فهرست مطالب

گفتمان طراحی شهری - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1402)

نشریه گفتمان طراحی شهری
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شعله رضائی زنوز، احد نژادابراهیمی*، مینو قره بگلو صفحات 1-15

  بیان مسئله: 

  در برخی دوره های تاریخی در شهر های ایران نظیر تبریز، ترس های شهری ناشی از جنگ ها و ناامنی ها وجود داشته است که اهالی شهر با عناصر معماری مثل برج و بارو، احداث خندق و غیره، پاسخ کالبدی به این نوع ترس ها می داده اند. روایت های شهری در میان عموم علی الخصوص افراد پا به سن گذاشته نشان می دهد، چنین پدیده ای در ذهنیت مردم هم وجود داشته است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی ترس های شهری و بررسی وضعیت عناصر معماری شهر تاریخی تبریز می باشد، برای این منظور در این پژوهش، عناصر کالبدی مرتبط با سکونت پذیری در شهر تبریز از جمله:کوچه ها، محلات، خانه ها و غیره در مواجهه با ترس های شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش تحقیق: 

  این پژوهش از نوع تحقیق های نظری- بنیادی می باشد و روش پژوهش توصیفی- تاریخی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، اسنادی و متون تاریخی است. برای نمونه موردی، به دلیل در ابهام بودن ابعاد شهر تبریز در دوره های قبل از قاجار، دوره قاجار انتخاب گشته است. در راستای هدف پژوهش، در ابتدا به مطالعه ی مفهوم ترس شهری پرداخته و در ادامه پژوهش نمونه موردی ارزیابی گردیده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد در گذشته، در شهر تبریز با استفاده از عناصر کالبدی مرتبط با سکونت پذیری مثل کوچه های تنگ و باریک گاها سرپوشیده، خانه هایی با درب کوتاه، دالان های ورودی پرپیچ و خم، حیاط های بیرونی و اندرونی پایین‎تر از سطح معبر و غیره در سه حوزه قلمرو، نظارت و سیمای محیط پاسخی مناسب به مفهوم ترس شهری می داده اند.

  کلیدواژگان: ترس شهری، ترس و معماری، شهر تاریخی تبریز، دوره قاجار
 • سحر جلالیان، پویان شهابیان*، آزاده لک، آتوسا مدیری صفحات 16-32
  اهداف

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، تبیین اصول و کیفیت های فضایی پردیس های دانشگاهی بر اساس ترجیحات محیطی دختران دانشجو می باشد.

  روش ها

  ماهیت پژوهش از نوع کیفی اکتشافی می باشد که با تکیه بر روش شناسی تحلیل محتوا و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با جمعا 40 نفر از دانشجویان دختر دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی انجام شده است. مصاحبه ها و دستیابی به داده های مناسب تا مرحله اشباع نظری ادامه یافته است.

  یافته ها

  با توجه به روایت دختران دانشجو، هشت معیار جایگاه شهری، طرح چیدمان پردیس دانشگاهی، طرح معماری دانشکده، مهرانگیزی، برند دانشگاه، توجه به شانیت و حقوق دختران دانشجو، جذابیت فعالیت ها و رویدادهای دانشگاهی و اهمیت پاتوق گرایی در دانشگاه از کیفیت های محیطی موثر در ارتقاء حضور دختران دانشجو در پردیس های دانشگاهی می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس ترجیحات محیطی زنان، علاوه بر عوامل کالبدی، عوامل غیر کالبدی نیز در حضورپذیری دختران در پردیس های دانشگاهی موثر می باشد. علاوه بر آن ممکن است فضا واجد کیفیت کالبدی مناسب باشد اما به گونه ای جنسیتی شده که حس انقیاد و تحت کنترل بودن به زنان می دهد. بدین منظور، کیفیت های کالبدی پردیس های دانشگاهی جهت ارتقاء حضور زنان لازم و نه کافی می باشد.

  کلیدواژگان: تجربه زنانه، پردیس دانشگاهی، فضای جنسیتی، ترجیحات محیطی دختران دانشجو، تحلیل محتوا
 • رقیه بخشنده، کوروش افضلی*، محمد هادی الماسی صفحات 33-51

  بیان مسئله:

   دوچرخه، یکی از مهم ترین شیوه های سفر غیر موتوری و یکی از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده نظام حمل ونقل پاک درون شهری است. چرخش های پارادایمی صورت گرفته دو حوزه رویکردهای نوین و فرا مدرن مهندسی حمل ونقل و نظریه های نوین شهرسازی جریان داشته و از این نظر نیازمند بررسی های تخصصی و علمی است.

