فهرست مطالب

هنر و تمدن شرق - پیاپی 42 (زمستان 1402)

مجله هنر و تمدن شرق
پیاپی 42 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهرام آجورلو* صفحه 5

  فصلنامه دانشگاهی و تخصصی هنر و تمدن شرق اینک یازدهمین سال انتشار خود را سپری م یکند. هما نگونه که از نام و عنوان و درو نمایه نوشتارهای هنر و تمدن شرق در این یازده سالی که گذشت، آشکار است، بررسی عالمانه و انتقادی و تحلیلی پیوندهای فرهنگی-اجتماعی تاریخی و هنری فرهنگ و تمدن مردمان شرقی با رویکردی ایرانی - و نه غربی - سرمشق تحریریه و سردبیری آن بوده است؛ البته، این رویکرد ایرانی به معنای نفی کوشش و تکاپوی شر قشناختی غرب و اروپا در سده های گذشته نیست که ایران و دنیای شرقی برای آن همیشه یک سوژه شناخت استوار بر تفسیری برگرفته از ارزش های فرهنگی غربی و مکاتب فلسفی رنگارنگ اروپایی بوده است  برای نمونه ر.ک. Said, 1978; Macfie, 2002  یا این که هنر شرق را صرفا از روزنه زیبایی شناسی کانتی و هگلی فهم و ارزیابی کرده اند برای نمونه ر.ک. Gombrich, 1950 (بلکه ترکیب بین المللی تحریریه هنر و تمدن شرق گویای آن است که مدیریت پژوهشکده نظر می کوشد تا گف توگویی فرهنگی و عالمانه میان اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی با همتایان شرقی و همچنین اروپایی ایشان برقرار کند تا درون مایه فرهنگی ایران و شرق را از منظر ارزش های فرهنگی و تاریخی خویشتن مردمان شرقی بنگرند و تحلیل و تفسیر کنند؛ که البته در این میان، ایران و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی با بیش از پنج هزاره دیرینگی و گستردگی از کرانه دجله تا سند و آمویه و از دربند قفقازیه تا کرانه خلیج فارس) Qazwini, 1919  که شماری رنگارنگ از فرهنگ ها و مردمان و اقوام هم تبار و هم زبان را دربرگرفته است و خاستگاه کیش ها و دین های گوناگونی در گذر تاریخ بوده است، چنان پلی که میان شرق و غرب استوار است، نقشی پر رنگ و بی بدیل دارد: دیرینگی و هم تباری زبان ها و باورهای ایرانی و هندی، گسترش زبان و ادب فارسی دری از کاشغر تا دهلی و قونیه، پیوند زبان کردی در آسیای باختری با زبان پشتون در آسیای میانه به واسطه زبان پهلوی باستان، گوناگونی گویش ها و لهجه های ترکی در پهنه ایرانی از خراسان تا قشقایی، ستایش شمس تبریزی و مولوی بلخی در سروده های فارسی و اردوی علامه اقبال لاهوری، اثر پذیری هنر و معماری و آیین های آراراتی، عیلامی و ماننایی و هخامنشی از بین النهرین باستان، اثرگذاری هنر و معماری ایرانی در فرهنگ عثمانی اولیه و میانه) ،)Sarre, 1910 درهم آمیختگی زبان و ادب ترکی و فارسی با عربی و آموزه های قرآنی و البته برای نخستین بار در تاریخ، بازتاب و گردآمدن فشرده ای از تاریخ کهن مردمان شرق و فرنگ از روزگار باستان تا سده های میانه در « جام عالتواریخ رشیدی » به قلم «دستور ایران » خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی)ربع رشیدی، تبریز، 706 ق و صدها نمونه دیگری که مجال آن در این کوته نوشته نیست، همگی بر جایگاه استوار و کتما نناپذیر ایران و ایران زمین در تاریخ و فرهنگ و هنر و تمدن مشرق زمین و تکاپوهای شرق شناختی دارد؛ و به همین سبب است که فصلنامه هنر و تمدن شرق اینک در یازدهمین سالی که از انتشار آن می گذرد، رویکردی نو به پرسمان شرق و جایگاه ایران در شرق شناسی دارد و رهیافتی ایران شناختی به شرق شناسی درمی افکند تا به گفته خواجه حافظ شیرازی فلک را سقف بشکافد و طرحی نو دراندازد. وانگهی، شایسته است که به مناسبت 150 مین سالگرد زادروز اندیشمند و ادیب فارسی سرا و ایران شناس بنام، علامه محمد اقبال لاهوری) 1317 - 1252  ، با یکی از سروده های وی درباره ایران، از ایشان یاد شود: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما غوط ه ها زد در خمیر زندگی اندیش هام، تا به دست آورد هام افکار پنهان شمایرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دید هام از روزن دیوار زندان شما حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما.

