فهرست مطالب

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - پیاپی 52 (پاییز 1402)

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
پیاپی 52 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)
  امام بخش عیدوزهی، محمد محبی*، سید یعقوب زراعت کیش صفحات 0-0
  امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینه های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علیت تابلویی، علیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تایید می کند.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، گروه D8
 • تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران
  سلمان ستوده نیا کرانی* صفحات 0-0
  به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1365 الی 1398 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تاثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتقال سیاست پولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.
  کلیدواژگان: شوک پولی، اثرات نامتقارن، نرخ رشد اقتصادی
 • سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: آزمون فروض پاتریک
  سید جلال علوی، محمدمهدی لطفی هروی*، مرضیه اسعدی صفحه 0

  یکی از مهم ترین مسایل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی 1398- 1357 پرداخته است. سوالات اصلی پژوهش عبارتند از: 1) متغیرهای موثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا بورس-محور؟ 2) اثرکوتاه مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و سرعت تعدیل به رابطه بلندمدت چگونه است؟ 3) رابطه علیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران تقاضا-محور است یا عرضه-محور؟ به این منظور ابتدا شاخص توسعه مالی جامع با استفاده از چهار متغیر شامل حجم نقدینگی، اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش خصوصی، ارزش معاملات بازارسرمایه و حجم سپرده های بانکی به روش تحلیل عاملی ساخته شده است. سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت میان با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی محاسبه و با استفاده از آزمون علیت گرنجر، فروض پاتریک در مورد رابطه علت و معلولی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران بررسی شد. در نهایت نیز سرعت اصلاح خطاهای کوتاه مدت با استفاده از مدل تصحیح خطا تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که میزان اثر متغیر حجم سپرده های بانکی بر شاخص توسعه مالی، بیشتر از سایر متغیرهای مالی است. همچنین شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد. آزمون فروض پاتریک نیز دیدگاه راهبری تقاضا را که به معنای علیت از رشداقتصادی به توسعه مالی است را تایید می کند.

  کلیدواژگان: شاخص توسعه مالی، آزمون فروض پاتریک، مدل ARDL
 • حمزه کریمی، سعید کریمی پتانلار*، احمد جعفری صمیمی صفحات 13-30

  مطالعه و الگوسازی اثرات تکانه های نفتی بر مولفه های اقتصادی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت تکانه های نفتی در اقتصاد ایران، در این تحقیق تلاش شده است اثرات تکانه های درآمد نفتی بر اجزای مخارج و درآمد بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترها از الگو های خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمان استفاده می شود. الگوی مورد استفاده اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. در این تحقیق از داده های فصلی دوره زمانی 01/1369- 04/1397 استفاده شده است. نتایج برآورد الگوهای تحقیق حاکی از تاثیرات کوتاه-مدت و مثبت تکانه های نفتی بر مخارج جاری و مخارج عمرانی است. تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری شدت بیشتر ولی ماندگاری کمتری داشته است. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان دهنده تاثیر منفی تکانه های نفتی بر درآمدهای مالیاتی و تاثیر مثبت بر سایر درآمدهای دولت است. نتایج توابع عکس العمل نیز نشان می دهد که اثرات مذکور ماندگاری کمی داشته و در دوره های بعدی معکوس شده و به سرعت از بین می روند. همچنین نتایج برآورد الگو ها نشان می دهد که تاثیر تکانه های نفتی بر تورم در طول زمان متغیر بوده و بعد از تکانه درآمدی سال 1384 از منفی به مثبت تغییر یافته است.

