فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 93 (پاییز 1402)

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 93 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • ریحانه پناهی فر، زهره رافضی*، حسین اسکندری صفحات 1-12
  هدف این پژوهش طراحی و ساخت بازی جدی موسیقیایی رایانه ای برای بهبود مولفه های توجه  در دو وجه شنیداری و دیداری کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی بود. ابتدا براساس پیشینه پژوهشی و نظر متخصصان، محتوای بازی  طراحی، تدوین و اعتباریابی شد، سپس به  منظور بررسی اثربخشی بازی، از روش اکتشافی تک موردی استفاده شد. بدین منظور یک کودک واجد اختلال نقص توجه - بیش فعالی جهت انجام مداخله انتخاب شد و میزان توجه وی در 5 مولفه توجه انتخابی، توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه متناوب و توجه تقسیم شده در دو وجه شنیداری و دیداری با استفاده از آزمون رایانه ای توجه  (IVA-2)، قبل از مداخله و پس از مداخله  (انجام بازی جدی طراحی شده به مدت 2 هفته یک ساعت در هرروز) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی اثربخشی بازی جدی ساخته شده نشان دهنده ی  بهبود دو مولفه ی توجه انتخابی و توجه متمرکز در وجوه شنیداری و دیداری کودک دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی بود،  اما بهبود مولفه های دیگر توجه از جمله توجه مداوم، توجه متناوب و توجه تقسیم شده فقط در وجه شنیداری نمایان شد. علاوه براین، یافته های این پژوهش نشان داد که بازی جدی ساخته شده بر مولفه های توجه شنیداری، نسبت به مولفه های توجه دیداری اثر معنادار و مثبت تری داشته است  (05/0>P).
  کلیدواژگان: کودک بیش فعال، نقص توجه- بیش فعالی، بازی جدی موسیقیایی، توجه شنیداری
 • مرتضی پردل، حسین کارشکی*، مجید پاکدامن صفحات 13-24
  شکوفایی مفهوم جدیدی است که رسالت آن، ایجاد رفتار سازنده و ارتقاء بهزیستی همچون افزایش هیجان مثبت، تعهد و مجذوبیت، روابط مثبت با دیگران، احساس معنای زندگی، موفقیت و پیشرفت در کنار آموزش دروس دانش آموزان در کلاس و مدرسه به عنوان مکانی مناسب جهت فراگیری ارزش ها و هنجارها است. این پژوهش با هدف، ساخت و اعتباریابی بسته آموزشی مبتنی بر شکوفایی ویژه دانش آموزان سه سال اول دبستان انجام گردید. روش این پژوهش برای مرحله طراحی و ساخت بسته آموزشی، روش طراحی ابزار با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی بود. برای بررسی روایی بسته آموزشی، از روش روایی محتوایی به شیوه کیفی و کمی با حضور 20 متخصص حوزه مثبت گرایی و از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. حداقل و حداکثر میزان 85/0 و 1 محاسبه شد. شاخص روایی محتوا برای کل بسته 84/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بسته آموزشی مبتنی بر شکوفایی برای دانش آموزان سه سال اول دبستان از روایی محتوایی مناسبی بهره مند است و روایی و پایایی لازم را برای کاربردهای آموزشی و پژوهشی دارد. به عبارتی بسته آموزشی تدوین شده توان ارتقاء شکوفایی یادگیرندگان را در سیستم های آموزشی دارا می باشد.
  کلیدواژگان: بسته آموزشی، اعتباریابی، شکوفایی، دانش آموزان پسر، سه سال اول دبستان
 • زیور آریاصدر*، ایران داوودی، عبدالکاظم نیسی، مهناز مهرابی زاده صفحات 25-37
  اختلال وسواس-جبری یک بیماری روانی شدید و طولانی مدت که با رنج قابل ملاحظه و افت عملکرد همراه است. هدف پژوهش اثربخشی درمان شناختی-رفتاری خانواده محور بر سازش خانواده کودکان دارای اختلال وسواسی-جبری بود. طرح پژوهش از نوع روش نیمه آزمایشی طرح تک موردی (تک آزمودنی) بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان دارای اختلال در محدوده سنی 7 تا 12سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های روانپزشکی شهر اهواز در زمستان 1398 (مراحل پیگیری فروردین1399) بودند. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس چهارکودک (و مادران شان) انتخاب و تحت مداخله درمانی شناختی- رفتاری خانواده -محور در 12 جلسه قرارگرفتند. در این پژوهش از مقیاس های وسواس-اجباری ییل براون کودک (Cahil & et al, 1997) و مقیاس سازش وتاثیر خانواده کودک (Calvocoressi & et al, 1999) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ترسیم دیداری یا تحلیل نمودار گرافیکی، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد شاخص پایا در مرحله درمان و پیگیری برای سازش خانواده معنی دار می باشد (05/0p<). درصد بهبودی کلی نیز نشان داد اثربخشی درمان شناختی-رفتاری خانواده - محور بر سازش خانواده درکودکان دارای اختلال بر اساس طبقه بندی بلانچارد برای چهار کودک در مرحله درمان و پیگیری، در طبقه درمان موفق قرارگرفت. پس این درمان می تواند بر سازش خانواده کودکان دارای اختلال وسواسی- جبری سودمند و کارآمد باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری خانواده- محور، سازش خانواده، کودکان دارای اختلال وسواس- جبری
 • پردیس بناءبهبهانی، رضا قربان جهرمی*، بیتا نصرالهی، فرهاد جمهری صفحات 38-49
  بزرگسالی در حال ظهور، دوره جدید رشدی است که مولفه های آن بر عوامل مختلف روان شناختی افراد تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش، ارایه مدلی برای بررسی تاثیر مولفه های بزرگسالی در حال ظهور بر بهزیستی روان شناختی جوانان با میانجی گری خودپنداره بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی با طرح همبستگی در چارچوب مدل های علی بود. 395 نفر (51 درصد مرد) در محدوده سنی 18 الی 25 سال از میان مراکز آموزشی شهر اهواز (در سال تحصیلی 98-99) که به صورت در دسترس انتخاب شدند، به سیاهه ابعاد بزرگسالی در حال ظهور آرنت (Reifman, Arnett, & Colwell, 2007)، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (Ryff, 1989) و آزمون خودپنداره بک (Beck, Steer, Epstein, & Brown, 1990)  به صورت آنلاین پاسخ دادند. از روش تحلیل مسیر برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج، خودپنداره متوسط و بهزیستی روان شناختی بالاتر از متوسط را نشان داد. نتایج،  تاثیر مستقیم مثبت معنادار قوی مولفه های بزرگسالی در حال ظهور بر خودپنداره (اکتشاف هویت: 272/0؛ فرصت ها/ خوش بینی: 210/0؛ بی ثباتی/ منفی بودن: 318/0؛ تمرکز بر دیگران 245/0؛ تمرکز بر خود 230/0؛ احساس بینابینی: 213/0) و خودپنداره بر بهزیستی روان شناختی 799/0 (01/0>p) را تایید کرد. همچنین، بی ثباتی/منفی بودن 247/0 (01/0>p)، اکتشاف هویت 217/0 (05/0>p) و فرصت ها/ خوش بینی 205/0 (05/0>p) با میانجی گری خودپنداره بر بهزیستی روان شناختی تاثیر داشتند. نتایج نشان داد افراد با تجربه بزرگسالی در حال ظهور، صاحب خودپنداره بهتری شده اند و به همین دلیل بهزیستی روان شناختی در آن ها بهبودیافته است.
