فهرست مطالب

مجله آموزش عالی ایران
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر کوثری*، محسن نظرزاده زارع صفحات 1-16
  هدف

  پژوهش حاضر بر آن بود تا با نگاهی تحلیلی- انتقادی به سیاست جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هییت علمی پژوهشی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، به احصاء چالش ها و آسیب های موجود در این اسناد پرداخته و متعاقب آن به ارایه پیشنهاد هایی برای برون رفت از آن ها بپردازد.

  روش

  در این پژوهش از روش خوانش سمپتماتیک استفاده شده است. این روش به عنوان یکی از روش های حوزه علوم اجتماعی است. در خوانش سمپتماتیک نیازی به نمونه گیری نیست؛ بنابراین، تمامی اسناد فرادستی کشور درزمینه جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هییت علمی پژوهشی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل در این روش بدین صورت انجام شد که در آغاز پژوهشگران اقدام به دسته بندی و طبقه بندی گفته های آشکار موجود در متن هریک از اسناد مذکور پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمت اعضای هییت علمی پژوهشی کردند. در ادامه با بررسی مجدد متن اسناد مذکور اقدام به بیان ناگفته هایی که در هریک از اسناد فرادستی پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هییت علمی پژوهشی بود، کردند.

  یافته ها

  درمجموع یافته های حاصل از تحلیل اسناد فرادستی در دودسته کلی شامل گفته ها و ناگفته های اسناد موجود شناسایی و متعاقب آن پیشنهادهای سیاستی ارایه گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه چارچوب ماموریت مراکز پژوهشی با مراکز دانشگاهی در ایران متفاوت است، ازاین رو می بایست در نظام جذب و استخدام، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هییت علمی مراکز پژوهشی به این موارد توجه جدی شود و نمی توان یک رویه یکنواخت و ثابت را در این زمینه اعمال کرد.

  کلیدواژگان: مراکز پژوهشی، اعضای هیئت علمی، جذب، ارتقاء، جبران خدمات، خوانش سمپتماتیک
 • سید هدایت الله داورپناه*، رضا هویدا، راضیه یوسف بروجردی صفحات 17-37
  هدف

  دانشگاه یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده پیشرفت و توسعه هر کشوری است. یکی از بزرگ ترین معضلاتی که سلامت این رکن تاثیرگذار را به خطر می اندازد، پدیده ی مخرب کژرفتاری است. جهت پیش گیری و کاهش اثرات این معضل که گریبان گیر آموزش عالی کشور شده است پیش از هر چیز باید نشانگرهای کژرفتاری  مشخص شوند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری  در آموزش عالی ایران است.

  روش

  پژوهش حاضر یک تحقیق آمیخته- متوالی اکتشافی است که داده های آن طی دو مرحله (کیفی، کمی) جمع آوری شده است. در مرحله اول (کیفی) گردآوری اطلاعات از دو روش مصاحبه بدون ساختار با صاحب نظران و تحلیل سخنرانی ها و مصاحبه های صاحب نظران انجام شد. در گام اول با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی و معیار «اشباع نظری» با 17 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی مصاحبه بدون ساختار انجام گرفت. در گام دوم 12 سخنرانی و مصاحبه صاحب نظران در رسانه های مختلف به صورت هدفمند انتخاب و همانند مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم (کمی) به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه تدوین شده در اختیار گروه کانونی متشکل از 8 نفر از اعضای هییت علمی قرار داده شد. جهت تعیین ارتباط بین نشانگرها و دستیابی به الگوی ساختاری تفسیری آن از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، نشانگرهای کژرفتاری  در سیستم آموزش عالی به ترتیب اولویت عبارت اند از: مدرک فروشی، قلدری در آموزش عالی استثمار و برده داری علمی، تیم سازی منفی، پارتی بازی و رفیق بازی، تقلب و سرقت علمی، شکل گیری بنگاه های فروش تولیدات علمی، جامعه پذیری فاسد و هویت یابی کاذب.

