فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال پنجم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یعقوب آژند، شاهرخ امیریان دوست* صفحات 1-20
  مستندات فرهنگی و هنری متعددی از بومیان فرهنگ موسیان، مردمانی که پیش از تاریخ در نقاطی از جنوب ایران قدیم زندگی می کرده اند، به جای مانده است. از این میان، نگاره های تصویرسازی شده ویژه ای بر روی سفالینه ها از این فرهنگ کشف شده است که بسیار جلب توجه می کند. آنچه باعث می شود این نگاره ها شاخص به نظر آید نقوش تجریدی بر روی آن سفال نگاره ها با محوریت انسان است. ترسیم این نقوش تجریدی و خاص نمی تواند بی معنا و مفهوم بوده باشد. سوال اساسی در اینجا این است که نقوش تصویرسازی شده این نگاره ها چه معنا، مفاهیم و پیام های پنهانی را در خود مستتر داشته و منتقل می کنند؟ با این توجه مساله اصلی پژوهش حاضر، دریافت معنای پنهان در این نگاره ها با توجه به عناصر تصویری کاربردی در آنهاست. هدف پژوهش حاضر ضمن مطالعه بخش مغفول مانده از هنرهای تجسمی در فرهنگ ایران پیش از تاریخ، اثبات هم-گنی این نگاره ها در یک رسته و با یک نام موسومی بر اساس دریافت معنای پنهان نگاره-ها از جهان نگری اعتقادی_اجتماعی و فراروایت شده در فرهنگ پیشاتاریخ است. این مهم با اتکاء به شناخت و شناساندن زیست اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ و تعمیم آن به عناصر تصویری نگاره های فرهنگ موسیان محقق خواهد شد. بر این اساس روش پژوهش حاضر کیفی_تحلیلی بوده که داده های آن با رویکرد تاریخی و با کاربست ابزار کتابخانه ای مهیا شده است. با تحلیل و تاویل متقن، معنای پنهان سفال نگاره های پیشاتاریخ موسیان آشکار و نگاره ها با عنوان و رسته نگاره های نمادین_اعتقادی فرهنگ پیشاتاریخ موسیان موسوم می شود. این گزاره اخیر از نتایج بنیادین پژوهش است.
  کلیدواژگان: ارتباط جویی فرهنگ و هنر، نگارگری ایرانی، فرهنگ باورمندانه موسیان، حرکات موزون آیینی
 • حمید نیکزاده، بهداد سینائی* صفحات 21-33

