فهرست مطالب

توانمندسازی سرمایه انسانی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1402)

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
سال ششم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طراحی الگوی زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های دولتی استان گیلان
  امیر شعبانپور*، محمد طالقانی، صاحب بدری صفحه 1

  هدف این پژوهش شناسایی عوامل زیر ساختی موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های دولتی استان گیلان است. برای اجرای پژوهش حاضر، ابتدا از طریق بررسی پیشینه های پژوهش شاخص های زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش استخراج و با استفاده از نظرات خبرگان تعدیل و در نهایت تبدیل به پرسشنامه ی این تحقیق شده و نمونه ای به حجم 384 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های دولتی استان گیلان آنرا پاسخ داده اند. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، 5 عامل زیرساختی شناسایی شد. نامگذاری و چگونگی روابط بین آنها بر اساس مبانی نظری در پانل های گروه دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه مدل مفهومی پژوهش ارایه شد. برای آزمون و ارزیابی مدل، از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. از 5 عامل شناسایی شده، عامل انگیزه با ضریب 13/0، عامل بلوغ سازمانی با ضریب 25/0، عامل ساختاری با ضریب 32/0 و عامل فنی با ضریب 23/0بر پیاده سازی مدیریت دانش تاثیری معنی دار دارند. معیار GOF برابر با 43/0 شده است که نشان می دهد مدل مفهومی زیرساختی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های دولتی استان گیلان با تناسب بالا و برازش قوی تایید شده است.

  کلیدواژگان: پیاده سازی مدیریت دانش، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت مدیریت دانش
 • الگوی تبیین روابط سیرت نیکوی مدیران، سرمایه اجتماعی و خط مشی های عمومی اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مبتنی بر تحلیل مضمون
  سنجر سلاجقه*، شهین شرفی، سمانه مهدی زاده، نوید فاتحی راد، مهدی دلگیر صفحه 2

  سرمایه اجتماعی منبع با ارزش ناشی ازشبکه روابط یک فردیا یک واحد اجتماعی است که در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کرده و مزیتی پایدار برای سازمان ایجاد می نماید. خط مشی های عمومی نیز اختصاص مقتدرانه ارزش ها برای اجتماع است. در این میان، وجود افراد با سیرت نیکو نیز همواره در سازمان ها ضروری است، در راستای توجه به مفاهیم سیرت نیکو، سرمایه اجتماعی و خط مشی عمومی، پژوهش کاربردی حاضر هدف خود را ارایه الگوی تبیین روابط سیرت نیکوی مدیران، سرمایه اجتماعی و خط مشی های عمومی اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مبتنی بر تحلیل مضمون قرار داد و با ماهیتی اکتشافی شکل گرفت. نمونه بخش کیفی پژوهش شامل اساتید دانشگاه، صاحبنظران و مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به تعداد 22 نفر بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. توسط مصاحبه هایی نیمه ساختارمند با آن ها، داده های پژوهش جمع آوری و بر اساس فرایند تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل گردید. الگوی تدوین شده در اختیار خبرگان قرار گرفت و بدین ترتیب روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز نیز بر اساس پایایی باز آزمون تایید گردید. بعلاوه،کیفیت الگوی پیشنهادی با استفاده از روش دلفی مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل مضمون گویای آن بود که سیرت نیکوی مدیران شامل 27 کد اولیه، 6 مضمون پایه و 3 مضمون سازمان دهنده است. همچنین، خط مشی های عمومی اجتماعی با 41 کد اولیه، 10 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده و درنهایت سرمایه اجتماعی با 25 کد اولیه، 6 مضمون پایه و 2 مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند.

  کلیدواژگان: سیرت نیکوی مدیران، خط مشی های عمومی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تحلیل مضمون، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
 • ارایه مدل هم آفرینی ارزش برند با مشتری در صنعت لبنیات با رویکرد آینده پژوهی
  حسین شکیبی*، سید محمود شبگو منصف، علی قلی پور سلیمانی صفحه 3