  کلیدواژگان: هنر و تمدن شرق، شرق شناسی، دنیای شرقی
 • محمدرضا ساختمان گر، محمدرضا شریف زاده*، ابوالفضل داودی رکن آبادی، محمد عارف صفحات 6-17

  در سایه توجه شاهان صفوی مکاتب هنری مختلفی در نقاشی ایرانی شکل گرفت؛ نخستین مکتب نگارگری این دوران در تبریز با پیش زمینه ای که از هرات داشت، منجر به خلق نسخ مصور زیادی از جمله شاهنامه شاه طهماسب شد. شهر استرآباد نیز در پرتو امنیت و توجه حکومت شاه عباس رو به بالندگی و آبادی نهاد و گرچه هرگز نتوانست به موقعیت برجسته مکاتب هنری شهرهای مهم آن روزگار دست یابد، اما ارباب هنر توجه کرده است و صاحب سبک و مکتب نقاشی خاص خود شد. در مکتب استرآباد آثار قابل توجهی از نگارگری شناسایی شده که بیشترین آنها در موزه های بریتانیا، موزه توپقاپوسرای ترکیه، موزه هند و البته 15 نگاره از یک نسخه شاهنامه نیز در موزه ملک تهران یافت شده که تاکنون شناسایی و پژوهش نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی نگاره های فوق، علاوه بر شناسایی و معرفی عناصر محیطی در نگاره های مکتب استرآباد، نمونه هایی چند از آن با نگاره های مکتب تبریز صفوی سنجیده و نمادشناسی تطبیقی شده است. این پژوهش پیش رو با روش کیفی و نمونه گیری انتخابی و به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عوامل محیطی در شکل گیری مکتب استرآباد نقش داشته است؟ نمونه های انتخابی شامل پنج نگاره از 15 نگاره موجود در موزه ملک تهران است که با نگاره های هم موضوع با شاهنامه طهماسبی بررسی و تطبیق شدند. نتایج حاکی از آن است که مکتب استرآباد ضمن وفاداری به تجربه ها و سنت های تباری پیش از خود رشد کرده و در کنار تفاوت های منحصربه فرد با دیگر مکاتب هنری دوران، گرایش های فکری صفوی را در نشان دادن شکوه، قدرت، عظمت و برخورداری از موهبت های طبیعی نشان می دهد. عناصر محیطی عمده ای در مکتب استرآباد است که آن را از مکتب تبریز صفوی متمایز کرده و دارای شاخصه های متمایز خاص خود است.