  امروزه معماری اسلامی جلوه گر و تداعی کننده نوعی از نگرش به جهان هستی است که روشن کننده قوه فکری و ساختاری انسان است. این مقاله تلاش نموده با توجه به تعریف تعالی، فرهنگ، معماری اسلامی و آموزه های دین اسلام و ظرفیت های هریک و نحوه تعامل آن ها با یکدیگر از منظر اسلام (با مبنا قراردادن آموزه های دین اسلام)، رابطه بین آن ها را با مدلی کاربردی در حوزه معماری اسلامی ارایه نموده و بر اساس آن تعریفی از معماری اسلامی مبتنی بر تعالی ارزش های فرهنگی انسان ارایه نماید. روش پژوهش، استدلال منطقی از نوع توصیفی-تحلیلی- بنیادی است. استنباط منطقی ثابت می نماید معماری شایسته اسلامی می تواند قابلیت هایی متناظر با مراتب وجود انسان و هستی داشته باشد و به انسان کمک می کند با استفاده از ارزش های تعالی فرهنگی انسان درک مناسبی از مراتب جهان هستی پیدا کند. با توجه به مفاهیم، معانی و نمادهای معماری اسلامی و تعالی انسان در آموزه های دینی و اصول و قواعد اسلام در معماری، می توان نتیجه گرفت که شاخصه های معماری تاثیرگذار بر تعالی انسان در شش گروه دسته بندی می شوند: منشا کمال و سیر الی الله، پرهیز از بیهودگی، حریم، ایمان به خدا و پیامبران، تزیینات و دوری از تفاخر و موقعیت مناسب؛ که هر دسته به ترتیب از شاخصه های معماری اسلامی خاص آن بهره می گیرد: کثرت به وحدت و وحدت به کثرت، گنبد، مناره، محراب، پرهیز از بیهودگی، سلسله مراتب و درون گرایی، نور و مرکزیت، شمسه و، رنگ و کتیبه، سلسله مراتب و ریتم و تکرار تاثیر می پذیرند و بر آن ها تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: معماری اسلامی، تربیت اسلامی، تعالی انسان، آموزه های اسلامی
 • آزیتا بلالی اسکویی*، افسانه فرجیان، یحیی جمالی صفحات 34-61
  شرایط اقتصادی در هر دوره تاریخی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر نظام معماری و شهرسازی بوده و تزیینات به عنوان جزیی از معماری از این قاعده مستثنی نیستند. هدف این پژوهش که با روش تفسیر تاریخی به انجام رسیده بررسی تاثیر وضعیت معیشتی مالکین بر تزیینات آجری حیاط اندرونی خانه های قاجاری تبریز است. برای دستیابی به این هدف تلاش شد به سوالی با این مضمون پاسخ داده شود که چه نسبتی بین فرم و هندسه تزیینات آجرکاری با سطح اقتصادی زندگی مردم برقرار است؟ با تقسیم خانه ها به دو طیف مربوط به قشر مرفه و عادی، با مشاهدات میدانی به بررسی تزیینات آجری - نمای حیاط های اندرونی آن ها از دو منظر فرم اجرا و هندسه کلی پرداخته شده و سپس نسبت بین این تزیینات با سطح معیشتی مالکان بررسی شد. طبق یافته های پژوهش از منظر فرم اجرا، الگوهای تکرارشونده جزو الگوهای مشترک بین هردو قشر بوده است. الگوهای گسترش یافته تنها مختص قشر مرفه جامعه آماری بوده و الگوهای واحد و الگوهای چندتایی نیز غالبا در خانه های قشر مرفه به کار رفته است. از بعد فرم هندسی نیز چند الگوی هندسی مشخص مابین هر دو قشر مشترک بوده و برخی الگوها هم مشخصا به یک قشر خاص تعلق داشته است. در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد که تمایزاتی بین الگوهای تزییناتی دو قشر وجود دارد که هیچ یک از نمونه ها به سمت خلق الگوهای غیر معمول و استفاده افراطی از آن ها گام برنداشته و به نحوی نیست که اقشار مختلف جامعه را از هم جدا کند و نمایانگر شکاف طبقاتی میان آنها باشد.
  کلیدواژگان: تزیینات معماری، آجرکاری، خانه های قاجاری، سطح معیشت
 • اکبر علیوردی نیا*، محمداسماعیل ریاحی، زهره جعفری وحید، زهره نظام محله صفحات 62-85

  روابط فرازناشویی در بسیاری از جوامع به شدت در معرض انگ و برچسب زنی قرارداشته و به یکی از مسایل مهم و اساسی میان زوج ها بدل شده است. با وجود رواج آن باز هم پدیده ای است که مورد انگ زنی قرار می گیرد و وقتی جامعه با آن روبه رو شود مایه شرمساری خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش زنان متاهل به روابط فرازناشویی صورت پذیرفته است که می کوشد در پرتو نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، این مساله اجتماعی را تبیین کند. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش در میان80 نفر از زنان متاهل شهر بابل که بر اساس شیوه نمونه گیری غیرتصادفی از نوع گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای تقویت افتراقی و تقلید و گرایش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل، متغیر پاداش تصوری بیشترین پیش بینی پذیری را بر متغیروابسته یعنی گرایش به روابط فرازناشویی دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که گرایش به روابط فرازناشویی تحت تاثیر «پاداش ها»، «عکس العمل ها» و «تقلید از رسانه ها»، تقویت شده و تکرارپذیری اش بالا می رود. در واقع، روابط فرازناشویی تابعی است مثبت و مستقیم از تقویت افتراقی و تقلید که هر دو به عنوان محرک های متمایز کننده رفتار عمل می کنند.

