فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 47 (پاییز 1402)

فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی
پیاپی 47 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا حاجی رضا، رویا دارابی*، علی نجفی مقدم صفحات 5-24
  یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اجباری، جریان نقدآزاد، پایداری مالی
 • علی حسین پورکریم آباد، حبیب الله نخعی*، محمود لاری دشت بیاض، کریم نخعی صفحات 25-50

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، درماندگی مالی واقعی، درماندگی مالی حقوقی، ماده 141 قانون تجارت
 • صدیقه تازیکی، علی خوزین*، منصور گرکز، علیرضا معطوفی صفحات 51-70
  هدف
  تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تاثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تاثیر روابط بین تامین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش مطابق با تیوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تامین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تاثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تاثیر روابط تامین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تامین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تامین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.
  کلیدواژگان: برگشت پذیری ساختار سرمایه، روابط تامین کننده و مشتری، عدم قطعیت بنیادین
 • رضا مزرعه فراهانی، مریم اوشک سرایی، غلامرضا محفوظی*، محمد طالقانی صفحات 71-90
  صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارایه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسیولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسیولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.
  کلیدواژگان: صنعت بانکداری، بانکداری پایدار، بانکداری سبز، بهبود عملکرد
 • زینب رضائی*، علی تامرادی، ابراهیم سپهری صفحات 91-112
  گزارشگری زیست محیطی نشان دهنده وسیله ای برای تهیه اطلاعات زیست محیطی برای سرمایه گذاران و منعکس نمودن عملکرد زیست محیطی و موضوعات شرکتی مرتبط با محیط زیست می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه به لحاظ اینکه موجب نوآوری در زمینه تولید محصول و خدمات دارد به سرعت در حال گسترش و افزایش می باشند و یکی از عواملی که هزینه های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد روابط سیاسی است. این پژوهش به بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1399 و با استفاده از داده های صورت های مالی 110 شرکت می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این فرضیه پژوهش، شرکت هایی که توجه بیشتر به افشای اطلاعات زیست محیطی دارند، با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تمایل بیشتری تولید محصولات جدید با حداقل آلایندگی دارند. در عین حال در شرکت هایی که ارتباطات سیاسی قوی تری دارند میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت کاهش یافته و ارتباطات سیاسی شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها را تعدیل می کند. در واقع حمایت سیاسی دولت در قالب ارتباطات سیاسی موجب کاهش فشار بر شرکت ها در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی می شود، انگیزه شرکت ها برای انجام مخارج تحقیق و توسعه در جهت کاهش آلایندگی کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، افشای اطلاعات زیست محیطی، هزینه های تحقیق و توسعه
 • مهدی بذرافشان کوجل، داود یوسفوند*، قاسم رکابدار صفحات 113-130
  ارتباط بین مدیریت استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه محافظه کاری اجتماعی مدیران، کاربرد تکنیک های مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 384 نفر از کارشناسان، رییس های حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(در بازه زمانی پاییز سال1400)می باشد، بدین منظور جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزارهای SPSSوSmartPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری اجتماعی مدیران برتکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد و جهت تاثیر منفی بدست آمده است. همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرمعناداری دارد. در ادامه میانجی گری به روش بوت استراپینگ نشان می دهد، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رابطه بین محافظه کاری اجتماعی مدیران و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، عملکرد شرکت، محافظه کاری اجتماعی
 • آرزو جباری خوزانی، الله کرم صالحی*، احمد کعب عمیر، سهیلا زرین جوی الوار صفحات 131-154

  این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان در حوزه بازار سرمایه و خبرگان دانشگاهی تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) برای شناسایی عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی و تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آزمون روش نرخ ناسازگاری (اختلاف میانگین فازی کمتر از 1/0) تایید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کدگذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین اثرگذارترین مولفه ها، از تحلیل ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شده است.
   نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل اثرگذار بر پویایی بازار مالی در بازار سرمایه ایران است که درنهایت 4 مولفه اصلی و 9 مضمون تعیین کننده از نظر خبرگان شناسایی شد.

