فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی
پیاپی 70 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهرداد کیانی، داود عندلیب اردکانی*، حبیب زارع احمدآبادی، سید حیدر میرفخرالدینی صفحات 1-43

  اقتصاد مدور و صنعت 4.0 مفاهیمی هستند که در سال های اخیر توجه زیادی را از سوی کسب وکارها و دانشگاه ها به خود جلب کرده است و در حال حاضر توسط بسیاری از دولت ها در سراسر جهان ترویج می شوند. هم افزایی این مفاهیم توانایی حرکت بیشتر به سمت جامعه پایدار را فراهم می سازد و مسایل زیست محیطی و اقتصادی مدیریت عملیات سازمان ها را حل می کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر توانمندسازهای موثر بر پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد است. بدین منظور در مرحله اول تحقیق، با بررسی مقالات مختلف و استفاده از روش فراترکیب، توانمندسازهای مرتبط شناسایی و دسته بندی گردید که حاصل آن شناسایی 15 توانمندساز در 4 بعد اقتصادی، منابع انسانی، سازمانی-مدیریتی و زیرساختی بود. در مرحله دوم جهت بررسی روابط علی و معلولی از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در بعد اقتصادی، «تخصیص بودجه جهت اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0» و «تحریک تقاضا برای محصولات مدور»؛ در بعد منابع انسانی «آموزش و توسعه کارکنان» و «فرهنگ سازمانی»؛ در بعد سازمانی-مدیریتی «حمایت و تعهد مدیریت ارشد» و «همکاری و شبکه سازی با شرکای زنجیره تامین (همزیستی صنعتی)»؛ و در نهایت در بعد زیرساختی، «توسعه استانداردها و زیرساخت های فناوری اطلاعات» و «امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی» به ترتیب تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین توانمندسازها برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد محسوب می شوند. نتایج نشان میدهد که کارخانجات شیشه سازی یزد برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 باید به توانمندسازهای اقتصادی و زیرساختی توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: اقتصاد مدور، انقلاب صنعتی چهارم (صنعت 4.0)، پایداری، توانمندساز، دیمتل فازی
 • فاطمه ارجمندی، پروانه سموئی* صفحات 45-87

  برنامه ریزی و زمان بندی اتاق های عمل و تجهیزات موردنیاز از ابعاد هزینه ای، اجتماعی و اصول بهداشتی برای مدیران بیمارستان بسیار حایز اهمیت است. چراکه اتاق های عمل یکی از منابع درآمدی بیمارستان هاست که می توانند خدمات موردنیاز بیماران اورژانسی که به صورت تصادفی وارد می شوند و بیماران انتخابی که جراحی شان از قبل برنامه ریزی را ارایه نمایند. ازآنجاکه برخی وسایل مورداستفاده در اتاق های عمل برای هر بار استفاده نیازمند استریل شدن هستند و در دنیای واقعی با توجه به دلایل مختلف نظیر شرایط جسمی هر بیمار، مدت زمان جراحی ها دقیقا غیرقطعی هستند، در این پژوهش، برای اولین بار، علاوه بر در نظر گرفتن عدم قطعیت زمان های غیرقطعی جراحی برای بیماران اورژانسی و انتخابی، یک مدل ریاضی یکپارچه دو هدفه استوار سناریو محور ارایه می گردد. در این مدل، ضمن حداقل سازی هزینه اتاق های عمل، بخش استریل و جریمه های تاخیر در جراحی، زمان تکمیل آخرین عمل نیز حداقل می شود. حل مسایل با ابعاد متفاوت و تحلیل حساسیت های مختلف همگی تاییدکننده اعتبار و صحت مدل از دیدگاه مدیران بیمارستان ها می باشند.

