فهرست مطالب

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 69 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • قدیر بخشی جغناب*، طاها عشایری، مرضیه احمدی میلاسی صفحات 7-38
  هدف

  هدف پژوهش حاضر کشف الگوهای موثر بر مصرف مواد مخدر در ایران و ارایه راهکارهای مناسب بر پایه پژوهش های پیشین بود.

  روش

  روش این پژوهش توصیفی (مرور نظام مند) و تحلیلی (کیفی و از نوع فراترکیب) بود. جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده داخلی در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور، و غیره با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق، و مرتبط در بازه زمانی سال 1381 تا 1400 صورت گرفت و 89 مقاله استخراج گردید که در گام بعدی بر اساس قواعد روش شناختی فراترکیب تعداد 58 مقاله مرتبط انتخاب گردید. ارزیابی کیفیت نتایج (روایی) از طریق مشورت با چند نفر خبره و ارزیابی پایایی با استفاده از شاخص کاپا صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر در ایران در دوره نوجوانی و جوانی است. همچنین، اولین تجربه آشنایی با مواد مخدر از طریق بستگان و دوستان بوده و عواملی مانند خرده فرهنگ قومی، هنجارهای اجتماعی، عوامل زمینه ای-جمعیتی، عوامل فردی-روانی، ناکامی اجتماعی، رفتار پرخطر، هم نشینی افتراقی، اجتماعی شدن، سبک فراغتی، کنترل اجتماعی، برچسب اجتماعی، آنومی اجتماعی و اقتصادی، ضعف سیاست گذاری، و اختلال های ساختاری-کارکردی بر مصرف مواد مخدر تاثیرگذار بودند. به عبارت کلی، فراترکیب مذکور در قالب 6 مضمون سازنده و 19 مضمون پایه با کدهای اولیه احصایی مرتبط انجام گرفت.

  نتیجه گیری

  شیوع مصرف مواد مخدر و تبدیل شدن آن به هنجار و اسلوب زیست، دارای پیچیدگی در شرایط علی است و راهکارهای آن نیز بایستی مبتنی بر سیاست گذاری همه جانبه نگر و فراگیر در حوزه های مختلف از قبیل خانواده، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، و آموزش عمیق اجتماعی مرتبط با مسیله مذکور باشد.

  کلیدواژگان: پیشایندها، مصرف مواد مخدر، فراترکیب
 • داود میرزائی مقدم*، طهمورث شیری، رضاعلی محسنی صفحات 39-66
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته جوانان مصرف کننده مواد در فرحزاد تهران انجام شد.

  روش

  روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. جامعه پژوهش شامل مصرف کنندگان مواد جوان فرحزاد تهران بود که بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها، 35 نفر (20 مرد و 15 زن) در سال 1401 انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش استراوس و کوربین انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مثلث خانواده، فرد، و اجتماع با میانجی گری عوامل خانوادگی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، فرهنگی، و روان شناختی به همراه شخصیت های نابسنده و مستعد و دارای مشکلات رفتاری در پیدایش و شکل گیری زیست جهان زندگی اعتیادی مطالعه شوندگان، موثر بود.

  نتیجه گیری

  بر پایه تجربیات زیسته، افراد مورد مطالعه با دید فردیت محور به دنبال ارزش گذاری کنش های خود در میان همتایان بوده و برای جبران فقدان ها، محرومیت ها، افزایش کیفیت دوستی، تکمیل اوقات فراغت، و فراموشی ناکامی ها و مشکلات رفتار وابستگی به مصرف مواد را تا آنجا ادامه دادند که موجب ایجاد زیست جهان اعتیادی و قفل شدگی آنان در گرداب سقوط و افول مصرف مواد شد. مداخلات جامع، شامل حمایت های اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، و روانی به این گروه از جوانان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، جوانان مصرف کننده مواد، پدیدارشناختی
 • علی محمدزاده*، اکبر رضائی، محمدحسن امینی صفحات 67-86
  هدف

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس‏‏ ترومای کودکی، آشفتگی روانشناختی، و دشواری تنظیم هیجان‏ د‏‏‏‏‏ر‏‏‏ افراد با مصرف مواد بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد مبتلا به مصرف مواد تحت درمان در مراکز ترک اعتیاد و کمپ های نگهداری خصوصی و دولتی شهر تبریز در سال 1401 بود. از این بین، 384 نفر با توجه به ملاک های ورود به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آسیب های دوره کودکی، مقیاس آشفتگی روانشناختی، پرسشنامه تاب آوری، و مقیاس دشواری تنظیم هیجان بود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ترومای کودکی، آشفتگی روانشناختی و دشواری تنظیم هیجان با تاب آوری رابطه منفی داشت. نتایج رگرسیون نیز حاکی از این بود که ترومای کودکی، آشفتگی روانشناختی، و دشواری تنظیم هیجان به طور همزمان 34 درصد از واریانس تاب آوری را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بر نقش ترومای کودکی، آشفتگی روانشناختی، و دشواری تنظیم هیجان در میزان تاب آوری در مصرف کنندگان مواد تاکید دارد. این متغیرها می توانند به عنوان عوامل علی و نگهدارنده در ابتلا به مصرف مواد نیز در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: ترومای کودکی، آشفتگی روانشناختی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری
 • محمد میرزایی*، اصغر افتخاری، شهاب غلامی صفحات 87-112
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش کودکان کار خیابانی به خرده فروشی مواد مخدر در استان های غربی کشور (ایلام و کرمانشاه) بود.

