فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 130 (دی 1402)

فصلنامه علوم روانشناختی
پیاپی 130 (دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرزانه قربانی نژاد، سودابه ارشادی منش* صفحات 1949-1970
  زمینه

  عوامل مرتبط با خودجرحی غیرخودکشی نوجوانان به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است. با این حال، مکانیسم اساسی رابطه بین ترومای دوران کودکی و خودجرحی غیر خودکشی محدود است.

  هدف

  این پژوهش با هدف روابط ساختاری الگوی ساختاری ترومای دوران کودکی با رفتار خودجرحی غیرخودکشی  نوجوانان با ویژگی های شخصیت مرزی بر اساس نقش میانجی گر تحمل پریشانی انجام شد.

  روش

  . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 تشکیل دادند. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 316 دانش آموز از بین 1325 دانش آموز با ویژگی های شخصیت مرزی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتار خودجرحی غیرخودکشی (کلونسکی و گلن، 2009)، ترومای دوران کودکی (برنستاین و همکاران، 2003) و تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) گردآوری شد. داده ها با روش های آماری همبستگی پیرسون، مدل یابی ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 10 درصد از تغییرات مربوط به تحمل پریشانی توسط ترومای دوران کودکی تببین می شود. همچنین 60 درصد از واریانس مربوط به خودجرحی غیرخودکشی گرا نوجوانان توسط ترومای دوران کودکی و تحمل پریشانی تببین می شود.

  نتیجه گیری

  در همین حال، مداخله در ترومای دوران کودکی و افزایش مهارت های تحمل پریشانی ممکن است به طور موثری از بروز خودجرحی غیرخودکشی گرا در نوجوانان پیشگیری کند.

  کلیدواژگان: ترومای دوران کودکی، رفتار خودجرحی غیرخودکشی، تحمل پریشانی، اختلال شخصیت مرزی، نوجوانان
 • مهوش رحیمی اصیل، کیانوش زهراکار*، فرشاد محسن زاده صفحات 1971-1990
  زمینه

  یکی از شایع ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی به ویژه در دوره نوجوانی، اهمال کاری تحصیلی است. اهمال کاری از مهم ترین علل عدم موفقیت دانش آموزان در یادگیری و دستیابی به پیشرفت تحصیلی است. مداخله های آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل دو نوع مداخله متفاوت هستند که به ترتیب بر عوامل درونی و بین فردی تاکید می کنند و در مورد مقایسه اثربخشی آن ها بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش های مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر کوه دشت در سال تحصیلی 1399- 1398 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 45 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش: نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل و یک گروه گواه) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی- نسخه دانش آموز (سولومون و راثبلوم، 1984) استفاده شد. همچنین برنامه های آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب (نیکبخت و همکاران، 1392؛ گلاسر، 1999) و مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل (استوارت و جونز، 2009) در هشت جلسه به ترتیب بر روی گروه های آزمایش اول و دوم اجرا شد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با بهره گیری از نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که هر دو آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل (به ترتیب با اندازه اثر 0/870 و 0/721) بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم تاثیر معنی دار و پایداری داشتند. (0/001 ≥P). هم چنین نتایج مقایسه مداخله ها در آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشان داد که اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب بر کاهش اهمال کاری تحصیلی بیشتر از تحلیل رفتار متقابل بود (0/001 ≥P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد، مداخلات آموزشی مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر موثر بودند، اما برنامه آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب به دلیل افزایش دادن خودباوری تحصیلی و بهبود مهارت های فراشناختی دانش آموزان اثربخشی بیشتری دارد، به همین دلیل پیشنهاد می شود مشاوران مدارس بیشتر از این روش آموزشی برای کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، نظریه انتخاب، تحلیل رفتار متقابل، دانش آموزان دختر
 • لیلا علی بلندی، خسرو رشید*، ابوالقاسم یعقوبی، رسول کردنوقابی صفحات 1991-2004
  زمینه

  نگرش ها نه فقط در حوزه تحصیلی بلکه در تمام زندگی دانش آموزان و فعالیت های آنان نقش اساسی دارند و از عوامل اصلی درک رفتارهای فردی، اجتماعی و پذیرش خود هستند. مطالعات پیشین نشان داده است که زیباشناسی می تواند به عنوان یک روش موثر در بهبود نگرش دانش آموزان در مدارس مورد توجه قرار گیرد، اما در مورد اثربخشی آموزش زیبایی شناسی مبتنی بر تجارب یادگیری بر نگرش تحصیلی در دانش آموزان دختر، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزش زیبایی شناسی مبتنی بر تجارب یادگیری بر نگرش تحصیلی در دانش آموزان دختر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر همدان بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش (40 نفر) از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. مداخله آموزش زیبایی شناسی بر اساس نظریه تجارب یادگیری (محقق ساخته) به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای برای اعضای گروه آزمایش اجرا شد، اما اعضای گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه نگرش تحصیلی (سکر، 2011) بود. تحلیل داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS-22 انجام شد.