  کلیدواژگان: اتاق های عمل، بخش استریلیزاسیون، عمل های اورژانسی، عمل های انتخابی، رویکرد بهینه سازی استوار
 • ماریه نعمتی زاده، علیرضا امیرتیموری*، سهراب کردرستمی، لیلا خوش اندام صفحات 89-127

  صنعت برق یکی از صنایع مهم و اساسی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می آید. از این رو ارزیابی عملکرد این صنعت و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از بخش های آن اعم از بخش تولید، انتقال و توزیع می تواند موجب بهبود رشد اقتصادی در زمینه های مختلف شود. با توجه به اهمیت بخش انتقال، در مطالعه حاضر عملکرد 16 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1390 تا 1398 با توجه به اثر متغیرهای زمینه ای بر کارایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا از دو تکنیک تحلیل پوششی داده ها و حداقل مربعات معمولی به ترتیب جهت تعیین امتیاز کارایی و تخمین اثر متغیرهای زمینه ای بر کارایی استفاده می شود. به این منظور در مرحله نخست، کارایی تکنیکی هر یک از شرکت ها با توجه به ورودی ها و خروجی های مختص آن ها بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شود. در مرحله دوم لگاریتم مقدار کارایی به دست آمده بر روی متغیرهای زمینه ای رگرسیون می شود تا میزان اثر آن ها بر کارایی تعیین گردد. باقی مانده حاصل از رگرسیون صورت گرفته تحت عنوان توان مدیریتی معرفی می شود. در پایان با توجه به کارایی اصلاح شده پس از حذف اثر متغیرهای زمینه ای معیاری برای رتبه بندی شرکت ها ارایه می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، حداقل مربعات معمولی، متغیر زمینه ای، توان مدیریتی، رتبه بندی
 • احمد ابراهیمی*، لعیا الفت، مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد صفحات 129-172

  پژوهش حاضر طراحی زنجیره تامین چهار سطحی کالاهای فاسدشدنی شامل کارخانجات تولیدی، مراکز توزیع، عمده فروشان و خرده فروشان در شرایط عدم اطمینان در پارامترهای مهم را مدنظر قرار داده است و به منظور اتخاذ تصمیمات مهم در سطوح استراتژیک و تاکتیکال از جمله مکان، تعداد و اندازه مراکز توزیع و عمده فروشان، سطح موجودی در مراکز انبارش کالا، تعیین میزان جریان کالا میان تسهیلات در سطوح مختلف زنجیره تامین و همچنین انتخاب نوع وسیله حمل و نقل کالا میان تسهیلات از یک مدل ریاضی سه هدفه بهره می برد. اهداف شامل حداقل سازی هزینه کل مورد انتظار در زنجیره تامین، دستیابی به کمترین زمان سفر کالا در زنجیره و در عین حال حداقل نمودن میزان انحراف از تقاضای مشتریان می باشد. مدل ارایه شده تلاش می کند ضمن توجه به عدم اطمینان محیطی و در نظر گرفتن سناریوهای عملیاتی مختلف و همچنین رویکرد احتمالی در پارامترهای مهم، با در نظر گرفتن دوره عمر محصول، نرخ متفاوت فساد کالا در تسهیلات مختلف انبارش، ظرفیت متفاوت تسهیلات در سناریوهای مختلف و همچنین در نظر گرفتن روش های مختلف حمل و نقل محصول با نرخ های مختلف فساد کالا، نقصان تحقیقات قبلی در حوزه طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی را پوشش دهد. با توجه به چند هدفه بودن مدل و همچنین لزوم ایجاد انعطاف در تصمیم گیری برای تصمیم گیران، این پژوهش از تکینک محدوده میان بخشی نرمال (NBI) که به تصمیم گیرندگان امکان انتخاب مطلوب ترین راه حل با توجه به درجه اهمیت اهداف مختلف را می دهد استفاده نموده است. به منظور حل مدل ریاضی از نرم افزار GAMS 24 و حل کننده MILP استفاده شده است.

  کلیدواژگان: طراحی زنجیره تامین، کالای فاسدشدنی، مدل‏سازی ریاضی، عدم اطمینان، تکنیک محدوده میان بخشی نرمال
 • شهریار مرزبان، مرتضی شفیعی*، محمدرضا مظفری صفحات 173-225

