فهرست مطالب

نشریه پژوهش های تربیتی
سال یازدهم شماره 1 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آیت سعادت طلب*، اسماعیل شیرعلی صفحات 1-19

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین معلمان مرد مقطع متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی از نوع هبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس پسرانه شهر تهران (6435 نفر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن (1987) رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) و عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، 2001) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین جو اخلاقی حاکم بر سازمان و رفتار شهروندی معلمان همبستگی مثبت و معناداری (56/0) وجود دارد. همچنین عدالت سازمانی نقش تاثیرگذاری (25/0) در رابطه با جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد. به هر میزان جو اخلاقی حاکم بر مدارس مثبت و معنادار باشد، عدالت سازمانی نیز به شکل بهتری انجام می گیرد و معلمان رفتار شهروندی  بهتر و موثرتری  خواهند داشت. در مجموع می توان نتیجه گرفت با توجه به تاثیر مستقیم و مثبت جو اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی، ضروری است مدیران مدارس اقدامات موثری را برای ایجاد جو مطلوب اخلاقی در مدارس برای بهبود و ارتقاء رفتار شهروندی معلمان انجام دهند.

  کلیدواژگان: جواخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، مدارس متوسطه، شهر تهران
 • الهام پرویزی، زهرا السادات اردستانی*، فرهاد بلاش صفحات 20-40

  یکی از مهمترین چالشهای پیش روی آموزش، توسعه سلامت دانش آموزان و ایجاد حس دلبستگی به فضای آموزشی در آنهاست که منتج به افزایش کیفیت آموزش و  تربیت خواهد شد. معماری به عنوان ظرف رفتار آدمی تاثیر به سزایی در این امر دارد. بر اساس مطالعات سلامت روان و علوم روانشناسی محیط، دانش آموزان در برخورد با برخی فضاهای آموزشی سریعا احساس نزدیکی عاطفی دارند؛ و در برخی دیگر احساس غربت می کنند.. در این نوشتار با تاکید بر ضرورت دلبستگی به مکان در طراحی مدارس، این پرسش مطرح است؛ که آیا بازشناسی طرح واره های فرهنگی در ناخودآگاه جمعی دانش آموزان و جهت دهی به طراحی معماری مدارس می توان سلامت روان دانش آموزان را افزایش داده و حس دلبستگی به مکان های آموزشی را ارتقا داد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی و تحلیلی-توصیفی است که در ابتدا مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی در حوزه روانشناسی و شناخت ناخودآگاه و مراحل ادراک و شناخت توسط آن در ذهن انسان جمع آوری شده و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته  است.در این نوشتار با نگاهی بر مقوله ناخودآگاه در حوزه سلامت روان و معماری و تحلیل طرح واره های ناخودآگاه جمعی، بر بررسی مکانیزم تاثیر آن بر نحوه شناخت و معنایابی توسط دانش آموزان تاکید می کند که در صورتی که در مرحله معنایابی فضا از طرحواره های ناخودآگاه جمعی کمک گرفته شود می تواند مرحله شناخت منتج به ارتقاء دلبستگی به مکان به درستی اتفاق بیفتند.

  کلیدواژگان: ناخودآگاه، سلامت، دلبستگی به مکان، طرح واره، فضای آموزشی
 • پرویز بیات، سعید ضرغامی*، اکبر صالحی، یحیی قائدی صفحات 41-59

  تبدیل محیط آموزشی به محیط یادگیری از طریق تلفیق آموزش با فناوری های نوین و تغییر نقش مولفه های آموزشی موردتوجه اندیشمندان تربیتی قرارگرفته است، به همین دلیل هدف این نوشتار شناسایی قطب های تضاد در آموزش مستقیم و ارایه راهبردهایی برای توانمندسازی قطب های مغلوب است. برای نیل به این هدف از مراحل شش گانه روش ساخت شکنی بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که در  ابعاد مختلف رویکرد آموزش مستقیم تغییراتی صورت می گیرد من جمله: 1- تغییر نقش معلم از حالت تحکمی و انتقال دهنده صرف دانش به حالت تسهیل گر امر یادگیری 2- تغییر نقش دانش آموز از منفعل و مغفول مانده چرخه یادگیری به عنصر فعال و مسیول در امر آموزش 3- تغییر روش تدریس معلم محور به روش دانش آموز محور مانند پروژه محوری، کاوشگری، آزمایشگاهی4 - تغییر محتوای آموزشی از حالت منولوگی کتاب ثابت به حالت دیالوگی و حالاتی مبتنی بر؛ استفاده از تجارب دانش آموزان، محتوای الکترونیکی تولید شده توسط هر دو سوی جریان یادگیری (معلم و شاگرد)، شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی  5- تغییر فضای آموزشی و فیزیکی کلاس درس از حالت سنتی خود به سمت محیطی شاد با مشارکت حداکثری فراگیران در امر یادگیری5- تغییر ارزشیابی از حالت مداد کاغذی به تلفیقی از روش های مختلف و بهره گرفتن  از روش های الکترونیکی و خود سنجی. این تغییرات بیانگر تغییر زاویه نگاه به این امر می باشدکه فضای لازم برای تغییر آموزش و به میدان آمدن رویکرد کلاس معکوس مهیا گردد  و با استفاده از ویژگی های کلاس معکوس به مفهوم جدیدی از یادگیری دست یابیم تا جوابگوی نیازهای یادگیرندگان عصر دیجیتالی باشد.