  کلیدواژگان: بزرگسالی در حال ظهور، بهزیستی روان شناختی، خودپنداره، جوانان
 • فاطمه سعادت بین جواهری*، منصور حکیم جوادی، رضا سلطانی شال صفحات 50-59
  چاقی به عنوان یک بیماری همه گیر یکی از علل اصلی بروز اختلالات روانشناختی در افراد چاق است. بنابراین  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت بر کاهش نشانه های افسردگی و افزایش عزت نفس زنان چاق بود. بدین منظور از طرح چند خط پایه چندگانه با دوره پیگیری استفاده شد. برای انجام پژوهش ابتدا از بین افراد متقاضی که در پی اطلاعیه ای در فضای مجازی مبنی بر برگزاری جلسات رواندرمانی مثبت جهت کاهش آسیب های روانشناختی ناشی از چاقی تماس گرفته بودند 4 نفر که دارای نشانه های افسردگی و عزت نفس پایین بودند انتخاب شدند، که درنهایت 3 شرکت کننده تا انتها همکاری نموند. ابتدا برای هرکدام از شرکت کنندگان به صورت تصادفی بین 2 تا 4 جلسه خط پایه برگزار شد. ارزیابی ها با استفاده از پرسشنامه های افسردگی) (Goldberg,1972 و عزت نفس ((Cooper Smith, 1967، جلسات مداخله و مرحله پیگیری انجام گرفت. داده ها به کمک تحلیل دیداری، رسم نمودار، شاخص آمار توصیفی ومحاسبه درصد بهبودی ارایه گردید. نتایج نشان داد روان درمانی مثبت در کاهش نشانه های افسردگی و افزایش عزت نفس زنان چاق موثر بوده. مداخلات روان درمانی مثبت می تواند افکار مثبت را جایگزین افکار منفی در افراد چاق نماید که این امر موجب بهبود افسردگی و افزایش عزت نفس در آنها می شود. همچنین نتایج پیگیری یک دوره پیگیری سه ماهه نشان داد رواندرمانی مثبت بر افسردگی همچنان برقرار است درحالی که نمرات عزت نفس شرکت کنندگان کاهش یافته بود.
  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت، افسردگی، عزت نفس، چاقی
 • مهتاب یکانی، ارسلان خان محمدی*، علی اصغر عباسی اسفجیر صفحات 60-71
  هدف پژوهش مدل یابی روابط ساختاری سرزندگی تحصیلی بر خلاقیت با نقش واسطه ای و سواد رایانه ای دانشجویان می باشد. طرح پژوهش توصیفی و به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در رشته های علوم انسانی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 384 نفر به عنوان نمونه جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی Dehghanizadeh & Hosseinchari (2012) خلاقیت شناختی Abedi (1993) و سواد رایانه ای Bagherpour, Abolmaali & Saif (2016) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و LISRELV8.80 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سرزندگی تحصیلی اثرمستقیم و معنی داری بر سواد رایانه ای (51/0) و خلاقیت شناختی (48/0) داشت همچنین سرزندگی تحصیلی به واسطه سواد رایانه ای اثر غیرمستقیم و معنی داری بر خلاقیت شناختی (63/0) داشت. نتایج نشان داد  که مدل یابی روابط ساختاری سرزندگی تحصیلی بر خلاقیت شناختی با نقش واسطه گری سواد رایانه ای دانشجویان برازش دارد.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، خلاقیت شناختی، سواد رایانه ای، دانشجویان کارشناسی
 • نوری کعب عمیر، نسرین ارشدی*، علی حریزاوی صفحات 72-89
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه حمایت سرپرست از نیازهای اساسی روان شناختی و ارضای نیازهای روان شناختی با انگیزش شغلی در کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بود. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 246 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از؛ مقیاس حمایت از نیازها در محیط کار (تافولین و استنلینگ، 2018)، مقیاس ارضای نیازها در محیط کار (تافولین و استنلینگ، 2018)، و مقیاس انگیزش شغلی چندبعدی (گاگنه و همکاران، 2015). ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS-24 انجام گرفت. همچنین، به منظور مقایسه مدل پیشنهادی در بین کارکنان ستادی و عملیاتی، از روش تحلیل الگویابی معادلات ساختاری چندگروهی در نرم افزار AMOS-24 استفاده شد. یافته ها نشان دهنده برازش مطلوب الگوی پیشنهادی با داده ها بود. نتایج نشان داد که حمایت سرپرست از نیازهای اساسی روان شناختی کارکنان بر ارضای نیازهای روان شناختی، انگیزش خودمختار، انگیزش کنترل شده و بی انگیزگی آنان اثر مستقیم و معنی داری دارد (01/0p<). نتایج همچنین از تاثیر غیرمستقیم حمایت سرپرست از نیازهای اساسی روان شناختی بر انگیزش خودمختار، انگیزش کنترل شده و بی انگیزگی از طریق ارضای نیازهای روان شناختی حمایت کرد (001/0p<). علاوه بر این، یافته ها نشان دهنده تفاوت معنی دار الگو در کارکنان ستادی و عملیاتی بود (01/0p<).
  کلیدواژگان: حمایت سرپرست، نیازهای اساسی روان شناختی، کامروایی نیازهای روان شناختی، انگیزش شغلی
 • ریحانه قاسم پورفارسانی، علی مهداد* صفحات 90-100
  این مطالعه با هدف پیش بینی نشانگان جسمانی از طریق فشارزاهای شغلی و سازمانی، خودتنظیمی و اختیار در کارکنان بانک کشاورزی استان اصفهان به اجرا در آمد. روش پژوهش همبستگی و  جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مذکور بود که از میان آنان تعداد 320 نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اصلاح شده فشارزاهای شغلی و سازمانی (Razmjo & Naami, 2006)، پرسشنامه نشانگان جسمانی (Jex & Spector, 1999)، پرسشنامه اختیار (Hackman & Oldham, 1975) و پرسشنامه خود تنظیمی (Bandy & Moore, 2010) بود، و نتایج حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فشارزاهای شغلی و سازمانی با نشانگان جسمانی همبستگی مثبت معنادار و بین خود تنظیمی و اختیار با نشانگان جسمانی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر فشارزاهای شغلی به میزان 08/0 واحد متغیر نشانگان جسمانی را پیش بینی و در گام دوم با اضافه شدن متغیر فشارزاهای سازمانی، این دو متغیر فشارزاهای شغلی و سازمانی به میزان 10/0 واحد متغیر نشانگان جسمانی را پیش بینی می کند که به معنی پیش بینی 10 درصد از تغییرات متغیر ملاک توسط دو متغیر پیش بین می باشد. براساس یافته ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که افزایش فشارزاهای شغلی و سازمانی سبب تشدید نشانگان جسمانی و افزایش خود تنظیمی و اختیار سبب کاهش بروز نشانگان جسمانی می گردد.
