فهرست مطالب

فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
پیاپی 90 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/12
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رضا سفیری صفحات 1-13

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مشارکت در خلق ارزش بر مقبولیت برند با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی مشتریان و تعهد موثر انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی به روش پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خریداران برند های موجود در مجموعه ایران مال تهران است که 450 نفر از این افراد به عنوان نمونه بر طبق قاعده کلاین (2011) انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده از پرسشنامه موندو و همکاران (2022) با 30 سوال استفاده شد. روایی واگرا و همگرا ابزار فوق به تایید رسید. پایایی نیز به وسیله آزمون آلفای کرونباخ و آزمون پایایی ترکیبی مورد بررسی واقع شد. نرم افزار مورد استفاده Spss نسخه 26 و smart pls نسخه 3 بودند. در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در سطح اطمینان 95/0 و سطح خطای 05/0 نشان داد مشارکت در خلق ارزش بر مقبولیت برند با ضریب مسیر 433/0 تاثیرگذار است. همچنین توانمند سازی مشتری به عنوان میانجی جزیی بین مشارکت در خلق ارزش و مقبولیت برند عمل می نماید. در نهایت براساس تحلیل اثر میانجی مشخص شد تعهد موثر نمی تواند به عنوان میانجی بین مشارکت در خلق ارزش و مقبولیت برند ایفا نقش نماید.

  کلیدواژگان: مشارکت در خلق ارزش، مقبولیت برند، توانمند سازی مشتریان، تعهد موثر
 • زهرا نجفی، میثم فدایی واحد صفحات 14-34

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت می باشد. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1368 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1392 تا 1400 می باشد. نتایج نشان می دهد، احساسات خوش بینانه سرمایه گذار که انتشار سهام با هزینه پایین را تسهیل می کند، از کم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه جلوگیری کرده و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و احساسات خوش بینانه سرمایه گذار که انتشار سهام با هزینه پایین را تسهیل می کند، مدیران را به هدر دادن منابع کم هزینه برای سرمایه گذاری در پروژه های تحقیق و توسعه که به عملکرد شرکت آسیب می رسانند، سوق نمی دهد. همچنین احساسات بدبینانه سرمایه گذار که خرید مجدد سهام را تشویق کرده و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را از بین می برد، باعث کاهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شده و به عملکرد شرکت آسیب می رساند. چنانچه شرکت ها پس از اعلام خرید مجدد سهام و در صورت وجود احساسات بدبینانه سرمایه گذار، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه را افزایش دهند (رابطه منفی بین عملکرد شرکت و مخارج تحقیق و توسعه) عملکرد بدتری را تجربه نمی کنند؛ و در نهایت نتایج نشان داد، مدیرانی که احساسات سرمایه گذاران را کنترل می کنند، احتمالا در پروژه های تحقیق و توسعه ای سرمایه گذاری کرده اند که عملکرد شرکت را کاهش نمی دهد. در ارتباط با نتایج حاصل شده می توان بیان داشت که احساسات سرمایه گذار در شرایط گوناگون، شرایط تامین مالی سهام را تغییر می دهد که بر انگیزه های تحقیق و توسعه شرکت ها و در نتیجه عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. بر همین مبنا پژوهش حاضر، تاثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت را هنگامی که احساسات سرمایه گذار بر قیمت سهام تاثیر می گذارد، مورد بحث قرار داده و نشان می دهد که تحقیق و توسعه عموما عملکرد شرکت را در دوره های خوش بینی بهبود می بخشد و در دوره های بدبینی با کاهش روبرو می کند.

  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذار، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، عملکرد شرکت
 • محمدرضا معنوی امین، فتاح میکاییلی، محمدتقی تقوی فرد صفحات 35-51

  در دنیای پر از نوسانات و تغییرات امروز، موفقیت سازمان ها به شدت به اتحاد و همسویی تمامی اجزای سازمان در راستای اهداف استراتژیک خود وابسته است. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهی که سازمان ها اکنون در زمینه فناوری اطلاعات انجام می دهند، استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، بسیار حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های بیمارستان های تامین اجتماعی استان زنجان، انجام شده است. همچنین در این تحقیق، میزان همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی های سازمانی در بیمارستان های تامین اجتماعی استان زنجان ارزیابی شده است. نمونه گیری از مدیران بیمارستان های تامین اجتماعی استان با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. برای تحلیل داده ها، دو نرم افزار SPSS و PLS به کار گرفته شده و تحلیل های توصیفی و استنباطی انجام گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیمارستان های تامین اجتماعی در سطح چهارم از همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار قرار دارند. بر اساس این نتایج، چشم انداز و استراتژی برای بهبود سطح همسویی استراتژیک در این سازمان ها، حرکت به سوی سطح پنجم همسویی استراتژیک می باشد. به این منظور، نیاز به تدوین استراتژی های جزیی مناسبی جهت ارتقای سطح همسویی استراتژیک در این سازمان ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: همسویی استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سازمان، سطح همسویی، همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات
 • سیده محدثه فتحی، داود گرجی زاده صفحات 52-62