  نتایج

  در پژوهش حاضر با رویکرد ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری  در نظام آموزش عالی ایران در پنج سطح اولویت بندی شدند. به طوری که در سطح یک نشانگر «هویت یابی کاذب» به عنوان تاثیرپذیرترین نشانگر و در سطح پنج سه نشانگر «مدرک فروشی»، «قلدری در آموزش عالی» و «استثمار علمی» به عنوان تاثیرگذارترین سطح قرار گرفتند. به طورکلی نتایج پژوهش با شناسایی نشانگرها و اولویت بندی آن ها، امکان درک بهتر موضوع و اتخاذ اقدامات مناسب در راستای جلوگیری و کاهش کژرفتاری های دانشگاهی را فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: کژرفتاری دانشگاهی، آموزش عالی، تحلیل ساختاری- تفسیری
 • ولی غلام زاده، صمد حکمتی فرید*، سید جمال الدین محسنی زنوزی صفحات 38-54
  مقدمه

  در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تاثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد.

  هدف و روش

  ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند

  نتایج تحقیق: 

  در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تاثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تاثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تاثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تاثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.

  کلیدواژگان: الگوی اثرات ترکیبی، الگوی چند سطحی، بازار کار، تحصیل زدگی، خانوار. طبقه بندی JEL: E20، H75، J00
 • فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی*، ابراهیم صالحی عمران صفحات 55-79
  هدف

  در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی موسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تامین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تامین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هییت علمی در دانشگاه مازندران می باشد.

  روش شناسی:

   روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مولفه های تامین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مولفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مولفه ها بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مولفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مولفه های تامین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مولفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مولفه های مربوط به تامین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مولفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مولفه تامین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، موسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، منابع مالی غیردولتی، رتبه بندی، موسسات آموزش عالی، اعضا هیئت علمی، دانشگاه مازندران
 • محمد مجتبی زاده*، محمد یمنی دوزی سرخابی، مقصود فراستخواه صفحات 80-103
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس الگوی بومی از اعتبارسنجی؛ و نیز تحلیل تطبیقی آن با الگوی مرجع به عنوان وضعیت مطلوب انجام شد.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 3 گروه اساتید آموزش عالی، کارشناسان حوزه آموزش عالی و دانشجویان دکتری آموزش عالی بود. به این ترتیب، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کریسی و مورگان (1970)، 92 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران، همچنین، پرسش نامه وضعیت مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگرف- اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای، آزمون t گروه های همبسته، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، تحلیل کوواریانس، مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی به نام آزمون توکی بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی آموزش عالی نامطلوب بوده و با وضعیت مطلوب، تفاوت، فاصله و عدم همبستگی دارد. همچنین، بین دیدگاه خبرگان علمی، راجع به وضعیت گذشته، موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که، بین وضعیت گذشته و موجود اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و وضعیت مطلوب، شکاف عمیق وجود دارد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، اعتبارسنجی، الگو، خبرگان، دانشگاه، وضعیت گذشته و موجود، وضعیت مطلوب
 • محسن مرزه حاجی آقایی، حمیدرضا آراسته*، بیژن عبداللهی، حسن عباسیان صفحات 104-122
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آسیب های ساختار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی استان مازندران بود.

