فهرست مطالب

مسکن و محیط روستا - پیاپی 183 (پاییز 1402)

فصلنامه مسکن و محیط روستا
پیاپی 183 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهار بیشمی، غلامرضا خوشفر، زهرا پازوکی نژاد* صفحات 3-16

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی علت ها، بسترها، آسیب های ناشی از بحران کرونا بر کسب وکار بوم گردی در استان مازندران و راهکارهای افزایش تاب آوری در برابر آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش مصاحبه غیر ساختمند برای گردآوری داده ها استفاده شده است. حجم نمونه 13 نفر از صاحبان اقامتگاه های بوم گردی در استان مازندران است که بر مبنای نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شده اند. بر این مبنا، سعی شده است بوم گردهایی انتخاب شوند که دارای سابقه کاری بیشتر از دو سال در بوم گردی هستند و به لحاظ تحصیلات، سن و جنس متفاوت باشند. همچنین از نمونه گیری نظری استفاده شده است و مقولاتی که در کدگذاری مصاحبه اول به دست آمده اند، مبنا قرار گرفته و برای پر کردن خلاهای اطلاعاتی، مصاحبه های بعدی انجام شدند. مبنای اتمام مصاحبه ها، اشباع نظری بوده است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی اقامتگاه های بوم گردی از طریق مشاوران گردشگری با صاحبان اقامتگاه های بوم گردی ارتباط برقرار شد و مصاحبه نامه از طریق فضای مجازی (واتساپ) برای مشارکت کنندگان ارسال شد و از آن ها خواسته شد پاسخ های مبسوط و تشریحی به سوالات را در قالب فایل های صوتی ارسال نمایند. به منظور افزایش اعتبار کار به محض دریافت فایل های صوتی در همان روز فایل ها از حالت شنیداری با تایپ کردن به متن مکتوب تبدیل شدند. مصاحبه ها در فاصله زمانی اردیبهشت و خرداد 1400 دریافت شدند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است. در ارتباط با علت ها و بسترهای تشدیدکننده آثار کرونا بر بوم گردی، پیامدها و راهکارها به صورت کلی 81 مفهوم اولیه حاصل شد که در 2 مقوله اصلی شرایط علی، 4 مقوله اصلی بسترهای زمینه ساز، 5 مقوله اصلی (آسیب های اقتصادی)، 2 مقوله اصلی (آسیب های اجتماعی)، 3 مقوله اصلی (آسیب های روانی) جای گرفتند. همچنین، راهکارها نیز به چهار مقوله اصلی راهکارهای اقتصادی و شغلی، راهکارهای اجتماعی، راهکارهای فردی و راهکارهای فرهنگی تقسیم بندی شدند. از دیدگاه صاحبان اقامتگاه های بوم گردی، مهم ترین علت تشدید آثار کرونا بر بوم گردی، مدیریت اجرایی ناکارآمد و فقدان مهارت های شغلی به عنوان مهم ترین بسترهای زمینه ساز تشدید آثار کرونا شناسایی شدند. کاهش درآمد مهم ترین آسیب اقتصادی و کاهش شاخص های تضمین و قابلیت اطمینان خدمات گردشگری و شهرت و تصویر اقامتگاه مهم ترین آسیب
  شغلی بود.

  کلیدواژگان: شرایط علی، بسترهای زمینه ساز، آسیب ها، راهکارها، اقامتگاه های بوم گردی، مازندران
 • میلاد کریمی، شاهین حیدری*، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحات 17-32

  در این پژوهش، تاثیر تهویه طبیعی بر اقلیم داخلی با توجه به عملکرد حرارتی-رطوبتی جداره ساختمان هنگام رخ دادن شرایط حرارتی بحرانی در نواحی کوهستانی استان گلستان بررسی شده است. چنین پژوهشی در مناطق کوهستانی استان گلستان به ویژه در ساختمان های نوساز انجام نگرفته و این پژوهش، نشان دهنده ناکارآمدی ساختمان های جدید در ایجاد شرایط حرارتی مناسب برای ساکنین است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، شبیه سازی و مطالعات تجربی است. این تحقیق با ارزیابی شرایط آسایش حرارتی ساکنان با استفاده از یک پرسش نامه برای تعیین منطقه آسایش و منابع عدم آسایش آن ها در ماه های گرم سال آغاز گردید. ساکنین هنگام پاسخ به پرسش نامه از رطوبت بالای فضا که بین 8/58 درصد تا 65 درصد متغیر بود، گلایه داشتند که یکی از دلایل نگرانی و عدم آسایش آن ها است. سپس با ثبت داده های محیطی در محل پژوهش و جمع آوری داده های مختلف، اقدام به شبیه سازی عملکرد حرارتی- رطوبتی جداره های ساختمان از طریق نرم افزار WUFI PLUS به منظور ارزیابی تاثیر آن ها بر شرایط آب وهوای داخلی در هنگام استفاده از تهویه طبیعی، شد. فرضیه این پژوهش، عدم توانایی تهویه طبیعی بر بهبود اقلیم داخل ساختمان در طول شرایط بحرانی است. بر اساس یافته ها، جداره های ساختمان موجود، تاثیر چندانی در کاهش رطوبت نسبی فضا نداشته و حتی در صورت استفاده از تهویه طبیعی، رطوبت نسبی متناسب با شرایط موجود در فضای خارجی نوسان می یابد و شرایط آسایش همچنان مهیا نمی شود. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که استفاده از تهویه طبیعی در شرایط حرارتی بحرانی، موجب افزایش دمای هوای داخلی می شود. درنهایت، یافته های این مطالعه نشان می دهد که روش های ساخت وساز موجود و عدم بهره گیری از ویژگی های معماری بومی، موجب عدم دستیابی به آسایش حرارتی در فضای داخلی ساختمان حین رخ دادن شرایط حاد حرارتی حتی در هنگام استفاده از تهویه طبیعی شده است.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، عملکرد حرارتی-رطوبتی، معماری بومی، جداره ساختمان، تهویه طبیعی
 • عاطفه رئیسی*، محسن کشاورز صفحات 33-46

