فهرست مطالب

مجله آموزش عالی ایران
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا مهدی* صفحات 1-18
  هدف

  دانشگاه نسل سوم از ایده های اصلی برای مشارکت نهاد دانشگاه در فرایند توسعه محلی و ملی و حضور تاثیرگذار در محیط پیرامون و جامعه جهانی است. توسعه کارآفرینی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم و تحقق اهداف تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار است. آنچه از مفهوم دانشگاه نسل سوم در محافل دانشگاهی برجسته شده است، دانشگاه به مثابه یک سازمان تک بعدی، مشابه با موسسات دانش بنیان است که صرفا بر کارآفرینی اقتصادی- فنی تمرکز دارد. در این برداشت نادرست از دانشگاه نسل سوم، کارکردهای اصلی و ذاتی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و اجتماعی- فرهنگی واجد اولویت معرفی نمی شود. در این مقاله، نشان داده شده است که آموزش و یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه نسل سوم دارای جایگاه ویژه ای است.

  روش شناسی: 

  در این پژوهش، وضعیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در پنج دانشگاه موردمطالعه برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین» و «چارچوب موسسه آموزش عالی نوآور» کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، به روش تطبیقی ارزیابی شده است.

  یافته ها

  بر اساس این پژوهش، دانشگاه ها با رسالت عام و خاص خود برای حرکت در مسیر کار آفرینی دست کم باید در هشت بعد به صورت هم زمان و متوازن اقدام کنند: 1. اصلاح و تعالی فرایند رهبری و حکمرانی، 2. تقویت و تکمیل ظرفیت های مالی و انسانی، 3. ارتقای سطح یاددهی- یادگیری، 4. آماده سازی و پشتیبانی از کارآفرینان، 5. تبادل دانش و همکاری موثر و هم افزا با جوامع محلی، منطقه ای و ملی، 6. افزایش سطح تحرک بین المللی، 7. تحول دیجیتال، 8. تلاش برای فعلیت آثار و نتایج کارآفرینی. به علاوه، یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین باید به یکی از ابعاد اصلی و اساسی دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. این در حالی است که سطح یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه های موردمطالعه در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل تاملی وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس ارزیابی وضعیت دانشگاه های موردمطالعه، اهتمام به آموزش نوآور و کارآفرین به اندازه کافی نبوده و در فرایند تحول به دانشگاه کارآفرین، باید بیش ازپیش به ارزش و اهمیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین تمرکز شود. تحول به دانشگاه نسل سوم باید هم زمان با تقویت کارکرد آموزش نوآور و کارآفرین به عنوان هسته مرکزی نهاد و زیست جهان دانشگاه باشد. لازم است رهبران نظام آموزش عالی و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برای ارتقای سطح آموزش نوآور و کارآفرین جامعه دانشگاهی داشته باشند.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی علمی، چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین، یاددهی- یادگیری
 • مهدی محمدی*، مصطفی حسینی، قاسم سلیمی، مریم شفیعی سروستانی، معصومه محترم صفحات 19-43
  هدف

  اصلی این پژوهش، طراحی چارچوب دانشگاه استعداد ربا در نظام آموزش عالی است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش های با رویکرد سنتز پژوهی و از نوع فراترکیب کیفی است. این روش، یک موقعیت سه جانبه از تحلیل داده ها، نظریه ها و روش شناسی پژوهش هاست و بسیار فراتر از خلاصه سازی یافته های پژوهشی و درواقع ترکیب و تفسیر یکپارچه ی یافته های حاصل از مطالعات کیفی است به گونه ای که تصویری کلی از وقایع، مفاهیم و پدیده ها ایجاد کند و با استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. مضامین شناسایی شده مجددا در جلسه بحث گروهی متمرکز با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی موردبررسی قرار گرفتند تا درنهایت روی مقولات استخراج شده توافق حاصل گردید. تمام عوامل استخراج شده از پژوهش ها به عنوان مضمون در نظر گرفته شد که این مضامین بر اساس مفاهیم مرتبط با مفهوم دانشگاه استعداد ربا در 41 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند.
  نتیجه گیری و پیشنهاد ها: بر اساس یافته های پژوهش می توان به ویژگی های خاصی از دانشگاه های استعداد ربا پی برد که آنان را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد جذاب و خواستنی می نماید. این ویژگی ها فراتر از ویژگی های ساختاری و تجهیزاتی و مالی آنان که شاید بتوان در اکثر دانشگاه های مادر و جامع یافت، بر ویژگی هایی تاکید دارد که شاید در اکثر دانشگاه ها به فراموشی سپرده شده است. این دانشگاه های استعدادربا، برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد، آرامش فکری و روحی، احساس بهزیستی سازمانی و رضایت قلبی و درونی را به ارمغان می آورند و بنابراین می توانند ورای اندازه و محل جغرافیایی یک دانشگاه، آن را تبدیل به یک دانشگاه استعداد ربا نماید.