  پژوهش حاضر با هدف نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی در بین المللی سازی محصولات شرکت صورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384 نفر از مدیران شرکت های بین المللی، در استان مرکزی می باشد. برای تعیین حجم نمونه 120 مدیر در نظر گرفته شده است که بااستفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب می شوند. در روش و ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش تجاری تام و الیویرا (2016)، پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 1999 (تورنگ لین و همکاران، 2005) و پرسشنامه بین المللی شدن شرکت ها صباغ کرمانی و اسفندیانی (1385) استفاده شد. داده ها به وسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ای آماری در فصل چهارم نشان داد هوش تجاری و چابکی سازمانی بر بین المللی سازی محصولات شرکت تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: هوش تجاری، چابکی سازمانی و بین المللی شدن شرکت ها
 • وحید اسکو، مهدی رستمی صفحات 63-81

  در صورتی که صورت های مالی یک شرکت قابلیت مقایسه بالایی با سایر شرکت ها داشته باشند آنگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی قادرند با بررسی عملکرد آن شرکت پی ببرند. عدم وجود ثبات در شرایط اقتصاد کلان به طوری که نتوان چشم انداز روشن و شفاهی از آینده ترسیم نمود موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و صاحبان سرمایه نمی توانند بازده بلندمدت سرمایه ی خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند، همچنین موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه گذاری و در نتیجه ایستایی و رکود اقتصادی می گردد. در تحقیق حاضرارتباط عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مقایسه پذیری صورت مالی مورد بررسی قرار گرفته است... این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی با روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر سود تقسیمی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان سیاست اقتصادی، سود تقسیمی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز
 • محمدحسن شکی، ام البنین قاسمی حاجی، سیاوش غلامی ورازگاهی صفحات 82-92

  پژوهش حاضر با هدف بررسیرابطه بین مولفه های برنامه های درسی با تربیت اخلاقی دانش آموزان صورت گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای میدانی می باشد و با بهره گیری از دو پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بابل در سال 1400 – 1401 بوده که از بین آنها 317 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامه های ارزیابی برنامه درسی با 32 سیوال که توسط مرشادی و تربیت اخلاقی با 39 سیوال که توسط مقیم زاده در سال 1393 طراحی شدند پاسخ دادند. منظور توصیف داده ها، از روش های آماری از قبیل آمار توصیفی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف وآزمون نرمالیته، آزمون پیرسون و ازمون رگرسیون استفاده شده است. کلیه جداول و نمودارهای توصیفی و همچنین آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم‎ افزار SPSS نسخه ی 22 SPSS تفسیر شدند. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های ارزشیابی درسی از منظر نمونه آماری با تربیت اخلاقی دارای ارتباط می باشد و برنامه درسی به حضور لحظه به لحظه و ارتباط عملی معلم با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر و سایر پرسنل اداری و آموزشی با یکدیگر در کلاس درس و محیط درس وابسته است. دانش آموزان از طریق تحلیل و تفسیر ادراکات خود، برنامه درسی را درک می کنند و در واقع برنامه درسی پاسخی است به آنچه که در محیط آموزشی مشاهده می کنند، می شنوند و برخورد می کنند، احساس می کنند، یاد می گیرند و انجام می دهند.

  کلیدواژگان: برنامه های درسی، تربیت اخلاقی، ارزشیابی، روش های یاددهی و یادگیری
 • علی شادمهری، مریم مصلح صفحات 93-107

  امروزه جلب رضایت مشتریان رمز موفقیت هر سازمانی می باشد که بهره گیری از مدیریت ارتباط با مشتری و بازیابی خدمات به عنوان استراتژی های کسب مزیت رقابتی محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری با تعدیلگری بازیابی خدمات در صنعت کفش و چرم استان تهران می باشد. لذا پژوهش حاضر از نظرهدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان صنعت کفش و چرم استان تهران می باشد که با استفاده از جدول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS بهره گرفته ایم. نتایج نشان داد که بازیابی خدمات تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری را تعدیل نمی کند. همچنین نقش تعدیلگری بازیابی خدمات بر تاثیر جذب مشتری بر رضایت مشتری نیز رد شده است؛ اما دو فرضیه دیگر مبنی بر تاثیر تعامل با مشتری بر رضایت مشتری با تعدیلگری بازیابی خدمات و تاثیر حفظ مشتری بر رضایت مشتری با تعدیلگری بازیابی خدمات در صنعت کفش و چرم تهران پذیرش شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مشترری، بازیابی خدمات، رضایت
 • اسمعیل کمالی راد، فاطمه مرادی صفحات 108-135

