فهرست مطالب

برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1402)

فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید امانپور*، فهیمه فدایی جزی صفحات 1-20

  توزیع نامناسب کاربری های خدماتی یکی از چالش های مهم در برنامه ریزی شهری است. شهر بندر دیر از این قاعده مستثنی نیست. هدف از پژوهش حاضر سنجش عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر بندر دیر با تاکید بر کاربری های خدماتی است. در گام اول روش پژوهش، موقعیت نقطه ای نه گروه از کاربری های خدماتی بر اساس نقشه های وضع موجود شهرداری لایه بندی شد. سپس، هر یک از کاربری های نه گانه خدماتی با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه متخصصان، وزن دهی و در نهایت، پراکنش فضایی هر یک از کاربری های خدماتی با استفاده از توانمندی‎ های سامانه اطلاعات جغرافیایی (Euclidean Distance و Weighted Overlay) تحلیل شد. منتشر نشدن چنین مطالعه ای در بندر دیر خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، این نوع مطالعات برای اولین بار در سطح شهر بندر دیر انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که پراکنش فضایی کاربری اداری-انتظامی در وضعیت مناسب قرار دارد و به تبع آن کاربری های فضای سبز شهری، فرهنگی و درمانی پراکنش ضعیف دارند. یافته های کلی پژوهش نشان داد که پراکنش خدمات در 9/58 درصد از مساحت شهر بندر دیر در سطح خوب و بسیار خوب قرار دارد. از سوی دیگر، سطح پراکنش خدمات عمومی در 09/41 درصد از مساحت کل شهر متوسط رو به پایین است. بررسی نقشه های پژوهش نشان داد که پراکنشی ضعیف و بسیار ضعیف در پهنه های نوساز شهر اتفاق افتاده است. به عبارتی، با حرکت از پهنه مرکزی شهر به سمت حاشیه شهر، پراکنش خدمات، سطحی ضعیف و بسیار ضعیف پیدا می کند.

  کلیدواژگان: پراکنش فضایی، کاربری های خدماتی، عدالت اجتماعی، بندر دیر
 • الناز ابی زاده*، سهیلا باختر صفحات 21-44

  سکونتگاه های روستایی مانند هر پدیده ای در معرض دگرگونی و آسیب قرار دارد. یکی از چالش های درخور تامل، بی توجهی به حس مکان است که این بی توجهی از طرفی، باعث کمرنگ شدن جنبه های ادراکی و معنایی مکان شده و از طرف دیگر، پیوستگی احساسی با مکان، مورد غفلت واقع شده است؛ به طوری که ادامه این روند روستاها را از هویت و اصالت خود دور خواهد کرد و آنچه می ماند، تنها شالوده ای از تفکرات ناهمخوان با بستر است. این مسیله در گذر زمان حضورپذیری و سرزندگی مکان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و درنهایت، تعداد بی شماری از روستاها با خالی شدن از سکنه، از بین خواهد رفت. به همین سبب، در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پیشران های موثر بر هویت و حس مکان با رویکرد آینده پژوهی در روستای کندوان شناسایی شود. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت، براساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. همچنین، داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. در این پژوهش داده های کیفی با پرسشنامه باز و بررسی اسناد به دست آمده و داده های کمی نیز به صورت عددی و از وزن دهی پرسشنامه های دلفی استخراج شده است. یافته ها و نتایج براساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل بیانگر ناپایداری سیستم است و بیشتر عوامل حول محور قطری صفحه پراکنده است. همچنین، از بین 59 متغیر، (بنا به بیشترین امتیاز تاثیرپذیر و تاثیرگذاری مستقیم) 39 عامل به عنوان خروجی میک مک در آینده هویت و حس مکان در روستای کندوان اثرگذار است. از نوآوری پژوهش حاضر می توان به درک عمیق نیازهای مخاطبان و شناسایی پیشران های موثر بر حس مکان و درهم تنیدگی آنها به عنوان ایده ای نو اشاره کرد؛ زیرا موجب ایجاد پویایی و ماندگاری در نواحی روستایی می شود و درنهایت، دستیابی به توسعه پایدار را به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث طبیعی امکان پذیر می کند.

