فهرست مطالب

Journal of Modern Research in English Language Studies
Volume:11 Issue: 1, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1402/10/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سپیده رفیعی سخایی، بیوک بهنام*، زهره سیفوری صفحات 1-27
  علیرغم تمام تلاش هایی که در رابطه با اهمیت آموزش دستور زبان انجام گرفته است، این موضوع همچنان یک موضوع بحث برانگیز در زمینه آموزش زبان دوم و خارجی است. آموزش گرامر مستلزم طراحی رویکردهای ضمنی و آشکار است. یکی از ویژگی های اصلی گرامر، افعال مجهول انگلیسی است که به دلایل مختلف، به عنوان زیر بخش گرامری دشوار برای زبان آموزان ایرانی به حساب می آید. این مطالعه نیمه تجربی با هدف بررسی تطبیقی و تجربی تاثیرات و تفاوت های احتمالی آموزش صریح سنتی (TEI)، درونداد ارتقا یافته ی ضمنی (IIE) و روش اکتشافی هدایت شده (GDM) بر درک افعال مجهول بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. بدین منظور 70 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز انتخاب و به سه گروه TEI (N=23)، IIE (N=25) و GDM (N=22) تقسیم شدند. شرکت کنندگان تحت آموزش به سه روش مختلف قرار گرفتند و از پیش آزمون و پس آزمون برای استخراج اطلاعات در مورد درک فراگیران استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که هر سه رویکرد آموزشی تاثیر مثبتی بر درک افعال مجهول داشتند. با این حال، GDM می تواند منجر به نتایج بهتر و کارآمدتری در مقایسه با دو تکنیک آموزشی دیگر شود. در نهایت، برخی پیامدهای آموزشی برای معلمان زبان انگلیسی، دانش آموزان و طراحان برنامه درسی ارایه شده است.
 • سعیده اسمعیلی، هوشنگ یزدانی* صفحات 29-52
  توسعه تکنیک های بهبود انگیزه در یادگیری زبان دوم و تمایل به برقراری ارتباط از طریق استفاده از مدل پنجره جوهری در محیط یادگیری زبان بیگانهپژوهش حاضر بررسی میکند که آیا افزایش خودشناسی زبان دوم زبان آموزان با استفاده از خودپنداره زبان دوم و مناطق "مدل پنجره جوهری"باعث ارتقای انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط آنها به سطح بالاتر می شود. محققان در ابتدا با استفاده از پاسخ های زبان آموزان به پرسش نامه های خودهای ممکن زبانی و تمایل به برقراری ارتباط وهمچنین تمرین نوشتاری آنها پیرامون سناریوها ، مناطق مختلف پنجره ی جوهری را برای هر زبان آموزایجاد کردند. سپس در مداخله 12 هفته ای به زبان آموزان آموزش دادند که از تجسم هدایت شده و استراتژی های خودشناسی زبان دوم استفاده کنند، تا خودشناسی زبان دوم، خودهای ممکن زبان دوم و تمایل به برقراری ارتباط خود را افزایش دهند. پنجاه و هشت دانشجوی کارشناسی-فارسی زبان-در رشته های آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و مطالعات ترجمه ،مرد/زن با میانگین سنی 22 سال، همگن در سطح متوسط، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای بررسی تاثیر مداخله بر خودهای ممکن و تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان، دو پرسشنامه قبل و بعد از پروسه ی مداخله اجرا شد. یافته های آمار توصیفی نشان داد که مداخله تاثیرات مثبتی بر روی خودایده آل زبان دوم، تجربه یادگیری، خودشناسی و تمایل به برقراری در زبان دوم ارتباط داشته، ولی بر خودبایسته زبان دوم تاثیری نداشته است. این مطالعه باب تازه ای در مطالعات خودشناسی وافزایش انگیزه یادگیرندگان زبان دوم است و استفاده از مدل پنجره جوهری را به عنوان یک راهنما در دوره های تربیت معلم برای افزایش خودشناسی زبان دوم زبان آموزان پیشنهاد میکند.
