فهرست مطالب

مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کسری کتاب اللهی* صفحات 7-22
  گسترش سریع بیماری کووید-19، یک بحران بهداشت عمومی جهانی ایجاد کرده است که در مقیاس های مختلف محلی و جهانی از طریق اقدامات و دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع با موضوعاتی در مورد ماهیت الگوهای زندگی و کار از طریق استفاده فشرده از فناوری های اطلاعاتی و مخابراتی همراه است که منجر به پذیرش اجتماعی و نهادی این الگوها به عنوان "عادی جدید" می شود.از نظر روش شناسی، بحث بر اساس چارچوبی فرا رشته ای است که برای تحلیل مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد و با شناسایی و گفتمان مفاهیم طراحی و برنامه ریزی عملیاتی می شود.این مقاله بر موارد ذیل تاکید دارد: الف) مسایل مربوط به پویایی شهری از منظر جغرافیای شهری و انسانی، طراحی و برنامه ریزی شهری، و مهندسی حمل ونقل ترسیم می شوند. ب) پرسش هایی که به مفاهیم اجتماعی-فضایی و دیالکتیک فضای شهری/زندگی شهری مربوط می شوند از حوزه روان شناسی محیطی ناشی می شوند. و ج) بحث در مورد محیط های جدید که سبک های زندگی/کار جدید را در خود جای می دهند، از دیدگاه های قوم نگاری و مردم شناختی فراتر می رود. این مقاله با چشم اندازی به پایان می رسد که جنبه های کلیدی هم افزایی مورد نیاز بین آموزش معماری و شهری، تحقیق و عمل و سلامت عمومی در دنیای مجازی و جهانی پس از همه گیری را نشان می دهد. براین اساس شهر و شهرسازی در دوره همه-گیری و پس از آن، از طریق اقدامات در سه حوزه الگوهای کار، فاصله گذاری و پویایی شهری می تواند در تاب آوری شهر و شهرنشینی موثر باشد.این مقاله با چشم اندازی به پایان می رسد که جنبه های کلیدی هم افزایی مورد نیاز بین آموزش معماری و شهری، تحقیق و عمل و سلامت عمومی در دنیای مجازی و جهانی پس از همه گیری را نشان می دهد. براین اساس شهر و شهرسازی در دوره همه-گیری و پس از آن، از طریق اقدامات در سه حوزه الگوهای کار،فاصله گذاریو پویایی شهری می تواند در تاب آوری شهر و شهرنشینی موثر باشد.
  کلیدواژگان: معماری، کووید-19، فاصله گذاری اجتماعی، شهرسازی، دنیای مجازی
 • هیراد حسینیان*، سارا کلانتر صفحات 23-42
  بازی از زمان تولد همنشین کودک بوده است به نحویکه به واسطه آن توان تمیز دادن بافت ها برای کودکان منجر به افزایش اطلاعات و انطباق آن با محیط پیرامونی شان میشود و در این راستا بهره گیری از حواس کودک و تحریک آن خود شکلی از عوامل قابل توجه در جهت بهره مندی مناسب از کیفیت فضای پیرامونی را تداعی میکند. به نحویکه در امتداد این مطلب از منظر فکری پیرنیا نیز فرهنگ کودک ایرانی با توجه به نگرش فکری و با بهره از همین حواس میتواند منجر به صمیمیت و درک فضای محیطی در قالبی ساده و ایدری شود. همچنین قابل التفات است که از دیدگاه مونته سوری فردیت انسان ها مورد توجه و تامل قرار گرفته است به شکلی که این واژه خود منجر به درک فرهنگ محیطی برای مخاطبین خود میشود و تاثیر منحصر بفرد ارتباط کودک با محیط برخاسته از ذهن او را معنا می بخشد. لذا در این جستار سعی شده است ابتدا با رویکردی تفسیرگرا و سپس با بهره از استدلال استنتاجی و درک مفاهیم اولیه و به واسطه روش تحلیلی- توصیفی به بیان مولفاتی میان نظریات پیرنیا با مونته سوری پرداخته تا بتوان با استفاده از این مولفات به پرسش؛ «چگونه میتوان از طریق ارزیابی مبانی فکری پیرنیا با نظریات مونته سوری به معیارهایی در جهت شناخت کیفیت فضایی بازی انگیز برای کودکان 2 تا 6 سال دست یافت؟» پاسخ داد به نحویکه به تاثیر کیفیت فضایی بازی انگیز در تطبیق با فرهنگ کودک ایرانی از منظر شناخت محیط منطبق با معیارهای وی به عنوان متن گردانی هوشمند پیبرد به قسمیکه از هم ارزی اصول برخاسته از نظریات اندیشمندان عنوان شده بتوان به ارزش فضایی برگرفته از زمینه اثر و کالبد منطبق بر خودکفایی محیطی به پیوند اصول فکری ایشان در جهت خود تنظیمی محیطی از منظر فکری کودک پاسخی در خور شایستگی آن داده شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ کودک ایرانی، کیفیت فضای بازی انگیز، محمد کریم پیرنیا، مونته سوری
 • محمدرضا جابری نسب، اکبر عبدالله زاده طرف*، آرش ثقفی، حسن ستاری ساربانقلی صفحات 43-56

  بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، گردباد سونامی با توجه به شر ایط محیطی و جغرافیایی که همواره منجر به تلفات انسانی و آسیب های جدی مالی گسترده ای گردیده است در طول دوران حیات کره زمین همواره وجود داشته است و خواهد داشت، اما نکته قابل توجه این است که اثرات این بلایای طبیعی کاملا از بین نمی رود و تنها می توان اثرات آن را متعادل ساخت. در این میان بافت های شهری و عناصر انسان ساخت فضاهای شهری، به مرور زمان دچار فرسودگی و تخریب می گردند و به همین دلیل پایدار نگه داشتن کالبدهای شهری نیازمند مداخلاتی در جهت اصلاح و بهسازی وضع موجود می باشد و این امر ضرورت مداخلات کالبدی در بافت را نشان می دهد. امروزه تاب آوری به عنوان یکی از نظریه های غالب در چگونگی مقابله با این بلایا در محیط های انسان ساخت است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تاب آوری شهری در بعد نهادی آن در مقابله با زلزله با محوریت شهر بندرعباس می باشد. روش تحقیق حاضر روش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان متخصص سازمان مدیریت بحران استانداری بندرعباس و سایر عوامل ستاد بحران بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 35 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس چارچوب نظری تحقیق بوده است. پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بالاتر از 65/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان تاب آوری نهادی در شهر بندرعباس در ارتباط با مقابله با مخاطره ی زلزله در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

  کلیدواژگان: بعد نهادی، تاب آوری، مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی. شهر بندر عباس
 • میثم ساکت حسنلوئی*، شاهین آقابگلو، عاطفه قنبری، علی رضایی صفحات 57-74