  اهداف

  هدف از این پژوهش، بازخوانی نظری و کیفی جایگاه و ابعاد دوچرخه در نظریه های نوین شهرسازی در قالب طیفی از انواع مفاهیم و رویکردهای نوین، جنبش ها و نهضت های فکری است.

  روش

  رویکرد تحقیق این پژوهش؛ کیفی با تکیه بر روش پژوهش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای است و برای بازشناخت نظری جایگاه و ابعاد دوچرخه در نظریه های نوین شهرسازی از چهارده نظریه در قالب مفاهیم، رویکرد، جنبش یا نهضت فکری در دو قالب قرایت عام و قرایت خاص استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق؛ نشانگر ظرفیت های محسوس شناختی در جهت موقعیت یابی دوچرخه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم ذیل الگوهای مطلوب استقرار دوچرخه در هر یک از این چهارده نظریه است. همچنین، در هر یک از آن رهیافت های نظری، ابزارهای مکمل چندضلعی پشتیبان استقرار دوچرخه نیز وجود داشته و دیدگاه های غالب علمی متفاوتی در هرکدام برقرار است.

  نتیجه گیری

  امکان موقعیت یابی دوچرخه در بین طیف وسیعی از مفاهیم، منشورها و جنبش های فکری نوین شهرسازی وجود داشته و بدین ترتیب با بررسی صورت گرفته بخشی از خلاء های ملموس نظری کم توجهی به وسیله دوچرخه برطرف شده است.

  کلیدواژگان: دوچرخه، نظریه های شهرسازی، حمل ونقل، شهر
 • علی صمدی*، جواد جهانگیرزاده، اصغر عابدینی، میثم ساکت حسنلویی صفحات 52-71

  بیان مساله: 

  مفهوم هنر عمومی شهری و ظهور آن در قلمرو همگانی از مهمترین عوامل تقویت و تسریع فرآیند و فعالیت های شهر خلاق محسوب می گردد. موسیقی خیابانی به عنوان هنر عمومی شهری، رویدادی اثرگذار در جوامع شهری می باشد که سعی در بهبود سطح کیفی حیات اجتماعی، تقویت خاطرات جمعی، افزایش سطح سرزندگی و میزان پویایی شهری و نیل به توسعه شهری خلاق را دارد.

  هدف

  تلاش نگارندگان در این نوشتار، بازتعریف اهمیت و ارزش مهم رویداد هنرهای عمومی شهری در فضاهای شهری، شناسایی امکان سنجی اجرای موسیقی خیابانی در محیط های اجتماعی و آفرینش و توسعه فضاهای شهری مردم گرا می باشد که با ارزیابی تطبیقی محدوده های مطالعاتی کریدور سبز شهرچایی و پیاده راه خیام جنوبی شهر ارومیه به مطالعه آن پرداخته شده است.

  روش

   در تحقیق حاضر با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش های اسنادی-کتابخانه ای، ابزار پرسشنامه و مصاحبه به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. جامعه آماری و حجم نمونه متشکل از دو گروه متخصصین، اندیشمندان و اساتید دانشگاهی و اعضای فعال موسیقی خیابانی می باشد که با احتساب روش نمونه گیری طبقه ای یا گروهی تعداد 60 نمونه احتساب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل کمی نیز از روش های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، سوارا و کوکوسو بهره گرفته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  طبق یافته ها، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و محیطی و شاخص های «امکان اجرای زنده موسیقی» و «کیفیت طراحی محیط» به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را کسب نموده اند. همچنین محدوده کریدور سبز شهرچایی نسبت به پیاده راه خیام جنوبی شهر ارومیه، شرایط مطلوب تری را نسبت به اجرای هنرهای عمومی شهری (موسیقی خیابانی) به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: موسیقی خیابانی، هنر عمومی، توسعه خلاق شهری، خیام جنوبی و شهرچایی، ارومیه
 • عرفانه سادات احمدی، آذین تقی پور*، نجمه دشتکی، پگاه درویش زاده صفحات 72-85

