فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 73، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زکیه ابراهیم زاده* صفحات 11-31

  مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده 4 قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارایه می شود..

  کلیدواژگان: افساد فی الارض، شیوع فساد، اخلال امنیت مالی، اختلاس در فقه
 • ارژنگ اردوان*، حسین حقانی خواه صفحات 32-57

  عنصر معنوی در کنار عنصر قانونی و عنصر قانوی، از عناصر مسیولیت کیفری تلقی می شود. عنصر معنوی جرم(قصد مجرمانه) معمولا و غالبا بروز و نمود خارجی فیزیکی ندارد. احراز این عنصر در برخی جرایم بویژه در جرم سب النبی که مجازات سالب حیات دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در جرم سب النبی، قصد عام، اراده و قصد سب و توهین است که البته تمسخر، غضب، مستی و اکراه، نواقض این اراده و قصد بوده و به طور نسبی و با شرایطی، رافع مجازات اعدام می باشند، هرچند در برخی حالات، کیفر تعزیر برداشته نمی شود. در سوء نیت خاص نیز از این جهت که سب، نوعی توهین است، قصد خاص آن، قصد تحقیر و خوار کردن است. این پژوهش به بررسی فقهی قصد عام و قصد خاص این جرم پرداخته است و نگاهی نقادانه نیز به قانون مجازات اسلامی دارد.

  کلیدواژگان: سب النبی، عنصر معنوی، عمد، قصد عام، قصد خاص، سوء نیت عام و خاص، اثبات نواقض
 • امیر بارانی بیرانوند*، امیر خواجه زاده، عفت احمدزاده صفحات 58-83
  متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزیی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزیی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضا توسط نص قانون و بعضا هم رویه قضایی مورد تایید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.
  کلیدواژگان: بازنگری در قرارداد، شرط الحاقی، تعدیل، اقاله، تبدیل تعهد، حقوق اسلامی
 • کارن روحانی، شرید بیطرفان*، رضا نصیری لاریمی صفحات 84-111
  میراث معنوی به عنوان گونه ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت ها، هنرها و نمایش های یک قوم یا جامعه گفته می شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارایه ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است.
  کلیدواژگان: میراث فرهنگی، میراث معنوی، حمایت کیفری، جرم انگاری
 • راضیه سبزه علی*، محمود اشرافی، مسعود حیدری صفحات 112-139
  تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. فایده مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات ها در تعزیرات اجرا می شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تادیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می پردازد.
  کلیدواژگان: تفرید کیفری، تعزیرات، سیاست کیفری اسلام، بازسازگاری اجتماعی، شخصیت مجرم
 • بتول سلحشور، عباسعلی سلطانی*، محمدحسن حائری صفحات 140-165
  بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزیی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسیله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قایل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تاسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
  کلیدواژگان: قضیه فی واقعه، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعده اشتراک، اصل عدم
 • سجاد شهباز قهفرخی* صفحات 166-190
  بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بنای عقلا، مصداق شناسی، حکم شرعی، اصول کلی حقوقی، قوانین یکنواخت
 • محمود صالحی، محمد روحانی مقدم*، سید ابراهیم قدسی صفحات 191-222
  مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارایه شده و مورد عمل بوده است  درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو  با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.
  کلیدواژگان: حجر، افلاس، اشخاص حقوقی، ورشکستگی کیفری، ورشکستگی نمایی
 • علی طالبی، نجات الله ابراهیمیان*، منصور امینی صفحات 223-244

  از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده 34 قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود  را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.

  کلیدواژگان: معامله با حق استرداد با سند رسمی و غیر رسمی، توصیف قرارداد، شخص ثالث با حسن نیت، بیع شرط
 • محمد میرزایی*، محمدرضا رضوان طلب صفحات 245-266

  قاعده درء به عنوان یکی از جلوه های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرایم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برایت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا  با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی  نشان می دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا  تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرایم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرایم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرایم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع  شبهه یا تردیدی را  در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت «دلیلی بر نفی آن یافت نشود» تخصیص فلذا « شبهه غیرقابل رد» موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود.

  کلیدواژگان: قاعده درء، حدود، حق الله، حق الناس، شبهه
 • الهام نجفی، جواد حبیبی تبار*، اعظم خوش صورت موفق صفحات 267-289
  مساله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیان نمونه هایی از آراء صادره متعارض در محاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلاها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتا با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رای وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: اجرت المثل، محاکم خانواده، رویه قضایی، خلاهای تقنینی، چالش های اجرایی
 • داود نصیران*، محمدرضا کاظمی نافچی، سید محمدهادی مهدوی، رضا عباسیان صفحات 290-318

  امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقول قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.