  تهویه طبیعی یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد آسایش حرارتی است. بادگیرها که از عناصر مهم و تاریخی معماری ایران تلقی می شوند، به عنوان یک سیستم سرمایشی ایستا شناخته شده اند. این سیستم های خنک کننده غیرفعال ساختمانی تهویه مطبوع را به وسیله انرژی تجدید پذیر باد فراهم می کنند و برای تامین آسایش افراد در مناطق گرم و خشک استفاده می شوند. امروزه با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی و اهمیت انرژی های تجدید ناپذیر، نقش تهویه طبیعی در ساختمان به لحاظ سازگاری ساختمان با محیط زیست دارای اهمیت است؛ همچنین با توجه به اهمیت بادگیر در ایجاد تهویه طبیعی، پژوهش حاضر به بررسی این عنصر عملکردی در معماری پرداخته است. بادگیرهای شهر کرمان نمونه ای از صرفه جویی انرژی توسط ساختمان در اقلیم گرم و خشک به شمار می آیند. ازاین رو با بررسی و شناخت دقیق، کمی و عددی از نحوه عملکرد و الگوی رفتار بادگیرها می توان به عنوان گامی موثر در دستیابی به راهکارهای طراحی همساز با اقلیم کمک نمود. پژوهش حاضر با فرض بر اینکه در فضاهایی که تهویه طبیعی در آن ها به وسیله بادگیر صورت می گیرد، می توان رابطه معناداری بین تناسبات و فرم فضا بر سرعت و عملکرد جریان باد یافت و به بررسی و مقایسه تطبیقی عملکرد بادگیرها در نمونه های انتخاب شده که ازنظر فرم و ابعاد و تناسبات متفاوت هستند پرداخته است تا بتوان از فرم بهینه در تهویه طبیعی، در معماری معاصر استفاده کرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است که در ابتدا به وسیله منابع کتابخانه ای و عکس برداری و سپس برداشت از بناهای موردمطالعه و درنهایت به کمک تحلیل1 CFD توسط نرم افزار دیزاین بیلدر انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان دهنده تفاوت در سرعت و عملکرد جریان باد در نمونه های موردمطالعه که ازنظر فرم و تناسبات متفاوت هستند، است و پس از انجام محاسبات فرم بهینه تر ازنظر عملکرد و رفتار باد مشخص شده است.

  کلیدواژگان: اقلیم گرم و خشک، تناسبات پلان، کرمان، تهویه طبیعی، بادگیر
 • سعید محمد صبوری* صفحات 47-62

  فرسایش خاک در ایران یکی از مخاطرات بزرگ تهدیدکننده سکونتگاه های روستایی است. فرسایش خندقی، نقش قابل توجهی در تخریب سرزمین به ویژه در مناطق نیمه خشک و خاک های لسی با چسبندگی پایین دارد. هدف از این تحقیق، بررسی آثار اجرای سازه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و میزان رضایت آن ها از اجرای سازه های آبخیزداری و همچنین عملکرد سازه های مکانیکی در کنترل فرسایش خندقی و کاهش آسیب پذیری از طریق بررسی های کتابخانه ای، زمین شناسی، ژیومورفولوژیکی و مشاهدات میدانی خندق ها و سازه های مکانیکی آبخیزداری اجرا شده است که به بررسی آثار فیزیکی و محیطی اجرای سازه ها پرداخته شده و درنهایت با تکمیل پرسش نامه، آثار اجرای سازه های آبخیزداری بر کیفیت زندگی روستاییان در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی مطالعه شده است. روستای موردمطالعه در منطقه کوهستانی شرق استان گلستان و در زیرحوزه شوردره حوزه آبریز قرناوه رودخانه گرگانرود در مختصات جغرافیایی 67/55 طول شرقی و 71/37 عرض شمالی واقع شده است. باتوجه به بررسی های صورت گرفته، آثار اجرای طرح های آبخیزداری در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی کیفیت زندگی ساکنین روستا تاثیر قابل توجهی گذاشته و علاوه بر ایجاد رضایت کامل از اجرای سازه های آبخیزداری، باعث افزایش تولیدات دامی، کشاورزی و احداث باغ گردیده و مهاجرت معکوس به روستا را شکل داده است. باتوجه به نحوه انجام اجرای سازه های آبخیزداری در این روستا که با برگزاری کلاس های توجیهی - آموزشی به ساکنین و بهره بردان بوده و باعث افزایش کارایی سازه ها، بهبود کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایت ساکنین شده است، پیشنهاد می شود در سکونتگاه های روستایی درگیر مخاطره فرسایش خندقی، مطالعه، اجرا و بهره برداری طرح های آبخیزداری از طریق مشارکت اهالی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، چکدم، خندق، روستای قرناق، فرسایش، گلستان
 • علی هاشمی، علی عسگری*، سپیده سهرابی صفحات 63-74