  یافته ها

  داده های حاصل از تحلیل کوواریانس در این پژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی زیبایی شناسی مبتنی بر تجارب یادگیری بر نگرش تحصیلی دانش آموزان دختر معنادار بود (0/01 P<).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش زیبایی شناسی باعث شد دانش آموزان، نگرش تحصیلی مثبتی در یادگیری از خود نشان دهند. به عبارت دیگر، توجه به عواطف و احساسات دانش آموزان می تواند نگرش تحصیلی آنان را بهبود دهد

  کلیدواژگان: بسته آموزش زیبایی شناسی مبتنی بر تجارب یادگیری، نگرش تحصیلی، دانش آموزان دختر
 • شکوفه رزاقی، ناهید هواسی سومار*، محسن منصوبی فر، نیلوفر طهمورسی صفحات 2005-2024
  زمینه

  مطالعات نشان داده است، اضطراب اجتماعی شیوع بالایی در میان دانشجویان دارد. برخی پژوهش ها یکی از عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی را دشواری در نظم جویی هیجانی معرفی کرده اند. اضطراب اجتماعی و دشواری در نظم جویی هیجانی نه تنها منجر به کاهش دستاوردهای تحصیلی دانشجویان می شود، بلکه می تواند سایر ابعاد روانی و اجتماعی زندگی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. تاکنون پژوهشی که اثربخشی دو نوع درمان شناختی-رفتاری و هیجان مدار را در کاهش علایم اضطراب اجتماعی و بهبود نظم جویی هیجانی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو نوع درمان شناختی-رفتاری و هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجانی دانشجویان موسیقی دانشگاه هنر انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی رشته موسیقی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه هنر شهر تهران در سال 1399 بود. از این جامعه آماری، تعداد 45 نفر به شیوه هدفمند از نوع در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در سه گروه 15 نفری (درمان شناختی-رفتاری، درمان هیجان مدار و گواه) گمارده شدند. در جلسات مداخله درمان شناختی-رفتاری از پروتکل درمان شناختی-رفتاری (داودی، منشیی، گل پرور، 1398) و در جلسات مداخله درمان هیجان مدار از پروتکل درمانی جانسون (2004) و برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران،2000) و پرسشنامه تنظیم هیجان (گرانفسکی، کرایچ و اسپاینهون، 2002) استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS26 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد هر دو نوع درمان شناختی-رفتاری و هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب اجتماعی و بهبود توانایی نظم جویی هیجانی دانشجوبان موثر بوده اند، اما درمان شناختی-رفتاری در کاهش علایم اضطراب اجتماعی و درمان هیجان مدار در بهبود نظم جویی هیجانی اثربخشی بیشتری را نشان دادند (0/01 >P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت، هر دو نوع درمان شناختی-رفتاری و هیجان مدار در کاهش علایم اضطراب اجتماعی و بهبود نظم جویی هیجانی دانشجویان موثر بودند، اما در زمینه مشکلاتی که افکار و جنبه شناختی زمینه ساز آن ها است، درمان شناختی-رفتاری اثربخشی بیشتری دارد و در زمینه مشکلاتی که بیشتر عامل هیجان در آن ها مطرح است، درمان هیجان مدار کارایی و اثربخشی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، درمان هیجان مدار، اضطراب اجتماعی، نظم جویی هیجانی، دانشجویان موسیقی
 • روزیتا دروی پور، علیرضا عصاره*، صادق نصری، محمد آرمند صفحات 2025-2040
  زمینه

  تفکر انتقادی را هنر تجزیه و تحلیل و ارزیابی تفکر همراه با بررسی برای اصلاح آن تعریف می کنند. پرورش تفکر انتقادی یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر برای تصمیم گیری، انتخاب و شناخت عمیق نسبت به مسایل مختلف است. در مورد نقش احتمالی سواد تحلیلی و سواد رایانه ای در پیش بینی تفکر انتقادی با توجه به متغیر جنسیت، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تفکر انتقادی از طریق سوادهای رایانه ای و تحلیلی با نقش تعدیل کننده جنسیت در دانش ‍ ‍آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان گیلان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه آماری شامل 384 نفر (191 دختر و 193 پسر) بود که به روش تصادفی و به صورت حضوری و مجازی انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تفکر انتقادی (ریکتس، 2003)، پرسشنامه های محقق ساخته سواد رایانه ای و سواد تحلیلی بود. داده ها با استفاده از آماره های رگرسیون سلسله مراتبی، رگرسیون چندمتغیری و آزمون Z و با بهره گیری از نرم افزار SPSS26 مورد تحلیل قرار گرفت و برای آزمون فرضیه ها سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر سواد تحلیلی و سواد رایانه ای بر تفکر انتقادی دانش آموزان مثبت و معنی دار است و 43 درصد از تغییرات آن را تبیین می کنند. همچنین روابط چندگانه سواد تحلیلی و سواد رایانه ای با تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر قوی تر از دختران بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد تفکر انتقادی در دانش آموزان می تواند به واسطه متغیرهای سواد تحلیلی و سواد رایانه ای با توجه به نقش جنسیت، پیش بینی شود.

  کلیدواژگان: سواد رایانه ای، سواد تحلیلی، تفکر انتقادی، جنسیت
 • ندا تابش مفرد، نسترن منصوریه* صفحات 2041-2058
  زمینه

  با توجه به تاثیر تنظیم هیجانات، کاهش خود انتقادی و خشم در بهبود روابط بین فردی و تحصیلی دانش آموزان، شناسایی میزان اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بعنوان یکی از روش های درمانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تنظیم هیجان، خود انتقادی و خشم دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بود.

  روش

  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری دانش آموز پسر 15 تا 18 ساله بودند که در سال تحصیلی 1401-1402 به کلینیک های روانشناسی آموزش و پرورش منطقه 2 و 3 شهر تهران مراجعه کردند. حجم نمونه 30 نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام 15 نفر) قرار گرفته اند. ابزار گردآوری پرسشنامه های تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) خود انتقادی تامسون و زاراف (2004)، پرخاشگری باس و پری (1992) بود. در بخش آمار استنباطی، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  درمان مبتنی بر شفقت بر تنظیم هیجان، خودانتقادی و خشم دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه در سطح معناداری (0/001 p<) تاثیر دارد. با توجه به مجذور اتا میزان این اثربخشی به ترتیب 44/8، 66/3، 62/0 و 60/6 درصد برآورد گردید.

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش راهبردهای غیر انطباقی و افزایش راهبردهای انطباقی در تنظیم هیجانی و کاهش خود انتقادی و کاهش خشم و بهبود شرایط عاطفی و روانی نوجوانان دانش آموز می شود.