  این مطالعه با هدف طراحی مدل هم آفرینی ارزش برند با مشتری در صنعت لبنیات انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی انجام شده است. در بخش نخست و کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شده و با تعداد 11 نفر از خبرگان فعال در بازاریابی و صنعت لبنیات مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته انجام گرفت. سپس با استفاده از تحلیل کیفی گرنددتیوری، تعدادی مفاهیم استخراج و کدگذاری شاخص ها انجام پذیرفت. تم های اصلی حاصله از نتایج تحلیل کیفی عبارتند از: هم آفرینی ارزش راهبردی ، هم آفرینی ارزش سازمانی، هم آفرینی ارزش با کارکنان، هم آفرینی ارزش مشتری، استراتژی هم آفرینی ارزش برند، رقابت پذیری برند و مدیریت دانش سازمانی.سپس در بخش دوم و کمی پژوهش به اعتبار سنجی و غربالگری شاخص های به دست آمده در تحلیل کیفی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، پرداخته شد.در بخش سوم پژوهش به ارایه مدل هم آفرینی ارزش برند با مشتری در صنعت لبنیات با به کارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری مبادرت ورزیده شد. بر این اساس «رقابت پذیری برند» متغیر سطح اول یا وابسته است. متغیر «هم آفرینی ارزش مشتری» سطح دوم و «هم آفرینی ارزش راهبردی برند» و «هم آفرینی ارزش با کارکنان» سطح سوم هستند. متغیر « هم آفرینی ارزش سازمانی برند» در سطح چهارم قرار دارد و متغیر «مدیریت دانش سازمانی» سطج پنجم است. در نهایت «استراتژی هم آفرینی ارزش برند» نیز به عنوان متغیر سطج ششم و تاثیرگذارترین متغیر مدل تعیین شده است.

  کلیدواژگان: هم آفرینی ارزش برند، مشتریان، صنعت لبنیات
 • تاثیر شایستگی های منابع انسانی بر تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی
  طغیان باقری، رسول رنجبریان* صفحه 4
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر شایستگی های منابع انسانی بر تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان شاهین دژ می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گرداوری داده ها توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهرستان شاهین دژ است که 599 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب سازمانهای دولتی می باشد و با استفاده از فرمول کوکران 235 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت بررسی و تبیین فرضیه های تحقیق از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1992)، پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) و شایستگی کارکنان واو و همکاران (2015) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و از نرم افزارspss و pls smart برای محاسبه آلفای کرونباخ میانگین و جدول فراوانی، برای محاسبه تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و برآورد رابطه های میان متغیرهای پنهان مسیله و برازندگی مدل مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تایید می شوند. بر این اساس شایستگی های منابع انسانی بر ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان شاهین دژ تاثیر معناداری دارد.

  نتایج

  نتایج پژوهش، حاکی از آن است که کارکنان دارای شایستگی، از تعهد سازمانی بالا برخوردار هستند و توانمندی بالایی برای انجام وظایف خود دارند و در نتیجه اهداف سازمانی محقق می شود.

  کلیدواژگان: شایستگی، منابع انسانی، تعهد سازمانی، توانمندسازی
 • واکاوی ابعاد و مولفه های موثر بر تاب آوری روانی کارکنان کارگزاری های بورس اوراق بهادار در تهران با تکنیک دلفی فازی
  محمدهادی عسگری، مهدی خداپرست*، نازی محمودی صفحه 5

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر تاب آوری روانی کارکنان کارگزاری بورس اوراق بهادار در تهران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران و متخصصین در رشته های مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری می‎باشند که به روش هدفمند از آن ها نمونه گیری شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردیده و مورد پالایش قرار گرفته است. با توجه به تحلیلی که از روش دلفی فازی جهت تعیین ابعاد و مولفه‎های موثر بر تاب آوری روانی کارکنان کارگزاری بورس به اجرا در آمده است، 2 بعد، 3 مولفه و 29 شاخص شناسایی و تایید شده است. بعد تاب آوری رفتاری فرد در محیط کاری شامل دو مولفه به کارگیری خلاقیت و نوآوری فرد در محیط کاری و تمایلات شناختی اجتماعی شدن فرد در محیط کاری و بعد تاب آوری رفتاری شامل یک مولفه ایجاد ظرفیت برای تاب آوری شناسایی گردیده است. جهت تایید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. بنابر نتایج به دست آمده بار عاملی هر سه مولفه «به کارگیری خلاقیت و نوآوری فرد در محیط کاری» و «تمایلات شناختی اجتماعی شدن فرد در محیط کاری» و «ایجاد ظرفیت برای تاب آوری بیشتر» از مقادیر توصیه بیشتر بود و شاخص های برازش مدل مقادیر قابل قبولی را نشان داد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، کارگزاری های بورس، سلامت روان، تاب آوری روانی کارکنان، دلفی فازی
 • بررسی تاثیر هوش اخلاقی اسلامی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با رویکرد مدل معادله ساختاری
  لاله معصومیان*، داود کاوه، یاسر سالاری، زهرا انجم شعاع صفحه 6

