فهرست مطالب

نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی
پیاپی 100 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهیل امامیان*، عباس نیلفروشان صفحات 11-27

  از آغازشکل گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948،همواره احساس ناامنی وتهدیدات ناشی ازهمسایگان و مقاومت فلسطین اشغالی بدلیل نامشروع بودن ،امنیت رژیم مورد تهدید قرارگرفته ،و این تهدید همواره همانند چتری برسیاست خارجی و امنیتی این رژیم سایه افکنده است. ظهور گفتمان مقاومت در برخی از کشورها ،سبب شکل گیری قطب بندی جدیدی در مجموعه امنیتی خاورمیانه تحت عنوان محور مقاومت گردید که امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را به مخاطره انداخته است. با توجه به شکست های پی درپی رژیم صهیونیستی ،این رژیم به دنبال تغییرراهبردهای خود با توجه به تجربیات اتخاذ شده در این شکست ها بوده است .در این تحقیق با توجه به تجارب جنگهای گذشته رژیم برعلیه گروه های مقاومت به دنبال معرفی راهبردها جهت نبرد آینده با رژیم صهیونیستی میباشد، بنابر این تحقیق انجام شده از نوع کاربردی بوده و چون تمامی گروه های مقاومت فلسطین از آن میتوانند درآینده برای مقابله بهره مند شوند، از نوع توسعه ای است. از طرفی، رویکرد تحقیق آمیخته با روش کمی- کیفی (توصیفی ،تحلیلی) انجام شده است .مبانی نظری این تحقیق به منظور احصاء راهبردهای جنگ آینده گروه های مقاومت فلسطینی در مقابل رژیم صهیونیستی مبتنی بر شناسایی وتعیین عوامل به روش آنالیز استفاده از نقاط قوت ،ضعف، فرصت و تهدید (swot) در نظرگرفته شده و در مرحله پایانی، راهبردهای گروه های مقاومت فلسطین بر اساس تحلیل های مطروحه استخراج گردیده اند. لذا این پژوهش برآن است تا راهبردهایی ارایه نماید تا این گروه ها بتوانند درمقابل راهبردهای رژیم درجنگ بعدی همانند جنگهای گذشته پیروز و سربلند باشند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، غزه، گروه های مقاومت، تاکتیک، راهبرد
 • محسن باقری*، محمدعلی بصیری، عنایت الله یزدانی صفحات 29-57

  جنگ عراق علیه ایران بر سطح و ماهیت روابط ایران و سوریه و نیز در سطحی کلان تر نظم و معادلات سیاسی- امنیتی در منطقه غرب آسیا تاثیر بسزا و منحصر به فردی گذاشت و منجر به شکل گیری عینی اتحاد بین دو دولت گردید. بر این مبنا سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه: رویکرد سوریه در دوره جنگ عراق علیه ایران در قبال ایران چه تاثیری بر شکل گیری اتحاد ایران و سوریه گذاشته است؟ بررسی مساله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان دهنده آن است رویکرد سوریه در دوره جنگ بر پایه اتحاد با ایران و ایجاد موزانه قدرت منطقه ای به نفع این اتحاد در مقابل عراق، آمریکا و متحدان عرب آن و رژیم صهیونیستی استوار بوده است. سوریه با اقداماتی از قبیل جلوگیری از ایجاد جبهه ی متحد عربی علیه ایران، حمایت سیاسی- نظامی از ایران، مشارکت در جنگ اقتصادی علیه عراق و افزایش قدرت مانور ایران در سطح منطقه با ایجاد امکان حضور ایران در لبنان، نقش بسزایی در حمایت از ایران و ایجاد موازنه قدرت به نفع این کشور و جلوگیری از برتری نظامی و هژمونی منطقه ای رژیم بعث ایفا نمود و از این طریق بر شکل گیری و استحکام اتحاد ایران و سوریه تاثیر گذاشت.

