فهرست مطالب

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تابستان 1402)

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/13
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بررسی تاثیر استراتژی های سازگاری با تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی باغداران خرده پا
  سعیده سادات ابراهیمی*، فرهاد لشگرآرا، سید مهدی میردامادی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 1-15
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر استراتژیهای سازگاری با تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی باغداران خرده پا در استان قزوین انجام شد. 456 باغدار از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه چهار بخشی استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از Smart-PLS 3.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که 89 درصد از خانوارها نسبت به توانایی تامین مواد غذایی مطمین نبودند، کیفیت غذای 76 درصد از خانوارها ناکافی بود و 71 درصد از آنها کمبود مصرف مواد غذایی داشتند. همچنین، استراتژیهای زراعی و غیر زراعی نقش مثبت و معنی داری بر نقش کشاورزان در سازگاری با تغییرات اقلیمی داشت، ضمن اینکه، استراتژیهای زیرساختی و حمایتی نیز تاثیر معنی داری بر نقش دولت و نهادهای روستایی در سازگاری با تغییرات اقلیمی داشته است. همچنین تاثیر نقش کشاورزان و نقش دولت و نهادهای روستایی در بهبود ابعاد امنیت غذایی مثبت و معنی دار بود ولی تنها در ارتباط با نقش کشاورزان بر بعد مصرف مواد غذایی تاثیر معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: استراتژی های سازگاری، تغییر اقلیم، امنیت غذایی خانوار، کشاورزان خرده پا
 • تبیین راهبردهای ترویج مدیریت پایدار جنگل های بلوط حوزه زاگرس
  داود نگاهداری، علیرضا پورسعید*، رویا اشراقی سامانی، محمدباقر آرایش، بهروز ناصری صفحات 16-38

  این تحقیق کیفی با هدف کلی تبیین راهبردهای ترویج مدیریت پایدار جنگل های بلوط حوزه زاگرس، انجام شد. در گام نخست عوامل داخلی و خارجی از طریق مصاحبه های عمیق با 30 نفر از متخصصان و صاحب نظران مرتبط به موضوع تحقیق که به صورت هدفمند انتخاب شدند، شناسایی شدند. داده ها با بهره گیری از تکنیک دلفی کلاسیک جمع آوری و با روش تحلیل خط به خط در قالب تحلیل محتوای متعارف و با استفاده از نرم افزار MAXqda12 تحلیل شد. در گام دوم نیز پرسشنامه عوامل داخلی و خارجی تنظیم گردید. برمبنای یافته های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی به منظور مدیریت پایدار جنگل های بلوط حوزه زاگرس، اجرای طرح آمایش و پهنه بندی جنگل های زاگرس براساس توان اکولوژیک برای فعالیت های مختلف، مهم ترین نقطه قوت و عدم به رسمیت شناخته شدن هویت و فرهنگ بومی جنگل نشینان در مدیریت جنگل مهم ترین نقطه ضعف پیش روی مدیریت پایدار جنگل های بلوط حوزه زاگرس محسوب می گردد. برمبنای یافته های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نیز مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست جهت تهیه گزارش ارزیابی طرح های جنگل داری بر اساس مساحت از جمله مهم ترین فرصت و فقدان قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری(به طور خاص جنگل)، از با اهمیت ترین تهدیدهای پیش روی مدیریت پایدار جنگل های بلوط حوزه زاگرس محسوب می شود. درمجموع برمبنای یافته های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی الگوی تدافعی به منظور مدیریت پایدار جنگل های زاگرس، نسبت به سایر الگوهای راهبردی از اولویت بالاتری برخورداراست. در گام سوم نیز راهبردهای شناسایی شده بر اساس ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM)، اولویت بندی گردید.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، راهبردهای ترویجی، جنگل های بلوط حوزه زاگرس، مدیریت پایدار، مدیریت مشارکتی
 • تحلیل چالش های سازمانی در توسعه کاربرد سامانه های نوین آبیاری با تاکید بر سامانه نوسازی شده آبیاری کم فشار
  آرزو مختاری حصاری*، علیرضا نعمتی صفحات 39-50
  مدیریت بهینه منابع آب در پاسخ به افزایش فشار بر منابع آب محدود در سراسر جهان یک ضرورت محسوب می شود، این امر تا حدود زیادی با به کارگیری فناوری هایی که منجر به افزایش بهره وری آب می شوند، ممکن خواهد شد. با توجه به این که توسعه فناوری های بهبوددهنده بهره وری آب با موانع متعددی روبروست، این پژوهش، با هدف تحلیل چالش های سازمانی در توسعه کاربرد سامانه های نوین آبیاری به ویژه سامانه آبیاری کم فشار در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. داده های تحقیق با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته و گفتگو با کارشناسان بخش های آب و خاک و ترویج کشاورزی به صورت هدفمند جمع آوری شد. به-منظور اطمینان از روایی پژوهش از روش بازبینی توسط اعضا استفاده گردید. داده ها به کمک روش نظریه پایه ور و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا10، طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، تعداد هشت مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و 165 واحد مفهومی معنادار به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که چالش های سازمانی به عنوان عوامل بازدارنده در توسعه کاربرد سامانه آبیاری کم فشار نقش دارند که به ترتیب اولویت شامل شامل موانع زیرساختی (82/21درصد)، موانع اقتصادی (21/21 درصد)، نقص در نظارت و ارزیابی (97/16 درصد)، موانع شناختی آموزشی (33/13 درصد)، سطح پایین مشارکت و همکاری (70/9 درصد)، موانع سیاسی (09/9 درصد)، ضعف در تحقیقات (06/6 درصد) و عدم انگیزه کارکنان(82/1 درصد) می باشد از نظر پاسخگویان، کافی نبودن بودجه اختصاص یافته به توسعه فناوری ، عدم نظارت مناسب بر فعالیت شرکت های خصوصی و ضعف تمکن مالی کشاورزان، بیشترین فراوانی را داشتند.
  کلیدواژگان: آبیاری کم فشار، چالش های سازمانی، مدیریت اثربخش منابع آب
 • تحلیل روشهای آموزشی ترویجی موثر در مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی مطالعه موردی شهرستان همدان
  مریم یوسفی محمدی، رضا موحدی*، حشمت الله سعدی صفحات 51-65

