فهرست مطالب

شعر پژوهی (بوستان ادب) - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 57، پاییز 1402)

فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 57، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حشمت الله انصاری*، مریم جعفری، غلامعباس زاکری صفحات 1-24

  در پژوهش پیش رو به کارکردهای  صنعت هجو و ذکر دلایل مختلف آن در اشعار خاقانی و مجیر بیلقانی پرداخته و شگردهای هنری، بلاغی و ادبی را در هجویات آنان تحلیل و بررسی کرده ایم و به شیوه ی منبع پژوهی پس از تدوین یافته ها به تحلیل داده ها پرداخته ایم. زبان خاقانی و مجیرالدین در هجویات زبانی عفیف و دور از ابتذال است. هجویات آنان بیشتر بیان اوصاف اخلاقی و جسمانی موردهجو است و اغلب خصم را ازنظر خصوصیات خلقی و خلقی به حیوانات تشبیه کرده اند. هر دو شاعر با بهره گیری از مضامین بکر و تازه که حکایت از نازک خیالی های آنان دارد و پیش گرفتن راه های خاص در تشبیه و درهم تنیدگی آن با سایر تناسب های لفظی و معنوی ،  به صورت غیرمستقیم بدخواهان و رقیبان خود را با تهور و جریتی که رنگ گستاخی دارد، مورد سخت ترین هجویه ها قرار داده اند. هدف از هجو برای دو شاعر به سبب انگیزه ی روانی ، حس انتقام گیری، فخر، غرور، تکبر، بدبینی، میدان تنگ رقابت و تشفی خاطر بوده؛ اما این انگیزه ها در اشعار هجوی خاقانی به خاطر روحیه ی حساس، زودرنج و شرایط خانوادگی شاعر بارزتر و قوی تر از اشعار هجوی مجیرالدین است. ازنظر معنایی هجویات آنان بازنمود اوضاع فرهنگی مردم و اخلاق حاکم بر جامعه است؛ پس هجویات آنان علاوه بر شگردهای هنری و بلاغی ازلحاظ معنایی درخور توجه است.

  کلیدواژگان: سبک آذربایجانی، صنعت هجو، مجیر بیلقانی، هجویات خاقانی
 • نجف جوکار* صفحات 25-52
  نوشته ی حاضر در پی نشان دادن مولفه هایی است که درون مایه ی قصه ی پادشاه جهود نصرانی کش و نیز حکایت نخجیران را با مبانی نبوت عامه پیوند می زند. قهرمان قصه در داستان پادشاه جهود، کودکی است که وی را در آتش افکنده اند و بی آنکه شعله ی آتش بر او کارگر افتد، دیگران را به تمکین نکردن در برابر بت و استقبال از آتش فرامی خواند. در داستان نخجیران نیز خرگوشی پیمان ظالمانه ی شیر و نخجیران را زیر پا می نهد و تن نمی دهد که طعمه ی شیر شود و سرانجام شیر را با ترفندی به چاه می افکند. با نگاهی به سرگذشت شماری از پیامبران که در قرآن کریم انعکاس یافته است، همانندی و همسویی اجزا و اهداف این دو حکایت با سوانح زندگی ایشان و چگونگی هدایت قوم و موانع پیش روی آنان فرادید می آید. توان درونی قهرمانان قصه در کنار ناتوانی بیرونی، پشتوانه ی الهی، از جان گذشتگی، شکست دشمن و تحقق وعده ی حق، شهد پیروزی، نقش قضاوقدر، سبب سازی و سبب سوزی خداوند و واکنش جباران و مردم عادت پرست ازجمله مواردی است که در دعوت انبیا و فرازوفرود این دو حکایت دیده می شود.
  کلیدواژگان: اصحاب اخدود، پادشاه جهود، مثنوی معنوی، نبوت عامه، نخجیران
 • نعیمه سلطانی*، زینب صابرپور، علیرضا فولادی صفحات 53-82
  انسجام از دیدگاه زبان شناسی سیستمی - نقشی برای به وجودآوردن متن های یکپارچه مهم است. عوامل انسجام به دو دسته ی دستوری و واژگانی تقسیم می شوند و هر دسته زیرمجموعه هایی را دربرمی گیرد. کاربرد عوامل انسجام در متن ادبی به لحاظ کمی و کیفی با متون دیگر تفاوت دارد؛ بااین حال بخش هایی از متون ادبی ازجمله بیت تخلص قصیده این تفاوت را بیشتر نشان می دهند که شاعر در این بیت می کوشد هرچه بیشتر آغاز قصیده را با بدنه ی آن پیوند بزند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، کاربرد عوامل انسجام در بیت تخلص قصاید منوچهری به عنوان یکی از نمایندگان سبک خراسانی تحلیل شده است. همچنین تلاش شده تا با تکیه بر پژوهش‎های پیشین، الگویی فارسی برای بررسی انسجام در شعر ارایه شود که مشخص شد در دیوان منوچهری از میان 57 قصیده، 41 قصیده بیت تخلص دارند. به طورکلی در محدوده ی تخلص قصاید منوچهری 1007 مورد گره انسجامی یافت شد که بسامد عامل انسجام واژگانی (32/82%) بیشتر از عامل دستوری (67/17 %) بود. در میان عوامل زیرمجموعه ی عامل دستوری، ارجاع (81/11%) بیشترین نقش و عامل ربط (89/0%) کمترین نقش را در انسجام دادن به تخلص های این شاعر سبک خراسانی داشت. در میان عوامل انسجام واژگانی، عامل باهم آیی (54/50%) بیشترین بسامد و عامل تقارن نحوی (29/1%) کمترین بسامد را داشت.
  کلیدواژگان: انسجام، بیت تخلص، سبک خراسانی، قصاید، منوچهری، واژگان
 • سجاد صادق وند*، قدرت الله طاهری صفحات 83-110

