فهرست مطالب

رستنیها - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 69، Autumn and Winter 2023)

نشریه رستنیها
سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 69، Autumn and Winter 2023)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا علیدوستی شهرکی، عاطفه امیراحمدی*، پریسا فرخ، آرزو رضایی، جواد قاسمیان صفحات 89-98
  حفاظت از ذخایر ژنتیکی جزو حیاتی حفاظت از سرمایه ملی است. از آنجایی که منابع طبیعی توسط عوامل مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی و تغییر کاربری اراضی تهدید می شود، بنابراین ایجاد بانک ژن برای حفاظت از گونه های در خطر انقراض ضروری به نظر می رسد. Astragalus fridae Rech.f. (باقلاییان) گونه بومی خاک های گچی استان سمنان است که به دلیل پراکنش محدود و تخریب زیستگاه در حال انقراض می باشد. برای اطمینان از بقای این گونه، باید تلاش هایی برای استخراج DNA با کیفیت و کمیت بالا انجام شود. به این منظور، پنج روش استخراج ژنوم شامل پروتکل A (CTAB اصلی)، پروتکل B (CTAB بدون بتامرکاپتواتانول)، پروتکل C (CTAB بدون استات آمونیوم)، پروتکل D (روش اصلاح شده موری و تامسون) و پروتکل E (کیت گیاهی GeneAll)، از نظر توانایی آن ها در استخراج DNA از برگ های تازه و هرباریومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کیفیت و کمیت DNA توسط ژل الکتروفورز و اسپکتروفتومتری بررسی شد و قابلیت استفاده DNA خالص شده توسط PCR ناحیه ITS DNA ریبوزومی هسته ای مورد آزمایش قرار گرفت. بالاترین کیفیت ژنوم استخراج شده به پروتکل D با برگ های تازه اختصاص یافت. بیشترین غلظت DNA از برگ های تازه (پروتکل A) به دست آمد. اگرچه مقدار معقولی از ژنوم با کیفیت قابل قبول توسط پروتکل های B و C با برگ های خشک استخراج شد ولی منطقه ITS در این نمونه ها تکثیر نشد، بنابراین پروتکل های B و C برای استخراج ژنوم A. fridae مناسب نبودند.
  کلیدواژگان: بومی، تغییرات آب و هوایی، تهدید، در معرض خطر انقراض، CTAB
 • محمدجواد پورمقدم، حمیده دارسرائی، سید اکبر خداپرست* صفحات 99-108
  طی نمونه برداری و شناسایی قارچ های Xylariales (Ascomycota) درایران، نمونه ای از جنگل های سیاهکل واقع در استان گیلان، در پاییز 1400 جمع آوری شد. براساس شواهد ریخت شناسی و مولکولی (توالی ناحیه ITS)، این قارچ به عنوان Cryptosphaeria multicontinentalis شناسایی شد که نخستین گزارش برای قارچ های ایران است. در مقاله حاضر، اطلاعات مرتبط با آرایه شناسی و مولکولی این گونه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین، در بررسی حاضر، فهرست جدیدی از گزارش های موجود در ایران از تیره Diatrypaceae ارایه شده است.
  کلیدواژگان: آرایه بندی، تنوع زیستی، میکوبیوتا، Sordariomycetes، Xylariales
 • لیلا رستگاری خواه، مهدی حیدریان*، سید محمد معصومی صفحات 109-120
  ویژگی های ریزریخت شناسی دانه گرده در هشت گونه از جنس Gagea (سوسنیان) به وسیله میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات انتخابی کمی ریزریخت شناسی دانه گرده متفاوت بودند (طول قطبی، طول استوایی، نسبت طول قطبی به استوایی، ضخامت muri، تعداد و اندازه lumina و روزنه ها در سطح اگزین). در مورد صفات کیفی دانه گرده، به شکل های بیضوی پهن تا کروی-بیضوی و اندازه متوسط و بزرگ مشاهده شد. تزیینات اگزین در سطح استوایی و کنار شیار در گونه های مورد بررسی متفاوت بود. دندروگرام به دست آمده، گونه های مورد بررسی را در دو گروه و سه تیپ تقسیم بندی نمود. تیپ های گرده ای از موقعیت تاکسونومیکی G. sect. Plecostigma،G. sect. Didymobulbos و G. sect. Platyspermum حمایت نمودند. از آرایه های مورد بررسی در Gagea sect. Stipitatae تیپ گرده ای تشکیل نشد. همچنین، گروه های گرده ای تا حدودی ارتباط تاکسونومیکی G. sect. Didymobulbos همراه با G. sect. Stipitatae نشان دادند.