  کلیدواژگان: ساخت شکنی، کلاس سنتی، آموزش مستقیم، کلاس معکوس، دریدا
 • مهدی قاسمی پور فخرآباد، حسین مومنی مهموئی*، سعید تیموری، تورج فلاح صفحات 60-82

  هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جاری کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدارس استثنایی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در کاربرد فاوا در مدارس استثنایی هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با پانزده نفر از معلمان مدارس استثنایی، پنج نفر از مدیران مدارس و سه نفر از مدیران میانی اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر مشهد است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تامین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی بیست و شش مفهوم محوری است که در قالب مدل پارادیمی شامل بی برنامگی و نگاه غیرتخصصی به کاربرد فاوا در مدارس استثنایی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (ضعف مهارتی، ضعف نگرشی، چالش های مالی و زیرساختی)، عوامل زمینه ای (عوامل مدیریتی مدارس استثنایی و عوامل محیطی - زمینه ای)، شرایط مداخله ای تسهیل‏گر (آموزش و توسعه حرفه ای معلمان، نیازسنجی، حمایت و پشتیبانی)، شرایط مداخله گر محدودکننده (چالش های سازمانی، محیطی، دخالت های سیاسی و موانع فردی و اجرایی)، راهبردها (تجدید رویکرد برنامه ریزی درسی، طراحی برنامه استراتژیک در زمینه کاربرد فاوا، ارشادگری و کیفیت گرایی) و پیامد (کاهش کارایی و اثربخشی) سازمان یافت.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاوا، مقمدارس استثنایی، نظریه داده بنیاد
 • رامین حبیبی کلیبر، ابوالفضل فرید*، فاطمه علی پور صفحات 83-97

  هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجارب دانشجویان کارشناسی نسل Z بود که در دوران شیوع ویروس کوید_ 19، تاب آوری بالایی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 8 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان تبریز که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بوده و به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. مصاحبه های ضبط شده به صورت کتبی ثبت شدند و به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل تجارب زیسته دانشجویان موجب شناسایی و دسته بندی و استخراج مقوله های اصلی «عوامل فردی»، «عوامل اجتماعی» و «عوامل محیطی» شد. در ادامه از مقوله های اصلی ذکرشده، مقوله های فرعی عوامل فردی مشتمل بر مهارت های تنظیم هیجان، سازه های روانشناسی مثبت (خوش بینی، امیدواری و عزم و اراده)، مهارت های خودتنظیمی، باورهای مذهبی قوی، واقع بینی و نداشتن کمال گرایی، به کارگیری مهارت های حل مسیله، انعطاف پذیری، معنا در زندگی و عوامل اجتماعی (روابط بین فردی) شامل حمایت های اجتماعی خانواده دوستان و مراکز آموزشی، حفظ روابط به وسیله شبکه های اجتماعی، یادگیری مشاهده ای و تجارب جانشین و درنهایت عوامل محیطی (زیرساخت ها و امکانات) شامل تجربه شرایط سخت و کمبود امکانات، تجارب مثبت قبلی در مدارس و سایر نهادها، استخراج شدند. یافته های این پژوهش توانست تصویر روشنی از عوامل موثر بر بهبود و ارتقای تاب آوری ارایه کند.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجارب دانشجویان کارشناسی نسل Z، تاب آوری
 • آمنه بابازاده، ابراهیم صالحی عمران*، میمنت عابدینی بلترک صفحات 98-105