  هدف این تحقیق، ارایه روش های ترویجی مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی شهرستان همدان از دیدگاه دو گروه کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان بود. این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری 8443 نفر از کشاورزان شهرستان همدان در سال 1399 و 135 نفر از کارشناسان بود که تعداد 367 نفر از کشاورزان و 100 نفر از کارشناسان با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. د روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید گروه ترویج همدان مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی، آلفای کرونباخ پرسشنامه طی فرایند پیش آزمون محاسبه گردید و رقم آن 94/0، به دست آمد. نتایج نشان داد که مهم ترین روش های آموزشی ترویجی که مورد توافق هر دو گروه کشاورزان و کارشناسان جهت مقابله با خشکسالی هستند عبارتند از: آموزش از طریق رهبران محلی، بازدید از مزارع نمونه و نمایشی، استفاده از شرکت های خدمات مشاوره ای. نتایج تحلیل عاملی نظرات کشاورزان نشان داد که روش های آموزشی ترویجی مناسب جهت مقابله با خشکسالی عبارتند از: خدمات مشاوره ای و آموزشی ترویجی، اطلاع رسانی از طریق ظرفیت افراد و نهادهای محلی و نشریات، آموزش از طریق رهبران محلی و شوراها، تماس با مروجان و نمایش فیلم. همچنین نتایج تحلیل عاملی نظرات کارشناسان نشان داد که روش های آموزشی ترویجی مناسب جهت مقابله با خشکسالی عبارتند از: برگزاری بازدید، استفاده نشریات ترویجی، ایجاد شبکه های اطلاع رسانی، استفاده از ظرفیت دهیاریها، شوراها و تعاونیها.