  کلیدواژگان: Gagea sct. Didymobulbos، تزیینات اگزین، گروه گرده، تیپ گرده، تزیینات کنار شیار
 • مهدی محرابی*، بیتا عسگری، رسول زارع صفحات 121-138
  طی بررسی قارچ های اندوفیت گیاهان علفی قبیله Triticeae (زیرقبیله Triticinae) در استان های غرب و شمال غرب ایران، دو گونه جدید Sarocladium terricola و Selenophoma linicola و یک جنس جدید Septoriella (S. allojunci)، براساس ویژگی های ریخت شناختی و توالی یابی ناحیه ITS از DNA ریبوزومی، برای قارچ های ایران شناسایی شدند. گونه های Selenophoma linicola و Septoriella allojunci، از اعضای رده Dothideomycetes، از ساقه Aegilops cylindrica و برگ A. cylindrica به ترتیب در استان های آذربایجان غربی و لرستان جداسازی شدند. همچنین، گونه Sarocladium terricola متعلق به رده Sordariomycetes، از برگ Triticum aestivum در استان کرمانشاه جداسازی شد. در این مقاله، تصاویر و توصیف های تمامی گونه های شناسایی شده ارایه و با گونه های نزدیک مقایسه شده است. گونه های گیاهی A. cylindrica و T. aestivum نیز به عنوان میزبان های جدید برای این قارچ ها گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، تبارزایی، تنوع زیستی، گندمیان، هم زیستی
 • گلاله مصطفوی*، سهیلا حسامی صفحات 139-150
  Salvia multicaulis (نعناییان) گیاهی دارویی با پراکنش وسیع در شمال، شمال غرب و مرکز ایران است. در این مطالعه، بخش های هوایی 29 نمونه مربوط به پنج جمعیت جغرافیایی جمع آوری و در مرحله گل دهی کامل خشک شدند. مارکرهای مولکولی AFLP برای آنالیز تنوع ژنتیکی به کار برده شد. اسانس به وسیله تقطیر آبی استخراج و ترکیبات شیمیایی آن توسط آنالیز GC/MS  شناسایی شدند. نتایج AFLP منجر به شناسایی دو ژنوتیپ متفاوت گردید. نتایج شباهت مولکولی بالایی بین جمعیت های آذربایجان و کردستان را نشان داد. با این حال، جمعیت تهران تشابه بیشتری به جمعیت های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نشان داد. نتایج تست AMOVA تنوع بین جمعیتی بالایی را نشان داد. آنالیز STRUCTURE، درجاتی از قطعه قطعه شدن ژنتیکی جمعیت را آشکار ساخت که به طور کلی، به دلیل تفاوت ژنتیکی رخ داده بین جمعیت آذربایجان و سایر جمعیت های مورد مطالعه بود. در مجموع، 40 ترکیب شناسایی شد که در میان آن، آلفا-پینن (9/2-19/%11) و 1 و 8-سینیول (4/2-20/%10) به عنوان دو ترکیب اصلی تشخیص داده شدند. تهران بیشترین شباهت را به اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نشان داد. نتایج مطالعات مولکولی با نتایج به دست آمده از ترکیبات شیمیایی مطابقت داشت. بنابراین، فاکتورهای بوم شناختی و فاصله جغرافیایی و نیز ژنتیک نقش مهمی را در تکامل و انتشار گونه در نقاط مختلف کشور ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: آنالیز GC، MS، پلی مورفیسم شیمیایی، تشابه مولکولی، مارکرهای مولکولی، نعناییان
 • صدیقه اسکندری، آزاده اخوان روفیگر، شاهرخ کاظم پور اصالو* صفحات 151-166