  کلیدواژگان: مکتب استرآباد، شاهنامه استرآباد، شاهنامه طهماسبی، مکتب تبریز صفوی، موزه ملک تهران
 • میرداود هاشمی*، مولود اقبالی صفحات 18-29

  تاریخ حاکی از آن است که از عصر باستان تا دوره معاصر، ساختار سیاسی در ایران، استبدادی بوده است. در این شیوه حکومتی، مردم هیچ گونه مشارکتی در اداره امور کشور ندارند. بررسی ها نشان می دهد، برای اولین بار در تاریخ ایران در جنبش تنباکو، این رابطه سیاسی بین مردم و حکومت به هم خورد. در این جنبش، مردم ایران نسبت به یک امر سیاسی، در مقابل حکومت استبدادی دست به اعتراضی گسترده زدند و از این تاریخ به بعد رابطه بین مردم  و حکومت دستخوش تغییر شد. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال بود: فرایند تکوین جنبش تنباکو بر اساس نظریه تلفیقی مارگارت آرچر به چه شکل است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتاب های دست اول مرتبط و سایر مقالات معتبر علمی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که واگذاری امتیاز تنباکو هنگامی بود که سال ها قبل تر از آن یک رابطه دیالکتیکی بین روشنفکران سیاسی و حکومت آغاز شده بود. این رابطه دیالکتیکی در پی شکست ایرانیان از جنگ با روس ها آغاز و در دهه آخر حکومت ناصرالدین شاه به اوج خود رسیده بود. روشنفکران در یک رابطه دیالکتیکی، به ویژه به شیوه حکومت استبدادی ناصرالدین شاه انتقادات جدی وارد می کردند. حال در دل این انتقادات و در پی واگذاری امتیار تنباکو، شکل گیری این جنبش، ابتدا براساس خودآگاهی نیروهای سیاسی داخلی مانند روشنفکران آغاز و نشر این خودآگاهی منجر به اتحاد نیروهای داخلی دیگر مانند کنش گران قدرتمند اقتصادی و دینی شد و متعاقب این اتحاد، کنش گران عادی نیز به تبعیت از این سه گروه قدرتمند، در مقابل دربار باهم به ایتلافی محکم به رهبری علما دست یافتند. ایتلاف نیروهای داخلی در کنار مخالفت دولت روسیه در جهت منافع خود با انعقاد این قرارداد، موجب ایجاد فشار بر علیه حکومت استبدادی شد و نهایتا ناصرالدین شاه مجبور شد تا ابطال قرارداد انحصاری تنباکو را اعلام نماید.

  کلیدواژگان: جنبش تنباکوی ایران، دسپوتیسم قاجاری، ریخت یابی، کنش گرایی، رویکرد تلفیقی آرچر
 • بهرام آجورلو*، سیده زهرا ابطحی فروشانی، رضا سلمانپور صفحات 30-41
  در ادامه بررسی های پروژه باستان شناختی قراداغ که از سال 1387 آغاز شده است، هییت نویسندگان در سال 1392 موفق به شناسایی، گزارش و مستندسازی سه محوطه باستانی دارای 1571 سنگ نگاره مسبک انسانی و جانوری از سه روستای «گوتانلو»، «لقلان» و «نوقادا» واقع در شرق شهرستان «هوراند» استان آذربایجان شرقی شد. افزون بر انسان هایی برهنه، چند سگ و شتر و شماری از نقش های شبه هندسی، اکثر نقوش جانوران این مجموعه، بزسانان و آهوسانان است که با مجموعه های «گمی قایا»ی نخجوان، «گغام- جنگیرداغ» و «قوبوستان» قفقازیه جنوبی قابل قیاس اند و حتی نمونه های مشابهی در مجموعه هنر صخره‎ای «والکامونیکا»ی ایتالیا دارند. روش شناسی این پژوهش بر شناسایی، بررسی میدانی، مستندنگاری این سنگ نگاره ها و تفسیر مردم شناختی آن ها استوار است. مجموعه داده های این پژوهش می تواند در سه گروه «گوتانلو» با 700 نقش، «زردره سی» با 171 نقش و نوقادا در دو ناحیه «داشلی سرا»ی نوقادا با 300 نقش و «قشلاق دره سی» نوقادا با 400 نقش دسته بندی و بررسی شود. گاه شناسی نسبی و کارکرد سنگ نگاره های هوراند شرقی، موضوع و مسیله این پژوهش است که برمبنای آن، فرضیه نخست، گاه شناسی نسبی این سنگ نگاره ها را مربوط به دوران پیشاتاریخ و نوسنگی پایانی هزاره های ششم و پنجم پیش از میلاد پیشنهاد می کند. اما فرضیه دوم برای تبیین کارکرد این سنگ نگاره ها، مبتنی بر آیین یا سنت جادوی شکار است که گزارش های مردم نگاری، رواج آن میان اجتماعات یا گروه های بدوی «شکارچی- خوراک جو» همانند «آبوریژین»های استرالیایی و «بوشمنان» آفریقایی (قوم سان) را تایید کرده اند. همچنین، نشانه های مناسک شامانی که پیش تر براساس نمونه بررسی های1381-1376 پیشنهاد شده بود، در سنگ نگاره های هوراند شرقی قراداغ دوباره رویت و تایید می شود.
  کلیدواژگان: شمال غربی فلات ایران، سنگ نگاره های قراداغ، گاه شناسی نسبی، آیین جادوی شکار، شامانیسم
 • علیرضا اکرمی حسن کیاده* صفحات 42-53