  کلیدواژگان: جنگ عراق علیه ایران، جهان عرب، اتحاد ایران و سوریه، موازنه قدرت منطقه ای، موازنه تهدید
 • محمدحسن چراغعلی*، محمدرضا بیدگلی، ابراهیم محمودزاده صفحات 59-77

  هدف اصلی این تحقیق طراحی فرآیند تجاری سازی محصولات فناورانه در صنعت دریایی کشور است. با نتایج حاصل شده از تحلیل مدل سازی ساختاری تفسیری، نوع روابط تعیین و شبکه های تعاملات و ابعاد آن ترسیم گردیده است. این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی داده های لازم جمع آوری شد. در این پژوهش به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط و تاثیرگذاری هر یک از مراحل مدل فرآیندی تجاری سازی محصولات فناورانه بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را اساتید دانشگاه و متخصصین و فناوران صنعت دریایی شکل دادند و روش تعیین حجم نمونه خبرگان، قضاوتی بود که حجم نمونه 31 نفر تعیین شد. نتایج به دست آمده هفت مرحله برای مدل ایجاد کرد که در دو سطح قرار گرفتند. سطح اول شامل ارایه ایده (C1)، ارزیابی و انتخاب ایده (C2)، تحقیق و توسعه (C3)، طراحی و ساخت نمونه اولیه (C4)، آزمون و معتبر سازی و حفاظت قانونی (C5) می باشد و سطح دوم شامل طراحی و انتخاب مسیر تجاری سازی (C6) و اقدامات بازار و تجاری سازی تولید (C7) است. در تجزیه و تحلیل میک مک نیز مراحل C1، C2، C3 و C4 در مرز استقلال و پیوند قرار گرفتند و از سوی دیگر، مرحله C5 در بخش خودمختار قرار دارد. در مقابل، مراحل C6 و C7 در بخش وابسته قرار گرفتند. با استفاده از نتایج به دست آمده، تصمیم گیرندگان می توانند استراتژی های مناسبی جهت تجاری سازی محصولات مرتبط با صنایع دریایی طراحی کنند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی فناوری، صنایع دریایی، مدل فرآیندی
 • محمدمهدی اسماعیلی* صفحات 79-108

  مناسبات ابوظبی و تل آویو بعد از دو دهه روابط مخفی با عنوان دیپلماسی پنهان به عادی سازی روابط و آشکار سازی همکاری ها تبدیل شده است. به طور قطع عادی سازی مناسبات امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی می تواند تبعات و پیامدهای منفی برای حوزه خلیج فارس و به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و زمینه سازی ایجاد چالش های امنیتی و اقتصادی در منطقه علیه منافع جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. از این رو شناسایی عوامل و راهبردیابی برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات و رژیم صهیونیستی برای کاهش چالش های امنیتی و اقتصادی ضروری است.هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر و راهبردیابی برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی با استفاده ار مدل استراتژیک soar می باشد، این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و همچنین روش پژوهش کیفی و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. نمونه آماری شامل 38 نفر از کارشناسان و خبرگان است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند به منظور سنجش، روایی از روایی صوری و محتوا و برای سنجش پایایی از توافق دو کدگذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق عوامل چهارگانه در مدل استراتژیک SOAR انجام شد، بر اساس نتایج پژوهش عوامل شناسایی و رتبه بندی گردید و با تقاطع مهمترین قوت، فرصت، نتایج و آرمان ها راهبرد مقابله با رژیم صهیونیستی در منطقه و تنش زدایی هوشمند توام با حفظ ادبیات قدرت استخراج شد.

  کلیدواژگان: امنیت، امارات متحده عربی، توافق ابراهیم، رژیم صهیونیستی، مدل SOAR
 • مصطفی زارعی*، علی طاهری صفحات 109-161