  کلیدواژگان: پویایی بازار مالی، تحلیل مضمون، دلفی فازی، تحلیل ساختاری تفسیری
|
 • Mohammadreza Hajireza, Roya Darabi *, Ali Najafi Moghaddam Pages 5-24
  Accruals are one of the most important and effective parts of profit, examining these items along with free cash flow in estimating financial stability and performance review is of great importance and reduces the uncertainty of users and beneficiaries of financial information. The aim of the upcoming research is to determine the effect of adjusting the Jones model discretionary and nondiscretionary accruals and also free cash flow on financial stability. The statistical population of the research included all insurance companies and its time period was between 2015 and 2021. The research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature and content. Hypotheses testing has been done using correlation between variables and two regression approaches and genetic meta-heuristic algorithm. The results obtained from the test of research hypotheses showed that the variables of discretionary and non discretionary accrual items and free cash flow have a significant effect on financial stability. Also, the results showed that the estimation of financial stability using genetic algorithm is accurate from multivariate regression.
  Keywords: Discretionary Accrual, Non discretionary Accrual, Free Cash Flow, financial stability
 • Ali Hosein Pour Karim Abad, Habibollah Nakhaei *, Mahmoud Lari Dashtbayaz, Karim Nakhaei Pages 25-50

  The purpose of this study is to investigate the relationship between the revaluation of fixed assets and the exit from real and legal financial distress of companies listed on the Iranian capital market (both stock exchange and OTC).In this research, legal financial distress has been calculated using the financial ratio in Article 141 of the Commercial Law and real financial distress using the localized model of Kurdistani-Tatli (2013). In this regard, first of all the mentioned companies that had revaluation of fixed assets during the period of 2011 to 2021, those who were suffering from legal and real financial difficulties, were identified and then the relationship between revaluation and the exit of this Companies were evaluated for financial and legal distress in the year of revision and up to two years later using logistic regression and the variables of company life, financial leverage, return on assets and company size were also considered as control variables. The results of the research show that there is a significant relationship between revaluation and exit from legal and real financial distress in the year of revaluation and not including financial distress until two years after the revaluation.

