فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده فاطمه قانع کوشالشاهی، حمیدرضا رضایی کلیدبری*، داود کیاکجوری، بهزاد فرخ سرشت صفحات 1-24

  یکی از پدیده های مهمی که امروزه سازمان ها را تهدید می کند، ضربه های روحی و روانی است که در سازمان ها ایجاد شده و منجر به ایجاد پیامدهای مخربی می شود. هدف این پژوهش، ارایه مدل ضربات روحی در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای - کاربردی و از نظر روش انجام کار، آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و جامعه آماری مرحله کمی، تمامی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدف مند قضاوتی به تعداد 10 نفر و در بخش کمی به روش نمونه گیری خوشه ای به تعداد 338 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و دو مرحله دلفی و در مرحله دوم پرسشنامه 55 سوالی است که روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش داده بنیاد  و نرم افزار MAXQDA و داده های بخش کمی به روش معادلات ساختاری در نرم افزار  SMART-PLS 3انجام شده است. نتایج نشان داد که در بخش کیفی 27 مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر از عوامل ایجاد کننده ضربات روحی در سازمان های دولتی و 20 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر از پیامدهای ضربات روحی و 8 شاخص مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر از ویژگی های سازمان های آسیب دیده شناسایی شده است. همچنین، در بخش کمی مدل پژوهش بر اساس نتیجه تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ضربه روحی سازمانی، سازمان های آسیب دیده، سازمان های دولتی
 • الهام گرجی، لورا چپری*، زهرا هژبرنیا صفحات 25-44
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردها و پیامدهای کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی انجام شد. روش پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی - بنیادی داشته و رویکرد کیفی با راهبرد داده بنیاد مورد استفاده قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که از نظرهای 10 نفر از متخصصان و خبرگان کشور استفاده شد. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. روش آماری تحقیق برای تحلیل داده ها، روش کدگذاری به کمک تحلیل فراوانی است و برای انجام تحلیل های ذکر شده با کمک نرم افزار مکس کیودا 2020 که مخصوص کدگذاری در روش کیفی می باشد، کدها مقوله بندی گردید و مدل مفهومی نیز ارایه شد. نتایج نشان داد که شرایط راهبردی برابر با 6 مولفه (اختصاص بودجه و اعتبارات ارزی، انتصاب مدیران شایسته، استمرار و تداوم حفظ صاحبان کرسی با فدارسیون های دیگر کشورها، نقش به جایگاه رسانه، کسب کرسی های بین المللی و افزایش توسعه تعامل و ارتباط با سازمان های بین المللی ورزش) و شرایط پیامدی برابر با 6 مولفه (توسعه دیپلماسی سیاسی با دیگر کشورها، نگهداشت صاحبان کرسی، توسعه مناسبات فرهنگی، ایجاد تفاهم نامه و مبادله، فراهم شدن حضور بانوان جهت کسب کرسی و شرکت و عضویت در مجامع بین المللی) می باشد. ورزش ایران از کرسی های بین المللی و تصدی مهم ترین های آنها بی نصیب هم نبوده اما بی تدبیری ها، اقدامات خودخواهانه و غرض ورزانه و حتی اشتباهات عجیب باعث از دست رفتن تدریجی آنها شده است.
  کلیدواژگان: کرسی های ورزشی، مجامع بین المللی، توسعه منطقه ای، راهبرد داده بنیاد
 • محسن رحمانی*، مهدی زکی پور صفحات 45-67
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، سطح بندی و تحلیل ابعاد و شاخص های اصلی موثر بر قابلیت های پویای فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) می باشد. ابعاد و شاخص های قابلیت های پویای فناوری اطلاعات براساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه های پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصین، شناسایی و سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری روابط بین ابعاد و شاخص های قابلیت های پویای فناوری اطلاعات تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت، با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به  اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است. نتایج نشان می دهد متغیر دیجیتالی سازی فرآیندهای تجاری جزو متغیرهای پیوندی است و از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردار است و با بیشترین تاثیر، محرک و برانگیزاننده قابلیت های پویای فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط به شمار می روند و هرگونه عملی بر این متغیر، سبب تغییر سایر متغیرها می شود. همچنین، متغیرهای سنجش، منابع و شایستگی ها و هماهنگی، جزو متغیرهای کلیدی برای توسعه قابلیت های پویای فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط به شمار می روند. این متغیرها تاثیر بسیاری بر تحقق و ارتقای قابلیت های پویای فناوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط دارند و از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند.
  کلیدواژگان: قابلیت های پویای فناوری اطلاعات، مدل سازی ساختاری-تفسیری، شرکت های کوچک و متوسط، تحلیل MICMAC
 • اعظم تاری یان، حسام زندحسامی*، عباس خمسه صفحات 69-91
  هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل بازدارنده در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت وساز است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع داده ها و روش تحلیل، کیفی است. جامعه آماری پژوهش کلیه منابع و پایگاه های داده علمی داخلی و خارجی مورد بررسی پژوهش، بوده است. بازه زمانی جستجوی منابع پژوهش، بین سال های 1392 تا 1402 برای پژوهش های داخلی و سال های 2013 تا 2023 برای پژوهش های خارجی است. از رویکرد فراترکیب و پارادایم تفسیری برای شناسایی مولفه ها و از ضریب کاپا برای تایید پایایی داده های استخراجی، استفاده شده است. در این راستا براساس کلید واژگان پژوهش، 749 منبع داخلی و خارجی مرتبط، مورد ارزیابی و غربال گری قرار گرفتند که در نهایت براساس معیارهای ورود و خروج، تعداد 31 منبع در سبد پژوهش برای بررسی باقی ماند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، در فرایند کدگذاری باز، 42 کد اولیه استخراج شد که در قالب 7 مفهوم و 2 مقوله دسته بندی و به صورت الگوی مفهومی ارایه شدند. براساس یافته های پژوهش، مفاهیم: فرهنگی و اجتماعی، دولت و نهاد های نظارتی، بازار، شبکه سازی و مشارکت در دسته موانع خارجی و مفاهیم: مالی، درون سازمانی و تکنولوژیکی در دسته موانع داخلی اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت وساز کشور شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، صنعت ساخت وساز، فراترکیب، مدیریت زنجیره تامین سبز
 • مصطفی قدرتی، مهربان هادی پیکانی*، رضا ابراهیم زاده صفحات 93-120

  هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش توسعه گردشگری است. حوزه این پژوهش، تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در سه دوره تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از جمله گفتمان اصلاحات و گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بوده است. حوزه این پژوهش شامل مجموعه متونی بوده است که داخل روزنامه ها، مجلات و سایت ریاست جمهوری و... منتشر شده است. نمونه آماری در این پژوهش جمعا 83 متن بود که مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. روش تحقیق حاضر تحلیل گفتمان بود. یافته ها نشان داد که مدیران دو دوره به رسیدن به شاخص های حکمرانی خوب، فکر کرده اند و در بسیاری از متون بیان داشته اند که باید به آن سمت و سو حرکت کرد. لیکن در هر دو دوره برخلاف مطالب بر زبان رانده شده واقعیت چیز دیگری است و وضعیت موجود از وضعیت موعود که همان حکمرانی خوب می باشد فاصله بسیاری دارد. با استفاده از روش تحلیل گفتمان و بررسی قواعد زبانی می توان در مختصات گفتمان مدیران دولتی به این پی برد که زیبا سخن گفتن در نظر عامه مردم می تواند عملکرد ضعیف را به اشتباه با فریب افکار عمومی قوی جلوه داد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، مدیریت دولتی، توسعه گردشگری
 • جعفر قیدر خلجانی*، پدرام جاهدی صفحات 121-139
  ابرپروژه لفظی برای تشخیص پروژه های راهبردی از پروژه های عادی است. ابرپروژه نیازمند تخصیص منابع زیاد و دارای پیامدهای تحول آفرین است. پژوهش های زیادی برای شناسایی مصداقی عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها انجام شده است. هدف این پژوهش تحلیل ساختار دانش عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش محتوای نمایه شده مرتبط با عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها در وبگاه علم، روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه 3728 است. راهکنش تحلیل داده های پژوهش شامل تحلیل ساختار بافت و تحلیل ساختار محتوا است. تحلیل ساختار بافت شامل گام های فهرست سازی، مرتب سازی، مصورسازی و تحلیل داده های زمینه ای و تحلیل ساختار محتوا شامل دو مرحله استخراج داده ه ها و کدگذاری است. تحلیل ساختار بافت موید روند صعودی نمایه سازی، جریان غالب معرفی یک کشور به عنوان سکوی ابرپروژه و سهم نمایه سازی بیش تر حوزه مدیریت پروژه است. تحلیل ساختار محتوا نیز موجب شناسایی 277 کد، 177 مفهوم، 101 زیرمقوله، 69 مقوله و 9 بعد شده است. این بعدها شامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها، زمینه، حوزه، تیم های ابرپروژه، چرخه عمر ابرپروژه، سرمایه گذاری، محیط، طرفین درگیر و عوامل اجتماعی است. پراکندگی نظری در گزینش واژگان نشان دهنده نیاز به همگرایی در گزینش واژگان و ضرورت شناسایی چهارچوب های نظری از محتوای نمایه شده مرتبط با موفقیت و شکست ابرپروژه ها است.
  کلیدواژگان: ابرپروژه، عوامل موفقیت و شکست، ساختار بافت، ساختار محتوا
 • وحید پورشهابی* صفحات 141-168
  در سال های اخیر، همه گیری کووید-19 یکی از بحران هایی بود که جامعه بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارایه یک مدل مدیریتی برای مقابله با بحران کرونا می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، یک پژوهش آمیخته است و جهت گرد آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه متخصصین در حوزه های اقتصادی، رفاه اجتماعی، حقوق، و حکمرانی به تعداد نامحدود بوده است. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل تعداد 20 نفر بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شده و در بخش کمی 384 نفر به روش تصادفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شده اند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دلفی و همچنین معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که واکنش اقتصادی، واکنش بهزیستی، و واکنش حکمرانی در مدیریت بحران کرونا دارای تاثیر مثبت هستند؛ اما واکنش دموکراسی، دارای تاثیر منفی در مدیریت بحران کووید-19 است.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، کووید-19، مدل مدیریتی، بحران کرونا
 • عبدالرضا امیری، محمد حقیقی*، علی پیرزاد، عبدالخالق غلامی چنارستان علیا صفحات 169-190

