فهرست مطالب

نوید نو - پیاپی 87 (پاییز 1402)

فصلنامه نوید نو
پیاپی 87 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه علیرضایی*، مریم مرادی، آذین نیازی، فاطمه محمدزاده، مریم سالاری هدکی، نغمه رزاقی، فاطمه رمضان پور، سارا میرزاییان، مریم نورآوران فیض آبادی صفحات 1-10
  مقدمه

  ارایه گزارش موارد بیمارستانهای مختلف امکان تجمیع نتایج درمطالعات مروری را فراهم میکند تا شواهدکاملتر فراهم گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین پیامدهای بارداری در موارد ابتلا به ویروس کووید-19 اجرا شد.

  روش

  مطالعه حاضر گزارش موارد از نوع رکورد ریویو است که به بررسی 27 زن باردار مبتلا به کووید-19 مراجعه کننده به بیمارستان قایم مشهد سال 1399 میپردازد.مستندات پرونده تمامی زنان باردار با تست PCR مثبت یا ویژگیهای کووید-19 در سی تی اسکن و نوزادان متولد شده از آنها مورد بررسی قرار گرفت.پیامدهای مادری شامل اطلاعات پزشکی، علایم بیماری،سیر بیماری،یافته های آزمایشگاهی و پیامدهای جنینی-نوزادی شامل دیسترس جنینی و نوزادی، اسیدوز نوزادی، بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان و مرگ جمع آوری شد.

  یافته ها

  میانگین سنی زنان باردار 86/5±07/31 و اکثر موارد (0/63 درصد) در سه ماهه سوم و 8/14 درصد در سه ماهه دوم بارداری بودند.سرفه وتب شایعترین شکایات بودند. مرگ مادر در 7/4 درصد و مرگ نوزادی 8/14 درصد گزارش شد. در میان پیامدهای مادری، پره اکلامپسی (5/18 درصد) و در میان پیامدهای نوزادی، بستری در بخش مراقبت های ویژه (4/44 درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود.

  نتیجه گیری

  ابتلای زنان باردار به کووید-19 میتواند با عوارض مادری شدید از جمله، افزایش خطر مرگ مادر و زایمان زودرس و همچنین پیامدهای نوزادی شامل دیسترس جنینی و نوزادی، اسدوز نوزادی، بستری در بخش مراقبتهای ویژه و مرگ نوزادی همراه باشد با این حال، برای کاهش خطر ابتلا به بیماری و پیامدهای جانبی شدید مرتبط با آن، واکسیناسیون علیه کووید-19 در زنان باردار پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پیامدهای بارداری، ویروس کرونا، کووید 19، گزارش موارد
 • اسماعیل رعیت دوست، نوید کلانی*، سمانه عبیری، زینب رحمانیان، ناصر کرمی شیرازی، محمد رحمانیان، مهدی چگین، عبدالعظیم جوکار صفحات 11-25
  مقدمه
  علی رغم پیشرفت روزافزون در ساخت و بهره برداری از بیمارستان ، اما هنوز این پروژه، به عنوان یکی از چالش های اساسی در کشور می باشد.
  روش کار
  این پژوهش، از نوع کیفی - توصیفی است که با روش تحلیل محتوای قراردادی، با مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق و سوالات باز، از مدیران و مسیولان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، که در ساخت و بهره برداری پروژه بیمارستانی سیدالشهداء نقش مهمی داشتند انجام گردید. مصاحبه در فضایی آرام و به دور از عوامل مداخله گر انجام شد. مصاحبه ها تا حد اشباع داده ها ادامه یافت. تجربه مسیولان از ساخت بیمارستان، در قالب سوال کلی بررسی و سپس با ورود به عمق موضوع، سعی گردید تا سوالات بیشتری مطرح و عمق تجربه آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
  یافته ها
  در مجموع پس از تحلیل مصاحبه ها، طبقات اصلی که عبارتند از: 1-فرآیند بهره برداری بیمارستان؛ 2- بیمارستان آموزشی-درمانی؛ 3- چالش ها؛ 4- راه حل های ارایه شده در حل چالش ها؛ 5- مستندسازی اسناد و مدارک؛6- پیشنهادات در جهت هدایت پروژه های مشابه استخراج شد.فرآیند بهره برداری بیمارستان، به عنوان طبقه اصلی، با 5 زیر طبقه که شامل: ساختمان بیمارستان، تجهیزات، نیروی انسانی، پذیرش بیمار، ارایه خدمات، خود را نشان داده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، از آنجایی که سلامت، یکی از مهم ترین رکن های اساسی در زمینه رشد هر جامعه می باشد و سیستم سلامت هر کشوری، به ویژه بیمارستان ها، نقش کلیدی در این حیطه دارند؛
  کلیدواژگان: فرآیند بهره برداری، بیمارستان، آموزشی، درمانی
 • فروزان کارخانه*، حسن رضا یوسفوند، حسین دهقان صفحات 26-35
  مقدمه