  دیوارنگاره های بقاع متبرکه در استان گیلان مجموعه ای مصور از تاریخ و روایات مذهبی شیعیان است. این نقاشی ها که غالبا در ارتباط با واقعه عاشورا بوده و توسط نقاشان محلی و گمنام نقاشی شده اند، حاوی ارزش های تجسمی و بصری فراوانی در حوزه هنر ایرانی- اسلامی هستند. هدف این مقاله، شناخت ویژگی های مضمونی و ساختاری نقاشی های مشهدی آقاجان لاهیجانی در بقعه آقا سیدعلی واقع در روستای «متعلق محله» و مطالعه و بررسی رابطه میان داستان ها با نقاشی ها در این مکان مذهبی است. سوال این است که ویژگی های مضمونی و ساختاری نقاشی های بقعه مذکور، چیست؟ یافته های این پژوهش که از نوع کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان می دهد که یکی از ویژگی های بارز نقاشی های این بقعه، بیان صریح و بی واسطه هنرمند در نمایش مضامین مذهبی و عامیانه است. در واقع او روایات را آن گونه که مردم کوچه و بازار می اندیشیدند به تصویر کشیده و با ایجاد هماهنگی میان مضمون و ساختار نقاشی، میان مخاطبان و اثر هنری، اشکالی از ارتباط دینی و عاطفی پدید می آورد. وفاداری به سطح دو بعدی همچون نگارگری، خصوصیات قراردادی چهره ها و عناصر تصویری، هماهنگی رنگی با استفاده از چند رنگ، از ویژگی های ساختاری آثار اوست. همچنین شرح داستان مذهبی، توام با احساس فردی نقاش، ایمان و تخیل و همچنین نشان دادن موضع قدرت و پیروزی قهرمانان مذهبی، همچون شاهان از پیش پیروز، علی رغم اینکه آنها به شهادت خواهند رسید، از ویژگی های مضمونی آثار اوست.

  کلیدواژگان: بقاع گیلان، دیوارنگاره های مذهبی، بقعه آقا سیدعلی، مشهدی آقاجان لاهیجانی، نقاشی عامیانه
 • علی خاکسار*، الهه مهدوی صفحات 54-63