  کلیدواژگان: شفعه، اموال منقول، اموال غیرمنقول، غیرقابل تقسیم، فقه امامیه
|
 • Zakiyeh Ebrahimzadeh * Pages 11-31

  The punishment for embezzlement is tazir،and inArticle 4 of the law،it has been ntensifie that if embezzlement is an example of corruption in the world ،The punishment will be an example of corruptionin the earth.Aninportant question arises asto how embezzlement canbe considered as an example of corruptioninthe earth .what is the criterion of embezzlement and offsad in the world?The meaning of corruptionin on earth is any action that causes the financial loss of the youth or morals of society and leads to the ruin of that society.Therefore’ the scope corruption on earth is wide and it is not limited to a specific act or type of sin and corruption،but with regard to by its naturei،t is an independent title from the punishment that the lslamic ruler can’by determining the conditions، rule on the correctness of applying the punishment of ofsad fi al-arz on embezzlement or its non-compliance. The relationship between these two titles is not equal. Theresult of this article is that Applying embezzlement to offsad in the world is conceivable if embezzlement causes deprivation of the general economic security of the society and creates financial disturbance in the lslamic society. The following article is presented using library and software resources،descriptive and analytical.

  Keywords: Corruption in the world, spread of corruption, violation of financial security, embezzlement in jurisprudence
 • Arjang Ardovan *, Hossin- Haghanhi Pages 32-57

  The spiritual element, along with the legal element, is considered as one of the elements of criminal responsibility. The spiritual element of the crime (criminal intent) usually and often does not have a physical appearance. Verification of this element is more important in some crimes, especially in the crime of sab al-nabi, which is punishable by death. In the crime of blasphemy, the general intention is the will and intention of insulting, which of course mockery, anger, drunkenness and reluctance are violators of this will and intention, and relatively and with conditions, they are amenable to the death penalty, although in some cases, Ta'zir punishment is not removed. In the case of special malice, because sabba is a kind of insult, its specific intention is to humiliate and humiliate. This research has investigated the jurisprudence of the general intention and the specific intention of this crime and also takes a critical look at the Islamic Penal Code.