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی آموزش برای دوره ابتدایی از منظر معلمان و تحلیل محتوای آن در کتاب های پایه ششم ابتدایی صورت گرفت. طرح پژوهش، کمی و روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی؛ جامعه ی آماری شامل250 نفر معلمان ابتدایی شهر بابلسر بوده که بر اساس جدول مورگان، نمونه 148 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، انتخاب گردید. ابزار در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که با CVR 70/0  و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بالای 92/0 مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش در بخش دوم، تحلیل محتوا می باشد. جامعه ی آماری این بخش کتاب های پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی1400-1399 بوده که نمونه  شامل  تمامی کتاب های این پایه (قرآن، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، نگارش، کار و فن آوری، تفکر و پژوهش، فارسی و علوم) به استثناء ریاضی است. ابزار چک لیست با  CVR، 90/0 و پایایی آن با ضریب توافقی، 77/0 مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها، از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. یافته ها در بخش اول کمی نشان داد، سطح معناداری محاسبه شده بین دو وضعیت موجود و مطلوب 001/0 است (p < 0/05)؛ و در بخش تحلیل محتوا، درمولفه اقتصادی به شاخص «مصرف پایدار»، در مولفه اجتماعی به شاخص «بهداشت»، در مولفه فرهنگی به شاخص «میراث فرهنگی» و در مولفه زیست محیطی به شاخص «انرژی» بیشترین توجه صورت گرفته است. نتایج نشان داد، از نظر معلمان وضعیت موجود برنامه درسی آموزش برای توسعه پایدار به طور معناداری کمتر از وضعیت مطلوب است و جهت رسیدن به جایگاه مطلوب، باید برنامه درسی دوره ابتدایی مورد بازنگری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش برای توسعه پایدار، برنامه درسی موجود، برنامه درسی مطلوب، کتابهای درسی
 • زهرا عسگری*، امیر امین یزدی صفحات 106-130

  فرسودگی تحصیلی به عنوان یک مسیله اساسی می تواند فرایند تحصیلی و روانشناختی دانش‎آموزان را با آسیب جدی مواجه می‎کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مقابله‎ای با فرسودگی تحصیلی دانش‎آموزان منطبق با رویکرد تحولی یکپارچه انجام شده است. مطالعه حاضر یک تحلیل محتوای کیفی است. محتوا مورد پژوهش در این مطالعه از طریق جستجو در منابع، اسناد، پژوهش ها و کتب منتخب گزینش شد و در نهایت مورد تایید گروه متخصصین قرار گرفت. مرور و تبیین متون، تفحص و تامل در منابع، استخراج کدهای باز، زیرطبقات، طبقات و رسیدن به تم‎های اصلی و نام‎گذاری هر یک، از مراحل طی شده در این پژوهش است. جهت اطمینان از روایی محتوایی داده‎های به دست آمده، از معیارهای چهارگانه گابا لینکلن و مصاحبه با 15 متخصص مشاور مدرسه و روانشناس استفاده شد که پس از انجام اصلاحات، تمامی بخش‎ها از روایی و اعتبار لازم برخوردار شد. فرایند کدگذاری و تحلیل محتوا نشان داد که راهبردهای مقابله‎ای با فرسودگی تحصیلی بر مبنای رویکرد تحول یکپارچه را میتوان در سه بخش اصلی تبیین کرد که عبارت است از: 1- تعاملات مبتنی بر هیجان در مدارس؛ 2- کارکردهای تحولی مدرسه و 3- انطباق یادگیری با تفاوت‏های فردی. تم‎های اصلی به دست آمده در تبیین داده‎ها، میتواند در سطوح مختلف پیشگیری، آموزش، برنامه درسی و دیگر موارد مورد توجه معلمان، مشاوران و متولیان حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله ای، فرسودگی تحصیلی، رویکرد تحولی یکپارچه
 • سید قاسم مصلح، ابوالفضل فرید*، فاطمه علی پور صفحات 131-146