  کلیدواژگان: شفقت، تنظیم هیجان، خود انتقادی، خشم
 • معصومه میرزاخانی، سیاوش طالع پسند*، نعمت ستوده اصل صفحات 2059-2080
  زمینه

  رفتار تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش انگیز در محیط های آموزشی است. این سازه به یک نگرانی جهانی در محیط های آموزشی کنونی تبدیل شده است و در نظام های آموزشی گستره قابل توجهی دارد. مسیله این است روابط متغیرهای مختلفی با رفتار تقلب تحصیلی تایید شده است اما روابط متغیرهایی مانند اشتیاق شغلی معلم و انگیزش تحصیلی در قالب روابط ساختاری مغفول واقع شده است و در این زمینه شکاف تحقیقاتی عمده ای وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ارتباط اشتیاق معلم با رفتار تقلب تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی انگیزش تحصیلی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان (1267 =N) و دانش آموزان (2621 =N) مقطع متوسطه مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از بین افراد جامعه آماری، تعداد 460 نفر از معلمان (310 نفر زن،150 نفر مرد) و 460 نفر از دانش آموزان (255 نفر دختر، 205 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. معلمان به مقیاس اشتیاق شغلی (شاوفلی، 2013) و دانش آموزان به مقیاس های انگیزش تحصیلی (والراند و همکاران، 1992) و تقلب تحصیلی (مرداک و استفنز، 2007) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای SPSS24 و AMOS26 انجام شد.

  یافته ها

  . نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که داده ها با مدل مفهومی برازش قابل قبولی داشته و مورد تایید قرار گرفت. (0/065 RMSEA=؛ 0/90CFI=؛0/90 = IFI؛ 0/91 NFI= و 2/89 X2/df=). همچین همچنین مطابق با مدل ساختاری پژوهش اشتیاق شغلی اثر معناداری بر روی انگیزش تحصیلی (34/0) و رفتار تقلب تحصیلی (21/0-)، انگیزش تحصیلی اثر معناداری بر روی رفتار تقلب تحصیلی (0/29-) داشت. همچنین روابط اشتیاق شغلی با تقلب تحصیلی از طریق انگیزش تحصیلی معنادار بود (0/10-).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات مفیدی را برای مسیولین آموزشی، پژوهشگران، مشاوران تحصیلی در جهت افزایش اشتیاق شغلی معلمان و کاهش مشکلات تحصیلی یادگیرندگان فراهم کند.

  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، انگیزش تحصیلی، تقلب تحصیلی
 • محمودرضا میرعرب رضی، کاظم شریعت نیا*، علی حسینیایی صفحات 2081-2098
  زمینه

  همسران افراد دارای اعتیاد به مواد مخدر با چالش های متعددی همچون فقدان صمیمیت جنسی و بی ثباتی ازدواج به واسطه اعتیاد مواجه هستند؛ بنابراین، ارایه مداخلات روانشناختی موثر برای این زنان برای بهبود رفاه و کیفیت زندگی آن ها حایز اهمیت است. درمان کوتاه مدت راه حل محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دو شیوه درمانی پیشنهاد شده برای مسایل روانشناختی مختلف هستند. با این حال، تحقیقات اندکی در مورد اثربخشی نسبی این درمان ها برای مشکلات خاص همسران مردان معتاد مانند صمیمیت جنسی و بی ثباتی زناشویی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور کوتاه مدت بر صمیمیت جنسی و کاهش بی ثباتی ازدواج همسران مردان معتاد انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی همسران مردان معتاد در شهرستان آزادشهر در سه ماهه بهار 1401 تشکیل دادند. نمونه به روش نمونه گیری در دسترس هدفمند پس از احراز شرایط ورود به پژوهش انتخاب شدند. گروه مداخله اول، درمان پذیرش و تعهد و گروه مداخله دوم، درمان راه حل محور کوتاه مدت را در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. جلسات درمان پذیرش و تعهد بر اساس روش (ایفرت و آیفرت، 2005) و جلسات درمان راه حل محور کوتاه مدت بر اساس پکیج نعمیان و همکاران (1395) صورت پذیرفت. در این پژوهش پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) و شاخص بی ثباتی ازدواج (1987) در سه دوره زمانی اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  دوشیوه درمانی در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش صمیمیت جنسی و کاهش بی ثباتی ازدواج همسران مردان معتاد شد (0/05 P<). بین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور کوتاه مدت بر صمیمیت جنسی همسران مردان معتاد از نظر آماری تفاوت معنادار نبود (05/0 <P). همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور کوتاه مدت در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش بی ثباتی ازدواج همسران مردان معتاد شده است (0/05 P<).

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج حاصل از اجرای دو شیوه درمانی مبنی بر تاثیر معنادار بر افزایش صمیمیت جنسی و کاهش بی ثباتی ازدواج، انتظار می رود روانشناسان و درمانگران؛ درمان مناسبی برای همسران مردان معتاد ارایه دهند و کیفیت زندگی آن ها را ارتقاء بخشند

  کلیدواژگان: درمان کوتاه مدت راه حل محور، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، صمیمیت جنسی، بی ثباتی ازدواج
 • مریم عابدین، زیبا برقی ایرانی*، حمزه اکبری صفحات 2099-2116
  زمینه