  کلیدواژگان: تکانه های نفتی، بودجه دولت، الگو ی خود رگرسیون برداری پارامتر متغیر زمان (TVP-VAR)
 • ریما محمدمرادی*، سید کمال صادقی، مهرداد خان ماکو صفحات 47-66

  در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: انتشار گاز دی اکسید کربن، رشد اقتصادی، توسعه مالی
 • مسعود سعادت مهر*، نسرین منصوری صفحات 81-92

  اقتصاد ایران در طول دهه های متمادی با پدیده تورم مواجه بوده که در دوره های زیادی تورم به صورت افسار گسیخته بروز نموده است. از این رو، در جهت کنترل نرخ تورم نگاه برخی از سیاستگذاران به سمت اعمال یک سیاست انقباضی پولی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی معطوف شده است. اما این سیاست، از این جهت که باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد رکود در اقتصاد، مورد انتقاد واقع شده است. این که افزایش نرخ ذخیره قانونی با هدف کنترل تورم، تا چه اندازه باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود، سوالی محوری است که تحقیق حاضر جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. به این منظور، از سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS استفاده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر، به صورت سری زمانی 1397-1358 بوده که از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ذخایر قانونی و نرخ ذخیره اضافی تاثیر منفی و نرخ رشد پایه پولی تاثیر مثبت بر حجم پول در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی به عنوان یک سیاست انقباضی پولی می تواند نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم در اقتصاد ایران را بدون تغییر در تولید حقیقی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سیاست پولی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم
 • صفیه السادات مظفری، اعظم رضایی*، فرهاد شیرانی بیدآبادی، فرشید اشراقی صفحات 107-118

  : اهمیت رشد بهره وری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهره وری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک داده های تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیر کشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهره وری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهره وری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% می باشد. منفی بودن رشد بهره وری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهره وری کشاورزی پایین تری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهره وری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشان-دهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد می شود برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوری های تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهره وری پایدار بخش کشاورزی دولت ها سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: تابع تولید کاب - داگلاس، مدل رشد سولو، بهره وری کشاورزی
 • هستی باقری، اصغر ابوالحسنی هستیانی، یگانه موسوی جهرمی*، کامران مانی صفحات 119-133

  امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تامین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.

  کلیدواژگان: خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، رشد اقتصادی، فرار مالیاتی
|
 • The study of Factors Affecting the Economic Growth of Group D8 (8 Islamic Developing Countries)
  Emambakhsh Eidouzahi, Mohammad Mohebbi *, Sayed Yaghoob Zeraatkish Pages 0-0
  Today, one of the most important economic goals of the countries of the world is to create the necessary grounds for economic growth and development, and the business environment is one of the main strategies to achieve this. The business environment is a political, institutional and behavioral environment that affects the efficiency and risks associated with economic activities and investments. Therefore, the aim of this research is to study of Factors Affecting the Economic Growth of Group D8.In the current study, the causative link among gross domestic product (GDP) annual growth rate (GDPr), corruption perceptions index (CPI), foreign direct investments (FDI) and ease of doing business index (DB) was empirically tested from 2005 to 2020 by using a panel data of D-8 Group comprise of 8 country include Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey. The PMG panel ARDL, heterogeneity, and cross-sectional dependence, used to investigate the long and short-term dynamic relationships. Findings from the Pesaran-Yamagata homogeneity test, Pesaran CD test, CIPS and ADF Fisher Chi-square (ADF Fisher) panel unit root tests and Kao panel cointegration test, indicated the panel time series data has heterogeneity and cross-sectional dependence, analyzed variables are stationary and cointegrated respectively. According to the panel ARDL estimation, the error-correction model coefficient (ECM) negative and statistically significant for all examined countries. The value coefficient of error term, indicate that the most of deviation of long-term equilibrium, corrected in the first year. The panel causality analysis results confirm,
  Keywords: : Economic growth, Panel ARDL, Pooled mean group estimation
 • Asymmetric analysis of monetary shocks on the economic growth rate of the industrial sector in Iran
  Pages 0-0
  In general, one of the channels that help accelerate the economic growth of countries is the growth of their industry sector. The importance and basic role of the industry sector and its contribution as the most important factor in stimulating economic growth in developed and developing countries is to such an extent that many experts believe that industrial development leads to the growth and development of other sectors. It leads to economy. The present research has been conducted on the asymmetric analysis of monetary shocks on the economic growth rate of the industrial sector in Iran with the SUR model. In this research, using seasonal time series data during the period 1365 to 1398 and using the nonlinear approach of Markov regime change, apparently unrelated regressions (SUR) and linear regression method, the effect of the mentioned shocks on growth Industrial production is reviewed. The results of the SUR technique showed that the reaction of the industries and mines sector and its sub-sectors to predicted and unanticipated monetary shocks is meaningless in normal economic conditions. Therefore, regardless of the fluctuations governing the economy, the transmission channels of monetary policy are weak in the entire sector of industries and mines and its sub-sectors.
  Keywords: Monetary Shock, Asymmetric Effects, Business, Credit Cycles
 • Measuring the Effect of Financial Development on Economic Growth in Iran: Testing Patrick's Hypotheses
  Seyed Jalal Alavi, Mohammad Mahdi Lotfi Heravi *, Marzieh Asaadi Page 0

