فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1402)

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهین خوئینی، شهناز مشایخ* صفحات 1-26
  نقش حسابرسان داخلی در طول زمان به طور مداوم در حال تغییر و تکامل است. آنان به صورت ذاتی درگیر تضاد نقش بوده و مدیریت نقش های متناقض درخواستی از سوی مشتریان یا ذینفعان واحد حسابرسی داخلی (تضاد نقش) می تواند به اثربخشی آن و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان کمک کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، درک شیوه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی به منظور دستیابی به نظریه ای در این حوزه است و به این منظور از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 17 مدیر حسابرسی داخلی طی سال 1401، جمع آوری شده و به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس مقوله های استخراج شده در قالب الگوی یکپارچه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی ارایه گردید. براساس این الگو به منظور مدیریت تضاد نقش توسط حسابرسان داخلی، تقویت مهارت و آگاهی ذی نفعان (به عنوان فرستنده نقش) و حسابرسان داخلی (به عنوان دریافت کننده نقش) ضروری است. با بهبود این عوامل، راهبردهای مدیریت موثر تضاد نقش و بهبود عوامل زمینه ای میسر شده و اثربخشی و توسعه حرفه حسابرسی داخلی امکان پذیر خواهد بود.
  کلیدواژگان: حسابرسان داخلی، ذی نفعان، مدیریت تضاد نقش، نظریه داده بنیاد
 • محمدجواد زارع بهنمیری، محمدحسن ملکی، فاطمه حسنخانی*، منیژه رامشه صفحات 27-56

  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذار روی آینده حسابرسی در ایران با تمرکز بر فناوری بلاک چین است. این پژوهش از نظر جهت گیری دارای ماهیت کاربردی بوده و روش شناسی آن کمی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، کارشناسان ارشد سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و بازار سرمایه کشور در زمینه حسابرسی و فناوری های مالی دیجیتال بودند. نمونه گیری به شیوه قضاوتی با توجه به تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این مطالعه برابر 15 نفر بود. پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان به دست آمدند. در ادامه برای غربال و تحلیل پیشران ها از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی استفاده شد. از میان پیشران ها، 11 پیشران دارای عدد دیفازی بالاتر از 6/0 بودند و برای رتبه بندی نهایی انتخاب شدند. درجه اولویت پیشران های باقیمانده با روش کوکوسو ارزیابی شد. با توجه به شاخص های کوکوسو، پیشران های توسعه بلاک چین در صنایع و حوزه های دیگر و میزان پذیرش بلاک چین توسط سازمان و موسسات حسابرسی به ترتیب بیشترین درجه اولویت را داشتند. آموزش فناوری های دیجیتال مالی مثل بلاک چین به مدیران، حسابرسان و کاربران مالی، یکپارچگی سیاست های نهادهای رگولاتور در زمینه نظارت و استانداردگذاری و همسویی استانداردهای جهانی با الزامات فناوری بلاک چین از جمله مهم ترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش بودند.

  کلیدواژگان: حسابرسی، فناوری دیجیتال، بلاک چین، تحلیل پیشران
 • حسین نورانی* صفحات 57-98
  هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار به تجدید ارایه و تحریف اطلاعات مالی در شرکت های با مالکیت خانوادگی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 110 شرکت طی دوره زمانی 1387-1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با استفاده از یک رویکرد شرکت های همسان نتایج پژوهش نشان داد مالکیت خانوادگی باعث کاهش وقوع تحریف اطلاعات مالی می شود، مطابق با این تصور که خانواده های کنترل کننده نسبت به سهامداران غیرخانوادگی نگرانی بیشتری برای شهرت دارند. بااین وجود، نتایج نشان داد در مقایسه با تجدید ارایه در شرکت های غیرخانوادگی، تجدید ارایه های اعلام شده توسط شرکت های تحت کنترل خانوادگی، واکنش های منفی تری در بازار ایجاد می کند. واکنش های منفی تر بازار را می توان به از دست دادن بیشتر شهرت و شک و تردید بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعتبار افراد داخلی شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی پس از بیان مجدد نسبت داد.
