فهرست مطالب

نشریه علوم جغرافیایی
پیاپی 44 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم همتیان دهکردی، افسون مهدوی*، محمدرضا ایروانی صفحات 1-21

  فضای شهری بسترمناسبی برای فعالیت های شهری و مکانی برای تعاملات اجتماعی-فرهنگی و همچنین زمینه ساز شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی به شمار می آید. هسته مرکزی شهرها  به لحظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدی، زمین های متناسب با عملکرد فرهنگی مهم ترین بستر کالبدی-فضایی ارزش های فرهنگی محسوب می شود. توسعه سرمایه اجتماعی موجب تقویت ارزش هایی مانند همبستگی، یکدلی ، اتحاد، همکاری و مشارکت همگانی می شود . هدف این پژوهش مطالعه  شاخص های سرمایه اجتماعی وتاثیر آن ها بر توسعه، پیشرفت و ارتقای فرهنگ جامعه محلی، با بررسی نمونه موردی هسته مرکزی شهرکرد می باشد. در این مرحله، ابتدا داده های مورد نیاز با استفاده از روش مطالعاتی پیمایشی و از طریق تکنیک پرسشنامه از جامعه آماری منتخب جمع آوری شده، پس از دسته بندی و استخراج، با روش های معمول آماری و استفاده از نرم افزار  SPSS، مورد سنجش و تحلیل دقیق علمی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های  سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه فرهنگ جامعه محلی   دارند و دربین سایر شاخص های سرمایه اجتماعی ، شاخص معنا(0.744)، شاخص امید اجتماعی(0.721) ، شاخص فعالیت فرهنگی(0.509) ، شاخص نیاز(0.49)، ، شاخص اعتماد اجتماعی(0.485) بالاترین رتبه ها  وبیشترین تاثیر را بر توسعه فرهنگ جامعه محلی دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگ، فرهنگ جامعه محلی، شهرکرد
 • احمد آرائیان، محمد معتمدی*، مهدی وطن پرست صفحات 22-44

  آلودگی های هوای شهر خوشرودپی یکی از معضلات این شهر است. بحث آلودگی ناشی از شهرک های صنعتی رجه ، موضوع بسیار مهمی در مطالعات زیست محیطی شهر بابل است که تاثیر بسزایی در اکوسیستم منطقه ای که شهرک های صنعتی در آنجا احداث می شوند، دارند. هدف این پژوهش تاثیر آلودگی ناشی از کارخانجات شهرک صنعتی رجه بابل بر هوای شهر خشرودپی بررسی می شود، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی است. داده های مربوط به آلودگی هوای شهرک صنعتی رجه و شهر خشرودپی از طریق بانک اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران تهیه و سپس با محاسبه ضریب همبستگی رابطه ی بین میزان آلایندگی هر یک از گازهای آلاینده هوا ناشی از فعالیت های صنعتی شهرک صنعتی رجه بر آلودگی هوای شهر خشرودپی ارزیابی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میان تغییرات پارامتر آلاینده مونو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ریزگردهای با اندازه 10 میکرون، دی اکسید نیتروژن و ازن در شهرک صنعتی رجه بر میزان آلودگی هوای شهر خشرودپی ارتباط  معنادار و مستقیم وجود دارد (001/0 <p). با توجه به نتایج پژوهش حاضر لزوم توجه بیشتر مسیولین و ارگانهای ذیربط را در قبال طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر بابل و کنترل توسعه و افزایش صنایع آلاینده در این شهر را میطلبد و به عنوان هشداری جدی در این زمینه میباشد.