  Keywords: Sabbal al-Nabi, spiritual element, Intention, general intention, specific intention, general, specific bad intentions, proof of violations
 • Amir Barani *, Amir Khajehzadeh, Efat Ahmadzadeh Pages 58-83
  The contractors may sometimes want to change some provisions of the former contract according to the requirements of the new conditions; In fact, they intend to revise the previous marriage. In such cases, the contracting parties tend to add these issues, which are part of the former contract and related to it, by means of a condition to be considered part of the former agreements. Ashhar's opinion in jurisprudence is that in order to adopt the basis for initial obligations, the additional condition is invalid. But in the legal system, due to the fact that the constituent element of the contract is the intersection of the will and the common intention of the parties, the additional terms are valid. This research, which was carried out in a descriptive-analytical method, shows that by analyzing what happens in the condition during the contract in the Islamic legal system and based on the customary understanding of the condition, it is possible to interpret the word condition as a related obligation; Therefore, what causes the establishment of a conditional relationship is the content relationship between two obligations, whether the condition occurs before the contract, during the contract, or after it. There are many examples of this type of conditions, which are sometimes confirmed by the text of the law and sometimes by judicial practice, which all indicate the validity of additional conditions.
  Keywords: Revision of the contract, supplementary condition, adjustment, dismissal, conversion of obligation, Islamic law
 • Karen Rohani, Sharid Bitarafan *, Reza Nasiri Larimi Pages 84-111
  Spiritual heritage, as an intangible type of cultural heritage, refers to the set of beliefs, beliefs, customs, traditions, arts and performances of a nation or society, which are rooted in their history and culture and are respected and honored by the people of that nation or society. Despite Iran's accession to the Spiritual Heritage Convention (2003) and the commitment to protect this heritage, the lack of separate regulations for the protection and protection of spiritual heritage is an issue that has caused violations of this heritage to not be accompanied by appropriate legal responses. This research deals with the case of exploration in this regard with the theoretical method and tools of criminal law. The main question of this article focuses on the possibility or impossibility of criminal response to the transgressors of spiritual heritage in Iranian law, so that the possibility of criminal treatment of the perpetrators of violation of spiritual heritage in terms of criminal law and Islamic jurisprudence can be investigated. Finally, by examining the existing regulations and their compliance with the Convention on Intellectual Heritage as well as with the laws and practices of some countries, it has been concluded that by applying the existing regulations and providing a logical interpretation of the laws, only a few cases of violation can be criminally responded to. There is a spiritual heritage and the criminal protection of this heritage requires the development of comprehensive regulations and obstacles in this regard.
  Keywords: Cultural heritage, spiritual heritage, criminal protection, criminalization
 • Razieh Sabzehali *, Mahmood Ashrafy, Masoud Haedari Pages 112-139
  Tazir as an indefinite punishment is the most widespread reaction against crime in the punishment policy of Islam. The usefulness of Tazir is dependent on the way to use it in accordance with the personality of the criminal. Tazir is a type of Islamic punishment which its amount and way of performance are identified and depends on the judge's view. The judge has to identify it based on the amount of the crime; thus it is called "punishment based on the view of the judge". Personalized penal means that the judge has the power. Considering social, physical conditions of the guilty person and based on his personality the punishment is identified.in religious rules the principal of personalized punishment is performed in Tazirat. Islam considers different goals in passing punishments and the most important of which is its prohibitive function. The aim of Tazirat is to correct the guilty person, re-adaptation of the guilty person, teaching others a lesson, keeping social prudence and religious values and prevent repetition of the crime. The method of the study was descriptive analytical and library method was used to collect literature and note taking also was used.
  Keywords: personalized penal, Tazir, punishment policy of Islam, social re-adaptation, the personality of a guilty person
 • Batoul Salahshour, Abbasali Soltani *, Mohammadhasan Haeri Pages 140-165
  Many of the hadiths discussed in jurisprudence express specific events. The permissibility or impermissibility of generalizing the rulings given in this type of hadiths to other cases is an issue that has caused differences of opinion in many jurisprudential rulings. It is abundantly observed that some jurists have considered a hadith to be "Qaḍīyyah fī waqi'ah" and the ruling given in it to be specific to the case of the hadith, and others have considered the ruling to be generalizable to other cases. The study, using a descriptive-analytical method, investigates that regarding the permissibility or impermissibility of generalizing the rulings on specific cases given in Hadiths what the principle and general rule is. The results show that in the hadiths related to specific events, when the ruling is given in a general way, according to the rule of "Al-'Ibrah bi 'umūm-i al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab", the principle is to generalize the ruling, otherwise, due to the brevity of these hadiths and the lack of cause of generality, as well as due to the weakness of the evidence to prove the permissibility of generalization, the principle is that the ruling is specific to the case stated in the hadith and cannot be generalized.
  Keywords: Qaḍīyyah fī waqi'ah, Al-'Ibrah bi 'umūm-i al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab, the rule of commonality ('Ishtirāk), the principle of being unconditional ('Adam-i taq'īīd)
 • Sajad Shahbaz Ghahfarokhi * Pages 166-190
  The Practice of Reasonable Persons is a universal behavior or mentality that, under identical circumstances and conditions, is adopted by erudite minds, regardless of their doctrinal and intellectual inclinations. This concept, which has gained a special status among scholars of the science of jurisprudence in the past two centuries, has sparked numerous discussions regarding its legitimacy and classifications. Among the foremost jurisprudents, discrepancies can be observed regarding the identification of instances of the Practice of Reasonable Persons. Understanding these instances must be considered as an inimitable simple task. This article aims to introduce and evaluate potential methodologies for identifying instances of the Practice of Reasonable Persons. Various approaches, such as referencing foreign legal systems, uniform and model laws, general principles of law, and the opinions of parliamentary representatives, have been scrutinized in this paper. Absolute rejection or endorsement of any one of these methods is a mistake. Instead, one can utilize the culmination of all these methods as a means to identify instances of Wisdom Praxis.
  Keywords: Wisdom Praxis, Instances Analysis, Canonical Ruling, General Principles of Law, Uniform Laws
 • Mahoud Salehi, Mohammad Rouhani Moghadam *, Sayyd Ebrahi Ghodsi Pages 191-222
  The topic of bankruptcy in Islamic jurisprudence is reflected in jurisprudence sources, which are in line with the most advanced human solutions and the latest developments in bankruptcy law, and the rules and solutions that human societies have achieved in a long process by trial and error.  It has been presented and practiced in Islamic law for a long time. Bankruptcy has been examined in jurisprudential texts in the case of Interdiction. Provisions have been established in the relevant laws, which are sometimes in accordance with jurisprudential orders and in some cases derived from French law.  However, in the criminal regulations of the country, despite the provision of criminal liability of legal entities by the legislator, the failure of the courts to issue criminal bankruptcy judgments in relation to legal entities has created many problems, which has become a new way to avoid large debtors.  The purpose of this article is to examine the legal and jurisprudential support strategies in the criminal bankruptcy of legal entities. The findings of this research show that profit-seeking people cling to legal  loopholes and manifest bankruptcy in order to benefit from existing exemptions for illegitimate purposes, including running away from debt they achieve.
  Keywords: Hjer, bankruptcy, Legal entities, criminal bankruptcy, apparent bankruptcy
 • Ali Talebi, Najatullah Abrahamian *, Mansor Amini Pages 223-244

