فهرست مطالب

نشریه اندیشه فلسفی
پیاپی 12 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدی ساعتچی* صفحات 271-291

  الهی دانان ادیان ابراهیمی فاعلیت ایجادی خدای یگانه را منشا وجود ممکنات می دانند. اما پیش از آن می توان پرسید «چرا ممکنات ممکن اند؟». برایان لفتو با بازاندیشی سنت الهیات فلسفی می گوید اغلب الهی دانان علم ذاتی خدا را منشا امکان ممکنات می دانند؛ خدا به علم ذاتی سیب را می داند پس سیب ممکن است. لفتو از این پاسخ خرسند نیست، زیرا به باور او ذات الهی بی نیاز از فرض امکان ممکنات است. چه سیب ممکن باشد چه نباشد، خدا خداست. از طرفی امکان هر ممکنی ضروری می نماید، اما به باور لفتو منشا این ضرورت نیز مندرج در ذات خدا نیست، بلکه مجعول به آفرینش ارادی او در ساحت علم است. خدا نه تنها نگارنده واقعیت مخلوق بلکه مبدع زبان سازنده آن است. مقاله پیش رو ماجرای تصویر لفتو از این آفرینش را بازگو می کند و بر آن است که این تصویر برخلاف سودای لفتو، در پشتیبانی از الهیات موجود کامل با کاستی هایی روبه روست.

  کلیدواژگان: آفرینش ذوات، متافیزیک موجهات، اراده گروی، الهیات موجود کامل، برایان لفتو
 • طیبه رضایی ره*، بهرام علیزاده، سید محمود یوسف ثانی صفحات 293-307

  پاره ای از صدراییان مدعی اند که سهروردی معقول های ثانی فلسفی را با منطقی خلط می کند، به این معنا که آنها را وصف اشیای خارجی نمی داند. قراین موافق این مدعا را می توان در دو دسته جای داد: الف) تصریح سهروردی به اعتباری بودن اوصاف فلسفی؛ ب) تاکید او بر فاعلیت ذهن در اتصاف اشیای خارجی به اوصاف فلسفی. اما اولا، این قراین برای اثبات مدعایشان کافی نیست و ثانیا، قراین روشنی علیه آن مدعا هست. خود ملاصدرا به شکلی دیگر خلط این دو دسته معقول را به سهروردی نسبت می دهد و می گوید سهروردی اوصاف منطقی (مثل جزییت) را با اینکه از مفاهیم منطقی است، همچون اوصاف فلسفی وصف اشیای خارجی دانسته است. این اشکال نیز وارد نیست. مراد سهروردی از «جزییت» در عبارت موردنظر صدرا معنای دیگری است که از مفاهیم فلسفی است. بنابراین سهروردی معقول های ثانی فلسفی و منطقی را به هیچ یک از دو معنای مذکور با هم خلط نمی کند.

  کلیدواژگان: سهروردی، معقول های ثانی فلسفی، معقول های ثانی منطقی، ملاصدرا، عروض، اتصاف
 • سید امیرعلی موسویان* صفحات 309-325

  آپوریای ضرورت علی را می توان ناظر به دوراهی (1) ملازمت دایمی، منطقی و متافیزیکی ضرورت و علیت و یا (2) نفی یکی بدون نفی دیگری و در واقع انکار ملازمت همیشگی ضرورت و علیت تعریف کرد. این رای ارسطویی که هر چیزی علتی دارد، لزوما نمی تواند منتج منطقی و فلسفی تعین باوری، نفی امکان آینده و انحلال قوه در فعل باشد. ضرورت، وصف علیت رخ داده در بستر واقعیت جاری حال و گذشته است، نه علیت رخ دهنده در آینده. می توان این معنا از ضرورت را مستلزم جبر و اصل موجبیت علی ندانست. در واقع عملگر و جهت منطقی و متافیزیکی علیت، واقعیت بالفعل ضرورت است که همواره هم مصداق با نظریه جبر و موجبیت نیست. دیمکریتس با نادیده گرفتن علت غایی، همه کنش های طبیعت را به ضرورت تقلیل می دهد. تقلیل گرایی منتج از انکار غایتمندی عالم، ویژگی بارز ضرورت باوری مکانیکی دیمکریتی است.