  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه سهم بازار بانک رفاه کارگران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر نحوه اجرا، از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی این تحقیق شامل 50 نفر از مدیران شعب بانک رفاه کارگران استان فارس و بوشهر است. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی مشتمل بر 25 نفر از مدیران شعب انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل 600 نفر از کارکنان و مدیران رده میانی بانک رفاه کارگران فارس و بوشهر است که از میان آنها 234 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های تحلیل تم با استفاده از مدل تاپسیس نشان داد بهره گیری از سیاست های مدیریت ارتباط با مشتریان (نیازسنجی، پاسخگویی، رضایتمندی و وفاداری) با ضریب نزدیکی 842/0 بیشترین تاثیرگذاری را در افزایش سهم بازار بانک رفاه کارگران داشته و خدمات حمایتی و تسهیلاتی بانک رفاه کارگران با ضریب نزدیکی 444/0 در آخرین جایگاه قرار گرفته است. یافته های تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای جذب مشتریان با میزان 504/0 و بانکداری الکترونیک با میزان 449/0 دارای بیشترین تاثیر در توسعه سهم بازار بانک رفاه کارگران بوده اند. برابر بررسی های صورت گرفته در رابطه با روند برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری بانک رفاه کارگران در محیط رقابتی، ضعف ها و تهدیدات با ضرایب 41/9 و 36/8  بیشترین مقدار و نقاط قوت و فرصت ها با ضرایب 13/7 و 54/6 کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند که راهبردهایی در این خصوص ارایه شده است.

  کلیدواژگان: رتبه بندی، سهم بازار، بانکداری، مزیت رقابتی، بانک رفاه کارگران
|
 • Seyede Fateme Ghane Koshalshahi, Hamidreza Rezaee Kelidbaree *, Davood Kiakojooree, Behzad Farokhseresht Pages 1-24

  One of the important phenomena that threatens organizations today is emotional and psychological traumas that are created in organizations and lead to destructive consequences. The purpose of this research is to provide a model of morale in Iran's government organizations. The current research is developmental-applicative in terms of its purpose, and in terms of the method of doing the work, it is mixed of the exploratory type. The statistical population of the research in the qualitative stage included university experts in the field of public administration and the statistical population of the quantitative stage included all the employees of the Ministry of Industry, Mines and Trade. The statistical sample was selected in the qualitative section with a targeted approach of 10 people and in the quantitative section, 338 people were selected by the cluster sampling method. The data collection tool in the first stage includes a semi-structured interview and two Delphi stages and in the second stage there is a 55-question questionnaire whose validity and reliability of the questionnaire has been confirmed. Qualitative data analysis was done using foundation data method and MAXQDA software, and quantitative part data was done using structural equation method in SMART-PLS 3 software. The results showed that in the qualitative part, there are 27 organizing themes and three comprehensive themes of the factors that cause morale in government organizations, 20 organizing themes and 4 inclusive themes of the consequences of morale attacks, and 8 indicators of the organizing theme and 2 inclusive themes of the characteristics of organizations. Damaged has been identified. Also, in the quantitative part, the research model has been confirmed based on the result of the second-order factor analysis.