  هدف پژوهش: 

  کسب وکارهای خانگی از پیشینه تاریخی برخوردار است. با ظهور فضای مجازی بسیاری از افراد به دلایل مختلف شروع به ایجاد کسب وکار در محیط خانه خود نموده اند. این تغییر و تحول نه تنها در خانه و خانواده بلکه در شهر نیز تاثیرات آشکار و نا آشکار زیادی در پی داشته است. پژوهش پیش رو بر تعیین رتبه بندی مولفه ها و شاخص های تاثیرپذیر توسعه پایدار از کسب وکارهای خانگی جهت تعیین اولویت آنها متمرکز است.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با روش کمی و نتایج کیفی و امتیازدهی بر پایه نظرات 35 نفر از خبرگان به جهت گیری نتایج پرسشنامه تخصصی، شکل گرفته است. در خاتمه 25 مولفه و 9 شاخص زیرمجموعه بعد اجتماعی توسعه پایدار شهری بر اساس سند توسعه پایدار 2030 با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته و تحلیل آن با نرم افزارهای EXCEL و SPSS می کوشد تا متغیرهای مرتبط را طبقه بندی و اولویت بندی کند تا در تصمیم گیری های آینده کشورها مورد استفاده قرار گیرند.

  یافته های پژوهش: 

  مولفه های توانمندسازی اجتماعی، سوادآموزی ، آموزش با کیفیت ، مسیولیت های اجتماعی اعتماد اجتماعی، توسعه نیروی انسانی، اعتماد اجتماعی، میزان جرایم ، توسعه محله ای ، جریان سازی اجتماعی با تاثیرپذیری قوی و شاخص های آموزش، شهرها و جوامع پایدار، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی به عنوان اثر پذیرترین شاخص ها در اولویت قرار دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج عمده پژوهش نشان داد، مشاغل خانگی اعم از آنلاین و غیر آنلاین، بر اساس نتایج پژوهش به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بعد اجتماعی توسعه پایدار اجتماعی شهری تاثیر قابل توجهی دارد و پیشنهاد می شود در برنامه های توسعه کشورها با اولویت بالاتری طرح ریزی شود.

  کلیدواژگان: مشاغل خانگی، کسب وکار آنلاین، توسعه پایدار شهری، بعد اجتماعی، رتبه بندی
 • شیرین خادمی، محمدرضا شریف زاده*، حسین اردلانی، محمد عارف صفحات 86-102

  طرح مسیله: 

  نگاهی به تاریخ حضور هنر در فضاهای عمومی نشان می دهد که با تغییر پارادایم هنر عمومی از هنر هنرمند مدار به سوی ایجاد هنر جامعه مدار و هنر مخاطب محور، انتخاب نوع هنر عمومی و کیفیت های محیطی متاثر از آن بیش ازپیش مهم جلوه می نماید. آنچه امروزه فضاهای شهری را تهدید می نماید، ارتباط ضعیف مولفه های سازنده یک مکان است که نمی توانند نیازهای شهروندان را به خوبی برطرف نمایند.

  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هنر تجسمی بر کیفیت محیطی سعی دارد که بتواند کیفیت محیطی لازم در طراحی فضاهای شهری آینده توسط متخصصان را ایجاد نماید.

  روش

  این پژوهش ازلحاظ حیث نوع توسعه ای - کاربردی و از جنبه روش دارای ترکیبی لانه به لانه است. برای پاسخ به سوال تحقیق از روش تحقیق کیفی درکمی لانه به لانه استفاده می شود. جامعه آماری به دو قسمت کمی و کیفی تقسیم شده است. در گروه کیفی جامعه آماری، 14 کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در جامعه آماری تحقیق کمی، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 180 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی است.

  یافته ها

  تحلیل نتایج حاکی از آن است که بنا به نتایج رگرسیون چندمتغیره، مولفه غنای بصری با مقدار(000/1) بیشترین میزان سهم عاملی، در مرتبه دوم، مولفه لذت بردن از محیط با مقدار (920/0) و کمترین مربوط به مولفه بهبود احساس فردی تعلق با مقدار(244/0) است.