  امروزه رویکرد شهر سالم به دنبال گسترش بی رویه و فزاینده جمعیت جوامع شهری و ظهور تبعات منفی سلامت عمومی شهروندان، به طور مداوم و مستمر سعی در آفرینش و بهبود بخشی به محیط های کالبدی و اجتماعی متنوعی را دارد که از این طریق مردم را قادر می سازد تا یکدیگر را در راستای اجرای مطلوب عملکردهای مختلف زندگی و به حداکثر رساندن توان شهروندان جهت مقابله با بحران های پاندمیک پشتیبانی نماید. مطالعه حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی، سعی در ارزیابی تطبیقی مولفه های مفهوم شهر سالم در مناطق پنج گانه شهر ارومیه با تاکید بر مقابله با بیماری های پاندمیک را دارد. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مبتنی بر دو گروه متخصصین و مدیران شهری و شهروندان ساکن در شهر می باشد که با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به گردآوری داده های موردنیاز پرداخته شده است. داده های حاصل جهت تجزیه و تحلیل در روش ها و آزمون های کمی سوارا و کوکوسو پیاده شده است تا از این طریق اهمیت و اولویت هر یک از مولفه های پیشنهادی و رتبه بندی گزینه های مطالعاتی تحقیق مشخص گردد. یافته های حاصل حاکی از آن است که مولفه های عملکرد نهادها و ارگان های زیربط در حوزه بهداشت و سلامت و میزان مطلوبیت امنیت شغلی ساکنان، به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت و ارزش را کسب نموده اند. همچنین منطقه پنج و دو شهر ارومیه به ترتیب در مطلوب ترین و نامطلوب ترین شرایط محیطی نسبت به برخورداری از سطوح کیفی مولفه های مفهوم شهر سالم جای گرفته اند. به علاوه، منطقه 5 شهر ارومیه در ابعاد امنیت عمومی و آسایش و منطقه 2 شهر نیز در ابعاد زیبایی و بهداشت عمومی به ترتیب مناسب ترین و نامناسب ترین وضعیت محیطی را کسب نموده اند. در نهایت جهت بهبود وضع موجود به ارایه راهبردها، برنامه ها و پیشنهاداتی کارساز و موثر اقدام شده است.

  کلیدواژگان: شهر سالم، برنامه ریزی شهری، بحران پاندمیک، کووید-19، منطقه، اورمیه
 • حسین اسمعیلی سنگری*، راحله پروین صفحات 75-89

  روح مکان، مبین احساساتی خودآگاه یا ناخودآگاهی است که منجر به تجربه ای با کیفیت، از بودن در یک مکان توسط کنش گران می شود. کلان شهر تبریز به دلیل تراکم فضاهای متنوع بلاخص مراکز مدرن خرید، میزان بالای حضور شهروندان از پتانسیل بالای تعاملات اجتماعی برخوردار است. مطابق مفاهیم پدیدار شناسانه تجربیات احساسی مکان از سوی کاربران و موضع آن از دیدگاه انتقادگرایانه نیازمند تامل است. مفروض آن است که مجتمع تجاری لاله پارک کلانشهر تبریز به سبب تعدد در کیفیت خدماتی و کالبد معماری از ایجاد شرایطی با استمرار پویایی مثبت حمایت می کند. همچنین حس مکان در این مجتمع تجاری انتظارات و توقعات مخاطب از تجربه بودن در یک مکان یا یک فضای خاص دارای شخصیت متمایز و هویت مشخص است. بنابراین با هدف ارتقاء حس مکان از دیدگاه ذینفعان، به بررسی ابعاد پنهان و پیدای تجربیات احساسی کاربران می پردازد. روش تحقیق از نوع آمیخته، توصیف کیفی-کمی مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل پدیدار شناسانه و استفاده از پرسشنامه با جامعه آماری متمرکز به تعداد 40 نفر با نرم افزار SPSS طی فرمول آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه برابر با 78/0محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است؛ "پیدا" و "پنهان" حس مکان بر پایه قرارگاه رفتاری کنش گران به وجود می آید و برخلاف فرضیات پژوهش اکثریت جامعه آماری عدم رضایت از احساس ناخودآگاه خود در هنگام حضور در مکان را داشته اند. بنابراین اقدامات طراحان و مدیران مجتمع تجاری لاله پارک بر سیر روح مکان به حصول عدالت اجتماعی موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: حس مکان، مراکز تجاری، لاله پارک، تبریز
 • آزاده رضایی، محمدرضا پورزرگر*، وحید شالی امینی صفحات 91-107

  امروزه در پی رشد روز افزون جمعیت در کلانشهرها و توسعه آپارتمان نشینی، مساحت آپارتمان های مسکونی تنزل یافته است که این مهم منجر به کم توجهی معماران به شیوه خلوت گزینی ساکنین فضاهای سکونتی گردیده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش رابطه خلوت گزینی و تحقق ابعاد پایداری اجتماعی در آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه در شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی می باشد. شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T-Test، فریدمن، تحلیل عاملی و روش مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. در این بخش از پژوهش از دو نرم افزار smartpls3 و spss20 بهره گرفته می شود. با استفاده از آزمون فریدمن اولویت گویه های بعد مشارکت، امنیت و کیفیت به ترتیب اهمیت گزارش شد؛ بر این اساس اهمیت گویه «افزایش و تنوع فضاهای جمعی» از بعد «مشارکت» به عنوان رتبه نخست، گویه «رعایت تناسبات و مقیاس ها» از بعد «امنیت» به عنوان رتبه نخست و نهایتا گویه «وجود مبلمان و فضاهای انعطاف پذیر» از بعد «کیفیت» عنوان رتبه نخست را به خود اختصاص گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه بعد مشارکت، امنیت و کیفیت تاثیر متفاوتی بر تحقق خلوت در مسکن معاصر به منظور ارتقا کیفیت پایداری اجتماعی ایفا می کنند. بر این اساس بعد «مشارکت» بیشترین تاثیر را از منظر چگونگی خلوت گزینی و تحقق آن در مسکن از سوی ساکنین به منظور ارتقا پایداری اجتماعی در فضای داخلی مسکن معاصر ایفا می کند. در ادامه ابعاد «امنیت» و «کیفیت» به ترتیب بعد از بعد «مشارکت» بیشترین تاثیر بر خلوت گزینی ساکنین آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه ایفا می کند.