  کلیدواژگان: یادگیری اجتماعی ایکرز، پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تقلید، گرایش به روابط فرازناشویی
 • محسن نیازی، ستار صادقی ده چشمه، محمدرضا حسینی، امین گودرزی* صفحات 86-104

   پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد از دیدگاه متخصصان حوزه اعتیاد انجام پذیرفته است. روش پژوهش حاضر کمی و ابزار تحقیق پرسشنامه است. تکنیک مورداستفاده در پژوهش حاضر تکنیک دیماتل است که بر پایه مقایسه های زوجی است. این تکنیک با بهره گیری از نظرات خبرگان در استخراج عوامل موجود در سیستم، ساختاردهی سیستماتیک به آن ها و با به کارگیری اصول نظریه گراف، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر گذاری و تاثیرپذیری متقابل عناصر مذکور فراهم می آورد. بدین سان شدت اثر روابط مذکور به صورت کمی مشخص می شود. جامعه آماری شامل سیزده نفر از متخصصان و خبرگان حوزه اعتیاد که به طور عمده روی اعتیاد و ترک پایدار آن مطالعاتی داشته و صاحب نظر بودند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری مربوط به متغیرهای ترک پایدار اعتیاد، پایگاه اقتصادی اجتماعی و گروه دوستان می باشد. همچنین متغیرهایی که بیشترین میزان تاثیر گذاری را بر ترک اعتیاد داشته اند عبارت اند از متغیر سلامت روان با 57/1، بی هنجاری با 0/1، دین داری با 882/0 و کنترل اجتماعی به همراه گروه دوستان با 658/0 که به ترتیب بیشترین تاثیر را بر فرآیند ترک اعتیاد داشته اند.

  کلیدواژگان: ترک پایدار اعتیاد، عوامل فرهنگی اجتماعی، مدل ساختاری، سلامت روان
 • میثم روشنی، مهدی کشاورز افشار* صفحات 105-127
  براساس اندیشه سیاسی ایرانشهری، برقراری نظم دربار یکی از اصول دادگری در جامعه بوده است. در نتیجه برای تحقق شاه فرهمند، تفکیک قوای سه گانه لشکر، دین و دیوان و به نظم درآمدن آنها توسط وزیر ضروری بود. با ورود سنت های ترکی و مغولی و حضور خاتون های دربار، دخالت ایشان در امور دربار و انتخاب جانشین شرایطی بحرانی را برای تداوم اندیشه سیاسی ایرانشهری شکل داد. بنابراین اقدامات وزرا در مواجهه با بحران دخالت خاتون ها امری ضروری بود که بنا به اهمیت سنت اندرزدهی سیاسی برای وزرا، طی ادوار مختلف منجر به پدید آمدن آثار ادبی و هنری متعددی شد. در دوران سلطان حسین بایقرا نیز این بحران بروز یافت و در فروپاشی دودمان تیموری موثر بود. بنا به ضرورت مواجهه با این بحران آثار اندرزگون متعددی، برای متوجه ساختن سلطان به این بحران شکل گرفت. در این میان، بروز نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الدین بهزاد نیز با توجه به اهمیت این حکایت در بستر سنت اندرزدهی سیاسی و با توجه به ضرورت بهره گیری از کیفیت های زیباشناختی در جلب توجه سلطان به این بحران، دارای اهمیت و ضرورت دانسته شد. در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و تاریخی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این سوال مطرح شد که نگاره یوسف و زلیخا، چه نسبتی با بحران دخالت خاتون ها در نظم دربار سلطان حسین بایقرا دارد؟ با توجه به نتایج به دست آمده ضرورت شکل گیری این نگاره، بهره گیری از جذابیت های زیبایی شناسانه نگارگری برای توجه دادن سلطان حسین بایقرا به بحران دخالت خاتون در امور دربار بوده است.
  کلیدواژگان: نگارگری، اندرزدهی، نظم درباری، خاتون، ایرانشهری
 • آرمان حیدری*، نرجس رئیسی، مریم مختاری صفحات 128-154