  نتیجه گیری

  توجه ویژه طراحان شهری در مورد ساختار فضاها و به کارگیری تمهیدات استخراجی از میزان تاثیرگذاری مولفه های هنرهای تجسمی در فضاهای شهری در مقیاس های مختلف می تواند موجب افزایش کیفیت محیط های شهری شود.

  کلیدواژگان: هنر، هنرهای تجسمی، کیفیت محیط شهری، کاخ گلستان
 • سجاد وهابی قشلاقی، سید علی صفوی*، آزاده لک، وحید راشدی صفحات 103-118
  اهداف

  رشد نرخ سالمندی در کشور و افزایش اختلالات مرتبط با سلامت روان از جمله مسایلی است که در دهه اخیر برنامه ریزان حوزه سلامت عمومی با آن مواجه شده اند. پژوهش ها نشان می دهد که اختلالات سلامت روان در میان سالمندان قزوینی شیوع داشته و پژوهش جامعی دررابطه با تاثیر محیط اجتماعی و ساخته شده بر سلامت روان انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های تاثیرگذار محیط کالبدی و اجتماعی محله بر سلامت روان سالمندان (افسردگی، اضطراب و استرس) در شهر قزوین است.

  روش

  پژوهش حاضر پژوهش کمی - مقطعی است که برای جمع آوری داده های روان شناختی از ابزارهای متداول سنجش سلامت روان نظیر (HADS) و (PSS) از طریق 361 پرسش نامه و از میان ساکنان محدوده بافت تاریخی شهر قزوین استفاده کرده و برای جمع آوری داده های محیط کالبدی و اجتماعی محله نیز پرسش نامه کیفیت های محیطی بهره برده است. تحلیل داده ها نیز با نرم افزار (SPSS-25) و روش رگرسیون سلسله مراتبی انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از تحلیل ها، سه دسته، عوامل فردی، مکانی و اجتماعی - فرهنگی بر سلامت روان سالمندان در شهر قزوین اثرگذارند. در میان عوامل فردی مولفه هایی نظیر سن، جنسیت، وضعیت مالکیت مسکن و وضعیت تاهل بر سلامت روان سالمندان تاثیر دارد. در میان عوامل مکانی مولفه های مانند رضایت از مکان، کاربری زمین، کیفیت سکونت، امنیت، پیاده مداری و فضای سبز دارای اهمیت هستند و در بعد اجتماعی - فرهنگی ابعاد فعالیت های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روان تاثیر گذارند. این مطالعه می تواند در برنامه ریزی و طراحی محلات در بافت تاریخی در راستای بهبود سلامت روان کمک کند.

  کلیدواژگان: سلامت روان، سالمندان، محیط ساخته شده، طراحی فراگیر
|
 • Shole Rezaei Zunuz, Ahad Nejad Ebrahimi*, Minou Gharebaglou Pages 1-15

  Problem: 

  In some historical periods in Iranian cities such as Tabriz, there is a physical response to the fears caused by wars and insecurity, which urban narratives are shown among the general public, especially people of age, such phenomena also exist in the mentality of the people.

  Target: 

  The purpose of the current research is to investigate the state of the architectural elements of the historical city of Tabriz, such as alleys, fences, gates, neighborhoods, residential areas, etc., in the face of urban fears.

  Method

  This research is of the research-fundamental theories type, and the interpretative-historical research method and the means of collecting information in the form of library, historical documents and texts and based on content analysis.

  Result

  Findings show that in the past, the city was built using research studies such as gate, tower and barrow, fence, moat, narrow alleys and covered alleys, houses with short doors, lower outer and inner courtyards, etc. The level of the crossing in the three areas of territory, surveillance and the appearance of the environment gave a suitable answer to the concept of urban fear. In future researches, there is a need to examine each of the elements such as the house in more detail.

  Keywords: Urban fear, fear, architecture, historical city of Tabriz, Gajar-era
 • Sahar Jalalian, Pooyan Shahabian*, Azadeh Lak, Atoosa Modiri Pages 16-32
  Aims

  The main goal of the upcoming research is to explain the principles and spatial qualities of campuses based on the environmental preferences of female students.

  Methods :

  The nature of the research is qualitative and exploratory based on the methodology of content analysis and semi-structured in-depth interviews with a total of 40 female students of the faculties of literature and humanities and basic sciences in each of the two studied universities of Tehran and Shahid beheshti is done.