  رشد نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی درباره تاثیرات زنجیره تامین مواد غذایی و چالش های زیادی در صنعت مواد غذایی وجود دارد، منجر به فشار زیادی از انواع ذینفعان به منظور بهبود عملکرد پایداری چرخه عمر محصولات فاسدشدنی شده است. در این پژوهش به دنبال ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار محصولات فاسد شدنی در صنایع غذایی هستیم. ساختار زنجیره تامین پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه های خارجی و داخلی و پیدا کردن شکاف مطالعاتی، از یک زنجیره تامین چهار مرحله ای تشکیل شده که متغیرهای ورودی و خروجی آن بر اساس محصولات فاسد شدنی و ابعاد سه گانه پایداری انتخاب شدند. به همین منظور در راستای شناخت و استخراج شاخص های موثر ورودی و خروجی و واسطه ای به منظور محاسبه ارزیابی کارایی نسبی زنجیره تامین در بخش های مختلف، مطالعات میدانی و کتابخانه ای گسترده ای بر روی متغیرها و شاخص های موجود در زمینه فعالیت های مختلف زنجیره تامین صورت گرفت. درنهایت بعد از انتخاب شاخص ها به بررسی میزان کارایی زنجیره تامین ارایه شده و رتبه بندی واحدهای کارا پرداختیم. به علت ماهیت اصلی پژوهش مواد فاسد شدنی، جامعه آماری پژوهش شامل 18 کارخانه لبنیاتی و گوشتی از استان فارس در ایران مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پوششی داده های شبکه ای و به منظور مدل سازی و حل آن از نرم افزار WinQsb استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بیشترین مشکلات ناکارایی شرکت های مورد مطالعه مربوط به بخش تامین کنندگان می باشد، بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در جهت کارایی شرکت ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار، محصولات فاسد شدنی، صنایع غذایی
 • فهیمه تنهایی* صفحات 227-260

  خط مونتاژ ترکیبی به دلیل ویژگی های خاص و انعطاف نسبت به تغییرات ناگهانی تقاضاها، مورد استقبال بسیاری از تولید کنندگان صنعتی قرار گرفته است. این مقاله ، رویکردی نوین در بحث ارتباط با مشتریان را مورد بحث و بررسی قرار داده است که نتایج آن نشان دهنده مدیریت مناسب تقاضا است. مدل پیشنهادی، به سفارشات اولویت دار توجه بیشتری در رقابت با دیگر تولیدکنندگان دارد و یک خط پیشتاز تولیدی به صورت موازی و با سرعت بیشتر نسبت به خط اصلی تعریف می نماید. با توجه به روند سریع تغییرات محیطی، یکی دیگر از مواردی که می توان برای افزایش انعطاف پذیری در محیط سفارش مبنا در نظر گرفت ایجاد شرایطی برای بالانس مجدد خط می باشد به طوری که بتوان به صورت همزمان هم بار کاری را متعادل نمود و هم هزینه های تخصیص را کاهش داد. در این مقاله، بالانس مجدد خط نیز مورد نظر بوده و در مدل سازی وارد می گردد و کمینه کردن هزینه های آن به عنوان هدف دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین در این مقاله یک مسیله چندهدفه بالانس خط با بررسی مسایل بالانس مجدد و بالانس عمودی پیشنهاد می شود. در این مسیله برای حل از الگوریتم تجزیه بندرز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد روش های دقیق توانایی حل مسایل سایز بزرگ در زمان منطقی را ندارد اما زمان حل برای روش تجزیه بندرز، با توجه به سایز مسیله نشان دهنده کارایی مناسب این الگوریتم است.

  کلیدواژگان: خطوط مونتاژ، محیط سفارش مبنا، بالانس خط، خطوط موازی تولیدی
 • داود دهقان، کیامرث فتحی هفشجانی*، جلال حقیقت منفرد صفحات 261-296