  در این پژوهش، تاثیر نقش واسطه ای هویت سازمانی در رابطه بین قرارداد روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران شهرداری مرکزی استان بوشهر هستند که تعداد آن ها 360 نفر است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و فرمول کوکران برای تعیین نمونه استفاده شده است. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه انتخاب شده، 186 نفر می باشند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است و برای محاسبه پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و سنجش بارهای بارهای عاملی بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات یاختاری و نرم افزار SPSS 24 و SmartPLS3 استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر قرارداد روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنادار ندارد، قرارداد روانشناختی بر هویت سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد، هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد، متغیر هویت سازمانی در رابطه بین قرارداد روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی به صورت مثبت و معنادار میانجی گری می کند. قرارداد روانشناختی رابطه ای بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معنادار دارد. قرارداد روانشناختی تبادلی بر رفتار شهروندی تاثیر معنی دار ندارد. قرارداد روانشناختی رابطه ای و تبادلی بر هویت سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارند.

  کلیدواژگان: قرارداد روانشناختی، هویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • رضا منتظری نجف آبادی، خسرو مرادی شهدادی، زهره حاجیها صفحات 136-150

  نقش سرمایه گذاران در حمایت از نوآوری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امروزه حایز اهمیت است. باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران (خرد و نهادی) بر نوآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1400 پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 90 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که احساسات سرمایه گذاران خرد بر نوآوری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد سرمایه گذاران نهادی بر نوآوری شرکت تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاران خرد، مالکان نهادی، نوآوری شرکت، دارایی مشهود
 • فرامرز چیانی صفحات 151-160

  اقتصاددانان و تحلیل گران وضعیت اقتصادی یک کشور را با استفاده از آماره های مختلف توصیف می نمایند. شاخص های اقتصادی مانند تکه های مختلف یک پازل عمل کرده و در کنار هم تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور را به ما ارایه میدهند. شاخص تورم نیز یکی از این تکه های پازل است که ما قصد داریم تاثیر آن را بر بخشی از بدنه اقتصاد (صادرات) بررسی نماییم، لذا هدف اصلی این پژوهش تاثیر تورم بر رقابت پذیری کالاهای صادراتی ایرانی میباشد، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات آن توصیفی است. داده های آماری این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss پردازش، تجزیه و تحلیل و برای نتیجه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارشاسان ارشد شرکتهای صادراتی ایرانی در ایران شهر تهران است، نمونه آماری در این مطالعه شامل 80 نفر می باشد که بر اساس جدول جرسی - مورگان و به روش تصادفی از نوع ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در این پژوهش از مدل رگرسیون اینتر استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل داده های حاصل از نرم افزار بخوبی نشان داده است که تورم اقتصادی بر رقابت پذیری کالاهای صادراتی ایرانی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تورم اقتصادی، صادرات، رقابت پذیری
 • سیده الهام شریف حسینی، داوود گرجی زاده، مجید فاتح پور صفحات 161-179

  نقش مسیولیت اجتماعی در عملکرد مدیریت می تواند مدیران ارشد اجرایی شرکت را تشویق کند تا در مشارکت و اجرای مسیولیت اجتماعی به شیوه ای ثابت پیشگیرانه عمل کنند. این بحث مفهوم بسیار مهمی را برای سطح اجرایی، یعنی سطح مدیریت شرکت ترسیم می کند که شرکت ها باید منافع کسب وکار، مشتریان، سایر ذینفعان، محیط زیست و جامعه را به منظور بهینه سازی نتایج مسیولیت اجتماعی برای بهبود رقابت پذیری و بهبود رقابت، متعادل کنند. هدف این پژوهش ارزیابی نقش اساسی مسیولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر مدیریت عملکرد (PM) و اثر تعدیلگر وفاداری مشتری (CL) است. داده های آماری این پژوهش به صورت پرسشنامه به تعداد 220 نفر از مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال 1401 جمع آوری شده و تحلیل آماری توسط نرم افزار pls و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد وفاداری مشتری بر رابطه مسیولیت اجتماعی شرکت و مدیریت عملکرد اثر دارد و آن را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: وفاداری مشتری، مسئولیت اجتماعی، مدیریت عملکرد
 • محسن یزدان پناه، عباس اللهیاری صفحات 180-195