  نیاز به تغییر در عصر پیچیدگی، یکی از نیازهای اساسی سازمان ها به شمار می رود. با این وجود مطالعات متعددی حکایت از ناکامی بسیاری از سازمان ها در طی کردن موفق سفر تغییر دارد. آماده نبودن سازمان ها برای شروع سفر تغییر یکی از دلایل این ناکامی دانسته شده است. بر این اساس وجود ابزاری که بتواند وضعیت آمادگی برای تغییر یک سازمان را ارزیابی نموده و مدیران را برای طی کردن بهتر سفر تغییر یاری نماید، مورد تقاضای بسیاری از سازمان ها و مدیران است. در مقاله ی حاضر، چارچوبی برای سنجش میزان آمادگی برای تغییر ارایه شده و مبتنی بر آن، متغییر مورد نظر در یک سازمان (دانشگاه جامع امام حسین (ع)) مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پیشنهادی نیز با استفاده از داده های جمع آوری شده مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش حکایت از آن دارد که همه ضرایب مدل با سطح اطمینان بیش از 99 درصد به معناداری آماری رسیده اند و مدل کلی تحقیق متشکل از ابعاد عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل پویایی فردی و گروهی مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آمادگی تغییر، سازمان نظامی، بعد عوامل پویایی گروهی و فردی، بعد رفتاری، بعد ساختاری، بعد زمینه ای
 • رضا شاملو* صفحات 163-187
  امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژیوپلیتیکی نسبت به اتخاذ راهبردهای مناسب در راستای منافع ملی خود اقدام نمایند. منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامونی آن یکی از مناطق راهبردی دنیا است که به دلیل ارزش های ارتباطی، ژیواکونومیکی، ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، شناسایی عوامل ژیوپلیتیکی فرهنگی- اجتماعی موثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس است. نوع تحقیق توسعه ای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و موردی زمینه ای است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و با بهره گیری از اسناد و مصاحبه با خبرگان عوامل شناسایی و نسبت به تعیین نقش آن ها در قالب بسترهای فرصت آفرین، تهدید زا، قوت و ضعف اقدام گردید. در تحلیل کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.در بخش کمی نیز پرسش نامه های مربوطه طراحی گردیده و بین جامعه آماری 40 نفری به صورت تمام شمار توزیع و با روش های تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS به جمع بندی و ارزیابی سوال های تحقیق پرداخته شده است. درنهایت 17 عامل استخراج و معرفی گردید که «مسلمان بودن و پیروی اکثریت مردم منطقه از اسلام و وجود اماکن مقدس مسلمانان در مکه و مدینه» و «رویکرد منفی کشورها به ایران زمینه و بسترساز پدیده هایی چون ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه» و «وجود مذهب شیعه به عنوان عوامل پایدار انسجام بخش و وحدت آفرین در میان ملت ایران و از عناصر بسیار مهم در بازپیدایی هویت ایرانی» به عنوان مهم ترین عوامل ژیوپلیتیک فرهنگی-اجتماعی موثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس رتبه بندی گردیدند
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، عوامل ژئوپلیتیکی فرهنگی اجتماعی، راهبرد دفاعی، خلیج فارس
|
 • SOHIL EMAMIAN *, Abbas Nilforushan Pages 11-27

  Since the formation of the Zionist regime in 1948, the security of the regime has always been threatened by the feeling of insecurity and threats caused by the neighbors and the resistance of occupied Palestine due to its illegitimacy, and this threat has always cast a shadow on the foreign and security policy of this regime like an umbrella. The emergence of the discourse of resistance in some countries caused the formation of a new polarization in the security complex of the Middle East under the name of the axis of resistance, which has endangered the security and existence of the Zionist regime. In this research, according to the experiences of the regime's past wars against the resistance groups, It seeks to introduce strategies for the future battle with the Zionist regime, therefore, the research conducted is of a practical type and because all the Palestinian resistance groups can benefit from it in the future, it is of a developmental type. On the other hand, a mixed research approach with quantitative-qualitative method (descriptive, analytical) has been carried out. The theoretical basis of this research is to calculate the strategies of the future war of the Palestinian resistance groups against the Zionist regime, based on the identification and determination of factors using the analysis method of using strengths. Weakness, opportunity and threat (swot) are considered and in the final stage, the strategies of the Palestinian resistance groups are extracted based on the proposed analysis.

  Keywords: future research, Gaza, resistance groups, tactics, strategy
 • Mohsen Bagheri *, MohammadAli Basiri, Enayatollah Yazdani Pages 29-57

  The Iran and Iraq war had a significant impact on the level and nature of relationships between Iran and Syria, as well as on a larger level of political and security order equations in the Middle East, and led to the form of an alliance between the two governments. Based on this, the main question of this article is what was Syria's approach towards Iran during the Iran-Iraq war? Examining the problem using the analytical-descriptive method shows that during the war, Syria's approach was based on the alliance with Iran and creating a balanced regional power against Iraq, the United States and its Arab allies and Israel. Syria has taken several proceedings such as preventing the alignments of the Arab countries against Iran, providing military-political support to Iran, increasing Iran's maneuvering power at the regional level, specifically creating the possibility of Iran's presence and influence in Lebanon, participating in the economic war against Iraq, played a great role in supporting Iran and creating a balance of power in favor of this country and preventing Iraq's military superiority and regional hegemony, and in this way, it affected the formation and strengthening of the alliance between Iran and Syria.

  Keywords: Iran-Iraq War, Iran-Syria Alliance, Regional Power Balance, Arab World, Threat balance
 • MohammadHasan Cheraghali *, Mohammadreza Bidgoli, Ebrahim Mahmodzadeh Pages 59-77
  Purpose

  The main purpose of this research was to design a process of commercialization of technological products in the marine industry of the country, with the values obtained from structural and interpretative modeling analysis, the type of relationships was determined and the networks of interactions and its dimensions were drawn.