  Keywords: Organizational trauma, affected organizations, Government organizations
 • Elham Gorji, Lora Chapari *, Zahra Hezhabrnia Pages 25-44
  The present study was conducted with the aim of investigating the strategies and consequences of acquiring sports seats in international forums. The method of the current research has an exploratory-fundamental nature and a qualitative approach with a data base strategy has been used. The tool used was a semi-structured interview that used the opinions of 10 specialists and experts of the country. Purposeful sampling method was used for sampling. The statistical research method for data analysis is the method of coding with the help of frequency analysis, and to perform the mentioned analyzes with the help of MAXQDA 2020 software, which is special for coding in qualitative method, the codes were categorized and a conceptual model was also presented. The results showed that the strategic conditions are equal to 6 components (allocation of budget and foreign currency credits, appointment of competent managers, continuation and maintenance of seat holders with federations of other countries, role of the media, acquisition of international seats and increasing the development of interaction and communication with international sports organizations ) and the consequent conditions are equal to 6 components (development of political diplomacy with other countries, retention of seat holders, development of cultural relations, creation of memorandum and exchange, provision of presence of women to obtain seat and participation and membership in international forums). Iran's sports has not been without its share of international seats and holding the most important ones, but recklessness, selfish and selfish actions and even strange mistakes have caused their gradual loss.
  Keywords: Sports chairs, international forums, Regional Development, foundation data strategy
 • Mohsen Rahmani *, Mehdi Zakipour Pages 45-67
  The aim of the current research is to identify, stratify and analyze the main dimensions and indicators affecting the dynamic capabilities of information technology in small and medium-sized companies using the structural-interpretive modeling (ISM) technique. The dimensions and indicators of the dynamic capabilities of information technology have been identified based on the literature study and content analysis and comparisons of related researches and interviews with experts and specialists, and then, using structural-interpretive modeling, the relationships between the dimensions and indicators of the dynamic capabilities of information technology have been determined as Integrated analysis. Finally, by using MICMAC analysis, the types of variables have been determined according to their influence and effectiveness on other variables. The results show that the variable of digitalization of business processes is among the linked variables and has a high power of influence and dependence. This variable with the greatest influence is considered as the driver and motivator of the dynamic capabilities of information technology in small and medium-sized companies, and any action on this variable causes the change of other variables. Also, measurement variables, resources and competencies and coordination are among the key variables for the development of dynamic capabilities of information technology in small and medium companies. These variables have a great impact on the realization and promotion of dynamic capabilities of information technology in small and medium-sized companies and have high influence and low dependence.
  Keywords: Dynamic Capabilities of Information Technology, Structural-Interpretive Modeling, small, medium enterprises, MICMAC Analysis
 • Azam Tariyan, Hessam Zandhessami *, Abbas Khamseh Pages 69-91
  The purpose of this article is to identify the inhibiting factors in the implementation of green supply chain management in the construction industry. This research is practical from the point of view of the goal and qualitative from the point of view of the type of data and analysis method. The socio-statistics of the research were all domestic and foreign scientific sources and databases that were investigated in the research. The search period for research sources is between 1392 and 1402 for domestic research and 2013 to 2023 for foreign research. The meta composition approach and interpretive paradigm were used to identify the components, and the Kappa coefficient was used to verify the reliability of the extracted data. In this regard, based on the keywords of the research, 749 relevant internal and external sources were evaluated and screened, and finally, based on the entry and exit criteria, 31 sources were left in the research basket for review, which was done using the content analysis method in the coding process. Again, 42 primary codes were extracted, which were categorized in the form of 7 concepts and 2 categories and presented as a conceptual model. Based on the findings of the research, the concepts: cultural and social, government and regulatory institutions, market, networking and participation were identified in the category of external barriers and concepts: financial, interorganizational and technological in the category of internal barriers to the implementation of green supply chain management in the country's construction industry.
  Keywords: sustainable supply chain, Construction Industry, Meta-synthesis, Green Supply Chain Management
 • Mostafa Ghodrati, Mehrban Hadi Peykani *, Reza Ebrahimzadeh Pages 93-120

  The purpose of this research is to analyze the discourse of Iran's government management in the field of tourism development. The scope of this research was all the texts expressed by government managers in the tourism sector in three historical periods of governance in the Islamic Republic of Iran, including the reform discourse, the justice-oriented discourse, and the moderation discourse in 8-year periods. The scope of this research included a collection of texts that were published in newspapers, magazines, and the website of the presidency, etc. The statistical sample in this research was a total of 83 texts that were interpreted and analyzed. Library method was used to collect data in this research. The current research method was discourse analysis. The findings showed that the managers of two periods have thought about achieving good governance indicators and have stated in many texts that it is necessary to move in that direction. But in both eras, contrary to what has been said, the reality is something else, and the current situation is far from the promised situation, which is good governance. Using the method of discourse analysis and examining linguistic rules, it is possible to find out in the discourse coordinates of government administrators that speaking beautifully in the eyes of the public can make weak performance appear strong by deceiving public opinion.