  One of the most important issues in macroeconomic management is the analysis of factors affecting economic growth. This research has measured the effect of financial development on Iran's economic growth and test Patrick's hypothesis in the period of 1357-1398. Main research questions include; 1) What variables are effective in Iran's financial development index, together with their weighting factor, and does financial development in Iran bank-oriented or stock market-oriented? 2) What is the short-term and long-term effect of the financial development index on Iran's economic growth and the speed of adjustment to the long-term relationship? 3) Is the causal relationship between Iran's financial development and economic growth demand-oriented or supply-oriented? Firstly, comprehensive financial development index was created by using four variables, including the volume of liquidity, bank credits allocated to the private sector, the value of capital market transactions, and the volume of bank deposits using the Factor Analysis Method. Then the short-term and long-term relationship was calculated using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, followed by employing the Granger Causality Test to examine Patrick's hypothesis for the cause-and-effect relationship between Financial Development and Economic Growth in Iran. Finally, using the Error Correction Model, the speed of adjustment from the short-run equilibrium to the long-run equilibrium state was evaluated. The results show that the financial development index has a positive relationship with economic growth in the short and long term. Patrick's hypothesis test also confirms only the demand-driven management view which confirms causality from economic growth to financial development.

  Keywords: Financial Development Index, Patrick Hypothesis Test, ARDL model
 • Hamzeh Karimi, Saeed Karimi Potanlar *, Ahmad Jafari Samimi Pages 13-30

  considering the importance of oil shocks in Iran's economy, in this research, an attempt has been made to examine the effects of oil income shocks on the expenditure and income components of the government's general budget. in this regard, in order to consider structural instability in parameters, time-varying parameter vector autoregressive (TVP-VAR) models are used. this model allows the estimated coefficients vary over time. in this research, the seasonal data in period of 1990/02-2019/01 be used. the estimation results of the models indicate the positive and short-term effects of oil income shocks on current expenditures and construction expenditures. the estimation of the second model shows the negative impact of oil shocks on tax revenues and the positive impact on other government revenues. the results of reaction functions (IRF) also show that the mentioned effects have a short duration and are reversed in the next periods and disappear quickly. also, the estimation results of the models show that the impact of oil shocks on inflation has varied over time and changed from negative to positive after the income shock of 2005.

  Keywords: oil shocks, government budget, time-varying parameter vector autoregressive model (TVP-VAR)
 • Rima Mohammad Moradi *, Seyedkamal Sadeghi, Mehrdad Khanmakou Pages 47-66

  The importance of renewable energy in economic growth, reducing environmental pollution and the role of financial resources on renewable energy projects express the importance of financial development in the development of renewable energy.This study examines the of clean energy, financial development, economic growth, and environmental quality in a group of developing countries during 1995-2018.For this purpose, the (GMM) method has been used for model estimation.The results show that increasing clean energy, carbon dioxide emissions and increasing foreign direct investment have boosted economic growth in the countries studied. Also, despite the positive impact of financial development on clean energy consumption, it has not been able to reduce pollution. In order to expand investment in renewable energy, projects related to this sector should have been easier and more accessible to large and basic investors. Proper financial structure can lead to an increase in the volume of investment and at the same time reduce costs. On the other hand, it should be noted that targeting for projects can play a facilitating role and lead to investment maturity. Access to effective and appropriate tools to reduce risk for private sector investment and the use of tools such as guaranteed purchase, standardized portfolio of renewable energy, quota policies and low-cost lending for renewable energy projects will be able to meet the challenges Overcome existing problems and reduce project risks to a great extent