  بافت های تاریخی در زمره ارزشمندترین بافت های شهری محسوب می شوند که به مرور زمان، با توسعه شهرها و فرسودگی هسته های تاریخی، کیفیت زندگی در آن ها افت کرده است. این در حالی است که لاجرم مرمت شهری در طول دوره های تکامل خود، امروزه به بازآفرینی شهری رسیده است. از سوی دیگر، در میان رویکردهای موجود در شهرسازی، درنظر گرفتن زیست پذیری شهری برای بازآفرینی، موجب تعامل بیشتر بافت تاریخی با شهر و شهروندان شده است. با این توصیف، پرسش و مسیله اساسی این پژوهش آن است که، چگونه می توان با بازآفرینی بافت های تاریخی موجب افزایش زیست پذیری در آن شد، به گونه ای که شهروندان، کیفیت زندگی مناسبی را در بافت تجربه کرده و به دنبال ترک آن نباشند؟ از این رو، هدف غایی این پژوهش، شناسایی عوامل افزایش زیست پذیری در بازآفرینی بافت های تاریخی است. به این منظور، این پژوهش با تکیه بر روش پژوهش کیفی و به طور خاص روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی موضوع پرداخته است. بر این اساس، نتایج پژوهش بر آن اذعان دارد که زیست پذیری دارای عوامل محیطی و فرهنگی است که هر گروه به نوبه خود می تواند بافت های تاریخی را از فرسودگی رهانیده و به زندگی شهری بازگرداند. عوامل متعددی از قبیل ارتقای امنیت، بهبود خدمات و امکانات شهری، دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی، تقویت حس تعلق به مکان و بهبود وضع بهداشتی، از جمله دلایل افزایش زیست پذیری در بافت های تاریخی هستند که این عوامل، نه تنها کیفیت زندگی در این بافت ها را افزایش خواهند داد، بلکه از آن ها به عنوان میراثی تاریخی حفاظت می کنند.

  کلیدواژگان: بازآفرینی، زیست پذیری، بافت تاریخی، مرمت شهری
 • آرش تقی پور اختری* صفحات 64-69
  تپه میل از ناشناخته ترین بناهای تاریخی کشور ایران، در محدوده باستانی ری است. مجموعه ای که تلاش ها برای توسعه آگاهی نسبت به آن، به علل گوناگون، تاکنون کم تر نتیجه بخش بوده است. از این رو نگاشته حاضر، «مشاهده» را به عنوان ابزار سنجش کشش های منظرین در یک «فضای ساخته» یافته؛ و به تدارک پاسخ برای این سوال می پردازد که «منظر مجموعه تپه میل، در نسبت با محیط ، کارکرد و بازنمایی های پیشین، چگونه قابل توصیف است؟». در این راستا عرضه مشاهدات انجام گرفته، به بازنمایی های پیشین، ضمن انتزاع فرمی هرم گونه از ماهیت اولیه تپه و تخمین مسیرهای دسترسی روی آن؛ از ویژگی های تقویمی تپه نیز حکایت می کند. به این معنا که محور اصلی تپه و ساخته های استوار بر آن، از موقعیت مندی در نسبت با نقاط طلوع آفتاب در اول دی ماه و غروب آن در 31 خردادماه برخوردار هستند. لحظاتی که چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ فرهنگی، اهمیت ویژه ای دارند.
  کلیدواژگان: تپه باستانی، تپه میل، ری، آتشکده بهرام، عملکرد تقویمی
|
 • Bahram Ajorloo * Page 5