  کلیدواژگان: آپارتمان مسکونی کوتاه مرتبه، پایداری اجتماعی، حریم شخصی، خلوت
 • فرشته عبادالهیان، سیده صدیقه حسنی مهر*، رفعت شهماری اردجانی، حسین اصغری صفحات 109-123

  با توجه به هزینه های بالای ساخت و مقاوم سازی مسکن برای روستانشینان، سیاست گذاران اعتبارات و تسهیلات ساخت و مقاوم سازی مساکن روستایی را در قالب انواع طرح ها و برنامه ها مدنظر قرار داده اند. در این بین، بالاترین اسناد در حوزه ی سیاست گذاری توسعه ی مناطق مختلف و به ویژه روستاها در ایران، مربوط به برنامه های 5ساله ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این راستا، ارزیابی میزان و نحوه ی تاثیر این برنامه های توسعه در مناطق روستایی می تواند نقش سیاست گذاری دولتی را در توسعه ی روستاها مشخص نماید. از طرفی، بررسی تاثیرات انواع سیاست ها در مقاوم سازی مساکن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ارزیابی تاثیر آنها در معماری مساکن روستایی خلا پژوهش های گذشته می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر سیاست های دولت بر معماری مساکن روستاهای شهرستان آستارا با تاکید بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر کمی-کیفی با ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای جمع آوری و تحلیل اطلاعات از روش کیفی زمینه یابی «مردم نگاری» (مشاهده، مصاحبه، عکس برداری و فیش برداری) و آزمون T در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مساکن روستاهای شهرستان آستارا می باشد که حجم نمونه بر اساس روش کوکران 384 مسکن برآورد گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبارات مسکن در دسترس اکثر روستانشینان بوده و موجب استحکام و دوام مساکن روستاهای شهرستان آستارا گردیده است. با این حال از سایر اثرات این اعتبارات می توان به کاهش سطح فعالیت های زیستی در واحد مسکونی، کاهش تعدد اتاق و سطح زیربنای مساکن، تغییر در نوع پلان و همچنین کاهش استفاده از فناوری های بومی در ساخت مساکن اشاره کرد. از طرفی، نتایج حاکی از شهری شدن شکل روستاها و کاهش هویت در کالبد آنها و همچنین کاهش ارزش های فرهنگی و تطابق با الگوی کهن و سنتی زمینه و منطقه ی مورد مطالعه در طراحی های جدید واحدهای مسکونی می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه های توسعه، توسعه ی روستایی، مسکن، شهرستان آستارا
 • عباس صداقتی* صفحات 125-140

  امروزه با توسعه روزافزون شهرهای کوچک و بزرگ و فاقد فضای شهری مطلوب سازگارسازی مجتمع های مسکونی و فضای عمومی آن ها با نیازهای ساکنان آن در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. فضاهای عمومی بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی روزمره ساکنان از جمله قشر مورد مطالعه یعنی کودکان را به خود اختصاص می دهد و از دیدگاه مهندسی عوامل انسانی، ارتقای کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و حتی آموزش و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان موثر باشد. در این نوشتار، مولفه های اثرگذار بر رشد خلاقیت کودکان در فضای باز مجتمع های مسکونی تبیین شده و در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برخی از عوامل موثر در رشد خلاقیت کودکان که در طراحی فضاهای عمومی این مجتمع ها مد نظر باید باشند؛ ارایه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان مجتمع مسکونی سپیدار ارومیه و جهت تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. براساس نتایج پژوهش می توان گفت؛ رشد خلاقیت کودکان فقط از طریق برنامه های آموزشی میسر نخواهد بود، بلکه فضاهای انعطاف پذیر که در آن مواردی از قبیل؛ استفاده از عناصر طبیعی نظیر آب، شن، نور و... برای بازی کودکان، ایجاد پوشش های گیاهی سبز، به کار بردن رنگ های متنوع، قرار دادن فضاهایی برای مشارکت کودکان و بازی های گروهی و... در تحریک حس کنجکاوی و در نهایت ارتقای خلاقیت کودکان موثر خواهد بود. در این بین مولفه مشارکت کودکان بیشترین اثرگذاری در رشد و پرورش خلاقیت کودکان را دارد و سپس به ترتیب انعطاف پذیری فضا، حس امنیت، عناصر طبیعی، جنس و رنگ، موثرترین مولفه ها در این زمینه بوده است.

  کلیدواژگان: فضای باز، مجتمع مسکونی، کودک، خلاقیت، سپیدار ارومیه
 • معین خمسه عشری، سیده مرضیه طبائیان* صفحات 141-157

  این مقاله سعی در مقایسه و تحلیل دو نمونه از مکان های نگهداری کودکان دارد تا با یافتن پاسخی درست گامی موثر در جهت بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست و کودکان دارای اختلال اوتیسم ایجاد شود. این تحلیل و مقایسه به لحاظ ساختار کالبدی تاثیر بسزایی در طراحی دارد و پاسخ های روشن تری را موجب می گردد تا با دانستن آنها نیازهای کودکانی که به دلایلی دارای نیاز هستند، شناخته و برطرف شود. هدف این تحقیق یافتن همین پاسخ در نتیجه مقایسه دو طرح اجرا شده در این زمینه است. لذا از بررسی پیشینه و مبانی نظری این گونه استنباط می شود که انعطاف پذیری فضا ازجمله موارد اصلی طراحی برای کودکان بشمار می آید. همچنین استفاده از حجم های مناسب و متنوع در عین سادگی و به دوراز پیچیدگی، تزیینات مناسب کودک و پویایی پلان لازم است. در کنار تمام این موارد آنچه حایز اهمیت است، قبل از طراحی و شروع تحقیق، شناخت کودک و ویژگی های او و خصوصا کودکان با نیازهای ویژه است. این پژوهش از نوع بنیادی با ماهیت کیفی و روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعات پایه، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. سپس به ارزیابی و مقایسه دو نمونه موردی پرداخته شد. جهت بررسی نمونه ها، ابتدا شاخصه های موردنظر جهت مقایسه تعیین شدند و باتوجه به توصیف، بررسی فضاهای موجود در هر دو نمونه با درنظرگرفتن موضوع تحقیق انجام شده است. پس از ارزیابی همه موارد، اصول طراحی معماری، مولفه های مشترک و وجوه تمایز و نکات مثبت و منفی هر یک از بناها تحلیل شد. این نکات در بخش یافته ها، در جدولی به صورت تحلیلی مقایسه شدند تا به عنوان راهکارهای طراحی در اینده مورد استفاده قرار گیرند

  کلیدواژگان: باغ اوتیسم، کودکان بی سرپرست، مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست آمستردام، مقایسه ساختاری، یتیم خانه
 • مریم اسکندری* صفحات 159-173

  نشانه شناسی، نمود عینی از مفهوم یا پدیده ای غایب به منظور برقراری ارتباط با مخاطب است و از آن جایی که اصولا معماری نه برای برقراری ارتباط، بلکه برای آن که کارکردی را عملی سازد؛ شکل می گیرد برای نشانه شناسی موردی خاص و چالش برانگیز محسوب می گردد. با توجه به اینکه جریان غالب در معماری دوره پهلوی، صورت ایرانی معماری مدرن بود که با عنوان معماری شبه مدرنیستی نام گذاری گردید. بناهای این دوره با توجه به اینکه تجلی کالبدی منش ها، مشخصات یا ترجیحات جامعه ایرانی در آن زمان بوده اند، می توانند به عنوان اسناد و شواهد کالبدی در بررسی مشخصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بخش عظیمی از جامعه آن دوره مورد بررسی قرار گرفته و معرف بدنه جامعه باشند. یکی از نمودهای این تحولات، تغییر و چگونگی معماری بناهای حکومتی و دولتی شهر تبریز در انتقال مفاهیم مدرن و متجدد بواسطه نشانه شناسی صورت و معنا، پرسش اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. برای تاویل این مفاهیم، علم نشانه شناسی با دریافت رمزگان زیباشناختی، اجتماعی و فرهنگی هر طرح، مفاهیم مستتر در آن را لایه های درونی و پنهان طرح را تاویل و مکشوف می گرداند. هدف این پژوهش ارایه خوانشی نشانه شناختی از فضاهای حکومتی و دولتی دوره پهلوی در شهر تبریز با روش تحلیلی- توصیفی در پرتو اندیشه های پیرس و دوسوسور است که در گذر زمان تبدیل به نشانه ارتباطی در شهرها شده اند. و حامل پیام هایی در لایه های معماری و فرامعماری خود هستند. در این پژوهش سعی شده است تا با محدود کردن تحقیق به حوزه حکومتی و دولتی در یک مقطع زمانی خاص، نتایج جامع و دقیق تری حاصل گردد.