  در میان الگوهای شناخته شده در معماری سنتی ایران، حمام ها به جهت جلوگیری از اتلاف حرارت موردنیاز کاربران در حین استحمام حایز توجه اند. در این راستا در برداشت های مختلف از حمام های سنتی، فرضیات متنوعی در خصوص راهکارهای موثر در کاهش اتلاف حرارت و ذخیره سازی انرژی مطرح شده، لیکن کارکرد این راهکارها با عنایت به تفاوت آب و هوایی شهرهای مختلف ایران، بررسی نشده است. بدین ترتیب هدف این پژوهش، مقایسه دقیق تر راهکارهای کالبدی شناخته شده در این خصوص یعنی «فشردگی در بافت و همسایگی»، «وارد شدن در زمین»، «جرم حرارتی ساختمان» و «احاطه فضای گرم خانه در بین فضاهای کنترل نشده» در دو حمام شهر کرمان است. این موضوع با روش کمی و با راهکار شبیه سازی انرژی انجام شده است و به جهت استخراج محاسبات از مدل سازی حرارتی حمام های مورد بحث، می تواند از اعتبار محاسباتی بیشتر در مقایسه با تخمین های قبلی برخوردار باشد. در روند پژوهش دو حمام «گنجعلی خان» و «وکیل کرمان» به عنوان نمونه انتخاب شده و با کمک نرم افزار دیزاین بیلدر و مبتنی بر شواهد حجمی و ساختاری حمام های موردبحث، میزان اتلاف حرارت در ماه های سرد سال محاسبه شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که جرم حرارتی در حمام های موردبحث و احاطه فضای گرم خانه در بین فضاهای کنترل نشده، به ترتیب موثرترین راهکارهای جلوگیری از اتلاف حرارت در این ابنیه بوده اند. این دو راهکار با توجه به نوع جداره ‎ها و میزان مرکزیت گرم خانه در بین سایر فضاها، در عین برخورداری از کارکرد متنوع، کارایی مشابهی داشته اند. جرم حرارتی جداره های حمام های گنجعلی خان و وکیل کرمان به ترتیب به طور میانگین 39 و 44 درصد در کاهش اتلاف حرارت تاثیرگذار بوده اند. این مقدار در خصوص استفاده از فضاهای کنترل نشده در پیرامون گرم خانه، به ترتیب به میزان 23 و 14 درصد است. کارایی این دو راهکار حدودا دو تا هشت برابر در مقایسه با «قرارگیری حمام در داخل زمین» و «استفاده از بافت فشرده همسایگی» نشان از اهمیت آن ها در طراحی داشته است.

  کلیدواژگان: حمام، معماری سنتی، اتلاف حرارتی، طراحی اقلیمی
 • سید امیرحسین گرکانی*، جعفر مهدیون، مجید حضرتی صفحات 75-90

  برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه‎های روستایی، به منظور توسعه پایدار سکونتگاه‎های روستایی از طریق انتظام فضایی منظومه های روستایی در قالب شبکه های محلی و ناحیه‎ای و با تاکید بر روابط و پیوندهای روستایی-شهری و ترغیب حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمی و همچنین، تقویت روابط و مناسبات کارآمد اجتماعی-اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه تدوین می‎شود. این برنامه با محوریت فعال سازی چرخه تولید در فضاهای روستایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی می تواند مسیر برون رفت از بحران توسعه روستایی را هموارتر نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی در منظومه بخش مرکزی و دوتپه شهرستان خدابنده است. گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل ساکنین بخش دوتپه و مرکزی به تعداد 93939 نفر است. باتوجه به تخصصی بودن موضوع، از جامعه آماری متخصصین با روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از مدل TODIM و روش حداقل مجذور مربعات در قالب مدل DPSIR با کمک نرم افزارExcel  و SmartPLS بهره گیری شد. یافته های تحقیق نشان داد که پیشران «نیروی محرکه» با امتیاز 637/0، بیش از دیگر مولفه ها بر اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی بخش مرکزی و بخش دوتپه در شهرستان خدابنده تاثیر داشته است. علاوه بر این، به منظور اجرای موثرتر طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی، سازه های P1. سامان دهی مشاغل مرتبط با کارکرد و ظرفیت روستاها و شهرستان (809/0)؛ D2. حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (782/0)؛ S1. توجه به ظرفیت های اقتصادی و تولیدی خوشه ای در پهنه بندی منظومه (778/0)؛ و P3. امکان پیگیری تخلفات و کم کاری از طریق نهادهای تصمیم گیر (استانداری و فرمانداری) (778/0) بیشترین تاثیرگذاری را دارند. در نهایت، به منظور دستیابی به اهداف طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی، ارایه تسهیلات اعتباری از طریق پیگیری و با نظارت دفتر تسهیلگری؛ برگزاری جشنواره های روستایی؛ تقویت ارتباط مستقیم تسهیلگران با کارآفرینان؛ تقویت تشکل های محلی؛ بازنگری در شرح خدمات دفاتر منظومه روستایی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: منظومه روستایی، یکپارچه، انتظام فضایی، شبکه های محلی، شهرستان خدابنده
 • سجاد مظفریان*، غزاله محمدپور، رها حسین پور، سعید شهریان ورنوسفادرانی صفحات 91-106

  معماری بومی روستاهای ایران نمادی از تکامل زیستی انسان در تعامل با طبیعت در جهت پاسخ گویی به نیازهایش است و همواره در زیباترین شکل خود جلوه گر بوده و توسط مردم و معماران بی نام خلق شده است. تمامی این زیبایی کارایی، امروزه با صنعتی شدن و گسترش زندگی شهری رو به نابودی است. ساختمان های بی ارتباط با طبیعت و شیوه زندگی مردم روستایی جای خانه های زیبا و آرامش بخشی که تداعی گر زندگی واقعی است را گرفته اند. زیاده خواهی انسان امروز و بی توجهی به الگوهای پیشینه ساخت، ساختمان های فرمیک و ناهمگون را به همراه دارد که علاوه بر عدم تسلسل انگاره های معماری گذشته، آهنگ درون بافتی را (که نتیجه سال ها تجربه انسان به شکل پایدار نسبت به اقلیم و فرهنگ ایجاد شده اند) نیز مخدوش می کند و روبه زوال می برند. بنابراین، در ابتدا مستند کردن الگوهای موجود و سپس طراحی الگوهای جدید و معاصرسازی الگوهای گذشته امری بسیار ضروری و حایز اهمیت است. در این پژوهش، معماری هورامان به مثابه یک متن، بر مبنای انتظام های کالبدی و اقلیمی موردبررسی قرار می گیرد. سپس با روش تحقیق کیفی و راهبرد استدلال منطقی، الگوهای معماری و ساخت در منطقه اورامانات کردستان، با استفاده از وب سایت تحلیل آب و هوایی «ورلد ودر آنلاین» آنالیز و همچنین با استفاده از نرم افزار «دپس مپ» گونه شناسی و مستند شده اند. این پژوهش در پی آن است تا ویژگی های مطرح معماری (ازنظر چیدمان و پلان به جهت طراحی مسکن تکاملی جدید روستایی) برای منطقه اورامانات که منطبق بر شیوه زیستی و نیازهای امروزی ازنظر الگوی ساخت بهینه است، را ارایه دهد. دستاورد این پژوهش ارایه دهنده الگوهای ساخت و چیدمان از بعد گونه شناسی تطبیقی است، که نشان می دهد تیپولوژی سه گانه جغرافیایی منطقه اورامانات (جلگه ای، کوهستانی، جلگه ای-کوهستانی) با پیروی از جهت گیری شرقی - غربی و شمالی - جنوبی (تابعی از شکل زمین و سرمای حاکم و منطبق با شرایط اقلیمی)،جنبه های مختلفی از نیازهای زیستی را در سازمان دهی فضاها پاسخ داده است.

  کلیدواژگان: مسکن بومی، اورامانات، ساختار کالبدی، مسکن تکاملی
 • علی عبدی نژاد، مجتبی یمانی*، جعفر حسن پور، ابوالقاسم گورابی، مصطفی کریمی احمد آباد صفحات 107-122