  Since in the judicial procedure of Iran, the current government considers ordinary documents as valid, many people conclude a transaction with the right of extradition through an ordinary document in order to escape from the restrictions stipulated in Article 34 of the Registration Law. Some judges, referring to the provisions of the Civil Law regarding conditional sale, consider the transaction with the right of restitution to be valid, and some others subject this transaction to the provisions of Article 34 of the Registration Law. In terms of balance of exchange, this article identifies two different types of transaction with normal restitution rights: transactions that are subject to a valid exchange contract in terms of the principles of exchange contracts and contracts that do not have the characteristics of an exchange contract. Judges should recognize the transaction with the right of restitution in the event that it falls under the characteristics of the sale of a real condition, and refrain from recognizing the transaction with the right of virtual and unreal restitution, and include these transactions in the mortgage contract to protect the creditor or the buyer

  Keywords: Dealing with the right of return with an official, unofficial document, description of the contract, third party in good faith, conditional sale
 • Mohammad Mirzaei *, MohammadReza Rezvan Talalab Pages 245-266

  legislator explicitly mentioned this rule in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code, and according to the opinion of the famous jurists, it was considered applicable to all crimes. However, on the one hand, the disparity of opinions in the practical application of the rule in the judicial procedure and the lack of differentiation of the limits of this rule in conflict with other jurisprudential principles such as caution and innocence, and on the other hand, its unregulated application, which is apparently in conflict with the fundamental principles of criminal justice, including the certainty and certainty of punishments in The criminal policy of Islam is complicated, it requires checking and explaining the different angles of the rule. The result of the investigation shows that the channel of the Olad rule is in the cases of definite suspicions and a kind of validity in the eyes of the rational people, which causes the punishment to be rejected or converted into easier punishments. Emphasizing that merely proposing or citing an undocumented possibility cannot be accepted. Secondly, the application of the rule in crimes with the aspect of divine right and natural right is different and differentiated, in such a way that the application of the rule will be broad in crimes of divine right and narrow and limited in crimes of natural right. In this regard, articles 120 and 121 of the law consider any type of suspicion or doubt in any crime that does not have the aspect of natural rights (such as war, corruption, robbery, and blasphemy) as a general reason for not proving the crime. If there is no evidence to negate it", the allocation of "irrefutable suspicion" is considered to be the reason for not proving the crime, and Article 211 will also support this opinion

  Keywords: Rule of law, limits, God's right, people's right, Doubt
 • Elham Najafi, Javad Habibi Tabar *, Azam Khoshsourat Movafagh Pages 267-289
  The main issue in the current research is to evaluate the performance of family courts regarding the judgments issued regarding the marriage allowance and its current judicial procedure in Iran's legal system. In this article, an attempt is made to analyze and examine the existing practical procedure in the courts as well as the jurisprudential and legal foundations of the demand for marital alimony, and also to express examples of conflicting opinions issued in the judicial courts to evaluate and criticize the legal citations and the existing judicial procedure. Because the existence of loopholes and ambiguities in the field of legislation has caused the lack of uniformity of procedure in the courts and the emergence of confusion and the issuing of mixed opinions from the family courts. In this research, the type of research is basic and the research method is descriptive and analytical, and since judicial procedure is considered as one of the sources of law, it has been tried as much as possible, in addition to introducing the current procedure, as a witness, some joint rulings from the family courts, which are randomly selected, to be cited and the decrees issued in this field should be analyzed, and as a result, by approving and interpreting the laws related to reciprocity and issuing unanimity votes in issues where conflicting opinions have been issued, implementation challenges can be minimized.
  Keywords: reparations, family courts, Judicial Procedure, legislative gaps, Implementation challenges
 • Dawood Nassiran *, Mohammadreza Kazemi Nafchi, Sayyedmohammadhadi Mahdavi, Reza Abbasian Pages 290-318

  Today, according to the law and the opinion of some jurists, intercession is valid only in divisible immovable property and is not permissible in indivisible movable and immovable property. The present study was conducted by descriptive-analytical method and seeks to answer questions such as; "What is the jurisprudential ruling of intercession on movable and immovable property, which cannot be divided according to the four jurisprudential arguments in Imami jurisprudence?" In the verses of the Holy Qur'an, intercession is not used in its idiomatic sense. The narrations of the second category do not have the ability to conflict with the narrations of the first category in terms of authenticity. Regarding the reason of reason, it should be said that the existential nature of preference is based on three principles; The first principle; The no-harm rule is the second principle of the sanctity of the Muslim property and the third principle is the related rule.

  Keywords: Shofeh, Movable property, indivisible immovable property, Imami jurisprudence