  نوآوری و اصالت: 

  شاید بتوان گفت که پژوهش های انجام شده در حوزه ارزیابی درونی و بیرونی و مدیریت استعداد در آموزش عالی در ایران و خارج از کشور، بیشتر بر شیوه ها و تکنیک ها و راهبردهایی متمرکز شده اند که برای جذب و نگهداری اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد لازم است، اما پژوهش حاضر حرکت از نقش محوری دانشگاه ها در یافتن و جذب و نگهداشت اعضای هیئت علمی و دانشجویان با استعداد با در نظر گرفتن امتیازات و یا جوایز خاص، به تمرکز بر ویژگی های جذاب دانشگاه ها رسیده است که باعث می شود دانشجویان و اعضای هیئت علمی با استعداد بدون امتیازدهی خاصی برای رسیدن به این دانشگاه ها با هم رقابت نمایند.

  کلیدواژگان: استعداد ربایی، آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، فراترکیب
 • مائده شعبانی*، سجاد رضائی، علی پورصفر، ایرج شاکری نیا صفحات 44-65
  هدف

  دانشگاه به عنوان نهادی برآمده از بطن اجتماع و دانشگاهیان به عنوان قشر متفکر آن، نقشی کلیدی در تحولات اجتماعی دارد. با این حال در دانشگاه ها، عواملی وجود دارد که دانشگاه را از دستیابی به هدف اصلی خود دور کرده و منجر به بروز پدیده های مخرب روانشناختی همچون قلدری سازمانی شده است. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که تجارب استادیاران جوان از قلدری سازمانی در دانشگاه چگونه است و چه عواملی منجر به شکل گیری آن در محیط دانشگاهی می شود، نوشته شده است.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه پژوهش را کلیه استادیاران جوان عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در سال 1401 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، هدفمند و گلوله برفی بود و پس از مصاحبه با 16 مرد و 8  زن، داده ها به اشباع نظری رسیدند. ابزار این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها به روش چند مرحله ای موستاکاس تحلیل شد.

  یافته ها

  از تجزیه و تحلیل داده ها 5 مضمون اصلی مربوط به تجربه زیسته استادیاران جوان از قلدری سازمانی و 5 مضمون اصلی مربوط به عوامل قلدری سازمانی شامل عوامل فردی و عوامل سازمانی به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بسیاری از استادیاران جوان در سال های ابتدایی خدمت خود به علت داشتن سابقه کمتر و عدم ثبات وضعیت استخدامی خود در گروه یک نوع قلدری عمودی از بالا به پایین را تجربه کرده اند که معمولا شامل مورد تهدید واقع شدن، محرومیت از امکانات و بهره کشی پژوهشی و اداری بوده است. همچنین وجود عدم شفافیت در برخی از قوانین و آیین نامه ها، ضعف نظام اداری حاکم در دانشگاه و تبعیض در ارائه خدمات و امکانات به عده ای از اساتید، از عمده ترین دلایل شکل گیری قلدری در دانشگاه بوده است.

  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، تبعیض سازمانی، استادیاران جوان
 • ملیحه تابعی، رحمان سلیمان پور*، غلامرضا غفاری، هوشنگ نایبی صفحات 66-84
  هدف

  آموزش عالی همواره چالش هایی پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این چالش ها افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی علمی جوانب مسئله افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان است.

  روش

  این تحقیق که در سطح دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه هدف انجام شده، از مطالعه و تحلیل سیستمی اظهارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15 نفر)، اساتید دانشگاه (10 نفر) و مسئولین ذی ربط دانشگاه (2 نفر) داده های تحقیق گردآوری شد. روش تحقیق تحلیل مضمون است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق در ابعاد آموزشی-پژوهشی و ساختاری به تفکیک دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی تدوین گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهند سنواتی شدن دانشجویان در حوزه مسائل آموزشی-پژوهشی به سبب مشکلات پیرامون پایان نامه، واحدهای آموزشی، تدوین مقاله و ارتباط استاد- دانشجو رخ می دهد؛ همچنین در بعد ساختاری عواملی همچون قوانین نظارتی دانشگاه، تخصص اساتید، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی، مباحث مالی پروژه ها و پروژه های بین رشته ای زمینه ساز تاخیر در زمان تحصیل می شود.