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش اخلاقی اسلامی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی می باشد . بی تفاوتی سازمانی یک بحران خاموش است که تا مرز نابودی سازمان پیش می رود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، به تعداد حدود 450 نفر می باشند که با استناد به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 207 نفر از آنان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های ایجاد شده توسط محققین است که با استفاده از روایی محتوایی و با استفاده از روش اعتبارسنجی صوری و پایایی آن با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. روش تحلیل داده ها مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار مدل سازی آموس بود. یافته های پژوهش نشان داد، متغیر هوش اخلاقی اسلامی بیشترین تاثیر را با ضریب 96/0- بر بی تفاوتی به سازمان کارکنان این اداره کل داشته است. بعد از آن به ترتیب هوش اخلاقی اسلامی با ضریب 91/0- بر بی تفاوتی به ارباب رجوع، با ضریب 903/0- بر بی تفاوتی به همکار، با ضریب 902/0- بر بی تفاوتی به کار و با ضریب 85/0- بر بی تفاوتی به مدیر تاثیر معنادار داشته است. در نتیجه، هر چه هوش اخلاقی اسلامی کارکنان این اداره کل بالاتر باشد، بی تفاوتی به مدیر، سازمان، ارباب رجوع، همکار و کار آنها کمتر خواهد بود. این پژوهش آغازی خواهد بود برای تقویت هوش اخلاقی اسلامی کارکنان و مدیریت بی تفاوتی آنان به سرنوشت سازمان.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی اسلامی، بی تفاوتی سازمانی، اداره کل حفاظت محیط زیست، بحران خاموش
 • پیشایندها، مولفه ها و پیامدهای شایسته هراسی در سازمان های دولتی ایران
  نسرین ترک زبان، حجت طاهری گودرزی* صفحه 7

  شایسته هراسی نوعی ترس و نگرانی غیرعادی و هدفمند درباره تحقق شایسته سالاری است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین پیشایندها، مولفه ها و پیامدهای شایسته هراسی در سازمان های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای؛ و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی-کمی) بود.گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان علمی و اجرایی مبتنی بر نمونه گیری هدفمند؛ و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد.جامعه آماری شامل 852 نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش در تهران بود که نمونه آماری از بین آنها مبتنی بر روش تعیین حجم نمونه منطقی و با رویکرد نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 380 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون، و در بخش کمی مبتنی بر تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزیی انجام شد. پس از پیاده سازی متون مصاحبه، 126 عبارت کلیدی و 48 شاخص استخراج گردید که شامل سه بعد به عنوان پیشایندهای شایسته هراسی، دو بعد به عنوان مولفه های شایسته هراسی و چهار بعد به عنوان پیامدهای شایسته هراسی در سازمان های دولتی ایران بدست آمد. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد وضعیت متغیرها از نظر میانگین بزرگتر از حد متوسط ارزیابی می شود و قابل تعمیم از نمونه به جامعه است. همچنین با احتمال 95/0 روابط بین متغیرهای پژوهش در الگوی ساختاری مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: شایسته هراسی، شایسته سالاری، شایسته هراسی ذهنی، شایسته هراسی فرایندی، سازمان های دولتی ایران
|
 • Designing the infrastructure model for the implementation of knowledge management in public companies of Guilan province.
  Amir Shabanpour *, Mohammad Taleghani, Saheb Badri Page 1

  The purpose of this research is to identify the infrastructural factors affecting the implementation of knowledge management in public companies of Gilan province. In order to carry out this research, firstly, by examining the background of the research, the infrastructural indicators of the implementation of knowledge management were extracted and adjusted using the opinions of experts, and finally it became the questionnaire of this research, and a sample of 384 experts and managers of state-owned companies in Gilan province answered it. . Using the exploratory factor analysis technique, 5 infrastructure factors were identified. Naming and how the relationships between them were analyzed based on theoretical foundations in Delphi group panels, and as a result, the conceptual model of the research was presented. To test and evaluate the model, the technique of structural equations has been used. Of the 5 identified factors, motivation factor with a coefficient of 0.13, organizational maturity factor with a coefficient of 0.25, structural factor with a coefficient of 0.32 and technical factor with a coefficient of 0.23 have a significant impact on the implementation of knowledge management. The GOF criterion is equal to 0.43, which shows that the infrastructural conceptual model of knowledge management implementation in public companies of Gilan province has been confirmed with high fit and strong fit.