  کلیدواژگان: امکان و ضرورت علی، ریچارد سرابجی، اصل موجبیت، ضرورت بسیط، ضرورت مشروط، ضرورت مکانیکی، ضرورت دیمکریتی
 • حسن مهرنیا* صفحات 327-338

  در عالم غرب مساله «بیلدونگ» بیش از هر کسی در اندیشه هگل مورد توجه قرار گرفته است. او در کتاب های پدیدارشناسی روح و عناصر فلسفه حق و همچنین خطابه های نورنبرگ بر این موضوع تمرکز بیشتری نموده است. در مقاله حاضر دو نکته محوری در اندیشه هگل مورد تاکید قرار گرفته است؛ الف) ضرورت تمایزنهادن میان گونه های مختلف بیلدونگ «الهیاتی-اخلاقی»، «طبیعی-انسان شناسانه»، «سیاسی» و در نهایت بیلدونگ «فرهنگی-تاریخی» هگلی؛ و سپس رفع اتهام از سیستم هگلی، مبنی بر تلاش در جهت حذف خدا و نگره الهیاتی از مفهوم بیلدونگ، ب) اثبات این مطلب که از نظر هگل فرآیند تعلیم و تربیت همزمان «طبیعت»، «فرد» و «جامعه انسانی» را در بر گرفته و بر خلاف تصور رایج، محدود به فرد انسانی نخواهد بود. ازاین رو وی به هنگام بحث از آگاهی، آزادی، از خودبیگانگی و نظایر آن در واقع مراتب شکل گیری تعلیم و تربیت در این سه ساحت را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت (بیلدونگ)، روح مطلق، سکولاریزم، هگل
 • حسین شقاقی* صفحات 339-355

  زبان چیست؟ در تاریخ فلسفه غرب پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده شده است. اما از نگاه ویتگنشتاین و گادامر این پاسخ ها به نحو بنیادین به یکدیگر شبیه اند و این دو به این رویکرد بنیادین انتقاد می کنند. گادامر از تاریخ فلسفه غرب با عنوان تاریخ فراموشی زبان یاد می کند. گادامر، آگوستین را استثنایی در تاریخ فلسفه غرب می داند؛ زیرا به نظر گادامر، آگوستین با طرح ایده کلمه درونی جایگاه تعیین کننده زبان و نسبت محوری زبان با اندیشه را تایید کرده است. اما ویتگنشتاین، آگوستین را نماینده اصلی رویکرد بنیادین فلسفه غرب به زبان معرفی می کند و انتقادات خود را به این رویکرد بنیادین، با اعتراض به دعاوی آگوستین مطرح می کند. در این مقاله این دو تفسیر متفاوت از آگوستین را مرور می کنم و در باب امکان قرابت بین فلسفه زبان آگوستین به روایت گادامر، از یک سو، با زبان به روایت ویتگنشتاین، از سوی دیگر تامل می کنم.

  کلیدواژگان: کلمه درونی، تاریخ فراموشی زبان، آگوستین، ویتگنشتاین، گادامر
|
 • M. Saatchi* Pages 271-291

  Theologians believe that the creatures exist based on the activity of the oneness god. But before that, we can ask “Why are creatures possible?”. Brian Leftow has criticized the traditional responses that maintain possible objects are possible due to knowledge of god. God knows the apple, so the apple is possible. It is not a satisfactory response for Leftow, because the essence of God does not need this possibility. Whether the apple is possible or not, God is the God. Also, it seems that the possibility of any creature is necessary. Leftow maintains that this necessity is not written in the essence of God but instead depends on God’s thinking and voluntary creation in his mind. God is the author not just of created reality, but of its vocabulary. This paper explains Leftow’s theory and then criticizes its idea depending on the perfect being theology that Leftow has accepted.