  Keywords: Fixed Asset Revaluation, Real Financial Distress, Legal Financial Distress, Article 141 of the Commercial Law
 • Sedigheh Taziki, Ali Khozein *, Mansour Garkaz, Alireza Maetoofi Pages 51-70
  Objective
  Rapid technological changes are characteristic of today's markets and business decisions, in such a situation, the capital structure’s reversibility is considered an important financial criterion for companies, and since the behavior of investors and beneficiaries and their expectations from the market can also affect the capital structure and, as a result, the capital structure’s reversibility. this article examines the effect of relationships between suppliers and customers on the capital structure’s reversibility and also considers the moderating role of fundamental uncertainty.
  Method
  This research is applied in terms of purpose. in terms of time, post-event, and in terms of nature, it is descriptive of the correlation type, which examines the properties and characteristics of the variables and the relationship between the variables with regression analysis. Then, after collecting the data of the statistical population samples, data analysis is done to test the hypotheses.  The research hypothesis was tested based on a statistical sample consisting of 131 companies during the period of 2010 to 2019 using multivariate regression based on combined data.
  Findings
  According to the stakeholder theory, the research findings show that supplier and customer relationships have a positive and significant effect on the capital structure’s reversibility. Also, according to the findings of the research, fundamental uncertainty weakens the effect of supplier and customer relationships on the capital structure’s reversibility.
  Conclusion
  The results show that when supplier relationships with major customers increase, the capital structure's reversibility period also increases. Also, in companies with high operating cash flow fluctuations, with the increase of supplier-customer relations, the reversibility period of the capital structure is reduced, which means that the operating cash flow fluctuations will reduce the speed of capital structure’s reversibility.
  Keywords: Capital structure’s reversibility, Supplier, customer relations, Fundamental uncertainty
 • Reza Mazrae Farahani, Maryam Ooshak Saraei, Gholamreza Mahfoozi *, Mohammad Taleghani Pages 71-90
  Currently, the banking industry is of great importance due to its unique intermediary role to achieve the goals of sustainable development. The present study reviews previous studies on sustainable banking, aiming at investigating sustainable banking practices in order to improve the banking industry performance. The research method is based on a semi-systematic review. The statistical population included research articles on sustainable banking, which were obtained by the search strategy made in the period of 1995 to 2021 in scientific databases. First, 1004 articles on sustainable or green banking were identified, and finally, focusing on sustainable banking and performance, and based on the inclusion and exclusion criteria, 25 articles were selected for this study. After reviewing the literature, a conceptual framework was achieved regarding sustainable banking and improving the banking industry performance. Based on the conceptual model, it can be stated that sustainable banking should work towards increasing social responsibility so that the performance of the banking industry can be improved. In the present study, sustainable banking practices were defined by social sustainability, environmental sustainability, and ethical considerations. Therefore, in all countries, it is necessary to implement sustainable banking practices in a way that concurrently consider environmental effects and social effects in accordance with green banking and profit maximization according to traditional banking. If these actions are accompanied by social responsibility, profitability and efficiency will also increase and costs will be reduced; Finally, the improvement of the banking industry performance also depends on these three factors.
  Keywords: Sustainable Banking, banking industry, Green banking, Improve performance
 • Zeinab Rezaei *, Ali Tamoradi, Ebrahim Sepehri Pages 91-112
  Environmental reporting represents a means of providing environmental information to stakeholders and reflecting environmental performance and corporate issues related to the environment. Research and development costs are expanding and increasing rapidly as it causes innovation in the field of product and service production. One of the factors that affect research and development costs is political connections. This research examines the relationship between the disclosure of environmental information and research and development costs, emphasizing the role of political communication in the Tehran Stock Exchange between 2013 and 2019, using the information of 110 companies accepted to the Tehran Stock Exchange. Hypotheses were tested through regression and generalized least squares method. The results showed that there is a positive and significant relationship between environmental information disclosure and companies' research and development costs. Based on the results of this research hypothesis, companies that pay more attention to the disclosure of environmental information, with an increase in research and development costs, have a greater tendency to produce new products with minimal pollution. At the same time, in companies that have stronger political connections, the company's research and development costs are reduced, and political connections moderate the intensity of the positive relationship between environmental information disclosure and companies' research and development costs. In fact, the government's political support in the form of political communication reduces the pressure on companies if they do not comply with environmental requirements, the motivation of companies to spend research and development to reduce pollution decreases.
  Keywords: Disclosure of Environmental Information, Political connection, Research, Development Costs
 • Mahdi Bazrafshan Koujal, Davood Yousofvand *, Ghasem Rekabdar Pages 113-130
  The relationship between strategy management, control systems based on management accounting and company performance has attracted a lot of attention in accounting and management researches. The main purpose of this research is the effect of managers' social conservatism on company performance, considering the mediating role of strategic management accounting techniques. The research method is descriptive-survey type. Also, in order to collect information, three questionnaires of managers' social conservatism, application of strategic management techniques and company performance have been used. The statistical population of this research consists of 384 experts, chief accountants and financial managers of companies admitted to the Tehran Stock Exchange (during the fall of 2021), which were selected non-randomly. For this purpose, Pearson's correlation test was used in SPSS and SmartPLS software to check the research hypotheses. The results of the research show that the social conservatism of managers has a significant effect on the accounting techniques of strategic management and the direction of the negative effect has been obtained. Also, accounting techniques of strategic management and social conservatism of managers have a significant impact on company performance. In the continuation of bootstrapping mediation shows that strategic management accounting techniques have a significant effect on the relationship between managers' social conservatism and company performance.
  Keywords: corporate performance, Social conservatism, Strategic Management Accounting Techniques
 • Arezo Jabari Khozani, Allah Karam Salehi *, Ahmad Kaab Omeir, Soheila Zarinjoy Alvar Pages 131-154

  This research is one of the mixed types of research with qualitative and quantitative approach. The research statistical population consists of managers and experts of capital market and academic experts, 16 of them were selected as sample using the theoretical adequacy principle and the snowball sampling method. In the qualitative part, theme analysis was used to identify the factors affecting the financial market dynamics and Delphi analysis was used to determine the limit of theoretical consensus. To collect data, a semi-structured (in-depth) interview was used, the validity and reliability of which were confirmed using content validity and inconsistency rate method test (fuzzy mean difference less than 0.1) respectively, and the obtained data The interview was analyzed using SPSS software and coding method. In the quantitative part, a questionnaire was used to collect information, and its validity and reliability were confirmed using content validity and inconsistency rate, and to determine the most effective components, from Interpretive structural analysis and MICMAC analysis have been used.
  The results of the research include the identification and prioritization of the most important factors affecting the financial market dynamics in Iran's capital market, which finally identified 4 main components and 9 determining themes according to experts.

  Keywords: Financial Market Dynamics, Theme analysis, Fuzzy Delphi, Interpretive Structural Analysis