  کلیدواژگان: شهرک صنعتی رجه، آلودگی هوا، خوشرودپی، ذرات معلق
 • سید مصطفی هاشمی کرویی، صدرالدین متولی*، غلامرضا جانبازقبادی، جلال عظیمی صفحات 45-69

  سکونتگاه های بشر از دیر باز با وقوع سوانح طبیعی، متحمل آسیب های جانی و مالی قابل توجهی شده است. بیشتر نقاط شهری و غیرشهری کشور در نواحی با خطر نسبی زمین لرزه زیاد قرار گرفته است.  در سالهای اخیر، خطرپذیری شهرهای شمالی ایران، به ویژه شهر بابل، در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه افزایش یافته است. هدف ازاین پژوهش مکان یابی نقاط امن در مقابله با زلزله بارویکرد پدافند غیر عامل در راستای توسعه پایدار اجتماعی شهر بابل است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و میدانی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از مدل ارزیابی سلسله مراتبی AHP و نرم افزار ARCGIS به صورت ترکیبی است. براین  اساس برای انتخاب محلهای مناسب جهت مکان یابی نقاط امن، درابتدا معیارهای لازم برای این مکان یابی تهیه می شود. پس از تهیه این معیارها، درمرحله مکان یابی، طبق نظر کارشناسان خبره دست اندر کار مدیریت بازسازی، چارچوبهای امتیازدهی بر اساس این معیارها تعیین می شود. نتایج پژوهش نشان داد از میان شاخص های دسترسی، میدان ها و ترمینال ها با میانگین 3.91 بیشترین تاثیر را در مکان یابی نقاط امن دارد که با توجه به توزیع فضایی در سطح شهر بابل و ارتباط آن ها با سایر شاخص های دسترسی، بهینه ترین مکان هفت میدان ولایت، بسیج، کشوری، اوقاف، 17 شهریور، موزیرج و شهید بزاز تعیین گردید. وضعیت ایمنی مکان های امن شهر بابل در برابر مخاطرات از بعد کاربری اراضی شهری دارای شرایط مطلوب تر و از بعد ساخت شهر دارای وضعیت آسیب پذیرتری می باشد.

  کلیدواژگان: مکان یابی نقاط امن، زلزله، پدافند غیرعامل، توسعه پایدار اجتماعی، شهر بابل
 • خلیل علی نژاد، محمدابراهیم عفیفی*، مرضیه موغلی صفحات 70-96

  در مناطق شهری رشد و توسعه فضای شهری باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی زندگی شهری همچون افزایش آلودگی هوا، کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای محیط می‎باشند. در این تحقیق ارزیابی 4 شاخص پوشش گیاهی و استخراج کاربری اراضی محدوده شهر اصفهان در سال‎های 2002 و 2015 پرداخته است. تحقیق حاضر از داده های ماهواره لندست 7 سنجنده +ETM در سال 2002 و داده های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در سال 2015 استفاده شده است. در این تحقیق پس از انجام تصحیحات هندسی، اتمسفری و رادیومتریک با روش‎های مختلف پردازش داده‎ها به منظور آشکارسازی پوشش گیاهی و تغییرات آن، آنالیز گردید. بهترین روش، برای هر یک از زمان‎های مورد بررسی، بر اساس تحلیل همبستگی بین تعدادی از شاخص‎های سنجش از دور، بارزسای پوشش گیاهی و داده‎های برداشت شده از طریق GPS انتخاب شد. نتایج بدست آمده کارایی شاخص NDVI برای داده‎های سال 2002 و 2015 تایید کرد. نتایج بدست آمده شاخص های NDVI، SAVI، ARVI و NDGI به ترتیب با مقادیر 60/80، 10/78، 50/76 و 23/76 بالاترین صحت کلی را در سال 2002 داشته اند. همچنین نتایج شاخص‎های مختلف در سال 2015 به ترتیب NDVI، SAVI، NDGI و  ARVI مقادیر 70/84، 80/81، 15/78 و 75/77 بالاترین صحت کلی را داشته اند. شاخص NDVI به دلیل دارا بودن MAE و MBE پایین‎تر (02/1=MBE و 11/8=MAE) در سال 2002 و (91/0=MBE و 18/6=MAE) در سال 2015  با کمترین خطا و انحراف معیار نسبی همراه است. نتایج تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی نشان داد که کلاس‎های با درصد تاج پوشش بین 20-10 درصد سطح بیشتری را در سال 2002 نسبت به سال 2015 به خود اختصاص داده‎اند در مقابل، از مساحت کلاس‎های با درصد تاج پوشش زیاد یعنی بالاتر از 40 % در خلال این مدت افزایش پیدا کرده است و از مجموع 95/5 درصد در سال 2002 به 67/7 درصد در سال 2015 رسیده است. ارزیابی نتایج به دست آمده نشان داد دقت بالاترCCA2  و PCA2  مربوط به سال 2015 نسبت بهCCA1  و PCA1 که مربوط به سال 2002 می‎باشد بالاتر است. تصاویر ماهواره‎ای محدوده مورد مطالعه از طریق روش نظارت شده حداکثر احتمال طبقه‎بندی شد نتایج کاهش 33 درصدی مساحت طبقه پوشش سبز را به طبقه شهری نشان می‎دهد.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، لندست، پوشش گیاهی، توسعه شهری، اصفهان
 • سیمین قوپرانلو، فاطمه صدر نبوی* صفحات 97-113