  Keywords: implementation of knowledge management, Organizational Factors, technology factors, cultural infrastructure, knowledge management infrastructure
 • The model for explaining the relationship between good character of managers, social capital and general social policies of Executive Headquarters of Farman Imam based on thematic analysis.
  Sanjar Salajeghe *, Shahin Sharafi, Samaneh Mehdizadeh, Navid Fatehi Raad, Mahdi Delgir Page 2

  Social capital is a valuable resource resulting from the network of relationships of a person or a social unit, which helps a lot in creating and sharing knowledge. Public policies are also the authoritative allocation of values for society. In the meantime, the existence of people with good character is always necessary in organizations. social capital and public policy, the present applied research aims to provide a model for explaining the relationship between the good character of managers, social capital and general social policies of the Executive Headquarters of Farman Imam , based on thematic analysis and with a nature A discovery was made. The sample of the qualitative part of the research included university professors, experts and senior managers of Farman Imam's executive staff, 22 people who were selected by theoretical sampling. Through semi-structured interviews with them, research data was collected and analyzed based on the process of thematic analysis. The developed model was given to the experts and thus its validity was confirmed. Its reliability was also confirmed based on retest reliability. In addition, the quality of the proposed model was verified using the Delphi method. The results of the theme analysis showed that the good character of managers includes 27 primary codes, 6 basic themes and 3 organizing themes. Also, general social policies were formed with 41 primary codes, 10 basic themes and 4 organizing themes and finally social capital with 25 primary codes, 6 basic themes and 2 organizing themes.

  Keywords: good character of managers, general social policies, Social capital, Thematic analysis, Executive Headquarters of Farman Imam
 • Presenting a co-creation model of brand value with customers in the dairy industry with a future research approach
  Hossein Shakibi *, Seyyed Mahmoud Shabgou Monsef, Ali Gholipour Soleimani Page 3

  This study was conducted with the aim of designing a co-creation model of brand value with customers in the dairy industry. The research method of the current study is mixed and it is done with two types of qualitative and quantitative approaches. In the first and qualitative part of the research, in order to collect data, interview questions were developed and in-depth and semi-structured interviews were conducted with 11 experts active in marketing and dairy industry. Then, using the qualitative analysis of grand theory, some concepts of extracting and coding indicators were done. The main themes resulting from the results of qualitative analysis are: strategic value co-creation, organizational value co-creation, value co-creation with employees, customer value co-creation, brand value co-creation strategy, brand competitiveness and organizational knowledge management. Then in the second and quantitative part of the research, validation and The screening of the indicators obtained in the qualitative analysis was done using the fuzzy Delphi technique. In the third part of the research, it was attempted to present the co-creation model of brand value with the customer in the dairy industry by applying the interpretive structural modeling method. Accordingly, "brand competitiveness" is the first or dependent variable. The variable "Co-creation of customer value" is the second level and "Co-creation of brand strategic value" and "Co-creation of value with employees" are the third level. The variable "co-creation of brand organizational value" is at the fourth level and the variable "organizational knowledge management" is at the fifth level. Finally,

  Keywords: Co-creation of brand value, customers, Dairy Industry
 • The effect of human resources competencies on organizational commitment and employee empowerment in government organizations
  Toghyan Baghery, Rasoul Ranjbarian * Page 4
  purpose

  The aim of the current research is to determine the effect of human resources competencies on organizational commitment and employee empowerment in government organizations of Shahindej city.

  Method

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of this research includes all employees of government organizations in Shahindej city, which is 599 people. The sampling method in this research is proportional stratified random according to government organizations and 235 people were determined using Cochran's formula. The data collection tool in this research is a standard questionnaire. In order to investigate and explain the research hypotheses, Allen and Mayer's organizational commitment questionnaire (1992), Spritzer's employee empowerment questionnaire (1995) and Wau et al.'s (2015) employee competence were used. To analyze data from descriptive statistics and inferential statistics according to the level of data measurement and from spss and pls smart software to calculate Cronbach's alpha, mean and frequency table, to calculate confirmatory factor analysis and path analysis and estimate the relationships between the hidden variables of the problem and fitness model was used.

  Findings

  The research results showed that all research hypotheses are confirmed. Based on this, human resource competencies have a significant effect on the dimensions of organizational commitment and the dimensions of employee empowerment in the government.

  Results

  The results of the research indicate that competent employees have high organizational commitment and have a high ability to perform their duties, and as a result, organizational goals are achieved.