 • ایران کاشانی زاده*، سعید کتابی، محسن شاهرخی صفحات 53-77
 • طاهره موحدی، امیر سرکشیکیان*، محمد گلشن صفحات 77-100
  شیوه تدریس انگلیسی انتقادی برای اهداف اکادمیک (CEAP) تلاش کرده است تا وضعیت موجود در سیستم اموزشی تدریس انگلیسی برای اهداف اکادمیک (EAP) را به چاش بکشد. با این حال، این موضوع در ادبیات مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل،مطالعه حاضر بر چگونگی درک دانشجویان و اساتید EAP ایرانی بر روی سه موضوع کلیدی CEAP همچون گفتگو و امید، تحلیل نیازها و حقوق انها، و قدرت متمرکز شده است. هدف بعدی این مطالعه بر این موضوع تمرکز داشت که تا چه میزان اساتید آنچه را که از CEAP درک کرده اند را در کلاس های درس زبان تخصصی خود بکار می برند. برای جمع آوری داده های کمی، مولفه های اصلی موجود در چارچوب CEAP ، مبنای تهیه و اعتبارسنجی پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت را تشکیل دادند تا ادراک شرکت کنندگان را نسبت به ان مولفه های اصلی بسنجیم. به منظور تکمیل نتایج بدست امده از داده های پرسشنامه ، یک مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. . یافته های پرسش اول تحقیق نشان داد که نظرات هر دو گروه شرکت کننده در مورد CEAP کاملا یکسان است. اختلاف بین پرسشنامه ها و نتایج مصاحبه ها نشان می دهد که شکافی بین ادراک اساتید درباره انگلیسی انتقادی برای اهداف دانشگاهی و بکارگیری شیوه تدریس آن در کلاس وجود دارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در هنگام توسعه برنامه های درسی و راهبردهای آموزشی EAP ، ارتباط کمی بین دانشجویان، اساتید و مدیر گروه های دانشکده ها EAP وجود دارد. دانشجویان به عنوان افراد مطیع و منفعل در کلاس های EAP در نظر گرفته شده اند که باید انها به برنامه های اموزشی از پیش تعیین شده توسط مدیرگروه ها یا طراحان برنامه درسی را عمل کنند. نتایج این مطالعه پیشنهادهایی برای اساتید EAP و تهیه کنندگان منابع دارد.
  کلیدواژگان: انگلیسی انتقادی برای اهداف علمی، انگلیسی برای اهداف علمی، انگلیسی برای اهداف ویژه، ادراک
 • صفحات 101-124
  آموزش انتقادی در ایران به تازگی در حال شکل گیری است و یقینا مسیر رسیدن به آموزش طرح مسیله ناهمواری های بسیاری دارد. مطالعه حاضر در نظر دارد با استفاده از نمونه گیری در دسترس و با کاوش درک و باورهای 64 معلم ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در رابطه با آموزش انتقادی و محورهای اساسی آن، مقاومت های موجود را در برابر تغییر در سیستم آموزشی کشف کند. علاوه بر این، پژوهش حاضر به دنبال یافتن تاثیر میزان درک عمیق این معلمان بر روی باورهای آن ها است. بر این اساس، یک سری مصاحبه و مشاهده جهت استخراج اظهارات، نیت و رفتار این مشارکت کنندگان در نظر گرفته شد. در نتیجه تحلیل مضمون داده های کیفی، مشخص شد که تقریبا 89 درصد از این معلمان درک عمیقی از مقوله آموزش انتقادی ندارند. این مسیله به وضوح نشان دهنده ی دوره های پیش از خدمت ناکارآمد یا حتی فقدان آن هاست. این معلمان باور به آموزش انتقادی نداشتند و همواره در صدد مقاومت یا مخالفت با محورهای اساسی آن بر می آمدند. یافته های مطالعه حاضر می تواند کمک شایانی به پیشینه آموزش انتقادی کند و هر کسی را که علاقه مند به این حیطه و نیز صدای دانش آموز باشد، منتفع سازد.