  پژوهش حاضر باهدف ترکیب مطالعات انجام شده و حصول یک نتیجه کلی درزمینه اثربخشی مداخله های روان شناختی بر اهمال کاری تحصیلی به شیوه فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری شامل پژوهش های در دسترس و مرتبطی بود که در فاصله سال های 1390 تا 1400 به صورت مقاله تمام متن، پایان نامه و طرح پژوهشی در فصلنامه ها و مجلات علمی پژوهشی کشور منتشرشده اند. پس از اعمال ملاک های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 136 اندازه اثر از 83 مطالعه اولیه  به عنوان نمونه انتخاب و توسط نرم افزار CMA2 موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اندازه اثر ترکیبی در هر دو مدل ثابت و تصادفی معنی دار است و میزان تاثیر طبق ملاک تفسیری کوهن بزرگ ارزیابی شد(1/47ES=). در کاهش اهمال کاری تحصیلی یافته ها حاکی از تاثیر بیشتر مداخله آموزش خودتنظیمی در مقایسه با سایر مداخله ها بود. همچنین بررسی متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی فراگیران به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در پژوهش نشان داد جنسیت آزمودنی ها تاثیری بر میزان اثربخشی مداخله های روان شناختی نداشته است اما تاثیر این مداخله ها در مقاطع تحصیلی تفاوت معنی داری نشان داد. این پژوهش دارای تلویحاتی برای درمانگران و مشاوران در راستای کارایی مداخله های روان شناختی بالاخص آموزش مولفه های خودتنظیمی است تا با ارایه برنامه هایی اهمال کاری تحصیلی فراگیران را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: مداخله های روان شناختی، اهمال کاری تحصیلی، فراتحلیل
 • فریده حمیدی*، مهران عطوفتی رودی صفحات 147-163

  در کلاس های درس مبتنی بر آموزش فراگیر، انعطاف پذیری شناختی و مفاهیم یاددهی یادگیری نقش مهمی بر خودکارآمدی معلمان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و مفاهیم یاددهی -یادگیری در خودکارآمدی معلمان در کلاس درس مبتنی بر آموزش فراگیر بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده از بین لیست اسامی معلمان شرکت کننده در آموزش فراگیر  صورت گرفت.  از این رو تعداد 467 معلم ابتدایی منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند.  به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های خودکارآمدی معلمان در آموزش فراگیر (TEIP) شارما و همکاران (2012)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی CFI دنیس و وندروال (2010) و پرسشنامه مفاهیم یاددهی- یادگیری (TLCQ) چان الویت (2004)  استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و ادراک خودکارآمدی مرتبط با آموزش فراگیر و همچنین بین مفاهیم یاددهی یادگیری سازنده گرا و ادراک خودکارآمدی مرتبط با آموزش فراگیر همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01 / 0 > P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و مفاهیم یاددهی یادگیری سازنده گرایانه، 36 درصد از مجموع واریانس خودکارآمدی معلمان را پیش بینی می کنند. به طور کلی معلمان دارای انعطاف پذیری شناختی و مفاهیم یاددهی یادگیری رشد یافته تر در کلاس های درس مبتنی بر آموزش فراگیر، خودکارآمدی بالاتری را تجربه می کنند. یافته های حاصل از این پژوهش بر رشد انعطاف پذیری شناختی و مفاهیم یاددهی یادگیری جهت ارتقاء خودکارآمدی معلمان در کلاس درس مبتنی بر آموزش فراگیر تاکید دارد.

  کلیدواژگان: آموزش فراگیر، خودکارآمدی، مفاهیم یاددهی و یادگیری، انعطاف پذیری شناختی
 • راحله جلال نیا* صفحات 164-182

  آموزش مجازی در شرایطی در دوران کرونا با سرعت در دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گرفت که پیرامون کیفیت آن تردیدهایی وجود دارد. در این مطالعه به ارایه مدل ارزشیابی آموزش مجازی در آموزش عالی در زمان همه گیری کرونا پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ISM استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان این پژوهش شامل اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه مدیریت تهران است. نمونه گیری با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و 17 نفر از اساتید و مدیران در آن شرکت کردند. جهت تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد و ابعاد و مولفه های ارزشیابی آموزش مجازی در آموزش عالی شناسایی شد. در ادامه برای تعیین روابط و طراحی الگوی نهایی از روش ساختاری-تفسیری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل کیفی 13 مضمون اصلی و 71 مضمون فرعی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش مجازی بر کیفیت اطلاعات، سیستم و بسترهای سخت افزاری آموزش مجازی تاثیر می گذارند. این عوامل تعامل یاددهنده-یادگیرنده، آموزش همیارانه و تعامل آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهند و در ادامه موجب توانمندسازی اساتید و دانشجویان می شوند. در سایه توانمندسازی می توان به کارایی و اثربخشی آموزش مجازی دست یافت و این کارایی و اثربخشی در نهایت توسعه آموزش مجازی را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ارزشیابی آموزش مجازی، آموزش عالی، کرونا، رویکرد آمیخته
 • فاطمه ازادی ده بیدی، فرهاد خرمائی* صفحات 183-202