  روش

  روش این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی فراجا، قوه قضاییه و بهزیستی، کارشناسان در حوزه آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، و کودکان کار خیابانی و خانواده های آن ها بود که از بین آن ها 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل موثر شامل دو بعد اصلی عوامل مستقیم و زمینه ای و 4 مولفه عوامل روان شناختی، خانوادگی، اجتماعی، و اقتصادی بود. بررسی مجدد یافته ها در دو گروه کانونی متشکل از برخی مشارکت کنندگان فعال موجب شناسایی 4 الگوی فرایندی شامل خانواده مهاجر فقیر، خانواده دارای فرهنگ کار، خانواده دارای والدین بی مسیولیت، و خانواده متکدی گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که این موضوع پدیده ای نابهنجار اجتماعی چندبعدی است که کنترل آن با توجه به ماهیت آن، نیازمند تعامل و همکاری نهادهای مختلفی است که بایستی با هماهنگی لازم و با تمرکز بر پاسخ های فرهنگی و اجتماعی کنترل و مدیریت گردد.

  کلیدواژگان: کودکان کار خیابانی، خرده فروشی، مواد مخدر، تعامل، خانواده
 • محسن شاکری نسب*، تکتم رحمتی، مریم ربانی، حمیرا ربانی، مجتبی پورفرهمند صفحات 113-136
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل ماتریکس بر افسردگی پس از درمان و خطر لغزش بیماران وابسته به مصرف شیشه بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران وابسته به مصرف شیشه مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر بجنورد در سال 1401 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های افسردگی و خطر لغزش را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان شناختی مبتنی بر مدل ماتریکس در 24 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و درمان شناختی مبتنی بر مدل ماتریکس باعث کاهش افسردگی و خطر لغزش در بیماران وابسته به مصرف شیشه شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه در زمینه بازگشت به اعتیاد بیماران وابسته به مصرف شیشه، افسردگی پس از ترک نقش کلیدی دارد، می توان از درمان شناختی مبتنی بر مدل ماتریکس در خصوص اثر گذاری بر افسردگی و نهایتا کاهش خطر لغزش بیماران سود برد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر مدل ماتریکس، افسردگی، لغزش، بیماران وابسته به مصرف شیشه
 • انسیه قربانی*، جوانشیر اسدی صفحات 137-160
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی، سلامت روان، و هیجان خواهی بین نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد و عادی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از این بین، 200 نفر در دو گروه نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد (100 نفر) و نوجوانان دارای والدین غیر وابسته به مواد (100 نفر) به روش نمونه ‎گیری‎ هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه ‎های سلامت روان، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی، و مقیاس هیجان خواهی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ‎ها: 

  نتایج نشان داد بین دو گروه نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد و عادی در نمرات ویژگی های شخصیتی (مولفه‎ های روان رنجوری، انعطاف ‏پذیری، دلپذیربودن، و مسیولیت ‎پذیری)، سلامت روان، و هیجان خواهی تفاوت معنادار وجود داشت. نوجوانان دارای والدین عادی نسبت به نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد، نمرات انعطاف ‎پذیری، دلپذیربودن، مسیولیت‎ پذیری، سلامت روان، و هیجان خواهی بیشتر و در خرده‎ مقیاس روان رنجوری نمره کمتری را کسب کردند. بین دو گروه در برون گرایی تفاوت معنادار وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، والدین وابسته به مواد با مشکلات و مسایلی روبرو هستند که بی ‎سامانی‎هایی را در ساختار خانواده ایجاد می‎ کنند. آنان با نظارت ناکافی، بی ‎کفایتی، و بی‎ توجهی به نیازهای ضروری فرزندان، زمینه بروز مشکلات شخصیتی در فرزندان نوجوان و جوان خود ایجاد می کنند. همچنین، ابتلا به مشکلات مرتبط با سلامت روان و هیجان ‎خواهی به طور خاص یک پیش بینی کننده مهم برای نوجوانانی است که دارای والدین وابسته به مواد می باشند.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سلامت روان، هیجان خواهی، اعتیاد
 • رامتین جهانگیری، مهدی قاسمی مطلق*، ابوالفضل بخشی پور صفحات 161-180
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روان درمانی مبتنی بر روایت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر احتمال لغزش بیماران وابسته به مواد افیونی پس از سم زدایی بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران مراکز دولتی درمان و بازتوانی اعتیاد شهر بجنورد در سال 1401 بود. از این بین، 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جای دهی شدند. برای جمع‏آوری داده ها از پرسشنامه خطر لغزش استفاده شد. گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و هر هفته یک جلسه تحت روان درمانی مبتنی بر روایت درمانی و درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و پس از مدت یک ماه دوره پیگیری برای هر گروه به اجرا در آمد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاکی از اثربخشی هر دو روش روایت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر احتمال لغزش بود و هر دو رویکرد موجب کاهش احتمال لغزش بیماران شد. اثربخشی روایت درمانی هم در پس آزمون و هم در دوره پیگیری بیشتر از درمان شناختی رفتاری بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که در خصوص کاهش احتمال لغزش بیماران وابسته به مواد افیونی، استفاده از روان درمانی مبتنی بر روایت درمانی نسبت به درمان شناختی رفتاری اثربخشی بیشتری دارد و روش مناسب تری است