  مطالعه حاضر بر شناسایی تفاوت های بین بخش های به هم نزدیک Microphysa و Campylanthus در جنس Astragalus (باقلاییان) با استفاده از ویژگی های ریزریخت شناسی متمرکز است. به این منظور، ریخت شناسی سلول های اپیدرمی و روزنه های برگ و دانه های گرده در هفت گونه بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی (نوری و الکترونی) نشان داد که نوع روزنه در بیشتر گونه ها به طور مشخص آنموسیتیک بود، در حالی که روزنه آنیزوسیتیک تنها در دو گونه A. callistachys و A. microphysa یافت شد. سلول های اپیدرمی در بیشتر گونه ها به شکل چندضلعی منظم با دیواره صاف مشاهده شدند، اما در گونه A. cephalanthus سلول های اپیدرمی به هر دو شکل چندضلعی و نامنظم و همچنین دیواره عمودی به شکل سینوسی دیده شد. براساس یافته های این مطالعه، پراکنش تمام دانه های گرده به طور منفرد، دارای اندازه کوچک و سه شیار منفذدار، جورقطب و متقارن با منافذ گرد یا کشیده بودند. طبق نتایج به دست آمده، داده های ریزریخت شناسی به تنهایی برای جداسازی این دو بخش و تعیین حدود گونه ها، معیار کافی تشخیص داده نشدند.
  کلیدواژگان: باقلاییان، دانه گرده، سلول های اپیدرمی، Campylanthus، Microphysa
 • نیره اولنج، علی سنبلی* صفحات 167-176
  در فلورا ایرانیکا، جنس Tanacetum (کاسنیان) شامل 18 بخش و 54 گونه است. طبق یافته های جدید، تعداد گونه های این جنس در ایران به 37 عدد افزایش یافته است. هیچ اطلاعات دقیقی در مورد تجزیه و تحلیل کاریوتیپ گونه های مورد مطالعه در نوشتجات وجود ندارد. بنابراین، در مقاله حاضر، کاریومورفولوژی دقیق شش جمعیت متعلق به پنج گونه از بخش Xanthoglossa مورد مطالعه قرار گرفت. عدد پایه کروموزومی این جنس x=9 گزارش شده است. عدد کروموزومی میتوزی آرایه های T. argyrophullum ،T. oligocephalum (خوی)، T. uniflorum (تاکنون هیچ اطلاعات کاریولوژیکی در مورد این گونه یافت نشده است) و T. pinnatum دیپلویید (2n=2x=18) بود. با توجه به کلاس های تقارن Stebbins، کلاس 2A، کلاس غالب در بین آرایه های مورد مطالعه بود به جز T. polycephalum subsp. heterophyllum که تتراپلویید و دارای کلاس 2B بود. در بررسی حاضر، تجزیه و تحلیل کاریوتایپ هر آرایه مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تتراپلویید، دیپلویید، فلورا ایرانیکا، کاریولوژی، کاسنیان
 • مونس بخشی*، منصوره میرابوالفتحی، رسول زارع صفحات 177-181
  Sphaerulina یکی از جنس های قارچی متعلق به تیره Mycosphaerellaceae و راسته Mycosphaerellales می باشد که 205 گونه از آن تاکنون در جهان تایید شده و در پایگاه مایکوبانک به ثبت رسیده است. طی مطالعه گونه های قارچی درختان در جنگل های هیرکانی، علایم لکه برگی به صورت گسترده روی درختان بلوط در استان های مازندران و گلستان در اردیبهشت 1399 مشاهده شد. جدایه های قارچی به دست آمده از این علایم، پس از خالص سازی، با استفاده از تلفیق داده های ریخت شناختی و داده های مولکولی براساس ترکیب توالی نواحی ژنومی LSU، ITS، actA و tef1 مطالعه و تحت عنوان گونه ای از جنس Sphaerulina، به نام S. quercicola شناسایی شدند. گونه حاضر روی محیط کشت SNA، کنیدیوماتای پیکنیدیومی یا آسروولی به رنگ قهوه ای، گرد تا کشیده، با توده کنیدیومی سفید شیری تا صورتی کم رنگ تولید نمود. یاخته های کنیدیوم زا مستقر در کنیدیوم برهای کوتاه ساده یا منشعب با 4-3(-1) بند عرضی، بی رنگ، استوانه ای یا تنگی شکل، هولوبلاستیک، با گسترش پی رست (percurrent) با حلقه های نامشخص تا نسبتا مشخص، گاهی با رشد سیمپودیال، به ابعاد  (30-)18-7 × 5/4-5/3 میکرومتر بودند. کنیدیوم ها استوانه ای، مستقیم تا خمیده، با نوک گرد، 3-0 بندی، بی رنگ، به ابعاد  45-32(-25) × (5-)4-3  میکرومتر بودند. براساس اطلاعات موجود، این نخستین گزارش از این گونه برای قارچ های ایران است.