  کلیدواژگان: تجدید ارائه حسابداری، تحریف اطلاعات مالی، مالکیت خانوادگی
 • ایمان زارع*، علی ترک زاده ماهانی، فاطمه مومنی صفحات 99-132
  بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه است. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تیوری های جامعه شناسی در دانش حسابداری و با استفاده از مبانی نظری اسلامی درصدد بررسی کیفیت افشا است. بنابراین هدف پژوهش تبیین مولفه های اثرگذار برکیفیت افشاء در حسابداری با محوریت تیوری ساخت یابی از منظر اسلام است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در راستای هدف پژوهش با بررسی متون علمی و قرآنی و مصاحبه با 12 نفر از خبرگان و اعضای هییت علمی گروه حسابداری دارای تجربه پژوهشی در حوزه های جامعه شناسی و علوم اسلامی صورت گرفته است. با استفاده از روش تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و اعضای نمونه پژوهش با استفاده از ترکیب روش های غیراحتمالی، هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. مطابق یافته های پژوهش، رویکرد افشاء، چارچوب افشاء، راهبردهای افشاء، سطوح افشاء، ابعاد افشاء به عنوان عوامل اصلی پژوهش شناسایی شدند که مولفه‏ ‏ها و مدل کیفیت افشاء در چارچوب تیوری ساخت یابی از منظر اسلام را تبیین می کنند. نظام حسابداری با اولویت افشاء نسبت به تعهدات و مسیولیت های اخلاقی و اجتماعی در چارچوب مفید بودن اطلاعات برای تصمیم گیری و همچنین سودمند و اخلاقی بودن سیستم حسابداری طبق مولفه های تبیین شده، مدلی نو و جامع برای کیفیت افشاء ارایه می‏ ‏دهد
  کلیدواژگان: کیفیت افشاء، رویکرد اسلامی، تئوری ساخت یابی
 • فاضل تامرادی، نازنین بشیری منش*، احمد کعب عمیر، زهره عارف منش صفحات 133-164
  این پژوهش با درک حیاتی بودن کنترل و مدیریت ریسک شرکت، به دنبال ارایه مدلی از عوامل نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک شرکت و پیامدهای مالی آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. در بخش کیفی با مشارکت 15 نفر از خبرگان و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی فازی اقدام به شناسایی مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و  پیامدهای مالی آن گردید. همچنین با مشارکت 19 نفر از خبرگان نسبت به تعیین محرک ترین بعد موثر علل مدیریت ریسک و مهمترین پیامد اثربخشی مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و مجموعه راف توسعه یافته اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 64 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 55 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی فازی به حدکفایت نظری رسیدند و مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعات و راهبرد رقابتی،حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و ساختار مدیریتی به عنوان مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و اثربخشی نسبت های سودآوری، ایفای مسیولیت اجتماعی و افزایش اعتماد ذینفعان به عنوان پیامدهای مدیریت ریسک تعیین شدند. بر مبنای مجموعه تحلیل راف توسعه یافته مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعاتی تاثیرگذارترین عامل مدیریت ریسک بوده و افزایش سطح اعتماد ذینفعان مهمترین پیامد مدیریت ریسک شرکتها می باشد. توجه به عوامل محیطی و نظارتی می تواند سبب بهبود مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقا اعتماد سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک شرکت، عوامل نظارتی، عوامل محیطی، پیامدهای مالی
 • حسن فرج زاده دهکردی*، میلاد مافی صفحات 165-188
  در این پژوهش، ارتباط گستره تجارب حسابرس در صنایع، به عنوان میزان تجربه حسابرس در حسابرسی صاحبکاران در صنایع مختلف، با اعمال تردید حرفه‎ای حسابرس، بررسی شده‎است. با استفاده از داده‎های 211 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دوره زمانی12 ساله 1389 الی 1400 (1,785 مشاهده شرکت-سال)، نتایج به دست آمده نشان می‎دهد، حسابرسان برخوردار از طیف وسیعی از تجارب در صنایع مختلف، با احتمال بیشتری صاحبکاران را وادار به اصلاح صورت‎های مالی خود بابت تحریفات و اشتباهات موجود می‎کنند. به ویژه، این ارتباط برای تعدیلات کاهشی و نیز، مقادیر بالاتر تعدیلات حسابرسی، قوی‎تر است. همچنین، احتمال تجدید ارایه صورت‎های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان با گستره وسیع‎تر تجارب، کمتر است. در نهایت، در صورت‎های مالی حسابرسی شده توسط این حسابرسان از اقلام تعهدی اختیاری کمتری، استفاده شده‎است. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان می دهد که تنوع تجارب حسابرس در صنایع مختلف می تواند منجر به توسعه اعمال تردید حرفه ای توسط حسابرسان شود.