  Keywords: Creation, Essences, Modal Metaphysics, Voluntarism, Perfect Being Theology, Brian Leftow
 • T. Rezaeirah*, B. Alizade, S.M. Yousofsani Pages 293-307

  According to Some Ṣadrian researchers, Suhrawardī confuses philosophical secondary intelligibles with logical ones and rejects the idea that philosophical concepts are attributes of external objects. The main supporting evidence for this claim could be divided into two categories; A) Suhrawardī’s assertions that philosophical attributes are mental, and B) his assertions that the mind ascribes philosophical attributes to external beings. But first, the evidence is not sufficient to prove their claim, and second, there is clear evidence against it. Ṣadrā himself accuses Surawardī of confusing the two types of intelligibles in another way. He reads one of Surawardī’s statements as claiming that logical attributes like “particularity” are attributes of objective beings. This objection is also unfounded since Suhrawardī employs “particularity” in a different sense referring to a philosophical concept in that context. Therefore, Suhrawardī does not confuse the two types of secondary intelligibles, in either of the two mentioned senses.

  Keywords: Suhrawardī, Philosophical Secondary Intelligibles, Logical Secondary Intelligibles, Mullā Ṣadrā, Occurrence, Qualification
 • S.Amir.A. Mousavian* Pages 309-325

  The aporia of causal necessity can be defined by looking at the dilemma of (1) the permanent, logical, and metaphysical concomitance of necessity and causation, or (2) the negation of one without the negation of the other, and in fact, the denial of the permanent concomitance of necessity and causation. This Aristotelian doctrine that everything has a cause cannot necessarily be a logical and philosophical result of determinism, the negation of the possibility of the future, and the collapse of potentiality into actuality. Necessity is the description of the causality that occurred in the context of the current reality of the present and the past, not the causality that occurs in the future. It is possible not to consider this meaning of necessity as requiring determinism and the principle of causality. In fact, the operator and the logical and metaphysical modality of causality is the actual reality of necessity, which is not always coextensive with determinism. By ignoring the final cause, Democritus reduces all the actions of nature to necessity. The reductionism resulting from the denial of the teleology of the world is a characteristic feature of Democritean mechanical necessitism.

  Keywords: Causal Possibility, Necessity, Richard Sorabji, Determinism, Simple Necessity, Hypothetical Necessity, Mechanical Necessity, Democritean Necessity
 • H. Mehrnia* Pages 327-338

  The issue of "Bildung" has been considered more than anyone else in Hegel's philosophical thought. He has focused more on this issue in the Phenomenology of the Spirit and Elements of the Philosophy of Right books, and the Nuremberg Speeches. In this article, two central points in Hegel's thought have been emphasized: a) the necessity of distinguishing between different types of "theological-ethical", "natural-anthropological", "political" Bildung, and finally the Hegelian "cultural-historical" Bildung; And then removing the accusation from the Hegelian system, about trying to remove God and the theological view from the Bildung concept; b) Proving that, according to Hegel, the process of education includes "nature", "individual" and "human society" at the same time, and contrary to popular opinion, it will not be limited to the human individual. Therefore, when discussing awareness, freedom, alienation, and the like, he actually explains the formation of education in these three fields.

  Keywords: Bildung, Absolute Geist, Consciousness, History, Hegel
 • H. Shaqaqi* Pages 339-355

  What is called language? In the history of Western philosophy, we have different answers to this question. However, according to Wittgenstein and Gadamer, these different answers are basically similar, and both criticize this basic approach. Gadamer refers to the history of Western philosophy as the history of forgetfulness of language. But he regards Augustine as an exception in this history; for Gadamer, Augustine has appreciated the central status of language and the vital relation between language and thought through his idea of the inner word. However, Wittgenstein introduces Augustine as the main agent of the basic approach of Western philosophy to language, raising his criticisms of this basic approach by objecting to Augustine's claims. In this article, I review these two different interpretations and think about the possibility of making an affinity and compromise between Gadamer's narration of Augustine's idea of the inner word and Wittgenstein's philosophy of language.

  Keywords: Inner Word, History of Forgetfulness of Language, Augustine, Wittgenstein, Gadamer