  در ایران، فعالیت موسیقیایی زنان همیشه مورد بحث و مناقشه بوده است. اما با گسترش ایده های تجدد این بحث و چالش شدت و حدت بیشتری یافته است. از یک طرف، فعالیت موسیقیایی زنان در شرع و عرف سنتی چندان پذیرفته و مرسوم نیست، از طرفی دیگر، با گسترش فرصت های آموزشی و حقوقی برابرگرای جنسیتی زنان بیشتری وارد عرصه های موسیقیایی می شوند. در چنین وضعیتی، شناسایی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان از منظر زنان فعال در عرصه موسیقی می تواند به توصیف و فهم دقیقتر شرایط و موانع فعالیت موسیقیایی زنان کمک نماید. از اینرو، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد ماهیت، شرایط، محدودیت ها، راهبردها و پیامدهای فعالیت موسیقیایی زنان مشارکت کننده در کلاس های موسیقیایی شهر برازجان را مطالعه نموده است. روش نمونه گیری، هدفمند با رعایت حداکثر تنوع بوده است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و داده ها با روش تحلیل مضمونی و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. بر اساس تحلیل داده ها می توان ماهیت فعالیت موسیقیایی این زنان را از نوع محدود در فضایی سرکوبگرانه توصیف کرد که متاثر از موانع و الزامات اجتماعی و فرهنگی، کمبودهای زیرساختاری، پتانسیلهای تسهیلگرانه تکنولوژی های نوین، و ظهور و گسترش نگاه جدید به فعالیت موسیقیایی می باشد. همچنین فعالیت موسیقیایی برای این زنان دارای پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.

  کلیدواژگان: فعالیت موسیقیایی، باورهای جنسیتی، برازجان، هنر جنسیت زده، موسیقی زنان
 • ناهید پاکزاد، محمدرضا شریف زاده*، ابوالفضل داودی رکن آبادی، مهسا خویی صفحات 173-185

  منطقه تبرستان قدیم به عنوان یک واحد جغرافیایی تاریخی و فرهنگی، از مراکز بافندگی و حوزه تولید قالی طبری بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش آن است که با رویکرد مطالعات تاریخی، وضعیت بافته های منطقه تبرستان و ابعاد آن را تبیین نماید. منابع مکتوب تاریخی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم حاوی اطلاعات و مستندات ارزشمندی برای شناسایی بخش های مغفول بافته های پرآوازه تبرستان هستند. این مقاله برپایه منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی، مستندات موجود در زمینه بافته های تبرستان در اسناد و تالیفات تاریخی و نیز گزارشات سیاحان خارجی را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، پیشینه طولانی در صنعت تولید ابریشم و صدور آن، صنعت بافندگی و فرش طبری وجود دارد و به پیش از ورود اسلام به حوزه تبرستان، بر می گردد، صنایع بافت تبرستان به دلیل تولید فراوان ابریشم و کیفیت بافته ها در جایگاهی قابل رقابت با مراکز مهم بافندگی در قرون اولیه هجری بوده است. بافته های طبرستان به عنوان سرمایه و کالا، علاوه بر به کارگیری در تعاملات سیاسی، نقش مهمی در اقتصاد تبرستان ایفا می کرده اند. کثرت تولیدات انواع الیاف، منسوجات و بافته های طبری نشان دهنده وجود کارگاه های متعدد، رونق نظام تولید، فروش و صدور آن در منطقه تبرستان است و صنعت بافندگی به عنوان مهمترین صنعت تولیدی تبرستان، عامل رشد اقتصادی متکی بر تجارت و بازرگانی بوده است.