  کلیدواژگان: آرایه بندی، راشیان، فیلوژنی، لکه برگی، Mycosphaerellaceae
 • صمد جمالی* صفحات 182-186
  جنس Myxotrichum از جمله قارچ های آسکومیست در راسته Helotiales و رده Leotiomycetes است که زیستگاه معمول گونه های آن، لایه های هوموس در جنگل ها و تعدادی نیز از خاک، چوب، مواد سلولزی و سایر مواد پوسیده گزارش شده اند. بیشتر گونه های این جنس در دمای پایین رشد کرده و به صورت پوده رست در تجزیه مواد گیاهی نقش موثری ایفا می کنند. تاکنون 20 گونه معتبر از این جنس در جهان گزارش و تایید شده ولی در ایران تا کنون مطالعه ای در مورد جنس مذکور صورت نگرفته و گزارشی از این جنس و گونه های آن وجود ندارد. طی بازدیدهای دوره ای از جنگل های بلوط در استان کرمانشاه، برگ های پوسیده درختان جمع آوری و با کشت آن ها یک آرایه قارچی با مشخصات زیر به دست آمد. پرگنه روی محیط کشت عصاره سیب زمینی-دکستروز-آگار رشد بسیار کمی داشت و پس از چهار هفته در دمای 25 درجه سلسیوس به 20 میلی متر رسید. پرگنه در ابتدا سفید رنگ و با گذشت زمان به قهوه ای متمایل به قرمز تغییر یافت. رنگ پشت پرگنه قرمز شرابی بود. رنگدانه های صورتی تا قرمز نیز در محیط کشت تولید شد. آسکوکارپ ها کروی و با زواید قهوه ای تیره و منشعب پوشیده شده بودند. انشعابات زواید راست و تعدادی نیز برگشته و وارونه و انتهای آن ها تا حدودی شفاف بودند. آسک ها شفاف، دارای هشت آسکوسپور، کروی تا نیمه کروی و به ابعاد 15/12-7/2 × 12/8-10/7 میکرومتر بودند. آسکوسپورها شفاف، بیضوی و به ابعاد 4/4-3/3 × 3-2 میکرومتر بودند. مرحله میتوسپوری قارچ در محیط کشت مشاهده نشد. توصیف این جنس با توصیف سایر محققان در مورد جنس Myxotrichum و گونه M. deflexum Berk منطبق بود. به علاوه، هویت گونه مذکور، با استفاده از توالی یابی ناحیه نسخه برداری شده داخلی دی.ان.ای. ریبوزومی و واکاوی فیلوژنتیکی انجام شد.