  کلیدواژگان: اختیار، نشانگان جسمانی، فشارزاهای شغلی و سازمانی، خودتنظیمی، کارکنان بانک کشاورزی
 • علیرضا زارعی، ابراهیم علیزاده*، اباصلت خراسانی صفحات 101-107
  هدف این پژوهش اعتباریابی رزومه ویدیویی براساس برآورد پایایی نمره ارزیابان هنگام سنجش شایستگی های دانشجویان در رزومه ویدیویی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398 بوده اند که از میان این افراد 30 نفر به صورت تصادفی هدفمند به منظور تهیه رزومه ویدیویی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری استفاده در این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته سه سوالی با طیف درجه بندی نگاره ای در هفت سطح بود که اعتبار محتوای آن 82/0 برآورد شده است. داده ها براساس نظریه تعمیم پذیری بر مبنای طرح دووجهی متقاطع تحلیل شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب هدف اندازه گیری و تعامل مولفه ارزیابان با هدف اندازه گیری بیشترین سهم واریانس نمره مشاهده شده را به خود اختصاص داده اند و 67 درصد از واریانس نمره مشاهده شده مربوط به واریانس واقعی است و علاوه بر این نمره های مشاهده شده ضرایب تعمیم پذیری و اتکاپذیری بالای 0.7 است که قابل قبول اند. کاربرد یافته های  این پژوهش در کانون های ارزیابی و گزینش کارجویان و دانشجویان در مراحل استخدامی و گزینش برای شغل و تحصیل است.
  کلیدواژگان: سنجش شایستگی، رزومه ویدئویی، گزینش، نظریه تعمیم پذیری
 • فرناز اکوان، مهرداد کلانتری* صفحات 108-121
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر افزایش علایم خودکنترلی در کودکان 8-6 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی انجام شد. روش این پژوهش مطالعه مورد منفرد از نوع طرح A-B بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 8-6 ساله دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و 4 کودک دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی، به تشخیص روانپزشک و با استفاده از DSM-V و پرسشنامه تشخیص علایم بیش فعالی (Conners, 1969) انتخاب گردیدند و پس از ثبت داده های خط پایه، طی 8 جلسه 45 دقیقه ای مورد مداخله قرار گرفتند. در نهایت پس از یک ماه از پایان مداخله، داده های مرحله پیگیری جمع آوری شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه معلم و والد (Conners, 1990) و پرسشنامه خودکنترلی کودکان (Kendall and Wilcox, 1979) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل درون موقعیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی و تحلیل دیداری یافته ها نشان داد که مداخله بر روی سه آزمودنی از چهار آزمودنی پژوهش موثر بوده است و آموزش کارکردهای اجرایی بر افزایش علایم خودکنترلی در کودکان 8-6 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، خودکنترلی، کارکردهای اجرایی، کودکان 8-6 ساله
 • مهناز احمدی، زهره موسوی*، پروانه خراسانی صفحات 122-134
  هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های سازمانی کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 در اصفهان بود. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری شامل پرستاران بخش مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 در بیمارستان های شهر اصفهان بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا به شیوه هدفمند با 12 نفر از پرستاران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و در بخش کمی 300 نفر از پرستاران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به اولویت بندی مولفه های شناسایی شده با استفاده از آزمون  فریدمن پرداخته شد. داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss-24 توصیف و تحلیل شدند. مولفه های سازمانی موثر بر کیفیت زندگی کاری پرستاران به این ترتیب شناسایی و اولویت بندی شدند: احساس بی عدالتی در بخش و بیمارستان، جو همکاری و صمیمت شغلی در بخش و بیمارستان، کیفیت ارتباطات شغلی با مدیران و همکاران بالادست، آگاهی از خطر و احساس خطر در محیط کار، ایمنی محیط کار، تقسیم متناسب وظایف شغلی پرستاران بخش، آموزش و نظارت بر رعایت اصول ایمنی، آموزش اثربخش و مرتبط با ویروس کووید-19.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، پرستاران، کووید-19
 • مریم عابدینی، بهمن اکبری*، عباس صادقی، سامره اسدی مجره صفحات 135-146
  بیماری سرطان بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی بیمار از جمله وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر دارد. هدف این پژوهش ارزیابی مدل تاثیر خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی با میانجی گری شفقت خود و تنظیم هیجان در بیماران سرطانی بود. روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل تمامی بیماران سرطانی در سال 1399می باشد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر(زن و مرد) از بیماران سرطانی در بیمارستان امام حسین(ع) شهر تهران بود که به شکل نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از مقیاس خودمهارگریet al, 2004)  (Tangney,، فرم کوتاه مقیاس شفقت خود (Raes et al, 2011)، پرسشنامه تنظیم هیجان Gross & John, 2003)) و مقیاس بهزیستی ذهنی (Keyes,  & Magyar-Moe, 2003)استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه MACRO پریچر و هایز (2008) استفاده شد. نتایج نشان داد خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی اثر مستقیم و معنی دار دارد(p<0/008). همچنین، اثر مستقیم خودمهارگری بر شفقت خود معنادار بود(p<0/001)، اما اثر مستقیم خودمهارگری بر تنظیم هیجان معنادار نبود(p>0/05). اثرغیرمستقیم خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی به واسطه شفقت خود معنی دار بود(p<0/001)، اما اثرغیرمستقیم خودمهارگری بر بهزیستی هیجانی به واسطه تنظیم هیجان معنی دار نبود(p>0/05). نتایج پژوهش برای متخصصان و روانشناسان حوزه سلامت تلویحات کاربردی داشته و می توان نتیجه گرفت که خودمهارگری به واسطه شفقت خود بر بهزیستی هیجانی بیماران سرطانی اثر دارد.