  کلیدواژگان: تبرستان، منسوجات طبری، دستبافته های سنتی، متون کهن
 • علی خانمحمدی*، یوسف پاکدامن صفحات 186-202

  پناهندگان آذربایجان روسیه جزو محنت دیده ترین گروه میان پناهندگان قفقاز بودند. آنان جزو اجتماعاتی بودند که مورد غفلت محققان قرار گرفتند. این پناهندگان در شکل گیری تندیس گری و نقاشی معاصر ایران نقش بسزایی داشتند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات هنرمندان پناهنده آذربایجانی بر تندیس گری و نقاشی معاصر ایران و تاثیر بسترهای فرهنگی اجتماعی ایران بر آثار آنان پرداخته است. روش مورد استفاده نشانه شناسی فرهنگی است که پنج اثر و زندگی نامه هنرمند پناهنده آذربایجانی نامی را مورد بررسی قرار داده است. نویسندگان با به کارگیری مفاهیم متن، ضایعه فرهنگی، سپهر نشانه ای، هویت و فرم اجتماعی غریبه این متون را مورد تحلیل قرار داده اند. در این پژوهش هنرمندان پناهنده آذربایجانی معرفی و جایگاه آنان در ایجاد و تثبیت هنر نوگرا در ایران مطرح شده است. در تحلیل متن ها جمعا 136 مدلول استخراج شده است. سه رمزگان یادمانه ایران، زیست دشوار و بحران هویت در این متون کشف شدند. با تحلیل نشانه شناسی این رمزگان و دال ها سازوکارهای طرد و جذب  فرهنگ (متنیت) ایرانی برای پناهندگان یافت شد. گمشدگی و وفاداری به عناصر متینت ملی از محصولات این سازوکارها است. با نشانه شناسی این متون چهارچوب هویت پناهندگان آذربایجانی در سپهر نشانه ای هنر معاصر ایران یافت شد. آنان با وجود آثار مطرح در هنر شهری و سهم شان در آموزش هنر مجسمه سازی با فراموشی اجتماعی جامعه هنری ایران مواجه شدند.

  کلیدواژگان: هنر مهاجرت، حافظه، ضایعه فرهنگی، فرم اجتماعی و سپهر نشانه ای
 • شهرام فاضلی، عبدالرضا ادهمی*، فیض الله نوروزی صفحات 203-219

  این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در شهرستان های جوانرود و روانسر انجام شده است. در این پژوهش می خواهیم بدانیم میزان مشارکت اجتماعی شهروندان شهرستان های جوانرود و روانسر در چه وضعیتی می باشد؟ و عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم تا مشخص شود که چه عواملی برکاهش مشارکت اجتماعی تاثر گذاشته اند؟ چهارچوب نظری تحقیق از آرا صاحب نظران مکتب نوسازی قدیم مانند لرنر و راجرز و... گرفته شده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهرستان های جوانرود و روانسر بوده است. حجم نمونه 384 نفر بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته های پژوهش حاکی از میزان مشارکت اجتماعی متوسط در شهرستان های جوانرود و روانسر است و رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل (تقدیرگرایی، تحصیلات، سن و جنسیت) با متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی) وجود دارد. بین متغیر طبقه اجتماعی با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه 393/0 می باشد و متغیرهای مستقل، 6/14 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند و از بین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی، فقط متغیرهای سن و تقدیرگرایی به ترتیب تاثیر گذار بوده اند. نتایج نشان داد که تقدیرگرایی محرک مشارکت اجتماعی می باشد.

  کلیدواژگان: تقدیرگرایی، طبقه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انفعال، رضایت جمعی
|
 • Yaghoub Azhand, Shahrokh Amirian Doost * Pages 1-20
  There are many cultural and artistic documents of the natives of Musian culture, people who have lived in parts of the south of ancient Iran before history. Among these, special imaging images on pottery have been discovered from this culture which attracts a lot of attention. What makes these portraits seem to be indicators is the excerbated motifs on those Pottery with human focus. Drawing these experiential and specific motifs cannot be meaningless. The fundamental question here is what meaning, concepts and hidden messages do these images have and convey? Considering this main problem of this study, receiving hidden meaning in these images according to applied visual elements in them. The method of this study was qualitative-analytical and its data were prepared by historical approach and using library tools. The aim of this study was to study the neglected part of visual arts in prehistoric Iranian culture to prove the homogeneity of these figures in one order and with a name based on receiving the hidden meaning of the visual semantics from the belief-social and trans-narrative worldview in prehistoric culture. This important will be achieved by relying on the recognition and recognition of the social-cultural biology of prehistoric peoples and its generalization to the visual elements of the images of Musian culture.
  Keywords: “Pre-historic Iranian paintings”, “mystical paintings ”, “Musian religious culture”, “rhythmic ritual movements”
 • Hamid Nikzadh, Behdad Sinaei * Pages 21-33