  Keywords: Discourse Analysis, governmental management, tourism development
 • Jafar Gheidar-Kheljani *, Pedram Jahedi Pages 121-139
  Megaproject is a term used to distinguish strategic projects from normal projects. The super project requires the allocation of many resources and has transformative consequences. Much research has been done to identify the success and failure factors of megaprojects. This research aims to analyze the knowledge structure of the success and failure factors of megaprojects. Research is practical in terms of purpose. The statistical population of the indexed content research related to the success and failure factors of megaprojects in science websites, the judgmental sampling method, and the sample size are 3728. The method of research data analysis includes the analysis of the structure of the context and the analysis of the content structure. Contextual structure analysis includes the steps of cataloging, sorting, illustrating, and contextual data analysis, and content structure analysis includes two steps of data extraction and coding. The analysis of the texture structure confirms the upward trend of indexing, the dominant flow of introducing a country as a megaproject platform, and the greater contribution of indexing to the field of project management. Analysis of the content structure has identified 277 codes, 177 concepts, 101 subcategories, 69 categories, and 9 dimensions. These dimensions include the success and failure of megaprojects, context, domain, super project teams, super project life cycle, investment, environment, involved parties, and social factors. The theoretical dispersion in the selection of vocabulary indicates the need for convergence in the selection of vocabulary and the necessity of identifying theoretical frameworks from the indexed content related to the success and failure of megaprojects.
  Keywords: Megaproject, Success, Failure Factors, texture structure, Content Structure
 • Vahid Pourshahabi * Pages 141-168
  In recent years, the Covid-19 pandemic was one of the crises affecting human society. The purpose of this research is to provide a management model to deal with the Corona crisis. In terms of the nature of the data, this research is mixed research, and library studies and a researcher-made questionnaire were used to collect the data, and the validity and reliability of the questionnaire were checked and confirmed. The statistical population of this research included all experts in economic, social welfare, law, and governance in unlimited numbers. The statistical sample of this research in the qualitative part included 20 people who were selected by snowball method and in the quantitative part 384 people were determined by systematic random method from the statistical population. In this research, the Delphi method, structural equations, and partial least squares method with the help of Smart-PLS software were used for data analysis. The results of this research show that the economic response, welfare response, and governance response have a positive effect on the management of the Corona crisis. But the reaction of democracy has a negative effect on the management of the Covid-19 crisis.
  Keywords: crisis management, COVID-19, Management Model, Corona Crisis
 • AbdReza Amiri, Mohammad Haghighi *, Ali Pirzad, Abdolkhalegh Gholimi Chenarestan Oulia Pages 169-190

  This research has been done to identify and rank factors affecting the growth and development of the market share of Refah Kargaran Bank. The current research is a mixed type of research in terms of its applied-developmental goal and terms of its implementation. The statistical population in the qualitative part of this research includes 50 managers of Refah Kargaran Bank branches in Fars and Bushehr provinces. A statistical sample consisting of 25 branch managers was selected using the snowball method. The statistical population in the quantitative section includes 600 middle-level employees and managers of Fars and Bushehr Refah Kargaran Bank, among whom 234 people were selected as a sample by simple random method. To analyze quantitative data in this research, descriptive and inferential statistics have been used. The findings of the theme analysis using the TOPSIS model showed that the use of customer relationship management policies (needs assessment, responsiveness, satisfaction, and loyalty) with a coefficient of 0.842 had the greatest impact on increasing the market share of Refah Bank, and the support and facilitation services of Refah Bank. Workers with a proximity coefficient of 0.444 are in the last place. The path analysis findings showed that the variables of attracting customers with a rate of 0.504 and electronic banking with a rate of 0.449 had the greatest impact on the development of the market share of Refah Kargaran Bank. According to the investigations carried out about the planning process to increase the productivity of the Refah Kargaran Bank in a competitive environment, weaknesses and threats have the highest coefficients of 9.41 and 8.36, and strengths and opportunities have the lowest coefficients of 7.13 and 6.54. Strategies have been presented in this regard.

  Keywords: Ranking, Market share, Banking, Competitive Advantage, Refah Bank