  Keywords: Clean Energy, Economic Growth, Financial Development
 • Masoud Saadatmehr *, Nasrin Mansori Pages 81-92

  Iran's economy has been facing the phenomenon of inflation for many decades, which has been unbridled inflation in many periods. Therefore, in order to control the inflation rate, some policy makers are looking towards applying a contractionary monetary policy by increasing the required reserve rate. But this policy has been criticized due to the fact that it reduces production and economic growth and as a result creates recession in the economy. To what extent the increase in the required reserve rate with the aim of controlling inflation will reduce production and economic growth is a central question that the present research was made to answer. For this purpose, the system of simultaneous equations using the 3SLS method has been used. The data used in the present research is a time series of 1979-2018, which was collected from the database of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The results showed that the variables of the required reserve rate and the excess reserve rate have a negative effect and the monetary base growth rate has a positive effect on the volume of money in Iran's economy. Also, the results showed that increasing the required reserve rate as a contractionary monetary policy can reduce the growth rate of the money volume and the inflation rate in the Iranian economy without changing the real production.

  Keywords: Inflation Rate, monetary policy, required reserve rate
 • Safyeh Mozafari, Azam Rezaee *, Farhad Shirani, Farshid Eshraghi Pages 107-118

  The importance of productivity growth (PG) in the agricultural sector in the long-term economic growth of countries on the one hand and the high share of the agricultural sector in the economy of Islamic countries, on the other hand, shows the importance of analyzing the PG in Islamic countries. This article aims to analyze the agricultural total factors productivity (ATFP) of Islamic countries from 1995 to 2019. Solow's growth model and panel data technique were used to calculate the ATFP growth. Based on the results, the Cobb-Douglas production function was chosen as the best functional form. Also, the variables of fertilizer, cultivated area, capital, and employment have a positive and significant effect on the value added. In addition, TFP will be examined in 3 sub-groups to illustrate the developments within the OIC better. The first, second and third groups are classified as the Least Developed, the middle-income and oil-exporting countries, respectively. ATFP of the first, second, and third groups are -4%, 8%, and 0.6%, respectively. The negative PG of the LDC indicates that this group isn’t in a sustainable development pathway. Also, the OE has lower productivity rather than MI because of the focus on oil export. Besides, ATFP of Togo, Niger, Cameron, Egypt, Jordan, Iran, and the U.A.E. is negative which illustrates the unsustainable development of these countries. All in all, technological innovation is should be considered to promote sustainable development of OIC countries. In addition, to improve agricultural productivity, the government should be enhanced investment in human capital.

  Keywords: Cobb-Douglas production function, Solow growth model, Agricultural productivity
 • Hasti Bagheri, Asqar Abolhasani Hstyany, Yeganeh Mousavi Jahromi *, Kamran Mani Pages 119-133

  Today, taxes play an important role in the economic growth and development of countries by maintaining the existence of the government and financing social programs and infrastructure investment. Also, taxation helps to allocate resources, redistribute income and correct negative externalities as well as support domestic industries. Therefore, tax evasion reduces the role of tax effectiveness in the mentioned cases. The relevance of the subject of the study is evident from the fact that every year an important part of financial income is lost through the activities of financial planning, financial evasion and tax evasion carried out by the private sector. The purpose of this article is to investigate the relationship between tax evasion and economic growth during the period of 1399-1390 Iran. For this purpose, seasonal data from Denton's method and estimated tax evasion data have been used. In this study, in the form of a three-part model, the effect of extra-fiscal on economic growth has been investigated using Autorgessive distributed lag (ARDL). The results show that in the short term, in the economic growth model, the coefficient of tax evasion variables, employment rate, foreign investment and oil income is negative. However, in the long run, the impact of tax evasion, employment rate, oil revenue and average tax burden on economic growth is positive. Despite the fact that the coefficient of foreign investment is not significant.

  Keywords: Autoregressive Distributed lag (ARDL), Economic Growth, Tax Evasion