  کلیدواژگان: گستره تجارب حسابرس در صنایع، تردید حرفه ای، تعدیلات حسابرسی، تجربه، استحکام شناختی
 • علی محمد خانکی، علی اکبر فرزین فر*، مهدی صفری گرایلی، میثم عرب زاده صفحات 189-210
  حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارایه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی 13 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 50 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛ 6 مولفه و 39 مضمون مفهومی در قالب یک مدل 6 ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.
  کلیدواژگان: حسابداری دادگاهی، فازی دو مرحله ای، نظارت های نهادی
 • محمدرضا حاجی رضا، رویا دارابی*، علی نجفی مقدم صفحات 211-236
  از نظر اقتصادی انحراف و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با پایداری و ثبات مالی در ارتباط است. با توجه به اینکه مدل جونز تورم موجود در دارایی های ثابت را اندازه گیری نمی کند، برای تعیین درست اقلام تعهدی، بخصوص در کشورهای با تورم بالا، از کارایی لازم برخوردار نیست. با تعدیل مدل جونز نتایج پژوهش دقیق تر مورد تحلیل قرارگرفت و به تبع آن پایداری مالی به صورت دقیق تر احصاء شد. هدف پژوهش این است، که دارایی ثابت را به روزرسانی و مدل جونز را تعدیل و رابطه آنتروپی اقلام تعهدی و پایداری مالی را تعیین نماید. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و ژنتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بیمه شامل 231 سال شرکت و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از آن است بین آنتروپی اقلام تعهدی مدل تعدیل شده جونز و پایداری مالی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین برآورد پایداری مالی و آنتروپی اقلام تعهدی رنی و شانون مدل تعدیل شده جونز، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ دقیق تر از رگرسیون چند متغیره و ژنتیک است. این به هنگام بودن در اقلام تعهدی باعث کاهش نابهنجاری در این اقلام شده و شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیراختیاری دارای نقش موثرتری در تعیین پایداری مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان است.
  کلیدواژگان: پایداری مالی، اقلام تعهدی، آنتروپی رنی، آنتروپی شانون
 • پریسا پازوکی*، فاطمه صراف، محبوبه جعفری، علی باغانی صفحات 237-260
  سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد که برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساسا همه ی ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند علاقه مندند.هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سلامت مالی و پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 138 شرکت (1104 شرکت -سال) طی سال های 1390 الی 1397  و نرم افزار متلب[1] جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی تجزیه وتحلیل مولفه های همسایه انجام شد نشان داده است که از بین معیارهای نظام راهبری نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی و تغییر مدیرعامل جهت تبیین سلامت مالی شرکت ها بالاترین تاثیر را دارد و همچنین جهت پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش الگوریتم قانون گرا درخت تصمیم استفاده شد که نتایج پیش بینی حاکی از قدرت بالای الگوریتم هوش مصنوعی قانون گرای درخت تصمیم (باقدرت بیش از 80 درصد) جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. [1]. Matlab
  کلیدواژگان: نظام راهبری، سلامت مالی، رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا
 • سعید فرخ، آزیتا جهانشاد* صفحات 261-290
  مطالعات نشان داده است که خودشیفتگی مدیران می تواند بر انتخاب سبک های رهبری و تصمیم گیری در مقولات حسابداری (از جمله مدیریت سود، مسیولیت پذیری اجتماعی و...) اثرگذار باشد؛ پژوهش حاضر در نظر دارد تا به ارزیابی روابط بین خود شیفتگی مدیران، انتخاب سبک های رهبری و تصمیم گیری در حسابداری بپردازد.جامعه ی آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشند. به دلیل این که دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری امکان پذیر نبود بنابراین از روش نمونه گیری استفاده گردید. از این رو پرسشنامه ها بین مدیران توزیع گردیده و جمعا 150 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری شد.تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته است.یافته های پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیران بر سبک رهبری تحول گرا در حسابداری در مقایسه با عمل گرا تاثیر بیشتری داشته است.همچنین مشاهده گردید که خودشیفتگی مدیران بر سبک تصمیم گیری اجتنابی در مقایسه باسایر انواع سبک های تصمیم گیری تاثیر بیشتری داشته است. علاوه بر این، خودشیفتگی مدیران بر سبک های رهبری و سبک های تصمیم گیری در تعیین استراتژی تجاری شرکت ها، مسیولیت پذیری اجتماعی، مدیریت سود و کیفیت گزارشگری مالی تاثیرگذار است
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، مدیریت سود، سبک تصمیم گیری، سبک رهبری، استراتژی تجاری
|
 • Mahin Khoeini, Shahnaz Mashayekh * Pages 1-26
  The role of internal auditors is constantly changing and evolving. There are inherent role conflicts in internal auditing and management of inconsistent demands from customers or stakeholders of the internal audit department can help its effectiveness and create added value for the organization. The purpose of this research is to understand the role of conflict management strategies that internal auditors use to achieve a theory in this field and for this purpose, the qualitative research method and Grounded theory approach have been used. Research data were collected through interviews with internal audit managers and were analyzed by open, axial, and selective coding. Then the extracted categories were presented in the form of an integrated model of internal auditors’ role conflict management. Based on this model, to manage role conflict by internal auditors, it is necessary to strengthen the skills and awareness of stakeholders (as role senders) and internal auditors (as role receivers). By improving these factors, effective role conflict management strategies, improvement of context, and the effectiveness and development of the internal audit profession will be possible