  امروزه بقای زنان مبتلا به سرطان سینه بعد از تشخیص افزایش یافته است، اما برای این دسته از بیماران نه تنها بقا مهم است، بلکه تبعیت از درمان پس از بروز و تشخیص بیماری و افزایش نگرانی درباره کیفیت زندگی نیز حایز اهمیت است. اثربخشی درمان های روانشناختی متعددی بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است ولی در مورد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و درمان فعال سازی رفتاری بر متغیرهای مورد مطالعه، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و فعال سازی رفتاری بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پییگیری دو ماهه بود. 45 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان در طی سال های 1400 و 1401، با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه درمان مبتنی بر شفقت، فعال سازی رفتاری و گروه گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تبعیت از درمان دارویی (موریسکی و همکاران، 2008) و کیفیت زندگی بیماران سرطانی (سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان) استفاده شد. شرکت کنندگان در گروه های آزمایش، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخلات درمان مبتنی بر شفقت (گیلبرت، 2006) و درمان فعال سازی رفتاری (دیمیدچیان و همکاران، 2006) قرار گرفتند. همچنین داده ها با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD و با کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد هر دو درمان مبتنی بر شفقت و فعال سازی رفتاری بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر بوده است (0/05 >p). همچنین نتایج نشان داد، درمان فعال سازی رفتاری نسبت به درمان مبتنی بر شفقت اثربخشی بیشتری داشته و در مرحله پیگیری نیز این میزان معناداری پایدار بود (0/05 >p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مداخلات مبتنی بر شفقت و فعال سازی رفتاری ضمن افزایش تبعیت از درمان در زنان مبتلا به سرطان سینه، می توانند کیفیت زندگی این دسته از بیماران را ارتقاء دهند. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند به پزشکان، روانشناسان و سیاست گذاران حوزه سلامت و بهداشت روان کمک کند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، درمان فعال سازی رفتاری، تبعیت از درمان، کیفیت زندگی، سرطان سینه
 • خاتون ملاحی، نادره سهرابی*، سیامک سامانی، صدرالله خسروی صفحات 2117-2134
  زمینه

  نوجوانی مرحله ای از چرخه زندگی فرد است که در طی آن یک جوان تغییرات و دگرگونی های همه جانبه جسمی، شناختی، اخلاقی، رفتاری و غیره را تجربه می کند. یکی از اصلی ترین عناصر موثر برای گذر از این دوران و کسب ویژگی های مطلوب در نتیجه این تغییرات، خانواده است. به همین دلیل ضرورت دارد تا عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان را شناسایی کرد تا بتوان راهکارهایی به منظور بهبود روابط بین نوجوانان و والدین ارایه کرد.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با تکنیک شبکه متخصصان انجام شد که 20 نفر در مصاحبه شرکت کردند. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق تمامی دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز بود که تعداد 332 نفر به روش نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی و کمی مصاحبه و پرسشنامه ی محقق ساخته است. تحلیل داده های بخش کیفی بر اساس کدگذاری باز، انتخابی و نظری بود و داده های بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نهایی پژوهش بر مبنای مصاحبه ها نشان داد که عوامل شناختی آسیب زا در روابط والد و نوجوان عبارتند از: 1) تفاوت نسلی؛ کمال گرا بودن والدین؛ عدم آگاهی والدین؛ عدم درک والدین؛ نظام ارزشی متفاوت؛ توقعات بیش از حد از همدیگر؛ فاصله ادراکی والدین و نوجوانان . نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوال بر ارتباط والد و نوجوان تاثیر منفی و معکوسی دارد. اما سایر عوامل تاثیر معناداری نداشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که شناسایی هر یک از عوامل آسیب زا روابط والد و نوجوان باعث می شود که ریشه های مشکلات بین والدین و نوجوانان شناسایی شود و در نتیجه بهبود یابد.

  کلیدواژگان: ارتباط والد و نوجوان، نوجوانان، عوامل آسیب زا روابط والد و نوجوان
 • فاطمه کرباسی زاده، احمد عابدی*، محمدرضا عابدی صفحات 2135-2150
  زمینه

  یکی از مداخلات روانشناختی که می تواند بهزیستی هیجانی نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا را هدف قرار دهد، مداخله فراتشخیصی بارلو است. مداخلات فراتشخیصی در مقابل درمان های تک تشخیصی به وجود آمدند. مرور مطالعات قبلی، پژوهش خاصی که اثربخشی مدل درمانی فراتشخیصی بارلو بر بهزیستی هیجانی نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا را بررسی کرده باشد، یافت نکرد.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بارلو بر بهزیستی هیجانی نوجوانان 18-14 سال مبتلا به نوموفوبیا بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر شهر اصفهان در دامنه سنی 14 تا 18 سال بود. روش نمونه گیری در دسترس بود و نمونه آماری نیز پژوهش شامل 30 نفر بود. بدین صورت که از بین نوجوانان دختر که مبتلا به نوموفوبیا بوده و بهزیستی هیجانی پایین داشتند به طور تصادفی 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش، درمان فراتشخیصی بارلو و همکاران (2011)، را در قالب 12 جلسه 90 دقیقه دریافت کردند، اما اعضای گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نوموفوبیا (آزادمنش و همکاران، 1395) و پرسشنامه محقق ساخته بهزیستی هیجانی (1402) بود. داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار 29- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در پژوهش حاضر نشان داد، درمان فراتشخیصی بارلو بر بهزیستی هیجانی نوجوانان دختر مبتلا به نوموفوبیا موثر بود (0/001 P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی برنامه درمان فراتشخیصی بارلو بر بهزیستی هیجانی نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا در مطالعه حاضر، به نظر می رسد اگر این پروتکل درمانی بر روی نوجوانانی که سطح عواطف قوی و شدید منفی یا مثبت دارند به کار گرفته شود، آن ها می توانند تجارب هیجانی را با پریشانی کمتری تجربه کنند.

  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی بارلو، بهزیستی هیجانی، نوجوانان مبتلا به نوموفوبیا
 • فاطمه مینا، خسرو رمضانی*، علی کامکار، محمدیاسین کرمی صفحات 2151-2168
  زمینه

  شواهد پژوهشی حاکی از آن است که دشواری در نظم جویی هیجانی و فشارهای عصبی حاکم بر بیماران مبتلا به سرطان سینه، باعث می شود که روند بهبود این بیماری در آن ها دچار تعویق شود. بر اساس مطالعات انجام شده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند برای این اختلال، اثرگذار باشد، اما در زمینه کاربرد آموزش این درمان بر روی اختلال دشواری نظم جویی هیجانی در جامعه مورد پژوهش، شکاف پژوهشی وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری نظم جویی هیجانی در زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد.