  کلیدواژگان: تبریز، دوره پهلوی، فضاهای حکومتی، نشانه شناسی
 • محمد دانا سالم*، محمد سیوان نوری، خبات ایرانی پناه صفحات 175-193

   درس تربیت بدنی و مربی به تنهایی نمی توانند درترغیب دانش آموزان به ورزش کافی باشند بلکه تجهیزات و امکاناتی لازم است که باید به کمک این دو بیاید. این امر نیازمند محیطی است که زمینه ساز علاقه مندی آنها شود با عطف توجه بر مدارسی که از نظر سرانه و زیرساخت های فضای ورزشی وضعیت بهتری دارند ولی همچنان فعالیت بدنی دانش آموزان اندک است، روشن می شود که فعالیت بدنی دانش آموزان صرفا وابسته به سرانه و زیرساخت نیست و عواملی دیگر نیز دخیل استبه گواهی آمار فعالیت ورزشی و بدنی دانش آموزان در سطح مناسبی نیست. نبود تحرک بدنی کافی دانش آموزان سلامت جسمی و روحی جامعه را به خطر میندازد و این مهم پژوهش در راستای یافتن عوامل و راهکارهایی که منجر به افزایش فعالیت ورزشی و بدنی دانش آموزان می شود را ضروری می سازد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل فضایی تقویت کننده ی ورزش و فعالیت بدنی از دید دانش آموزان، مدیران و معلمان بود تا اصطلاحا مدارس به صورت فعال طراحی شوند و محیط مدارس از فعالیت ورزشی دانش آموزان حمایت کند. از لحاظ نظری این پژوهش بر رفتارگرایی که به رابطه ی محیط و رفتار می پردازد و در قالب روانشناسی محیطی، بنا شد و به مطالعه ی موردی دبیرستانهای دوره دوم پسرانه مریوان پرداخت. روش این پژوهش جمع آوری کمی دیدگاه دانش آموزان، مدیران و معلمان از طریق پرسشنامه ی محقق ساخت بود. جامعه آماری این تحقیق مدیران، معاونان و دبیران ورزش دبیرستانهای پسرانه در یک گروه و دانش آموزان مدارس کمتر برخوردار و بیشتر برخوردار از نظر فضا و زمینهای ورزشی در گروهی دیگر بودند. پاسخها با استفاده از نرم افزار SPSS 26 تحلیل شدند. پس از بحث و بررسی یافته ها و طبق مدلی مفهومی که از بخش مبانی نظری به دست آمده بود، یافته ها در قالب عوامل کیفی تقویت کننده (مثبت یا منفی) یا تنبیهی (مثبت یا منفی) فعالیت ورزشی و به مثابه ی نتایج، استنتاج شدند.

  کلیدواژگان: دبیرستان پسران، طراحی فعال، فضای ورزشی، معماری
 • پردیس پاکان، تکتم حنایی* صفحات 195-211
  امروزه شهرها در زمینه های مختلفی با یکدیگر در حال رقابت هستند،رقابتی که دیگر در میان شهرهای هم جوار مطرح نیست؛بلکه در شبکه ای از شهرهای جهانی اتفاق می افتد که برندسازی شهری یکی از مهم ترین ابزارهای رقابت پذیری در مقیاس های مختلف شهری تا جهانی می باشد، ولیکن چند بعدی بودن مفهوم برند شهری و ارتباط آن با حوزه ها و علوم مختلف از یک سو و بستر وقوع آن در محیط و سیستمی به پیچیدگی شهر از سوی دیگر،پژوهش در این عرصه را با چالش های مواجه می کند که چالش معنا در فهم موضوع و روش مندی علمی جامع و کارآمد از جمله مهمترین آنهاست.پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی هم زمان و با هدف ارایه مدل مفهومی با تاکید بر روش مندی علمی انجام شده که از نظر جهت گیری فلسفی عمل گرایانه، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت اکتشافی توصیفی است و با بررسی پژوهش های پیشین به دنبال پاسخ به این سوال که در بستر مطالعات شهری چگونه و با چه فرآیندی،روش و ابزاری می توان برند شهرها را در حوزه رقابت پذیری شهرها محقق ساخت،آغاز شده و ضمن تلخیص پیکره دانش به تحلیل روشی پژوهش های پیشین پرداخته و برای تحلیل و ترکیب یافته ها از شیوه فراروش بهره گرفته است.نتایج حاکی از آن است که به کارگیری روش های صرفا کمی و یا کیفی همراه با نارسایی هایی جدی در دستاوردهای نهایی شده و نگرشی تک بعدی به موضوع را همراه داشته و در نهایت باتوجه به ماهیت میان رشته ای مفهوم برندسازی شهری،مناسب ترین رویکرد در جهت برنامه ریزی مطالعات آتی برای تبیین جایگاه علوم شهری در مفهوم برند شهرها، از لحاظ روش شناختی رویکرد ترکیبی و از لحاظ تخصصی اتخاذ رویکرد میان رشته ای است چراکه امکان بهره گیری از مدل ها و ابزارهای علمی رشته های مختلف را فراهم می آورد و منجر به کاربست خلاق روش های علمی از رشته های مطالعات شهری میشود و می تواند گامی موثر در جهت ایجاد ادبیات مشترک در فضای گفتمان علمی این عرصه باشد.
  کلیدواژگان: برند شهری، رقابت پذیری، رهیافتی فراروش، چالش معنا
|
 • Kasra Ketabollahi * Pages 7-22
  The rapid spread of the Covid-19 disease has created a global public health crisis that has been addressed at various local and global scales through social distancing measures and guidelines. This is accompanied by questions about the nature of life and work patterns through the intensive use of information and telecommunication technologies, leading to social and institutional acceptance of these patterns as the "new normal".In terms of methodology, the discussion is based on a transdisciplinary framework that is used for conceptual analysis and operationalized by identifying and discussing the concepts of design and planning.This article emphasizes the following: a) Issues related to urban dynamics are drawn from the perspective of urban and human geography, urban design and planning, and transportation engineering. b) The questions related to socio-spatial concepts and the dialectic of urban space/urban life come from the field of environmental psychology.and c) discussions of new environments that accommodate new lifestyles/work go beyond ethnographic and anthropological perspectives. The article concludes with an outlook that outlines key aspects of the synergy needed between architectural and urban education, research and practice, and public health in a virtual and global post-pandemic world.The rapid spread of the Covid-19 disease has created a global public health crisis that has been addressed at various local and global scales through social distancing measures and guidelines. This is accompanied by questions about the nature of life and work patterns through the intensive use of information and telecommunication technologies, leading to social and institutional acceptance of these patterns as the "new normal".In terms of methodology, the discussion is based on a transdisciplinary framework that is used for conceptual analysis and operationalized by identifying and discussing the concepts of design and planning.This article emphasizes the following: a) Issues related to urban dynamics are drawn from the perspective of urban and human geography, urban design and planning, and transportation engineering. b) The questions related to socio-spatial concepts and the dialectic of urban space/urban life come from the field of environmental psychology.and c) discussions of new environments that accommodate new lifestyles/work go beyond ethnographic and anthropological perspectives. The article concludes with an outlook that outlines key aspects of the synergy needed between architectural and urban education, research and practice, and public health in a virtual and global post-pandemic world.The rapid spread of the Covid-19 disease has created a global public health crisis that has been addressed at various local and global scales through social distancing measures and guidelines. This is accompanied by questions about the nature of life and work patterns through the intensive use of information and telecommunication technologies, leading to social and institutional acceptance of these patterns as the "new normal".In terms of methodology, the discussion is based on a transdisciplinary framework that is used for conceptual analysis and operationalized by identifying and discussing the concepts of design and planning.This article emphasizes the following: a) Issues related to urban dynamics are drawn from the perspective of urban and human geography, urban design and planning, and transportation engineering. b) The questions related to socio-spatial concepts and the dialectic of urban space/urban life come from the field of environmental psychology.
  Keywords: architecture, COVID-19, social distancing, Urban Planning, Virtual world
 • Hirad Hosseinian *, Sara Kalantar Pages 23-42
  Throughout the history of early childhood education , various popular patterns and approaches have emerged that are still popular. The Montessori curriculum model is one of these models that is being used in our country . The purpose of this article is to examine the philosophical foundations of this model , and to analyze the nature of learning arising from it. For this purpose , using the regressive philosophical analytical method in the form of inferential approach , some philosophical foundations of this model were inferred and developed . These elements include ; holistic view of existence and the child and the need for holistic education, the child's individual and social aspects and emphasis on both aspects in education, the existence of spontaneous force within the child in the development path , attention to the child' s desires and the need to reveal his inner capacities , emphasis on different stages of development and provision of learning experiences tailored to the requirements of each stage , the child's freedom as a key element throughout the education process, the relative compatibility of the Montessori educational approach with the constructivist approach , providing a favorable learning environment in cooperation with nature. Then , using descriptive-analytical method , it became clear that the nature of learning in this model is similar to the findings of new research on learning that is based on competence , agency , multiple childhood and priority of children's lived experience. Toys are with the child from the birth , so that the ability of distinguishing tissues for children leads to increase information and its conformity to their surroundings. In this way, using of the child’ s sense and stimulating them , evokes the significant factors in direction of proper using from the quality of the game space. In this way and from the point of view of the Iranian culture and principle of the Iranian architecture and with using these senses , it can lead to intimacy and understanding the environment in a simple format. The individuality of the human beings has been considered in such a way that this word can lead to the understanding environmental culture for its audience. Therefore , we first tried to analyze and describe variables between principles of the Iranian architecture with theories of Maria Montessori , with an interpretive approach and consequential reasoning and understanding primary concepts in order to answer this question : “ how can find out the criteria to recognize the quality of game space for children from 2 to 6-year-old through matching Pirnia’s intellectual principles and theories of Maria Montessori? " By answering this question , the impact of the quality of the game space based on the Iranian architecture can be achieved and it is possible to boost sense of the children in the age of 2 to 6 -year -old through understanding of their surroundings , which requires a correct knowledge of the roots of Iranian architecture with education system of theorizing such as Montessori .
  Keywords: Iranian child culture, The quality of game space, Pirnia, Montessori
 • MOHAMMADREZA JABERINASAB, Akbar Abdollahzadehtaraf *, Arash Saghafi, Hasan Sattari Pages 43-56