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی صفات منشی با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی با واسطه گری ادراک جو اخلاقی مدرسه انجام شد. به این منظور 671 دانش آموز دوره متوسطه اول و دوم شهر شیراز (293 پسر و 378 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های جو اخلاقی مدرسه شولت و همکاران (2002)، صفات منشی خرمایی و قایمی (1396)، رفتارهای مدنی تحصیلی گل پرور (1389) و رفتارهای آسیب زای تحصیلی کشکولی (1395) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارAMOS21  استفاده شد.  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. این نتایج رابطه معنی  دار صفات منشی با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی  و جو اخلاقی مدرسه با رفتارهای آسیب زای تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی را مورد تایید قرار داد. همچنین، نقش واسطه گری جو اخلاقی مدرسه در رابطه بین صفات منشی و رفتارهای آسیب زای تحصیلی و همچنین رفتارهای مدنی تحصیلی نیز مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان می دهد که صفات منشی با اثرگذاری بر درک جو اخلاقی مدرسه می تواند منجر به کاهش رفتارهای آسیب زای تحصیلی  و افزایش رفتارهای مدنی تحصیلی شود.

  کلیدواژگان: صفات منشی، جو اخلاقی مدرسه، رفتارهای آسیب زای تحصیلی، رفتارهای مدنی تحصیلی
 • پریوش خاورزمینی، رامین حبیبی کلیبر*، جواد مصرآبادی صفحات 203-218

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری سازگار با مغز بر شایستگی تحصیلی و توانایی های شناختی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال1401-1400 بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دوم شهر تبریز بود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل40 نفر از دانش آموزان بود که به روش هدفمند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون همه مشارکت کنندگان، از طریق پرسش نامه شایستگی تحصیلی دیپرنا والیوت (1999) و پرسش نامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزش یادگیری سازگار با مغز کاین، کاین، مک کلینتیک و کلیمک (2005) را به مدت هشت جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مولفه های شایستگی تحصیلی و توانایی های شناختی تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود داشت (p<0.001). با توجه به نتایج می توان گفت آموزش یادگیری سازگار با مغز می تواند تلویحات کاربردی مفیدی در پیشگیری از مشکلات شایستگی تحصیلی و توانایی های شناختی در دانش آموزان داشته باشد.

  کلیدواژگان: یادگیری، سازگار با مغز، شایستگی تحصیلی، توانایی های شناختی، دانش آموزان
|
 • Ayat Saadat Talab*, Esmaeil Shirali Pages 1-19

  The aim of the present study was to investigate the relationship between ethical climate and organizational citizenship behavior with the mediating role of organizational justice among high school teachers in Tehran. included all teachers (382 people) of high school teachers in Tehran were selected by Multi-stage cluster sampling method. For data collection were used the three Questionnaire of Ethical Climate (Victor& Collen, 2006), Lee & Allen (2004 Organizational citizenship behavior, and organizational justice (Moorman and Niehoff, 2001). Data analysis was done by using structural equation modeling in AMOS And Spss-22  software. The results showed that there is a positive and significant correlation (0.56) between the ethical atmosphere of the organization and the citizenship behavior of teachers. Organizational justice also has an influential role (0.25) in relation to the moral climate and organizational citizenship behavior of teachers. The more positive and meaningful the ethical climate in schools, the better organizational justice will be and the better and more effective citizenship behavior teachers will have. In general, it can be concluded that considering the direct and positive effect of ethical atmosphere on organizational citizenship behavior, it is necessary for school principals to take effective measures to create a favorable ethical atmosphere in schools to improve and enhance teachers' citizenship behavior.

  Keywords: Ethical Climate, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Justice, Tehran City
 • Elham Parvizi, Zahra Alsadat Ardestani*, Farhad Balash Pages 20-40

  One of the most important challenges facing education is to develop students' health and create a sense of attachment to the educational environment in them, which will lead to an increase in the quality of education and training. Architecture as a container of human behavior has a great impact on this matter. The organs of the building and the relationships that govern them are effective in the process of understanding, recognizing and then the way people respond to the environment. According to studies of mental health and environmental psychology, students quickly feel emotionally uncomfortable when dealing with certain educational spaces and feel homesick. People enter the attachment process faster with places in harmony with subconscious schemas. In this article, emphasizing the need for attachment to place in school design, this question is raised, recognizing cultural schemas in the collective subconscious of students and orienting them to design school architecture can increase students' mental health and promote a sense of attachment to educational places? The research method in this research is qualitative and analytical-descriptive. At first, the materials were collected in the form of library study, collect documents in the field of psychology and unconscious cognition and the stages of perception and cognition by it in the human mind, and then analyzed analytically. As a result, examining how students perceive space is effective in creating qualities such as "familiarity" and "identity." In this article, by looking at the category of the unconscious in the field of mental health and architecture and analyzing the collective unconscious schemas, it emphasizes the mechanism of its effect on how students recognize and interpret semantics. Collective help can help the cognition stage lead to the promotion of attachment to the place properly.