  Methodology

  This research is a correlational descriptive method, and it is developmental-applicative in terms of the purpose of collecting data through field research. In this research, with the help of the ISM method, the relationships and the influence of each step of the process model of technological products commercialization on each other are examined. The statistical population of this research is the university professors and experts and technicians of the marine industry; the method of determining the sample size of the experts was judgmental. The total sample size of experts is 31. In this study, Matlab software was used to analyze the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha using experts' opinions.

  Findings

  The results obtained from this ranking include seven stages and were placed in 2 levels, the first level includes (design and selection of commercialization path (model or commercialization strategy)) and (market preparation and market measures and production commercialization), (marketing, sales, receiving customer feedback) and the second level includes idea presentation (idea generation), evaluation (initial screening) and idea selection, research and development (growth and conceptualization), prototype design and construction, testing and validation and it is legal protection.

  Keywords: Technology, commercialization, Technology commercialization, Marine industry, Process model
 • MohmmadMahdi Esmaeli * Pages 79-108

  The security relations governing the relations between the United Arab Emirates and the Zionist regime emphasize the fact that the Islamic Republic of Iran can be considered a common threat to the interests of the Emirates and the security and survival of the Zionist regime, for this reason, this issue is the main platform for the formation of the security relations between the UAE and the Zionist regime. Is. The change in the relations between Abu Dhabi and Tel Aviv has gone through a gradual and growing process, and after two decades of secret relations under the name of hidden diplomacy, it has become the normalization of relations between the UAE and the Zionist regime. In this regard, the development of relations between the UAE and the Zionist regime has consequences for Iran and creates the basis for the creation of security challenges in the region against Iran's interests, therefore it is necessary to formulate counter strategies.The aim of the current research is to find a strategy to deal with the consequences ofAR strategic model.ling in order to measure the validity of form and content and to measure the reliability, the agreement of two coders was used. Data analysis was done through four factors in the SOAR model, by which strategic planning was carried out using the SOAR model, factors were identified and ranked based on the results of the research, and the most important strategic factors were extracted by intersection.

  Keywords: : Security, UAE, Zionist regime, SOAR model
 • Mostafa Zareei *, Ali Taheri Pages 109-161

  The need for change in the era of complexity is one of the basic needs of organizations. However, several studies indicate the failure of many organizations to successfully go through the change journey. Organizations not being ready to start the change journey is considered one of the reasons for this failure. Based on this, the existence of a tool that can evaluate the state of readiness for change and help managers to go through the change journey better is demanded by many organizations and managers. In this article, a framework for measuring the level of readiness for change is presented and based on it, the desired variable is evaluated in a military organization (Imam Hussein University (AS)) and the proposed model is also developed using the collected data. has been examined and fitted. The result of the research indicates that all the coefficients of the model have reached statistical significance with a confidence level of more than 99%, and the overall research model consisting of dimensions of behavioral factors, contextual factors, structural factors, and individual and group dynamic factors has been approved.

  Keywords: readiness for change, Military organization, the dimension of group, individual dynamic factors, the behavioral dimension
 • REZA SHAMLOO * Pages 163-187
  The countries of the world are trying to adopt appropriate strategies in line with their national interests by taking advantage of geopolitical factors. The Persian Gulf region and its surrounding countries is one of the strategic regions of the world, which is very important due to its communication, geo-economic, geo-political and geo-strategic values. The purpose this article is identify socio-cultural geopolitical factors affecting the defense strategies of the Iran in the Persian Gulf, it has been implemented with a descriptive-analytical method , contextual case. The type is developmental and collecting library and field information and interviews with experts to identify these factors and to determine their role in the form of opportunistic, threatening, strength and Weak . the qualitative analysis, the content analysis method. the quantitative, the relevant questionnaires were designed and distributed among the statistical population of 40 summarized by the methods of descriptive and inferential statistics analysis and SPSS. Finally 17 factors were extracted, such as "the fact that the majority of the people in the region are Muslim and follow Islam and the presence of Muslim holy places in Mecca and Medina" and "the negative approach of countries towards Iran is the basis for phenomena such as Iranophobia and Shiaphobia in the region" and " The existence of the Shia religion as a stable factor of unity and unity among the Iranian nation and one of the very important elements in the recovery of the Iranian identity" were ranked as the most important socio-cultural geopolitical factors .
  Keywords: geopolitics, cultural Social geopolitical factors, defense strategy