  Keywords: Internal auditors, Stakeholders, Role conflict management, Grounded Theory
 • Mohammad Javad Zare Bahnamiri, Mohammad Hasan Maleki, Fatemeh Hasankhani *, Manijeh Ramsheh Pages 27-56

  The current research seeks to identify and analyze key drivers affecting the future of auditing in Iran, focusing on blockchain technology. The current research has an applied nature in terms of orientation and its methodology is multi-method. The theoretical population of the research were the senior experts of the auditing organization, the Supreme Audit Court and the country's capital market in the field of auditing and digital financial technologies. The sampling method was done in a judgmental way according to the expertise of experts. The sample size in this study was equal to 15 people. The drivers of the research were obtained through literature review and interviews with experts. Then, for screening and prioritizing the research drivers, two questionnaires of expertise and prioritization were used, respectively. Among the drivers, 11 drivers had a defuzzy number higher than 0.6 and were selected for the final ranking. The degree of priority of the remaining drivers was evaluated by the Cocoso method. According to the indicators of Cocoso technique, the drivers of blockchain development in industries and other fields and the level of blockchain adoption by organization and audit institutions had the highest degree of priority. Teaching financial digital technologies such as blockchain to managers, auditors and financial users, integrating the policies of regulator bodies in the field of supervision and standardization and aligning global standards with blockchain technology requirements were among the most important practical proposals of the research.

  Keywords: Auditing, Digital technology, Blockchain, Drivers Analysis
 • Hossein Nourani * Pages 57-98
  The main purpose of this research is to investigate the market's reaction to the re-presentation and distortion of financial information in family-owned companies. To achieve the goal of the research, the statistical population includes all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the statistical sample includes 110 companies from 2007 to 2021. To test the research hypotheses, multivariate regression statistical analysis has been used. Using a matched firm’s approach, the research results showed that family ownership reduces the occurrence of financial information distortion, consistent with the notion that controlling families are more concerned about reputation than non-family block holders. Nevertheless, the results showed that compared to the renewals in non-family companies, the renewals announced by family-controlled companies create more negative reactions in the market. The more negative market reactions can be attributed to a greater loss of reputation and greater investor skepticism about the credibility of family firm insiders than nonfamily firms after the restatement
  Keywords: Accounting restatement, distortion of financial information, Family ownership, market reaction
 • Iman Zare *, Ali Torkzadehmahani, Fatemeh Momeni Pages 99-132
  Subject and purpose of the article: Improving the quality of disclosure is one of the effective factors for achieving an efficient capital market and optimal capital allocation. Considering the importance of sociological theories in accounting knowledge and using Islamic theoretical foundations, the current research tries to investigate this importance. The current research aims to explain the concept and components of disclosure quality in accounting from the perspective of Islam, focusing on the Structuration Theory.Research
  method
  This article is in the category of qualitative research, which was carried out in line with the purpose of the research by examining scientific and Quranic texts and interviewing 12 experts and members of the academic faculty of the accounting department with research experience in the fields of sociology and Islamic sciences. In this study, the obtained information was analyzed using the theme analysis method. The research tools in the qualitative part were in-depth and semi-structured interviews, and the research sample was selected using a combination of non-probability, purposeful judgmental, and snowball methods. Research
  findings
  According to research findings, disclosure approach, disclosure framework, disclosure strategies, disclosure levels, and disclosure dimensions were identified as the main themes of the research, which explain the components and quality model of disclosure from the perspective of Islam in the framework of Structuration Theory.Conclusion, originality and its addition to knowledge: the accounting system with the priority of disclosure over moral and social obligations and responsibilities in the framework of the usefulness of information for decision-making, as well as the usefulness and ethics of the accounting system according to the explained components, a new and comprehensive model for Provides quality exposure