  نتیجه گیری

  افزایش سنوات تحصیلی ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است و پیامدهای آن به همین تناسب متغیر است. در همین رابطه عوامل ساختاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان بسیار مهم تلقی شده و متولیان دانشگاه را بر آن می دارد تا تمرکز بیشتر بر این مسئله داشته باشند. برای این منظور راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه مشورتی اساتید و دانشجویان، تعامل بیشتر دانشکده ها با مرکز مشاوره، تخصیص اعتبار مالی طرح در ابتدای کار و... ارائه شده است که مدیران می توانند در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های خود موردتوجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: تحلیل سیستمی، چالش دانشجویی، سنوات تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • صمد برزویان*، علی خورسندی تاسکوه، سعید غیاثی ندوشن، عباس عباسپور، علی زلقی صفحات 85-106
  مسئله و هدف

  الزامات قانونی و توجه روزافزون به آموزش های مهارتی؛ ایده های استارتآپی را در این بستر برانگیخته است ولی حمایت مالی دولتی یا بخش خصوصی برای آن ها وجود ندارد و یا در ثمردهی آن ها کفایت نمی کند. این مطالعه با هدف ارائه و اعتبار یابی مدل سرمایه گذاری در استارتآپهای دانشگاه های مهارتمحور (دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه ای) صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان آشنا به سرمایه گزاری استارتآپهای دانشگاه های مهارت محور گردآوری شد. با توجه به داده های اولیه و انجام تحلیل پدیدارشناسی، مدل سرمایه گذاری ارائه گردید. در بخش کمی، با توجه به یافته های بخش کیفی، پرسشنامه طراحی و مورداستفاده قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی مدیران ستادی و استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای و مدیران انجمن صنفی سرمایه گذاری خطرپذیر کشور بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای مورد نظرسنجی قرار گرفتند. تحلیل داده های کمی از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS صورت پذیرفت.

  یافته ها

  طبق یافته های 14 مقوله به عنوان شاخص های مدل شناسایی شد. مقوله ها عبارت اند از ارزش گذاری استارتآپها، ریسک پذیری سرمایه گذاری، پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور، شرایط کلان اقتصادی، کیفیت کاری دانشگاه، حمایت های قانونی، پایداری، نوآوری و توان کارآفرینانه استارتآپ، بازدهی سرمایه گذاری، گروهکاری در راه اندازی و بازاریابی کارآفرینانه. تمامی مقوله های بخش کیفی پس از انجام تحلیل کمی و برازش مدل پژوهش، دارای سطح معنی داری و ضرایب تاثیر قابل پذیرش بوده و مدل مورد تائید قرار گرفت

  نتایج

  نتایج نشان داد ضمن اینکه سرمایه گذاری در استارتآپهای دانشگاه های مهارت محور امری مثبت و توسعه گراست؛ شاخص های مدل، به استثنای شاخص نوآوری در ایده های استارتآپی دانشگاهی و پذیرش و مقبولیت جامعه و اعتماد سرمایه گذاران به دانشگاه های مهارت محور تا حدودی مشابه با چالش های سرمایه گذاری عمومی و موجود در بستر شرایط سیاسی و اقتصادی خاص ایران هستند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، استارتآپ، دانشگاه های مهارت محور
 • فاطمه خسروپرویز، مراد رضایی دیزگاه*، روح الله علیخان گرگانی صفحات 107-127
  هدف

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، جهت تضمین تداوم رهبری سازمانی، به برنامه ریزی جانشین پروری رسمی نیاز دارند. پژوهش حاضر جهت شناسایی مولفه های برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه های دولتی ایران انجام شد و از نظر هدف کاربردی است.

  روش شناسی: 

  در این تحقیق از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد فراترکیب در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شد. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در محدوده زمانی 2022-2017 و 1401-1396 می باشد. در این راستا تعداد 1012 پژوهش در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری، ارزیابی شد و در نهایت 28 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید. سپس با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مجموع، پنج بعد و چهارده مولفه کلیدی طی فرآیند جستجو و ترکیب نظام مند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تائید شد.