  کلیدواژگان: روایت درمانی، درمان شناختی رفتاری، احتمال لغزش، بیماران وابسته به مواد افیونی
 • فائزه محمدزاده، پریا جنگی* صفحات 181-200
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی در نوجوانان بر اساس آشفتگی های روان شناختی و سلامت در خانواده بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 بود. از این بین، 310 نفر با توجه به ملاک های ورود به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استعداد اعتیاد، مقیاس آشفتگی روان شناختی، و مقیاس سلامت خانواده اصلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابعاد آشفتگی های روان شناختی (افسردگی، اضطراب، و استرس) با گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی در نوجوانان رابطه مثبت و معنادار، و سلامت در خانواده با گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی در نوجوانان همبستگی منفی و معنادار داشت. نتایج رگرسیون نیز حاکی از این بود که افسردگی، سلامت در خانواده، اضطراب، و استرس به ترتیب 22 درصد، 26 درصد، 27 درصد، و 24 درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی را تبیین کردند. مولفه های این دو متغیر به طور همزمان با هم توانستند 27 درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی را تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده، آشفتگی های روان شناختی و سلامت در خانواده می توانند باعث بروز و تداوم گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی در نوجوانان گردند. در نتیجه، طراحی مداخلات مبتنی بر بهبود این ویژگی ها به عنوان مبنایی برای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر افیونی این گروه از افراد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مصرف مواد مخدر، مواد افیونی، سلامت خانواده، آشفتگی روان شناختی، نوجوانان
 • پروانه خفتان*، منصوره بهرامی، مصطفی اقلیما، نازنین کریمی نصر صفحات 201-216
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مثبت نگری بر تغییر نگرش به مواد مخدر در نوجوانان پسر در معرض خطر انجام شد.

  روش

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان پسر در معرض خطر ساکن مناطق حاشیه شهر کرمانشاه در سال 1400 بود. از این بین، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. آموزش گروهی مثبت نگری در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی یک جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش گروهی مثبت نگری بر مولفه های نگرش به مواد مخدر (اثرات، خطرات، و مصرف مواد) تاثیر مثبت داشت و باعث کاهش نگرش مثبت به مواد مخدر در بین شرکت کنندگان گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از آموزش مثبت نگری به عنوان شیوه ی موثری برای کاهش نگرش مثبت نسبت به مواد مخدر در نوجوانان در معرض خطر استفاده نمود. بنابراین، پیشنهاد می شود آموزش مثبت نگری در لیست برنامه های پیشگیری اولیه از اختلال مصرف مواد در مدارس، دانشگاه ها، و مراکز آموزشی قرار گیرد

  کلیدواژگان: آموزش، مثبت نگری، نگرش به مواد مخدر، نوجوانان
 • لیلا زائر*، حسین ابوالحسن تنهایی، سید سعید آقایی صفحات 217-243
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناخت الگوی ساختار سازمانی در انجمن معتادان گمنام شهر تهران بود.

  روش

  روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه گراندد تیوری بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه صاحب نظران و متخصصان و اعضای پیشکسوت انجمن معتادان گمنام بود و از بین آن ها 18 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAX.QDA 2020 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مقوله محوری در ساختار سازمانی انجمن معتادان گمنام پذیرش هدفمندی فرایند بهبودی بود. شرایط زمینه ای شامل اصول اساسی انجمن و ویژگی های سازمانی و شرایط علی شامل باورهای بنیادین، دوگانه های انجمن و سلطه ایمان محوری بود. مقوله های دیالکتیک فرد و جامعه در انجمن، فرصت های درون انجمنی و تهدیدهای درون سازمانی نیز شرایط مداخله ای این ساختار سازمانی را تشکیل دادند. استراتژی های انجمن معتادان گمنام نیز شامل استراتژی های سازمانی و مکانیسم های بازتوانی بودند. در نهایت، مقوله‎ شیوه های درمانی و مکانیسم بازتوانی به عنوان پیامد ساختار سازمانی انجمن معتادان گمنام شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که ساختار سازمانی انجمن معتادان گمنام در شیوه اجرا اگرچه موفقیت های چشمگیری داشته است، اما در ساختار قدرت که سلسله مراتبی و مبتنی بر حلقه های عمودی قدرت است و در برخی باورهای بنیادین با استحاله هویت افراد وابسته به مواد روبرو شده که انتقاد برخی از بنیان گذاران این انجمن در ایران را نیز به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، دوگانه های انجمن، شیوه های درمانی، انجمن معتادان گمنام، نظریه زمینه ای
 • سائره براهوئی، محمود نجفی*، سیاوش طالع پسند صفحات 245-269
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس تحول مثبت نوجوانی و سرمایه های روان شناختی مثبت در نوجوانان بود.