  کلیدواژگان: هویت و حس مکان، پایداری روستایی، عوامل پیشران، آینده پژوهی، روستای کندوان، آذربایجان شرقی
 • سیدعباس رجائی*، احمد پوراحمد، اسلام قاضی صفحات 45-68

  تاب آوری مفهومی چند بعدی است که در مقابل آسیب پذیری و در حوزه پیشینه مربوط به مخاطره ها به کار گرفته می شود. فضاهای غیررسمی به دلیل جمعیت کم درآمد و کمبود زیرساخت ها و خدمات، آسیب پذیرتر از دیگر فضاهاست. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مکانی وضعیت شاخص های ذهنی تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی زاهدان است. جامعه آماری ساکنان سه محله کریم آباد، قاسم آباد و شیرآباد است که دلیل انتخاب این محله ها آسیب پذیری فراوان آنها در برابر مخاطره های طبیعی و انسانی است. در پژوهش حاضر برای تحقق بعد مکانی پژوهش از نمونه گیری فضایی استفاده شد. بدین ترتیب که با بهره گیری از مجموعه ابزار Sampling و Create Fishnet در نرم افزار Gis محله های مطالعه شده به زون‎های کوچک تقسیم بندی شد و به هر زون، بسته به جمعیت آن تعدادی پرسشنامه تعلق گرفت. حجم نمونه 384 نفر برآورد شد که متناسب با جمعیت هر محله و هر زون توزیع شد. روایی و اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظر های استادان راهنما و مشاور و سایر متخصصان حوزه شهری ارزیابی و نظر های اصلاحی آنان اعمال و در نهایت، تایید شد. پایایی و قابلیت تکرار نتایج پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن 814/0 بود و نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون ها و تکنیک های تحلیل عامل، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه استفاده و برای تهیه نقشه ها نیز از Gis بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در محله های مطالعه شده از لحاظ داشتن شاخص های تاب آوری تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین، شاخص حس تعلق مکانی بیشترین تاثیر را بر تاب آوری محدوده مطالعه شده دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بیانگر آن است که در دو محله کریم آباد و شیرآباد بیشترین همبستگی بین دو متغیر امنیت و بهداشت و حس تعلق مکانی بوده است و در محله قاسم آباد نیز بیشترین ارتباط بین دو متغیر آگاهی و مهارت فردی و بهبود وضعیت اقتصادی برقرار است.

  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، نمونه گیری فضایی، اسکان غیررسمی، شهر زاهدان
 • فاطمه دانشور، امیر گندمکار*، احمد خادم الحسینی، محمدحسین ندیمی صفحات 69-92

  برنامه ریزی شهری نوین نیازمند مشارکت عمومی بیشتر شهروندان برای دستیابی به تصمیم گیری علمی و دموکراتیک است؛ بنابراین امروزه تمایل بیشتری به استفاده از فناوری های نوین مشارکتی با استراتژی های مبتنی بر جمعیت یا جامعه محور (فناوری های مشارکتی جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (VGIS) در مدیریت شهرها) ایجاد شده است؛ زیرا سیستم فناوری های مشارکتی جمع سپاری علاوه بر مکان محور بودن، داوطلبانه است. به همین دلیل، می توان به طور همزمان، داده های انسانی را در زمینه های مختلف جمع آوری کرد. هدف از پژوهش حاضر شناخت مهم ترین عوامل موثر در الگوی پذیرش فناوری های جدید جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه) یک سیستم جمع سپاری در مدیریت شهری از دیدگاه پژوهشگران و مسیولان است. پژوهش حاضر بر اساس هدف در شمار پژوهش های کاربردی و روش انجام دادن آن با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش برای تحلیل نتایج از مدل تحلیل عاملی اکتشافی و عاملی تاییدی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دو گروه از پژوهشگران با سوابق پژوهشی و مسیولان مرتبط با امور هوشمندسازی شهر اصفهان است. در این پژوهش برای طراحی و اجرای موفق سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه از دیدگاه پژوهشگران و مسیولان استفاده شده است که مهم ترین و موثرترین عامل در این سیستم از دیدگاه پژوهشگران و مسیولان به ترتیب شهروندان، شرایط محیطی و زمینه ایی و چگونگی طراحی فناوری است؛ درحالی که مهم ترین عامل از دیدگاه مسیولان به ترتیب نهادی و سازمانی (سیاست گذاری)، طراحی تبادلی، تعاملی، فنی و زیر ساختی است. از نوآوری های پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر پذیرش مشارکتی جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (VGIS) به عنوان یکی از آخرین فناوری های نوین شهری از دیدگاه دو گروه پژوهشگران و کارشناسان است.