  مدیران شرکت ها سعی دارند میزان عملکرد عملیاتی خود را تقویت نمایند که در این راستا عملکرد نقدینگی میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر آن باشد، بنابراین عملکرد نقدینگی و میزان وجه نقد شرکت بر چرخه کسب وکار در دوره های رکود و رونق نیز نقش دارد و از جمله متغیرهای این پژوهش محسوب میشود؛ از این رو این مطالعه سعی نموده است موضوع فوق را مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که آیا عملکرد نقدینگی بر عملکرد عملیاتی با توجه به چرخه تجاری رکود و رونق تاثیر معناداری دارد یا خیر (ایریک و همکاران، 2023). هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات عملکرد نقدینگی بر عملکرد عملیاتی با توجه به چرخه تجاری رکود و رونق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی بوده و داده های پژوهش به صورت سری زمانی و با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 13 صورت گرفت. جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1400 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 112 شرکت انتخاب شد. نتایج تحلیل نشان داد که عملکرد نقدینگی بر عملکرد عملیاتی با توجه به چرخه تجاری رکود و رونق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرات مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران می بایست برای عملکرد عملیاتی بهتر در زمینه بازده داراییها و ارزش شرکت به خصوص در دوران رکود اقتصادی به میزان نقدینگی شرکت توجه نمایند و البته در دوران رونق نیز با میزان نگهداری به اندازه، میزان عملکرد عملیاتی را تقویت نمایند.

  کلیدواژگان: عملکرد نقدینگی، عملکرد عملیاتی، بازده دارایی، ارزش شرکت، رکود اقتصادی، رونق اقتصادی
 • گلاره آفتابی، حمید حقیقیت صفحات 196-213

  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی مشارکت کارکنان و سیستم های اطلاعات حسابداری بر منابع انسانی و عملکرد سازمان می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدیر شرکت (شعبه)، مدیران بخش های مختلف و تمامی مدیران و کارکنان در بخش مالی و حسابداری در شعب مختلف به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که تعداد آنها 175 نفر است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تمامی آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. سپس برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات اساتید صاحبنظر استفاده شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. در نهایت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPLS، روابط بین متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی، مشارکت کارکنان و سیستم های اطلاعات حسابداری ارتباط معناداری دارند و سیستم های اطلاعات حسابداری با عملکرد سازمانی ارتباط معناداری دارد ولی مشارکت کارکنان با عملکرد سازمانی ارتباطی ندارد. سیستم های اطلاعات حسابداری نقش میانجی بر ارتباط مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی دارد در حالیکه مشارکت کارکنان نقش میانجی بر ارتباط مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی ندارد.

  کلیدواژگان: مشارکت کارکنان، سیستم های اطلاعات حسابداری، منابع انسانی، عملکرد سازمان
 • علیرضا منجم، فرهاد رشوند، احمد موبدی صفحات 214-224

  امروزه کارکنان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شوند که همواره باید دانش، مهارت و قابلیت های آنان ارتقاء یابد، لذا بقای سازمان ها در عرصه‎ رقابت به حفظ، توسعه و بهره برداری از قابلیت های کارکنان منوط شده است؛ و امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ارزش ها و معیارها، بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کنند، لذا نقش خلاقیت و نوآوری در سازمان انکارناپذیر است. کارکردهای منابع انسانی می تواند برخلاقیت و نوآوری تاثیر بگذارد بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی برخلاقیت و نوآوری در زیباسازی شهر قزوین می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی می باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شهرداری استان قزوین تشکیل داده اند؛ که تعداد آن ها 2122 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 327 نفر به دست آمده است و نمونه گیری از نوع در دسترس می باشد. در روش گردآوری اطلاعات برای تدوین مبانی نظری و پیشینه، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به دست آمد برای پاسخ به سوالات، جمع آوری داده ها از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. آزمون های روایی و پایایی این پرسش نامه ها انجام گرفته اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی برخلاقیت و نوآوری تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، خلاقیت، نوآوری
 • نصرالله تختائی، صدیقه علیزاده دشت بزرگ صفحات 225-231

  توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای اطلاعات مطالبات جدیدی را در مورد کنترل امور مالیاتی و روش های ارزیابی آن ایجاد کرده است. به همین دلیل در این مقاله به ارزیابی اداره مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن پرداخته ایم. این مقاله ماهیت رویکردهای ریسک محور در انجام اقدامات کنترلی را نشان می دهد، عناصر کلیدی مدل کنترل و نظارت ریسک محور مقامات امور مالیاتی را برجسته می کند. دیجیتالی شدن بخصوص در اداره مالیاتی می تواند تاثیر بسیار زیادی در فرایند مودیان داشته باشد که این امر باعث شفافیت مالی در تمام امور و در نهایت منجر به پر کردن اظهارنامه مالیاتی بطور خودکار می شود.

