فهرست مطالب

فصلنامه مهندسی حمل و نقل
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 58، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن عموزاده عمرانی*، امیر ایزدی، فرشید جعفرزاده صفحات 1383-1401
  آسفالت متخلخل، مخلوط آسفالتی خاصی با دانه بندی باز است، که دارای تعداد زیادی تخلخل متصل به هم با فضای خالی 18 درصد و بالاتر می باشد. سر و صدای ناشی از ترافیک، پاشش، هیدروپلانینگ و لغزندگی از جمله مشکلات عمومی آسفالت های متراکم هستند. این باور وجود دارد، که روسازی آسفالت متخلخل جایگزینی مناسب برای حل مشکلات فوق به شمار می رود. هدف این مطالعه، علاوه بر بررسی ویژگی های مکانیکی، ارزیابی خصوصیات اصطکاک سطحی، بافت درشت و جذب صدای مخلوط های آسفالتی متخلخل حاوی پودر لاستیک و پلیمر استایرن-بوتادین-استایرن (SBS) است. بدین منظور، مخلوط های آسفالتی متخلخل با دو نوع دانه بندی مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. از پلیمر SBS و پودر لاستیک بازیافتی جهت اصلاح قیر 70-60 استفاده شد. جهت ارزیابی مشخصات مورد نظر، آزمایش های حساسیت رطوبتی به روش ITS، سایش کانتابرو، فروریزش قیر، آونگ انگلیسی، پخش ماسه و جذب صدا بر روی نمونه ها انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش، پودر لاستیک تاثیری مثبت بر روی اصطکاک سطحی و تاثیری منفی بر روی جذب صدای مخلوط های آسفالت متخلخل پلیمری داشت. اگرچه دانه بندی دارای ریزدانه بیشتر، در مقایسه با دانه بندی دیگر، تاثیر بهتری بر روی اصطکاک سطحی داشت. علاوه بر این، افزودن پودر لاستیک به مخلوط های آسفالت متخلخل پلیمری سبب کاهش جذب صدا در تمامی فرکانس های بین 125 تا 1250هرتز شد.
  کلیدواژگان: آسفالت متخلخل، اصطکاک سطحی، پودر لاستیک، جذب صدا، قیر پلیمری
 • علی امیدوارپناه احمدآبادی، عبدالرضا شیخ الاسلامی* صفحات 1403-1429
  مسایل برنامه ریزی پهلوگاه از جمله مسایل مرتبط با مدیریت بندر هستند که پاسخ این مسایل می تواند بر روی هزینه های بندر تاثیرگذار باشد و به همین دلیل در مقالات و مطالعات بسیار زیادی مورد بررسی قرار گرفتند. برنامه ریزی پهلوگاه شامل دو زیر مسیله تخصیص پهلوگاه و تخصیص جرثقیل اسکله می شود. این مقاله قصد دارد این دو زیر مسیله را ادغام کرده و آن ها را در قالب یک مدل ریاضی مدل سازی کند. حل این مدل ادغامی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان انجام می شود که منجر به یک برنامه بهینه پهلوگاه می گردد که هزینه های بندر را کاهش می دهد. برنامه اولیه پهلوگاه با این فرض برنامه ریزی می شود که تمام داده های ورودی مسیله دارای قطعیت هستند؛ اما در واقعیت این گونه نیست. در حین اجرای برنامه اولیه ممکن است اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهند که اجرای برنامه اولیه را با چالش مواجه کند. این دسته از اتفاقات که عموما غیرقابل پیش بینی هستند را اختلال می گویند. به فرایند بازیابی برنامه اولیه پهلوگاه به گونه ای که کم ترین هزینه و جریمه را برای بندر پی داشته باشد، مدیریت اختلال می گویند. تاکنون دو روش کلی برای بازیابی و مدیریت اختلال برنامه پهلوگاه معرفی شدند؛ روش بازیابی سراسری و روش بازیابی محلی. این مقاله با اصلاح ضعف های روش بازیابی محلی و توسعه آن، یک روش بازیابی محلی معرفی می کند. جهت اعتبارسنجی روش های حل مدل های ریاضی از داده های ورود و خروج کشتی ها در هر دو پایانه کانتینری بندر شهید رجایی استفاده می شود. نتایج عددی این مقاله نشان می دهد روش های بازیابی محلی، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به روش بازیابی سراسری دارند (پاسخ بهینه در روش های محلی در پایانه اول حدود 120 درصد و در پایانه دوم حدود 300 درصد بهتر از پاسخ نهایی روش بازیابی سراسری است). دو روش بازیابی محلی و روش بازیابی محلی توسعه یافته پاسخ های تقریبا مشابهی دارند اما سرعت رسیدن به پاسخ نهایی در روش بازیابی محلی توسعه یافته تقریبا 2 الی 3 برابر بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی پهلوگاه، مدیریت اختلال، بازیابی سراسری، بازیابی محلی، بازیابی محلی توسعه یافته
 • علی توکلی کاشانی*، علی میرهاشمی صفحات 1431-1452