  کلیدواژگان: آموزش انتقادی، آموزش طرح مسئله، باورهای معلمان، درک معلمان
 • داریوش علی اکبری، مرتضی اصل رسولی*، داوود کوهی صفحات 125-146
  تحقیقات قابل توجهی در مورد گسترش انواع آزمون ها برای تسهیل بهبود واژگان زبان دوم انجام شده است. با این حال، به این موضوع که آیا انواع آزمون ها (پذیرا در مقابل مولد) منجر به تسلط جامع بر دانش واژگان فعال زبان دوم می شود، ادبیات قبلی به ندرت به آن پرداخته شده است. این مطالعه تاثیر آموزش واژگان دریافتی (آزمون های چند گزینه ای) و مولد (آزمون C) را بر یادگیری فعال واژگان انگلیسی زبان دوم بررسی کرده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 60 نفر از زبان آموزان یکی از موسسات زبان خصوصی مراغه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها، آزمون تعیین سطح آکسفورد، پیش آزمون واژگان در قالب آزمون واژگان (Scarcella & Zimmerman، 1998)، پس آزمون واژگان و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. فراگیران گروه اول یک سری تست های چند گزینه ای را جواب دادند، در حالی که گروه دوم از آزمون های C استفاده کردند. نتایج آزمون ANOVA و تعقیبی نشان داد که در حالی که هر دو آزمون C و آزمون های چند گزینه ای در افزایش دانش واژگان فعال زبان دوم موثر بودند، آزمون های C موثرتر از آزمون های چند گزینه ای بود. نتایج مصاحبه با زبان آموزان در آموزش واژگان سازنده، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها را تایید کرد، زیرا دانش آموزان نگرش مثبتی نسبت به استفاده از آزمون های C به عنوان ابزاری موثر برای بهبود یادآوری واژگان فعال خود ابراز کردند. یافته های این مطالعه بینش های جدیدی را برای معلمان زبان و طراحان برنامه درسی ارایه می کند تا از آزمون های C در دوره های EFL استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تست مولد، تست پذیرا، دانش واژگان فعال، زبان آموزان EFL
 • محمد علی اکبری*، قاطمه فداییان صفحات 147-168
  چکیدهاذعان به تفاوت پیشینه های واژگانی دانش آموزان و معلمان به داشتن تصویری واقعی از چگونگی یادگیری کمک می کند. ترجمه زبان از طریق کشف قابلیت های چند زبانه دانش آموزان باعث ارتقای یادگیری می شود. با این حال، تنها توضیح جنبه یادگیرنده موضوع کافی نیست. یکی از راه های در نظر گرفتن تاثیر مربیان، شروع گفتگو در مورد مصونیت معلم است. مصونیت معلم زبان به معلمان اجازه می دهد تا در مدرسه به طور موثر عمل کنند و از رویکردهای جدید قدردانی کنند. مطالعات کمی برای ارزیابی ارتباط بین زبان آموزی و مصونیت معلمان انجام شده است. این پژوهش سعی کرد با بررسی 207 ادراکات معلم زبان انگلیسی ایرانی نسبت به ترجمه زبان، شکاف موجود در ادبیات را پر کند. این مطالعه با هدف یافتن ارتباط بین فرازبانی و مصونیت معلم به منظور توسعه بالقوه تاب آوری معلم با استفاده از پتانسیل کامل واژگان دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان از هر دو جنس بودند و از نظر تجربه، زبان مادری و رشته تحصیلی فعلی متفاوت بودند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که معلمان زبان انگلیسی زبان ایرانی در آموزش های آموزشی خود از مصونیت متوسطی برخوردار هستند. تقریبا 61 درصد از شرکت کنندگان آموزش زبان انگلیسی را با استفاده از دو زبان فارسی و انگلیسی انتخاب کردند و 54 درصد معتقدند که استفاده از زبان فارسی برای آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان مفید است. بیشتر شرکت کنندگان گزارش کردند که گاهی اوقات فارسی را برای آموزش انگلیسی در فعالیت های مختلف تشویق و شخصا از آن استفاده می کنند. در نهایت، دیدگاه مربیان در مورد بهره گیری از طیف کامل منابع زبانی دانش آموزان با تکنیک های ترجمه زبان را نمی توان با شایستگی آنها در برخورد با شرایط کاری پیچیده روشن کرد.
  کلیدواژگان: ترجمه زبان، مصونیت معلم زبان، معلمان زبان انگلیسی، دوزبانگی، آموزش، یادگیری زبان دوم
|
 • Sepideh Rafiei Sakhaei, Biook Behnam *, Zohreh Seifoori Pages 1-27
  Despite all efforts rationalized around the significance of grammar instruction, it remains a contentious issue in the fields of second and foreign language teaching. Grammar teaching requires the design of both implicit and explicit approaches. One of the main features of grammar is English passive voice which is, for various reasons, a difficult subpart of grammar for Iranian EFL learners. This quasi-experimental study was intended to comparatively and empirically investigate the effects and probable differences of Traditional Explicit Instruction (TEI), Implicit Input Enhancement (IIE), and Guided Discovery Method (GDM) on comprehension of passive voice among Iranian EFL learners. To serve the purpose, 70 students from Payam-Nour University of Tabriz were selected and divided into three groups including TEI (N= 23), IIE (N= 25), and GDM (N= 22). The participants were exposed to three different treatments and the pre-test and post-test were used to extract information on the learners’ comprehension. The results of one-way ANCOVA showed that all three teaching approaches had positive effects on the comprehension of passive voice. Meanwhile, the GDM could lead to a better and more efficient contribution compared to the two other instructional techniques. Finally, some pedagogical implications have been presented for EFL teachers, students, and syllabus designers.