  Keywords: Unconscious, health, attachment to place, schema, educational space
 • Saeed zarghami* Pages 41-59

  Transforming the educational environment into a learning environment through combining education with new technologies and changing the role of educational components has been considered by educational thinkers. For this reason, the purpose of this article is to identify the poles of conflict in direct education and to provide strategies for empowering the disadvantaged poles. To achieve this goal, the six staged deconstruction method was used. The findings showed that there are changes in different dimensions of the direct education approach, including: 1- Changing the role of the teacher from a commanding mode and transferring knowledge to a facilitating mode of learning 2- Changing the role of the student from being passive and neglected in the learning cycle, to the active and responsible element in education 3- Changing the teacher-centered teaching method to a student-centered method such as project-based, exploratory, laboratory. 4. Changing the educational content from the monologue mode of the fixed book to the dialog mode and situations based on using the experiences of students, electronic content produced by both sides of the learning flow (teacher and student), social networks and internet sites 5- Changing the educational and physical environment of the classroom from its traditional state to a happy environment with maximum participation of learners in learning process, 5- changing the evaluation from the paper-pencil mode to a combination of different methods such as  using electronic and self-assessment methods. These changes indicate a change in the perspective in this regard that the necessary trend to change the education and the emergence of the flipped classroom approach has been provided. Using the features of the flipped classroom, we achieve a new concept of learning to meet the needs of the learners of the digital age.

  Keywords: Deconstruction, Traditional class, Direct education, Flipped class, Derrida
 • Mehdi Ghasemipour Fakhrabad, Hossein Momeni Mehmoui*, Said Timori, Torj Falah Pages 60-82

  The purpose of this research is to investigate the current pattern of using information and communication technology (ICT) in exceptional schools. This research was conducted with a qualitative approach and a data-based method. The statistical population includes all agents involved in the use of Fava in exceptional schools, who were selected through purposeful criterion-based sampling. The data is obtained through semi-structured interviews with fifteen teachers of special schools, five school principals and three middle managers of Mashhad Special Education Department. In order to analyze the data, open, axial and selective coding method was used. Lincoln and Cuban criteria were used to ensure validity and reliability. The results of the research show twenty-six key concepts that, in the form of a paradigm model, include lack of planning and a non-specialist view of the use of FAVA in exceptional schools as a central category and causal conditions (skill weakness, attitude weakness, financial and infrastructural challenges) ), contextual factors (management factors of exceptional schools and environmental-contextual factors), facilitating intervention conditions (training and professional development of teachers, needs assessment, support), restrictive intervention conditions ( Organizational and environmental challenges, political interference and individual and executive obstacles), strategies (renewing the approach to curriculum planning, designing a strategic plan in the field of FAVA application, guidance and quality orientation) and consequences (decrease in efficiency and effectiveness) of the organization. .

  Keywords: Information, Communication Technology, Fawa, Maghmadares Exe, Foundation Data Theory
 • Ramin Habibi Kaleybar, Abolfazl Farid*, Fatemeh Alipour Pages 83-97

  The aim of this study was to find out the experiences of Z generation undergraduate students who had high resilience during the COVID-19 pandemic. The method of the present study was qualitative and phenomenological. A semi-structured interview was conducted with 8 female students of Tabriz Farhangian University who were studying in the academic year 1400-1401 and were purposefully selected. Recorded interviews were recorded in writing and analyzed using a seven-step Colaizzi method. Analysis of students' lived experiences led to the identification, classification and extraction of the main categories of "individual factors", "social factors" and "environmental factors". In addition to the main categories mentioned, sub-categories of individual factors including emotion regulation skills, positive psychological constructs (optimism, hope and determination), self-regulation skills, strong religious beliefs, realism and lack of perfectionism, application of problem-solving skills, flexibility, meaning in life and social factors (interpersonal relationships) including social support of family and friends , maintaining relationships through social networks, observational learning and alternative experiences, and finally environmental factors (infrastructure and facilities) including experiencing difficult conditions and lack of facilities, previous positive experiences Extracted in schools and other institutions. The findings of this study could provide a clear picture of the factors affecting the improvement and promotion of resilience

  Keywords: Phenomenology, experiences of Z generation undergraduate students, resilience
 • Ameneh Babazadeh, Ebrahim Salehi Omran*, Meimanat Abedini Baltork Pages 98-105