  کلیدواژگان: فناوریهای نوین، فناوریهای جمعسپاری، سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه مکانمحور (VGIS)، مشارکت شهروندان
 • مهرانگیز سلیمانی* صفحات 91-106

  تغییر اقلیم تاثیر بسزایی بر کشاورزی به ویژه قشر کم درآمد جامعه دارد. سازگاری موثر می تواند انعطاف پذیری بخش کشاورزی و سطح اطمینان امنیت غذایی را در مقابل تغییر آب وهوا افزایش دهد؛ اما کشاورزان به طور معمول، به دلیل طیف گسترده ای از بازدارنده ها در انجام دادن رفتارهای سازگاری موفق نیستند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه ادراک کشاورزان و کارشناسان دولتی از تغییر اقلیم در بخش کشاورزی شهرستان رستم استان فارس و بررسی تاثیر آن بر کشاورزی و سازگاری با روندهای مشاهده شده، است. در این پژوهش برای اولویت بندی راهبردهای سازگار با تغییر اقلیم از شاخص راهبردهای سازگاری (ASI)، برای جمع آوری پاسخ های کشاورزان (370 نفر) و کارشناسان (15 نفر) از روش نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده و درنهایت، اعتبار پاسخ ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. یافته ها نشان داد که کارشناسان اصلی ترین شواهد و اثر های تغییر اقلیم را در منطقه به خوبی درک کرده اند؛ اما برای کشاورزان تغییرات هیدرواقلیمی منابع آبی و بارش ملموس تر بوده است؛ زیرا آنها معتقدند که این تغییرات بر درآمدشان تاثیر مستقیم داشته است. به همین دلیل، محققان در بخش بزرگی از جامعه مطالعه شده استراتژی سازگاری صرفه جویی در آبیاری با مدرن سازی را انتخاب کردند. تحلیل واریانس با استفاده از روش ANOVA نشان داد که بین دیدگاه جامعه محلی و کارشناسان دولت تفاوت معناداری وجود دارد که این موضوع می تواند یکی از موانع اجرای راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم در منطقه باشد. عملکرد بهینه سیاست های سازنده سازگاری علاوه بر اولویت بندی و ایجاد آگاهی، نیازمند هماهنگی (به خصوص با رویکرد مشارکتی) و غلبه بر تعارضات بین جامعه محلی و مقامات دولتی است.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، سازگاری، کشاورزان، کارشناسان، شهرستان رستم
 • احمد حجاریان، حمید برقی* صفحات 107-124

  حفظ و ارتقا پایداری روستایی یکی از پیش شرط های اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و از اساسی ترین معیارهای رفاه در هر جامعه است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-پیمایشی است که در آن روابط ساختاری پایداری روستایی با ابعاد چهارگانه بر اساس مبانی نظری Newman و حکمروایی خوب با ابعاد هشت گانه UNPD تحلیل شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان کاشان بوده است (364482=N) که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، حجم نمونه آماری 379 نفر محاسبه شد. در پژوهش حاضر برای دستیابی به نمونه ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای شاخص های حکمروایی خوب 75/0 و برای شاخص های پایداری روستایی 72/0 به دست آمده است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده مولفه های حکمروایی خوب و پایداری روستایی به ترتیب با میانگین 220/3 و 773/2 در روستاهای شهرستان کاشان بیشتر از حد متوسط و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی و روابط علی بین این دو مولفه نیز با شاخص های مطلوبی برازش شده است (RMSEA= 0/025). بر اساس یافته های پژوهش شاخص هایی چون قانونمندی، شفافیت، مسیولیت پذیری، کارایی و اثربخشی، مشارکت، اجماع گرایی، عدالت محوری و پاسخگویی در ارتقا توسعه مولفه های پایداری روستایی اثرگذار است. از جمله نوآوری پژوهش حاضر می توان به کاربرد شاخص های متناسب با شرایط محلی، نوع آزمون ها و مکان اشاره کرد.