  علاوه بر اینکه انسان گرایی از رویکردهای اصلی اگزیستانسیالیسم است و انسان شانی معنابخش در آن دارد، دیگری به عنوان باشنده ای که او نیز از وجود خویش آگاه است، در اگزیستانسیالیسم و ادبیات حضوری چندگانه پربحث و گسترده دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که هم مجموعه ای از مفاهیم مربوط به یکی از رویکردهای اگزیستانسیالیستی به مفهوم دیگری که در نظریات متفکرینی چون سارتر به چشم می خورد و در کل نگاهی است بدبینانه، در شعر شمس لنگرودی بازتاب قابل توجهی داشته است و هم نگاه انسان گرایانه و معنابخش به دیگری در اشعار وی دارای مثال های متعدد است. مطالعه ی اشعار نشان می دهد که شاعر در نگاه انتقادآمیز به دیگری، موضوعاتی مانند محدودکردن اختیار و امکان مندی دیگری، سلطه جویی، توده سازی و توده شدگی و تنزل و سقوط رابطه ی اصیل من-تو به من-آن مطرح کرده است و در نگاه خوش بینانه و انسان گرایانه به حضور معنابخش و محوری انسان پرداخته که سبب تعالی است و حتی بر نحوه ی آشکار شدن پدیده ها بر شاعر تاثیر زیادی دارد. از شواهد مثال پرتعداد می توان ادعا کرد که هر دو رویکرد را می توان از مفاهیم اصلی اگزیستانسیالیستی حاضر در اشعار شمس لنگرودی دانست که حاکی از دغدغه های وجودی شاعر است و در چارچوب شعریت و منطق هنری منعکس شده است.

  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیسم، انسان گرایی، پدیدارشناسی، دیگری، سارتر، شمس لنگرودی، فلسفه ی وجود
 • سعید کریمی قره بابا* صفحات 111-146
  تاثیر نظامی بر اغلب آثاری که بعد از قرن ششم سروده شده، مشهود است. شاعران معاصر نیز از این مقوله مستثنی نبوده و ضمن برقراری رابطه ی بینامتنی با آثار نظامی گنجوی معناهای شعر خود را گسترش داده اند. این مقاله که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام شده، بر این فرض مبتنی است که متون کهن با گذشت زمان، یک سره به فراموشی سپرده نمی شوند؛ بلکه در متون سپسین به شیوه های گوناگون بازتولید می شوند. محمدحسین شهریار ازجمله سخن گویان روزگار ماست که از زبان، هنر و اندیشه ی نظامی بسیار اثر پذیرفته است. هرچند بوطیقای شعر شهریار و نظامی از اساس نسبت و قرابت چندانی با هم ندارد؛ اما شهریار توانسته از برخی ابعاد شعر نظامی بهره های هوشمندانه ای ببرد. ما در پژوهش پیش رو ابتدا به نحوه ی یادکرد شهریار و نوع نگاه او به شخصیت و آثار نظامی پرداخته ایم و سپس به بعضی از شباهت های مضمونی، زبانی و هنری آن دو اشاره کرده ایم. تاثر اصلی شهریار به تصریح خود او از توصیفات و تابلوهای نظامی است. شهریار تابلوسازی را در پرتو موازین رمانتیسم تعریف می کند. تابلوسازی از این لحاظ، شاخ و برگ دادن به تصویر یا موضوعی مشخص است که شبیه آن را در میانه ی داستان های نظامی نیز می توان دید. احتمال می رود که شهریار در معراجیه پردازی و فرزندنامه سرایی نیز از نظامی الهام گرفته است. حکمت گویی، گرایش به درج مضامین ترسایی و شبانه سرایی هم از دیگر وجوه مشترک فکری در بین نظامی و شهریار است. در نگرشی کلی، بیشترین اثرپذیری ها در ساحت تصویرآفرینی و فکری مشاهده می شود. در مرتبه ی بعدی، شهریار به زبان نظامی آن گاه که روی در روانی و نرمی می گذارد، توجه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تابلوسازی، زبانی و ژانری، شباهت های مضمونی، شهریار و نظامی
 • حسنا محمدزاده کاشی*، امیرحسین مدنی صفحات 147-176