  آلایندگی‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎دفن‎ ‎زیست‎ ‎توده،‎ ‎سود‎ ‎انرژیهای زیست‎ ‎توده‎ ‎و‎ ‎تقاضای‎ ‎شدید‎ ‎برای‎ ‎انرژی،‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎شبکه‎ ‎زنجیره‎ ‎تامین‎ ‎زیست‎ ‎توده‎ ‎را‎ ‎بیشتر‎ ‎نموده‎ ‎است. هدف‎ ‎این‎ ‎پژوهش،‎ ‎طراحی‎ ‎مدل‎ ‎شبکه‎ ‎زنجیره‎ ‎تامین‎ ‎زیست‎ ‎توده‎ ‎با‎ ‎رویکرد‎ ‎اقتصادی‎ ‎‏ و زیست مجیطی، برای کاهش هزینه و کربن در شبکه زنحیره ‏تامین زیست‎ ‎توده است. عمده‎ ‎ترین‎ ‎شکافهای‎ ‎پژوهشی‎ ‎برطرف‎ ‎شده‎ ‎عبارتند‎ ‎از‎ ‎تعیین‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎زیست‎ ‎توده ها‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎خروجیهای‎ ‎مطلوب‎ ‎و‎ ‎نامطلوب‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎همزمان‎ ‎اختلال‎ ‎در‎ ‎عرضه‎ ‎مواد‎ ‎اولیه‎ ‎و‎ ‎تقاضای‎ ‎محصول‎ ‎نهایی‎ ‎است. مدل‎ ‎ریاضی،‎ ‎برنامه ریزی‎ ‎خطی‎ ‎عدد‎ ‎صحیح‎ ‎مختلط‎ ‎می‎ ‎باشد‎. ‎تابع‎ ‎اول،‎ ‎کمینه‎ ‎سازی‎ ‎هزینه‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎تابع‎ ‎دوم،‎ ‎کمینه‎ ‎سازی‎ ‎میزان‎ ‎پخش‎ ‎کربن‎ ‎است.‏‎ ‎برای‎ ‎تک‎ ‎هدفه‎ ‎کردن‎ ‎تابع،‎ ‎تحت‎ ‎عدم‎ ‎قطعیت،‎ ‎از‎ ‎مدل‎ ‎ریاضیTH ‎‏ فازی استفاده‎ ‎گردیده‎ ‎است. عدم‎ ‎قطعیت‎ ‎و‎ ‎اختلال‎ ‎با‎ ‎سناریوسازی‎ ‎بررسی شده است. اعتبارسنجی‎ ‎مدل،‎ ‎در‎ ‎یک مورد‎ ‎مطالعه‎ ‎در‎ ‎استان‎ ‎فارس‎ ‎است. بنا به یافته‎ ‎ها، ساخت‎ ‎چهار‎ ‎نیروگاه‎ ‎با‎ ‎ظرفیتهای‎ ‎متفاوت‎ ‎در‎ ‎غرب‎ ‎و‎ ‎شرق‎ ‎شیراز،‎ ‎جهرم‎ ‎و‎ ‎کازرون،‎ ‎توجیه‎ ‎پذیر‎ ‎است‎.‎مدل پیشنهادی توانست به میزان 1/2درصدپیش بینی دقیقتری از میزان برق تولیدی ارایه نماید.‏‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎حساسیت‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎پارامترهای‎ ‎روش‎ TH ‎و‎ ‎بر‎ ‎روی‎ ‎تغییر‎ ‎مقادیر‎ ‎تقاضای‎ ‎مشتریان،‎ ‎مطابق پیش‎ ‎بینی‎ ‎ها‎ ‎است.‏‎ ‎نتیجه‎ ‎اینکه‎ ‎مدل‎ ‎پیشنهادی،‎ ‎عملکرد‎ ‎خوبی‎ ‎دارد. و‎ ‎توانسته‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎ادغام‎ ‎رویکرد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎زیستمحیطی،‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎هزینه،‎ ‎مقرون‎ ‎به‎ ‎صرفه‎ ‎باشد‎ ‎و در‎ ‎کاهش‎ ‎میزان‎ ‎انتشار گازهای‎ ‎گلخانه‎ ‎ای‎ ‎جذاب‎ ‎باشد‎ ‎وهم‎ ‎اینکه‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎امنیت‎ ‎و‎ ‎پایداری‎ ‎انرژی،‎ ‎موفق‎ ‎عمل‎ ‎نماید

  کلیدواژگان: شبکه زنجیره تامین زیست توده، برنامه ریزی احتمالی، تنوری فازی، برنامه ریزی ریاضی
|
 • Mehrdad Kiani, Davood Andalib Ardakani *, Habib Zare Ahmadabadi, Seid Heydar Mirfakhraddini Pages 1-43