  کلیدواژگان: پایداری روستایی، حکمروایی خوب، خانوارهای روستایی، شهرستان کاشان
|
 • Saeid Amanpour *, Fahime Fadaei Jazi Pages 1-20
  Background

  One of the important challenges in urban planning is the inappropriate distribution of urban service uses. The border city of Bandar Dair is no exception to this rule.

  Objective

  The purpose of this research is to measure social justice in the spatial structure of the border city of Bandar Dair with an emphasis on the spatial distribution of service uses. Research

  Method

  In this regard, in the first step, the point position of nine groups of service users was layered based on the existing maps of the municipality. Then, each of the nine service uses was weighted using the Delphi method and experts' questionnaire. Finally, using the capabilities of the GIS (Euclidean Distance and Weighted Overlay), the spatial distribution of each service use was analyzed. Research Innovation: Conducting these studies has not been reported or published in the area, and for the first time, this type of study is being conducted in the city of Dair. It is innovative and new.

  Findings

  The results of the study show that the spatial distribution of administrative police use is suitable and the uses of urban, cultural, and therapeutic green spaces are poorly distributed. The general findings of the research show that in 58.9% of the area of the city of Bandar Dair, the distribution of services is at a good and very good level. On the other hand, 41.09% of the total area of the city has a medium to low distribution of public services. By examining the maps of the research, we realize that in the new areas of the city, a weak and very weak distribution has happened. In other words, as we move from the central area of the city to the outskirts of the city, the distribution of services tends to be weak and very weak.

  Keywords: Spatial Distribution, service uses, social justice, Bandar Dair
 • Elnaz Abizadeh *, Soheyla Bakhtar Pages 21-44

  The present study aimed to identify the effective drivers of place identity and sense of place with a futurology approach in Kandovan's ancient village. This is an applied study based on its objective, and it is analytic and exploratory in terms of nature, with a futurology approach. Data were collected using documents and libraries. Qualitative data were gathered with the use of open questionnaires and document reviews, and quantitative data were prepared numerically by weighting Delphi questionnaires so that indicators and components in different dimensions were first collected and then provided to executive and academic elites who specialized in architecture and planning to identify the most influential factors according to their expertise. The elites were then required to score the identified factors in the framework of the cross-effects matrix using values of 0-3, according to their effectiveness or being affected. Findings based on the state of the dispersion plane of the factors indicate the system instability, with most of the variables dispersed around the diagonal axis of the plane. In addition, given the high scores of the effective drivers and those directly affected, 39 out of the 59 variables considered were eventually identified as Mic Mac output, influencing the future identity and sense of place in Kandovan village. The results show that among the 39 driving variables, originality, identity of the village, having a prominent place in architecture compared to contemporary buildings and commitment to maintaining it, a sense of beauty in the village, rooting and belonging, having a diverse combination of form and activity, simultaneous response to all social, economic and cultural needs, and reminiscence over time were the most effective and important.

  Keywords: Identity, sense of place, rural sustainability, driving factors, futurology, Kandovan village, East Azerbaijan
 • Seyyed Abbas Rajaei *, Ahmad Pourahmad, Islam Ghazi Pages 45-68

  The aim of the current research is to analyze the spatial status of the subjective indicators of resilience in the informal settlements of Zahedan. The statistical population includes residents of three neighborhoods: Karimabad, Qasimabad, and Shirabad. The reason for choosing these neighborhoods is their high vulnerability to natural and human hazards. In order to realize the spatial dimension of the research, spatial sampling was used in such a way that the studied neighborhoods were divided into small zones using the sampling tool set and the create fishnet tool in GIS software, and a number of questionnaires were assigned to each zone depending on its population. The sample size was estimated to be 384 people, which was distributed according to the population of each neighborhood and each zone. Factor analysis tests and techniques, Pearson's correlation, one-way analysis of variance (ANOVA), and Sheffe's post hoc test were used to analyze the questionnaire data, and GIS was used to prepare the maps. The research results indicate that there is a significant difference in the researched neighborhoods in terms of resilience indicators. In addition, the spatial sense of belonging index has the greatest effect on the resilience of the studied area. The results of Pearson’s correlation show that in the two neighborhoods of Karimabad and Shirabad, the highest correlation was between the two variables of safety and health and the sense of belonging to the place. In the neighborhood of Qasimabad, the highest correlation was between the two variables of knowledge and individual skill and the improvement of the economic situation.