  گسترش حمل ونقل هوایی، دریایی و زمینی از لحاظ تسهیلات، مسافران، جابه جایی بار، سرعت، دسترسی و توسعه شبکه روزبه روز در حال افزایش است که در کنار مزایای این توسعه یافتگی، می تواند مضراتی نیز داشته باشد که از ملموس ترین آن ها در سال های اخیر شیوع، تشدید یا ایجاد بیماری ها از طریق سیستم حمل ونقلی است. در سال های اخیر محدودیت هایی که بیماری هایی مانند کووید-19 در سیستم حمل ونقل ایجاد کرده است این ایده را به مطالعه حاضر داد که ابعاد ساختاری مطالعات حمل ونقل و بیماری ها در یک تصویر بزرگ تر بررسی شود و انواع بیماری های شایعی که با سیستم حمل ونقل ارتباط تنگاتنگی داشته اند را شناسایی کند. در این مطالعه با استفاده از مرور علم سنجی در یک مقیاس کلی به مرور اجمالی مطالعات حمل ونقل و بیماری در هسته اصلی موتور جست وجوی وب آو ساینس (WoS) با استفاده از نرم افزارهای Vosviewer و Bibliometrix پرداخته شده است. در این مطالعه از تحلیل های توصیفی برای بررسی روند توسعه زمانی تعداد مطالعات، شناسایی مجلات و مقالات موثر استفاده شده است. همچنین با استفاده از تحلیل مفهومی هم-رخدادی کلمات کلیدی به شناسایی و طبقه بندی جبهه های تحقیق پرداخته می شود. بر اساس تحلیل هم-رخدادی، جبهه های تحقیق مطالعات حمل ونقل و بیماری در 4 دسته اصلی «بیماری های عفونی»، «بیماری های فراگیر»، «بیماری های منتقله از ناقلین» و «بیماری های مزمن» طبقه بندی شده اند.

  کلیدواژگان: بیماری، سفر، حمل ونقل، مرور علم سنجی، کووید-19
 • سید احمد الماسی، حمیدرضا بهنود*، آرزو حاج رجبی صفحات 1453-1477

  عابران پیاده از کاربران آسیب پذیر در معابر درون شهری هستند که مستقیما در معرض تصادف قرار می گیرند. تصادفات ترافیکی تمایل به وابستگی مکانی دارند و پدیده ای است که به عنوان همبستگی مکانی شناخته می شود. اهداف این مطالعه شامل شناسایی متغیرهای جایگزین برای عابرین پیاده در معابر شهری و شناسایی نواحی حادثه خیز تصادف با استفاده از متغیرهای رویارویی عابر پیاده و همچنین نشان دادن کارایی مدل های فضایی در پیش بینی تصادف عابرین پیاده است. در این مطالعه در گام اول که شناسایی متغیرهای رویارویی است از چندین روش آماری برای شناسایی این متغیرها استفاده شده است. همچنین، پیش بینی فراوانی تصادفات عابر پیاده با استفاده از 6 مدل پرکاربرد آمار فضایی انجام شده است که بر اساس داده های تصادف عابر پیاده شهر تهران برای سال های 1396-1398 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که پیش بینی فراوانی تصادفات عابرین پیاده با استفاده از مدل های رگرسیون پوآسون وزن دار جغرافیایی پر صفر و توزیع دوجمله ای منفی جغرافیایی پر صفر نتایج بهتری بر اساس معیارهای انتخاب مدل نسبت به سایر مدل ها دارد. این مطالعه پراکندگی و تراکم تصادف عابر پیاده را بدون داشتن حجم عابرین پیاده نشان داده است و بدین ترتیب می توان با انجام اقدامات ایمنی در مکان های مستعد تصادف عابر پیاده، هزینه اجتماعی و تلفات ناشی از آن را کاهش داد. در این مطالعه، استفاده از انواع مدل های رگرسیون وزن دار جغرافیایی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای جامعه شناختی و تصادف در سطح ناحیه مناسب بوده است. مقایسه عملکرد مدل های رگرسیون وزن دار جغرافیایی، وجود قابل توجه ناهمگنی مکانی در تحلیل را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آمار فضایی، تصادفات عابرین پیاده، توزیع دوجمله ای وزن دار جغرافیایی پر صفر، رگرسیون پوآسن وزن دار جغرافیایی پر صفر
 • حسن خاکسار*، یحیی سرلکی، شاهین حسنی صفحات 1479-1500

  نیاز به جابه جایی از بنیادی ترین پیش نیازهای جوامع بشری است. افراد معلول و سالخورده به دلیل محدودیت های حرکتی که دارند، قادر به استفاده از تسهیلات حمل و نقل فراهم شده برای سایر عموم مردم نخواهند بود. این امر سبب می شود که مشارکت این افراد و میزان بهره وری آن ها در جامعه کاهش پیدا کند. طبق آمار سازمان جهانی سلامت، معلولیت ها به ترتیب فراوانی عبارتند از: ناتوانی در حرکت، مشکلات بینایی، مشکلات شنوایی و استفاده از ویلچر. این افراد توانایی استفاده از خودروهای شخصی را به طور مستقل ندارند و وابسته به شخص یا سیستم حمل ونقل دیگری هستند. در این پژوهش ابتدا به بررسی ویژگی های حرکتی و نیازهای حمل و نقلی این افراد با توجه به نوع معلولیت آن ها پرداخته می شود. در ادامه با توجه به پرسشنامه ای که برای نظرسنجی از افراد معلول در خصوص میزان مشکلات عمده آن ها در استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی تنظیم شده، حداقل پارامترهای موردنیاز و موثر برای استفاده معلولین از تسهیلات حمل و نقلی مشخص شده است. سپس پارامترهای شاخص با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره سلسله مراتبی به ترتیب اولویت وزن دهی می گردند. نتایج تحقیق نشان می دهد چون بیشترین سهم جامعه هدف را معلولیت جسمی و حرکتی تشکیل می دهند، اگر بهبود و توسعه دسترسی معلولین به نقاط شهری با وزن 0.7437، بررسی گزینه های سیستم حمل و نقل با وزن 0.7058 و ارایه آموزش های مستمر و توانمندسازی جامعه هدف مسیله با وزن 0.6343 برای عبور و مرور این دسته از افراد منطبق گردند، با انجام تغییراتی جزیی می توان زمینه تردد بقیه معلولین را در سطح شهر به وجود آورد.