  یافته ها

  عوامل موثر برنامه ریزی جانشین پروری دانشگاه های دولتی ایران، در پنج بعد سازمانی، توسعه گرایی، مدیریتی، فردی و فرهنگی با مولفه های فرایندها، ساختاری، ارزیابی، قانونی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، مهارتی، شخصیتی، شغلی، برنامه جامع آموزش، توسعه منابع انسانی، آینده نگری، فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ عمومی شناسایی و دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  قوانین و مقررات اداری و استخدامی دانشگاه های دولتی ایران برای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، بر اساس آیین نامه ها و مصوبات هیئت های امناء تعیین می گردد و مدیران ارشد منابع انسانی برای برنامه ریزی جانشین پروری، مرجع و مدل مشخصی را الگو قرار نمی دهند و سنت های قدیمی خود را در مورد عزل و نصب مدیران حفظ کرده و درواقع با نادیده گرفتن نیازهای توسعه اساتید و کارکنان، در مقابل تغییرات به شدت مقاومت می کنند؛ بنابراین روندهای اخیر باید مطابق با چشم انداز آینده و نیازهای جدید منابع انسانی دانشگاه ها تغییر کند. پژوهش حاضر درک عمیقی از ادبیات موجود در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه ها ارائه می دهد. در این زمینه مدیران دانشگاه های دولتی و موسسات آموزش عالی می توانند با بهره گیری از نتایج این تحقیق و شناخت مولفه های موثر برنامه ریزی جانشین پروری، مجموعه ای از کارکنان دانشگاهی با استعداد و ماهر را جذب و ایجاد کنند و کادر علمی بالقوه ای را که می توانند در آینده رهبری دانشگاه ها را به عهده بگیرند، شناسایی کنند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، جانشین پروری، دانشگاه های دولتی، فراترکیب
|
 • Reza Mahdi* Pages 1-18
  Purpose

  The third generation university is one of the main ideas of the participation of the university institution in the local and national development process in order to play an effective role in the surrounding environment and the world community. The development of entrepreneurship is one of the key strategies for promoting the social responsibility of scientific institutions and achieving the goals of social transformation and sustainable development. What has been wrongly highlighted by the concept of the third generation university in academic circles is that the university is a one-dimensional organization similar to knowledge-based institutions that focuses solely on economic-technical entrepreneurship. In this wrong perception of the third generation university, the main and inherent functions of the university, including educational, research and social cultural functions, have not been introduced in priority. Therefore, this article shows that innovative and entrepreneurial teaching and learning has a special place in the third generation university.

  Methodology

  In this research, the state of innovative and entrepreneurial teaching-learning in the five studied universities has been evaluated in a comparative manner based on the "Entrepreneurial University Guide" and the "Framework of Innovative Higher Education Institutions" in European Commission and in Cooperation Organization for Economic Development.

  Findings

  Based on this research, universities with their general and specific mission to move in the path of entrepreneurship should act simultaneously and balanced in at least eight dimensions: 1) reforming and improving the leadership and governance process, 2) strengthening and completing financial and humanistic capacities 3) improving the level of teaching-learning, 4) preparing and supporting entrepreneurs, 5) exchanging knowledge and effective and complementary cooperation with local, regional and national communities, 6) increasing the level of international mobility, 7) digital transformation, and 8) efforts to actualize entrepreneurial tasks and outcomes. In addition, innovative and entrepreneurial teaching-learning should become one of the main and fundamental dimensions of the entrepreneurial university. This is despite the fact that the level of innovative and entrepreneurial teaching-learning in the studied universities is not at the desired and expected level and there is a significant gap between the current situation and the desired situation.

  Discussion and conclusion

  Based on the evaluation of the studied universities, attention to innovative and entrepreneurial education is not enough, and in the process of becoming an entrepreneurial university, more attention should be paid to the value and importance of innovative and entrepreneurial education-learning. Achieving the third generation university should be concurrent with strengthening the function of innovative and entrepreneurial education as the central core of the university institution and ecosystem. Therefore, it is necessary for the managers of the higher education system and universities to pay special attention to the levels of policy making, planning and implementation to improve the level of innovative and entrepreneurial education in the academic community.

  Keywords: Entrepreneurial University, Third Generation University, Scientific Entrepreneurship, Guiding Framework for Entrepreneurial University, Teaching-Learning
 • Mehdi Mohammadi*, Mostafa Hosseini, Qasem Salimi, Maryam Shafiei Sarvestani, Masoumeh Mohtaram Pages 19-43
  Purpose

  The main purpose of this research is to design the framework of talent-grabbing university in the higher education system.