  زمین لغزش بعد از سیل و زلزله یکی از مهم ترین مخاطره های طبیعی در جهان است که سالانه باعث خسارات جانی و مالی قابل توجهی می شود. منطقه سوادکوه در دامنه های شمالی البرز متاثر از عوامل اقلیمی، ژیومورفولوژیکی، زمین شناسی، هیدرولوژیکی و انسانی - بیولوژیکی مستعد بروز زمین لغزش بوده است. هدف از این تحقیق، تحلیل خطر زمین لغزش برای شناسایی محدودیت های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی در منطقه سوادکوه مازندران است. به این منظور، ابتدا بر اساس سوابق، مشاهدات میدانی، تصاویر ماهواره ای و...، بالغ بر 319 زمین لغزش تدقیق و شناسایی شد. با بررسی و تحلیل عوامل طبیعی و انسانی موثر بر زمین لغزش شد بارش در وقوع بیش از 180 زمین لغزش نقش کلیدی و محوری درمنطقه داشته است. دراین پژوهش، برای پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه از مدل مارکوس (MARCOS) بعنوان یکی از روش های جدید تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد، که با استفاده از نرم افزار GIS با تلفیق لایه‏ های شیب، جهت‏ شیب، سنگ شناسی، کاربری‏ اراضی، فاصله از جاده، رودخانه و گسل، بارش و زلزله نقشه پهنه‏بندی خطر زمین لغزش منطقه در پنج کلاس خیلی‏کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی‏زیاد تهیه شد. خروجی مدل نشان می دهد که بیش از 63 درصد سطح منطقه و 146 روستا در پهنه های با خطر زمین لغزش متوسط تا خیلی‏زیاد قرارگرفته ‏اند که عمدتا در ارتفاع کمتر از 2000 متر، شیبهای 20 تا 30 درجه، بستر سنگ های غنی از کانی های رسی (سازند شمشک، سازند سری قاره ای، رسوبات آبرفتی کواترنرو...) و در فاصله 100 متری جاده ها و رودخانه ها گسترش دارند. اعتبارسنجی مدل مذکور به روش نسبت تراکمی نشان داد که میزان دقت مدل مارکوس 1/89 درصد است که بیانگر دقت خیلی‏خوب روش مذکور است که وقوع 283 زمین لغزش در پهنه های با خطر متوسط تا خیلی ‏زیاد و وقوع 38 زمین لغزش در بافت کالبدی روستاها و 137 زمین لغزش به فاصله 300 متری بافت روستاها در پهنه‏ه ای مذکور، نشان از همخوانی بسیار خوب نتایج این مطالعه با تجربیات حاصل از مشاهدات میدانی و مطالعات ژیوتکنیک و ژیوفیزیک انجام گرفته در منطقه است. از نتایج حاصل می توان در تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، طرح های پیشرفت و آبادانی منظومه های روستایی و طرح های هادی روستایی برای شناسایی سکونتگاه های روستایی در معرض زمین لغزش و همچنین شناسایی قابلیتها و محدودیت های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خطر زمین لغزش، مدل مارکوس، سکونتگاه های روستایی، طرح هادی روستایی
 • محمدحسین مهدوی قهساره*، اصغر محمدمرادی صفحات 123-137

  بافت های واجد ارزش تاریخی همواره چالش بزرگی در سیستم مدیریت شهری محسوب می شوند. به عنوان مثال، در بحث افزایش ایمنی، این بافت ها یا تحت مداخلات بزرگ مقیاس قرار گرفته و یا به عنوان محدوده ای دست نخورده، در طرح های بالادست به حال خود رها می شوند؛ چراکه ایمن سازی آن ها به شیوه های معمول همچون تعریض معابر به جهت تسهیل امدادرسانی و یا ساخت وسازهای جدید با بهره گیری از مصالح مقاوم به قیمت نابودی یکپارچگی، مرفولوژی و درنهایت اصالت بافت تاریخی تمام خواهد شد. پژوهش حاضر پس از بررسی ماهیت تاب آوری، ابعاد آن، تشریح تاب آوری کالبدی و عوامل موثر بر آن، به دنبال این است که میزان تاب آوری کالبدی این محدوده تاریخی را باز بررسی کند. چالش تطبیق اصول تاب آوری با این محدوده ها از جایی آغاز می شود که مبدا شکل گیری بافت های تاریخی به پیش از تدوین این اصول بازمی گردد. با مطالعه اسنادی و تحلیل کیفی، تاب آوری کالبدی محدوده تاریخی بازارچه حسن آباد اصفهان با در نظر گرفتن شاخص های ویژه این دست بافت ها، همچون مصالح و فنون ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مطالعات در جدول سوات تحلیل و پس ازآن در قالب نقشه تحلیل یکپارچه تاب آوری کالبدی پیاده سازی شد. مشخص شد این محدوده از حیث «سطح اشغال ابنیه»، «تراکم ساختمانی» و «فضای باز شهری» بیشترین آسیب پذیری را داشته و در ابعادی همچون «نوع و عمر ابنیه» به شرط رسیدگی و عدم فرسودگی کالبدی، وضعیتی قابل قبول دارد. افزون بر این، ماحصل دیگر پژوهش حاکی از آن است که اصول معاصر تاب آوری لرزه ای، به دلیل خدشه به اصالت و مرفولوژی بافت های واجد ارزش تاریخی، قابلیت اجرای مستقیم بر این محدوده ها را ندارند. اما می توان با در نظرگیری متغیرهایی همچون کیفیت مصالح و ایستایی سازه و همچنین به روزرسانی برخی اصول همچون تامین چند فضای باز کوچک تر به جای یک فضای باز اضطراری بزرگ، به ایمنی نسبی و درعین حال حفظ حداکثری اصالت این محدوده ها دست یافت و در پایان به منظور ارتقای تاب آوری کالبدی بافت تاریخی با حفظ حداکثری اصالت پیشنهاد هایی در سه حوزه مرمت شهری، مرمت معماری و مدیریت شهری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری کالبدی، بافت تاریخی، زلزله، بازارچه حسن آباد
|
 • Bahar Beishami, GholamReza Khoshfar, Zahra Pazokinejad* Pages 3-16