  این مطالعه علمی با هدف بررسی رابطه دینداری با نگرش جوانان نسبت به منزلت اجتماعی سالمندان در شهر مشهد انجام شده است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه می باشد. اعتبار ابزار از نوع صوری و محتوا به تایید اهل فن رسیده و پایایی و قابلیت تعمیم نتایج توسط ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شده است. جامعه آماری جوانان 18 تا 35 سال انتخاب شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 270 نفر بوده و نمونه گیری به شکل تصادفی طبقاتی اجرا شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ شاخص دینداری و تمام ابعاد آن و نگرش به منزلت اجتماعی سالمندان و تمام ابعاد آن میانگینی بالاتر از حد وسط داشته، و همچنین آزمون فرضیات بیانگر، رابطه معنادار و مثبت بین دینداری  با نگرش جوانان نسبت به منزلت اجتماعی سالمندان می باشد. به این معنا که،  هر چه دینداری جوانان رشد یافته تر باشد، نگرش مثبت آن ها نسبت به منزلت اجتماعی سالمندان بیشتر می شود. با توجه به نقش مهم سنت ها و عقاید مذهبی در ارزشمند بودن سالمندی، کاهش میزان دینداری بر منزلت اجتماعی سالمندان تاثیر منفی گذاشته و باعث شکل گرفتن شرایط نامناسب زندگی و طرد شدن آنها از جامعه می شود.

  کلیدواژگان: دینداری، منزلت اجتماعی، سالمندان، جوانان، الگوی گلاک و استارک
 • مجید جوادی چهارراه، حمید جعفری*، کتایون علیزاده صفحات 114-128

  امروزه به دنبال تغییر درنوع نگاه به توسعه و توجه ویژه به برنامه ریزی پایین به بالا در سطح بین المللی به ویژه در نواحی روستایی، سازمان های غیردولتی همواره به گسترش روابط تعاملی با سایر ساخت های مدنی جامعه از جمله سازمان های بومی و محلی به عنوان عاملی پایدار و سازنده توجه دارند. در همین راستا مقاله حاضر با هدف بررسی نقش سازمان ها و نهادها در توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای شهرستان کلات تهیه گردیده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-تحلیلی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در راستای فرضیه های تحقیق بوده که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 48 روستا با جمعیت بیشتر از 100 نفر شهرستان کلات بود که 20 درصد آن ها (10 روستا با مجموع 2130 خانوار) به عنوان نمونه انتخاب و مطابق فرمول کوکران، 326 پرسشنامه در آن ها توزیع گردید. نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد، میانگین متغیرهای مرتبط با ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط در توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای مورد مطالعه مطابق آزمون علامت یک نمونه ای، معادل 05/4 بوده است که بیانگر آن است که عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط در توسعه کارآفرینی روستایی تاثیر زیادی داشته است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، عملکرد و سازمان ها، شهرستان کلات
 • مهناز پروازی* صفحات 129-145

