فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
سال نهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود منظور، فاضل مریدی فریمانی*، مجتبی حسینی صفحات 1-29

  یکی از مدل های توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز، ادغام واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و یا احداث پتروپالایشگاه ها است. این پژوهش با ارزیابی مالی احداث یک واحد پتروپالایشگاه دارای واحد آروماتیک به مدلسازی سیاست های حمایتی مختلف و مقایسه این سیاست ها پرداخته است. بر این اساس دو نوع سیاست حمایتی مبتنی بر مالیات و تخفیف خوراک ارایه شده و سپس اثر اعمال هر کدام از این سیاست ها بر بازدهی پروژه بررسی شده است. نتایج نشان از اثر قابل توجه هر کدام از این سیاست ها دارد ولی اثر سیاست های تخفیف خوراک نسبت به سیاست تخفیف مالیاتی بیشتر است. بررسی سیاست های حمایتی مبتنی بر مالیات نشان می دهد حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به افزایش سال های تنفس مالیاتی پایین ولی نسبت به نرخ مالیات بالا می باشد. اثر سیاست حمایتی تخفیف خوراک نیز به دو شیوه اعمال تخفیف به نسبتی از خوراک و اعطای تسهیلات به یک میزان ثابت مثلا به میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده بررسی شده که نتایج نشان می دهد هر دو روش اثر قابل توجهی بر بازدهی نرخ بازده داخلی دارد، ولی باید این نکته را در نظر گرفت که پرداخت تسهیلات به میزان ثابت وابستگی بالایی به  نرخ خوراک خواهد داشت و با نوسانات قیمت نفت به راحتی تحت تاثیر قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مدلسازی مالی، پترو پالایشگاه، سیاست های حمایتی
 • رسول منصوری بیدکانی*، عباس ندایی، امیرعلی سیف الدین صفحات 30-62

  رشد روز افزون مصرف برق طی سالیان اخیر موجب شده است تا  مدیریت تقاضای آن به موضوعی حیاتی در حوزه انرژی تبدیل شود. یکی از بازیگران مهم در عرصه مصرف برق صنایع هستند که لزوم بیش ازپیش توجه به این عرصه را می طلبد. در سال 1399 میزان مصرف برق کشور در حوزه صنعت 34.7 درصد بوده است، بنابراین انجام اقداماتی که شامل تغییر در رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در بخش صنعتی شود، به ویژه در ایام پیک مصرف موردنیاز خواهد بود. براساس تجارب جهانی، می توان انتظار داشت با بازنگری در ساختارهای تعرفه ای بخش صنعتی، الگوی مصرف در این بخش اصلاح شود. در این پژوهش یک ساختار تعرفه گذاری جدید با جایگزینی بسته های قیمتی - مقداری به جای تعرفه ثابت در زمان اوج مصرف پیشنهاد شده است همچنین برای سنجش اثربخشی ساختارهای تعرفه ای پیشنهادی، نتایج حاصل از آن برای یک شهرک صنعتی با 62 مشترک در مازندران با رویکرد عامل بنیان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داد می توان با اعمال این ساختار به مشترکین، میانگین تقاضای اوج بار را 2/57% الی 9/51%  کاهش داد.

  کلیدواژگان: مدل سازی عامل بنیان، ساختار تعرفه ای، پیک شبکه برق، مدیریت مصرف انرژی، رفتار مصرف کنندگان
 • حمیده محرمی*، محمد میرباقری جم، مجتبی غیاثی صفحات 63-85

  تحقیق حاضر به مدلسازی و پیش بینی مصرف گازطبیعی در بخش خانگی استان گلستان می پردازد. جامعه آماری مورد بررسی شامل مشترکان شهری 14 شهرستان استان دربخش خانگی در سه واحد شهر، خانوار شهری و شهروند است و دوره پژوهش سال های1400-1393 (96 ماه) را شامل می شود. در مدل سازی و پیش بینی از مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. طبق نتایج حاصله متغیرهای آب و هوا، درآمد و مصرف دوره قبل بر مدل مصرف شهری تاثیرگذاری بیشتری داشته اند. همچنین در مدل مصرف خانوار متغیرهای آب و هوا، تعداد روزهای تعطیل، مصرف دوره قبل و بعد خانوار تاثیر گذاری بیشتری دارند. در مدل مصرف شهروند نیز متغیرهای آب و هوا، تعداد روزهای تعطیل، مصرف دوره قبل و شاخص دسترسی به گاز تاثیرگذاری بیشتری دارند. همچنین پیش بینی های سه مدل مورد بررسی بصورت پیش بینی 24 دوره آتی در مدل های مصرف شهری و شهروند، 1 دوره آتی برای مدل مصرف خانوار شهری می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد بیشتر انرژی برق کشور که از طریق گازطبیعی تامین می شود، می تواند با راهکارهای انرژی های خورشیدی و سایر انرژی های تجدید پذیر جایگزین گردد.