  The academic Journal of Oriental Art and Civilization (JACO) is now in its 11th year of publication. As it is obvious from the title and content of the research articles published by the JACO over the past eleven years, the scholarly, critical, and analytical studies of cultural, social, historical, and artistic relations of the culture and civilization of the oriental people with an Iranian approach - not a western one - has been the aim of its editorial board. Of course, this Iranian approach does not mean the denial of the efforts of the Western orientalists, particularly Europeans, in the past centuries, for which Iran and the Oriental world have always been a subject of knowledge based on an interpretation derived from Western cultural values and various philosophical schools of Europe (e.g., Said, 1978; Macfie,2002). It also does not imply that they have understood and evaluated the art of the Orient only through the lens of Kantian and Hegelian aesthetics (e.g.,Gombrich, 1950). Rather, the international editorialcomposition of JACO shows that the senior head of the NRC attempts to establish a scholarly cultural dialogue between Iranian thinkers and researchers with their Oriental and Occidental counterpartsto analyze and understand the sociocultural aspects of Iran and the Orient based on the perspective of their own Oriental cultural and historical values. Noteworthy to mention that Iran and Iranian history,culture, and civilization with more than five millennia of its formation and expansion from the riverside of the Tigris to the Indus and the Oxus and from the Darbent of the Caucasia to the shores of thePersian Gulf (Qazwini, 1919), which has a colorful amount of cultures and peoples of a joint descent and linguistically familiar languages, includes the origin of various cults and religions throughouthistory, as a bridge that stands between the Orient and the Occident, plays a colorful unique role:The long life and joint lineage of Iranian and Indian languages and ancient religious beliefs, the spread of Dari Persian language and literature from Kashgar to Delhi and Konya, the connection of theKurdish language in Western Asia with the Pashtun language in Central Asia through the ancient Pahlavi language, the variety of Turkish dialects spread throughout the Iranian plateau, from Khorasanto Qashqai, the praise of Shams Tabrizi and Mevlana of Balkh in Persian poets and the Urdu writings of Sir Allama Muhammad Iqbal of Lahore, the art and architecture and rites of Urartu, Elamite,Mannai and Achaemenid inspired from the ancient Mesopotamia, the impact of Iranian art and architecture on the Early and Middle Ottoman (Sarre, 1910), the Sprachbund ties among Turkic andPersian languages and literatures with Arabic and Quranic doctrines, and of course, for the first time in history, a comprehensive reflection and collectivity of the old histories of the people of the East andWest from ancient times to the high medieval period, in the masterpiece of ‘Jāme al-Tawārikh-i Rashidi, composed by “the Grand Premier of Iran” Khwāja Rashid al-Din Fazll-Allah Hamadāni (Rab’-eRashidi, Tabriz, 1306) and hundreds of other examples that are not included in this brief note, all of them are based on the firm and indisputable position of Iran and the Iranian World on the history, cultureof the Orient and orientalist activities. This is the reason why, now in its 11th year of publication, the JACO takes a new approach to the great question of the Orient and the status of Iran in Orientalism,and brings an Iranian approach to Orientalism to split heaven’s ceiling with our powers to try a wholly new design, as versified by Hafez of Shiraz accordingly.Finally, on the occasion of the 150th anniversary of the birth of the famous thinker, author, Iranologist, and Persian poet from Lahore, Sir Allama Muhammad IQBAL (1873-1938), remember him, byone of his Persian poets on Iran:

  Keywords: Orientalism, Journal of Oriental Art, Civilization, Orient
 • MohammadReza Sakhtemangar, MohammadReza Sharifzadeh *, Abolfazl Davodi Roknabadi, Mohammad Aref Pages 6-17

  In the shadow of the attention of the Safavid kings, various art schools were formed in Iranian painting; The first painting school of this era in Tabriz, with its background from Herat, led to the creation of many illustrated manuscripts, including the Shahnameh of Shah Tahmasab. In the light of the security and attention of the government of Shah Abbas, the city of Estrabad became prosperous and prosperous, and although it could never achieve the prominent position of the art schools of the important cities of that time, it was noticed by the masters of art and became the owner of its style and school of painting. In the Estrabad school, significant works of painting have been identified, most of which are in the British Museum, Topqaposara Museum of Turkey, and Indian Museum, and of course 15 paintings from a copy of the Shahnameh were also found in the Malek Museum of Tehran, which have not been identified and researched so far. The current research aims to identify and investigate the above paintings, in addition to identifying and introducing environmental elements in the paintings of the Estrabad school, some examples of them are evaluated and compared symbolically with the paintings of the Safavid Tabriz school. The present research employed a qualitative method. Selective sampling was employed to choose the samples and data were analyzed descriptively and analytically. The question that current research seeks to identify environmental factors that contributed to the formation of Estrabad school. The selected samples, including five of the 15 paintings in the Malek Museum of Tehran, were examined and compared with the paintings of the same subject as Tahmasbi’s Shahnameh. The results indicate that the Estrabad school has grown though it has been faithful to the experiences and traditions of its predecessors, and besides its unique differences with other art schools of the era, it shows the Safavid intellectual trends in showing glory, power, greatness, and natural gifts. Major environmental elements in the Estrabad school distinguish it from the Safavid Tabriz school and have its distinct environmental characteristics.