  Keywords: Urban resilience, spatial sampling, Informal settlement, Zahedan
 • Fatemeh Daneshvar, Amir Gandomkar *, Ahmad Khademalhosseini, Mohammad Hossein Nadimi Shahraki Pages 69-92

  The concept of citizen participation is not new. Today, there is a greater desire to employ modern participatory technologies, with population or community-based strategies, such as participatory volunteered location-based crowdsourcing (VGIS) software to make the cities smarter. Because, in addition to being location-based, the system is voluntary and can simultaneously collect humans’ data. However, there is no precise understanding of how experts are going to execute this method in practice; thus, this study helps to fill this important research gap. The objective of this research is to determine the key factors that have a significant impact on the adoption and utilization of new volunteer crowdsourcing technologies, specifically location-based systems like volunteered geographic information (VGI), as a means of crowdsourcing in urban management, as viewed by both researchers and officials. The research, in terms of its practical goal and nature, is descriptive-analytical. In this study, two qualitative methods, Delphi and the quantitative survey questionnaire, were used sequentially and their results were combined. The results were analyzed using exploratory factor analysis by SPSS software to extract the main components. The research results show that, according to researchers, the most important and effective factors for the successful design and implementation of the voluntary geographic information system technology and its acceptance by citizens are citizens. However, according to municipal officials and experts, the most important factor is organizational and institutional factors, which refer to policy-making and legal support. In fact, municipal officials and experts believe that in order for citizens to accept voluntary location-based technology, the path should be determined by top-level officials first.

  Keywords: New technologies, crowdsourced technologies, Voluntary Geographic Information System (VGIS), Citizens’ Participation
 • Mehrangiz Solimani * Pages 91-106

  Climate change has had a significant impact on agriculture, especially in the low-income segment of society. Effective adaptation can increase the resilience of the agricultural sector and the level of food security in the face of climate change. The present study investigated the perceptions of farmers and government experts regarding climate change in the agricultural sector of Rostam City, Fars Province, its effect on agriculture, and adaptation to the observed trends. The adaptation strategy index (ASI) was used to prioritize strategies adapted to climate change, and the Krejcie and Morgan sampling method was used to collect responses from farmers (370 people) and experts (15 people). The validity of the answers was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The findings showed that the experts understood the main evidence and effects of climate change in the region. However, for farmers, hydro-climatic changes in water resources and precipitation were more tangible. They believed that this had a direct impact on income. Therefore, a large part of the studied community chose an adaptive strategy to save irrigation through modernization. Analysis of variance (ANOVA) showed that there was a significant difference between the views of the local community and government experts. This issue can be an obstacle to the implementation of climate change adaptation strategies in the region. In addition to prioritizing and creating awareness, the optimal performance of adaptive policies requires coordination, preferably through a collaborative approach, and overcoming conflicts between local communities and government authorities.

  Keywords: climate change, adaptation, Farmers, Experts, Rostam city
 • Ahmad Hajarian, Hamid Barghi * Pages 107-124

  Problem statement: 

  Ensuring sustainable development and measuring the well-being of a society heavily relies on maintaining and enhancing rural stability. This research study adopted a descriptive-survey approach to analyze the structural relationships between rural sustainability and four dimensions, drawing upon the theoretical foundations of W.G. Newman (1999) and the eight dimensions of good governance as defined by the United Nations Development Programme (UNDP).

  Method

  This study was designed with an applied purpose and utilized a survey methodology for data collection. The statistical population of the study consisted of the heads of rural households in Kashan City with a total population of 364,482 individuals. By employing the Karjesi-Morgan table, the sample size for the study was determined to be 379 participants. A multi-stage sampling method was employed to select the participants for this research. The calculated value of Cronbach's alpha for the indicators of good governance and rural sustainability were 0.75 and 0.72, respectively.

  Results

  Data analysis was conducted using SPSS version 24 and AMOS software packages. The findings indicated that both the components of good governance and rural stability in the villages of Kashan City were evaluated as average and below the optimal level with the average scores of 3.120 and 2.773, respectively. Furthermore, favorable causal relationships were observed between the components of good governance and rural stability as indicated by a fitted model (RMSEA=0.022). The research findings suggested that enhancing indicators, such as legality, transparency, accountability, efficiency and effectiveness, participation, consensus, justice, and accountability could significantly contribute to the development of rural sustainability components.

  Keywords: Rural stability, Good Governance, Rural Households, Kashan city