  Circular economy and Industry 4.0 are concepts that have garnered significant attention from businesses and universities in recent years. They are currently being promoted by many governments worldwide. The synergy between these two concepts offers the potential to move towards a more sustainable society and address the environmental and economic challenges related to managing organizational operations. This research aims to analyze the factors enabling the implementation of circular economy and Industry 4.0 in the supply chain of Yazd glass factories. In the initial phase of the research, a review of various articles was conducted using the meta-synthesis method to identify and categorize relevant enablers. This process resulted in the identification of 15 enablers categorized into four dimensions: economic, human resources, organizational management, and infrastructure. In the subsequent step, the Fuzzy DEMATEL technique was employed to examine the cause-and-effect relationships. The findings indicate that, within the economic dimension, the most influential enablers are "budget allocation for the implementation of circular economy and Industry 4.0" and "stimulation of demand for circular products." In the human resources dimension, "training and development of employees" and "organizational culture" play crucial roles. In the organizational-management dimension, "support and commitment of senior management" and "cooperation and networking with supply chain partners (industrial coexistence)" are highly significant. Lastly, within the infrastructure dimension, "development of information technology standards and infrastructures" and "security and protection of intellectual property rights" are considered the most effective enablers for the implementation of circular economy and Industry 4.0 in the Yazd glass factories. The results indicate that the Ardakan glass factories of Yazd should prioritize attention to economic and infrastructural enablers when implementing circular economy and Industry 4.0.

  Keywords: Circular Economy, Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), sustainability, Enabler, Fuzzy DEMATEL
 • Fatemeh Arjmandi, Parvaneh Samouei * Pages 45-87

  Planning and scheduling operating rooms and required equipment is very important for hospital managers from the perspective of cost, social, and health principles. Because operating rooms are one of the sources of income for hospitals that can provide the services needed by emergency patients who arrive randomly and elective patients whose surgery is preplanned. Since some tools used in operating rooms need to be sterilized each time, and in the real world, due to various reasons such as the physical condition of each patient, the duration of surgeries is uncertain, in this research, as well as considering the uncertainty of surgery times for emergency and elective patients, a robust scenario-based integrated mathematical model with two objective functions is presented. In this model, in addition to minimizing the cost of operating rooms, sterile section, and penalties for delay in surgery, the competition time of the last operation is minimized. Solving several problems and different sensitivity analyses confirmed the validation of the presented model from the viewpoint of the hospital managers.

  Keywords: operating rooms, sterilization section, emergency operations, elective operations, robust optimization approach
 • Maryeh Nematizadeh, Alireza Amirteimoori *, Sohrab Kordrostami, Leila Khoshandam Pages 89-127

  The electricity industry plays a pivotal role in a country's economic growth and development. Therefore, it is imperative to assess its performance and identify the strengths and weaknesses of its different sectors, such as production, transmission, and distribution, to enhance economic growth in diverse areas. Given the significance of the transmission sector, this research focuses on analyzing and evaluating the performance of 16 regional electricity companies in Iran from 1390 to 1398, with the aim of comprehending the impact of contextual variables on efficiency. To achieve this, the study will utilize two techniques - Data Envelopment Analysis (DEA) and Ordinary Least Squares (OLS) - to determine the efficiency score and estimate the effect of contextual variables on efficiency, respectively. In the first stage, the DEA technique is employed to calculate the technical efficiency of each company, considering their specific inputs and outputs. In the second stage, the logarithm of the efficiency scores obtained is regressed on contextual variables to establish their effect on efficiency. The residual derived from the regression is referred to as managerial ability. Finally, the companies are ranked based on their modified efficiency after removing the impact of contextual variables.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Ordinary Least Squares, Contextual variable, Managerial Ability, Ranking
 • Ahmad Ebrahimi *, Laya Olfat, Maghsood Amiri, MohammadTaghi Taghavifard Pages 129-172

  The current research has considered the design of the four-level supply chain of perishable goods, including manufacturing factories, distribution centers, wholesalers, and retailers, in conditions of uncertainty in important parameters. The aim is to make strategic and tactical decisions, including the location, number, and size of distribution centers and wholesalers, stock levels in stocking centers, determining the flow of goods between facilities at different supply chain levels, and choosing the type of means of transporting goods between facilities. This is achieved through a three-objective mathematical model. The goals include minimizing the expected total cost in the supply chain, achieving the shortest travel time of goods in the chain, and at the same time minimizing the amount of deviation from customer demand. The presented model tries to pay attention to environmental uncertainty and consider different operational scenarios, as well as the possible approach in important parameters. This takes into account the product life cycle, the different rate of spoilage of the goods in different storage facilities, the different capacity of the facilities in different scenarios, and considering different methods of product transportation with different rates of product spoilage. All of this aims to cover the lack of previous research in the field of perishable goods supply chain design. Considering the multi-objective nature of the model and the need to create flexibility in decision-making for decision-makers, this research uses Normal Boundary Intersection (NBI), which allows decision-makers to choose the most optimal solution according to the importance of different goals. GAMS 24 software and MILP solver were used to solve the mathematical model.