  Methodology

  The present research is qualitative and of meta-synthesis type. This method is a tripartite situation of data analysis, theories and research methodology and goes far beyond the summarization of research findings. In fact, it is the integrated synthesis and interpretation of findings from qualitative studies in such a way that it provides a general picture of events, concepts and phenomena which has been done using the seven-step method of Sandelowski and Barroso.

  Findings

  Data analysis was done using the thematic analysis method. Identified themes were re-examined in a focus group discussion session using a virtual social network to reach an agreement on the extracted categories. All the factors extracted from the researches were considered as themes, and these themes were classified into 41 basic themes and 9 organizing themes based on the concepts related to the concept of talent-grabbing university.

  Conclusions and suggestions: 

  Based on the findings of the research, it is possible to understand the special characteristics of talent-grabbing universities that make them attractive and desirable for faculty members and talented students. These features, beyond theirstructural, equipment and financial features that can be found in most of the mother and comprehensive universities, emphasize the features that have been forgotten in most of the universities. These talent-grabbing universities bring mental and spiritual peace, goodness and heart and inner satisfaction to faculty members and talented students. Therefore, beyond the size and geographical location of the university, they can turn it into a talent-grabbing university.

  Innovation and originality:

   It can be said that the researches carried out in the field of internal and external evaluation and talent management in higher education in Iran and abroad are more focused on methods, techniques and strategies to attract and retain talented faculty members and students. It is necessary, but the present research moves from the central role of universities in finding and attracting and keeping faculty members and talented students, taking into account special privileges or awards. It has come to focus on the attractive characteristics of universities that make talented students and faculty members compete to get to these universities without special points.

  Keywords: talent-grabbing, higher education, faculty members, meta-synthesis
 • Maedeh Shabani*, Sajjad Rezaei, Ali Poursafar, Iraj Shakerinia Pages 44-65
  Purpose

  University as an institution emerging from the heart of society and academics as its thinkers, have a key role in social developments. However, in universities, there are factors that have distanced the university from achieving its main goal and led to the occurrence of destructive psychological phenomena such as organizational bullying. For this purpose, the present study was conducted with the aim of answering the question of what are the experiences of young assistant professors about organizational bullying in the university and what factors lead to its formation in the university environment.

  Methodology

  The current research is of qualitative type and was done with interpretive phenomenology method. The research community consists of all the young assistant professors who are members of the faculty of Gilan University in 1401. Sampling of the current research was done with a purposeful and snowball method. After interviewing 16 men and 8 women, theoretical saturation was reached. The tool of this research was a semi-structured interview and the data was analyzed using Moustakas' multi-step method.

  Findings

  From the data analysis, 5 main themes related to the lived experience of young assistant professors from organizational bullying including being ignored, deprivation of facilities, rudeness, threats and imposition of double duties were obtained. Also, 5 main themes related to organizational bullying factors including individual factors and organizational factors were obtained. The main theme related to individual factors includes the personality characteristics of organizational bullies and the themes related to organizational factors include the weakness of the administrative system, organizational discrimination, distortion of laws and regulations, and inefficient management.

  Conclusion

  The results showed that many young assistant professors in their early years of service have experienced a type of vertical bullying from the top down, which usually includes being threatened, deprivation of research and administrative facilities and exploitation. Also, the lack of transparency in some laws and regulations, the weakness of the administrative system in the university and the discrimination in providing services and facilities to some professors have been the main reasons for the formation of bullying in the university.

  Keywords: bullying, vertical bullying, organizational discrimination
 • Malihe Tabei, Rahman Soleymanpour*, Gholamreza Ghaffari, Hooshang Nayebi Pages 66-84
  Objective

  Higher education always has challenges. One of the most important challenges is the increase in graduate students' academic years. This study aimed to investigate the scientific aspects of the issue of increasing students' academic years.

  Method

  This research was conducted at the Ferdowsi University of Mashhad as a target population, and the data were collected from a systematic analysis and study of the statements of graduate students (15 people), university professors (10 people), and relevant authorities (2 persons). The research method is content analysis. Semi-structured interview technique was used to collect data.

  Results

  Research findings in educational-research and structural dimensions were developed separately from basic sciences, humanities, and engineering faculties. The findings show that the increase in the academic years of students in the field of education-research issues occurs due to problems around thesis, educational units, paper compilation, and professor-student communication. Also, in the structural dimension factors such as university regulatory rules, professors' expertise, research and laboratory facilities, financial discussions of projects, and interdisciplinary projects are the cause of delays in education.