  معنی شناسی شناختی با مطالعه ی معنی به چگونگی عملکرد ذهن و تجربه ی انسان در درک مفاهیم ازطریق زبان دست می یابد. چکیده ی کلام این رویکرد این است که استعاره امری صرفا زبانی نیست، خاستگاه اصلی استعاره ذهن است؛ اما برای پیدایش و ظهور خود، به بسترهای مناسب زبانی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد و رابطه ی استعاره با ذهن، اجتماع و فرهنگ ، رابطه ای دوسویه است. استعاره ها کمک می کنند تا حوزه های انتزاعی بر اساس حوزه های عینی درک شوند. طرح واره های تصویری ازجمله ساخت های مفهومی هستند که در این حوزه به آن توجه شده است و با زیربنایی استعاری ساخته می شوند تا به منزله ی پلی برای ارتباط میان تجربه های فیزیکی ما با حوزه های شناختی پیچیده تر محسوب شوند و به درک مفاهیمی کمک کنند که به لحاظ جوهری حجم ناپذیرند. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به نظریه ی معنی شناسان شناختی به تحلیل استعاره های فضایی و طرح واره های حجمی، حرکتی و قدرتی در غزل های حسین منزوی بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منزوی برای تجسم مفاهیمی چون عشق، تردید، آرزو، بغض، غم، طاقت، شادی، جنون و... از طرح واره های تصویری استفاده کرده و تجسم این مفاهیم، نقشی اساسی در قدرت عاطفی غزل وی، تمایز تخیل و محتوای آن داشته است. استعاره های مفهومی او نشان می دهند که عشق، جنون، مستی، شرم و مهربانی در دنیای ذهنی شاعر و در فرهنگ زیسته ی او جایگاه والایی دارند، عشق از قدرتمندترین اندیشه ی او و مسلط بر همه چیز است و بعد از عشق، تفرقه، تقدیر و غم ازنظر قدرتی در سطح بالایی قرارگرفته اند.

  کلیدواژگان: استعاره ی فضامدار، حسین منزوی، طرحواره ی تصویری، معنی شناسی شناختی
 • یاسین اسمعیلی* صفحات 177-194

  کتاب مثنوی مولوی یکی از آثار عرفانی است که امروزه بخش های شش گانه اش را با تعبیر دفتر از هم بازمی شناسیم. در این پژوهش این نکته بررسی می شود که واحد شمارش این بخش ها در دوره ی مولوی و در نظر شارحان مثنوی، به ترتیب تاریخی چه بوده است؟ آیا از همان آغاز واحد شمارش بخش های مثنوی، دفتر بوده است یا مولانا و نزدیکانش غیر از بخش بندی کتاب به صورت مشهور امروزی از تعابیر دیگر استفاده می کرده اند. بررسی سیر تاریخی نشان می دهد که مولوی خود از تعابیر مختلفی ازجمله مثنوی و دفتر و... برای نامیدن بخش های شش گانه استفاده کرده و نکته ی قابل توجه این است که شاعر خود بخش های شش گانه را با یک نام خطاب نکرده است. نزدیکان و مریدان مولوی هم تعبیری واحد برای اشاره به بخش های شش گانه ی کتاب نداشته اند؛ اما قراینی در متون مربوط به زندگی مولوی هست که نشان می دهد برای اشاره به بخش های مثنوی معنوی، به تبعیت از مولانا از تعبیر مثنوی استفاده می کرده اند. سپهسالار و افلاکی اصطلاح مثنویات را برای اشاره به بخش های مثنوی به کار برده اند. با توجه به جمع بستن واژه ی مثنوی در مقام اشاره به بخش های مثنوی، این نکته بر ما روشن می شود که این واژه در نزد نزدیکان مولوی به منزله ی اصطلاحی خاص برای نامیدن بخش های شش گانه ی مثنوی بوده است. شارحان مثنوی هم اتفاق نظری درباره ی نامیدن بخش های مثنوی معنوی ندارند. از قرن یازدهم به بعد تعبیر عام دفتر به عنوان تعبیری خاص برای شمارش بخش های مثنوی به کار رفته است، همچنان که نام عام مثنوی   که نام یکی از قالب های شعر فارسی است، خاص کتاب مولوی شده است.