  روش

  این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل نوجوانان شهر تهران در سال 1399 بود که از این میان 298 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، تحول مثبت نوجوانی، امید، تاب آوری، خودکارآمدی، و خوش بینی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابعاد تحول مثبت نوجوانی و سرمایه های روان شناختی مثبت با رفتارهای پرخطر و گرایش به مصرف مواد در نوجوانان همبستگی معنادار داشتند . نتایج رگرسیون نیز حاکی از این بود که مولفه های تحول مثبت نوجوانی و سرمایه های روان شناختی 45 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده، تحول مثبت نوجوانی و سرمایه های روان شناختی مثبت (امید، تاب آوری، خودکارآمدی، و خوش بینی) نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان دارند. تحول مثبت نوجوانی و سرمایه های روان شناختی مثبت می توانند باعث کاهش بروز و تداوم گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان گردند. بنابراین، طراحی مداخلات مبتنی بر بهبود این ویژگی ها به عنوان مبنایی برای کاهش رفتارهای پرخطر این گروه از افراد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، تحول مثبت نوجوانی، سرمایه های روان شناختی مثبت، نوجوانان
 • علی اکبر رزمجو*، معصومه قاسمی، محمدعلی هرمزی زاده صفحات 271-299
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مطالعه شیوه های برساخت و بازنمایی اعتیاد زنان به مواد مخدر در مجموعه های داستانی تلویزیون در سریال «مادرانه» بود.

  روش

  روش پژوهش کیفی از نوع نشانه شناختی بارت شامل رمزگان هرمنوتیکی، رمزگان واحدهای کمینه معنایی، رمزگان نمادین، رمزگان کنشی و رمزگان فرهنگی بود و شیوه تحلیل بر اساس این رمزگان بود. جامعه آماری این پژوهش، سریال مادرانه بود و روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد این مجموعه با کاربست انواع مختلف رمزگان سعی در به تصویر کشیدن اعتیاد زنان به مواد مخدر دارد تا شکلی از دلایل به دام افتادن زنان را به منزله الگو معرفی کند. برخی از عمده ترین تصاویر ارایه شده از اعتیاد زنان در این مجموعه این است که خانواده عامل مهمی در گرایش افراد به اعتیاد است و مشکلات خانوادگی از جمله طلاق نقش بسزایی در این مسیله دارد. اعتیاد هم در خانواده مرفه و در هم خانواده فقیر دیده می شود و در این سریال نمایش داده شده است که شخصیت فرد وابسته به مواد یک بیمار است و سستی اراده و انگیزه دارد. طبق نتایج، شخصیت فرد وابسته به مواد با انگ و برچسب در خانواده و جامعه مواجه است و اعتیاد مقدمه ای بر سایر آسیب های اجتماعی دیگر است.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج، دلایل اعتیاد اشاره به عوامل مختلف فردی، خانوادگی، و اجتماعی دارد که عامل خانوادگی مهم ترین دلیل آن نشان داده شده است. از این رو لازم است بیشتر به سریال هایی با مضمون اعتیاد پرداخته شود و در آن ها علاوه بر دلایل گرایش به اعتیاد و شیوه مواجهه با آن به راهکارهای پیشگیری از آن هم توجه شود.

  کلیدواژگان: اعتیاد زنان، مواد مخدر، سریال مادرانه، نشانه شناسی
 • صیاد درویشی*، بهروز اسدالهی صفحات 301-322
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل شکل دهنده رفتار جوانان در گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر اردبیل انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه جوانان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در سال 1401 بود که بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها، 28 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار با تکنیک تحلیل جمله به جمله انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که 8 مقوله و 76 زیرمقوله به عنوان عوامل شکل دهنده رفتار جوانان در گرایش به مواد مخدر صنعتی شناسایی شد که شامل رفتارهای هیجانی، ارتباط و همنشینی با همسالان، رفتار برنامه ریزی شده، نگرش، فشار اجتماعی، گسست خانوادگی، عوامل روان شناختی، و شرایط اقتصادی بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از وجود عوامل متعدد فردی، خانوادگی، و محیطی در شکل گیری و جهت دهی رفتارهای جوانان در گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی است. بنابراین، برای پیشگیری از شکل گیری رفتارهای زمینه ساز در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی، لازم است عوامل مختلف فردی، خانوادگی، و محیطی را به صورت جامع در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شوند و در این راستا سرمایه گذاری مناسب در کنترل و جهت دهی رفتار جوانان با توجه به مولفه ها و زیر مولفه های شناسایی شده پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شکل گیری رفتار، عوامل رفتاری، گرایش، جوانان، مواد مخدر صنعتی، شهر اردبیل
 • صفورا کیوانلو، سیف الله آقاجانی*، غلامرضا شیخ زاده صفحات 323-352
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل علی آسیب پذیری نوجوانان به اعتیاد بر اساس حساسیت پردازش حسی و سیستم های مغزی رفتاری با میانجی گری سرکوب گری عاطفی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر مشهد در سال تحصیلی 1402-1401 بود. از این بین، 228 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد، حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی رفتاری، و سازگاری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد حساسیت پردازش حسی و سیستم بازداری رفتاری اثر مثبت و معنادار و سیستم فعال ساز رفتاری اثر منفی و معنادار بر آسیب پذیری به اعتیاد داشتند و سرکوب گری عاطفی در رابطه حساسیت پردازش حسی و سیستم های مغزی رفتاری نقش واسطه ای داشت. در مجموع نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، در زمینه آسیب پذیری به اعتیاد، پیشنهاد می شود در کلینیک های درمان اعتیاد، برای کاهش سطح آسیب پذیری به اعتیاد نوجوانان به پیشایندهای حساسیت پردازشی و سیستم های مغزی و پیامدهای منفی احتمالی آن ها توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: حساسیت پردازش حسی، سیستم های مغزی-رفتاری، سرکوب گری عاطفی، نوجوانان، اعتیاد
 • شیرکوه محمدی*، سارا نعمتی صفحات 353-380
  هدف

  هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سازمانی مراکز ترک اعتیاد در پاسخگویی به خواسته های محیط بیرونی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و مطالعه موردی بود. جامعه پژوهش شامل چهار گروه افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، مدیران و رییس های مراکز ترک اعتیاد، مددیاران این مراکز، و متخصصان حوزه اعتیاد بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و با تکیه بر اشباع نظری داده ها، 37 نفر انتخاب شدند که سه گروه اول در 11 مرکز در سراسر کشور مشغول به فعالیت بودند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد و برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مراکز ترک اعتیاد با آسیب های متعدد درون سازمانی (آسیب های فرهنگ سازمانی، آسیب های ساختار سازمانی، آسیب های مدیریت منابع انسانی، و آسیب های مالی) و آسیب های برون سازمانی (آسیب های فرهنگ محیطی، فشارهای آسیب زای نهادی، و عدم حمایت نهادی) رو به رو هستند.

  نتیجه گیری

  آسیب های شناسایی شده را با نگاه سیاستی می توان تبیین و تحلیل کرد. بنابراین، برای ایجاد پاسخگویی اثربخش لازم است مراکز ترک اعتیاد راهبردهایی سیاستی مانند بازاریابی و چانه زنی برای جلب حمایت های نهادی را در پیش بگیرند و همچنین، به بازمهندسی ساختار سازمانی خود بپردازند.

  کلیدواژگان: مراکز ترک اعتیاد، آسیب شناسی، آسیب شناسی سازمانی، پاسخگویی سازمانی
|
 • Ghadir Bakhshi Jeghnab*, Taha Ashayeri, Marzieh Ahmadi Milasi Pages 7-38
  Objective

  The current research aimed to discover the effective patterns of substance use in Iran and provide appropriate solutions based on previous research studies.

  Method

  This research was descriptive (systematic review) and analytical (qualitative and of meta-synthesis type). A systematic search of domestically published articles was conducted in the Scientific Information Database (SID), the Magiran database, etc., aiming to determine valid, reliable, and relevant documents in the period of 2002 to 2021, and 89 articles were extracted, which in the next step, 58 relevant articles were selected based on the methodological rules of meta-synthesis. The quality of the results (validity) was evaluated through consultation with several experts and reliability evaluation using the Kappa index.

  Results

  Descriptive results showed that the mean age of starting substance use in Iran is during adolescence and youth. Also, the first experience of getting to know substances was through relatives and friends, and factors such as ethnic subculture, social norms, contextual-demographic factors, individual-psychological factors, social failure, high-risk behavior, differential association, socialization, leisure style, social control, social label, socioeconomic anomie, policy-making weakness, and structural-functional disorders affected substance use. In general terms, the aforementioned meta-synthesis was conducted in the form of 6 constructive themes and 19 basic themes with related statistical primary codes.

  Conclusion

  The prevalence of substance use and its transformation into a norm and lifestyle has complexity under causal conditions, and its solutions should also be based on comprehensive and comprehensive policy-making across various fields, such as family, society, economy, culture, and deep social education related to the mentioned issue.

  Keywords: Antecedents, Substance use, Meta-synthesis
 • Davood Mirzaie Moghadam*, Tahmores Shiri, Rezaali Mohseni Pages 39-66
  Objective

  The present study aimed to investigate the lived experiences of young substance users in Farahzad, Tehran.

  Method

  The research method was qualitative interpretive phenomenology. The research population included young substance users from Farahzad, Tehran. Thirty-five people (20 males and 15 females) were selected based on purposeful sampling using the data saturation technique in 2022. Data collection was performed by semi-structured in-depth interview method, and data analysis was performed using Strauss and Corbin method.

  Results

  The results showed that the triangle of family, individual, and community together with the mediation of familial, social, individual, economic, cultural, and psychological factors along with unsatisfied and prone personalities with behavioral problems were effective in the emergence and formation of the lived experiences of addictive life of the studied sample.

  Conclusion

  Based on the lived experiences, the studied individuals with an individuality-centered viewpoint sought to value their actions among their peers, and in order to compensate for losses and deprivations, increase the quality of friendship, complete leisure time, and forget failures and problems, they continued the substance use behavior to the extent that it caused the creation of addictive lived experiences and getting locked in the vortex of the fall and decline of substance use. Comprehensive interventions, including economic, family, social, and psychological support, are suggested to this group of young people.

  Keywords: Lived experience, Young substance users, Phenomenological
 • Ali Mohammadzadeh*, Akbar Rezaei, MohammadHassan Amini Pages 67-86
  Objective

  The present research aimed to predict resiliency based on childhood trauma, psychological distress, and difficulty in emotion regulation in individuals with substance use.

  Method

  The present research was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all individuals with substance use under treatment in addiction treatment clinics and private and public maintenance camps in the city of Tabriz in 2022. Among them, 384 people were selected according to the inclusion criteria using the convenience sampling method. The tools used in this research included the childhood trauma questionnaire, the psychological distress scale, the resilience questionnaire, and the emotion regulation difficulty scale.

  Results

  The results showed that childhood trauma, psychological distress, and difficulty in emotional regulation were significantly and negatively correlated with resiliency. The regression results also indicated that childhood trauma, psychological distress, and difficulty in emotional regulation simultaneously explained 34% of the variance of resilience.

  Conclusion

  The results of the current research emphasize the roles of childhood trauma, psychological distress, and emotional regulation difficulty in the level of resiliency in substance users. These variables can be regarded as causal and preserving factors in substance use.