  کلیدواژگان: خودمهارگری، بهزیستی هیجانی، شفقت خود، تنظیم هیجان، سرطان
 • فائزه نوروزی، محبوبه زارع مرزونی* صفحات 147-156
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ادراک از خود بر آسیب پذیری روانی با میانجی گری تحمل پریشانی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی انجام شد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان مبتلا به اختلال افسردگی دارای پرونده در 27 مرکز مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهر گرگان  در سال 1399 تشکیل دادند. در این پژوهش 260 زن مبتلا به اختلال افسردگی به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه آسیب پذیری روانی (Najarian & Davodi, 2001)، پرسشنامه ادراک از خود (Pourhossein, 2009) و پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (Simons & Gaher, 2005) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر و نرم افزار 18SPSS، 23 Amos انجام شد. یافته ها نشان داد ادراک از خود 32/0- و تحمل پریشانی هیجانی 23/0- بر آسیب پذیری روانی تاثیر مستقیم داشتند (P<0/01). مسیر تاثیر غیر مستقیم ادراک از خود با میانجیگری تحمل پریشانی هیجانی بر آسیب پذیری روانی تایید گردیده شد (P<0/01). به طور کلی 38/0 از متغیر آسیب روانی توسط ادراک از خود با میانجی تحمل پریشانی هیجان قابل تبیین است. از  نتایج این پژوهش تلویحات کاربردی جهت کاهش آسیب روانی با توجه به مولفه های تحمل پریشانی هیجانی و ادراک از خود در افراد افسرده ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: ادراک از خود، تحمل پریشانی هیجانی، آسیب پذیری، افسردگی
 • مجید امیری، حسن خوش اخلاق*، پریناز سادات سجادیان، حسن رضایی جمالویی صفحات 157-174
  هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر عملکرد جنسی و مولفه های تیپ شخصیتی D در بیماران قلبی عروقی بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری 2 ماهه با گروه آزمایش و گواه بود. تعداد 51 نفر بیمار قلبی عروقی شهر اصفهان در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و یک گروه گواه (سه گروه 16 نفری) گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد جنسی مردان Rosen (2002) و پرسشنامه تیپ شخصیتیD  Denolt (2005) بود. گروه های آزمایشی درمان را در 9 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت یک بار در هفته دریافت کردند و گروه کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر عملکرد جنسی و مولفه های تیپ شخصیتی D در بیماران قلبی عروقی اثربخش بود(001/0>P) و بین میزان اثربخشی هر دو روش تفاوت معنی داری  وجود ندارد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان فراتشخیصی، عملکرد جنسی، تیپ شخصیتی D و بیماری قلبی عروقی
 • شکیلا نایب زاده، منیجه شهنی ییلاق، سیدمحمدجواد موسوی نیا* صفحات 175-189
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تحمل پریشانی بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری تنظیم هیجان در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بود که در سال تحصیلی99-98 مشغول به تحصیل بودند و به روش تصادفی چند مرحله ای 176 نفر به عنوان نمونه از میان آن ها انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش هریک از شرکت کنندگان، مقیاس تحمل پریشانی(Simons & Gaher, 2005)، پرسشنامه تنظیم هیجانی (Gross & John, 2003) و سلامت عمومی (Goldberg & Hillier, 1979) را تکمیل کردند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار spss و amous استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد و همچنین نشان داد که تحمل پریشانی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تنظیم هیجان با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار دارد (0.001P<).
  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، تنظیم هیجان، سلامت روانی، عملکرد تحصیلی و دانشجویان دختر
 • حسن رضایی جمالویی*، شیما منصوری فر صفحات 190-203
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی با میانجی گری استرس ادراک شده در بیماران التهابی روده انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری التهابی روده شهر اصفهان در سال 1399-1398 تشکیل دادند که از میان آن ها، تعداد 331 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای الگوی ارتباطی خانواده (Alcalaa et al, 2004)،  کیفیت زندگی بیمار التهابی روده (Fitzpatrick & Koener, 2004) و استرس ادراک شده (Cohen & Williamson, 1988) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel-V8.8 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه گفت و شنود اثر مثبت بر کیفیت زندگی و اثر منفی بر استرس ادراک شده و مولفه همنوایی اثر منفی بر کیفیت زندگی و اثر مثبت بر استرس ادراک شده دارد (05/0p<). همچنین یافته ها نشان داد الگوهای ارتباطی خانواده از طریق استرس ادراک شده اثر غیرمستقیم و معنادار بر کیفیت زندگی بیماران التهابی روده دارند (05/0p<). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که استرس های زندگی نقش مهمی در کیفیت زندگی بیماران التهابی روده دارد و در نظر گرفتن متغیرهای روان شناختی در آموزش، پیشگیری و درمان بیماران روان تنی می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: بیماران التهاب روده، کیفیت زندگی، الگوی روابط خانوادگی، استرس ادراک شده
 • بهناز کمالی، علی رضا آقا یوسفی*، حسن میرزاحسینی صفحات 204-217
  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر باورهای فراشناختی، طرحواره های هیجانی و پیوند والدینی بر آسیب پذیری به حساسیت پردازش حسی در جمعیت غیربالینی شهر تهران بود. روش تحقیق این پژوهش، همبستگی از نوع مطالعات تحلیل مسیر و جامعه آماری کلیه شهروندان بالای16 سال طی طی زمستان و بهار97- 98 بود که 401  نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تبیین هدف پژوهش، شرکت کنندگان پرسشنامه های باورهای فراشناختی (Wells & Cartwright-Hatton, 2004)، طرحواره های هیجانی (2002Leahy,)، پیوند والدینی (Parker, Tupling & Brown, 1979)  و حساسیت پردازش حسی(Aron & Aron, 1997)  را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS-20  و نرم افزاز  لیزرل تحلیل شد. یافته ها نشان داد مدل پیشنهادی با داده ها برازش داشت. بزرگترین ضریب مسیر مربوط به طرحواره های هیجانی (40/0) و  بعد پیوند والدینی (29/0) و باورهای فراشناختی (25/0) بر حساسیت پردازش حسی بودند. همچنین اثر غیرمستقیم طرحواره های هیجانی از طریق پیوند والدینی (20/0) و باورهای فراشناختی از طریق پیوند والدینی (13/0-) معنادار بود. طبق نتایج پژوهش باورهای فراشناختی و طرحواره های هیجانی مستقیم و غیرمستقیم با میانجیگری پیوند والدینی بر حساسیت پردازش حسی تاثیر دارند؛ لذا می توان از درمان های فراشناختی و هیجان محور برای طراحی برنامه های پیشگیری و مداخلات مناسب جهت ارتقاء سلامت این گروه  استفاده کرد.