 • Saeede Esmaeeli, Hooshang Yazdani * Pages 29-52
  Developing Techniques to Improve L2 Learning Motivation and Willingness to Communicate through Utilizing Johari Window Model in Foreign Language ContextsAbstractThis study deciphered whether increasing learners’ L2 self-awareness using ‘Johari Window Model’ (JWM) as a self-regulatory model ended in higher levels of motivation and WTC. It also argued that learners’ L2 Possible Selves, through guided imagery and vision-building treatments, promote their L2 motivation and Willingness to Communicate (WTC) in the Iranian English language learning environment. Fifty-eight L2 learners, homogenized at the intermediate level, from both genders and with an average age of 22, were randomly divided into experimental and control groups. They were Persian-speaking university students majoring in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) and Translation Studies (TS). Researchers initially established different arenas of JWM for each L2 learner based on their answers to the pretest, L2 Possible selves, and WTC questionnaires and using their narrative writings on pre-planned scenarios. In 12 weeks-intervention and via semi-scripted interviews, researchers utilized guided visualization to train learners to use their L2 self-awareness via JWM protocols to increase their L2MSS and WTC. Two questionnaires were re-administered after the intervention as a post-test to see the significant effects of treatment. Findings of descriptive statistics revealed that the treatment had significant positive impacts on L2 learners’ ideal self, learning experience, self-awareness, and WTC, but not on ought-to self. The implications show avenues for studies on L2 learners’ self-awareness and motivation and suggest the uses of JWM as a guideline in teacher training courses.Keywords: Johari Window Model, L2 motivational Self-system, L2 self-awareness, vision, Willingness to Communicate
  Keywords: Johari Window Model, L2 motivational self-system, L2 self-awareness, Vision, Willingness to Communicate
 • Iran Kashanizadeh *, Saeed Ketabi, Mohsen Shahrokhi Pages 53-77
  Abstract Technological innovation creates new opportunities for teachers to practice new method of language teaching. During the last twenty years, increasing attention has been devoted to the notion of technology and education .Innovative teachers try to find different new methods for language teaching to improve their quality of teaching. Having sufficient information about the level of teachers' technological innovation is an effective predicator of language learners’ achievements. Therefore, current research sought to assess Iranian English language teachers’ level of technological innovation. The main data were collected from 375 EFL teachers compromising 125 university teachers, 125 high school teachers and 125 institute teachers through a predesigned and validated questionnaire and interview. The results from the MANOVA indicated no significant differences between the high school, language institute and university EFL teachers’ overall means on technological innovation. Findings also revealed that most of the teachers are almost at the same level and have some information about technological innovations and try to apply them in their process of teaching in the classroom. The findings could provide implications for EFL materials developers, policy makers, teachers, and syllabus designers.Keywords: Computer - based Technology, Mobile- based Technology, Multimedia, Technological Innovation, Web- based Technology© xxxx Imam Khomeini International University. All rights reserved.
  Keywords: Computer - based Technology, Mobile- based Technology, Multimedia, Technological Innovation, Web- based Technology
 • Tahereh Movahhedi, Amir Sarkeshikian *, Mohammad Golshan Pages 77-100
  Critical English for academic purposes (CEAP) has been an attempt to challenge the status quo in English for academic purposes (EAP) education. However, it has not received due attention in the literature. For the same reason, this study concentrated on how the Iranian EAP teachers and students perceived the three key CEAP modules of needs/right analysis, power, and dialogue/hope. As its secondary aim, this study also focused on how much the instructor practiced what they perceived of CEAP in their classrooms. For gathering the quantitative data, the main components of the CEAP framework formed the basis for the preparation and validation of a Likert-type questionnaire to measure the respondents’ perceptions of CEAP. In order to complement the results of the questionnaire data on the perception of CEAP, a semi-structured interview protocol was developed. The results for the first research question showed that both participating groups' opinions of CEAP were quite similar. The discrepancy between teachers’ questionnaire and interview data demonstrated that a praxis breakdown occurred as a result of an imbalance between the EAP teachers' knowledge and practice of CEAP in their classroom. Additionally, the qualitative data analysis showed that there was little contact between ESP teachers and students while developing the EAP curricula and instructional strategies. Students were also viewed as obedient and passive actors, required to carry out the predetermined institutional requirements established by the departments or curriculum designers. The findings of this study have implications for ESP teachers and material developers.