  Findings

  According to the narrative of female students, eight criteria of urban location, university campus structure plan, faculty architecture plan, likeability, university brand, attention to the dignity and rights of female students, the attractiveness of university activities and events, and the importance of hangout in the university are among the environmental qualities. It is effective in improving the presence of female students in university campuses.

  Conclusion

  Based on the environmental preferences of women, in addition to physical factors, non-physical factors are also effective in the presence of women in university campuses. In addition, the space may have a suitable physical quality, but it is gendered in a way that gives the woman the feeling of being subjugated and under control. For this purpose, the physical qualities of university campuses are necessary and not sufficient to promote the presence of girls.

  Keywords: Female experience, Campus, Gender space, Eenvironmental preferences of female students, Content analysis
 • Roghayeh Bakhshandeh, Korosh Afzali*, MohammadHadi Almasi Pages 33-51
  Background

  Bicycle is one of the most important Types of non-motorized travel and one of the most important components of the clean urban transportation system. The paradigm shifts on and clean modes of travel have affected approaches to transportation and traffic engineering and also concepts of modern theories of this urbanism which is needs to scientific study. Furthermore, Despite the high position of the bicycle in the transportation aspects of cities, until now urban studies in the field of bicycles have been more practical, and theoretical approaches and theoretical insights have not been studied on the bicycle in a centralized and coherent way among the theories of urban development and urbanism.

  Aims

  The aim of this research is to read theoretically and qualitatively the position and dimensions of the bicycle in modern theories of urban planning as a form of range on new concepts and approaches, movements, intellectual movements; With the help of two angles, the general knowledge of the theories and the specific knowledge of the theories from the perspective of the position and place of the bicycle in the theories.

  Methodology

  The research approach of this study is qualitatively, based on documentary research and library studies and for Theoretical recognition of the position and dimensions of the bicycle in new theories of urbanism; it has used fourteen theories as a form of concepts, approach, movements, or intellectual movement in two formats of general reading and special readings.

  Findings

  The findings of the research indicate the perceptible cognitive capacities in the direction of positioning the bicycle directly or indirectly under the desired patterns of bicycle deployment in each of these fourteen theories. Furthermore, there are complementary polygonal tools supporting bicycle deployment and different dominant scientific views have been applied in each one.

  Conclusion

  Positioning the bicycle among a wide range of concepts, charters and modern intellectual movements of urbanism is possible and, in this way, some of the noticeable theoretical gaps in this field have been filled.

  Keywords: bicycle, Theories of Urbanism, Transportation, city
 • Ali Samadi*, Javad Jahangirzadeh, Asghar Abedini, Meysam Saket Hasanloui Pages 52-71

  Problem:

   The concept of urban public art and its emergence in the public sphere is one of the most important factors in strengthening and accelerating the process of the creative city. Street music as an urban public art, is an influential event in urban communities that seeks to improve the quality of social life, strengthen collective memories, increase the level of vitality and dynamism of the city and achieve creative urban development.

  Target:

   The authors try to redefine the importance and significance of the urban public arts event in urban spaces, identify the feasibility of performing street music in social environments. The green corridor of Shahrchai and the Khayyam Jonubi sidewalk of Urmia city have been studied.

  Method

  In this regard, in the present study, information has been collected with the aim of application and descriptive-analytical nature and by using documentary-library methods, questionnaire and interview tools. The statistical population and sample size consist of two groups of experts, thinkers and university professors and active members of street music, which includes 60 samples including stratified or group sampling method. For quantitative analysis, the methods of Kolmogorov-Smirnov, Spearman Correlation, Swara and Cocoso have been used.

  Result

  According to the findings, the social, cultural and environmental dimensions and the indicators of "possibility of live music performance" and "quality of environmental design" have gained the highest and lowest levels of importance, respectively. Also, the green corridor of Shahrchai has more favorable conditions than the performance of urban Public arts (street music) compared to the Khayyam Jonubi sidewalk of Urmia.