  کلیدواژگان: مالیات، امور مالیاتی، دیجیتال، حسابرسی
 • نصرالله تختائی، ناهید حاتمی صفحات 232-237

  تحلیل گران معتقدند که انقلابی دیجیتالی در صنعت خدمات مالی و بانکی در حال وقوع است. اگرچه انقلاب دیجیتالی در همه صنایع وجود دارد ولی تغییرات آن در صنعت بانکداری بسیار شدید و گسترده است. تغییراتی که گوشه ای از تاثیر آن را می توان در رشد فزاینده و سریع پدیده ای نوظهور به نام فناوری های مالی مشاهده کرد. فناوری های مالی به عنوان بازیگران جدید این صنعت، به روش های سنتی و قدیمی پایبند نیستند و برای بدست آوردن سهم قابل توجهی از بازار تلاش بسیار می کنند. اگرچه در نگاه نخست، این بازیگران جدید صنعت رقیبی خطرناک برای بانک ها هستند که میخواهند نقش بانک ها را کم رنگ تر سازند، اما با نگاهی عمیق تر درمی یابیم که این تازه واردان می توانند با کمک به بانک ها زمینه را برای ارایه خدماتی آسان تر، سریع تر و ارزانتر فراهم آورند. در واقع اینکه بانک ها به عنوان نقش آفرینان سنتی این صنعت چگونه با این تازه واردان برخورد کنند مشخص می کند که چه کسی برنده واقعی است. بانک ها می توانند روش های تعامل مختلفی را با این پدیده نوظهور در پیش گیرند مانند سرمایه گذاری، مشارکت و غیره. این پژوهش یک کار اسنادی و کتابخانه ایی می باشد که نگارندگان در آن به دنبال بررسی فناوری های مالی و آینده بانکداری می باشند. در تهیه و تنظیم این نوشتار از منابع علمی دقیق و معتبر از جمله پایگاه هایی داده ایی داخلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: فناوری، بانکداری، مالی، آینده
 • وحید خداویسی، حمید شاهبندرزاده صفحات 238-263

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین بررسی تاثیر سبک های رهبری و زبان انگیزه دهنده بر دلبستگی کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که در این پژوهش کل جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه های سبک رهبری خدمتگزار قلی پور و حضرتی (1388)، سبک رهبری تحول آفرین باس و اولیو (2000)، دلبستگی کاری کانونگو (1982)، زبان انگیزه دهنده رهبر میفیلد و همکاران (1998)، استفاده شد. در پژوهش حاضر به منظور توصیف یافته های جمعیت شناختی از جداول و نمودار فراوانی (شامل : جنسیت ، سن ، میزان تحصیلات، سابقه کار)؛ و به منظور توصیف وضعیت موجود از شاخص های آماری شامل : میانگین ، میانه ، انحراف استاندارد، واریانس و در بخش آمار استنباطی قبل از بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و سپس به بررسی روابط بین فرضیه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری 21SPSS؛ و همچنین از نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به روش حداقل مربعات جزیی با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS پرداختیم. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که سبک های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین مولفه های زبان انگیزه دهنده بر دلبستگی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سبک های رهبری، زبان انگیزه دهنده، دلبستگی کاری
 • وحید خداویسی، حمید شاهبندرزاده صفحات 264-281

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین بررسی تاثیر سبک های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که در این پژوهش کل جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه های سبک رهبری خدمتگزار قلی پور و حضرتی (1388)، سبک رهبری تحول آفرین باس و اولیو (2000) و دلبستگی کاری کانونگو (1982)، استفاده شد. در پژوهش حاضر به منظور توصیف یافته های جمعیت شناختی از جداول و نمودار فراوانی (شامل : جنسیت ، سن ، میزان تحصیلات، سابقه کار)؛ و به منظور توصیف وضعیت موجود از شاخص های آماری شامل : میانگین ، میانه ، انحراف استاندارد، واریانس و در بخش آمار استنباطی قبل از بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و سپس به بررسی روابط بین فرضیه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21؛ و همچنین از نسل دوم مدلسازی معادلات ساختاری معروف به روش حداقل مربعات جزیی با بهره گیری از نرم افزار Smart PLS پرداختیم. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که سبک های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سبک های رهبری، دلبستگی کاری، کارکنان علوم پژشکی
 • هادی زارع، سهیلا شهرستانی، زینب زحمتکش صفحات 282-305