  The purpose of this study is to identify the harms caused by the corona crisis on ecotourism business in Mazandaran province and strategies to increase resilience against it. This research has been done with a qualitative approach and with interview tool. The statistical population includes all owners of ecotourism resorts in Mazandaran province. With 13 interviews theoretical saturation was performed. In relation to the consequences and solutions, in general 81 basic concepts were obtained. These concepts were included 2 main categories of causal conditions, 4 main categories of underlying conditions, 5 main categories (economic damages), 2 categories Main (social damages), 3 main categories (psychological damages) were included. Also, the strategies were divided into four main categories: economic and professional strategies, social strategies, individual strategies and cultural strategies. Reduction of income was the most important economic damage and reduction of indicators of guarantee and reliability of tourism services and the reputation and image of the residence were the most important occupational damages. The most important strategies were social and executive strategies.

  Keywords: Damages, Solutions, Ecotourism resorts, Mazandaran
 • Milad Karimi, Shahin Heidari*, Seyed Majid Mofidi Shemirani Pages 17-32

  In this study, we examined the effect of natural ventilation on internal climate conditions with regard to the hygrothermal performance of the building envelopes during critical thermal conditions in Golestan province’s mountainous areas. Such research has not been conducted in the mountainous areas of Golestan, particularly in recently constructed buildings and this research demonstrates the ineffectiveness of new buildings providing acceptable thermal conditions for its residents. The thermal comfort conditions of the residents were evaluated using a questionnaire to assess the comfort zone and the sources of their discomfort throughout the warm months of the year. According to the questionnaire findings, one of the reasons for the residents' concern and discomfort was the high humidity of the space, which ranged between 58.8% and 65%. Then, utilizing environmental data collected at the research location, we simulated the hygrothermal performance of the building envelopes using WUFI software to evaluate their effect on indoor climate conditions when natural ventilation was used. The hypothesis of this study is that natural ventilation is incapable of improving the climate conditions inside the building during critical situations. According to the findings, the present building's envelopes have little effect on reducing the relative humidity of the area, and even when natural ventilation is used, the relative humidity fluctuates based on the conditions in the exterior space, and comfort conditions are still not provided. It should be highlighted that the simulation findings reveal that using natural ventilation in critical thermal circumstances raises the temperature of the indoor air. Finally, the study's findings demonstrate that present construction methods and the lack of usage of vernacular architectural features, cause a lack of thermal comfort in the interior of the building during occurance of critical thermal conditions, even when natural ventilation is used.

  Keywords: Thermal Comfort, Hygrothermal Performance, Vernacular Architecture, Building Envelope, Natural Ventilation
 • Atefe Raisi*, Mohsen Keshavarz Pages 33-46

  Natural ventilation is one of the most important factors in creating thermal comfort, and Wind-catcher, which are considered important and historical elements of Iranian architecture and are known as a static cooling system, provide air conditioning by means of renewable wind energy. Nowadays, due to the increase in environmental pollution and the importance of non-renewable energy, the role of natural ventilation in the building is important in terms of the compatibility of the building with the environment. The wind-catcher of Kerman city are an example of energy saving by buildings in a hot and dry climate, therefore, a detailed, quantitative and numerical study and understanding of the functioning and behavior pattern of wind-catcher can be an effective step in achieving climate-compatible design solutions. to help Assuming that in the spaces where natural ventilation is done by means of wind-catcher, a significant relationship can be found between the proportions and the shape of the space on the speed and performance of the wind flow, the present study investigates and compares the performance of the wind-catcher in the selected samples which in terms of The form, dimensions and proportions are different, so that the optimal form can be used in natural ventilation in contemporary architecture. The research method in this research is descriptive-analytical, which was firstly done by means of library sources and taking pictures, then taking pictures of the studied buildings and finally by means of CFD analysis by Design Builder software. The results of the analyzes show the difference in the speed and performance of the wind flow in the studied samples that are different in terms of form and proportions, and after performing the calculations, the most optimal form in terms of performance and behavior of the wind has been determined.