  کلیدواژگان: مصارف خانگی گاز طبیعی، پیش بینی، رگرسیون داده های ترکیبی، گازطبیعی، استان گلستان
 • محمدجعفر حدادپور جهرمی، داود عندلیب اردکانی*، محمدحسن ملکی، علیرضا ناصر صدرآبادی صفحات 86-124

  فناوری های انقلاب صنعتی استعدادهایی همچون تغییر اساسی نحوه عملکرد سیستم اقتصادی، ایجاد فرصت های متعدد اشتغال زایی و درآمدزایی را دارا هستند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع انرژی و ظهور فناوری های جدید در عصر انقلاب صنعتی چهارم، به بررسی  و شناسایی پیشران های موثر در توسعه استفاده از روش تولیدپراکنده برق در بسترفناوری  بلاک چین پرداخته است. بررسی و شناسایی پیشران های موجود با استفاده از تحلیل های کتاب سنجی و با کمک پایگاه اسکوپوس و تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی به انجام رسیده است. ابتدا  22 پیشران شناسایی شده و پس از بررسی نظرات خبرگان و تکنیک دلفی فازی تعداد 12 پیشران موثرتر شناخته شده اند. در نهایت با استفاده از تکنیک سازشی مارکوس رتبه بندی به انجام رسیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که پیشران درآمدزایی با روش تولید پراکنده برق در محیطی امن مانند بلاک چین از اولویت بالایی برخوردار بود که قابلیت جذب سرمایه گذاران را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: انقلاب صنعتی چهارم- بلاک چین - تولید پراکنده - مارکوس- آینده پژوهی
 • محمد صیادی*، حبیب سهیلی احمدی، محمدرضا آریافر، فرزانه مرادی صفحات 125-170

  هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار سیاست های حذف یارانه حامل های انرژی و اعمال مالیات کربن بر متغیرهای عملکرد اقتصادی از یک سو و میزان مصرف انرژی و میزان انتشار CO2 در ایران از سوی دیگر است. برای این منظور، از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه Iran ORANI-G استفاده شده است که برای شبیه سازی و تحلیل شوک ها و سیاست های اقتصادی استفاده می شود. در این تحقیق، 6 سناریو شامل 2 سناریو حذف یارانه حامل های انرژی و 4 سناریو اعمال مالیات کربن در بستار کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در سناریو حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت گرچه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد؛ اما میزان انتشار CO2 کاهش قابل توجه ای دارد که این کاهش انتشار در بلندمدت بیشتر نیز خواهد بود. افزایش مالیات کربن در مقابل حذف یارانه حامل های انرژی علاوه بر اینکه اثر کاهشی کمتری در کوتاه مدت بر روی تولید ناخالص داخلی داشته است، کاهش انتشار قابل توجه تری را نشان می دهد. با اعمال هم زمان دو سیاست مالیات بر کربن و حذف یارانه حامل های انرژی، انتشار دی اکسیدکربن کاهش به مراتب بیشتری را نسبت به اعمال جداگانه این سیاست ها نشان داده است. همچنین در اعمال هم زمان سیاست ها مالیات بر کربن و حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت مصرف واقعی خانوار و در بلندمدت میزان اشتغال تغییراتی نداشته است. لازم به ذکر است که در سناریو های بلندمدت در قیاس با سناریوهای کوتاه مدت علاوه بر کاهش انتشار CO2 بیشتر، شاخص قیمت مصرف کننده کاهش را نشان داده است که بستارهای بلندمدت را نسبت به کوتاه‎مدت مرجح کرده است.

