسی قرارگرفته است. در مقاله اخیر کل سرمایه جمع آوری شده و میزان دستیابی به هاردکپ به عنوان ملاک موفقیت طی دو سری مدل مجزا در نظر گرفته شده است. با تفکیک سطح اولویت خصیصه ها به سه سطح، یافته ها نشان می-دهند 3 خصیصه ی مجموع تعداد توکن های پروژه، تعداد صفحات وایت پیپر،مشخص بودن سهم تیم از توکن از اولویت سطح یک برخوردارند و بالاترین نقش را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامهر ایفاء می نمایند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، رمز ارز، فناوری بلاک چین، روش عرضه اولیه سکه، جنگل تصادفی
|
 • Iman Shaker Ardakani, Mehdi Emami Meybodi * Pages 1-33

  Evaluating the energy demand of the industrial sector is important and necessary for policy making in order to increase production and improve efficiency in this sector. The purpose of this study is to estimate the demand for major energy consumption in the industrial sector, including natural gas energy, electric energy, and petroleum products energy (gas oil and mazut) in the form of a system of equations during the period 1988-2019. The results of this research, based on seemingly unrelated regression equations, show that the demand for natural gas and oil products is inelastic, and natural gas energy input is substituted by electricity and oil product energy is substituted by natural gas. Also, the increase in the added value of the industrial sector has a positive and significant effect on the demand for natural gas energy and petroleum products. In addition, the increase in the ratio of capital to labor in the industrial sector is accompanied by a decrease in the demand for natural gas energy and petroleum products and an increase in the demand for electric energy. In addition, the increase in the ratio of capital to labor in the industrial sector has led to a decrease in the demand for natural gas energy and petroleum products and an increase in the demand for electric energy.

  Keywords: Energy Demand, Manufacturing Industries, System of Equations, Seemingly Unrelated Regression
 • Fereshteh Shafiei Shibdeh *, Mehdi Nejati, Mojtaba Bahmani, Mostafa Gholami Pages 35-67

  The main purpose of this study is to investigate the impact of the human development index on the expansion of B2B electronic commerce (business-to-business electronic commerce) in Iran and Iran's trading partner countries during the period of 2011-2016 using the Astana panel approach.The research variables include the level of expansion of e-commerce, imposed pressure due to dependence on exports, normative pressure due to consistent global trade relations, imitative pressure due to foreign competition, global common knowledge, Internet access and human development index.According to the results, in countries with a low human development index, this index has a negative effect on the development of B2B e-commerce, which can be affected by the lack of infrastructure, and this relationship is inverse for countries with a high level of human development. Based on the threshold defined in this article, the average in countries with a lower human development index, the human development index in these countries causes a decrease in the level of B2B e-commerce, but in countries where the HDI is higher than the threshold, it did not have a significant effect. The human development index regime has had a negative effect on B2B e-commerce up to a threshold level with a coefficient of 3.667 and has reduced the human development index of e-commerce. India,Pakistan and Tajikistan are less than the threshold value of 0.653, and the rest of the countries studied in this research are more than the threshold value. The threshold effect test was performed, both based on the 95% confidence interval, the numerical value of the threshold is placed between the highest and the lowest value, and based on the critical value, andthe significance levelof theH0 hypothesis that there is no threshold effect is rejected, and theH1 hypothesis ofthe existence of a minimum A threshold is not crossed.

  Keywords: E-Commerce, B2B E-Commerce, Threshold Regression, Human development index, Iran Business Partners
 • Farangiz Fallahikiya, Mahboobeh Farahati * Pages 69-92

  Answering the fundamental question of whether technological progress can lead to unemployment has always been one of the most challenging issues in economics. In this regard, the present study investigates the effect of technology-based innovations (including process innovation and product innovation) on unemployment using panel data techniques (random effects model) and data from a sample of developing countries during the period 2008-2018. To this end, the number of patents registered is considered as an index of process innovation and the ratio of research and development (R&D) expenditure to GDP is considered as an index of product innovation. Moreover, GDP per capita, inflation and trade openness are included in the model as control variables. The results obtained from the estimation of the panel model show that both the growth of process innovation and the growth of product innovation reduce unemployment. In addition, the empirical results indicate that GDP per capita and trade openness have a negative and significant effect on unemployment, but the effect of inflation on unemployment is not statistically significant. Overall, the findings of this study have important policy implications for dealing with the problem of unemployment in developing countries through increased investment in R&D and stronger patent protection.