  Keywords: Hot, dry climate, plan proportions, Kerman, natural ventilation, windy
 • Saeed mohammad Sabouri* Pages 47-62

  Soil erosion in Iran is one of the major threats to rural settlements. Trench erosion has a significant role in land degradation, especially in semi-arid areas and loose soils with low adhesion. The purpose of this study was to investigate the effects of watershed management structures on quality of life and prevent the migration of villagers and their satisfaction with the implementation of watershed management structures as well as the performance of mechanical structures in controlling moat erosion and reducing vulnerability through library surveys. Geology, geomorphology and field observations of ditches and mechanical watershed management structures have been performed to study the physical and environmental effects of the implementation of structures and finally by completing a questionnaire of the effects of watershed management structures on the quality of life of villagers in social aspects. Economic, physical and environmental have been studied. The study village is located in the mountainous region of East Golestan province and in Shourdareh sub-basin of Qarnaveh catchment area of ​​Gorganrood river in geographical coordinates of 55.67 east longitude and 37.71 north latitude. According to the studies, the effects of watershed management projects in social, economic, physical and environmental aspects have a significant impact on the quality of life of villagers and in addition to providing full satisfaction with the implementation of watershed management structures, increase livestock production, agriculture and garden construction. And has formed a reverse migration to the village. Considering the implementation of watershed management structures in this village, which has been held by holding orientation-educational classes for residents and exploiters and has increased the efficiency of structures, improved quality of life and increased residents' satisfaction, it is recommended in rural settlements Involved in the risk of moat erosion, study, implementation and operation of watershed management projects through the participation of residents.

  Keywords: Rural development, gully, erosion, Golestan, Qernaq village, Chakdam
 • Ali Hashemi, Ali Asgari*, Sepideh Sohrabi Pages 63-74

  Bathhouse (public Bath)  as one of the well-known models of traditional Iranian buildings is important in the architectural literature, which is due to the heat exchange feature and energy storage in the body of this type of building. From this point of view, the fact that the whole design and pattern of these public baths are similar to each other needs to be investigated. In fact, traditional baths are not only an example of historical value but also this building has a special and valuable function in terms of energy storage and prevention of heat exchange. This study focuses on their thermal behavior because the main parts of the traditional baths are two dry and wet spaces in the spatial-functional hierarchy of this building, namely the tepidarium (garmkhaneh) and the apodyterium (sarbineh). In this study, the thermal crust of hot and dry climates in Iran will be investigated due to the limitations of the research only in terms of surfaces and geometric area, which is one of the three main components in heat exchange through the crust. This study tries to identify the body of these spaces in terms of measures to reduce the area to volume ratio by examining the walling of the tepidarium (garmkhaneh) and the apodyterium (sarbineh) as spaces sensitive to heat exchange through the envelope in traditional baths. This research has a quantitative post-positivist paradigm and a combined strategy of modeling and mathematical reasoning that for the meaningfulness of the responses, the relationship between heat loss through the envelope, and the effectiveness of reducing the power of the heating system based on the quantity of the area is understood by simulating traditional bathroom spaces and adapting design solutions. What is induced based on the study of proportions and comparison of surfaces and volumes of selected samples, is that the general design of apodyterium and tepidarium spaces, by increasing the floor area of walls and walls connected to spaces with lower temperature difference and also reducing the area to volume ratio in Outdoor-related building-envelopes has led to a reduction in temperature losses through the envelope.

  Keywords: bathhouse, traditional architecture, heat exchange, thermal envelope, climatic design
 • Seyyed AmirHosein Garakani*, Jafar Mahdioun, Majid Hazrati Pages 75-90

  The prosperity plan and progress of rural systems, in order to develop sustainable rural settlements through the spatial regulation of rural systems in the form of local and regional networks and with an emphasis on rural-urban relations and links, encouraging local governance through popular participation and also strengthening efficient socio-economic relationships of residential units of the system are compiled. With the focus of activating the production cycle in rural areas and creating employment and entrepreneurship, this plan can make the way out of the rural development crisis smoother. The present article, with a descriptive-analytical method, seeks to analyze the factors influencing the implementation of the prosperity plan and progress of the rural system in the system of the central and Dotepe District of Khodabande County. Data collection was done with library and field studies. The statistical population includes 93,939 residents of Dutpe and Central districts. Due to the specialization of the subject, a statistical population of 30 experts was used with the snowball method. To analyze the data, TODIM model and least square method were used in the form of DPSIR model with the help of Excel and SmartPLS software. The findings of the research showed that the driving force with a score of 0.637 had more impact on the implementation of the prosperity plan and progress of the rural system in the central part and Dotepe district in Khodabande County. In addition, in order to more effectively implement the sustainable development plan of the rural system, structures P1. Organization of jobs related to the function and capacity of villages and cities (0.809); D2. Support of the Islamic Revolution Housing Foundation (0.782); S1. Paying attention to the economic and productive capacities of clusters in system zoning (0.778); and P3. The possibility of following up violations and underperformance through decision-making bodies (provincial and governorate) (0.778) are the most effective.