  کلیدواژگان: تسهیلات حمل و نقل، حمل و نقل، روش تصمیم گیری چندمعیاره، معلولی
 • علی اصغر گهرپور*، فرشید توان صفحات 1501-1516

  این پژوهش به دنبال گسترش حمل و نقل عمومی بر اساس اولویت های جوامع شهری و حومه ای است و در بین روش های مختلف حمل و نقل حومه ای توسعه گزینه مناسب را مبتنی بر برجسته سازی مزیت های رقابت پذیری دنبال می کند. این پژوهش به دنبال معرفی یک فرآیند و مدل علمی برای زمینه سازی راهنمایی نظریه پردازان است. پژوهش حاضر با یک نگاه جامع به بخش های مختلف ذی ربط و ذی نفع حمل و نقل، به بیان درون مایه مزیت های حمل و نقل حومه ای می پردازد. در فرایند کلی، همپوشانی اهداف مختلف مدیریت جوامع  به شکل منسجم در اختیار قضاوت خبرگان می گیرد.  جهت نیل به اهداف پژوهش، یک مدل برای نشان دادن عنوان مزیت ها، ارتباط درونی و مقدار اهمیت آ ن ها تهیه می شود . در ارزیابی مزیت ها به نظر می رسد آرمان های جوامع امروزی به سمت استقبال از توسعه پایدار در بخش هماهنگی ساختار شهرسازی با زیرساخت های فعالیت حمل و نقل تمایل پیدا کرده و معضلات فعالیت حمل و نقل به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است که سیاست های مدیریت کلان جامعه را به سمت کاهش هزینه های عوارض زیست محیطی و اجتماعی این صنعت پیش می برد. داده های اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چند شاخصه تحلیل شبکه ای و همچنین از روش DEMATEL برای تعین روابط مدل استفاده می شود.

  کلیدواژگان: حمل و نقل حومه ای، رقابت پذیری، مزیت حمل و نقل عمومی
 • حمزه امین طهماسبی*، محمدحسین اصغرپور، محمد فکوری صفحات 1517-1535

  افزایش سرعت شهرنشینی، مشکلات عدیده ای را در شهرها نظیر تراکم وسایل نقلیه و آلودگی های محیط زیستی به وجود آورده است. یکی از راه حل های این مشکلات استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل ونقل است، ازاین رو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیستم اشتراک دوچرخه راه اندازی شده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین معیارهای انتخاب مکان یابی ایستگاه های دوچرخه سواری و مسیرهای بهینه دوچرخه اشتراکی است. در این راستا، ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله، معیارهای موثر در انتخاب مکان های مناسب جهت احداث ایستگاه ها شناسایی شد. سپس با روش بهترین بدترین (BWM) میزان اهمیت معیارها به دست آمد. درنتیجه، عوامل نزدیکی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، نزدیکی به زیرساخت های دوچرخه سواری و فاصله ایستگاه ها از یکدیگر به عنوان مهم ترین معیارهای انتخاب مکان بهینه شناخته شدند. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مکان های مناسب جهت احداث ایستگاه های دوچرخه اشتراکی مشخص گردید. در انتها با توجه به مسیرهای قابل استفاده موجود، بهترین مسیر پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: ایستگاه های دوچرخه اشتراکی، مکان یابی، مسیریابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش بهترین بدترین
 • محمودرضا کی منش*، علی نصرالله تبار آهنگر، الناز ارقند صفحات 1537-1551

  در کشور ایران، تاکسی های اینترنتی متعددی نظیر تپسی، اسنپ، و غیره وجود دارد که عنصر مهمی در حمل و نقل شهری می باشند. استفاده بیشتر از این سیستم حمل و نقلی می تواند باعث کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده موثر از ظرقیت حمل و نقل شهری گردد. بنابراین شناسایی الگوهای ذهنی مسافران و انتظارات آنها  از سرویس های اینترنتی می تواند در استفاده از این نوع سیستم حمل و نقلی راهگشا باشد به همین جهت در این تحقیق از تحلیل عاملی کیو ((Qبرای شناسایی الگوهای ذهنی مسافران استفاده شده است و نمونه ای از مسافران حمل و نقل درون شهری به عنوان جامعه هدف انتخاب گردید و بر اساس روش کیو، گزاره ها توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی گردید که در نهایت براساس تحلیل عاملی کیو الگو های ذهنی مسافران در خصوص عوامل موثر بر حمل و نقل جاده ای کشور شناسایی و اطلاعات مفیدی در این زمینه حاصل گردید. نتایج نشان از این داشته که هفت تصویر ذهنی در زمینه  عوامل موثر بر حمل و نقل راه کشور از سوی مسافران ارایه شده است که بر اساس مهم ترین تصویر ذهنی، عوامل افزایش چند برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر، فاصله زیاد راننده از مبدا پس از قبول مسافر، افزایش ناگهانی قیمت ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز بیشترین تاثیر را در حمل و نقل اینترنتی داشته و عوامل عدم نظارت بر دریافتی رانندگان برای زمان توقف، عدم استفاده از محلول های ضد عفونی کننده، عدم اعمال راحت کدهای تخفیفی کمترین تاثیر را بر حمل و نقل اینترنتی کشور داشته اند به طور کلی از دید مسافران عوامل رانندگی رانندگان در شرایط عصبی و سخت بیشترین تاثیر در رویه سرویس دهی می باشد و در مراحل بعدی یکسان نبودن لوکیشن برای راننده و مسافر، سواستفاده رانندگان از شماره مسافران، استعمال دخانیات در حضور مسافر، افزایش چند برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر، عدم یافتن ماشین در مسیرهای کوتاه و یا قیمت پایین، فاصله زیاد راننده از مبدا پس از قبول مسافر، افزایش ناگهانی قیمت ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز در حمل و نقل اینترنتی کشور مهم شناخته شدند. همچنین در این تحقیق این عوامل موثر بر استفاده از تاکسی های اینترنتی (از نگاه مسافران) از دیدگاه  رانندگان نیز  با استفاده از روش AHP مورد بررسی قرار گرفت.دیدگاه رانندگان نیز  تا حدودی با مسافران مشابه بوده است. اما برخلاف مسافران، رانندگان اعتقاد داشتند که   فاصله زیاد راننده از مبدا پس از قبول مسافر، عدم یافتن ماشین در مسیرهای کوتاه و یا قیمت پایین، افزایش قیمت چند برابری نرخ کرایه در ساعات پیک سفر و افزایش ناگهانی قیمت ها و تفاوت زیاد قیمت شب و روز تاثیری در استفاده مسافران در تاکسی های اینترنتی ندارد.