  Keywords: Childhood trauma, Psychological distress, Emotional regulation difficulty, Resiliency
 • Mohammad Mirzaei*, Asghar Eftekhari, Shahab Gholami Pages 87-112
  Objective

  The present research aimed to investigate the effective factors on the tendency of street-working children to substance retail sales in the western provinces of the country (Ilam and Kermanshah).

  Method

  The method of this research was qualitative and of thematic analysis type. The statistical population of the present research consisted of scientific and executive experts and specialists from Faraja, the judiciary and welfare, experts in the field of social harm and drugs, and street-working children and their families. Among them, 30 people were selected using the purposeful sampling method. In-depth and semi-structured interviews were used to collect data. The data were analyzed in three stages of open, axial, and selective coding.

  Results

  The results showed that the effective factors included two main dimensions of direct and contextual factors and 4 components of psychological, family, social, and economic factors. The re-examination of the findings from two focus groups consisting of some active participants led to the identification of 4 process patterns, including the poor immigrant family, the family with a work culture, the family with irresponsible parents, and the beggar family.

  Conclusion

  The research results show that this issue is a multi-dimensional abnormal social phenomenon, and considering its nature, its control requires the interaction and cooperation of various institutions, which should be controlled and managed with necessary coordination and focusing on cultural and social responses.

  Keywords: Street-working children, Retail sales, Substance, Interaction, Family
 • Mohsen Shakeri Nasab*, Toktam Rahmati, Maryam Rabbani, Homeira Rabbani, Mojtaba Pour Farhamand Pages 113-136
  Objective

  The present research aimed to determine the effectiveness of cognitive therapy based on the matrix model on post-treatment depression and the risk of relapse in crystal-dependent patients.

  Method

  The research was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population consisted of all crystal-dependent patients referring to addiction treatment centers in the city of Bojnourd in 2022. Among them, 30 people were selected using the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The participants in both groups completed the depression inventory and relapse risk questionnaire in pretest and posttest. Cognitive therapy based on the matrix model was implemented on the experimental group in 24 90-minute sessions. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed a significant difference between the two groups, and the cognitive therapy based on the matrix model reduced depression and the risk of relapse in crystal-dependent patients.

  Conclusion

  Considering that depression after withdrawal plays a key role in addiction relapse in crystal-dependent patients, it is possible to benefit from cognitive therapy based on the matrix model regarding the effectiveness on depression and ultimately reducing the risk of relapse.

  Keywords: Cognitive therapy based on the matrix model, Depression, Relapse, Crystal-dependent patients
 • Ensieh Gorbani*, Javanshir Asadi Pages 137-160
  Objective

  The present study aimed to compare personality traits, mental health, and sensation seeking between adolescents with substance-dependent and normal parents.

  Method

  The present study method was causal-comparative. The research statistical population included all high school students in the city of Gorgan during the academic year 2021-2022. Among them, 200 people were selected and assigned to two groups of adolescents with substance-dependent (n=100) and adolescents with non-substance-dependent parents (n=100) by purposive sampling method, and responded to the general health questionnaire, the five factor inventory, and the sensation seeking scale. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there was a significant difference in the scores of personality traits (components of neuroticism, openness, agreeableness, and conscientiousness), mental health, and sensation seeking between the two groups of adolescents with substance-dependent and normal parents. Adolescents with normal parents scored higher in openness, agreeableness, conscientiousness, mental health, and sensation seeking, and scored lower in the neuroticism subscale than adolescents with substance-dependent parents. There was no significant difference between the two groups in extroversion.

  Conclusion

  Based on the results, substance-dependent parents face problems and issues that create disturbances in the family structure. With insufficient supervision, incompetence, and inattention to the essential needs of their children, they create the basis for the incidence of personality problems in their adolescent and young children. Also, suffering from problems related to mental health and sensation seeking is particularly an important predictor for adolescents with substance-dependent parents.

  Keywords: Personality traits, Mental health, Sensation seeking, Addiction
 • Ramtin Jahangiri, Mehdi Ghasemi Mutlaq*, Abolfazl Bakhshipour Pages 161-180
  Objective

  The present research aimed to compare the effectiveness of psychotherapy based on narrative therapy and cognitive behavioral therapy on the possibility of relapse in opioid-dependent patients after detoxification.

  Method

  The research method was semi-experimental with a pretest-posttest and follow-up design with a control group. The research statistical population included all patients of the public addiction treatment and rehabilitation centers in the city of Bojnourd in 2022. Among them, 45 people were selected by the convenience sampling and randomly placed in two experimental and control groups. The relapse risk scale was used to collect data. The experimental groups were subjected to psychotherapy based on narrative therapy and cognitive behavioral therapy for eight 90-minute sessions, one session per week, but the control group did not receive any intervention, and after one month, a follow-up period was performed for each group. The data were analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results indicated the effectiveness of both narrative therapy and cognitive behavioral therapy on the possibility of relapse, and both approaches reduced the possibility of relapse in patients. The effectiveness of narrative therapy was greater than cognitive behavioral therapy both in the post-test and in the follow-up period.

  Conclusion

  The results of this research show that the use of narrative therapy-based psychotherapy is more effective than cognitive behavioral therapy, and it is a more appropriate method in reducing the possibility of relapse in opioid-dependent patients.