  روش

  این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی زنان 30 تا 50 ساله مبتلا به سرطان سینه بود که در ادامه روند درمان خود، طی چهار ماه نخست سال 1401 به کلینیک سرطان سینه واقع در درمانگاه مطهری شهر شیراز، مراجعه کرده بودند. از میان آن ها 50 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دوگروه 25 نفره آزمایش و گواه گمارش شدند. مداخلات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، با توجه به بسته آموزشی هیز و استروساهل (2010) طی 8 جلسه گروهی 90 دقیقه ای به صورت هفتگی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دشواری تنطیم هیجانی (گرتز و رومر، 2004) گردآوری شد. داده های این پژوهش با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، در نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نمایانگر این است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بین گروه آزمایش و گواه از نظر دشواری در نظم جویی هیجانی، تفاوت معنی داری ایجاد کرده است (0/05 P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده ، این نتیجه حاصل می شود که مداخلات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر بوده و آن ها بعد از شرکت در برنامه آموزشی این رویکرد درمانی، توانسته اند بر هیجان های خویش، کنترل داشته باشند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال دشواری تنظیم هیجانی، سرطان سینه، زنان
|
 • Farzaneh Ghorbaninejad, Soudabeh Ershadi Manesh* Pages 1949-1970
  Background

  The factors associated with non-suicidal self-injury among adolescents have been extensively researched. However, the fundamental mechanism of the relationship between childhood trauma and non-suicidal self-injury remains limited.

  Aims

  This study aimed to investigate the structural relationships of a model linking childhood trauma and non-suicidal self-injury behaviors in adolescents with borderline personality traits, based on the mediating role of distress tolerance.

  Methods

  The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study consisted of all high school students in Tehran during the academic year of 2022-2023. In this study, 316 students were selected from 1325 students with borderline personality traits using a multi-stage cluster sampling method. Data were collected using the Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) behavior questionnaire (Klonsky & Glenn, 2009), Childhood Trauma Questionnaire (Bernstein et al., 2003), and Distress Tolerance Scale (Simons & Gaher, 2005). Data were analyzed using Pearson correlation statistics and structural equation modeling with SPSS and AMOS statistical software.

  Results

  The results indicate a good fit of the proposed model with the data. Structural equation modeling demonstrated that childhood trauma accounted for 10 percent of the variance in distress tolerance. Furthermore, 60 percent of the variance in non-suicidal self-injury-oriented behaviors among adolescents was explained by childhood trauma and distress tolerance.

  Conclusion

  Meanwhile, interventions in childhood trauma and enhancing distress tolerance skills may effectively prevent the onset of non-suicidal self-injurious behaviors in adolescents.

  Keywords: Childhood trauma, non-suicidal self-injury, Distress tolerance, Borderline personality disorder, Adolescents
 • Mahvash Rahimiasill, Kianoush Zahrakar*, Farshad Mohsenzadeh Pages 1971-1990
  Background

  One of the most common problems at different levels of education, especially during adolescence, is academic procrastination. Procrastination is one of the most important causes of students' failure to learn and achieve academic progress. Educational interventions based on choice theory and Transactional Analysis are two different types of interventions that emphasize on internal and interpersonal factors, respectively, and there is a comparison of their effectiveness on academic procrastination of girl's students in the research.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of education based on choice theory and transactional analysis on academic procrastination of girl's students.

  Method

  The method of the current research was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group and a two-month follow-up. The statistical population of the research included all ninth grade girl's students of Kuhdasht city in the academic year of 2018-2019, 45 of whom were selected by multi-stage cluster sampling method, and they were randomly replaced in three groups of 15 people (two experimental groups: Choice Theory and Transactional Analysis and a control group). In order to collect data, the academic procrastination assessment scale - student version (Solomon & Rothblum, 1984) was used. Also, educational programs based on choice theory (Nikbakht et al., 2014; Glasser, 1999) and based on transactional analysis (Stewart & Joines, 2009) were implemented in eight sessions on the first and second experimental groups, respectively. Also, the research data were analyzed using the analysis of variance test with repeated measurements using SPSS-23 software.

  Results

  The findings showed that both education based on choice theory and transactional analysis (with effect sizes of 0.870 and 0.721, respectively) had a significant and stable effect on the academic procrastination of ninth grade girl's students (P≥0.001). Also, the results of the comparison of interventions in Benferroni's post hoc test also showed that the effectiveness of education based on the choice theory on reducing academic procrastination was greater than the interaction analysis (P≥ 0.001).

  Conclusion

  According to the obtained results, it seems that the educational interventions based on the choice theory and transactional analysis were effective in reducing the academic procrastination of girl's students, But the education program based on the choice theory is more effective because of increasing academic self-confidence and improving students' metacognitive skills, for this reason, it is suggested that school counselors use this educational method more to reduce students' academic procrastination.

  Keywords: academic procrastination, choice theory, Transactional Analysis, girl students
 • Leila Alibolandi, Khosro Rashid*, Abolghasem Yaghobi, Rasool Kordnoghabi Pages 1991-2004
  Background

  Attitudes play an essential role not only in the academic field but also in the whole life of students and their activities, and they are one of the main factors in understanding individual and social behaviors and self-acceptance. Previous studies have shown that aesthetics can be considered as an effective method in improving students' attitudes in schools, However, there is a research gap regarding the effectiveness of aesthetic education based on learning experiences on the academic attitude of female students.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the aesthetic education package based on learning experiences on the academic attitude of female students.