  کلیدواژگان: دفتر، دفترهای شش گانه، شروح مثنوی، مثنوی، مثنویات، مولانا
|
 • Heshmatallah Ansary *, Maryam Jafari, Gholamabbas Zakeri Pages 1-24

  The aim of this study is to identify the functions of satire and the different reasons and motives for using it in the poetry of Khaqani and Mujir al-Din Baylaqani, as well as to analyze the artistic, rhetorical and literary techniques used in their satiric works. Satire as a subgenre of lyrical poetry has existed in Iranian literature from ancient times and many poets have experienced with writing it. This literary genre has special characteristics. Knowing these characteristics helps us in better understanding the structure and the literary value of the work. Satire exists in the literature of all countries to some extent and is always a controversial issue; however, in the literature of some nations, as a result of the dominance of ethical criticism in the society, satire has not received due attention. Nevertheless, the study of its reasons and factors can be significant from psychological and sociological perspectives (Parsa, 2012).Reciprocating satire is one of the characteristics of the poetry of the 6th century (AH) in Iran. in other words, in the satiric works of this period, the individual who is being satirized can be identified, for example, in the reciprocating satires of Abol-Alaye Ganjavi and Khaqani, or the reciprocating satires of Khaqani and Rashid al-Din Vatvat, or more importantly, the reciprocating satires of Khaqani and Mujir al-Din Baylaqani (Mirsadeqi, 1994: 303).Mujir al-Din Baylaqani was a student of Khaqani who disrespected his teacher; much like Khaqani himself who did not show a respectful attitude toward his teacher, Abol-Ala. Mujir has written satires about Khaqani in the form of odes and quatrains to answer some of the reproaches of his teacher.

  Keywords: satire, rhetoric, Azerbaijan style, Khaqani, Mujir ol-Din Baylaqani
 • Najaf Jowkar * Pages 25-52
  The present article seeks to show the components that connect the content of the story of the Christian-killing Jewish king and the story of Nakhjiran with the foundations of popular prophecy.The hero of the story in the story of the King of Judah is a child who was thrown into the fire and without the flame affecting him, he calls others not to obey the idol and welcome the fire. In the story of Nakhjiran, a rabbit violates the cruel agreement between the lion and Nakhjiran and refuses to be the prey of the lion and finally throws the milk into the well with a trick. Looking at the stories of some prophets that have been reflected in the Holy Quran; The similarity and alignment of the components and goals of these two stories with the tragedies of his life and how to guide the people and the obstacles in front of them can be seen.The inner strength of the heroes of the story, along with the external weakness, divine support, death, the defeat of the enemy and the fulfillment of the promise of truth, the nectar of victory, the role of fate and destiny, the cause and burning of God and the reaction of the oppressors and habitual people, are among the things that are mentioned in the call of the prophets. And the ups and downs of these two stories can be seen.
  Keywords: Companions of Al-Okhdud, King of Jews, Mathnavi Manavi, general ‎prophethood, the hunts
 • Naeime Soltani *, Zainab Saberpour, Alireza Fouladi Pages 53-82
  Cohesion is significant in creating cohesive texts. Cohesive Devices can be divided to lexical and grammatical factors, each having subcategories. Using cohesive devices in literary texts is quantitatively and qualitatively different to other texts. Yet parts of literary texts such as transition-verses in odes, better demonstrate this difference as the poet attempts to further link the beginning of the ode to the body. Using a descriptive-analytical method, this study investigates the cohesive devices in transition verses of a Khorasani-style representative, Manoochehri. Moreover, based on previous research, an attempt has been made to create a model for examining cohesion in Persian poetry. It was also revealed that 41 of the 57 odes extracted from Manoochehri's poem collection include transition verses. In general, 1007 cohesive devices were discovered in the transition verses of Manoochehri's odes, with lexical cohesive devices (82.32%) outnumbering grammatical cohesive devices (17.67%). Among the subcategories of grammatical cohesive devices, references (11.81%) played the most important role in making this poet’s transition verses cohesive, while conjunctions (0.89%) played the least important role. Collocations (50.54%) were the most frequent lexical cohesive device, whereas syntactic parallelisms (1.29%) were the least frequent.
  Keywords: cohesion, Transition-Verse, Ode, Manoochehri, Khorasani Style.‎
 • Sajjad Sadeqvand *, Qodratollah Taheri Pages 83-110