  شاخص و عوامل اقلیمی موثر بر رشد گیاهان را با استفاده از پارامتر های هواشناسی محاسبه و تصویری از رشد و نمو و تولید محصولات در شرایط مختلف آب و هوایی ارایه می دهند.در شرایط تغییر اقلیم شاخص های اقلیمی کشاورزی و باغداری  نیز دستخوش تغییر شده که با ارزیابی تغییر این شاخص ها امکان بررسی واکنش گیاهان زراعی و باغی به شرایط اقلیمی آینده میسر خواهد بود.هدف از این تحقیق محاسبه شاخص های اقلیمی کشاورزی و باغی تحت شرایط آینده اقلیمی و مقایسه این شاخص ها با شرایط فعلی و نهایتا پیش بینی احتمال یخبندان فصلی در منطقه مورد نظر می باشد.منطقه مورد مطالعه در حاشیه کویر ، دارای اقلیم گرم و خشک تا نیمه خشک، دشتهای وسیع، خاک حاصلخیز، دوره  سرمای کوتاه ،یخبندان کم و ناگهانی، بارش متوسط 8/216میلی متر ،درجه حرارت متوسط سالانه6/18 ،متوسط  رطوبت نسبی 8/46 درصد و نحوه توزیع آنها 5 ماه بدون باران  می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص های اقلیمی، تغییر اقلیم، روزهای یخبندان
 • محمد مولائی قلیچی*، سیده الهام داوری، مرضیه امینی، یدالله غلام پور صفحات 146-168

  مشکلات محیط زیستی از اساسی ترین مسایل شهرهای بزرگ، کلانشهرها، حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی است زیرا توسعه شهری ضرورتا با تسلط ساختمان ها، صنایع، حمل ونقل و فعالیت های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است. ارزیابی استراتژیک زیست محیطی فرآیند جامع، فرمولبندی شده و سامانمند ارزیابی اثرات محیط زیستی سیاست ها، طرح ها، برنامه ها به همراه گزینه های آن ها مشتمل بر تهیه گزارش، با استفاده از یافته های ارزیابی و کاربرد آنها در فرآیند تصمیم سازی است. جهت بررسی و ارزیابی استراتژیک سیاست های طرح جامع تهران در خصوص آلودگی هوا ناشی از توسعه شهری از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. بر اساس مفاهیم روش ارزیابی محیط زیستی راهبردی SEA با بهره گیری ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرسشنامه پژوهش، جهت وزن دهی و ارزشگذاری مناسب، بین 15 نفراز کارشناسان متخصص مرتبط با مدیریت و محیطزیست شهری انتخاب توزیع و تکمیل گردیده است، درنهایت نتایج حاصله توسط نرم افزار (Expert choice) توزیع، تجزیه وتحلیل گردیده است. نتایج حاصل از ارزیابی استراتژیک زیست محیطی، وضعیت سازگاری چشم اندازها و اهداف کلان توسعه فضایی شهر تهران را در سطح پایین و به ارزش 2.32 می باشد که کمتر از میانگین مطلوب می باشد.کمترین امتیاز طرح جامع شهری از چشم اندازها و اهداف توسعه شهر در این طرح، مربوط به محور حفاظت از محیط زیست می باشد. این بدان معناست که ساختار فضایی شهر تهران اثرات زیست محیطی فراوانی را به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ارزیابی راهبردی محیطزیست SEA، توسعه ی فیزیکی شهر، طرح جامع، شهر تهران
|
 • Pages 1-21

  The urban space is considered a suitable platform for urban activities and a place for social-cultural interactions, as well as a basis for the formation and development of social capital. The central core of cities is considered the most important physical-spatial platform of cultural values due to its ancient history, physical heritage, lands suitable for cultural function. The development of social capital strengthens values such as solidarity, solidarity, unity, cooperation and public participation. The purpose of this research is to study the indicators of social capital and their influence on the development, progress and improvement of the culture of the local community, with a case study of the central core of Shahrekord. At this stage, first, the required data is collected from the selected statistical population using a survey study method and through a questionnaire technique. They were subjected to detailed scientific analysis. The research results show that social capital indicators have a positive and significant effect on the development of local community culture, and among other social capital indicators, the meaning index (0.744), the social hope index (0.721), the cultural activity index (0.509), need index (0.49), social trust index (0.485) have the highest ranks.