  The aim of this study was to investigate the current and desirable status of the curriculum for primary school from the perspective of teachers and analyze its content in the sixth grade textbooks. The research design is a quantitative type and the research method is descriptive-survey; The statistical population included 250 primary school teachers in Babolsar. Based on Morgan's table, a sample of 148 people was selected by stratified proportional sampling. The instrument in this section is a researcher-made questionnaire that was used with a CVR of more than 0.56 and reliability with a Cronbach's alpha coefficient above 0.92. In the second part, the research method is content analysis. The statistical population of this section is the sixth grade textbooks in the academic year 1300-1499, which includes all books in this grade (Quran, heavenly gifts, social studies, writing, work and technology, thinking and research, Persian and science) with the exception of mathematics. The checklist instrument with CVR was 0.90 and its reliability with agreement coefficient of 0.77 was used. Shannon entropy method was used to analyze the data. Findings in the first part showed a little, the level of significance calculated between the two existing and desirable conditions is 0.001 (p <0.05); In the content analysis section, in the economic component, the index of "sustainable consumption", in the social component, the index of "health", in the cultural component, the index of "cultural heritage" and in the environmental component, the index of "energy" have received the most attention. The results showed that in the opinion of teachers, the current situation of the education curriculum for sustainable development is significantly less than the desired situation, and in order to reach the desired position, the elementary school curriculum should be reviewed.

  Keywords: Education for sustainable development, existing curriculum, Desirable curriculum, textbooks
 • Zahra Asgari*, Amir Amin Yazdi Pages 106-130

  School burnout as a major issue can seriously damage the educational and psychological process of students. The aim of this study was to develop strategies to deal with students' academic school burnout based on Human Integrated Developmental approach. The present study is a qualitative content analysis. The research content in this study was selected through a search of selected sources, documents, researches and books and was finally approved by a group of experts. Reviewing and explaining texts, examining and reflecting on sources, extracting open source, subcategories, categories and reaching the main themes and naming each one, are the steps taken in this research. In order to ensure the content validity of the obtained data, the four GABA Lincoln criteria and interviews with 15 school counselors and psychologists were used. After making corrections, all sections had the necessary validity and validity. The process of coding and content analysis showed that strategies to deal with academic burnout based on the integrated transformation approach can be explained in three main parts, which are: 1- Emotion-based interactions in schools; 2- school development function  3- Adapting learning to individual differences. The main themes obtained in explaining the data can be considered by teachers, counselors and those in charge of education at different levels of prevention, education, curriculum and other issues.

  Keywords: Strategies for coping, Human Integrated Developmental approach (DIR), School burnout
 • Seyed Qasem Mosleh, Abolfazl Farid*, Fatemeh Alipour Pages 131-146

  The main objective of this study was to synthesize the findings of different studies and gain a general understanding of the effectiveness of psychological interventions on academic procrastination. The study population consisted of available full-text Articles, dissertations, and research projects published from 2011 to 2021 in quarterly publications and scientific research journals. Based on inclusion and exclusion criteria and sensitivity analysis, 136 effect sizes from 83 initial studies were analyzed using CMA2 software. The results revealed a statistically significant combined effect size for both fixed and random effect models, and the combined effect size for the random-effects model based on Cohen's criterion was large (ES = 1.47). In reducing academic procrastination, the findings indicated a high effect of self-regulation intervention compared to other interventions. Also, examining the variables of gender and educational level of the learners as moderating variables in the research showed that the gender of the subjects had no effect on the effectiveness of the psychological interventions, and the efficacy of interventions had a significant difference in the educational levels. This research has implications for therapists and counselors in line with the effectiveness of psychological interventions, especially the training of self-regulation components, to improve students' academic procrastination by providing programs.

  Keywords: Psychological Interventions, Academic Procrastination, Meta-analysis
 • Farideh Hamidi*, Mehran Otoufati Roudi Pages 147-163