  Keywords: Estrabad School, Estrabadi Shahnameh, Tahmasbi Shahnameh, Tabriz Safavi School, Malek Museum of Tehran
 • Mirdavood Hashemi *, Moloud Eqhbali Pages 18-29

  History shows that from ancient times to the present, the political system of Iran has remained authoritarian. The people have not been given a role in the administration of the country’s affairs in this style of government. According to investigations, the tobacco movement disrupted the political connection between the people and the government for the first time in Iran’s history. In this movement, the Iranian people began a major protest against a political problem to stand against the authoritarian government, and the relationship between the people and the government changed as a result. In this regard, the current study aims to provide a solution to this topic. What is the formation process of the tobacco movement through the lens of Margaret Archer’s integrated theory? The research is descriptive-analytical and qualitative. The data were collected using the library method from first-hand books and other valid scientific articles. The findings of this study revealed that before the tobacco concession was given, a dialectical interaction between political intellectuals and the government had begun. The interaction was launched after Iranians were defeated in the Russian war, and it peaked in the final decade of Naseruddin Shah’s reign. Intellectuals made strong criticisms of Naser al-Din Shah’s dictatorial government in a dialectical connection. Now, amid these criticisms and following the handover of tobacco concessions, the formation of this movement was first based on the self-awareness of domestic political forces such as intellectuals, and the publication of this self-awareness made other internal forces such as powerful economic and religious activists united. Upon such an alliance, ordinary activists influenced by these three powerful groups formed a formidable alliance in front of the court under the leadership of the intellectuals. The coalition of internal forces, along with the opposition of the Russian government to its interests, created pressure against the authoritarian government, and Nasir al-Din Shah was eventually compelled to announce that the tobacco monopoly contract was canceled.

  Keywords: Iranian tobacco movement, Qajar despotism, Morphogenesis, structure, action, Archer’s Integrated Approach
 • Bahram Ajorloo *, Seyedeh Zahra Abtahiforoshani, Reza Salmanpoor Pages 30-41
  Along with the archaeological survey program of Karadagh, which started in 2008, the expedition team of authors succeeded in recognizing, reporting, and documenting three archaeological sites including 1571 human and animal abstract petroglyphs from the three villages of “Gutānlu”, “Lighlān”, and “Noghādā” in the east of “Hurānd” County, East Azerbaijan province. In addition to naked humans, some dogs and camels, and a number of quasi-geometric motifs were identified. It should be noted that most of their animal motifs are similar to the genus of Capra and Gazella. They are comparable to the Nakhichevan, “Gegham-Jingirdagh”, and “Gobustan” collections of rock art in “South Caucasia” and they even have similar examples in the Italian rock art collection of “Valcamonica”. This research is based on field surveys, documentation, and the ethnological interpretation of these petroglyphs. The data were categorized into three groups: “Gutānlu”, 700 motifs, “Zardarasi”, 171 motifs, “Dāshlisārāy” of “Noghādā”, 300 motifs, and “Qishlāghdarasi” of “Noghādā”, 400 motifs. The authors attempted to examine relative chronology and the function of the Eastern “Hurānd” petroglyphs based on two hypotheses: a) the relative dating of this rock art is late prehistory, circa 6th-5th millennium BCE; and b) the function of them should be interpreted based on the theory of hunting magic associated with forager bands. Ethnographically, the belief in hunting magic is recorded from forager people of Australian “Aborigines” and African “Bushmen” (Sans). Additionally, the evidence of Shamanic rites, which have been recorded/hypothesized during the 1997-2002 surveys, are re-recorded from the rock art in Eastern “Hurānd” of Karadagh.
  Keywords: Northwest of the Iranian plateau, Karadagh Petroglyphs, Relative chronology, Hunting magic, Shamanism
 • Alireza Akrami Hassan Kiadeh * Pages 42-53