  Natural disasters such as floods, earthquakes, and tornadoes have always existed and will continue to exist throughout the life of the planet, but the noteworthy point is that the effects of these natural disasters do not disappear completely and their effects can only be balanced. Urban tissues and man-made elements of urban spaces are worn out and destroyed over time, and for this reason, keeping urban bodies stable requires interventions to improve and improve the existing situation, and this shows the necessity of physical interventions in the tissue. Uneven urban spaces are a reflection of the social and economic inequalities of their residents, although natural disasters and events threaten most cities, but the poor who live in informal settlements and dilapidated structures face greater human and financial losses when natural disasters occur. be. The main goal of this research is to evaluate the institutional dimension of urban resilience in dealing with earthquakes, focusing on the city of Bandar Abbas. The present research method was a descriptive-analytical method. The statistical population included all the expert employees of the Crisis Management Organization of Bandar Abbas Governorate and other agents of the Crisis Headquarters, which was determined by using the Cochran sample size formula to determine the number of 35 people as the sample size. The research tool was a researcher-made questionnaire based on the theoretical framework of the research. The reliability of the tool was confirmed using Cronbach's alpha test above 0.65. According to the research results, the level of institutional resilience has not been at an acceptable level.Natural hazards have been with humans since the beginning of time, and humans have always sought a way to deal with them. Disasters are events that occur unexpectedly and sometimes inevitably, and due to the spread over material and human resources and interruption of the natural process of life, they are beyond the capacity of societies to adapt. The effects and consequences of a natural disaster, regardless of its type, can remain for a long time after the incident (Fali, 2014). On the other hand, population growth, increase in urban population and population density in a specific area have doubled the risk of these accidents. The lack of preparation for such incidents increases the losses and sometimes causes huge disasters (Noorian and Esfandi, 2014: 56). At the beginning of the 20th century, crisis management initially only had the ability to respond and react immediately after the incident and the occurrence of the crisis (Davis, 2011). After the inefficiency of this system showed itself in many situations, the attention of urban planners and managers was drawn to its resilience and increase (Coppola, 2007). Resilience has been discussed since the 1970s, which was first about ecological systems in the sense that resilience determines the continuity of relationships and links within a system and is a measure of the system's ability to absorb changes in parameters and stable variables. And moving and maintaining survival.

  Keywords: resilience, urban management, Crisis, natural disasters.Abstract
 • Meysam Saket Hasanlouei *, Shahin Agabgloo, Atefe Ghanbari, Ali Rezaei Pages 57-74
  Introduction

  The emergence and spread of pandemic diseases on a global scale and in the field of health and hygiene has challenged order, balance, adaptability, coordination, flexibility and resilience in various managerial, economic, social, cultural and behavioral dimensions. And it has plunged the cities and countries of the world into crisis. In the current research, five areas of Urmia city have been selected as a study case. The present research tries to compare the status of the components of a healthy city in the face of pandemic diseases by explaining the principles, concepts and perspectives of a healthy city and evaluating the strengths and weaknesses of urban spaces and the facilities and facilities available in it (with emphasis on Covid-19) in each of the five areas of Urmia city. Therefore, it seeks to answer the following questions.Which of the proposed components of the healthy city concept is more important and prioritized in terms of quality? Which of the study areas of the current research is in a favorable situation in terms of the realization of the components of a healthy city and the level of sustainability and desirability in dealing with pandemic diseases?