  Although humanism is one of the main approaches of existentialism, and human has the meaningful place in this philosophical tendency, one of the main concepts of existentialism is the other; This concept, as a being who is aware of his existence too, has been enormously reflected in literature. The results of this study showed that the concept of the other is significantly reflected through tow main approaches in the poetry of Shams Langroodi, one of Iran's most important contemporary poets. The poet in his negative look toward the other, with topics such as threatening and limiting the freedom and possibilities of the other, domination, turning in to mass or perceive the other as a mass, and falling off from the authentic I-you relationship to I-it, reflects a set of concepts which can be found in the opinions of some existentialist thinkers, and in general, is a pessimistic look, and in the other hand, in his humanistic and optimistic approach deals with the central and meaningful presence of human, which leads to and authentic I-You relationship, and even has a profound effect on the way the phenomena unfold. From the numerous examples it can be argued that both concepts can be regarded as the main existentialist concepts of Shams Langrood's poetry.

  Keywords: the Other, Humanism, Existentialism, Phenonenology, Sartre, ‎Contemporary Poetry of Iran, Shams Langroodi.‎
 • Saeed Karimi Qare Baba * Pages 111-146
  The Nizami Ganjavi’s influence is evident in most of the works written after the sixth century. Contemporary poets are no exception to this category and while establishing an inter-textual relationship with Ganjavi's works, they have expanded the meanings of their poetry. This descriptive-analytical article is based on the assumption that ancient texts are not completely forgotten over time, but are reproduced in later texts in various ways. Mohammad Hossein Shahriyar is one of the poets of our time who has been greatly influenced by language, art and Nizami’s thought. Although the poetics of Shahriyar and Nizami’s poetry are not very close to each other in terms of relationship and proximity, Shahriyar has been able to use some aspects of Nizami’s poetry intelligently. In the present study, we have first dealt with the way Shahriyar is mentioned and the way he looks at Nizami’s personalities and works, and then we have pointed out some of the thematic, linguistic and artistic similarities between the two. Shahriyar's main influence, according to him, is from Nizami’s descriptions and paintings. Shahriyar defines painting in the light of the standards of Romanticism. Painting in this sense is the leafing of a specific image or subject that can be seen similarly in the middle of military stories. It is probable that Shahriyar was also inspired by Nizami in his Ascension and Children's Book.
  Keywords: tableau making, thematic, linguistic, genre similarities, Shahryar ‎and Nizami.‎
 • Hosna Mohammadzade *, AmirHossein Madani Pages 147-176

  Cognitive semantics reaches how the mind works and human experience in understanding concepts through language by studies the meaning. The summary of this approach is that metaphor is not just a linguistic issue; the main origin of metaphor is the mind, but for its emergence, it needs appropriate linguistic, cultural, and social contexts, and the relationship between metaphor and mind, society, and culture is a two-way relationship. Metaphors help abstract areas to be understood based on objective areas. Image schemas are among the conceptual structures that have been paid attention to in this field and are made with a metaphorical foundation to be considered as a bridge for the relation between our physical experiences and more complex cognitive domains and help to understand concepts that are essentially immeasurable. The present study has aimed to analyze the spatial metaphors and volume, movement and power schemas in the sonnets of "Hossein Monzavi" using the descriptive-analytical method and referring to the theory of cognitive semanticists. The findings of the study show that Monzavi used image schemas to visualize concepts such as: love, doubt, desire, hatred, sadness, endurance, happiness, madness. His conceptual metaphors show that love, madness, drunkenness, shame and kindness have a high place in the poet's mental world and in his lived culture; Love is one of the powerful forces in his thought and dominates everything, and after love, division, fate and sadness are at a high level in terms of power.

  Keywords: spatial metaphor, Hossein Monzavi, image schema, Cognitive Semantics