  Conclusion

  The increase in academic years is due to various factors at micro and macro levels and its consequences are equally variable. In this regard, structural factors are considered very important from the viewpoint of professors and students and make university trustees focus more on this issue. For this purpose, solutions including the formation of a consultative working group of professors and students, greater interaction of faculties with the counseling center, allocation of financial credit for the project at the beginning of work, etc have been presented so that managers can pay attention to their decisions and implementation of their plans.

  Keywords: academic burnout, academic years, student challenge, system analysis
 • Samad Borzoyan*, Ali Khorsandi Taskouh, Saeed Ghiasi Nodushan, Abbas Abbasspour, Ali Zalaghi Pages 85-106
  Problem and Purpose

  Legal requirements and increasing attention to skill training has stimulated start-up ideas in this field. But, there is no government or private financial support for them, or it is not enough to make them fruitful. The purpose of this study was to present and validate an investment model in startups of skill-oriented universities in Iran.

  Materials and methods

  The present applied study was of mixed and exploratory type. In the qualitative part, the data was collected through interviews with 14 experts familiar with the startup investment of skill-oriented universities. According to the primary data and phenomenological analysis, the investment model was presented. In the quantitative part, according to the findings of the qualitative part, a questionnaire was designed and used. The statistical population was a quantitative part of the headquarter and provincial managers of The University of Applied Sciences and Technical and Vocational University and the managers of the country's venture capital trade association, who were randomly surveyed. Quantitative data analysis was done through structural equation model and PLS software.

  Findings

  According to the findings, 14 categories were identified as model indicators. The categories include valuation of startups, risk-taking of investment, acceptance and acceptability of society and trust of investors on skill-oriented universities, macroeconomic conditions, university work quality, legal protections, sustainability, innovation and entrepreneurial power of startups, investment efficiency, teamwork in setting up and entrepreneurial marketing. After performing quantitative analysis and fitness of the research model, all the categories of the qualitative part had a significant, and the model was approved.

  Results

  The results showed that investing in startups of skill-oriented universities is a positive and developmental thing. Also, the indicators of the model with the exception of indicators of Innovation in academic startup ideas, acceptability of society and trust of investors in skill-oriented universities are somewhat similar to the general and existing investment challenges of Iran's specific political and economic conditions.

  Keywords: investment, startup, skill-oriented universities
 • Fatemeh Khosroparviz, Morad Rezaei Dizgah*, Rouhollah Alikhan Gorgani Pages 107-127
  Objective

  Universities and higher education institutions need formal succession planning to ensure the continuity of organizational leadership. The current research was conducted with the aim of identifying the components of succession planning in Iranian public universities.

  Methods

  In this research, the strategy of qualitative content analysis with a meta- synthesis approach was used in a documentary research framework. The statistical population is all the studies conducted in the time frame of 2017-2022. In this regard, the number of 1012 researches in the field of succession planning was evaluated and finally 28 articles were selected purposefully. Then, by analyzing the content and combining the literature related to the open, axial and selective coding method, in total, five dimensions and fourteen key components were selected and analyzed through the process of systematic search and combination, and its validity was confirmed through Cohen's kappa coefficient.

  Results

  In the current research, the effective factors of succession planning of Iran's public universities were identified and categorized in five dimensions and 14 categories. The five dimensions were organizational, developmental, managerial, individual, and cultural. And the 14 categories consisted of processes, structural, evaluation, legal, human resource management, leadership, skill, personality, career, comprehensive training program, human resource development, foresight, university culture and public culture components.

  Conclusion

  The administrative and employment rules and regulations of Iran's public universities for faculty members and guest lecturers are determined based on the executive regulations and the approvals of the boards of trustees, and senior human resource manager’s don’t use a specific reference model for succession planning. They keep their old traditions regarding the removal and installation of managers and, in fact, they strongly resist the changes by ignoring the developmental needs of their professors and staff. Therefore, recent trends should be changed according to the new needs of human resources of universities. The current research provides a deep understanding of the existing literature in the field of succession planning in universities. In this context, managers of public universities and higher education institutions can use the results of this research and get familiar with the effective components of succession planning to create a collection of talented and skilled academic staff and potential scientific staff who can become the leaders of universities in the future.

  Keywords: higher education, public universities, succession planning, meta- synthesis