  Methods

  The present research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the research included all female students of the first secondary level of Hamadan city who were studying in the academic year of 2020-2021. The statistical sample of the research (40 people) was selected through multi-stage random cluster sampling and randomly assigned to two experimental and control groups. Aesthetics education intervention based on the theory of learning experiences (researcher-made) was implemented for 10 sessions of 45 minutes for the members of the experimental group, But the members of the control group did not receive any training. The data collection tool in this research was the academic attitude questionnaire (Seker, 2011). The data analysis in the present study was done using the one-variable analysis of variance test and using the SPSS-22 software.

  Results

  The data obtained from covariance analysis in this research showed that the teaching of aesthetics educational package based on learning experiences was significant on the academic attitude of female students (P<0.01).

  Conclusion

  The results obtained from the present study showed that aesthetic education made students show a positive academic attitude in learning, In other words, paying attention to students' emotions and feelings can improve their academic attitude.

  Keywords: Aesthetics education package based on learning experiences, Academic attitude, Female students
 • Shokoofe Razaghi, Nahid Havasi Soomar*, Mohsen Mansoobifar, Niloufar Tahmouresi Pages 2005-2024
  Background

  Studies have shown that social anxiety has a high prevalence among students. Some researches have introduced difficulty in emotional regulation as one of the factors related to social anxiety. Social anxiety and difficulty in emotional regulation not only lead to a decrease in students' academic achievements, but can also affect other psychological and social aspects of their lives. So far, there has been no research that investigates the effectiveness of two types of cognitive-behavioral and emotion-focused therapy in reducing the symptoms of social anxiety and improving the emotional regulation of students.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of comparing the efficacy of two types of cognitive-behavioral and Emotion-Focused therapy on social anxiety and emotional regulation of music students of the University of Arts.

  Methods

  The design of the current research was semi-experimental, of pre-test, post-test type with a control group. The statistical population of the current research was all undergraduate music students referred to the counseling center of Tehran University of Art in 2020. From this statistical population, a number of 45 people were selected in a targeted manner from the available type and were randomly assigned in three groups of 15 people (cognitive-behavioral therapy, Emotion-Focused therapy and control). In the cognitive-behavioral therapy intervention sessions from the cognitive-behavioral therapy protocol (Davoudi, Manshaee, & Golparvar, 2018) and in the emotion-focused therapy intervention sessions from the Johnson therapy protocol (2004) and to collect data from the social anxiety scale (Connor et al., 2000) And the Emotion Regulation questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2002) was used. Covariance analysis and SPSS26 software were used for data analysis.

  Results

  The findings of the present study showed that both types of cognitive-behavioral and emotion-focused therapy were effective in reducing the symptoms of social anxiety and improving the emotional regulation ability of students. Cognitive-behavioral therapy was more effective in reducing the symptoms of social anxiety and emotion-focused therapy was more effective in improving emotional regulation. (P<0.01).

  Conclusion

  Based on the findings of the current research, it can be concluded that both types of cognitive-behavioral and emotion-focused therapy have been effective in reducing the symptoms of social anxiety and improving the emotional regulation of students, but in the field of problems related to thoughts and cognitive aspects, cognitive therapy - Behavior is more effective and in the field of issues where emotion is the most important factor, emotion-focused therapy is more efficient and effective.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, emotion-focused therapy, social anxiety, emotional regulation, music students
 • Rozita Deravipor, Alireza Assareh*, Sadefg Nasri, Mohammad Armand Pages 2025-2040
  Background

  Critical thinking is defined as the art of analyzing and evaluating thinking along with a review to correct it. Critical thinking is one of the basic needs of human life for decision-making, selection, and deep understanding of various issues. There is a research gap regarding the possible role of analytical literacy and computer literacy in predicting critical thinking with regard to the gender variable.

  Aims

  This study was conducted to predict critical thinking through computer and analytical literacy with the mediating role of gender in second-year high school students of Gilan province.

  Methods

  Research method was descriptive correlation type and the statistical population included second-year high school students of Gilan province in the first half of the academic year 2019-2020. The statistical sample included 384 people (191 girls and 193 boys) who were randomly selected in person and virtual. Data collection tools included critical thinking questionnaire (Ricketts', 2003) and researcher-made computer and analytical literacy questionnaires. The data were analyzed using hierarchical regression, multivariate regression, and Z-test using SPSS software version 26, and a significance level of 0.05 was considered to test the hypotheses.

  Results

  The results showed that the effect of analytical literacy and computer literacy on students' critical thinking is positive and significant and explains 43% of its changes. Also, multiple relationships between analytical literacy and computer literacy with critical thinking have been stronger in male students than in female students.

  Conclusion

  According to the obtained findings, it seems that Critical thinking in students can be predicted by the variables of analytical literacy and computer literacy according to the role of gender

  Keywords: Computer literacy, analytical literacy, critical thinking, gender
 • Neda Tabesh Mofrad, Nastaran Mansouriyeh* Pages 2041-2058
  Background

  Considering the effect of regulating emotions, reducing self-criticism and anger in improving interpersonal and academic relationships of students, it is very important to identify the effectiveness of compassion-based therapy as one of the therapeutic methods.

  Aims

  The purpose of this research was to determine the effect of compassion-based therapy on emotion regulation, self-criticism, and anger in male students of the second secondary level.

  Method

  The research design was a semi-experimental type of pre-test, post-test with control group. The statistical population consisted of male students aged 15 to 18 years who visited the educational psychology clinics of the 2nd and 3rd regions of Tehran in the academic year of 2021-2022. The sample size is 30 people and the sampling method is simple random. They are in two experimental and control groups (15 people each). The tool for collecting emotion regulation questionnaires was Garnefsky and Craig (2006), self-criticism by Thompson & Zuroff (2004), aggression by Bass and Perry (1992). In the inferential statistics section, analysis of covariance test.

  Results

  Compassion-based therapy has a significant effect (p<0.001) on emotion regulation, self-criticism, and anger among second-year high school male students. According to the eta square, this effectiveness estimated as 44.8, 66.3, 62.0 and 60.6% respectively.