  کیفیت سیستم بهداشتی -درمانی، دسترسی مناسب به امکانات درمانی و بهبود شرایط زیست محیطی ازعوامل مهم توسعه پایدار ورشد بلند مدت اقتصادی مناطق به شمارمی روند. هدف پژوهش؛ واکاوی پیامدهای نابرابری درحوزه سلامت دربین بومیان منطقه غرب کشور (ایلام،کرمانشاه وکردستان) است.

  روش کار

  روش تحقیق گرانددتیوری که یک روش کیفی است از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. تکنیک گردآوری داده ها مصاحبه با رضایت آگاهانه مصاحبه شوندگان، جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام بود. حجم نمونه شامل 20 مشارکت کننده از مدرسین دانشگاه، فرهنگیان وکارکنان علوم پزشکی ساکن و شاغل ازجامعه هدف که تا اشباع اطلاعات، ادامه داشت. نظریه پردازی زمینه بنیان مستلزم گردآوری و تحلیل همزمان و زنجیره وار داده ها است.

  یافته ها

  درون مایه های اصلی: 1. تورم 2. کمبود وسایل بهداشتی و احتکار3. نبود اعتبارات کافی دسترسی به امکانات 4. بیمه های-درمانی واعتبارات . درون مایه های فرعی: 1. پایین آمدن کیفیت وسایل بهداشتی2. حمایت نکردن از بیماریهای خاص3. کاهش کیفیت زندگی 4. افزایش استرس و اضطراب 5. گوشه گیری وانزوا 6. تعارض های خانوادگی7. صرف نظر کردن از درمان 8. مهاجرت به شهرهای بزرگ10. کمبود دارو و هزینه تامین آن11. کمبود نیروی متخصص 12. هزینه های بالای دارو 13. افزایش اپیدمی کرونا 14. آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی و درمانی استخراج شده اند ومبنای تحلیل قرارگرفتند

  نتیجه گیری

  نابرابری های بهداشتی و درمانی درمناطق غرب کشور باعث مشکلات جدی برسلامت بیشتر جامعه و مردم شده ازجمله پیامدهای مهم آن بروز برخی بیماریهای شایع همانند کرونا، افزایش هزینه های درمان و تحمیل هزینه های درمان به سیستم بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی آنها،کاهش امید به بهبودی بیماران به دلیل کمبود امکانات و خدمات شده است

  کلیدواژگان: تورم، نابرابری بهداشتی و درمانی، کیفیت زندگی، بیمه های درمانی
 • الهه دقیق بین*، اکرم اسفلانی صفحات 36-46
  مقدمه و هدف

  با شیوع اپیدمی کووید- 19 نظام آموشی تحت الشعاع قرار گرفت و آموزش الکترونیکی جای خود را به روش سنتی داد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط امتحان مجازی با اضطراب و سلامت عمومی دانشجویان مامایی بود.

  مواد و روش‏ها: 

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش سرشماری بر روی کلیه دانشجویان کارشناسی مامایی در سال تحصیلی1400-1399با استفاده از پرسشنامه سه بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب امتحان و پرسشنامه سلامت عمومی انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از google form انجام و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته‏ ها:

   میانگین نمره کل اضطراب دانشجویان 36/ 13± 51/71 با دامنه 97-29 بود که نشان می دهد اضطراب دانشجویان در حد متوسط تا زیاد می باشد. بین میزان اضطراب و عواملی مانند تحصیلات پدر و مادر، تاهل، علاقه به رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت اما بین میزان اضطراب با شغل پدر تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. میانگین نمره کل سلامت عمومی دانشجویان 5/14 ± 84/28 بود. بین نمره کل اضطراب و سلامت عمومی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

  نتیجه‏ گیری:

  یافته های مطالعه حاضر بیانگر ارتباط آزمون های مجازی با اضطراب دانشجویان مامایی بود و این اضطراب بر سلامت عمومی دانشجویان موثر است. با توجه به میزان اضطراب ناشی از امتحانات مجازی و تاثیر آن بر سلامت عمومی لازم است تمهیدات لازم در این زمینه انجام گیرد تا بتوان امتحانات مجازی را به عنوان یک شیوه ایمن ارزشیابی بکار گرفت.