  کلیدواژگان: روش های مقابله با خشکسالی، بخش کشاورزی، روشهای آموزشی ترویجی، کارشناسان کشاورزی، کشاورزان
 • شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی در استان هرمزگان با استفاده از نظریه مبنایی
  جعفر یعقوبی*، محمد بهروزی، حیدر قلی زاده صفحات 66-83
  بخش کشاورزی به عنوان یک بخش تجاری دارای مزیت های مهم می تواند به عنوان یک بخش اقتصادی مهم جهت توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند. این بخش علی رغم داشتن مزیت نسبی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، متاسفانه سهم قابل توجهی در صادرات و ارزآوری کشور ندارد. با توجه به مسیله فوق، هدف کلی پژوهش کاربردی و میدانی حاضر شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی بود. در این تحقیق از رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق صادرکنندگان محصولات کشاورزی در سال 1401 و کارشناسان اداره گمرک در استان هرمزگان بودند. در تحقیق کیفی داده بنیان حاضر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی نمونه ها انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از اشباع داده تعیین شد و درنهایت 17 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تایید پایایی داده ها از یادداشت برداری دقیق در طی گردآوری داده ها استفاده شد. تکرار مطالب و مفاهیم توسط کارشناسان نشان دهنده پایایی مناسب داده های جمع آوری شده بود. نتایج نشان داد که در طی فرایند تحلیل داده ها 100 مفهوم در مرحله کدگذاری باز شناسایی شد که در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم فوق در 22 مقوله محوری دسته بندی شدند. بر اساس نتایج کدگذاری انتخابی، موانع صادرات محصولات کشاورزی در شش مقوله کلی شامل نارسایی های مرحله تولید محصولات، موانع سیاست گذاری و قانونی، زیرساخت و کاغذبازی ناکارآمد، ناکارآمدی سخت افزاری و نرم افزاری سامانه گمرک، نارسایی و هزینه بالای سامانه حمل ونقل دریایی و مشکلات مدیریت فروش و انتقال ارز صادرات حاصل از تحریم دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: موانع صادرات، سیاست گذاری، کشاورزی، گمرک، هرمزگان
|
 • Impacts of climate change adaptation strategies on smallholder farmers food security
  Saeede Sadat Ebrahimi *, Farhad Lashgarara, Seyed Mahdi Mirdamadi, Maryam Omidi Najaf Abadi Pages 1-15
  Thus, this study was done to investigate the impacts of climate change adaptation strategies on smallholder household food security among horticultural crop farmers. 456 farmers were selected through stratified random sampling. A questionnaire was utilized for data collection consisting of four sections. Data were analyzed with structural equation modeling using Smart-PLS 3.0. 89 percent of households were anxious and uncertain about food supply, 76 percent were households with insufficient food quality, and 71 percent did experience the inadequate quantity of food intake and its physical consequences. Also, farming and non-farming strategies had a positive and significant impact on the role of farmers in adapting to climate change, while infrastructure and support strategies had a significant impact on the role of government and rural institutions in adapting to climate change. In addition, the effect of the role of farmers and the role of government and rural institutions in improving the dimensions of food security was positive and significant, but only in relation to the role of farmers on food consumption was not observed.
  Keywords: adaptation strategies, Climate Change, Household food security, Smallholder farmers
 • Explain the Sustainable Management Extension Strategies of Zagros Oak Forest Basin
  Davood Negahdari, Alireza Poursaeed *, Roya Eshraghi Samani, Mohamad Bagher Arayesh, Behrooz Naseri Pages 16-38

  Currently, the protection and sustainable management of forest ecosystems in the Zagros vegetation area has always been the main concern of activists and officials in this area. On the other hand, the agricultural Extension as an interdisciplinary science examines the phenomenon of decline of Zagros oak forests from a sociological and psychological perspective, as well as from an agricultural and rural perspective, and offers strategies that maintain the sustainability of natural resources while maintaining livelihoods. Also elevate. the present study aimed to Explain the Sustainable Management Extension Strategies of Zagros Oak Forest by using SWOT method. In this regard, internal and external factors were collected through in-depth interviews with 30 scientific and executive experts in the provinces of Zagros basin in the form of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Additionally, they were identified through line-by-line analysis in the form of common content and using MAXqda12 software analysis. In the next step, the internal and external factors questionnaire was adjusted and and the weight factor of each factor was calculated and the identified strategies were prioritized based on the Quantitative Strategic Planning Matrix.Considering the results in the internal and external factor evaluation matrix for the sustainable management of forests in the basin, as well as the dominance of weaknesses in the external factor evaluation matrix and threats in the internal, defensive pattern was more prioritized for managing the forests sustainably compared to the other strategic patterns.