  Conclusion

  Compassion-based therapy reduces maladaptive strategies and increases adaptive strategies in emotional regulation, reduces self-criticism, reduces anger, and improves the emotional and psychological conditions of adolescent students.

  Keywords: Compassion, Emotion Regulation, Self-Criticism, Aanger
 • Masumeh Mirzakhani, Siavash Talepasand*, Nemat Sotodeh Asl Pages 2059-2080
  Background

  Academic cheating behavior is one of the challenging issues in educational environments. This structure has become a global concern in current educational environments and has a significant scope in educational systems. The problem is that the relationships of various variables with academic cheating behavior have been confirmed, but the relationships of variables such as teacher's job enthusiasm and academic motivation have been neglected in the form of structural relationships, and there is a major research gap in this field.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of modeling the relationship between teacher's enthusiasm and students' academic cheating behavior with the mediating role of academic motivation.

  Methods

  The method of the present research was applied in terms of purpose and correlational in terms of the nature of the data. The statistical population of the present study included all teachers (N = 1267) and students (N = 2621) of secondary schools in Damghan city in the academic year of 1400-1401. Among the statistical population, 460 teachers (310 women, 150 men) and 460 students (255 girls, 205 boys) were selected by multi-stage random cluster sampling. The teachers responded to the job enthusiasm scale (Schaufeli,2013) and the students responded to the academic motivation scale (vallerand et al,1992) and Academic cheating scale (Murdock & Stephens, 2007). Analysis of research data was done through structural equation modeling with SPSS24 and AMOS26 software.

  Results

  The results of structural equation modeling showed that the data had an acceptable fit with the conceptual model and was confirmed.) RMSEA = 0.065, CFI = 0.90, IFI = 0.90, NFI = 0.91, and X2 /df=2.89). Also, according to the structural model of the research, job enthusiasm had a significant effect on academic motivation (0.34) and academic cheating behavior (-0.21), academic motivation had a significant effect on academic cheating behavior (-0.29). Also, the relationship between job enthusiasm and academic cheating through academic motivation was significant (-0.10)

  Conclusion

  It seems that the results of this research can provide useful information for educational officials, researchers, educational consultants in order to increase teachers' job enthusiasm and reduce students' academic problems.

  Keywords: job enthusiasm, academic motivation, academic cheating
 • Mahmoudreza Mirarab Razi, Kazem Shariatnia*, Ali Hosseinyaei Pages 2081-2098
  Background

  Addiction can have negative impacts on various aspects of life. One of the most affected groups by addiction are the spouses of addicted individuals. These women often face multiple challenges and difficulties in coping with their husbands' addiction, such as sexual intimacy, and marital instability. Therefore, it is important to provide effective psychological interventions for these women to improve their well-being and quality of life. Both treatments have been shown to be effective for various psychological problems. However, there is a lack of research on the comparative effectiveness of these treatments for the specific problems faced by the wives of addicted men, such as sexual intimacy and marital instability.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and short-term solution-oriented therapy on sexual intimacy and reducing marital instability of addicted men's wives.

  Methods

  The present study was a semi-experimental type of pre-test and post-test with a control group. The statistical population of the present study was formed by all the wives of addicted men in Azadshahr city in the spring of 2022. The sample was selected by the purposeful available sampling method after meeting the conditions for entering the research. Two experimental groups received treatment intervention in 8 sessions of 90 minutes, and the control group remained on the waiting list. Acceptance and commitment therapy sessions were conducted based on the method (Eifert & Eifert, 2019) and short-term solution-oriented therapy sessions were conducted based on the Noamian and colleagues package (2015). In this research, Bagarozi's Marital Intimacy Needs Questionnaire (2001) and Marital Instability Index (1987) were implemented in three time periods.

  Results

  Compared to the control group, the two-method treatment increased sexual intimacy and decreased the marital instability of addicted men's wives (P<0.05). There was no statistically significant difference between the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and short-term solution-oriented therapy on the sexual intimacy of addicted men's wives (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of the implementation of two treatment methods that have a significant effect on increasing sexual intimacy and reducing marital instability, psychologists and therapists are expected to provide appropriate treatment for the wives of addicted men and guarantee their quality of life.

  Keywords: Short-term solution-oriented treatment, Acceptance, Commitment Therapy, Sexual intimacy, marriage instability
 • Maryam Abedin, Ziba Barghi Irani*, Hamzeh Akbari Pages 2099-2116
  Background

  Today, the survival of women with breast cancer after diagnosis has increased, but for this category of patients, not only survival is important, but adherence to treatment after the occurrence and diagnosis of the disease and increased concern about the quality of life are also important. The effectiveness of various psychological treatments on adherence to treatment and quality of life of these patients has been investigated, but there is a gap in research regarding the comparison of the effectiveness of compassion-based therapy and behavioral activation therapy on the studied variables.

  Aims

  The purpose of this research was to compare of the effecacy of compassion-based therapy and behavioral activation therapy on adherence to treatment and quality of life in women with breast cancer.

  Method

  The design of the current research was semi-experimental, of pre-test-post-test type with a control group and a two-month follow-up. 45 women with breast cancer in Gorgan during the years 2021 and 2022 were placed in three groups of compassion-based therapy, behavioral activation therapy and control group by simple random sampling method. To collect data, were used for Medication Adherence Scale (Morisky et al., 2008) and Quality of Life Questionnaire for cancer patients (European Organization for Research and Treatment of Cancer). participants in the experimental groups underwent the interventions of compassion-based therapy (Gilbert, 2006) and behavioral activation therapy (Dimidchian et al. et al., 2008) were included in 8 sessions of 90 minutes. Also, the data were analyzed by repeated measurement variance analysis and LSD follow-up test with the help of SPSS19 software.