  کلیدواژگان: اضطراب، امتحان مجازی، کووید 19، سلامت عمومی
 • سمیه ریاضی*، کبری میرزاخانی، سید رضا سبحانی، وحید قوامی، ناهید جهانی صفحات 47-58
  مقدمه

  وضعیت تغذیه ای زنان باردار تاثیر چشمگیری بر سلامت آنان دارد. مهاجران گروهی آسیب پذیر هستند که در معرض ناامنی غذایی و افزایش خطر ابتلا به سوء تغذیه می باشند. تا کنون وضعیت تغذیه ای زنان باردار مهاجر افغان در مشهد بررسی نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای زنان باردار مهاجر افغان مراجعه کننده به مراکز بهداشت مشهد انجام شد.

  روش کار

  مطالعه مقطعی حاضر برروی 116 زن باردار مهاجر افغان دارای معیارهای ورود مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد از تیر تا آذرماه 1401 انجام شد. چهار مرکز از مراکز این شهر با بیشترین مراجع مهاجر افغانستانی، انتخاب و افراد در هر مرکز به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و پس از تماس در صورت داشتن معیارهای ورود، وارد پژوهش شدند. پس از اخذ رضایت کتبی از طریق پرسشنامه استاندارد دریافت غذایی24ساعته داده ها ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار N4 کدگذاری و از طریق نرم افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  متوسط انرژی دریافتی 29/503 ± 85/1395 و متوسط دریافت درشت مغذی ها شامل چربی، پروتیین و کربوهیدرات به ترتیب 95/53 ±89/45 ، 54/20 ± 51/50 و 03/84± 4/211 بود. میانگین دریافت آهن 19/4 ± 3/10، کلسیم 62/268± 16/497 ،اسیدفولیک 122 ±09/191، ویتامین D42/1 ± 23/2 و روی 93/2 ± 34/5 بود.

  نتیجه گیری

  میزان دریافت انرژی، پروتیین و ریزمغذی های آهن، کلسیم، اسید فولیک، روی و ویتامینD در زنان مهاجر افغانستانی کمتر از میزان توصیه شده بود. پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی برنامه های نظام سلامت، به تغذیه این گروه آسیب پذیر توجه بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: تغذیه بارداری، ریز مغذی، درشت مغذی، دریافت های غذایی، مهاجرافغانستانی
 • عباس حیدری، محمد رجب پور* صفحات 59-70
  مقدمه

  پرستاری اساسا به عنوان یک رشته عملی یا پراگماتیسم توصیف شده و مشابهت های زیادی بین آن و مکتب پراگماتیسم وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان پایبندی کوریکولوم دکتری پرستاری، به خصوص ایران به مکتب پراگماتیسم به عنوان زیربنای فلسفی طراحی شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مرور روایتی می باشد. با استفاده از کلیدواژه های کوریکولوم/ برنامه آموزشی، دکتری پرستاری/ دکتری تخصصی پرستاری، پراگماتیسم، عملگرایی و همچنین معادل انگلیسی این کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی خارجی PubMed، Web of Science، Scopus، CINAHL و داخلی شامل Irandoc، Magiran و SID و همچنین موتور جستجوی Google scholar تا سال 1402 (2023) بدون محدودیت زمانی و بصورت انفرادی و ترکیبی مطالعات جستجو شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، توجه کمی به پراگماتیسم به عنوان زیربنای فلسفی کوریکولوم دکتری پرستاری در کشورهای مختلف و به ویژه ایران شده است، و این مسیله چالشهایی همچون: پاسخگو نبودن دوره نسبت به نیازهای جامعه، نظام سلامت و حرفه پرستاری، همچنین غفلت از ماهیت اصلی مراقبت بالینی رشته پرستاری و پرداختن بیش از حد به مسایل کمتر ضروری ایجاد کرده است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد روح پراگماتیسم در کوریکولوم پرستاری (به خصوص ایران) گنجانیده نشده است، در حالیکه این زیربنا می تواند به عنوان پلی بین آموزش، بالین و پژوهش عمل کند. بنابراین توصیه می شود تغییراتی در این برنامه آموزشی اعمال شود و کوریکولوم، بیشتر به سمت عملگرایی پیش برود.

  کلیدواژگان: کوریکولوم، برنامه آموزشی، دکتری پرستاری، پراگماتیسم
|
 • Somayeh Alirezaei *, Maryam Moradi, Azin Niazi, Fatemeh Mohammadzadeh, Maryam Salarihadki, Naghmeh Razaghi, Fatemeh Ramezanpour, Sara Mirzaian, Maryam Nouravaran Faizabadi Pages 1-10
  Introduction

  The present study was implemented with the aim of investigating the outcomes of pregnancy in cases affected by COVID-19.