  Today, Islamic architecture manifests and evokes a kind of attitude towards the world of existence, which illuminates the intellectual and structural power of man. This article tries to define excellence, culture, Islamic architecture and the teachings of Islam and the capacities of each and how they interact with each other from the perspective of Islam (based on the teachings of Islam), the relationship between them with a practical model in the field of Islamic architecture. and present a definition of Islamic architecture based on the exaltation of human cultural values. The research method is descriptive-analytical-fundamental logical reasoning. Logical inference proves that proper Islamic architecture can have capabilities corresponding to the levels of human existence and existence, and it helps people to find a proper understanding of the levels of the universe by using the values of human cultural excellence. According to the concepts, meanings and symbols of Islamic architecture and human excellence in religious teachings and the principles and rules of Islam in architecture, it can be concluded that the architectural features that influence human excellence are classified into six groups: the source of perfection and the path to God, avoidance of futility Harim, faith in God and Prophets, adornment and avoiding boasting and proper status; Each category takes advantage of its specific Islamic architectural features: multiplicity to unity and unity to multiplicity, dome, minaret, altar, avoidance of futility, hierarchy and introversion, light and centrality, sun, color and inscription, hierarchy and rhythm. And they are influenced and influenced by repetition.

  Keywords: Islamic architecture, Islamic education, human excellence, Islamic teachings
 • Azita Belali Oskui *, Afsaneh Esfanjani, Yahya Jamali Pages 34-61
  The purpose of this research, which was carried out with interpretive-historical method, is to investigate the effect of the owners' living conditions on the brick decorations of the interior courtyards of Qajar houses in Tabriz. To achieve this goal, an attempt was made to answer a question with this theme: What is the relationship between the form and geometry of brickwork decorations and the economic level of people's lives? By dividing the houses into two spectrums related to the affluent and normal strata, with field observations, the brick decorations - the view of their inner courtyards were investigated from the two perspectives of execution form and general geometry, and then the ratio between these decorations and the livelihood level of the owners was investigated. According to the findings of the research, from the point of view of the implementation form; Repetitive patterns have been among the common patterns between both strata. Expanded patterns are only specific to the affluent stratum of the statistical society, and single patterns and multiple patterns are also often used in the houses of the affluent stratum. from the dimension of geometric form; Also, some specific geometric patterns are common between both layers and some patterns clearly belong to a specific layer.
  Keywords: Architectural decorations, brickwork, Qajar houses, living standards
 • Akbar Aliverdinia *, MohammadEsmail Riahi, Zohreh Jafari Vahid, Zohreh Nezam Mahalleh Pages 62-85

  In many societies, extra-marital relationships are strongly stigmatized and have become one of the most important issues among couples. This article aimed to investigate attitudes married women toward extramarital relationships, which tries to explain this issue by social learning theory. This study was conducted using the survey method among 80 married women of Babol city which examined their attitudes toward extra-marital relationships through a self-administered questionnaire. They were selected by non-random sampling method (snowball). The findings indicate that there is a significant relationship among three variables (differential association, differential reinforcement, and imitation) from social learning theory with the attitude towards extramarital relationships and all its dimensions.The results of multiple regression analysis show that the independent variable of the reward has the most predictability on the dependent variable. In general, the results confirm the propositions related to the social learning theory and show that the attitude to extramarital relationship increases under the influence of rewards, punishments and imitation from the media is strengthened and its repeatability increases. According to social learning theory, both overt behavior and cognitive definitions related to extramarital relationship are created with two dimensions of differential reinforcement and imitation, both of which function discriminative stimuli for the behavior.