  Methodology

  The statistical population and sample size of the research is based on two groups of experts and urban managers and citizens living in the city, which collected the required data by using the questionnaire tool. The resulting data have been implemented for analysis in the quantitative methods and tests of Swara and Cocoso, in order to determine the importance and priority of each of the proposed components and the ranking of research study options.

  Results and Discussion

  The findings indicate that the performance components of the institutions and subordinate bodies in the field of health and health and the degree of desirability of job security of the residents have gained the highest and lowest levels of importance and value, respectively. Also, five regions and two cities of Urmia are located in the most favorable and unfavorable environmental conditions, respectively, in relation to the quality levels of the components of the concept of a healthy city.

  Conclusion

  In this section, based on the findings, some targeted and effective proposals and policies are presented. Emphasis on holding sports and mass gatherings in green and open public spacesImproving the quality levels of domestic sewage and surface water disposal Emphasis on planning based on pedestrians Emphasis on establishing equality and creating justice and balance between settlements Emphasizing and paying attention to strengthening cooperation and coordination between organizations  Improving the efficiency of the waste collection system.Adopting policies and measures in order to improve the social security situation in the unusual neighborhoods of Region Two by creating coherent changes and developments in different social and physical dimensions. Emphasis on improving the quality of drinking water.  Planning, creating and developing recreational and sports functions. Improving the efficiency of the public transportation system.and - and emphasizing on the safety and legal construction of buildings in order to increase the level of safety against various natural and man-made disasters, as well as improving the environmental condition of the city and urban landscape (visual quality of the city)

  Keywords: healthy city, Urban Planning, Pandemic crisis, COVID-19, Region, Urmia
 • Hossein Ssmaeili Sangari *, Raheleh Parvin Pages 75-89

  The concept of place has been contrasted with abstract concepts. In this context, intangible heritage and customs are essential aspects of architectural buildings. When designing spaces, it is important to consider the cultural and religious backgrounds of society, as well as the knowledge of the place and the sense of place. The sense of place creates a connection between the habitat and its surroundings, making it a safe point from which social processes can be accepted within a space. The nature of a space accepts social processes in its heart, and the ambiguities of social processes manifest in the appearance of urban spaces.Paying attention to the architectural design of spaces has become more important than just focusing on the ruling social dimensions. Modern business centers are created with the aim of meeting physical needs and providing services on a certain scale. However, designers and managers of these centers should not ignore the psychological dimension of their users. In metropolitan cities, the trend of business-entertainment complexes with beautiful and modern architecture is growing. The Laleh Park commercial center in Tabriz has played an important role in urban development and become a symbol of the city's modernity and progress. It was chosen as a research case to investigate its potential in creating a sense of place from the perspective of its main users.The Laleh Park commercial center boasts a wide range of businesses, from trendy cafes and restaurants to high-end fashion boutiques and electronics stores. Despite its success, the center faces some challenges, including traffic congestion due to an increase in cars and pedestrians in the area. Additionally, some critics argue that the center's focus on consumerism and materialism detracts from the city's cultural heritage and identity. Nevertheless, the Laleh Park commercial center remains an important landmark in Tabriz and a testament to the city's growth and development.During field observations and interviews, 40 people were selected as the statistical population for a focus group. They answered a questionnaire containing 20 questions related to research variables based on a Likert scale. The validity of the variable measurement tool was established through face and content validity, using the experts' point of view. To determine the validity of the prepared tool, the collaboration of 5 university professors was sought. They were asked to comment on the research objectives, evaluate the prepared tool in terms of form and content, and provide corrective comments.The current research strategy is practical, with a mixed method of qualitative-quantitative description based on the method of library studies and phenomenological analysis in the field section. The reliability of the questionnaire was calculated using the Cronbach's alpha formula, with a reliability score of 0.78. The information obtained from the questionnaires was analyzed using SPSS software.According to the research findings, the success of the Laleh Park complex in terms of functionality and modern lifestyle increases people's tendency to attend the place for various activities and recommend it to others, leading to the promotion of social participation in the complex. In this research, the functional spatial components affecting the absorption and continuity of dynamics are referred to as "found", while the semantic components are labeled as "hidden".

  Keywords: sense of place, business centers, Laleh Park, Tabriz
 • Azadeh Rezaei, Mohammadreza Pourzargar *, Vahid Shali Amini Pages 91-107

  Nowadays, due to the ever-increasing population growth, rising land prices, increase in construction and sales, and other economic restrictions for the residents of residential buildings in metropolises, especially in short-rise residential apartments with low square meters, the quality of life has declined. solitude (individual and collective) and privacy of the residents is not given attention. In fact, this shows the lack of attention of architects and urban planners to social challenges and issues and the need to realize sustainable housing (especially from the social aspect) in order to promote the privacy of the residents of residential buildings and increase the mental-psychological peace and finally improve the satisfaction of the people of the society. Therefore the main goal of this research is to explain the necessity and principles of seclusion in order to achieve the dimensions of social sustainability in low-rise residential apartments in Tehran. Also, this research seeks to answer these questions: What is the relationship between the components of realizing privacy and social sustainability in contemporary housing? And what are the internal and external factors affecting the realization of social sustainability and the improvement of the quality of solitude in the samples studied in the research? The research method in this study is descriptive-analytical and survey methodology. The method of data collection was based on library-documentary and survey data. The method of data analysis is using T-Test, Friedman, factor analysis and structural equation modeling method. In this part of the research, smartpls3 and spss20 software are used. Using the Friedman test, the priority of participation, security, and quality items were reported in the order of importance; Based on this, the importance of the item "increase and diversity of collective spaces" from the dimension of "participation" as the first rank, the item of "compliance with proportions and scales" from the dimension of "security" as the first rank and finally the item of "existence of furniture and flexible spaces" from Then "quality" took the title of first place. The research results indicate that the three dimensions of “participation”, “security” and “quality” have different effect on the solitude realization in contemporary housing to improve the social sustainability quality. The dimension of "participation" plays the most impact from the perspective of how the residents seek seclusion and realize it in housing in order to promote social sustainability in contemporary housing interior. In the continuation of the dimensions of "Security" and "Quality", respectively, after the dimension of "participation", has the greatest impact on the seclusion of the low-rise residential residents. Finally, in this research, it was suggested that in the design of residential spaces for the purpose of seclusion, attention should first be paid to the socio-cultural, religious and behavioral priorities of the residents, and then use the physical strategies and its indicators. However, considering that the general research related to seclusion is focused on physical and functional strategies and less attention has been paid to socio-cultural criteria, it is suggested that more research be done in this area in order to realize seclusion in terms of cultural criteria and be done religiously

  Keywords: Low-rise Residential Apartment, Personal Privacy, seclusion, Social sustainability
 • Fereshteh Ebadolahian, Seyyede Sedighe Hasanimehr *, Rafat Shahmari Ardjani, Hossein Asghari Pages 109-123