  کلیدواژگان: طرحواره های هیجانی، باورهای فراشناختی، پیوندوالدینی، حساسیت پردازش حسی
 • پرستو میری، علی حسینایی صفحات 218-228
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ترومای دوران کودکی بر علایم روان شناختی با نقش میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (در بازه سنی 20 تا 29 سال) موسسه آموزش عالی شمس گنبد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 752 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 254 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.گردآوری داده های پژوهش به شیوه آنلاین و با استفاده از پرسشنامه های ترومای دوران کودکی Bernstein et al (2003)، انعطاف پذیری روان شناختی Dennis and Vander (2010) و نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه نشانگان روانی Derogatis (1994) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بااستفاده از نرم افزار spss25 و liserel8.8 صورت گرفت. نتایج نشان داد تجربه تروما در دوران کودکی با علایم روان شناختی بیشتر (01/0>p) و انعطاف پذیری روان شناختی پایین تر (01/0>p) مرتبط است؛ علاوه بر این نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد، انعطاف پذیری روان شناختی در رابطه میان ترومای دوران کودکی و علایم روان شناختی نقش میانجی گری دارد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که انعطاف پذیری روان شناختی می تواند به عنوان یک مداخله درمانی در افرادی که تروما را تجربه کرده اند در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ترومای دوران کودکی، علائم روان شناختی، انعطاف پذیری روان شناختی، دانشجویان دختر 20 تا 29 سال
 • سیده اسماء حسینی* صفحات 229-244
  هدف این پژوهش بررسی رابطه عشق و اعتقاد به ولایت فقیه با بهزیستی روان شناختی، پریشانی روان شناختی، اضطراب و افسردگی در دوران همه گیری کرونا بود. جامعه آماری شامل کلیه مردم ایران در دامنه سنی 18 تا 65 سال بود که در نهایت تعداد 847 نفر از افراد داوطلب از جمعیت عمومی کشور که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند و پرسشنامه های عشق و اعتقاد به رهبر (Hosseini, 2022)، سلامت روانی (Besharat, 2009)، سلامت بیمار (Kroenke & et al., 2001) و اضطراب عمومی (Spitzer & et al., 2006) را تکمیل کردند.  برای تحلیل داده ها ضریب همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که عشق و اعتقاد به ولایت فقیه ارتباط منفی و معنی داری با اضطراب، افسردگی و پریشانی روان شناختی داشت. همچنین ارتباط بین عشق و اعتقاد به ولایت فقیه با بهزیستی روان شناختی مثبت و معنی دار بود. با توجه به آثار فراوان و عمیق ولایت پذیری بر حیات روان شناختی افراد و آثار مفیدی که می تواند در افزایش بهزیستی روان شناختی داشته باشد، لازم است این متغیر در پژوهش های روان شناختی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در برنامه های آموزشی و مداخلاتی از آثار و برکات آن به عنوان یک مولفه ارتقاء دهنده سلامت روانی و پیشگیری کننده از مشکلات روانی بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: ولایت پذیری، بهزیستی روان شناختی، پریشانی روان شناختی، اضطراب، افسردگی، کرونا، جمعیت عمومی
 • سید سعید نوابی، منصوره پورمیری* صفحات 245-257
  این پژوهش با هدف مقایسه ادراک از عدم تعادل تلاش- پاداش، تعارض کار- خانواده و بهزیستی ذهنی انجام گرفت. پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی و بصورت علی-مقایسه ای بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397 بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان از این جامعه، نمونه ای به تعداد 248 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدم تعادل- تلاش پاداش(Siegrist, 2013)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده (Carlson, Kacmar & Williams, 2000)و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (Keyes, Magyar-Mae, 2003) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزازSpss25 و داده ها با آزمون هایt  بررسی و برای مقایسه میانگین دو جامعه از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان عدم عادل تلاش- پاداش در هیات علمی(381/2p=) و در کارکنان(385/2p=) و همچنین میزان بهزیستی ذهنی در هیات علمی (866/2p=) و در کارکنان(860/2p=) محاسبه شد که در هر دو مورد در سطحی پایین تر از میانگین قرار داشت. میزان تعارض کار- خانواده در هیات علمی(288/3p=) و در کارکنان(348/3p=) برآورد شد که بیشتر از سطح میانگین قرار داشت. همچنین در متغیرهای عدم تعادل تلاش- پاداش، تعارض کار- خانواده و بهزیستی ذهنی بین دو گروه کارکنان رسمی و اعضای هیات علمی، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، تعارض کار خانواده، عدم تعادل تلاش پاداش، کارکنان و اعضای هیات علمی
|
 • Reyhaneh Panahifar, Zohreh Rafezi *, Hossein Eskandari Pages 1-12
  The aim of this study was to design and develop a computerized musical serious game to improve the attention components in both auditory and visual aspects of children with attention deficit-hyperactivity disorder. First, based on the research background and experts' opinion, the content of the game was designed, compiled and validated. Then, in order to evaluate the effectiveness of the game, a one-case exploratory method was used. For this purpose, a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder was selected for the intervention and his attention span was assessed in 5 components of attention: selective attention, focused attention, continuous attention, intermittent attention and divided attention into auditory and visual aspects using the computer attention test (IVA-2), before intervention and after intervention (playing a serious game). Designed for 2 weeks (one hour daily). The results of the study of the effectiveness of serious game showed the improvement of the two components of selective attention and focused attention in the auditory and visual aspects of the child with attention deficit-hyperactivity disorder, but improved other components of attention such as continuous attention, Intermittent and divided attention appeared only in the auditory aspect. In addition, the findings of this study showed that the serious game has a more significant and positive effect on the components of auditory attention than the components of visual attention (P <0.05).
  Keywords: Hyperactive child, attention-deficit, hyperactivity disorder, musical serious game, auditory attention
 • Morteza Pordel, Hosein Kareshki *, Majid Pakdaman Pages 13-24
  Flourishing  is a new concept whose mission is to create constructive behavior and promote well-being such as increasing positive excitement, commitment and fascination, positive relationships with others, feeling the meaning of life, success and progress along with teaching students lessons in class and school as a good place to learn. Values ​​and norms. The aim of this study was to construct and validate a flourishing educational package for students in the first three years of primary school. The method of this research for the design and construction of the training package was the tool design method with a sequential combined exploratory approach. To evaluate the validity of the educational package, the content validity method was used qualitatively and quantitatively with the presence of 20 experts in the field of positivism and two relative coefficients of content validity and content validity index. Minimum and maximum values ​​of 0.85 and 1 were calculated. Content validity index for the whole package was 0.84. The results showed that the educational package based on flourishing for the students of the first three years of primary school has a good content validity and has the necessary validity and reliability for educational and research applications. In other words, the developed educational package has the ability to promote the flourishing of learners in educational systems.
  Keywords: educational package design, Validation, flourishing, male students, first three years of primary school
 • Zivar Aryasadr *, Iran Davoodi, Abdulkazem Neisi, Manaz Mehrabizadeh Pages 25-37
  Obsessive Compulsive Disorder is a time-consuming and severe mental illness that causes significant distress and impaired functioning. The purpose of this study was to investigate the effect of family-based cognitive-behavioral therapy on the accommodation of children with OCD. The research plan was single case. The statistical population of this research included all the children with OCD in the range of 7-12 years who referred to counseling centers and psychiatric in Ahvaz in 2020.  Samples (and with mothers) were selected by available sampling method and received family-based cognitive-behavioral therapy intervention in 12 sessions.  In this study, Yale Brown Child Obsessive Compulsive Disorder Scale (1997) and the Family Accommodation Interview Scale (1999) were used. Data analysis was performed by using visual charting or graphical analysis methods, reliable change index and percentage of improvement. The results showed that reliable change index was significant for accommodation in treatment and follow-up (p <0.05). Also percentage of overall improvement showed the effectiveness of Family-Based Cognitive-Behavioral Therapy on the accommodation of Children with obsessive-compulsive disorder in treatment and follow-up stages, was in Successful Treatment category in four child, Based on Blanchard's Classification and this Therapy can be beneficial and effective on accommodation of children with obsessive-compulsive disorder.