 • ابوالفضل نرمانی، کیوان کریمی*، مهدی ارزنلو صفحات 187-192
  در زمستان 1401، طی پایش های متداول نخلستان های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول (استان خوزستان)، پوشش سفید و متراکمی از کپک های قارچی روی تنه درختان به ویژه در انتهای برگ های بریده شده مشاهده گردید. جدایه های قارچی پس از جداسازی و خالص سازی تحت بررسی های ریخت شناسی و مولکولی قرار گرفتند. براساس ویژگی های ریخت شناسی همچون کنیدیوم های تک سلولی، شفاف، صاف و بیضوی تا تخم مرغی توسعه یافته سیموپودیالی با زخم پایه ای برجسته تولید شده به صورت هولوبلاستیک روی سلول های کنیدیوم زای دندانه دار، مشخص شد که تمامی جدایه های قارچی به جنس Sporothrix تعلق دارند. همچنین، براساس تلفیقی از داده های ریخت شناسی و اطلاعات ناحیه ژنومی ITS-rDNA، مشخص شد که جدایه های قارچی به گونه S. ranii تعلق دارند. لذا براساس اطلاعات موجود، این نخستین گزارش از این گونه برای قارچ های ایران و دومین گزارش آن در دنیا است.
  کلیدواژگان: اپی فیت، ریخت شناسی، کپک قارچی، ناحیه فاصله انداز داخلی-دی ان ای ریبوزومی، Phoenix dactylifera
|
 • Zahra Alidoosty Shahraky, Atefe Amirahmadi *, Parisa Farrokh, Arezou Rezaei, Javad Ghasemian Pages 89-98
  The protection of genetic resources is crucial for safeguarding national assets as natural resources face various threats such as climate change and changing land use. To conserve endangered species such as Astragalus fridae, an endemic species of gypsum soils of Semnan province (Iran) which is on the brink of extinction due to limited distribution and habitat destruction, establishing a gene bank is essential. To ensure the survival of this species, it is necessary to extract high-quality and high-quantity DNA. The present survey, has evaluated five genome extraction methods including Protocol A (main CTAB), Protocol B (CTAB without β-mercaptoethanol), Protocol C (CTAB without ammonium acetate), Protocol D (the modified Murray & Thompson method), and Protocol E (GeneAll Plant Kit), to determine their ability to extract DNA from fresh and herbarium leaves of A. fridae. The quality and quantity of DNA were assessed using gel electrophoresis, spectrophotometry, and usability of the purified DNA tested by PCR of the ITS region of nuclear ribosomal DNA. Protocol D yielded the highest quality of the extracted genome from fresh leaves, and Protocol A, extracted the highest DNA concentration from fresh leaves. Although Protocols B and C extracted a reasonable amount of genome of acceptable quality with dry leaves, the ITS region was not amplified in these samples, rendering them unsuitable for DNA extraction of A. fridae.
  Keywords: Climate change, CTAB, endangered species, Endemic, threats
 • Mohammad Javad Pourmoghaddam, Hamideh Darsaraei, Seyed Akbar Khodaparast * Pages 99-108
  During collecting and identifying of Xylariales fungi (Ascomycota) of Iran, a specimen was collected from Siahkal forest (Guilan Province, northern Iran) in autumn 2021. Based on morphological and molecular (ITS sequence) data, this fungus was identified as Cryptosphaeria multicontinentalis, which is the first report for the funga of Iran. Detailed taxonomic and phylogenetic information related to this species is described and illustrated. In addition, an updated list of species of Diatrypaceae is provided from Iran.
  Keywords: Biodiversity, mycobiota, Sordariomycetes, Taxonomy, Xylariales
 • Leila Rastegari Khah, Mehdi Heidarain *, Seyed-Mohammad Masoumi Pages 109-120
  Pollen grains of eight species of Gagea were examined using Light Microscope (LM) and Scanning Electron Microscope (SEM). Results showed that selected quantitative characters of pollen grains (polar axis, equatorial axis, P/E ratio, width of muri, lumina or pore number per 2 μm2 in the exine surface, and lumina or pore size) show significant variation providing potential diagnostic characters in discrimination of taxa in the genus. Among the pollen qualitative characters, pollen shapes varied from oblate to oblate-spheroid, and pollen size can be classified as medium (less than 50 μm) and large (more than 50 μm). Exine ornamentation in equatorial view and on sulcus margin region show also variation among the studied taxa. Cluster analysis of selected pollen morphological characters indicated two pollen groups and three types. The palynological types supported taxonomical situation of G. sect. Didymobulbos, G. sect. Plecostigma, and G. sect. Platyspermum. There is no pollen type for studied taxa of G. sect. Stipitatae. In addition, palynological issues suggest a close relationship between G. sect. Didymobulbos and G. sect. Stipitatae.