  Keywords: social learning, differential association, differential reinforcement, imitation, extramarital relationships
 • Mohsen Niazi, Satar Sadeghi Deh Cheshmeh, Mohamadreza Hosseini, Amin Goudarzi * Pages 86-104

   The aim of this study was to investigate the cultural and social factors affecting the process of sustainable withdrawal from the perspective of addiction experts. The present research method is quantitative and the research tool is a questionnaire. The technique used in the present study is the Dimatel technique, According to this technique, based on pairwise comparisons, by using the opinions of experts in extracting the factors in the system, systematically structuring them and applying the principles of graph theory, a hierarchical structure of the factors in the system with relationships Provides interaction and mutual influence of the mentioned elements. In order to quantify the effect of the mentioned relationships, the statistical population consisted of 13 specialists and experts in the field of addiction who had mainly studied and had expertise on addiction and its permanent withdrawal. The results showed that the most influential variables are related to the variables of persistent addiction, socio-economic status and group of friends, respectively. Also, the variables that had the greatest effect on quitting addiction are mental health with 1.57, abnormality with 0.1, religiosity with 0.882 and social control with group of friends with 0.658, respectively. Have had an impact on the process of quitting addiction.

  Keywords: Sustained withdrawal from addiction, socio-cultural factors, structural model, mental health
 • Meysam Roshani, Mehdi Keshavarz Afshar * Pages 105-127
  According to the epistemological foundation of Iranshahri political thought, establishing court order was a necessary principle. For the realization of Shah Farahmand, it was necessary to separate the forces of the army, religion, and court and to bring them into order by the minister. But the influence of these forces, especially during the crisis of succession, was always a factor in disrupting the order of the court. One of the challenges of the ministry was maintaining the balance of power. But with the arrival of Turkish and Mongolian traditions and the presence of court ladies, their power to interfere in court affairs created a critical condition for the continuation of Iranshahri political thought. The actions of the ministers in the face of the crisis, the involvement of women was necessary and due to the importance of the Indraznameh method, it led to the emergence of numerous literary and artistic works.During the reign of Sultan Hossein Baiqara, this crisis also occurred and was effective in the collapse of the Timurid dynasty. Due to the necessity of facing this crisis, many edicts were created to make the Sultan understand. The publication of Yusuf and Zuleikha by Kamaluddin Behzad was considered important and necessary, considering the importance of this story in the tradition of writing and considering the necessity of using aesthetic qualities to draw the Sultan's attention to this crisis. Analytical-descriptive and historical research method and library information collection.
  Keywords: Kamaludin Behzad, Timurid, Political Advisory Tradition, Miniature
 • Arman Heidari *, Narjes Raeesi, Maryam Mokhtari Pages 128-154

  One of the most important problems and challenges of women in the least developed regions is related to the limitation of their cultural activities. Among the cultural activities, music activity has been the biggest one in Iran, especially among more traditional locals such as Brozjan. Moreover, this activity has lees being studied based on a sociological point of view and qualitative methodology. Thus, this research has studied the women, s musical activities in Brozjan by using of grounded theory method as a qualitative methodology. The Participants have been women who participate in music classes in the city of Brozjan. The method of sampling was non-random, and theoretical with maximum divers one. Necessary data were collected by using deep unstructured face-to-face interviews. The collected data was analyzed with aid of three phrasal coding of open, axial, and selective coding processes of Strauss and Corbin. Based on the analysis of data, the music activity of these women can be categorized and analyzed under 9 categories including the hegemonic patriarch of music space; infrastructural limitations; economic dimensions; professionalization and gradual growth of music; gender socialization; music and dualisms of private-public space; practical- a verbal challenge for women, s music recognition; cultural and social contexts of music activity and non-activity of women; individual, social, and cultural consequences of women,s music activities.