  کلیدواژگان: یارانه انرژی، انتشار گاز دی اکسیدکربن، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مالیات بر کربن
 • رضا نوروزی آورگانی، محمد زارعی محمودآبادی*، حامد محمودیان صفحات 171-203

  با افزایش نگرانی ها و محدودیت های زیست محیطی بعد از سال 1986 به ویژه در زمینه مباحث مرتبط با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب وهوایی، کارایی انرژی و زیست محیطی به عنوان یک اصل در دستور کار سیاست دولت ها قرار گرفت. بنابراین هدف این پژوهش مروری بر ادبیات کارایی انرژی و زیست محیطی از طریق مرور نظام مند است. در این پژوهش 80  مقاله به منظور مرور بر ادبیات کارایی زیست محیطی در بین سال های 2014 تا 2023 مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش از نرم افزارهای Microsoft Excel و VOS viewer استفاده شده است. پس از بررسی، مقالات بر اساس سه دسته شامل محتوای پژوهش، حوزه پژوهش و روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که در محتوای پژوهش، مقالاتی با موضوعات در مورد اهمیت کارایی زیست محیطی بیشترین سهم را داشتند. در حوزه پژوهش بیشترین مقالات مربوط به بخش جغرافیایی بودند و در بخش روش پژوهش، مدل سازی ریاضی اکثر مقالات را به خود اختصاص داد. کلیدواژه کارایی زیست محیطی پرکاربردترین کلیدواژه در حوزه موردنظر بود. همچنین، مشخص شد که در سال 2022 تعداد مقالات منتشرشده به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس تجزیه وتحلیل مقالات مورد مطالعه، این مطالعه یک چارچوب مفهومی از کارایی زیست محیطی ایجاد کرد و مسیرهای بالقوه را برای تحقیقات آینده با محوریت مفاهیمی که در ادبیات موجود تعریف شده ترسیم کرد.

  کلیدواژگان: کارایی انرژی و زیست محیطی، مرور نظام مند ادبیات، پروفایل تحقیق
|
 • Davod Manzor, Fazel Moridi*, Mojtaba Hosseini Pages 1-29

  One of the models for the development of downstream oil and gas industries is the integration of petrochemical and refinery. This study at first present a financial valuation of  construction a Integrated Petrochemicals Complex unit with an aromatic unit then investigate  the effect of protection policies on the financial indexs. The results show the significant effect of protection policies based on tax and feedstocks reduction but the effect of feedstocks reduction policies is more than another one.A review of tax-based policies shows that the sensitivity of the internal rate of return to increasing tax holiday is low but to tax rates is high. The effect of feedstocks support policy has been studied in two ways: payment facilities at a percent of feedstocks and payment at a fixed amount, such as the amount of total expenditure cost. The results show that both methods have a significant effect on intenral rate of return. Considered that the payment of facilities at a fixed rate will be highly dependent on the feed price and will be easily affected by fluctuations in oil prices.

  Keywords: financial modelling, Integrated Petrochemicals Complexو, support policy
 • Rasool Mansouribidekani*, Abbas Nedaei, Amirali Saifoddin Pages 30-62

  The increasing growth of electricity consumption in recent years has made its demand management a vital issue in the field of energy. One of the important actors in the field of electricity consumption are industries, which requires more attention to this field. In 2019, the country's electricity consumption in the industrial sector was 34.7%, therefore, it will be necessary to take measures to change the behavior of electric energy consumers in the industrial sector, especially during peak consumption times. For this reason, in line with global experiences, we can expect the consumption pattern in this sector to be revised by revising the tariff structures of the industrial sector. In this research, a new tariff structure has been proposed by replacing price-quantity packages instead of a fixed tariff at the time of peak consumption.Also, to measure the effectiveness of the proposed tariff structures, the results were evaluated for an industrial town with 62 subscribers in Mazandaran with an agent-based approach. The results obtained from the simulation show that by applying this structure to the subscribers, the average peak load demand can be reduced by 2.57% to 9.51%

  Keywords: agent-based modeling, tariff structure, power grid peak, energy consumption management, Consumer behavior
 • Hamideh Moharrami*, Mohammad Mirbagherijam, Mojtaba Ghiasi Pages 63-85