  کلیدواژگان: تاکسی اینترنتی، کیو متدولوژی، مسافران، تصادفات
 • ناصر یارمحمدیان*، مرضیه گوگردچیان، بهناز شکری پور صفحات 1553-1567

  تحلیل تقاضای حمل و نقل ازمهم ترین ارکان برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل است. لذا انتخاب تصمیم های اثر بخش در زمینه تقاضای سفر نیازمند آگاهی از کشش قیمتی ودرآمدی وسایل نقلیه مختلف است. دراین راستا هدف این پژوهش، برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع و محاسبه کشش درآمدی  تقاضای حمل و نقل شهری وسایل نقلیه اتوبوس، مترو، تاکسی و خودرو شخصی در محدوده میدان شهدا- میدان امام حسین (ع) در شهر اصفهان با استفاده از روش سیستم معادلات تقریبا ایده آل است. متغیرهای در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل مخارج خانوار، هزینه پولی و زمانی شیوه های حمل و نقل شهری است که از طریق توزیع تصادفی پرسشنامه در بین مسافران استخراج شد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می دهدکه، مقدار کشش های خود قیمتی اتوبوس، مترو، تاکسی و اتومبیل شخصی منفی است که بیانگر مطابقت آن با قانون تقاضا است. همچنین مقادیر بدست آمده برای کشش ها، بیانگر بی کشش بودن تقاضای این وسایل نقلیه و عدم حساسیت مسافران نسبت به تغییرات  قیمت این وسایل است. نتایج مربوط به کشش های درآمدی نیز نشان می دهد که اتوبوس و مترو با کشش درآمدی کمتر از یک، کالای ضروری است درحالیکه تاکسی و اتومبیل شخصی با کشش درآمدی بیشتر از یک، کالای لوکس بشمار می رود. نتایج بدست آمده مربوط به کشش جانشینی نشان می دهد که تاکسی ومترو هر دو جانشین اتوبوس بوده ولی شدت جانشینی مترو بیشتر از تاکسی است، این در حالی است که مقادیر کشش جانشینی مترو با اتوبوس، ،تاکسی وخودروشخصی نشان می دهد که هر سه وسیله نقلیه جانشین مترو بوده ولی کشش جانشینی تاکسی نسبت به دو وسیله دیگر به طور معنا داری بیشتر است. بنابراین با افزایش قیمت مترو سهم تقاضای تاکسی بیشتر افزایش می یابد. کشش جانشینی تاکسی با اتوبوس، مترو وخودرو شخصی بیانگر این مطلب است که تفاوت معناداری در مقدار کشش جانشینی این سه وسیله وجود ندارد، ولی کشش جانشینی خودروشخصی با سایر وسایل نشان می دهد در بین سه وسیله نقلیه جانشین خودروشخصی،کشش جانشین تاکسی از همه بیشتر است.

  کلیدواژگان: حمل و نقل شهری، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، کشش متقاطع تقاضا
 • عماد توکلی، منصور حاجی حسینلو* صفحات 1569-1594

  پیش بینی ترافیک، به عنوان بخش مهمی از سیستم های حمل و نقل هوشمند، نقش مهمی در نظارت بر وضعیت ترافیک ایفا می کند. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات کار پیش بینی سرعت ترافیک را با مدل های یادگیری عمیق انجام داده اند، همچنان پژوهشی بر روی پیش بین سرعت ترافیک در فصل های مختلف انجام نشده است.همچنین با توجه به تاثیرات مهم عوامل مکانی-زمانی و عملکرد عالی شبکه های عصبی بازگشتی (RNN) در زمینه تحلیل سری های زمانی، در این مقاله، یکی از شبکه های عصبی یادگیری عمیق که ویژگی های واحد بازگشتی گیتی تزریقی (FI_GRU) در داده های زمانی متوالی را ترکیب می کنند، پیشنهاد شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از شبکه تجسم و ارزیابی فعال در شهر سیاتل ایالت متحده بدست آمده است. این پژوهش سه فصل بهار، تابستان و پاییز و چهار مدل یادگیری عمیق شامل LSTM وGRU و ConvLSTM و BiLSTM و یک مدل کم عمق SVM در سه گام زمانی 5دقیقه، 10دقیقه و15 دقیقه باهم مقایسه کرده است، نتایج این تحقیق نشان می دهد، مدل پیشنهادی در فصل های مختلف اختلافی چشمگیری نداشته است، و همچنین چهار مدل یادگیری عمیق ومدل SVM ، در فصل های مختلف اختلاف قابل توجه نداشته اند ، نتایج دیگرنشان می دهد هرچه بازه گام های زمانی بیشتر می شود خطاها بیشتر و دقت مدل کاهش پیدا می کند، با توجه به نتایج بدست آمده دقت مدل  FI-GRU نسبت به کمترین دقت مدل یادگیری عمیق  (BiLSTM) 52/0 درصد بیشتر است، و دقت مدل پیشنهادی نسبت به مدل کم عمق (SVM) 24/1درصد بیشتر است و همچنین مدل پیشنهادی برای پیش بینی سرعت ترافیک در گام زمانی 5 دقیقه 44/1درصد بهتر عمل کرده است.