  روش شناسی: 

  در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد، در مرحله کیفی، داده ها با مصاحبه با مطلعین کلیدی جمع آوری شدند. با استفاده از این نتایج پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید. در مرحله کمی، روش کلی تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. روایی صوری و روایی محتوی پرسشنامه با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان تایید گردید. پایایی آن هم با محاسبه ضریب پایایی به روش کرونباخ 898/0 به دست آمد. پرسشنامه در میان جامعه آماری که هییت مدیره اتحادیه مرکزی غیرانتفاعی کشور و دست اندرکاران غیرانتفاعی مازندران بودند توزیع گردید و 100 پرسشنامه جمع آوری شد. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 46 آسیب در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی شناسایی گردید. برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. مشخص گردید که مولفه محجور بودن موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ساختار وزارت علوم در رتبه اول و مولفه ضعف وجود دفتر مرکزی غیرانتفاعی غیردولتی در جهت حمایت از موسسات در رتبه آخر قرار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و کمک موثر این موسسات به آموزش عالی کشور باید توجه بیشتری به این بخش از آموزش عالی خصوصی صورت گیرد. نه آنکه این موسسات در ساختار وزارت علوم از نظر محجوریت رتبه نخست را کسب نمایند. درعین حال پیشنهاد می شود با تغییر نگاه نسبت به آموزش عالی خصوصی از دستاوردهای این پژوهش که در همین راستا است استفاده گردد

  کلیدواژگان: آموزش عالی خصوصی، اساسنامه، هیئت امنا، هیئت موسس، محجوریت
|
 • Sahar Kousari*, Mohsen Nazarzadeh Zare Pages 1-16
  Objective

  The main objective of this article was to analyze Iran's upstream documents in the field of recruitment, promotion, and service compensation of research faculty members in order to assess the challenges and problems existing in these documents and subsequently provide suggestions for overcoming them.

  Methodology

  In the present study, the symptomatic reading method was used which is one of the research methods in the field of social sciences. In the symptomatic reading method, sampling is not necessary. Based on this, all of Iran's upstream documents regarding the system of recruitment, promotion, and service compensation of research faculty members were selected. The analysis of the documents was carried out by initially categorizing and classifying the explicit statements in the text of each of these documents regarding the system of recruitment, promotion, and service compensation for research faculty members. Then, by re-examining the texts of these documents, the researchers proceeded to articulate the points or unsaid aspects that were not addressed in each of the top documents regarding the system of recruitment, promotion, and service compensation of research faculty members.

  Findings

  The findings of the analysis were categorized into two main categories including what was spoken and what was not spoken in the existing documents. Then, based on these findings, policy proposals were presented.

  Discussion and conclusion

  Considering that the mission and framework of research centers differs from those of universities in Iran, it is essential to pay serious attention to the recruitment, promotion, and compensation of the faculty members in research centers. It is not possible to apply a uniform and fixed procedure in this regard.

  Keywords: research centers, faculty members, recruitment, promotion, compensation, symptomatic reading
 • Seyed Hedayat Davarpanah*, Reza Hoveida, Raziyeh Yousof Boroujerdi Pages 17-37
  Introduction

  The University is a key and determining factor in the progress and development of any country. One of the biggest challenges that threaten the well-being of this pillar is the detrimental phenomenon of academic misbehavior. To prevent and mitigate the impacts of this problem, which has gripped the higher education system; It is crucial to identify indicators of academic misbehavior. This research aims to conduct a comprehensive interpretive structural analysis of the indicators of academic misbehavior in Iranian higher education.

  Methodology

  This study employs a mixed-method sequential exploratory design, with data collected in two stages (qualitative and quantitative). In the qualitative stage, information was gathered through unstructured interviews with experts and analysis of expert’s speeches and interviews. Initially, unstructured interviews were conducted with 17 targeted experts and university faculty members using purposive-snowball sampling and the "theoretical saturation" criterion. In the second step, 12 speeches and interviews with experts from various media platforms were purposefully selected and subjected to thematic analysis. In the quantitative stage, a questionnaire was developed and administered to a panel of 8 academic staff members to collect data. Interpretive structural modeling (ISM) was employed to establish the relationships between the indicators and derive their interpretive structural model.

  Findings

  The results revealed that the priority indicators of academic misbehavior within the higher education system are as follows: Selling university degrees, bullying, scientific exploitation, negative team building, favoritism, cheating, and scientific plagiarism, and the establishment of markets for the sale of scientific products, and corrupt localizability socializability and false identification.