  Keywords: Family-based Cognitive-Behavioral Therapy, Accommodation, Children with obsessive-compulsive disorder
 • Pardis Banabehbahani, Reza Ghorban Jahromi *, Bita Nasrolahi, Farhad Jomehri Pages 38-49
  Emerging adulthood is a new developmental period which components affects various personal psychological factors. The purpose of this study was to present a model to investigate the impact of emerging adulthood components on psychological well-being of youth mediated by self-concept. This study was a descriptive study with a correlation design in the framework of causal models. 395 participants (51% male) in the age range of 18 to 25 years were randomly selected from the educational centers of Ahvaz (In the 98-99 academic year). Participants responded online to Arnett Inventory of Dimensions of Emerging Adulthood (Reifman, Arnett, & Colwell, 2007), Ryff's Psychological Well-Being Scale (Ryff, 1989), and Beck Self-Concept Test (Beck, Steer, Epstein, & Brown, 1990). Path analysis method was used to analyze the results. The results showed the average self-concept and above-average scores psychological well-being. The results confirmed the strong significant positive direct impact of emerging adulthood components on self-concept (Identity Exploration: 0/272; Possibilities: 0/210; Instability: 0/318; Focus on others: 0/245; Self-focus: 0/230; Feeling in-between: 0/213), as well as self-concept on psychological well-being 0/799 (p<0.01). Also, instability 0/247 (p<0.01), identity exploration 0/217 (p<0.05) and possibilities 0/205 (p<0.05) are impacted on psychological well-being by mediating self-concept. The results showed that individuals experiencing emerging adulthood had a better psychological well-being, due to their improved self-concept.
  Keywords: emerging adulthood, psychological well-being, self-concept, Youth
 • Fatemeh Saadatbin Javaheri *, Mansor Hakim Javadi, Reza Soltani Shal Pages 50-59
  Obesity as an epidemic disease plays an important role in the development of several Psychological disorders in obese people. In the same vein the main purpose of this article is determining the effectiveness of positive -psychotherapy in the reduction of sings of depression and self-steem in obese women. For this aim, a single-case experimental trial of multiple-baseline type was carried out. To conduct the study,4 people with symptoms of depression and low self-esteem were selected from among the applicants who had contacted following an announcement in cyberspace about holding positive psycho therapy sessions to reduce the psychological damage caused by obesity. 3 participants cooperated until the end. First, for each participant, between 2 and4 baseline sessions were held at random. Assessments were performed using the Depression (Goldberg, 1972) and Self-Esteem (Cooper Smith, 1967) Questionnaires of the intervention and follow-up sessions. Data were presented using visual analysis, charting, descriptive statistics index and calculation of recovery percentage. The results showed that positive-psychotherapy was effective in reducing depressive symptoms and increasing self-esteem in obese women. Positive psychotherapy interventions can replace positive thoughts with negative ones in obese people, which can improve depression and increase self-esteem. The results of a three-month follow-up period also showed that positive-psychotherapy for depression was still present while
  Keywords: Positive Psychotherapy, Depression, self steem, Obesity
 • Mahtab Yekani, Arsalan Khanmohammadi *, Ali Asghar Abbasi Esfajir Pages 60-71
  The aim of this study was to model the structural relationships between academic life and creativity with the mediating role of computer literacy. For this purpose, from the statistical population that included undergraduate students of Tehran Azad University in the fields of humanities, 384 people were selected as a sample to participate in this study using cluster random sampling method. The instruments used in this research are Dehghanizadeh and Chari academic life questionnaires, Abedi cognitive creativity, Bagherpour computer literacy, Abolmaali. After collecting the questionnaires and collecting the data at the descriptive level, the mean, standard deviation, skewness, and elongation have been used separately for the research variables. At the level of inferential statistics, correlations based on structural equations have been used. The results showed that the model of structural relationships in academic life has an effect on creativity with the role and mediator of computer literacy.
  Keywords: academic vitality, Creativity, Computer Literacy, Under graduate students
 • Noori Kaabomeir, Nasrin Arshadi *, Ali Harizavi Pages 72-89
  The purpose of this study was to investigate the relationship model of supervisor support for basic psychological needs, need satisfaction, and job motivation in staff and line employees in Marun Oil and Gas Producing Company. The participants of this study consisted of 246 employees, who were selected by a stratified random sampling method. The instruments used in the study were Need Support at Work Scale (Tafvelin & Stenling, 2018), Need Satisfaction at Work Scale (Tafvelin & Stenling, 2018), and Multidimensional Work Motivation Scale (Gagné et al., 2015). Structural equation modeling (SEM) through AMOS-24 was used for the proposed model analysis. Also, to compare the proposed model between staff and line employees, the multi-group structural equation modeling analysis was used in AMOS-24 software. The results showed a good fit of the proposed model with the data. According to the results, the supervisor support for the basic psychological needs of employees has a direct and significant effect on the need satisfaction, autonomous motivation, controlled motivation, and amotivation of them (p<0.01). The results also supported the indirect effect of supervisor support of basic psychological needs on autonomous motivation, controlled motivation, and amotivation through the satisfaction of psychological needs (p<0.001). Also, the results showed that there is a significant difference between the model of staff and line employees (p<0.01).
  Keywords: Supervisor support, Basic Psychological Needs, need satisfaction, Work Motivation
 • Reihane Ghasempour Farsani, Ali Mehdad * Pages 90-100
  The main purpose of this study was to predict physical syndrome through occupational and organizational stresses, Self-regulation and Autonomy among employees of the Agricultural Bank of Isfahan province. The statistical population consisted of all employees of mention bank, of which 320 persons were selected through convenience sampling method. Data collection tools included the modified Job and Organizational Stressor Questionnaire (Razmjoo and Naami, 2006), Physical Syndrome Questionnaire (Jex & Spector, 1999), Authonomy Questionnaire (Hackman & Oldham, 1975) and Self-Regulation Questionnaire (Bandy & Moore, 2010), and the results were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that there was a significant positive correlation between occupational and organizational stressors with the physical syndrome, and between self-regulation and authority with the physical syndrome. Also, stepwise regression results showed that occupational stress variables predicted 0.08 units of physical syndrome variable and in the second step by adding organizational stress variables, both occupational and organizational stress variables were 0.10 units of syndrome variable. Predicts the physical, which means predicting 10% of the dependent variable changes by two independent variables. Based on the findings, it can be concluded that increasing occupational and organizational stressors exacerbate the physical syndrome and increase self-regulation and discretion decrease the incidence of physical syndrome.
  Keywords: Autonomy, Physical Syndrome, Occupational, organizational stressors, Self-regulation, Agricultural Bank Staff
 • Alireza Zarei, Ebrahim Alizadeh *, Abasalt Khorasani Pages 101-107
  The study purpose was to validate the video resume based on the estimation of the reliability of the evaluators 'score when assessing the students' competencies in the video resume. The statistical universe of this study was the graduate students Department of Counseling, Faculty of Psychology, Shahid Beheshti University in 1398, were among those targeted 30 randomly selected to provide a video resume. The measurement tool used in this study was a researcher-made questionnaire with three questions with a descriptive graphic rating scale in seven levels, the content validity of which was estimated to be 0.82. The data were analyzed based on the generalizability theory, which is based on a two-dimensional cross-component design. the results showed that the measurement object and the interaction of the evaluators' component were to measure the largest share and 67 percent of the observed variance is related to the actual variance and in addition on these scores, the generalizability and reliability coefficients are above 0.7, which are acceptable. The findings of this study are applied in assessment centers, job seekers selection and student selection in the stages of assessment, recruitment and selection for job position and education.