  The present research is concerned with modeling natural gas consumption and its prediction in the domestic sector of Golestan Province. The studied statistical population includes the urban subscribers of 14 cities of the province in the household sector in three units: city, urban household and citizen, and the study period covers the years 2014-2022 (96 months). The panel data regression model and R software were used in modeling and forecasting. According to the results, weather variables, income and consumption of the previous period had a greater influence on the urban consumption model. In addition, in the household consumption model, the weather variables, the number of holidays, and the household's consumption before and after the period have a greater influence. In the citizen consumption model, weather variables, the number of holidays, the consumption of the previous period and the gas access index have a greater influence. Furthermore, the forecasts of the three models studied are 24 future periods in the city and citizen consumption models and 1 future period for the urban household consumption model.

  Keywords: Household natural gas consumption, prediction, panel data regression, natural gas, Golestan province
 • MohammadJafar Hadadpoor, Davod Andalib*, MohammadHasan Maleki, Alireza Naser Pages 86-124

  The Fourth Industrial Revolution, which has brought about significant changes, has the potential to increase global income levels and improve the quality of human life. The technologies of this revolution also have the potential to fundamentally change the way the world operates in terms of trade, economic systems, as well as creating numerous opportunities for new business development and the expansion of existing businesses. Given the importance of the energy sector in this revolution, conditions for its development can be provided on the basis of blockchain opportunities and threats. In this article, in the first stage, 27 influential drivers in the development of distributed energy production methods using blockchain technology have been identified through a review of previous studies. Then, using fuzzy Delphi technique, 12 drivers were extracted, and finally, using the Markos technique for decision-making and policy-making, they were ranked.

  Keywords: Blockchain - Distributed generation- Markos - Future research
 • Mohammad Sayadi*, Habib Soheyli Ahmadi, MohammadReza Aryafar, Farzaneh Moradi Pages 125-170

  The main purpose of this research is to investigate the effects of the policies of removing subsidies for energy carriers and applying carbon tax on the variables of economic performance on the one hand and the amount of energy consumption and, consequently, the amount of CO2 gas emissions in Iran on the other hand. For this purpose, Iran ORANI-G computable general equilibrium model has been used, which is used for the simulation and analysis of shocks and economic policies. In this research, 6 scenarios, including 2 scenarios of removing subsidies for energy carriers and 4 scenarios of applying carbon tax in the short and long term, have been investigated. The results indicate that in the scenario of removing the subsidy of energy carriers in the short term, although the GDP has decreased; But on the other hand, the amount of CO2 emission has decreased significantly; Although in the long term, it has faced a more declining trend. The increase of carbon tax in contrast to the removal of subsidies for energy carriers, in addition to having a lower short-term reduction effect on the GDP, has shown the noticeable effectiveness of this scenario on the reduction of carbon emissions in the short and long-term. With the simultaneous application of two carbon tax policies and the removal of subsidies for energy carriers, the emission of carbon dioxide has shown a much greater reduction than the separate application of these policies.

  Keywords: Energy Subsidy, CO2 Emission, CGE model, Carbon Tax
 • Reza Norouzi Avargani, Mohammad Zarei Mahmoudabadi*, Hamed Mahmoudyan Pages 171-203

  With the increase of environmental concerns and restrictions after 1986, especially in the context of issues related to global warming and climate change, environmental efficiency was placed as a principle on the government's policy agenda. Therefore, the aim of this research is to review the environmental efficiency literature through a systematic review. In this research, 80 articles have been reviewed in order to review the environmental efficiency literature between 2014 and 2023. Microsoft Excel and VOS viewer software were used in this research. After the review, the articles were analyzed based on three categories including research content, research field and research method, and it was found that in the research content, articles with topics about the importance of environmental efficiency contributed the most. In the field of research, most of the articles were related to the geographical section, and in the research method section, mathematical modeling accounted for most of the articles. The keyword of environmental efficiency was the most used keyword in the target area. Also, it was found that in 2022 the number of published articles increased significantly. Based on the analysis of the studied articles, this study developed a conceptual framework of environmental efficiency and outlined potential directions for future research centered on the concepts defined in the existing literature.

  Keywords: Energy, Environmental Efficiency, Systematic Literature Review, Research Profile