  Keywords: Social capital, culture development, local community culture, Shahrekord
 • Pages 22-44

  Today, the issue of pollution caused by industrial settlements is a very important issue in environmental studies, which have a significant impact on the ecosystem of the region where industrial settlements are built. The aim of this research is to investigate the effect of pollution caused by the factories of Rajah Babol industrial town on the air of Khashrudopi city. The data related to the air pollution of Rajah industrial town and Khashroodpi city were prepared through the database of Environmental Protection Organization of Mazandaran province, and then by calculating the correlation coefficient, the relationship between the amount of pollution of each of the air polluting gases caused by the industrial activities of Rajah industrial town and air pollution The city of Khashrudopi was evaluated. The results indicate that there is a significant and direct relationship between the changes in the pollutant parameters of carbon monoxide, sulfur dioxide, fine dust with a size of 10 microns, nitrogen dioxide and ozone in Rajah and Khashrudopi industrial towns (P<0.001). According to the results of the present research, it is necessary to pay more attention of the relevant authorities and organizations to the comprehensive plan to reduce air pollution in the city of Babol and to control the development and increase of polluting industries in this city, and it is a serious warning in this regard.

  Keywords: Rajah industrial town, air pollution, Khoshrodpi, suspended particles
 • Pages 45-69

  Human settlements have suffered significant human and financial losses due to natural disasters. Most of the urban and non-urban parts of the country are located in areas with a high relative risk of earthquakes. In recent years, the vulnerability of the northern cities of Iran, especially Babol, to unexpected incidents and accidents has increased. The purpose of this research is to locate safe points in dealing with earthquakes and non-active defenses in line with the sustainable social development of Babol. This research is descriptive-analytical and field based. The method of data analysis in this research is by using AHP hierarchical evaluation model and ARCGIS software. Therefore, in order to choose suitable places for locating safe points, the necessary criteria for this location are prepared. After the preparation of these criteria, in the positioning stage, according to the opinion of experts involved in reconstruction management, scoring frameworks are determined based on these criteria. The results of the research showed that among the accessibility indicators, fields and terminals with an average of 3.91 have the greatest effect on locating safe points. According to the spatial distribution in Babol and their relationship with other access indicators, the most optimal places were determined: Haft Velayat Square, Basij Square, Kishori Square, Awqaf Square, 17 Shahrivar Square, Moziraj Square, and Shahid Bazaz Square. The safety status of the safe places of Babol city against risks is more favorable from the aspect of urban land use and more vulnerable from the aspect of city construction.

  Keywords: locating safe points, earthquake, passive defense, sustainable social development, Babol
 • Pages 70-96

  At areas Urban development, urban space cause Change User Land Agriculture To Residential Commercial And industrial By Is. this Trend Outcomes Bad On The life City Such as increased air pollution, decrease Coverage PLANT And increase At Environment Respectively. so Check changes Urban green space To intended purpose Management Appropriate At areas City necessary To Opinion Reaches. Sensing From far way Can At one Time short Information are you OK And At Case Changes User Land Prepared Makes. Also Can To evaluate Changes Past User Land And To intended purpose management Change That At the future To Occurrence Will Appendix, Case Use Indeed Be. At this research evaluation 4 Vegetation Index PLANT Mining land use within the city In 2002 and 2015 has been discussed. research Present data Satellite Landsat 7 ETM+ ETM At 2002 data Sensor OLI Satellite Landsat 8 Year 2015 164 transition and row number 37 In the range of 51 degrees and 34 minutes and 2 seconds east longitude and 32 degrees north latitude to 51 degrees 34 minutes and 31 seconds and 48 minutes and 36 seconds east longitude and 32 degrees north latitude and 44 minutes and 2 seconds was used. In this study, after geometric correction, atmospheric and radiometric data processing techniques to detect changes in vegetation and it was done. The best approach for each of the periods studied, based on the analysis of the relationship between the number of indicators, remote sensing, and data Barzsay vegetation was removed by GPS. NDVI Index performance results for 2002 and 2015 data confirmed. The results of the index NDVI, SAVI, ARVI And NDGI values of 80.60, 78.10, 76.50 and 76.23 In 2002 had the highest overall accuracy. The results of various indicators in 2015, the NDVI, SAVI, NDGI And A RVI values of 84.70, 80.81, 78.15 and 77.75 had the highest overall accuracy. NDVI indices due to lower MAE and MBE (1/02 = MBE and 8/11 = MAE) in 2002 (0/91 = MBE and 6/18 = MAE) in 2015 with the lowest error and deviation is a relative measure. Results showed that changes in canopy cover between 20-10 percent canopy cover classes with more levels in 2002 compared to 2015, respectively (from 26.42 in 2002 to 21.98 percent in 2015). In contrast, the area classes with high canopy cover of more than 40% during this period has increased from a total of 5.95 per cent in 2002 to 7.67 per cent reached in 2015. At This The research, Analytical methods Components Conventional (CCA) and Decomposition Components Home (PCA) each Date Separate For Monitoring Change Use The Respectively. Assessment Results To Hand Show The higher accuracy CCA2 And the 2015 PCA2 of the CCA1 And that the 2002 PCA1 is higher. The assessment Accuracy Techniques Detection monitoring changes in Isfahan City Limits show The That Difference Image With Accuracy Overall 78.2 and kappa 82.1 percent from the difference map Accuracy Overall 81.4 and kappa 86.4 percent From Is less accurate. Satellite images studied by the method of maximum likelihood supervised classification results cover 33 percent reduction in floor area Green Urban floor show.