  Keywords: disclosure quality, Islamic approach, Structuration Theory
 • Fazel Tamoradi, Nazanin Bashirimanesh *, Ahmad Kaabomeir, Zohreh Arefmanesh Pages 133-164
  Understanding the importance of controlling and managing enterprise risk, this research seeks to provide a model of regulatory and environmental determinants of enterprise risk management and its financial consequences. This research is developmental in terms of the goal and terms of the result is descriptive-applied research. Also, in terms of data type, it is considered combined research. In the qualitative part, with the participation of 15 experts and using Meta Synthesis and Delphi analysis, regulatory and environmental determinants of enterprise risk management and its financial consequences were identified. Also, with the participation of experts, the most effective dimension of the causes of risk management and the most important consequence of the effectiveness of risk management using gray hierarchical analysis and the developed RAF set was determined. The results of the research showed that among the 64 primary indicators in meta- Synthesis analysis, 55 indicators reached the theoretical limit during the two stages of fuzzy Delphi analysis and it was determined that the quality of the information environment and competitive strategy, corporate governance, internal control and management structure as regulatory and environmental determinants of enterprise risk management and the effectiveness of profitability ratios, fulfilling social responsibility and increasing the trust of stakeholders were determined as the consequences of risk management. Based on the developed RAF analysis, it was determined that the quality of the information environment is the most influential risk management factor, and the increase in the level of trust of the stakeholders is the most important consequence of enterprise risk management. Paying attention to environmental and regulatory factors can lead to the improvement of risk management and as a result, increase the confidence of investors and reduce the cost of capital.
  Keywords: Enterprise risk management, regulatory factors, Environmental Factors, financial consequences
 • Hassan Farajzadeh Dehkordi *, Milad Mafi Pages 165-188
  In this research, we investigate the relationship between the auditor industry range, the extent to which an auditor has experience in auditing clients from different industries, and the auditor's professional skepticism. Using the data from 211 firms listed on the Tehran Stock Exchange, during the period from 1389 to 1400 (1,785 firm-year observations), the results show that auditors with a wide range of industry experiences are more likely to require their clients to adjust misstatements in their financial statements due to distortions and mistakes. In particular, this relationship is stronger for downward audit adjustments as well as for higher magnitude of audit adjustments. Also, a higher auditor industry range is negatively associated with the likelihood that the financial statements will be restated in the next period. Finally, financial statements audited by these auditors, have less discretionary accruals. Overall, findings suggest that an auditor’s diverse experiences in different industries can facilitate the development of professional skepticism
  Keywords: Industry Range, Professional skepticism, Audit Adjustment, Experience, Cognitive Entrenchment
 • Ali Mohammad Khanaki, Ali Akbar Farzinfar *, Mehdi Safari Gerayli, Meysam Arabzadeh Pages 189-210
  Accounting is in the transition phase from classical approaches to a field of modern processes that can meet social expectations. Forensic accounting as a new point of professional functions seeks to link legal and regulatory aspects with technical functions in order to provide reporting to stakeholders. The purpose of this research is evaluating the exploratory dimensions of forensic accounting based on a two-stage fuzzy process. This research in terms of exploratory methodology; It is considered developmental and mixed method. In this research, interviews are used to collect data in the qualitative part, and in the quantitative part, through pairwise comparison questionnaires, the two-stage fuzzy process is used to determine the underlying dimensions of forensic accounting in the capital market. The target population in the qualitative section was 13 academic specialists who were considered experts, both scientifically and empirically. Sampling in the field of qualitative methodology was theoretical sampling and how to determine the snowball sample. Research results in the qualitative part of the existence of 3 categories; 6 components and 39 conceptual themes were presented in the form of a hexagonal model, which was obtained during three stages of coding in the theoretical analysis of the foundation data. The results in the quantitative section also showed that the component of institutional oversight is considered to be the most effective component in the development of court accounting
  Keywords: forensic accounting, Two-Stage Fuzzy Process, Institutional Oversight
 • Mohammadreza Hajireza, Roya Darabi *, Ali Najafimoghadam Pages 211-236