  در دنیای امروز موضوع مالی رفتاری جزء یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بحث مسایل مالی به شمار میرود زیرا این موضوعات بسط به جامعه ای به وسعت جهان دارد چرا که در هر جای این کره خاکی قابل قیاس و نتیجه گیری می باشد و هر فرد در هر منطقه ای از کره زمین با هر زبان و فرهنگی تابع این اعمال و رفتار خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی روابط فیمابینی حسابداری ذهنی، خودکارآمدی مالی، نگرش مالی و رفتار مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نظر گرفته شده اند و حجم نمونه ای برابر با 165 کارآفرین با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه انجام از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی-مقطعی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای بررسی روایی آن از آزمون روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین حسابداری ذهنی و خودکارآمدی مالی و همچنین بین حسابداری ذهنی و نگرش مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین نگرش مالی و رفتار مالی است و حسابداری ذهنی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی خودکارآمدی مالی و همچنین خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی نگرش مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: حسابداری ذهنی، خودکارآمدی مالی، نگرش مالی، رفتار مالی
 • ابوالفضل فلاح فراغه، مرتضی محمودی، زینب زحمتکش صفحات 306-333

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های دفاعی و فانتزی های مالی بر تمایل به سرمایه گذاری پرخطر (مطالعه موردی سرمایه گذاران یزدی فعال در بورس اوراق بهادار ایران) می پردازد. جامعه آماری پژوهش سرمایه گذاران یزدی فعال در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که تعداد آنها 381 به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است؛ و قلمرو زمانی تحقیق نیز شش ماه اول سال 1402 می باشد. در پژوهش حاضر برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، از روش کتابخانه ای با بهره گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان نامه ها استفاده شده است. علاوه بر این، برای بررسی فرضیه ها، از پرسشنامه استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع کاربردی و از حیث روش پیمایشی است. ویژگی های فردی مورد بررسی سرمایه گذاران شامل جنسیت، سابقه فعالیت افراد در بورس وضعیت سنی آنها بوده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از ابزار پرسش نامه (محقق ساخته و اقتباس شده) بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین فانتزی های مالی و تمایل به سرمایه گذاری پرخطر رابطه مثبت وجود دارد. همچنین، بین مکانیزم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی رابطه مثبت وجود دارد. مکانیزم های دفاعی مالی از طریق فانتزی های مالی رابطه مثبتی با سرمایه گذاری پرخطر دارد.

  کلیدواژگان: مکانیزم های دفاعی، فانتزی های مالی، سرمایه گذاری پرخطر
|
 • Reza safiri Pages 1-13

  This research was conducted with the aim of investigating the effect of participation in value creation on brand acceptability with regard to the mediating role of customer empowerment and effective commitment. The current research is applied in terms of purpose and descriptive research in terms of survey method based on structural equation modeling. The statistical population of this research includes the buyers of the brands available in the Iran Mall of Tehran، and 450 of these people were selected as a sample according to Klein's rule (2011). The questionnaire of Mundo et al. (2022) with 30 questions was used to collect data. The divergent and convergent validity of the above instrument was confirmed. Reliability was also investigated by Cronbach's alpha test and composite reliability test. The software used were Spss version 26 and smart pls version 3. Finally، the results of data analysis at a confidence level of 0.95 and an error level of 0.05 showed that participation in value creation has an effect on brand acceptance with a path coefficient of 0.433. Also، customer empowerment acts as a partial mediator between participation in value creation and brand acceptance. Finally، based on the mediation effect analysis، it was found that effective commitment cannot play a role as a mediator between participation in value creation and brand acceptance.

  Keywords: Participation in value creation, brand acceptance, customer empowerment, effective commitment
 • Zahra Najafi *, Meysam Fadai Vahad Pages 14-34

  The aim of this research is to investigate the relationship between investor sentiment, research and development (R&D) investments, and firm performance. The statistical population of this study consists of 152 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during the period from 2013 to 2021. The results show that optimistic investor sentiment, which facilitates low-cost equity issuance, prevents underinvestment in R&D and improves firm performance. Optimistic investor sentiment does not drive managers to waste low-cost resources on R&D projects that harm firm performance. Additionally, pessimistic investor sentiment, which encourages share repurchases and undermines R&D investments, reduces R&D spending and damages firm performance. However, if companies increase their R&D investments after announcing share repurchases and in the presence of pessimistic investor sentiment (negative relationship between firm performance and R&D expenses), they do not experience worse performance. Finally, the results indicate that managers who control investor sentiment likely invest in R&D projects that do not decrease firm performance. Based on the findings, it can be stated that investor sentiment affects equity financing conditions under various circumstances, which in turn affects the motivations of firms for R&D investments and consequently firm performance. Accordingly, this study discusses the impact of R&D on firm performance when investor sentiment affects stock prices and demonstrates that R&D generally improves firm performance during optimistic periods and decreases it during pessimistic periods.