  Keywords: Agricultural extension, Extension Strategies, Zagros Oak Forest Basin, Sustainable management, participatory management
 • Analysis of organizational challenges in the development of the use of modern irrigation systems with an emphasis on the modernized low-pressure irrigation system
  Arezo Mokhtari Hesari *, Alireza Nemati Pages 39-50
  Optimal management of water resources is a necessity in response to increased pressure on limited water resources around the world. This will be possible to a large extent by using technologies that increase water productivity. Due to the development of technologies to improve water productivity faces several challenges, so the current study aimed to determine and analyze organizational challenges in Development of Application of Low Pressure Irrigation System in East Azerbaijan Province. Data collection was performed using semi structured interview method. We conduct an interview with experts of irrigation, soil and agricultural extension sectors as well as famers who had a purposeful use of technics. In order to achieving appropriate research validity, we applied triangulation -data sources and monitored them by the experts. Statistical analysis was performed using MAXQDA software version 10 based on basic theory including open, oriented and optional coding stage. The result indicates that based on there were 8 main categories, 24 sub-categories as well as 165 conceptual units. Organizational challenges were infrastructural barriers (21/82%), economic barriers(21/21%), difect in monitoring and evaluation(16/97%), cognitive-educational barriers(13/33%), low levels of participation and cooperation(9/70%), political barriers(9/09%), poor research(6/06%), and lack of employee motivation(1/82%). According to the respondents, the most frequency was related to insufficient allocated budget, lack of supervision over private companies and farmers' financial weakness.
  Keywords: low-pressure irrigation, organizational challenges, effective management of water resources
 • Analyzing extension- education methods about combating the drought in agricultural sector: a case study in Hamedan County
  Mariam Yosefi Mohamadi, Reza Movahedi *, Heshmatollah Saadi Pages 51-65

  The purpose of this study was to investigate the extension methods about combating the drought in agricultural sector from the view points of the agricultural experts and farmers in Hamedan. The research was an applied research on the basis of the purpose, and it was a surveying study in terms of data gathering. Data were gathered through a questionnaire tool. The study population included both 8443 farmers and 135 agricultural experts from Hamedan County in 2020. Of those 367 farmers and 100 agricultural experts were selected by using Cochran's formula respectively. Validity of the questionnaire (face validity) was confirmed by the agricultural extension professors from Bu-Ali Sina University. To evaluate the reliability of the research instrument, Cronbach's alpha was used during a pre-test and it was 0.94 for the research' questions (extension education methods). The results showed that the most important extension methods to control drought which agreed with both farmers and experts were: training by local leaders, visiting demonstration farms, use advisory services. The results also showed that according to factor analysis of the farmers' views, extension methods to combat drought can be summarized in 4 groups including: extension and advisory services, transfer information by local communities, people and magazines, training with local leaders and councils, watching extension films and visiting extension agents. According to factor analysis of the experts' views, extension methods to combat drought can be summarized in 4 categories, which are: visit tours, using extension publications, using information networks, using cooperatives, village municipality and councils' capacities.

  Keywords: Drought Combating, Agricultural sector, Extension Education Methods, Agricultural Experts, Farmers
 • Identifying the obstacles to the export of agricultural products in Hormozgan province using grounded theory
  Jafar Yaghoubi *, Mohammad Behroozi, Haydar Gholizadeh Pages 66-83
  The agricultural sector as a commercial sector in Iran has important advantages can help as an important economic sector for the development of non-oil exports. Despite having a relative advantage in the production of some agricultural products, this sector unfortunately does not have a significant contribution to the country's exports and foreign exchange earnings. According to the above problem, the purpose of this study was to identify the obstacles to the export of agricultural products. The approach of this study was qualitative and grounded theory methodology was used in this study. Data in this study were collected by using semi-structured interviews with 17 exporters of agricultural products in Hormozgan province. By analyzing the content of the interviews, 100 conceptual propositions related to the purpose of the research were extracted during open coding. These concepts were categorized into 22 subcategories during axial coding and then into 6 general categories during selective coding. According to this category, the most important obstacles to the export of agricultural products include Inefficiencies in the production stage of products, policy and legal obstacles, inefficient infrastructure and bureaucracy, hardware and software inefficiency of the customs system, insufficiency and high cost of the sea transportation system, and problems of sales management and transfer of export currency resulting from the restriction.
  Keywords: Export barriers, policy, Agriculture, Customs Administration, Hormozgan