  Keywords: Gagea sct. Didymobulbos, exine ornamentation, pollen group, pollen type, sulcus margin
 • Mehdi Mehrabi *, Bita Asgari, Rasoul Zare Pages 121-138
  During an investigation on endophytic fungi of grasses of the tribe Triticeae (subtribe Triticinae) in the west and northwestern provinces of Iran, two species, viz. Sarocladium terricola and Selenophoma linicola, and one genus, Septoriella (S. allojunci), were newly identified for the funga of Iran using morphological traits and sequences of the internal transcribed spacer regions 1 and 2 including the intervening 5.8S nuclear ribosomal DNA (ITS). Selenophoma linicola and Septoriella allojunci, members of the class Dothideomycetes, were isolated from stem of Aegilops cylindrica and leaf of A. cylindrica in W. Azerbaijan and Lorestan provinces, respectively. Sarocladium terricola, belonging to the Sordariomycetes, was isolated from leaf of Triticum aestivum in Kermanshah province. All identified species are described and illustrated herewith, and compared with closely related species. Aegilops cylindrica and T. aestivum are reported as new hosts (matrix nova) for these fungi.
  Keywords: Biodiversity, phylogeny, Poaceae, symbiosis, Taxonomy
 • Golaleh Mostafavi *, Soheila Hesami Pages 139-150
  Salvia multicaulis is a widespread medicinal plant growing in north, northwest, and center of Iran. In this study, the aerial parts of 29 specimens belonging to five geographical populations were collected and dried at full flowering stage. AFLP molecular markers were applied for genetic diversity analysis. Essential oil was extracted by hydro-distillation and its chemical compositions were analyzed by GC/MS. AFLP results led to the recognition of two different genotypes. The results demonstrated high molecular affinity among Azerbaijan and Kurdistan populations. However, Tehran showed much more correlations with Isfahan and Kohgiluyeh-o-Boyerahmad populations. The AMOVA test results, demonstrated high within population genetic variability. STRUCTURE analysis revealed some degree of population genetic fragmentation that was principally due to genetic difference occurred between Azerbaijan and the rest of the studied populations. Overall, 40 constituents were determined among which, a-pinene (11.2–19.9%) and 1,8-cineole (10.2–20.4%) were distinguished as two major compounds. Tehran showed closer affinity to Isfahan and Kohgiluyeh-o-Boyerahmad. The results of molecular studies were in accordance with those obtained by the chemical compositions. Therefore, ecological factors and geographical distance as well as genetics play an important role in the species evolution and distribution in different parts of the country.
  Keywords: chemical polymorphism, GC, MS analysis, Lamiaceae, molecular affinity, molecular markers
 • Sedigheh Eskandari, Azadeh Akhavan Roofigar, Shahrokh Kazempour-Osaloo * Pages 151-166
  The present study is focused on identifying the differences between the closely related sections Microphysa and Campylanthus in the genus Astragalus using micromorphological characteristics. For this purpose, the morphological characteristics of leaf epidermal cells and stomata as well as pollen grains have been studied. The results obtained from light- and scanning electron microscopy (LM and SEM) indicated that, stomatal type was typically anemocytic in most species, while the anisocytic type was only found in two species, viz. A. callistachys and A. microphysa. The epidermal cells in most species were observed to have a polygonal shape with straight anticlinal walls. However, in A. cephalanthus, both polygonal and irregular cell shapes as well as sinuate anticlinal walls were observed. All pollen grains shed as monad and exhibited small size, single shape, tricolporate aperture type, isopolarity and symmetry, with rounded or elongated pores. It was concluded that, the micromorphological data alone were not enough to separate these two sections and determine the limits of the species.