  Conclusion

  In the present study, with the structural-interpretive approach, indicators of misbehavior in the Iranian higher education system were prioritized in five levels. So in the first level, the indicator “false identification” was the most effective, and in the fifth level, the three indicators “Selling university degrees”, “bullying” and “scientific exploitation” were the most effective. In general, By identifying and prioritizing these indicators, this study provides a better understanding of the issue and facilitates the adoption of appropriate measures to prevent and mitigate academic misbehavior.

  Keywords: Academic misbehavior, higher education, university, interpretive structural analysis
 • Vali Gholamzadeh, Samad Hekmatifarid*, Seyed Jamalaldin Moseni Zonouzi Pages 38-54
  Introduction

  In recent years, a lot of investment has been made by the government to increase the number of university graduates. These investments have been made in order to improve the living conditions by increasing the wages of the workforce. Increasing the education of the workforce through the promotion of human capital can increase the productivity and wages of the workforce. But this happens in a situation where the education of the workforce is in line with the needs of the labor market. Lack of education or required education can even have a negative effect on the wages of the workforce.

  Purpose and method

  Therefore, the main goal of this study is to investigate the effect of education on the wages of urban and rural workers. For this purpose, the raw data of household cost-income of 2019 for the provinces of the country is used. The calculation of education is done by Duncan and Hoffman's method, and Mincer's wage function is estimated by the mixed effects method (multilevel model). In this research, Iranian people (urban and rural) in different provinces are studied. Therefore, the data are analyzed at both individual and province levels. Hence, according to the two-level nature of the data, multi-level patterns are a suitable method for this study. In this type of modeling, the complex structures of economic-social life are considered in the framework of natural and social groupings such as geographical regions. In this research, using the above method, the effect of the variables of the individual's appropriate years of education, over-required education, under-required education, years of potential experience, the product of potential experience years in over-required, appropriate and under-required education respectively, gender and the control variable of the group wage employment have been investigated in urban and rural areas.

  Research results

  The estimation results show that the required education in the rural areas and the insufficient education in the urban areas have a negative effect on the wages of the labor force. Also the variable of experience in both urban and rural areas has a positive effect and the variable of being a woman has a negative effect on the wages of the labor force in both.

  Keywords: Labor Market, Mixed Effexts Model, Multilevel Effect, Overeducation, Wage JEL Classification: E20, H75, J00
 • Fatemeh Zahra Qanbari, Mostafa Azizi Shamami*, Ebrahim Salehi Omran Pages 55-79
  Objective

  In the last few years, the speed of increasing costs and reducing the public budget of higher education institutions has made universities to think about providing financial resources in various and new ways and to innovate in their income resources. Therefore, the aim of the current research is to analyze and rank the provision of non-governmental financial resources from the point of view of academic staff members.

  Methodology

  The research method in this research is descriptive. The statistical population of the research was 407 faculty members of Mazandaran University. Therefore, 196 of them were selected by stratified random sampling based on Morgan's table. The tool for collecting information was a researcher-made questionnaire, in which the components of providing efficient non-governmental financial resources were identified and a total of 29 items were designed. The content validity of the questionnaire was checked by 10 reviewers and its reliability confirmed by 30 reviewers using Cronbach's alpha. In analyzing the data and examining the research questions, SPSS26 software (one-sample t-test) and Expert Choice11 software (AHP test) were used to prioritize the components.

  Findings

  The findings of this research showed that the components of education, construction, banking facilities, industries and companies, endowments and public assistance, research and money and capital market are among the components of providing efficient non-governmental financial resources in the university. Also, the findings showed that the component of industries and companies with a weight of 0.200 has the highest rank among the components related to the provision of non-governmental financial resources of the university. Also, the components of research, endowments and public assistance, education, construction and money, capital market and banking facilities are in the next ranks with weights of 0.193, 0.156, 0.139, 0.122, 0.100 and 0.09 respectively.