  Keywords: competence, Human Resources, Organizational Commitment, empowerment
 • Analyzing the dimensions and components affecting the psychological resilience of employees of stock exchange brokerages in Tehran using the fuzzy Delphi technique.
  Mohammad Had Asgari, Mahdi Khodaparast *, Nazi Mahmoudi Page 5

  The purpose of this research is to identify the dimensions and components affecting the psychological resilience of stock exchange brokerage employees in Tehran. According to its purpose, the research method is practical and qualitative in terms of execution method, and the fuzzy Delphi method was used to collect information. The statistical population of this research includes 10 experts and experts in the fields of management, financial management, and accounting, who were sampled in a targeted manner and their opinions were extracted and refined using the fuzzy Delphi method. According to the analysis carried out using the fuzzy Delphi method to determine the dimensions and components affecting the psychological resilience of stock brokerage employees, 2 dimensions, 3 components and 29 indicators have been identified and confirmed. The dimension of behavioral resilience of a person in the work environment includes two components of applying creativity and innovation in the work environment and the cognitive tendencies of socialization of a person in the work environment, and the dimension of behavioral resilience includes a component of building capacity for resilience.In order to confirm the final research model, confirmatory factor analysis was performed. According to the obtained results, the factor load of all three components "applying individual's creativity and innovation in the work environment", "cognitive tendencies of socialization of the individual in the work environment" and "creating the capacity for greater resilience" were higher than the recommended values, and the model fit indices were acceptable values. shows.

  Keywords: resilience, stock brokerages, mental health, psychological resilience of employees.Fuzzy Delphi
 • Investigating the effect of Islamic moral intelligence on the organizational indifference of the employees of the General Department of Environmental Protection, Khorasan Razavi, using the structural equation model approach
  Laleh Masoomian *, Davod Kaveh, Yaser Salary, Zahra Anjomshoae Page 6

  The purpose of the study is to investigate the effect of Islamic moral intelligence on the organizational indifference of employees of the General Department of Environmental Protection of Khorasan Razavi. Organizational indifference is a silent crisis that leads to the destruction of the organization.This research is applied in terms of purpose and survey in terms of nature and method. The statistical population includes all the employees of this Department , in the number of 450 people, and based on the sampling table of Karjesi and Morgan, 207 of them were selected by simple random sampling. The research tool is researcher-made questionnaires, which were determined using content validity using face validity method, and reliability was determined using internal consistency using Cronbach's alpha method. The method of data analysis was structural equation model using Amos modeling software. The findings showed that the variable of Islamic moral intelligence had the greatest effect with a coefficient of -0.96 on the organizational indifference of employees and Islamic moral intelligence with a coefficient of -0.91 on indifference to clients, with a coefficient of -0.903 on indifference to colleagues, with a coefficient of -0.902 on indifference to work and with a coefficient of -0.85 on indifference It has had a significant impact on the manager. As a result, the higher the Islamic moral intelligence of the employees , the less indifference to the manager, organization, clients, colleagues and their work. This research will be the beginning to manage indifference of employee to the fate of organization.

  Keywords: Islamic moral intelligence, Organizational apathy, Department of Environmental Protection, Silent crisis
 • Causes, Components, and Consequences of Merit-phobia in Iranian Public Organizations
  Nasrin Torkzaban, Hojjat Taheri Goodarzi * Page 7

  Merit-phobia is an abnormal and purposeful fear and concern about the realization of meritocracy. Therefore, the present research was conducted with the aim of determining the causes, components, and consequences of merit-phobia in Iranian public organizations. The research was an applied-developmental study that used mixed data (qualitative-quantitative). Data for the qualitative section was gathered using semi-structured interviews with 17 academic and executive elites selected through purposive sampling. In the quantitative section, data was gathered using a questionnaire. The statistical population included 852 Ministry of Education employees in Tehran, of whom 380 subjects were selected using random sampling and a logical sample size. Thematic analysis was used to analyze qualitative data, and structural equation modeling and partial least squares were used to analyze quantitative data. Following the transcription of the interviews, 126 key phrases and 48 indices were extracted, which included three dimensions as causes of merit-phobia, two dimensions as components of merit-phobia, and four dimensions as consequences of merit-phobia in Iranian public organizations. The quantitative findings demonstrated that the variables in terms of mean were higher than average, allowing generalization from the sample to the statistical population. Furthermore, the relationship between research variables was confirmed with a probability of 0.95 in structural modeling.

  Keywords: Merit-phobia, meritocracy, Mental Merit-phobia, Procedural Merit-phobia, Iranian Public Organizations