  Keywords: Narrative therapy, Cognitive behavioral therapy, Possibility of relapse, Opioid-dependent patients
 • Faezeh Mohammadzadeh, Pariya Jangi* Pages 181-200
  Objective

  The present research aimed to predict the tendency to opioid substance use in adolescents based on psychological distress and health in the family.

  Method

  The research method was qualitative-correlational. The statistical population included the students of the city of Bojnourd in the academic year 2022-2023. Among them, 310 people were selected according to the inclusion criteria using a two-stage cluster sampling method. The tools used in this research included the addiction potential scale, the psychological distress scale, and the family-of-origin scale. Pearson's correlation test and stepwise regression were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the dimensions of psychological distress (depression, anxiety, and stress) were positively and significantly related to the tendency to opioid substance use in adolescents, while health in the family was negatively and significantly correlated with the tendency to opioid substance use. The regression results also indicated that depression, health in the family, anxiety, and stress explained 22%, 26%, 27%, and 24% of the variance of the tendency to use opioid substances, respectively. The combined components of these two variables could explain 27% of the variance of the tendency to use opioid substances.

  Conclusion

  According to the obtained results, psychological distress and health in the family can cause the emergence and continuation of the tendency to opioid substance use in adolescents. As a result, the design of interventions based on improving these characteristics is suggested as a basis for reducing the tendency to use opioid substances in this group of people.

  Keywords: Substance use, Opioids, Family health, Psychological distress, Adolescents
 • Parvaneh Kheftan*, Mansoureh Bahrami, Mostafa Eghlima, Nazanin Karimi Nasr Pages 201-216
  Objective

  The present research was conducted to evaluate the effectiveness of positivism group training on changing the attitude towards drugs among at-risk male adolescents.

  Method

  The current study was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all at-risk male adolescents living in the outskirts of the city of Kermanshah in 2021, of which 30 people were selected by the convenience sampling method and were randomly divided into two experimental (n= 15) and control (n= 15) groups. Participants in both groups completed the attitude towards drugs questionnaire. Positivism group training was presented to the experimental group in eight 90-minute sessions, with the frequency of one session per week. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the positivism group training positively affected the components of attitude towards drugs (effects, risks, and substance use) and reduced positive attitude towards drugs among the participants of the experimental group.

  Conclusion

  According to the results of the present research, positivism training can be used as an effective way to reduce the positive attitude towards drugs in at-risk adolescents. Therefore, it is suggested that positivism training be included in the list of early prevention programs for substance use disorders in schools, universities, and educational centers.

  Keywords: Education, Positivism, Attitude towards drugs, Adolescents
 • Leila Zaer*, Hossein Abolhasan Tanhaei, Seyed Saeed Aghaei Pages 217-243
  Objective

  The present research aimed to identify the organizational structure model in the Narcotics Anonymous in the city of Tehran.

  Method

  This research was qualitative grounded theory. The statistical population consisted of all experts and veteran members of Narcotics Anonymous, of whom 18 people were selected as the research sample using the purposeful sampling method. In-depth and semi-structured interviews were used to collect data. The data were analyzed in three stages of open, axial, and selective coding using MAX.QDA 2020 software.

  Results

  The results showed that the central category in the organizational structure of Narcotics Anonymous was the acceptance of the purposefulness of the recovery process. The background conditions included the association’s basic principles, organizational characteristics, and causal conditions, including fundamental beliefs, the association’s dualities, and the faith-orientation dominance. The dialectic categories of individual and society within the association, intra-association opportunities, and intra-organizational threats also formed the intervention conditions of this organizational structure. The strategies of Narcotics Anonymous also included organizational strategies and rehabilitation mechanisms. Finally, the category of treatment methods and rehabilitation mechanisms was identified as a consequence of the organizational structure of Narcotics Anonymous.

  Conclusion

  The results indicate that while the organizational structure of Narcotics Anonymous has achieved remarkable successes in the way of implementation, in the power structure, which is hierarchical and based on vertical rings of power, and in some fundamental beliefs, it has faced substance-dependent individuals’ transformation of identity, which has led to the criticism of some founders of this association in Iran.

  Keywords: Organizational structure, Association’s dualities, Treatment methods, Narcotics Anonymous, Grounded theory
 • Saereh Barahoyi, Mahmoud Najafi*, Siavash Tale’Pasand Pages 245-269
  Objective

  The present research aimed to predict high-risk behaviors based on positive youth development and positive psychological capital in adolescents.

  Method

  This study was descriptive-correlational. The statistical population consisted of adolescents in the city of Tehran in 2020, from which 298 people were selected using the convenience sampling method. The tools used in this research included the questionnaires of Iranian adolescents' risk-taking, positive youth development, hope, resilience, self-efficacy, and optimism. Pearson's correlation and stepwise regression were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that the dimensions of positive youth development and positive psychological capital were significantly associated with high-risk behaviors and attitude towards substance use in adolescents. The results of the regression analysis also indicated that the components of positive youth development and psychological capital explained 45% of the variance of high-risk behaviors.

  Conclusion

  According to the obtained results, positive youth development and positive psychological capital (hope, resilience, self-efficacy, and optimism) play an important role in predicting high-risk behaviors in adolescents. Positive youth development and positive psychological capital can reduce the occurrence and continuation of the tendency to high-risk behaviors in adolescents. Therefore, the design of interventions based on the improvement of these characteristics is suggested as a basis for reducing high-risk behaviors in this group of people.