  Murals in holy shrines in Guilan Province are an illustrated compendium of Shiite history and religious customs. These paintings, which are often associated with Ashura and are painted by both local and unknown artists, include visual and symbolic values in Iranian-Islamic art. This study attempts to scrutinize the thematic and structural elements of Mashhadi Aghajan Lahijani’s murals in Agha Seyed Ali’s shrine in Mote’aleq Mahalle. Moreover, this study analyzes and explores the link between stories and paintings at this sacred site. What are the thematic and structural characteristics of the murals in the aforementioned shrine? The data of the current study which are qualitative were analyzed using the descriptive-analytical method. The results demonstrate that one of the distinctive features of the murals in this shrine is the direct and explicit expression used by the artist in representing religious and folk themes. In fact, he depicted the narratives as were conceived by the lay people. By creating a harmony between the themes and the structures of the murals, he made a kind of religious and emotional connection between the audience and the work of art. Some of the structural features of his works include adherence to the two-dimensional surface, such as miniature, conventional characteristics of faces and image elements, and color harmony via multiple colors. Likewise, the thematic features of his works include the narrative of the religious story, along with the artist’s individual feelings, faith, and imagination, as well as the depiction of the position of power and victory of religious heroes, such as the pre-victorious kings, even though they will be martyred.

  Keywords: Shrines in Guilan, Religious murals, Agha Seyed Ali’s shrine, Mashhadi Aghajan Lahijani, Folk Paintings
 • Ali Khaksar *, Elahe Mahdavi Pages 54-63

  Historical contexts are considered among the most valuable urban contexts, which over time, with the development of cities and the wear and tear of historical cores, have declined in terms of quality of life. This is while urban restoration has now reached urban regeneration in its evolutionary periods. On the other hand, among the existing approaches in urban planning, considering urban livability for regeneration has led to more interaction between the historical context and the city and its citizens. With this description, the main question and problem of this research is how to increase livability by regenerating historical contexts in a way that citizens experience a suitable quality of life in the contexts and do not intend to leave it. Therefore, the ultimate goal of this research is to identify factors that increase livability in regenerating historical contexts. To achieve the research objectives, this research has explored the subject based on the qualitative research method and specifically the descriptive-analytical method. Accordingly, the results of the research admit that livability has environmental and cultural factors that each group can save historical contexts from wear and tear and return them to urban life. Multiple factors such as improving security, improving urban services and facilities, proper access to public transportation, strengthening a sense of belonging to a place, and improving health conditions are among the reasons for increasing livability in historical contexts. These factors will not only increase the quality of life in these contexts but also protect them as a historical heritage.

  Keywords: Regeneration, livability, Historical context, urban restoration
 • Arash Taqipour Akhtari * Pages 64-69
  Tappeh Mill is one of the most enigmatic historical structures in Iran, situated within the ancient boundaries of Rey. Despite various efforts to enhance awareness about it, the results have been less fruitful for various reasons. Therefore, the present mapping considers "observation" as a tool for assessing the scenic tensions in a "constructed space" and addresses the question of how "the view of the Tappeh Mill complex, in relation to its environment, function, and previous representations, can be described." In this regard, the presented observations delve into previous representations, abstracting any form from the primary nature of the hill, and estimating the access routes on it. It also speaks of the temporal features of the hill, emphasizing that the main axis of the hill and its solid structures align with the position concerning the sunrise on the first day of Dey and its sunset on the 31st of Khordad. These moments hold special significance both geographically and culturally.
  Keywords: Ancient Hill, Tappe Mill, Rey, Bahram Fire Temple, Calendric Function