  کلیدواژگان: پیش بینی سرعت ترافیک، یادگیری عمیق، شبکه های GRU، شبکه های LSTM
 • علیرضا ماهپور*، مجید اسدی، امیرحسین باغستانی صفحات 1595-1614
  کاهش درآمد فرودگاه ها در سال های اخیر و سهم اندک درآمدهای خدمات غیرهوانوردی در فرودگاه های کشور، لزوم توجه به افزایش درآمد از طریق بخش غیرهوانوردی که سهمی 50 درصدی از کل درآمد فرودگاه ها در مقیاس جهانی دارد را بازگو می کند. از سوی دیگر، فقدان چارچوبی مشخص برای قیمت گذاری خدمات بخش غیرهوانوردی، موجب سردرگمی مدیریت فرودگاه در بهینه سازی و افزایش درآمد و نیز کاهش مطلوبیت سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر، ارایه مدل های اقتصادی قیمت گذاری برای برخی از خدمات غیرهوانوردی، با استفاده از اطلاعات موجود فرودگاه ها است. مدل هایی که بر استفاده هم زمان از مفاهیم عرضه و تقاضای حمل ونقل هوایی تاکید دارند و این خلاء را پوشش می دهند. بدین منظور، پس از شناسایی عوامل موثر بر قیمت خدمات، اطلاعات 60 فرودگاه خارجی از کشورهای مختلف در سال 1401 گردآوری شده است. سپس با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و از طریق روش اقتصادسنجی رگرسیون خطی چندمتغیره، مدل های اثرگذاری عوامل بر قیمت خدمات تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تعداد مسافران سالیانه، متوسط فاصله هوایی پروازها و هزینه ماهانه امکانات رفاهی آب، برق و گاز در شهر بر قیمت پایه خدمات تشریفات اختصاصی اثر می گذارند. در ارزیابی مدل های بسته بندی بار نیز تعداد مقاصد پروازی، میزان بار جابجاشده سالیانه و هزینه ماهانه امکانات رفاهی اثری معنادار بر قیمت بسته بندی بار داشته اند. بنابر نتایج حاصل شده، مدل های برآوردشده جهت قیمت گذاری خدمات غیرهوانوردی در این پژوهش، می تواند مبنایی برای قیمت گذاری خدمات مورد مطالعه در فرودگاه های داخل کشور باشد و به هدف افزایش درآمد بخش غیرهوانوردی در سال های آتی کمک کند.
  کلیدواژگان: بسته بندی بار، خدمات تشریفات اختصاصی (CIP)، خدمات غیرهوانوردی، درآمد فرودگاه، قیمت گذاری
 • سید جعفر تشکری هاشمی*، عباس طلوعی اشلقی، شهریار افندی زاده، رضا رادفر صفحات 1615-1625
  رفتار رانندگی به مجموعه ای از کنش ها و عکس المل های  نسبتا پایدار، قابل رویت، سنجش و حزم انسان ها در عرصه ترافیک و استفاده از دستگاه های حمل ونقل اطلاق می گردد که بر اثر محرک های بیرونی بر چگونگی آمدوشد آنان و سایر کاربران راه تاثیر گذاشته و می تواند آثار مثبت و یا مخرب بر جریان ترافیک داشته باشد. در این پژوهش توجه از نگاه خطی به مسیله به نگاه غیرخطی و چند عامله معطوف شده است. این پژوهش به دنبال بررسی رفتار رانندگی با استفاده از شبیه سازی بر اساس رویکرد سیستم داینامیک است. هدف اصلی مقاله، ارایه مدل کاربردی ناشی از طراحی رفتار رانندگی در شهر تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، ضمن مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و بررسی مستندات وداده های موجود در ابتدامهم ترین متغیرهای رفتار رانندگی جمع آوری و بر این اساس فرضیه های پویای مدل شناسایی و انتخاب گردید. در ادامه نمودارهای علت و معلولی و انباشت- جریان ترسیم و توابع ریاضی مربوط به ارتباط متغیرهای مدل استخراج گردید. در این پژوهش ازنظرت خبرگان در بخش های مختلف اجرایی در قالب مصاحبه نیمه باز و یا بسته استفاده گردید. بخش اصلی از داده های موردنیاز از بانک های داده ای موجود در واحدهای مرتبط با ترافیک شهر تهران جمع آوری و تحلیل گردیده است. در پایان پس از آزمون مدل پویا با استفاده از نرم افزار و نسیم، سناریوهای مختلف برای کاربردی نمودن مدل پیشنهاد گردید. نتایج سناریوهای منتخب بهبود در متغیرهای مربوط به رفتار رانندگی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ترافیک، رفتار، رفتار رانندگی، طراحی، مدل دینامیکی
|
 • Mohsen Amouzadeh Omrani *, Amir Izadi, Farshid Jafarzadeh Pages 1383-1401
  Porous asphalt pavement (PA) material is a special open-graded asphalt mixture which has a large proportion of interconnected air voids with a void content of 18% or more. Traffic noise, splash, spatter, aquaplaning and skid resistance are public problems in dense asphalts. Porous asphalt pavement is an alternative that believed to be meeting above mentioned requirements. The aim of this study is to evaluate the performance of rubber powder and styrene-butadiene-styrene (SBS) on mechanical properties, surface friction, macrotexture and sound absorption of these PA mixtures. For this purpose, Porous asphalt mixtures with two different types of gradation were studied and compared. SBS polymer and recycled rubber powder were used to modify 60/70 bitumen. In order to evaluate the desired characteristics, ITS moisture sensitivity, Cantabro abrasion, Drain down, pavement macrotexture depth, British pendulum and sound absorption tests were carried out on the specimens. Test results showed that rubber powder had a positive effect on surface friction and a negative effect on sound absorption of polymeric PA mixtures. However, the gradation containing more fine aggregates had a better surface friction than the other one. In addition, adding crumb rubber into polymeric porous asphalt mixtures, decreased sound absorption in all frequencies from 125 to 1250 Hz.
  Keywords: crumb rubber, Polymeric Binder, Porous Asphalt, sound absorption, Surface Friction
 • Ali Omidvarvarpanah Ahmadabadi, Abdolreza Sheikholeslami * Pages 1403-1429
  Berth planning Problems are one the problem related to port management that the answer to these problems can affect the cost of the port and therefore have been studied in many papers and studies. Berth planning includes two subproblems; Berth Allocation Problem and Quay Crane Assignment Problem. This paper intends to merge these two subproblems and develop an integrated mathematical model. An ant colony optimization algorithm is performed to solve this integrated model, which leads to an optimal berth plan that reduces port costs. The initial berth plan is planed assuming that all input data is certain, but this is not true. Unforeseen events may occur during the execution of the initial plan, which may challenge the execution of the initial plan. These types of events, which are generally unpredictable, are called disruptions. The process of recovering the initial berth plan in a way that results in the lowest cost and penalty for the port is called disruption management. So far, two general methods have been introduced for the recovery and management of berth allocation disruption; the Global recovery method and the local recovery method. This paper introduces a local recovery method by eliminating the weaknesses of the previous local recovery method and developing it. In order to validate the methods of solving mathematical models, the data of ships' entry and exit in both container terminals of Shahid Rajaei port are used. The numerical results of this paper show that local recovery methods perform much better than the global recovery method (the optimal response in local methods in the first terminal is about 120% and in the second terminal is about 300% better than the response in the global recovery method). The two methods of local recovery and the developed local recovery method have almost similar answers. However, reaching the final answer in the developed local recovery method is approximately 2 to 3 times faster.
  Keywords: Berth Planning, Disruption management, Global Recovery, Local Recovery, Developed Local Recovery
 • Ali Tavakoli Kashani *, Ali Mirhashemi Pages 1431-1452