  In the classrooms based on inclusive education, cognitive flexibility and teaching-learning concepts play an important role in teachers' self-efficacy. The aim of this study was to investigate the role of cognitive flexibility and teaching-learning concepts in teachers' self-efficacy in a classroom based on inclusive education. The research method was descriptive and correlational. Sampling was done by a simple random method from the list of names of teachers participating in inclusive education. Therefore, 467 primary teachers of the 9th district of Mashhad were selected. In order to collect data, teachers' self-efficacy questionnaires in inclusive education (TEIP, Sharma et al., 2012), cognitive flexibility questionnaire (CFI, Dennis and Vanderwaal, 2010) and the teaching-learning concepts questionnaire TLCQ (Chan Elwitt, 2004) was used. Pearson's correlation coefficient and multiple linear regression analysis were used to analyze data. Results showed that there is a positive and significant correlation between cognitive flexibility and the perception of self-efficacy related to inclusive education, as well as the concepts of constructivist learning and the perception of self-efficacy related to inclusive education (P < 0.01). Also, the results of multiple regression analysis showed the variables of cognitive flexibility and constructivist learning teaching concepts predict 36% of the total variance of teachers' self-efficacy. In general, teachers with cognitive flexibility and more developed teaching-learning concepts experience higher self-efficacy in classrooms based on inclusive education. The findings of this research emphasize the development of cognitive flexibility and teaching-learning concepts to improve the self-efficacy of teachers in the classroom based on inclusive education.

  Keywords: Inclusive Education, Self-Efficacy, Teaching, Learning Concepts, Cognitive Flexibility
 • Raheleh Jalalniya* Pages 164-182

  Virtual education was quickly used in the country's universities during the Corona era, and there are doubts about its quality. In this study, the evaluation model of virtual education in higher education during the corona epidemic has been presented. The current study is an applied-developmental study in terms of its purpose, and it is a cross-sectional survey research in terms of the method and time frame of data collection. Semi-structured interview and ISM questionnaire were used to collect data. The community of participants of this research includes faculty members and administrators of Tehran University of Management. Sampling continued with a purposeful method until theoretical saturation was reached, and 17 professors and managers participated in it. In order to analyze the data obtained from the interview, the method of qualitative analysis of the theme was used and the dimensions and evaluation components of virtual education in higher education were identified. In the following, the structural-interpretive method was used to determine the relationships and design the final model. Based on the results of qualitative analysis, 13 main themes and 71 sub-themes were identified. The findings show that the planning and support of virtual education affect the quality of information, system and hardware platforms of virtual education. These factors affect teacher-learner interaction, cooperative education and educational interaction and further empower professors and students. In the shadow of empowerment, the efficiency and effectiveness of virtual education can be achieved, and this efficiency and effectiveness will eventually lead to the development of virtual education.

  Keywords: evaluation of virtual education, higher education, Corona, mixed approach
 • Fateme Azadi Dehbidi, Farhd Khormaei* Pages 183-202

  This study aimed to investigate the causal relationship between character trait, destructive academic behaviors  and citizenship academic behaviors with the mediation of perception ethical climate school. For this purpose, 671 (293 boys and 378girls) high school students of Shiraz were selected through multistage cluster sampling method. Three questionnaires were used to collect data, ethical climate school scale of shult et al. (2002), character trait scale of khormaei and ghaemi (2018), citizenship academic behaviors scale of golparvar (2011) and destructive academic behaviors scale of kashkoli (2017). Data was analyzed via path analysis using structural equation modeling. The findings corroborated the good fitness of the model with the research data. These results confirmed the significant relationship between character trait and destructive academic behaviors  and citizenship academic behaviors, and ethical climate school with destructive academic behaviors  and citizenship academic behaviors. also, the role of mediating the ethical climate school in the relationship between character trait and destructive academic behaviors  as well as citizenship academic behaviors was also confirmed. In sum, the results of this study show that character trait by affecting perception ethical climate school can lead to discrease destructive academic behaviors  and increase citizenship academic behaviors.

  Keywords: character trait, Ethical climate school, Destructive academic behaviors, citizenship academic behaviors
 • Parivash Khavarzamini, Ramin Habibi Kaleybar*, Javad Mesrabadi Pages 203-218

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of brain-based learning training on the academic competence and cognitive abilities of female students of the second year of middle school in Tabriz city in 2021-2022. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. The statistical population was all female secondary school students of the second district of Tabriz city who were studying in the academic year of 2021-2022. The sample consisted of 40 students who were randomly selected in two experimental and control groups (20 people in each group). To collect information in the pre-test and post-test, all participants were evaluated through Diperna Valiot's Academic Competence Questionnaire(1999) and Nejati Cognitive Abilities Questionnaire (2012).The experimental group received the Cain, Cain, McClintic and Klimek (2005) brain-compatible learning training program for eight 60-minute sessions. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance test. The findings showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group in terms of academic competence and cognitive abilities in favor of the experimental group (p<0.001). According to the results, it can be said that brain-based learning training can have useful practical implications in preventing problems of academic competence and cognitive abilities in students.

  Keywords: brain-based learning, academic competence, cognitive abilities