  From an economic point of view, deviation, and uncertainty of economic policies are related to stability and financial stability. Considering that the Jones model does not measure the inflation in fixed assets, it does not have the necessary efficiency to determine accruals correctly, especially in countries with high inflation. By adjusting the Jones model, the results of the research were analyzed more precisely, and accordingly, the financial stability was calculated more accurately. The purpose of the research is to update the fixed asset modify the Jones model and determine the relationship between the entropy of accrual items and financial stability. Hypotheses testing has been done using correlation between variables and two regression approaches and meta-heuristic algorithms of whale and genetics. The statistical population of the research of all insurance companies included 231 companies and the period was between 2015 and 2021. The results obtained from the test of research hypotheses indicate that between the entropy of the accrual items of the modified Jones model and financial stability, there is a significant relationship. Also, estimation of financial stability and entropy of accruals Rennie and Shannon modified the Jones model, using the whale meta-heuristic algorithm is more accurate than multivariate regression and genetics. This timeliness in accrual items reduces abnormality in these items and increases transparency in financial reporting. Also, discretionary accruals have a more effective role in determining financial stability for decision-makers and stakeholders than non-discretionary accruals.
  Keywords: Financial Stability, accrual items, Rennie Entropy, Shannon Entropy
 • Parisa Pazouki *, Fatmeh Saraf, Mahbobe Jafari, Ali Baghani Pages 237-260
  Financial health means the ability to profitability and continuity of activity of the economic unit, which is very important for all shareholders and stakeholders, and basically all stakeholders in economic units are interested in having appropriate tools that can assess and predict the profitability and continuity of activity. The purpose of this study is to identify the factors affecting financial health and predict the degree of financial health of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 138 companies (1104 companies-years) during the years 2011 to 2018 and Matlab software were used to test the research hypotheses. Variable selection test performed using artificial intelligence algorithm to analyze neighboring components showed that among the criteria of the management system, the ratio of non-executive managers, the ratio of institutional owners, the size of the audit committee and the independence of the audit committee and change of CEO to explain the financial health of companies. Also, in order to predict the degree of financial health of companies listed on the Tehran Stock Exchange, the decision-oriented algorithm of the decision tree was used. The financial health of companies listed on the Tehran Stock Exchange
  Keywords: Governance System, financial health, Legalistic Artificial Intelligence Approach
 • Saeed Farokh, Azita Jahanshad * Pages 261-290
  Studies have shown that managers' narcissism can affect the choice of leadership styles and decision-making styles in accounting (including earnings management, social responsibility, quality of financial reporting, etc.); Since no study has been done to evaluate the impact of managers' narcissism on leadership and decision-making styles in accounting, present study intends to examine this issue; Therefore, the present study evaluates the relationships between managers' narcissism, selection of leadership styles and decision making in accounting.The statistical population of this study includes managers of companies in Tehran Stock Exchange. Because access to all members of the statistical community was not possible, the available sampling method was used. Therefore, the questionnaires were distributed among individuals and a total of 150 completed questionnaires were collected. Data analysis was performed using structural equations and with the help of SMART PLS software.
   The findings of the research showed that managers' narcissism had a greater impact on the transformational leadership style in accounting than the practical one. In addition, managers narcissism affect on practical leadership style and transformational leadership style  and decision making styles (intuitive ,dependent ,rational,immediate,avoidant ) in determining companies business strategy, social responsibility , profit management and financial reporting qualityThe findings of the research showed that managers' narcissism had a greater impact on the transformational leadership style in accounting than the practical one. In addition, managers' narcissism affects practical leadership style transformational leadership style, and decision-making styles (intuitive, dependent, rational, immediate, avoidant) in determining company business strategy, social responsibility, profit management, and financial reporting quality.
  Keywords: narcissism, leadership styles, Decision Styles, Social responsibility, earnings management, financial reporting quality, Business strategy