  The expansion of air, sea, and land transport in terms of facilities, passengers, cargo transportation, speed, accessibility, and network development are increasing daily, which can have disadvantages beside the benefits of its development. The most prevalent of which in recent years are outbreak, intensification or causing disease by the transport system. The restrictions imposed by diseases such as Covid-19 on the transport system during recent years have led the study to investigate the structural dimensions of transport and disease studies in a larger dimention and to identify the types of common diseases that are closely related to the transport system. In fact, this scientometric review provides an overview of transportation and disease studies at the core of the Web of Science (WoS) search engine using the Vosviewer and Bibliometric software. In this study, descriptive analyzes have been used to examine the temporal development trend of the number of studies, identify effective journals and articles. Conceptual analysis is organized with keyword co-occurrence analysis of research fronts to identify and classify them. Based on co-occurrence analysis, the research fronts of transportation and disease studies are classified into 4 main categories: "Infectious Diseases", "pandemic diseases", "vector-borne Diseases", and "Chronic Diseases".

  Keywords: Disease, Travel, Transportation, Bibliometrics Review, COVID-19
 • Seyed Ahmad Almasi, HamidReza Behnood *, Arezou Hajrajabi Pages 1453-1477

  Pedestrians are one of the most vulnerable users of urban roads that are directly exposed to accidents. Traffic crashes tend to be spatially dependent and is a phenomenon known as spatial dependence. The objectives of this study include identifying alternative variables for pedestrians in urban roads and identifying accident-prone areas using pedestrian exposure variables, as well as demonstrating the efficiency of spatial models in predicting pedestrian crashes. In this study, in the first step, which is the identification of exposure variables, several statistical methods have been used to identify these variables. Also, the frequency of pedestrian crashes has been predicted using six widely used models of spatial statistics, which have been evaluated based on pedestrian crash data in Tehran for the years 1396-1398. The results of this study show that the prediction of the frequency of pedestrian crashes using Poisson regression models with zero-inflated geographical weight and distribution of zero-inflated negative geographical binomials has better results based on model selection criteria than other models. This study has shown the dispersion and density of pedestrian accidents without having the volume of pedestrians and thus can be done by taking safety measures in places prone to pedestrian crashes, social costs and casualties. In this study, the use of various geographical weighted regression models to evaluate the relationship between sociological variables and crash frequencies at the area level was appropriate. Comparison of the performance of geographic weighted regression models shows the existence of significant spatial heterogeneity in the analysis.