  Keywords: High-risk behaviors, Positive youth development, Positive psychological capital, Adolescents
 • Ali Akbar Razmjoo*, Masoume Ghasemi, Mohammadali Hormozizadeh Pages 271-299
  Objective

  The current research aimed to investigate the ways of constructing and representing women's substance addiction in TV series of "Maderaneh".

  Method

  This research was a qualitative study of Barthes's semiotic type, including hermeneutic, minimal semantic units, symbolic, action, and cultural codes, and the analysis method was based on these codes. The statistical population of this research included the "Madaraneh" series, and the sampling method was purposeful.

  Results

  The results demonstrated that this series tried to depict women's substance addiction using various types of codes to introduce a form of reasons for women's entrapment as a role model. Some of the most important images presented of women's addiction in this series denote that the family is an important factor in individuals’ tendency to addiction and family problems, including divorce, play a significant role in this issue. Addiction can be seen in both wealthy and poor families, and in this series, it is shown that the substance-dependent character is a patient and has a weak will and motivation. According to the results, the personality of a substance-dependent person is faced with stigma and labels in the family and society, and addiction is a prelude to other social harms.

  Conclusion

  According to the results, the causes of addiction refer to various individual, familial, and social factors, of which the familial factor has been shown to be the most important reason. Therefore, it is necessary to pay more attention to series with the theme of addiction, and in them, in addition to exploring the reasons for addiction and how to deal with it, its preventive strategies should also be considered.

  Keywords: Women's addiction, Substance, Madaraneh series, Semiotics
 • Sayyad Darvishi*, Behrouz Asadollahi Pages 301-322
  Objective

  The current research was conducted to identify the factors shaping the behavior of young people in the tendency to industrial substances in the city of Ardabil.

  Method

  The current research was applied, descriptive-analytical with a qualitative approach. The statistical population of the research included all young people referring to addiction treatment centers in the city of Ardabil in 2022. Based on the purposeful sampling method and using data saturation technique, 28 people were selected. Data collection was carried out by a semi-structured in-depth interview method, and data analysis was performed by using the directed qualitative content analysis method with sentence-by-sentence analysis technique.

  Results

  The research results demonstrated that 8 categories and 76 subcategories were identified as factors shaping the behavior of young people in the tendency to industrial substance use, which included emotional behaviors, communication and companionship with peers, planned behavior, attitude, social pressure, family breakup, psychological factors, and economic conditions.

  Conclusion

  The results of this research indicate the existence of numerous individual, familial, and environmental factors in the formation and direction of the behaviors of young people in the tendency to industrial substance use. Therefore, in order to prevent the formation of underlying behaviors in the tendency of young people to industrial substance use, it is necessary to comprehensively consider various individual, familial, and environmental factors in the design and implementation of programs to prevent the tendency of young people to use industrial substances, and in this regard, proper investment in controlling and directing the behavior of young people according to the identified components and sub-components is suggested.

  Keywords: Behavior formation, Behavioral factors, Tendency, Young people, Industrial substances, Ardabil
 • Safura Keyvanlo, Seifollah Aghajani*, Gholam Reza Sheykhzadeh Pages 323-352
  Objective

  The current study aimed to investigate the causal model of adolescents' vulnerability to addiction based on sensory processing sensitivity and brain behavioral systems with the mediation of emotional suppression.

  Method

  The current research was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The statistical population of the research included the students of the city of Mashhad in the academic year 2022-2023. Among them, 228 people were selected by the multi-stage cluster sampling method. The tools used in this research included the identifying people at risk of addiction questionnaire, the sensory processing sensitivity questionnaire, the brain behavioral systems questionnaire, and the adjustment inventory. Structural equation modeling was used to analyze the data.

  Results

  The results indicated that sensory processing sensitivity and the behavioral inhibition system had a positive and significant effect, while behavioral activation system had a negative and significant effect on vulnerability to addiction. In addition, emotional suppression mediated the relationship between sensory processing sensitivity and brain behavioral systems. Overall, the results showed that the model had good fit.

  Conclusion

  According to the results of the current research, regarding vulnerability to addiction, it is suggested that addiction treatment clinics pay more attention to the antecedents of processing sensitivity and brain systems and their possible negative consequences in order to reduce the level of vulnerability to addiction in adolescents.

  Keywords: Sensory processing sensitivity, Brain behavioral systems, Emotional suppression, Adolescents, Addiction
 • Shirkoh Mohammadi*, Sara Nemati Pages 353-380
  Objective

  The present study aimed to investigate the organizational pathology of addiction treatment centers in responding to the demands of the external environment.

  Method

  The current research was a case study based on a qualitative approach. The  research population included four groups of individuals referring to addiction treatment centers, managers and heads of addiction treatment centers, assistant social workers at these centers, and experts in the field of addiction. Using the theoretical purposeful sampling method and relying on theoretical data saturation, 37 people were selected; the first three groups working in 11 centers across the country. A semi-structured interview was used to collect research data, and thematic analysis was used to analyze the data.

  Results

  The research results indicated that addiction treatment centers were facing numerous damages inside the organization (organizational cultural damages, organizational structure damages, human resource management damages, and financial damages) and outside the organization (environmental cultural damages, detrimental  institutional pressures, and lack of institutional support ).

  Conclusion

  The identified damages can be explained and analyzed from a political point of view. Therefore, in order to create effective accountability, addiction treatment centers need to adopt political strategies, including marketing and negotiating to attract institutional support, and also re-engineering their organizational structure.

  Keywords: Addiction treatment centers, Pathology, Organizational pathology, Organizational accountability