  Keywords: street music, public art, creative urban development, Khayyam Jonubi, Shahrchai, Urmia
 • Erfaneh Sadat Ahmadi, Azin Taghipour*, Najmeh Dashtaki, Pegah Darvishzadeh Pages 72-85
  Aims

  Home businesses have a historical background. With the advent of the virtual space, many people have started to create a business in their home environment for various reasons. This change has had many visible and invisible effects not only in the home and family, but also in the city. The upcoming research is focused on determining the ranking of the components and social dimensions of sustainable development under the influence of home businesses in order to determine their priority.

  Methods

  Descriptive-analytical research method with quantitative method and qualitative results and the results are based on the opinions of 35 experts based on the results of a specialized questionnaire. In conclusion, the 25 components and 9 indicators of the social subcategory of sustainable urban development based on the 2030 sustainable development document, using a structured questionnaire and its analysis with EXCEL and SPSS software, tries to make changes related to division and prioritization.

  findings

  The components “Social Empowerment, literacy  , Quality Education , Social Responsibilities , Manpower Development, Social Confidence, Amount of Crimes, Neighborhood Development, Social Streaming” and the indicators “Education, Sustainable Cities and Communities, Social Security , Social Capital” are heavily influenced by home businesses .

  Conclusion

  The main results showed that home businesses, both online and offline, directly and indirectly have a significant impact on the social dimension of sustainable urban social development, And it is suggested to planning for sustainability goals of countries.

  Keywords: Home Businesses, Online Business, Sustainable Urban Development, Social Dimension, Ranking
 • Shirin Khademi, Mohammadreza Sharifzadeh*, Hossein Ardalani, Mohammad Aref Pages 86-102

  Problem:

   A look at the history of the presence of art in public spaces shows that with the change of the paradigm of public art from artist-oriented art to the creation of society-oriented art and audience-oriented art, the choice of the type of public art and the environmental qualities affected by it appear more important. What threatens urban spaces today is the weak connection between the building components of a place, which cannot meet the needs of citizens.

  Target: 

  The current research aims to investigate the effect of visual art on environmental quality and tries to create the necessary environmental quality in the design of future urban spaces by experts.

  Method

  This research is developmental-applied in terms of type, and in terms of method, it has a nest-to-nest combination. To answer the research question, the qualitative research method is used in a nest-by-nest quantity. The statistical population is divided into two quantitative and qualitative parts. In the qualitative group of the statistical population, there were 14 experts who were selected by the snowball method. In the statistical population of quantitative research, the sample size is 180 people based on Cochran's formula and random sampling.

  Result

  The analysis of the results indicates that according to the results of multivariate regression, the component of visual richness with the value of (1.000) has the highest factor contribution, in the second order, the component of enjoying the environment with the value of (0.920) And the lowest is related to the component of improving the individual sense of belonging with the value (0.244). The special attention of urban designers regarding the structure of spaces and the use of extraction measures from the impact of visual arts components in urban spaces in different scales can increase the quality of urban environments.

  Keywords: Art, visual arts, urban environment quality, Golestan Palace
 • Sajjad Vahabi Qeshlaqi, Seyed Ali Safavi*, Azadeh Lak, Vahid Rashedi Pages 103-118
  Objectives

   In the last decade, public health planners have faced challenges related to the aging rate and the increase in mental health disorders. Research has shown that mental health issues are prevalent among older adults in Qazvin, but there hasn't been a comprehensive study on the impact of the social and built environment on mental health. Therefore, this research aims to identify the physical and social environment characteristics that can influence mental health.

  Methods

  This study is a cross-sectional quantitative research utilizing common mental health assessment tools, such as HADS and PSS, to gather data from 361 Qazvin's historical context residents. Additionally, an environmental quality questionnaire was used to collect information on the physical and social environment of the neighborhood. The collected data was analyzed using SPSS-25 software and the hierarchical regression method.

  Results and Conclusion

  The data analysis revealed that individual, place, and socio-cultural factors played a significant role in determining the mental health of older adults in Qazvin City. The individual factors that affected mental health included age, gender, home ownership status, and marital status. The place factors that influenced mental health included satisfaction with the place, land use, quality of residence, security, walkability, and access to green spaces. The socio-cultural dimension also played a role in mental health, as factors such as social support and cultural activities impacted the well-being of older adults. The results of this study can help in planning and designing neighborhoods in a historical context to improve mental health.

  Keywords: : Mental Health, Older Adults, Built Environment, Universal Design