  Keywords: competency measurement, video resume, selection, Generalizability Theory
 • Farnaz Akvan, Mehrdad Kalantari * Pages 108-121
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of executive function-based training on enhancement of self-control symptoms in 6-8 year old children with attention deficit hyperactivity disorder. The research method was single case study and A-B design. The statistical population included all children aged 6-8 years with attention deficit hyperactivity disorder in academic year 2016-2017. Sampling was performed by purposive method and 4 children with attention deficit hyperactivity disorder were selected by psychiatrist using DSM-V and Hyperactivity Disorder Questionnaire (Conners, 1969), and after recording baseline data, they were intervened in 8 sessions of 45 minutes. Finally, one month after the end of the intervention, follow-up data were collected. Assessment tools included Teacher and Parent Questionnaire (Conners, 1990) and Children's Self-Control Questionnaire (Kendall and Wilcox, 1979). Data were analyzed using in intra-situ method. Visual analysis of the findings showed that the intervention was effective on three of the four subjects and executive function training has an effect on self-control symptoms in 6-8 year old children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, Self-Control, executive functions, 6-8 year old children
 • Mahnaz Ahmadi, Zohre Moosavi *, Parvaneh Khorasani Pages 122-134
  The aim of this study was to identify and prioritize the organizational components of quality of work life of nurses in the care department of patients with Covid-19 in Isfahan. The research method was mixed. In the qualitative part, the content analysis method was used and in the quantitative part, the descriptive-survey method was used. The statistical population included nurses in the care department of patients with Covid-19 in hospitals in Isfahan. In the qualitative part of the content analysis method, semi-structured interviews were conducted with 12 nurses in a purposeful manner. In the quantitative section, 300 nurses were selected by convenience sampling method and using a researcher-made questionnaire, the identified components were prioritized using the "Friedman" test. Organizational components affecting the quality of work life of nurses were identified and prioritized as follows: Feeling of injustice in the ward and hospital, Atmosphere of cooperation and professional intimacy in the ward and hospital, The quality of job relationships with managers and superiors, Awareness of danger and feeling of danger in the workplace, Workplace safety, Proportional division of job duties of ward nurses, Training and monitoring of safety principles, Effective and related training for COVID-19 virus.
  Keywords: qality of work life, nurses, COVID-19
 • Maryam Abedini, Bahman Akbari *, Abbas Sadeghi, Samereh Asadi Majreh Pages 135-146
  Cancer affects various aspects of a patient's quality of life, including mental, psychological, social, and economic status. The aim of this study was to evaluate the effect self-control on emotional well-being due to the mediating role of self-compassion and emotion regulation in cancer patients. The method of this research is descriptive and the correlational research design is structural equation modeling. The statistical population in this study included cancer patients in 1399 that were selected by purposive sampling. The sample consisted of 200 (male and female) cancer patients in Emam Hosein hospital in Tehran. To collect data from the Self-Control scale (Tangney et al, 2004), self-compassion scale-short form (Raes et al, 2011), the Emotion Regulation Questionnaire (Gross and John, 2003), and the emotional Well-Being Scale (Keys & Magyar-Moe, 2003) was used. All analyzes were performed using SPSS26 and AMOS24 software. Bootstrap method was used to analyze the intermediate relationships in MACRO Preacher and Hayes (2008). The results showed that self-control has a direct and significant effect on emotional well-being (p<0/008). Also, the direct effect of self-control on self-compassion was significant (p<0/001), but the direct effect of self-control on emotion regulation was not significant (p> 0/05). The indirect effect of self-control on emotional well-being due to self-compassion was significant (p<0/001), but the indirect effect of self-control on emotional well-being wasnot significant due to emotion regulation (p> 0/05).The results of the research have practical implications for health professionals and psychologists and it can be concluded that self-control through self-compassion has an effect on the emotional well-being of cancer patients.
  Keywords: emotional well-being, emotion regulation, self- compassion, Self-Control, cancer
 • Faezeh Noroozi, Mahbobeh Zare Marzoni * Pages 147-156
  The purpose of this study was to investigate the effect of self-perception on mental vulnerability mediated by emotional distress tolerance in people with depressive disorder. The research was a descriptive correlation based on Path analysis. The statistical population of the present study consisted of all women with depressive disorder with a record in 27 counseling and treatment centers for psychological disorders under the supervision of the Welfare Organization in Gorgan in 2020. In this study, 260 women with depressive disorder were selected as the sample size available. The research instruments included Mental Vulnerability Questionnaire of Najarian and Davoodi (2001), Self-Perception Questionnaire of Pourhossein (2009) and Emotional Distress Tolerance Questionnaire Simmons and Gahr (2005). Data analysis was performed by structural equation modeling based on multivariate regression and 18SPSS software, 23 Amos. Findings showed that self-perception of -0.32 and emotional distress tolerance -0.23 had a direct effect on mental vulnerability (P<0/001). The indirect effect of self-perception on the mediation of emotional distress tolerance on mental vulnerability was confirmed (P<0/001). In general, 0.38 of the mental vulnerability variable can be explained by self-perception through the mediation of emotional distress tolerance. The results of this study provide practical implications for reducing psychological harm with respect to the components of emotional distress tolerance and self-perception in depressed people.
  Keywords: self-perception, emotional distress tolerance, Vulnerability, Depression
 • Majid Amiri, Hasan Khoshakhlagh *, Parinaz Sadat Sajadian, Hasan Rezaei, Jamaloei Pages 157-174
  The aim of the study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and transdiagnostic therapy on sexual function and personality type D components in cardiovascular patients.The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a 2-month follow-up with the experimental and control groups. 51 cardiovascular patients in Isfahan city in 1401 were selected using the purposeful sampling method and randomly assigned to two experimental groups and one control group(Three groups of 16 people). The research tools were the Rosen (2002)Male Sexual Performance Questionnaire and the Denolt(2005) Personality Type D Questionnaire. The experimental groups received the treatment in 9 sessions of 90 minutes and once a week, and the control group was waiting for the treatment. The data were analyzed using the statistical method of analysis of variance with repeated measurements. The effectiveness of acceptance and commitment therapy and transdiagnostic therapy was on sexual function and personality type D components in cardiovascular patients (P<0.001) and there was no significant difference between the effectiveness of both methods.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, Transdiagnostic Therapy, sexual function, D Personality Type, Cardiovascular Disease
 • Shakila Nayebzadeh, Manijeh Shehni Yailagh, Seyedmohammadjavad Mousani Nia * Pages 175-189
  The purpose of this research was to investigate the effect of distress tolerance on mental health and academic performance with the mediation of emotion regulation in female students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The statistical population included all the female students of Shahid Chamran University of Ahvaz who were studying in the academic year of 2019-2020 and 176 people were selected as a sample from them through a multi-stage random sampling method. In order to examine the research variables of each participant, completed the Distress Tolerance Scale (Simmons and Gaher, 2005), the Emotional Regulation Questionnaire (Gross and John, 2003) and the General Health Questionnaire (Goldberg and Hiller 1979). The results showed that the model has a good fit with the data of the present study. The research method is descriptive-correlational type and structural equation modeling was used to analyze the data using SPSS and amous software. The results showed that distress tolerance both directly and indirectly through emotion regulation has a positive and significant relationship with mental health and academic performance.