  Housing is considered as one of the most important elements of human settlements, especially in rural areas. However, providing suitable housing is one of the major challenges in rural areas due to the low financial power of villagers and the vulnerability of housing to natural disasters. For this purpose, the policy makers in the form of development programs specify credits for the retrofitting of houses to be provided to the residents of the villages through executive bodies. In Iran, the highest documents in the field of development policies of different regions and especially villages are related to 5-year economic, social and cultural development plans. In this regard, evaluating the extent and manner of the impact of these development plans in rural areas can determine the role of government policy in the development of villages. For this purpose, the current research was written with the aim of evaluating the impact of government policies on the architecture of the houses in the villages of Astara county, with an emphasis on the fourth and fifth development plans. The research method in the present research is qualitative with a descriptive-analytical nature, in order to collect and analyze information, was used the qualitative method of "ethnography" (observation, interview, photography and note-taking). The statistical population of the research is the houses of the villages of Astara county, and the sample size is estimated to be 384 houses based on the Cochran method. Also, the sample size includes 192 new and newly built houses (houses that have received facilities) and 192 old houses. It is worth mentioning that the maximum balance has been tried to be observed in the spatial distribution of housing samples in the villages of Astara county. The findings of the research show that the housing credits are available to most of the villagers and have made the houses in the villages of Astara county more stable and durable. However, among the other effects of these credits, we can mention the reduction of the level of biological activities in the residential unit, the reduction of the number of rooms and the level of the infrastructure of the houses, the change in the type of plan and also the reduction of the use of local technologies in the construction of houses. On the other hand, the results indicate the urbanization of villages and the reduction of identity in their bodies, as well as the reduction of cultural values and conformity with the old and traditional pattern of the field and the studied area in the new designs of residential units. On the other hand, the cultural changes in some villages have caused that in the cyclical course of time alternative cultural values have threatened the identity of the houses and reduced the sense of belonging to a place in the villages from a physical-spatial point of view. Therefore, it is necessary to pay basic attention to the prevailing cultural background in the new construction designs in the studied villages, and the new designs pay attention to the qualitative elements (culture, values, community, etc.) in addition to the quantitative indicators, and not be only imitate the urban dwellings.

  Keywords: Development Plans, Rural Development, Housing, Astara township
 • Abbas Sedaghati * Pages 125-140

  Nowadays,along with the constant,rapid development of towns and cities which lack desirable urban spaces,the adaptation of residential complexes and their public spaces with the required needs of the inhabitants,has come to be one of the major priorities of the experts in the realm of architecture and other related fields of study.One of these public spaces to appraise, are the outdoors spaces situated within the residential complexes in which most of the time and daily life of the children (subjects under study) are allotted around.Unfortunately,the designing of such spaces are not as seriously attempted and implemented as the designing of the closed spaces.Although,there is much to talk about this negligence, on the other hand,in terms of engineering human factors, quality promotion of such spaces can play a significant and effective role in promoting health and the growth of somatic forces,enhancing social interactions,and even in education and development of creativity in children and adolescents.The current study endeavors to determine the effect of the open spaces of residential complexes in the development of creativity in children, and in line with this purpose, with the help of a survey-based descriptive method, some of the factors affecting the development of creativity in children which must be taken into consideration in the designing of public complexes are presented.Considering these factors in the designing of the spaces,can contribute to the enhancement of spatial quality of the mentioned complexes and also, can provide an opportunity to develop and exalt creativity in children who are definitely the most precious factor in making our demanding future. The statistical population of the research includes the residents of Sepidar residential complex in Urmia and structural equations with SPSS and AMOS software were used to analyze the data. It is claimed that the enhancement of creativity in children,do not only occur through educational programs, but also flexible spaces in which some items of natural elements such as water, sand, light, etc., exist in the context, can lead to this promotion.The creation of vegetation,utilizing a variety of colors, exposing children to the space for active involvement, teamwork, etc.play a crucial role in stimulating the sense of curiosity and ultimately the promotion of creativity in the mentioned sample population. Regarding purpose,the current research is applied in nature in one hand, and on the other hand library techniques and field study techniques such as survey have been utilized for a better understanding of the variables under scrutiny. It is claimed that the current study is a descriptive, survey-based approach in terms of the data analysis procedure. Following an investigation of the experts’ opinions about children and the practical ways of improving their creativity, the researcher made use of field observation for children’s behavior in the open spaces and provided adaptable questionnaire for children and their parents. And ultimately some criteria and principles are suggested to promote the quality of the open spaces in residential complexes to empower the designers to boost creativity in children. To reach this goal, the main scope of the research include landscaping, the psychology of creativity and child’s growth. The component of children's participation is the most effective in developing children's creativity. And then the flexibility of space, sense of security, natural elements, gender and color have been the most effective components in the growth and development of children's creativity.

  Keywords: Outdoors space, Residential Complex, Children, Creativity, Sepidar Urmia
 • Moein Khamse Ashari, Seyedeh Marzieh Tabaeian * Pages 141-157

  This article attempts to compare and analyze two examples of Child Care locations to create an effective step towards improving the status of unaccompanied children and children with autism by finding the right answer. Analysis and comparison have a structural impact and provide clearer answers to identify and address the needs of children who are impaired for some reason. The aim of this study is to find the same answer as a result of comparing two projects implemented in this field. As a result of the background and theoretical foundations, it is inferred that space flexibility is one of the main design factors for children. It is also necessary to use the right and diverse volumes in simplicity and intricacy, the right decorations for the child and the dynamics of the plan. In addition to all these things what is important before designing and starting research is knowing the child and his characteristics and ultimately the unaccompanied child and autism. This research has been done in a fundamental way with a qualitative nature and a descriptive _analytic method and a comparative approach. Library and field methods have been used to collect basic information, Then two case examples are evaluated and compared . To examine the samples, the indicators were first determined for comparison, and according to the description, the examination of the spaces in both samples was considered taking into account the research topic. After evaluating all the points the principles of architectural design common components and distinctions and the positive and negative points of each building were analyzed. The positive and negative points in the findings section were analytically compared to be identified in the Amsterdam unaccompanied child care center and the Isfahan autism garden.Conflict of intrest: None declared.This article attempts to compare and analyze two examples of Child Care locations to create an effective step towards improving the status of unaccompanied children and children with autism by finding the right answer. Analysis and comparison have a structural impact and provide clearer answers to identify and address the needs of children who are impaired for some reason. The aim of this study is to find the same answer as a result of comparing two projects implemented in this field. As a result of the background and theoretical foundations, it is inferred that space flexibility is one of the main design factors for children. It is also necessary to use the right and diverse volumes in simplicity and intricacy, the right decorations for the child and the dynamics of the plan. In addition to all these things what is important before designing and starting research is knowing the child and his characteristics and ultimately the unaccompanied child and autism. This research has been done in a fundamental way with a qualitative nature and a descriptive _analytic method and a comparative approach. Library and field methods have been used to collect basic information, Then two case examples are evaluated and compared . To examine the samples, the indicators were first determined for comparison

  Keywords: Amsterdam, Autism Garden, Care Center for Homeless Children, Homeless Children, Orphanage, structural comparison
 • Maryam Eskandari * Pages 159-173