  Keywords: rural system, Integrated, spatial arrangement, local networks, Khodabande County
 • Sajad Mozafariyan*, Ghazaleh Mohammadpour, Raha Hoseinpour, Saeed Shahriyan Varnousfaderani Pages 91-106

  The native architecture of the villages of Iran is a symbol of the biological evolution of man in interaction with nature in order to meet his needs and has always been in its most beautiful form and was created by anonymous people and architects. All this beauty of efficiency is being destroyed today with the industrialization and expansion of urban life. Buildings unrelated to nature and the way of life of rural people have replaced beautiful and relaxing houses that are reminiscent of real life. Today's human extravagance, neglecting the patterns of the construction background, brings with it formic and heterogeneous buildings, which, in addition to the lack of continuity of the past architectural ideas, also deteriorates rhythm within the context (which were created as a result of years of human experience in a sustainable way with respect to climate and culture). Therefore, documenting the existing patterns first and then designing new patterns and contemporizing the past patterns is very necessary and important. In this research, Horaman architecture is examined as a text, based on physical and climatic regulations. Then, with the qualitative research method and logical reasoning strategy, the architectural and construction patterns in the Oramanat region of Kurdistan were analyzed using the climate analysis website "World Weather Online" and also typified and documented using the "Depthmap" software. The research seeks to provide prominent architectural features (in terms of layout and plan for the design of new rural housing development) for the Oramanat area, which is in accordance with the lifestyle and modern needs in terms of the optimal construction pattern. The achievement of this research presents the patterns of construction and arrangement from the perspective of comparative typology, which shows the triple geographical typology of the Oramat region (plain, mountainous, plain-mountainous) following the east-west and north-south orientation (depending on the shape of the earth and the prevailing cold and in accordance with the climatic conditions), has answered various aspects of living needs in the organization of spaces.

  Keywords: Native Housing, Uramanat, Physical Structural, Evolutionary Housing
 • Ali Abdinezhad, Mojtaba Yamanni*, Jafar Hassanpour, Abolghasem Goorabi, Mostafa Karimi Ahmadabad Pages 107-122

  Landslides after floods and earthquakes are one of the most important natural hazards in the world, which cause many human and financial losses every year. Swadkoh region in the northern slopes of Alborz has been prone to landslides due to climatic, geomorphological, geological, hydrological and human-biological factors. The purpose of this research is to analyze the risk of landslides to identify the physical development limits of rural settlements in Swadkoh area of Mazandaran. In this regard, first, based on field observations and using satellite images, more than 319 old and new landslides were verified and identified. Then the factors affecting landslides including slope, direction of slope, lithology, land use, distance from road, distance from river, distance from fault, rainfall and earthquake were analyzed and determined by matching the date of occurrence of landslides with the time of rainfall. that rainfall has played a key role in the occurrence of more than 180 landslides in the region. In this research, the MARCOS model was used to prepare a landslide risk zoning map, which is one of the new multi-criteria decision-making methods, which uses GIS software to map the landslide risk of the region in five classes: very low, low, medium, A lot, a lot was prepared. The output of the model shows that more than 63% of the region is located in areas with moderate to high landslide risk, which are mainly at an altitude of less than 2000 meters, lands with a slope of 20 to 30 degrees, in the bed of rocks rich in clay minerals (Shemshak Formation, Seri Continental Formation, Same width as Qom Formation and Quaternary alluvial sediments) are 100 meters away from roads and rivers. Also, more than 146 villages are located in areas with moderate to high landslide risk, and the occurrence of 38 landslides in the context of villages and 137 landslides at a distance of 300 meters from the legal boundary of the villages indicates the high accuracy of the mentioned model; Validation of the model using the density ratio method showed that the accuracy of the Marcus model is 89.1%, which indicates the very good accuracy of the mentioned method, that the occurrence of 283 landslides in areas with medium to high risk shows a relatively good agreement between the results of this study and the experiences obtained from field observations. and geotechnical and geophysical studies conducted in the region. The results can be used in the preparation of city master plans, sustainable development plans of rural systems and rural leader plans to identify  rural habitations exposed to landslides or to identify the limits of physical development of  rural habitations.

  Keywords: Landslide risk, Marcus model, Rural habitats, Hadi rural plan
 • Mohammadhosein Mahdavi Ghahsareh*, Asghar Mohammadmoradi Pages 123-137

  Historic urban fabrics are always considered a main challenge in the urban management system; for example, in the discussion of improving resilience, these areas are either subjected to large-scale interventions or are not planned in development plans because securing them with the usual solutions destroys their originality. This research seeks to determine the limit of resilience of this historical area. Through documentary study and qualitative analysis, the physical resilience of the historical area of Hasan Abad Bazaar of Isfahan was evaluated. It became clear that this historical area, in terms of "occupancy level of the building," "building density," and "urban open space," has the most vulnerability. In dimensions such as "type and age of the buildings," it is acceptable. It was found that the contemporary principles of resilience cannot be applied directly to historical contexts because they will damage originality and morphology. Nevertheless, relative safety can be achieved by considering changes such as the quality of materials and the stability of the building and updating principles such as designing several small urban open spaces instead of one big space while preserving maximum originality. Finally, to promote the physical resilience of the historical fabric along with preserving the maximum originality of suggestions in three areas, "urban restoration," "architectural restoration," and "urban management" were presented.

  Keywords: Physical Resilience, Historical Context, Earthquake, Hassan Abad Bazaar