  Keywords: Geographic Statistics, Pedestrian Crashes, Zero-Inflated Negative Binomia Geographic Distribution, Zero-Inflated Poisson Geographic Distribution
 • Hassan Khaksar *, Yahya Sarlaki, Shahin Hassani Pages 1479-1500

  The need to move from the most fundamental prerequisites for human societies. Disabled people and elderly people will not be able to use transportation facilities provided for other people. This will reduce the participation of these individuals and their productivity in the community. According to the global health institution of disabilities, there are many: inability to move, visual problems, hearing problems and wheelchairs. These people do not have the ability to use personal cars independently and are dependent on a person or other transportation system. In this research, first examines the motor characteristics and the human needs of these individuals according to their type of disability. Subsequently, according to a questionnaire for the survey of people with disabilities, the minimum parameters needed and effective for the use of disabled use of the transportation facility have been identified. Then, the parameters of the index using a hierarchical multi-criteria decision-making method are prioritized. The results of the research show that the highest share of the community consists of physical and motor disabilities, if urban spaces and transportation devices are suitable for passing and reviewing these people, with minor changes, the background of the rest of the disabled can be created at the city level.

  Keywords: Disabilities, Transportation, Transportation Facility, Multiple Attribute Decision Making
 • AliAsghar Goharpour *, FARSHID TAVAN Pages 1501-1516

  The purpose of this research is to increase public transportation based on the goals of urban and suburban communities and, among the numerous modes of suburban transportation, to produce an acceptable alternative by emphasizing the competitive advantages. This research seeks to introduce a scientific method and model for grounding theorists. The current research highlights the subject of suburban transportation's benefits via a detailed examination of the many important and useful areas of transportation. The whole procedure defers expert opinion in a cogent way, overlapping several community management aims. A model is created to illustrate the benefits, the internal connection, and their relevance to meet the study goals..In examining the benefits, it seems that contemporary societies' objectives have shifted toward encouraging sustainable growth in the coordination of urban structure and transportation infrastructure, and transportation issues have become a key concern. As a result, society's macro-management policies are pushed toward reducing the costs of this business's environmental and social tolls. A questionnaire is used to obtain preliminary data. The multi-criteria network analysis decision-making approach is utilized to examine the data, as is the DEMATEL method for determining the model linkages.

  Keywords: Suburban transportation, Competitiveness, suburban train, Advantages of public transportation, Public
 • Hamzeh Amin-Tahmasbi *, Mohammadhosein Asgharpour, Mohamad Fakouri Pages 1517-1535

  The acceleration of urbanization has created many problems in cities, such as congestion of vehicles and environmental pollution. One way to solve these problems is to use bicycles as a means of transportation. For this reason, in many developed countries, the bicycle sharing system has been launched. The purpose of this research is to determine the selection criteria for the location of cycling stations and optimal shared bike routes. Initially, first, by using the Delphi technique in two stages, effective criteria were identified in choosing suitable location for the construction of stations. Then the importance of the criteria was obtained by the best-worst (BWM) method. As a result, the factors of proximity to public transportation stations, proximity to cycling infrastructure and distance of stations from each other were recognized as the most important criteria for choosing the optimal locations. Then, by using Geographic Information System (GIS), suitable locations for building shared bicycle stations were identified. In the end, according to the available usable routes, the best route was suggested.

  Keywords: Bicycle Sharing Stations, Location, routing, Geographic information system, Best Worst Method
 • MahmoodReza Keymanesh *, Ali Nasrollah Tabar Ahangar, Elnaz Arghand Pages 1537-1551

  In Iran, there are many internet taxis such as Tapsi, Snap, etc., which are an important element in urban transportation. More use of this transportation system can reduce the use of private vehicles and effectively use the city transportation system. Therefore, identifying the mental patterns of passengers and their expectations from internet services can be helpful in using this type of transportation system. In this respect, in this research, Q factor analysis has been used to identify the mental patterns of passengers, and a sample of transportation passengers in the country was selected as the target population, and based on the Q method, the propositions were prioritized by the participants, which was finally based on factor analysis. Q (the mental patterns of passengers regarding the factors affecting the country's road transportation were identified and useful information was obtained in this field. The results showed that seven mental images regarding the factors affecting the country's road transportation were presented by the passengers based on The most important mental image, the factors of multiple increase of the fare during the peak travel hours, the long distance of the driver from the origin after accepting the passenger, the sudden increase in prices and the large difference in the price of night and day have the greatest impact on internet transportation, and the factors of not monitoring the drivers' receipts for time Stopping, not using disinfectant solutions, not easily applying discount codes have had the least impact on the country's internet transportation. Also, in this research, the factors affecting the use of internet taxis from the drivers' point of view, using AHP method was investigated. In general, from the point of view of drivers, driving factors of drivers in nervous and difficult conditions have the greatest impact on the service procedure, and in the next stages, the location is not the same for the driver and passenger, misuse of passenger numbers by drivers, smoking in the presence of passengers, multiple increases in fares in Peak hours of travel, not finding a car on short routes or low prices, the long distance of the driver from the origin after accepting the passenger, the sudden increase in prices and the large difference in night and day prices were recognized as important in the country's internet transportation. But from the point of view of the drivers, according to the results of the AHP table, the high commission fee and the lack of service to the driver caused the driver to drive in nervous and difficult conditions, and on the other hand, the drivers, contrary to the opinion of the passengers, chose short routes to reach the number of services intended by the company. Include rewards.