  Keywords: investor sentiments, research, development investment, company performance
 • MohammadReza Manavi Amin, Fattah Mikaeili, MohammadTaghi Taghavi Fard Pages 35-51

  In today's rapidly changing global landscape, the success of an organization hinges significantly on the harmonization of all its components in pursuit of its strategic objectives. Ensuring alignment between information technology (IT) and the organization's overarching strategies is paramount for the effective operation of any entity. What adds particular importance to this endeavor is the comprehensiveness of the organization's IT strategy. Given the substantial investments that numerous healthcare institutions, including social security hospitals, make in information technology, it is evident that IT is deemed a strategic resource of utmost significance, essential for its strategic utilization. To investigate the impact of IT on the strategic positioning of social security hospitals and assess the degree of alignment between IT strategies and organizational strategies, a comprehensive research study was undertaken concerning the social security hospitals within Zanjan province. The research sample for the social security organization was determined through the administration of questionnaires, and the reliability coefficient (Cronbach's alpha) was calculated using SPSS software. For data analysis, both descriptive and inferential statistics were employed, facilitated by the utilization of both SPSS and PLS software. The research findings reveal that the social security organization has reached a level-Four maturity in terms of strategic alignment between IT and the business. However, to elevate the maturity level of strategic alignment within this organization, it is imperative to adopt a strategic and holistic approach, entailing a progression towards a level beyond the Fifth stage of strategic alignment. Achieving this goal necessitates the formulation of specific and tailored strategies. In summary, factors such as IT strategy alignment, organizational strategy coherence, maturity level assessment, strategic alignment, and proactive strategic planning are all critical components that must be carefully considered to ensure the success and resilience of any organization within the current dynamic and fiercely competitive business environment.

  Keywords: IT Strategy Alignment, Strategy Organization, Maturity Level, IT Strategic Alignment, Constructive Strategies
 • Reza Montazeri NajafAbadi, Khosro Moradi Shahdadi *, Zohreh Hajiha Pages 136-150

  The role of investors in supporting innovations in companies listed on the Tehran Stock Exchange is important today. Due to the importance of this issue, the present research has investigated the impact of investors' feelings (retail and institutional) on the innovation of companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2017 to 2021. The research method is correlation based on regression and based on panel data. The statistical population of this research is made up of all the companies Listed to the Tehran Stock Exchange, and 90 companies were selected by the method of systematic removal. The results of this research regarding the first hypothesis show that investor sentiments have a positive and significant effect on firm innovation. Also, the analysis of the second hypothesis showed that institutional investors have a direct and significant effect on the firm innovation.

  Keywords: Investor Sentiment, Institutional Investors, Firm Innovation, Tangible Assets
 • Seyyed Elham Sharif Hosseini, Davod Gorjizadeh *, Majid Fatehpour Pages 161-179

  The role of social responsibility in the performance of management can encourage the company's senior executives to act in a consistent and proactive manner in the participation and implementation of social responsibility. This discussion outlines a very important concept for the executive level, i.e. the level of company management, that companies must balance the interests of business, customers, other stakeholders, the environment and society in order to optimize social responsibility results to improve competitiveness and improve competitiveness. The purpose of this research is to evaluate the fundamental role of corporate social responsibility (CSR) on performance management (PM) and the moderating effect of customer loyalty (CL). The statistical data of this research was collected in the form of a questionnaire to the number of 88 senior managers, managers and experts of Tehran Stock Exchange companies in the third quarter of 1401 and the statistical analysis was done by pls software and using structural equations. The results show that customer loyalty affects and strengthens the relationship between corporate social responsibility and performance management. Company managers should help customers make better decisions by applying social responsibility policies and providing appropriate and comprehensive information, and consider appropriate and effective communication channels with customers in order to provide information and receive customer opinions and suggestions.