  Keywords: remote sensing, Landsat, vegetation, image classification, Isfahan
 • Pages 97-113

  This scientific study was conducted with the aim of investigating the relationship between religiosity and the attitude of young people towards the social status of the elderly in Mashhad. The research is survey type and the technique used is questionnaire. The validity of the form and content of the tool has been approved by experts, and the reliability and generalizability of the results have been checked and confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of young people aged 18 to 35 has been selected. The sample size was 270 people using Cochran's formula and stratified random sampling was carried out. The research findings show; The religiosity index and all its dimensions and the attitude towards the social status of the elderly and all its dimensions have a higher average than the average, and the hypothesis test shows a significant and positive relationship between religiosity and the attitude of young people towards the social status of the elderly. In other words, the more developed the religiosity of young people is, the more positive their attitude is towards the social status of the elderly.

  Keywords: Religiosity, social status, elderly, youth, Glock, Stark model
 • Pages 114-128

  Today, following a change in the way of looking at development and paying special attention to bottom-up planning at the international level, especially in rural areas, non-governmental organizations always seek to expand interactive relationships with other civil society structures, including indigenous and local organizations, as a stable factor. And the builder is paying attention. In this regard, this article has been prepared with the aim of investigating the role of organizations and institutions in the development of rural entrepreneurship in the villages of Kalat city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The research tool was a questionnaire in line with the research hypotheses, whose validity and reliability were confirmed. The statistical population of the research included 48 villages with a population of more than 100 people in Kalat city, 20% of them (10 villages with a total of 2130 households) were selected as a sample and according to Cochran's formula, 326 questionnaires were distributed among them. The final results of the research show that the average of the variables related to the evaluation of the performance of related institutions and organizations in the development of rural entrepreneurship in the studied villages according to the one-sample sign test was equal to 4.05, which indicates that the performance of related institutions and organizations in the development Rural entrepreneurship has had a great impact.

  Keywords: entrepreneurship, rural entrepreneurship, performance, organizations, Kalat city
 • Pages 129-145

  Summarize the climate and climate factors that affect plant growth using weather parameters and visualize the growth and development of production in different climatic conditions.In climate change conditions, agricultural and horticultural factors have also been changed. with assessing the changes of these indicators, it will be possible to examine the reaction of crops and horticulture to future climate conditions. The purpose of this study is to calculate agricultural and horticultural factors under the future climatic conditions and compare this factor with current conditions and finally predict the probability of seasonal frost in the target area.

  Method of implementation:

   In order to achieve these goals, studies (field, system, and descriptive library) were used to collect information and references from the Brochures Research Center, attendance at climatic stations and measurements of parameters, and Mapping and charts, And their adaptation for choosing the small-scale study unit. And finally analysis of the climatic data of the area are investigated and the following results are suggested.

  Results

  The study area in the desert margin has a dry, semi-dry climate, wide plains of the fertile soil,Short cold and frosty periods,Low and sudden precipitation (216.88 mm) ,Average annual heat (18/6) ,Average relative humidity (46.8%) and Distribution is 5 months without rain .

  Keywords: Climate factors - Climate Change - frosty Days