  Keywords: innovations, Technology, Unemployment, developing countries
 • Hamed Najafi *, Rahman Saadat, Esmaiel Abounoori, Majid Maddah Pages 93-129

  In the past few years, Bayesian econometrics has provided suitable solutions to overcome uncertainties regarding the selection of parameters and models. This research seeks to identify and prioritize the variables affecting Iran's foreign trade with an emphasis on sanctions and geopolitical risk indicators. For this purpose, Bayesian, dynamic, and selective averaging modeling has been applied using 45 variables affecting foreign trade between 1370 and 1400 (solar year). According to the results, among BMA, TVP-DMA, and TVP-DMS, BVAR, and OLS models; the BMA model was determined as the most efficient model.Based on the BMA model, 11 non-fragile variables affecting foreign trade were identified, which are: sanctions, structural institutional index, real effective exchange rate, export complexity, interest rate, business climate, economic openness, economic growth rate, geopolitical risk, inflation and trade integration index (Grobel and Lloyd index). A sanction, geopolitical risk, and interest rate had a negative effect on foreign trade, and other variables had positive effects. The volume of Iran's foreign trade is facing a high fluctuation because of the high probability of the occurrence of non-fragile variables. To improve the performance of Iran's foreign trade indicators, considering the impact of geopolitical risks and sanctions on the country's foreign trade, improving economic flexibility and resilience policies should be ordered by policymakers.

  Keywords: foreign trade, embargo, geopolitical risk, time variable parameter, Bayesian averaging
 • Samaneh Noraniazad *, Yeganeh Mousavi Jahromi Pages 131-168

  The main purpose of this article was to measure the effectiveness of industrial trade with an emphasis on the technology gap and the intensity of learning in Iran and high-middle-income countries. To meet these ends, the industrial trade using Grubel-Lioyed criteria for 97 countries over 2002-2021 at four-digit HS codes was calculated. Moreover, this study sought to investigate the specific effects of industry and country on industrial trade in the framework of Tobit Heckman's two-stage model, the databases, and statistical information extracted from the World Bank and the International Trade and Development Organization. The results of the study, while confirming the predominance of inter-industry trade compared to intra-industry trade of Iran with partners, indicate the effect of most variables with the expected sign on industrial trade. Among the indicators of technological achievements, only the human skill gap index has a negative effect on industrial trade while the rest of the technical indicators such as technology diffusion and creation showed a positive and significant effect. The results of the learning intensity also provide evidence of Iran's growing experience in producing domestic products similar to foreign ones at a lower cost and acquiring the knowledge of installing and assembling imported capital goods. In addition, the lack’s effects of foreign investment on intra-industry trade between Iran and its partners can be attributed to barriers to entry, such as the tightening of economic sanctions against Iran

  Keywords: Intra-industry Trade, Inter-industry Trade, Gap Technology, Learning Process, Generalized Method of Tobit Hekman’s Two Stages
 • Fatemeh Teimoora *, Kazem Yavari, Reza Najarzadeh Pages 169-199

  At the current time, the aggravation of the problem of stagflation in the country has caused more emphasis on all policies of the supply-side, and on top of that, the financing of entrepreneurs with an emphasis on reducing inflation. The initial coin offering method is a new method for financing businesses based on blockchain technology, which realizes the possibility of attracting high capital in a short time compared to other methods. In the meantime, small and medium-sized enterprises that, despite the need for small levels of resources, have an undeniable role in production of Countries, can be good candidates for applying this method. The explanation of this method and the identification of factors affecting its success to solve the existing information gaps can provide the process of perfect use and benefiting from its potentials. Therefore, in this article, by collecting 307 ICO in 2016 to the end of 2018, the factors influencing their success-include the characteristics of the team, project, campaign and social networks- in a cumulative process by Random Forest algorithm has been investigated. In the recent article, the total raised capital and Percentage of hard cap raised has been considered as a criterion of success in two series of separate models. By dividing the level of priority of the features into three levels, the findings show that three features of the total number of project tokens, the number of white paper pages, the clarity of the team's share of the token have the priority of level one and have the highest role in the success of an ICOs campaign.

  Keywords: Financing, Cryptocurrency, Blockchain, Initial Coin Offering, Random Forest