  Keywords: Customer loyalty, social responsibility, performance management
 • Mohsen Yazdanpanah, Abbas Allahyari * Pages 180-195

  According to Irik et al.'s study in 2023, company managers are trying to strengthen their operational performance, and in this regard, liquidity performance can be one of the influencing factors, so liquidity performance and the amount of company cash on the business cycle in Periods of stagnation and prosperity also play a role and are among the variables of this research; Therefore, this study has tried to examine the above issue and answer the question of whether liquidity performance has a significant effect on operational performance with regard to the business cycle of recession and boom or not (Irik et al., 2023). The purpose of this study is to investigate the effects of liquidity performance on operational performance according to the business cycle of recession and boom in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research method used is a descriptive-analytical method, and historical research data was collected and classified by referring to financial statements and reports of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The panel data method was used to analyze the statistical data; And in the analysis section, descriptive and inferential statistics and various related tests were performed and data analysis was done using Eviews version 13 software. In order to analyze the hypotheses of the research, the statistical population was selected from 2016 to 2021 for 5 years and included the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample was selected using the elimination method and the number of 112 companies. The results of the analysis showed that the liquidity performance has positive and significant effects on the operational performance according to the business cycle of recession and boom in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange; Therefore, company managers, shareholders and investors should pay attention to the company's liquidity for better operational performance in the field of asset return and company value, especially during economic recession, and of course, during the boom period, they should strengthen the operational performance with the appropriate amount of maintenance.

  Keywords: Liquidity performance, operating performance, return on assets, company value, economicrecession, economic prosperity
 • Gelare Aftabi, Hamid Haghighat Pages 196-213

  The purpose of this research is to investigate the mediating role of employee participation and accounting information systems on human resources and organizational performance. To achieve this goal, the manager of the company (branch), managers of different departments and all managers and employees in the financial and accounting department in different branches were considered as the statistical population, whose number is 175 people and due to the limited The statistical population, all of them were considered as a statistical sample. Then, to check the validity of the questionnaire, the opinions of expert professors were used, and the reliability of the questionnaire was checked and confirmed through Cronbach's alpha. Finally, in order to test the hypotheses of the research, using SmartPLS software, the relationships between the variables were investigated. The research results show that human resource management has a significant relationship with organizational performance, employee participation and accounting information systems, and accounting information systems have a significant relationship with organizational performance, but employee participation has no relationship with organizational performance. Accounting information systems play a mediating role on the relationship between human resource management and organizational performance, while employee participation does not play a mediating role on the relationship between human resource management and organizational performance.

  Keywords: Employee participation, accounting information systems, human resources, organization performance
 • Alireza Monajem, Farhad Rashvand, Ahmad Mobedi Pages 214-224

  Today, employees are the most important competitive advantage of organizations, and their knowledge, skills, and capabilities must always be improved, so the survival of organizations in the field of competition depends on maintaining, developing, and exploiting the capabilities of employees. And today, creativity is known as the secret of survival and the key to the success of individuals and organizations. Rapid global developments in science and technology, industry, management and values and standards in general have led many successful organizations and companies in the world to direct their goals, tendencies and interests towards the use of creativity, therefore the role of Creativity and innovation in the organization is undeniable. Human resource functions can affect creativity and innovation, so the purpose of this research is to investigate the effect of human resource management functions on creativity and innovation in the beautification of Gilan city. In terms of the purpose of the research, they are of the applied type, and in terms of the research method, they are descriptive and correlational. The statistical population of this research is made up of all employees of the municipality of Gilan province. Their number is 3800 people. The sample size was obtained using Morgan's table of 351 people and sampling is available. In the method of gathering information to compile the theoretical and background foundations, the necessary information was obtained using library and document methods to answer the questions, data collection was done by field method and standard questionnaires were used. Validity and reliability tests of these questionnaires have been done. Data analysis was done using SPSS software and regression test. The research results showed that human resource management functions have a significant impact on creativity and innovation.

  Keywords: Human resource management, creativity, innovation
 • Nasrollah Takhtaei, Sedigheh Alizadeh Dasht Bozorg Pages 225-231

  The development of the digital economy and the information space has created new demands on the control of tax affairs and its evaluation methods. For this reason, in this article, we have evaluated the tax administration in the field of digitalization. This article shows the nature of risk-based approaches in carrying out control measures, highlights the key elements of the risk-based control and supervision model of tax authorities. Digitization, especially in the tax administration, can have a great impact on the process of taxpayers, which leads to financial transparency in all matters and ultimately leads to the filling of tax returns automatically.

  Keywords: Taxation, tax affairs, digital, auditing
 • Nasrollah Takhtaei, Sedigheh Alizadeh Dasht Bozorg * Pages 232-237

  The development of the digital economy and the information space has created new demands on the control of tax affairs and its evaluation methods. For this reason, in this article, we have evaluated the tax administration in the field of digitalization. This article shows the nature of risk-based approaches in carrying out control measures, highlights the key elements of the riskbased control and supervision model of tax authorities. Digitization, especially in the tax administration, can have a great impact on the process of taxpayers, which leads to financial transparency in all matters and ultimately leads to the filling of tax returns automatically

  Keywords: Taxation, tax affairs, digital, auditing