  Methods

  The study is a case series of a record review type, which examines the characteristics of 27 pregnant women with COVID-19 referred to the Qaem Hospital in Mashhad in 2020. The case series of all pregnant women with a positive PCR or features of COVID-19 on lung CT scans. Maternal consequences were medical records, signs, disease progress, laboratory and imaging findings, and fetal-neonatal outcomes. All data were analyzed using SPSS version 24.0 software.

  Results

  The mean age of the pregnant women with COVID-19 was 31.07 ± 5.86 years. Most cases (63.0%) were in the third trimester of pregnancy and only 14.8% were in the second trimester. Cough and Fever were the most common complaints. Maternal mortality was reported in 4.7% of the cases and Neonatal death was 14.8%. Among maternal messages, preeclampsia (18.5%) was the most common. Among the newborns’ consequences, the hospitalization of newborns in the neonatal intensive care unit (44.4%) was the highest.

  Conclusion

  COVID-19 infection in pregnant women can lead to severe maternal complications, including an increased risk of maternal death and preterm delivery, as well as fetal and neonatal consequences such as fetal distress, neonatal asphyxia, admission to the neonatal intensive care unit, and neonatal death. However, to reduce the risk of infection and the associated severe side effects, COVID-19 vaccination is recommended for pregnant women.

  Keywords: Corona virus, COVID-19, Pregnancy outcomes, Case Series
 • Esmail Rayatdoost, NAVID KALANI *, Samaneh Abiri Jahromi, Zeinab Rahmanian, Naser Karami Shirazi, Mohammad Rahmanian, Mehdi Chegin, Abdolazim Jokar Pages 11-25
  Introduction
  Despite the increasing progress in the construction and operation of the hospital, this project is still one of the major challenges in the country.
  Methodology
  This research is of a qualitative-descriptive type, with the method of contractual content analysis, with in-depth semi-structured interviews and open-ended questions, from the administrators and officials of Jahrom University of Medical Sciences, who play an important role in the construction and operation of the Seyed Al-Shohada Hospital project. Were done the interview was conducted in a quiet atmosphere away from interfering factors. The interviews continued until data saturation. The officials' experience of building the hospital was examined in the form of a general question, and then by entering into the depth of the subject, we tried to ask more questions and examine the depth of their experience.
  Result
  In total, after analyzing the interviews, the main classes are: 1- the process of operating the hospital; 2- Educational-therapeutic hospital; 3- Challenges; 4- The solutions provided to solve the challenges; 5- Documentation of documents and documents; 6- Proposals were extracted in the direction of similar projects.
  Conclusion
  The results of this study showed that since health is one of the most important pillars in the development of any society and the health system of any country, especially hospitals, plays a key role in this field. have; Therefore, preparing all hospital infrastructures such as: the physical building of the hospital, provision of personnel and manpower,
  Keywords: Oerating Process, Hospital, Educational, Treatment
 • Forouzan Karkhaneh *, Hasan Reza Yosofvand, Hoosin Dehqan Pages 26-35
  Introduction

  The quality of the health-treatment system, proper access to treatment facilities and improvement of environmental conditions are among the important factors of sustainable development and long-term economic development of regions. The purpose of the research; Analyzing the consequences of inequality in the field of health among the natives of the western region of the country (Ilam, Kermanshah and Kurdistan).

  Method

  The grounded theory research method, which is a qualitative method, uses purposive sampling. The technique of data collection was interviews with the informed consent of the interviewees, the statistical community included households living in the provinces of Kermanshah,Kurdistan and Ilam. The sample size includes20 participants from university lecturers, educators and medical workers living and working .

  Findings

   Main topics1. Inflation2. Lack of sanitary equipment and hoarding3. Lack of sufficient credits to access facilities4. Medical insurances and credits. Sub-topics1. Decreasing the quality of sanitary equipment2. Not supporting specific diseases3. Decreased quality of life4. Increased stress and anxiety5. Seclusion and isolation6. Family conflicts7.Abandoning treatment8. Migration to big cities10. Lack of medicine and the cost of providing it11. Lack of specialist manpower12. High cost of medicine13. Increase in corona epidemic14. Healthy drinking water and health and treatment facilities have been extracted and used as the basis of analysis.

  Conclusion

   including the important consequences of the occurrence of some common diseases such as Corona, increasing treatment costs and imposing treatment costs on the health system and reducing their quality of life, reducing the hope of recovery. patients due to lack of facilities and services.