  Keywords: Distress Tolerance, emotion regulation, mental health, academic performance & female students
 • Hasan Rezaei, Jamaloei *, Shima Mansourifar Pages 190-203
  The aim of this study was to investigate the effect of family communication patterns on quality of life mediated by perceived stress in inflammatory bowel disease (IBD) in patients. The research method was cross-sectional correlation using structural equation modeling. The statistical population included all people with inflammatory bowel disease in Isfahan in 1399, from which 331 subjects were selected by convenience sampling. In this study, family communication model tools (Alcalaa et al, 2004): Quality of Life of Inflammatory Bowel Patients (Fitzpatrick & Koener, 2004) and Perceived Stress Questionnaire (Cohen & Williamson, 1988) were used. Lisrel-V8.8 software was used to analyze the data. Findings showed that the dialogue component has a positive effect on quality of life and a negative effect on perceived stress and compliance component has a negative effect on quality of life and a positive effect on perceived stress (p< 0/05). Findings also showed that family communication patterns through perceived stress have an indirect and significant effect on the quality of life of inflammatory bowel patients (p< 0/05). Based on the findings of this study, it can be said that life stress has an important role in the quality of life of inflammatory bowel patients and it is useful to consider these psychological variables in the training, prevention and treatment of psychiatric patients.
  Keywords: quality of life, pattern of family relationships, perceived stress
 • Behnaz Kamali, Ali Reza Agha Yosefi *, Hasan Mirzahoseini Pages 204-217
  The purpose of this study was to determine the effect of metacognitive-beliefs, emotional-schemas and parental-bonding in vulnerability to sensory processing sensitivity in the nonclinical population of Tehran. The research method in this study was correlational and type of path analysis studies. The statistical population consisted of all citizens over 16 years old in Tehran during winter and spring of 2018. 401 people were selected by available sampling method. After explaining the aim of the research, they were filled out Aron’s Highly Sensitive Person Scale (1997), Leahy’s Emotional Schemas Scale (2002), Wells’s Metacognition Questionnaire (1997) and Parker’s Parental Bonding Instrument (1979). Data were analyzed using SPSS-20 and LISREL. The results of path analysis indicated that the proposed model fitted well with the data. The highest path coefficients were related to emotional schemas (0.40), followed by Parental bonding (0.29) and metacognitive beliefs (0.25) respectively affecting sensory processing sensitivity. The indirect effect of emotional schemas through Parental-bonding (0.20) and metacognition through Parental-bonding (-0.13) was also significant. According to the results, metacognitive-beliefs and emotional-schemas are directly and indirectly affect the sensory processing sensitivity; therefore, metacognitive and emotional schemas therapy can be used to design the preventive programs and appropriate therapeutic interventions for this group.
  Keywords: emotional schemas, Metacognitive beliefs, parental bonding, sensory processing sensitivity
 • Parastou Miri, Ali Hosseinaei Pages 218-228
  The aim of this study was to investigate the effect of childhood trauma on psychological symptoms with the mediating role of psychological resilience. The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive nature. The statistical population of the study includes all female undergraduate and graduate students (in the age range of 20 to 29 years) of Shams Gonbad Higher Education Institute in the academic year 2020-2021 with 752 people, which according to Krejcie and Morgan table, 254 people as Research data were selected. Online data collection using Bernstein et al's Child Trauma Questionnaires. (2003), Dennis and Vander's Cognitive Flexibility Inventory(2010) and Derogatis's self-reported symptom checklist (1994). Data analysis was performed using spss25 and liserel 8.8 software. The results showed that the experience of childhood trauma was associated with more psychological symptoms and lower psychological flexibility; in addition, the results of path analysis showed psychological flexibility in the relationship between childhood trauma and psychological symptoms play a mediating role. The results of this study show that psychological resilience can be considered as a therapeutic intervention in people who have experienced trauma in future studies.
  Keywords: childhood trauma, Psychological symptoms, Psychological flexibility, students Female 20 - 29 years
 • Seyedeh Asma Hosseini * Pages 229-244
  The main purpose of this research was to investigate the relationship between love and belief in vilayat-e-faqih with psychological well-being, psychological distress, anxiety and depression during the Corona pandemic. The statistical population included all Iranian people in the age range of 18 to 65 years, and finally, 847 volunteers from the general population of the country who were randomly selected were included in the study and completed questionnaires of Love and Belief in the leader (Hosseini, 2022) the Mental Health Scale (Besharat, 2009), the Patient Health Questionnaire (Kroenke & et al., 2001) and the General Anxiety Questionnaire (Spitzer & et al., 2006). To analyze the data, Spearman's correlation coefficient was used with the help of SPSS version 26. The results of the research showed that love and belief in vilayat-e-faqih had a negative and significant relationship with anxiety, depression and psychological distress. Also, the relationship between love and belief in vilayat-e-faqih and psychological well-being was positive and significant. Considering the high and deep effects of vilayat-e-faqih on people's psychological life and beneficial effects which can increase psychological well-being, it is necessary to pay more attention to this variable in psychological researches and to use its effects and blessings as a component to improve mental health and prevent mental problems in educational programs and interventions.
  Keywords: vilayat-e-faqih, psychological well-being, psychological distress, anxiety, Depression, Corona, general population
 • Sayed Saeed Navabi, Mansoureh Pourmiri * Pages 245-257
  The aim of this study was to compare perceptions of effort-reward imbalance, work-life conflict and mental well-being. The research was applied in terms of purpose, descriptive and causal-comparative in nature. The statistical population of the study included all official staff and faculty members of the Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch in 2019. Through the Krejcie and Morgan table from this population, a sample of 248 people was selected. The research instruments included the Balance-Reward Effort Questionnaire (Seagrist, 2013), the Work-life conflict Questionnaire (Carlson, Kacmar & Williams, 2000) and the Mental Well-Being Questionnaire (Keyes, Magyar-Mae, 2003). The method of evaluation and analysis of data is done by Spss25 software and the data were analyzed by t-tests. The results showed that the rate of effort-reward imbalance in the faculty (p=2.381) and in the staff (p=2.385) as well as the rate of mental well-being in the faculty (p=2.866) and in the staff (p=2.860) was calculated and these results Was lower than average in both cases. The rate of work-life conflict in faculty (p=3.288) and staff (p=3.348) was estimated to be higher than the average. Also, there is no significant difference in the variables of effort-reward imbalance, work-life conflict and mental well-being between the two groups of formal staff and faculty members.
  Keywords: effort-reward imbalance, staff, faculty, Subjective well-being, Work-Life Conflict