  Results

  The findings of the research showed that both compassion-based therapy and behavioral activation therapy were effective on the adherence to treatment and quality of life of women with breast cancer (p<0.05). Also, the results showed that behavioral activation therapy was more effective than compassion-based therapy, and this significant level was stable in the follow-up phase (p<0.05).

  Conclusion

  According to the obtained results, it seems that interventions based on compassion and behavioral activation can improve the quality of life of this group of patients, while increasing adherence to treatment in women with breast cancer. The findings of this study can help doctors, psychologists and policy makers in the field of health and mental health.

  Keywords: compassion-based therapy, behavioral activation therapy, adherence to treatment, quality of life, breast cancer
 • Khatoon Mallahi, Nadereh Sohrabi*, Siamak Samani, Sadrollah Khosravi Pages 2117-2134
  Background

  Adolescence is a stage of the individual's life during which a young person experiences comprehensive changes and transformations in various aspects such as physical, cognitive, moral, behavioral, and more. One of the most influential factors in successfully navigating this period and acquiring desirable traits as a result of these changes is the family. Hence, it is essential to identify cognitive factors that can be detrimental to parent-adolescent relationships in order to provide strategies for improving relationships between adolescents and parents.

  Aims

  The aim of the current study was to investigate the lived experience of traumatic cognitive factors in parent-adolescent relationships.

  Methods

  The present research employed a mixed-methods exploratory approach. Purposeful sampling using expert network technique was utilized for qualitative data collection, involving 20 participants in interviews. The statistical population for the quantitative segment of the study encompassed all high school students in Shiraz. A total of 332 participants were selected through simple random sampling. The research tools included interviews and a researcher-developed questionnaire for both qualitative and quantitative segments. Qualitative data analysis involved open, selective, and theoretical coding, while quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics. In the quantitative part of the research, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were conducted using Smart PLS 3 software.

  Results

  The final results of the study, based on the interviews, demonstrated that traumatic cognitive factors in parent-adolescent relationships include: 1) Generational differences; parental perfectionism; parental unawareness; lack of parental understanding; divergent value systems; excessive mutual expectations; and perceptual distance between parents and adolescents. The results of the structural equation modeling indicated that trauma has a significant negative and inverse impact on the parent-adolescent relationship. However, the other factors did not show significant effects.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be said that identifying each of the traumatic factors in parent-adolescent relationships leads to the recognition of the underlying issues between parents and adolescents, thereby facilitating improvement.

  Keywords: Parent-adolescent relationship, adolescents, traumatic factors in parent-adolescent relationships
 • Fatemeh Karbasi Zadeh, Ahmad Abedi*, Mohammd Reza Abedi Pages 2135-2150
  Background

  One of the psychological interventions that can target the emotional well-being of adolescents with nomophobia is Barlow's transdiagnostic intervention. transdiagnostic interventions emerged against single-diagnosis treatments. The review of previous studies did not find any specific research that investigated the effectiveness of Barlow's transdiagnostic therapy model on the emotional well-being of adolescents with nomophobia.

  Aims

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Barlow's transdiagnostic treatment on the emotional well-being of 14-18-year-old adolescents with nomophobia.

  Method

  The method of the current research was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group and a two-month follow-up. The statistical population of the research included all adolescent girls in the city of Isfahan in the age range of 14 to 18 years. The sampling method was available and the statistical sample included 30 people. In this way, 30 adolescent girls who were suffering from nomophobia and had low emotional well-being were randomly selected, were randomly assigned to be Experimental and control in two groups. The experimental group received Barlow et al (2011) metadiagnostic therapy in the form of 12 90-minute sessions, but the control group members did not receive any intervention. The research tools included nomophobia questionnaire (Azadmanesh et al., 2016) and researcher-made emotional well-being questionnaire (2023). The data was analyzed using the method of variance analysis with repeated measurements and SPSS-29 software.

  Results

  The results of analysis of variance with repeated measurements in the present study showed that Barlow's transdiagnostic treatment was effective on the emotional well-being of adolescent girls with nomophobia (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of Barlow's meta-diagnostic treatment program on the emotional well-being of adolescents with nomophobia in the present study, it seems If this therapy protocol is used on adolescents who have strong and intense negative or positive emotion levels, they can experience emotional experiences with less distress.

  Keywords: Barlow's transdiagnostic treatment, Emotional well-being, adolescents with nomophobia
 • Fatemeh Mina, Khosro Ramezani*, Ali Kamkar, Mohammadyasin Karami Pages 2151-2168
  Background

  Research has shown that emotional regulation difficulties and nervous pressure can worsen and delay breast cancer in patients. Based on studies, treatment based on acceptance and commitment can be effective in managing this disorder. However, there is a lack of research on the use of this treatment for emotional regulation disorders within the studied population.

  Aims

  The present study was conducted with the aim of comparing the Efficacy of psychological education of imago therapy and treatment based on acceptance and commitment on dyadic perspective-taking of couples applying for divorce.

  Methods

  This study utilized a semi-experimental design that included a pre-test, post-test, control group, and a 3-month follow-up period. All women between the ages of 30 and 50, who were diagnosed with breast cancer and visited the breast cancer clinic at Motahari Hospital in Shiraz during the first four months of 2022 were considered as the statistical population. Using the available sampling method, 50 individuals were selected and divided into two equal groups: the test and control groups, each with 25 individuals. The experimental group underwent eight weekly 90-minute group sessions of acceptance and commitment therapy based on Hayes and Strossahl's (2010) program for emotional regulation. The control group received no intervention. Data was collected using Gertz and Romer's (2004) emotional regulation questionnaire and was analyzed using the statistical analysis of variance with repeated measurements in SPSS software, version 24.

  Results

  The results show a significant difference in emotional regulation difficulty between the experimental and control groups due to the use of acceptance and commitment therapy (p < 0.05).

  Conclusion

  Acceptance and commitment treatment is effective in treating breast cancer and improving women's quality of life. Educational programs focused on this approach help women manage their emotions.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, The emotional regulation difficulties, breast cancer, women