  Conclusion

  It seems that a part of the value of the scientific work of the university in the society and industry can be sold as the most important component of financing, and the beneficiaries should pay the price of educational, research and technological achievements and goods produced by the university. Through research development, academic institutions will establish a more efficient relationship with industry, various industries increasingly will understand the importance of knowledge creation and will seek alliances with universities to not only strengthen their knowledge base, but also to gain competitive advantage. Finally, it is suggested that the relationship between the university and society and industries should be prioritized.

  Keywords: providing financial resources, university, faculty members
 • Mohammad Mojtabazadeh*, Mohammad Yamani Dozi Sorkhabi, Maghsood Farasatkhah Pages 80-103
  Objective

  The present study was conducted with the aim of investigating the past and existing situation of accreditation in Iran's higher education system based on a native model of accreditation and its comparative analysis with the reference model as the optimal situation.

  Methodology

  This research, in terms of purpose was applied, in terms of data collection method was descriptive, and in terms of the nature of the data was quantitative. The statistical population of the study consisted of three groups: higher education professors, experts in higher education and Ph.D candidates of higher education. Hence, using random sampling and sample size determination based on Krejcie & Morgan's (1970) table, 92 persons were selected as the statistical sample. Research measurement tools were the questionnaire of past and existing situation of accreditation in Iran's higher education system and the questionnaire of optimal situation of accreditation in Iran's higher education system. To analyze the data, the following inferential statistics techniques were used: Kolmogorov–Smirnov Test, One Sample t Test, Paired Sample t Test, Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient, Covariance, Structural Equation Modeling, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Post-Hoc Test called Tukey’s Test.

  Findings

  The findings of the study showed that the past and existing situation of higher education accreditation was unfavorable and there is a difference, gap and lack of correlation with optimal situation. In addition, There was a significant difference among the viewpoints of scientific experts about the past, existing and optimal situation.

  Discussion and conclusion

  It can be concluded that there is a deep gap between the past and existing situation of higher education accreditation and optimal situation

  Keywords: Accreditation, Experts, Higher Education, Model, Optimal Situation, Past, Existing Situation, University
 • Mohsen Marze Hajiaghaee, Hamidreza Arasteh*, Bijan Abdollahi, Hassan Abbasian Pages 104-122
  Objective

  The purpose of the present study was to identify and rank the structural damages of non-profit non-governmental higher education institutions in Mazandaran province.

  Materials and Methods

  In this research, a mixed method was used. In the qualitative stage, data were collected by interviewing key informants. Using these results, a researcher-made questionnaire was prepared. In the quantitative stage, the general research method was descriptive and of survey type. The face validity and content validity of the questionnaire were confirmed with the help of experts and elites. Its reliability was obtained by calculating the reliability coefficient using Cronbach's method of 0.898. The questionnaire was distributed among the statistical population, which was the board of directors of the central non-profit union of the country and the non-profit workers of Mazandaran, and 100 questionnaires were collected. Finally, the data was analyzed using descriptive and inferential statistics and SPSS software.

  Result

  Using exploratory factor analysis, 46 injuries were identified in the three dimensions of formality, focus and complexity. Friedman's ranking test was used to rank injuries. It was found that the component "abandonment of non-profit higher education institutions in the structure of the Ministry of Science" is in the first rank and the component "weakness of non-profit non-governmental central office to support the institutions" is in the last rank.

  Conclusion

  Considering the number of students of non-profit higher education institutions and the effective contribution of these institutions to the country's higher education, more attention should be paid to this part of private higher education. Not that these institutions are ranked first in the structure of the Ministry of Science in terms of abandonment. At the same time, it is suggested to use the achievements of this research, which is in the same direction, by changing the view towards private higher education.

  Keywords: private higher education, charter, board of trustees, founding board, desertion