  Keywords: Supply Chain Design, Perishable Product, Mathematical Modeling, Uncertainty, Normal Boundary Intersection
 • Shahryar Marzban, Morteza Shafiee *, MohammadReza Mozaffari Pages 173-225

  There is a growing concern about the social and environmental impact of the food supply chain, and the food industry faces numerous challenges. This has created significant pressure from various stakeholders to enhance the sustainable performance of the life cycle of perishable products. In this study, we aim to assess the sustainability of the supply chain for perishable products in the food industry. After examining both external and internal factors and identifying a research gap, the structure of the present study involves a four-stage supply chain. Input and output variables were selected based on perishable products and the three dimensions of sustainability. To achieve this goal, we conducted field and library studies to identify and extract relevant input, output, and intermediary indicators for evaluating the relative efficiency of supply chains in various sectors. Subsequently, we examined the supply chain's efficiency and ranked the efficient units. Given the primary focus on perishable materials, our study involved 18 dairy and meat factories in Fars province as the statistical population. We utilized WinQSB software to analyze network downtime and to model and solve the data. The results highlight that the most significant challenges faced by the companies are in the supply sector. Based on these findings, we provide recommendations for companies to enhance their performance.

  Keywords: sustainable supply chain, sustainable supply chain performance evaluation, perishable products, Food industry
 • Fahimeh Tanhaie * Pages 227-260

  The mix model assembly line has attracted the attention of many industrial manufacturers due to its special features and the ability to adapt to market changes. This article has discussed and investigated a new approach in relation with customers, the results of which indicate the proper management of demand. The proposed model pays more attention to priority customers, and a parallel production line is defined that is faster than the main line and has workers with special skills. According to the rapid process of environmental changes, one of the things that can be considered to increase flexibility in the make to order environment is to set the conditions for rebalancing the line. In this article, the rebalancing of the line is also considered and included in the modeling, and the minimization of its costs is considered as another goal. Therefore, in this article, a multi-objective line balancing problem is proposed by examining rebalancing and vertical balancing problems. Benders decomposition algorithm is used to solve this problem. The results show that exact methods do not have the ability to solve large-sized problems in a reasonable time, but the solution time for Bander's decomposition method, considering the size of the problem, shows the appropriate efficiency of this algorithm.

  Keywords: Mix model Assembly lines, make to order environment, line balancing, parallel production lines
 • Davod Dehghan, Kiamars Fathi Hafshejani *, Jalal Haghighat Monfared Pages 261-296

  The importance of mass biology has increased due to pollution caused by biomass burial, the profitability of biomass energy, and the demand for energy in the supply chain network. The goal of this research is to design a model for the biomass supply chain network with an economic and ecological approach to reduce costs and carbon emissions. Research gaps have been addressed, which include determining desired and undesired process outputs, along with simultaneously examining material supply disruptions and final product demand. The mathematical model used is a mixed-integer linear programming model. The primary objective is to minimize costs, and the secondary objective is to minimize carbon emissions. To address this in a single-target function under uncertainty, the fuzzy TH mathematical model has been employed. Uncertainty and disruptions have been studied through scenario building. The model's validation includes a case study in Fars province, where the findings justify the construction of four power plants. The proposed model improved the accuracy of electricity production predictions by 2.1 percent. An analysis and sensitivity study was performed on the TH method's parameters and changes in customer demand values according to predictions. The results show that the proposed model performs well, achieving cost-effectiveness through the integration of economic and ecological approaches. It also successfully reduces greenhouse gas emissions, enhances energy security and stability, and demonstrates a positive impact.

  Keywords: Biomass supply chain network, probabilistic programming, Fuzzy Theory, Mathematical Programming