  Keywords: music activities, gender beliefs, gendered art, music activity
 • Nahid Pakzad, MohammadReza Sharifzadeh *, Abolfazl Davoudi Roknabadi, Mahsa Khoie Pages 173-185

  As a historical and cultural geographical unit, the old Tabaristan region was one of the centers of weaving and production of Tabari carpets, which has received less attention. Written historical sources directly or indirectly contain valuable information and documents to identify the neglected parts of the famous weavings of Tabaristan. The purpose of this research is to explain the condition of Tabari weavings and its dimensions by collecting and examining the information available in historical sources. Based on library sources and with descriptive and analytical methods, this article has collected and analyzed the available documents in the field of Tabaristan weavings in historical compilations and reports of foreign tourists. The findings of the research show that there is a long history in the silk production industry and its export, the weaving industry and Tabari carpet, and it goes back to before the arrival of Islam in the area of Tabaristan, the textile industries of Tabaristan are in a competitive position with the important weaving centers in It was the early centuries of Hijri and Tabari weavings, in addition to being used in political interactions, have played an important role in the economy of Tabaristan. The multitude of productions of all kinds of fibers, textiles and weavings of Tabari shows the existence of numerous weaving and dyeing workhouse throughout the region of Tabaristan and probably the reason for economic growth based on trade and commerce.

  Keywords: Tabaristan, Tabari textiles, traditional handwovens, ancient texts
 • Ali Khanmohammadi *, Yusef Pakdaman Pages 186-202

  The refugees of Russian Azerbaijan were among the most suffering group among the refugees of the Caucasus. They are among the communities that were neglected by researchers. These refugees played a significant role in the formation of contemporary Iranian sculpture and painting. By conducting a fundamental research, the authors have investigated the effects of Azerbaijani refugee artists on contemporary Iranian sculpting and painting and the influence of Iran's socio-cultural contexts on their works. This article has analyzed five works and the biography of the famous Azerbaijani refugee artist with the method of cultural semiotics. The authors have investigated these texts by using the concepts of text, cultural trauma, semoisphere, identity and stranger sociological form. In this research, the introduction of Azerbaijani refugee artists and their position in the creation and stabilization of modern art in Iran was discussed. A total of 136 symbols have been extracted in the study of texts. The authors of three codes of nostalgia of Iran and tradition, difficult life and identity crisis in these works. The loss and loyalty to the elements of the national culture (textuality) of the products has been one of the mechanisms of rejection and attraction of the Iranian text for the refugees. With the semiotics of these texts, the identity framework of Azerbaijani refugees was found in the semoisphere contemporary Iranian art. They faced the social amnesia of Iran's art community despite their prominent works in urban art and their contribution to the education of sculpture.

  Keywords: Memory, Art migration, Cultural Trauma, Social Form, Semoisphere
 • Shahram Fazeli, Abdulreza Adhami *, Faizollah Nouroozi Pages 203-219

  This research was conducted with the aim of sociological study of the factors affecting social participation in the cities of Javanroud and Ravansar. In this research, we want to know the level of social participation of the citizens of Javanroud and Ravansar cities and examine and test the factors affecting social participation to determine what factors have influenced the reduction of social participation? The theoretical framework of this research is taken from the opinions of experts of the old school of modernization, such as Lerner and Rogers, etc. The research method was a survey and the research tool was a questionnaire. The statistical population of the research was all citizens over 18 years old living in the counties of Javanroud and Ravansar. The sample size was 384 people who were selected by multi-stage cluster sampling method. The findings of the research indicate the average level of social participation in the counties of Javanroud and Ravansar, and there is a significant relationship between the independent variables (fatalism, education, age and gender) and the dependent variable (social participation). There is no significant relationship between social class variable and social participation. The results of the regression analysis showed that the value of the multiple correlation coefficient is 0.393 and the independent variables explain 14.6% of the changes in the dependent variable, And among the factors affecting social participation, only the variables of age and fatalism have been effective respectively. The results showed that fatalism is the driver of social participation.

  Keywords: fatalism, social class, social participation, passivity, social satisfaction