  Semiotics is an objective manifestation of an absent concept or phenomenon in order to communicate with the audience, and from the point where architecture is basically not to communicate, but to implement a function; It is considered a special and challenging case for semiotics. Considering that the dominant trend in Pahlavi period architecture was the Iranian form of modern architecture, which was named as pseudo-modernist architecture; Considering that the buildings of this period were the physical manifestation of the characteristics, characteristics or preferences of the Iranian society at that time, they can be used as physical documents and evidences in examining the cultural, social, economic and religious characteristics of a huge part of the society of that period. have been investigated and represent the body of the society. One of the manifestations of these developments, the change and how the architecture of government buildings in Tabriz city conveys modern and modern concepts through the semiotics of form and meaning, forms the main question of this research. And what components have the physical elements of architecture (the architecture of government and government buildings in Tabriz) become a means of communicating meaning? To interpret these concepts, the science of semiotics, by receiving the aesthetic, social and cultural codes of each design, interprets and reveals the hidden concepts in those inner and hidden layers of the design. The purpose of this research is to provide a semiotic reading of the governmental and governmental spaces of the Pahlavi period in the city of Tabriz with an analytical-descriptive method in the light of Peirce's and De Saussure's ideas, which have become communication signs in cities over time. and carry messages in their architectural and meta-architectural layers.This article with the main purpose is to present a semiotic reading of the governmental and governmental spaces of the Pahlavi period of Tabriz based on the ideas of Peirce and de Saussure, which over time have become a sign of communication in the spaces of the city; And to find the answer to this main question, what are the physical elements of architecture (the architecture of Tabriz government buildings) with which components have become the means of communicating meaning? Analyzed the architectural features of Pahlavi era government buildings in Tabriz. Because architecture as a part of culture is a sign system and on the other hand as a tool for communication. In this regard, the semiotic views of Ferdinand de Saussure and Peirce have been used to establish this connection. The results of this research, while revealing different layers of meaning, indicate that the factors affecting communication include cultural and social context, symbolic function, architectural codes and explicit use, communication tools, and meta-architectural codes. It is received from architectural layers (structure, spatial communication, combination of volumes, architectural composition, physical messages). From the meta-architectural layers (cultural, social, economic), meta-architectural messages (objectivity of the project, place of the project, time of the project) are deduced. In this research, an attempt has been made to obtain more comprehensive and accurate results by limiting the research to the governmental and governmental spheres at a specific point in time.

  Keywords: governmental spaces, Pahlavi period, Semiotics, Tabriz
 • Mohammad Dana Salem *, Mohammad Seayvan Nouri, Khabat Iranipanah Pages 175-193

  According to the statistics, the sports and physical activity of the students is not at an appropriate level. Lack of physical activity among students is a global problem: students spend most of their time in school, which significantly reduces the amount of daily physical activity as they sit in class for long periods of time. Physical education lessons and coaches alone cannot be enough to motivate students to exercise, sports equipment and facilities are also necessary to help motivate students. This requires an environment that is conducive to their interest. In the world, there is in average of 5.2 square meters of sports space per student, but in our country, it is only 0.17 square meters. Lack of students’s physical activity endangers the physical and mental health of the society and this makes researches necessary in order to find the factors and solutions that lead to the increase of sports and physical activity of students. So these were the questions: What spaces encourage physical activity and sports from the students, principals, and teachers point of view? What features should this space have to encourage physical and sports activities? The purpose of this research was to identify spatial factors that enhance sports and physical activity from the students, principals and teachers point of view, so that schools can be actively designed and the school environment supports the students' sports activities.This research was based theoretically on behaviorism which deals with the relationship between environment and behavior and focused on the case study of the second cycle all-boys high schools in Marivan. The method of this research was to quantitatively collect the views of students, principals and teachers through a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research was the principals, assistants, and sports teachers in one group, and the students of less and more deprived schools in terms of space and sports fields in another group. The answers were analyzed using SPSS 26 software. The reliability of the questionnaire was evaluated with Cronbach's alpha coefficient. The KMO test was used to check the factor loading of the questions. A significant test (t) was conducted between the group of principals and vice-presidents of schools, with the group of school sports teachers and physical education experts, as well as among less and more benefited students in terms of school sports environment.The results showed that The first priority from the students' point of view is the hardness of most school sports fields (especially the asphalt type, due to the separation of asphalt particles from the ground during sports use), the presence of obstacles near the sports fields, the lack of sufficient and suitable space for the fields. Depending on the sports field and the number of students, they have fully felt the lack of security during sports activities and have experienced the injuries and problems that have occurred. According to Maslow's Pyramid Of Needs, the need for security is one of the most basic and important basic needs of every human being. So, students need a safe and risk-free environment to increase their interest.

  Keywords: active design, architecture, boys', high school, sports space
 • Pardis Pakan, Toktam Hanaee * Pages 195-211
  Nowadays, cities are competing in various fields. Not only is this competition longer relevant to neighboring cities, but it also happens in a network of global cities. Urban branding is one of the most important tools of competitiveness on different scales from urban to global levels. So far, the concept of city branding has been discussed by various fields such as tourism, marketing, economy, art, media and advertising in the form of different topics such as brand creation and evaluation, brand regeneration, urban brand strengthening and city brand management. However, the multidimensionality of the concept of urban branding and its connection with different fields and sciences as well as the context of its occurrence in the environment and system has brought plenty of major challenges and difficulties to the research in this field of study. One of the most important of them is the challenge of meaning and efficient and comprehensive scientific methodology. The present research is carried out with combined approaches at the same time to reach a theoretical consensus, and the presentation of a conceptual model is done with an emphasis on scientific and creative methodology. In terms of practical philosophical orientation, it uses a practical purpose and exploratory-descriptive nature. By examining and studying previous bodies of research, the present study seeks to answer the question of how and with what kinds of processes, methods, and tools in the context of urban studies, city branding can be done in the domain of city competitiveness. Therefore, it summarizes and analyzes previous studies through a meta-method approach. After defining the main research question, relevant scientific sources from different channels and databases were selected, which included Web of Science (for foreign articles) and Iran Doc (for Ph.D. theses). Next, data sources were identified according to the parameters as follows: 1) the use of primary data (except review articles), 2) the thematic relationship of previous studies with the goal and in response to the question of the current research, and 3) the timeline. The present article studies urban branding based on the paradigm shift of the concept over time, into five categories including (1) advertising and urban recovery, (2) urban marketing, (3) presentation of 12 models of urban branding, (4) the city brand management and the evaluation and effectiveness of city branding, and finally (5) the emergence of urban studies into the concept of city branding. Finally, the results of the study indicate that the use of purely quantitative or qualitative methods is accompanied by serious inadequacies in the final results and ultimately leads to a one-dimensional approach to the subject. Therefore, considering the complexity of the city system and the interdisciplinary nature of the concept of urban branding, it is the most appropriate approach to plan future studies and explain the place of urban science in the concept of city branding. In addition to that, it is methodologically considered a hybrid approach and technically an interdisciplinary approach because it provides the possibility of using scientific models and tools from different disciplines and leads to the creative application of scientific methods from various disciplines of urban studies and novel scientific tools and can be an effective step towards creating common literature in the atmosphere of scientific discourse in this field.
  Keywords: City Brand, Competitiveness, Challenge of Meaning, Meta Method Approach