  Keywords: Internet Taxi, Q Methodology, passengers, Accidents
 • Naser Yarmohammadian *, Marzieh Googerdchian, Behnaz Shokripour Pages 1553-1567

  The analysis of transportation demand is one of the most important pillars of transportation planning and management. Therefore, choosing effective decisions in the field of travel demand requires knowledge of price and income elasticity of different vehicles. In this regard, the purpose of this study is to estimate the direct and cross elasticities of price and calculate the income elasticity of urban transportation demand, including buses, subways, taxis and private cars in the area of Shohada Square- Imam Hossein Square in Isfahan by the method of system of the almost ideal demand. The variable considered in this study include household expenses, monetary, and time costs of urban transportation mode which was extracted through random distribution of a questionnaire among passengers. The result of this study shows that the amount of self- price elasticity of buses, subways, taxis and private cars is negative, which indicates that it is in line with the law of demand. Also, the values obtained for elasticity indicate the inelasticity of demand for these vehicles and insensitivity of passengers to changes in the price of these vehicles. The result of income elasticities show that buses and subways with income elasticities of less than one are essential good while taxis and private cars with income elasticities of more than one are luxury good. The results related to the substitution elasticity indicate that taxi and subway both substitute for bus but the intensity of metro substitution is more than taxi, while the amount of the substitution elasticity of metro with bus, taxi and personal car indicate that all three kinds of transportation are substitute for metro. But the substitution elasticity of taxi is significantly higher than other two kinds of transportation. So, with the increase in the price of metro, the taxi demand will increase more. The substitution elasticity of taxi with bus, metro and personal car expresses that there is no significant difference in the amount of substituting elasticity of these three kinds of mod, but Substitution elasticity of personal car with other vehicles indicate between three kinds of transportation which substitute with personal car, the substitution elasticity of taxi is more than others.

  Keywords: Urban Transportation, Almost Ideal Demand System, cross elasticity of demand
 • Emad Tavakoli, Mansour Hadji Hosseinlou * Pages 1569-1594

  Traffic forecasting, as an important part of intelligent transportation systems, plays an important role in monitoring traffic conditions. Given that many studies have done traffic prediction work with deep learning models, no research has been done on traffic speed prediction in different chapters. Considering the important effects of spatio-temporal factors and the excellent performance of recursive neural networks in the field of time series analysis, in this paper, one of the deep learning neural networks that combine the characteristics of Giti recursive neural networks in consecutive time data is proposed. The data used in this study are obtained from the active visualization and evaluation network in Seattle, USA. This research has compared three seasons of spring, summer and autumn and four deep learning models including LSTM, GRU, ConvLSTM and BiLSTM and a shallow SVM model in three time steps of 5 minutes, 10 minutes and 15 minutes. The results of this research show that the results of the proposed model There was no significant difference in different seasons, and also the four deep learning models and the SVM model did not have significant differences in different seasons and these differences can be ignored. The other results show that as the interval of time steps increases, the errors increase and the accuracy of the model decreases. According to the obtained results, the accuracy of the FI-GRU model is 0.52% higher than the lowest accuracy of the deep learning model (BiLSTM), and the accuracy of the proposed model(SVM) is 1.24% higher than the shallow learning model, as well as the proposed model for predicting traffic speed. It has performed 44.1% better in the time step of 5 minutes.

  Keywords: Traffic Speed Prediction, Deep Learning, GRU Neural Networks, LSTM Neural Network
 • Alireza Mahpour *, Majid Asadi, Amirhosein Baghestani Pages 1595-1614
  The decrease in airports' revenue in recent years and the small share of non-aeronautical revenues in Iran's airports show the necessity to pay attention to increasing revenue through the non-aeronautical sector. On the other hand, there needs to be a specific framework for the pricing of the non-aeronautical sector to aid airport management in control and increase revenue, as well as increase the desirability of private sector investment. Accordingly, this research aims to present econometrics models of pricing for some non-aeronautical services using available data on airports. For this purpose, after identifying the factors affecting the cost of services, data on 60 airports from different countries was collected in 2022. After that, the models of the pricing of the services were explained using the econometrics model of multivariate linear regression. The results show that the variables of the number of annual passengers, the average air distance of flights, and the monthly cost of welfare facilities (water, electricity, and gas) in the city affect the cost of Commercially Important Person (CIP) services. In the evaluation of baggage wrapping models, the variables of the number of flight destinations, the amount of cargo moved annually, and the monthly cost of welfare facilities have a significant effect on the cost of baggage wrapping. According to the results, the models estimated for the pricing of non-aeronautical services can be the basis for pricing the studied services in Iran's airports and help increase the revenue of the non-aeronautical sector in the coming years.
  Keywords: Baggage wrapping, Commercially Important Person (CIP) services, Non-aeronautical services, Airport revenue, pricing
 • Sayed Jafar Tashakori Hashemi *, Abbas Toloie Ashlaghi, Shahryar Afandi Zadeh, Reza Radfar Pages 1615-1625
  Driving behavior refers to a set of relatively stable, observable, evaluation and prediction actions and reactions of humans in the field of traffic and the use of transportation devices, which, due to external stimuli, affect how they and other road users travel and can have positive or destructive effects on have traffic flow. In this research, attention has been turned from a linear view of the problem to a non-linear and multifactorial view. This research seeks to investigate driving behavior using simulation based on system dynamics approach. The main goal of the article is to present the practical model resulting from the design of driving behavior in Tehran. In order to achieve this goal, by reviewing the literature and reviewing the documents, the key variables of driving behavior were identified and based on this, the dynamic hypotheses of the model were formulated. In the following, the cause and effect and state-flow diagrams were drawn and the equations related to the relationships of the model variables were extracted. In this research, the opinions of experts in different executive departments were used in the form of semi-open or closed interviews. The main part of the required data has been collected and analyzed from the existing data banks in the traffic-related units of Tehran. In the end, after testing the dynamic model using software and wind, different scenarios were proposed to apply the model. The results of the selected scenarios show improvement in variables related to driving behavior.
  Keywords: Traffic, Behavior, driving behavior, Design, Dynamic Model