  Keywords: Campylanthus, Epidermal cells, Fabaceae, Microphysa, pollen grain
 • Nayyereh Olanj, Ali Sonboli * Pages 167-176
  In Flora Iranica area, Tanacetum comprised 18 sections and 54 species. Considering new findings, Tanacetum species in Iran has been increased to 37. No detailed information on the karyotype analysis of the studied species was found in the literature. Therefore, in the present study, the detailed karyomorphology of six populations belonging to five taxa of Tanacetum sect. Xanthoglossa were studied. The basic chromosome number of the Tanacetum has been reported to be x=9. Mitotic chromosome number of studied taxa were found to be diploid (2n=2x=18) for T. argyrophyllum, T. oligocephalum (Khoy), T. uniflorum (no previous karyological records are known for this species) and T. pinnatum. According to the symmetry classes of Stebbins, class 2A was found predominant karyotype class among the studied Tanacetum except for tetraploid (2n=4x=36) T. polycephalum subsp. heterophyllum which was placed in 2B. Karyotype analysis of each taxon has been presented and discussed.
  Keywords: Asteraceae, diploid, Flora Iranica, kryology, Tetraploid
 • Mounes Bakhshi *, Mansoureh Mirabolfathy, Rasoul Zare Pages 177-181
  Sphaerulina is a genus of fungi which belongs to the family Mycosphaerellaceae in the order Mycosphaerellales. In a survey of leaf-inhabiting fungi associated with trees in Hyrcanian forests, several isolates of the genus Sphaerulina were recovered from leaf spot symptoms of oak trees. Integration of multi-locus phylogenetic analyses (LSU, ITS, actA and tef1) and morphological identification were applied to identify the isolates. The results revealed that, the isolates belong to a species of the genus Sphaerulina, namely, S. quercicola. To the best of author’s knowledge, this is the first report of this species for the funga of Iran.
  Keywords: Fagaceae, Leaf spot, Mycosphaerellaceae, phylogeny, Taxonomy
 • Samad Jamali * Pages 182-186
  An isolate of an ascomycetous fungus collected during a field trip in the Zagros Forest, Kermanshah province (West of Iran) was identified as Myxotrichum. Based on the morphological and molecular characters the isolate was identified as M. deflexum. Genomic DNA was extracted and a nuclear rDNA region, containing the internal transcribed spacers 1, 2 and 5.8S gene of rDNA (ITS) were amplified and PCR product was sequenced. Amplicon was purified, sequenced and submitted to the GenBank (Acc. No. OR047187). The BLAST search results showed highest similarity of this isolate to other isolates of M. deflexum from GenBank. By reviewing the literature on ascomycetous fungi, Myxotrichum is found as a new genus for the funga of Iran.
  Keywords: Ascomycota, Helotiales, Leotiomycete, Myxotrichum deflexum
 • Abolfazl Narmani, Kaivan Karimi *, Mahdi Arzanlou Pages 187-192
  In the winter of 2023 and during routine examinations of date palm trees in Safiabad, Dezful (Khuzestan Province, Iran), an intense white mass of fungal molds was observed on the leaf scars of the said trees. Purified isolates were subjected to morphological and molecular examinations. Typical morphological characteristics viz. single-celled, hyaline, smooth and obovate to ellipsoidal conidia arising by sympodial growth with basal scar prominent produced holoblastically on denticulate conidiogenous cells revealed that, all fungal isolates belong to the genus Sporothrix. Furthermore, based on a combination of morphological and sequence data of internal transcribed spacer (ITS) of rDNA, the recovered fungal isolates were determined as S. ranii. Therefore, based on the present information, it is the first report of this species for the funga of Iran and its second report in the world.
  Keywords: Fungal mold, epiphyte, ITS-rDNA, Morphology, Phoenix dactylifera