  Keywords: inflation, health care inequality, Quality of life, health insurances
 • Elahe Daghighbin *, Akram Esfalany Pages 36-46

  Background & Goals: 

  With the spread of the COVID-19 epidemic, the fields of Iranian society, including the educational system, were overshadowed, and electronic education gave way to the traditional method, and evaluation in virtual space was raised as an important discussion in education and evaluation. The purpose of this research is to determine the level of anxiety caused by students' virtual exams.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was conducted on undergraduate midwifery students in the academic year of 2020- 2021 using a three-part questionnaire including demographic information, an exam Anxiety questionnaire, and a General Health questionnaire., standard deviation, and relative and absolute frequency of the data, and the research data were analyzed using central indices, dispersion, one-way analysis of variance, and Spearman's correlation coefficient.

  Results

  The average score of students' anxiety was 71.51±13.36 with a range of 29-97, which shows that students' anxiety is moderate to high. The average score of students' general health was 28.84 ± 14.5. The results showed that there was a direct and significant relationship between the total score of anxiety and general health (p<0.0001 and r=0.487).

  Conclusion

  In general, the findings of the present study showed the effect of virtual exams on the anxiety of midwifery students of the Islamic Azad University of Neyshabur, and this anxiety is effective on the general health of students. It is necessary to take necessary measures in this field so that virtual exams can be used as a safe method of evaluation.

  Keywords: Anxiety, Virtual exam, COVID 19, General Health
 • Somaye Riazi *, Kobra Mirzakhani, Seyyed Reza Sobhani, Vahid Ghavami, Nahid Jahani Shoorab Pages 47-58
  Introduction

  The nutritional status of pregnant women significantly affects their health. Immigrants, as a vulnerable group, often experience food insecurity and an increased risk of malnutrition. However, there has been a lack of research on the nutritional status of Afghan pregnant women in Mashhad. Therefore, this study aims to investigate the nutritional status of Afghan pregnant women attending health centers in Mashhad.

  Methods

  116 Afghan pregnant women who visited health centers in Mashhad during summer and autumn 2022 were included in this cross-sectional study. Four centers with high concentrations of Afghan migrants were selected, and participants were randomly enrolled after meeting inclusion criteria. Written consent was obtained, and 24-hour dietary intake data were recorded. Data were coded using N4 software and analyzed using SPSS21.

  Findings

  The mean energy intake was found to be 503 ± 1395 kcal, while the average intake of macronutrients, such as fat, protein, and carbohydrates, were 53 ± 89 g, 20 ± 50 g, and 84 ± 211 g, respectively. Additionally, the mean intake of iron was 4 ± 10 mg, calcium was 268 ± 497 mg, folic acid was 122 ± 191 μg, vitamin D was 42.1 ± 23.2 IU, and zinc was 2.93 ± 34.5 mg.

  Conclusion

  Afghan migrant women have lower energy intake, protein intake, and insufficient levels of important micronutrients such as iron, calcium, folic acid, vitamin D, and zinc. It is crucial for policymakers and planners to prioritize the nutrition of this vulnerable group when designing health programs.

  Keywords: pregnancy nutrition, Micronutrients, Macronutrients, Nutritional Intake, Immigrants
 • Abbas Heidary, Mohammad Rajabpoor * Pages 59-70
  Introduction

  Nursing is basically described as a practical discipline or pragmatism and there are many similarities  between it and the pragmatism. This study was designed aimed to determin the degree of adherence of nursing Ph.D. curriculum, especially in Iran, to pragmatism as a philosophical foundation.

  Methods

  This study is a narrative review. Using the keywords of curriculum/educational program, doctorate in nursing/ nursing Ph.D., pragmatism, and also the English equivalent of these keywords in foreign databases such as PubMed, Web of Science, Scopus, CINAHL and persian databases including Irandoc, Magiran and SID as well as The Google Scholar search engine was searched for studies up to the year 1402 (2023) without time limit and individually and combined.

  Results

  The results showed that little attention has been paid to pragmatism as the philosophical basis of nursing Ph.D. curriculum in different countries, especially in Iran, and this problem is caused by challenges such as: the course is not responsive to the needs of society, the health system and the nursing profession, as well as neglect from the main nature of nursing field (clinical care), and excessive attention to less necessary issues.

  Conclusions

  It seems that the spirit of pragmatism is not included in the nursing curriculum (especially in Iran), while this foundation can act as a bridge between education, practice and research. Therefore, it is recommended to make changes in this educational program and move the curriculum more towards pragmatism.

  Keywords: Curriculum, Educational Program, Nursing Ph.D, Pragmatism