  Keywords: critical English for academic purposes, English for Academic Purposes, ESP, Perception
 • Esmaeel Salimi *, Meysam Khazaee Kouhpar Pages 101-124
  Critical Pedagogy (CP) in Iran, among other countries, is still in its early stages, and there are various challenges facing the implementation of problem-posing education. To pinpoint the probable factors impeding transformation in the educational setting, the present research, using a convenience sampling, investigated 64 Iranian EFL teachers’ beliefs and understanding of CP and its fundamental tenets. Furthermore, attempts were made to examine the way these teachers’ understanding of CP informed their beliefs of it. As such, a set of interviews as well as observations were conducted to capture the participants’ statements, intention, and behavior. As a result of a thorough thematic analysis, it was discovered that approximately 89 percent of the 64 EFL teachers participating in this study did not have a profound understanding of this approach. This finding can bear witness to the inefficient or insufficient pre-service teacher education. Regarding their beliefs about CP, these EFL teachers either resisted or disagreed with the fundamental tenets of CP. The findings of the present study hold much to contribute to the related literature, insofar as new doors will be opened for those whose area of interest falls within the purview of CP and student voice.
 • Dariush Aliakbari, Mortaza Aslrasouli *, Davud Kuhi Pages 125-146
  Considerable research has been conducted on the advancement of types of tests to facilitate a second language vocabulary improvement. However, whether types of tests (receptive vs. productive) lead to a comprehensive mastery of L2 active vocabulary knowledge has seldom been addressed in previous literature. This study investigated the effects of receptive (multiple-choice tests) and productive (C-tests) vocabulary instruction on L2 active English vocabulary learning in an EFL context like Iran. To this end, a sample of 60 English learners from one of the private language institutes in Maragheh, Iran, were divided into experimental and control groups. The data gathering tools were the Oxford placement test, a pretest in vocabulary in the form of the Test of Academic Lexicon (Scarcella & Zimmerman, 1998), a posttest in vocabulary, and a semi-structured interview. The learners in the first treatment group took a series of multiple-choice tests, whereas the second group used C-tests during the treatment. The results of ANOVA and post hoc showed that while both C-tests and multiple-choice tests were effective in enhancing L2 active vocabulary knowledge, C-tests were more effective than the multiple-choice test. The results of the interview with the learners in the productive vocabulary instruction approved the results of data analysis, as the students expressed positive attitudes toward the use of C-tests as effective means for improving their active vocabulary recall. The findings of this study provide new insights for language teachers and curriculum designers to apply C-tests in EFL courses.
  Keywords: Productive testing, receptive testing, active vocabulary knowledge, EFL learners
 • Mohammad Aliakbari *, Fatemeh Fadaeian Pages 147-168
  Acknowledging the difference in the lexical backgrounds of students and teachers aids in having a realistic picture of how learning happens. Translanguaging promotes learning by exploring the multilingual capabilities of students. However, it is not sufficient to only account for the learner aspect of the matter. One way of considering the influence of educators is to start conversations about teacher immunity. Language teacher immunity allows teachers to function effectively at school and to appreciate new approaches. A few studies have been carried out to evaluate the association between Translanguaging and teacher immunity. This study tried to fill the gap in the literature by surveying 207 Iranian EFL teachers’ perceptions toward translanguaging. This study aimed at finding connections between Translanguaging and teacher immunity in order to potentially develop teacher resilience by utilizing the full potential of the students’ lexicon. Participants were from both genders and were different in terms of their experience, native language, and their current field of study. Findings indicate that Iranian EFL teachers have a moderate sense of immunity in their pedagogies. Approximately 61% of the participants chose to teach English using both Persian and English and 54% think using Persian to teach English is beneficial for students. Mostly, participants reported that they sometimes encourage and personally use Persian to teach English in different activities. Finally, the educators’ views of taking advantage of the full range of language resources of students by translanguaging techniques could not be clarified by their competence in dealing with complicated work conditions.
 • Mohammad Amerian * Pages 169-192
  This paper tries to propose a reconsideration of the needs analysis procedure regarding the ESP courses for the students of arts (here, media arts) with an emphasis on the distinct contextual nature of such courses and the participants’ own varying perceptions of their needs. Considering the necessity of attending also the ‘wants’ in ESP, the data was collected from the students who participated in a variety of media English courses at all academic levels (B.A., M.A., and Ph.D.) in one of the unique Asian universities focused on media-related majors. The paper argues for recognition of the specific ‘wants’ (i.e., target students’ own perceptions) in the particular media ESP contexts. Supported by the target students’ (N = 153) narrated opinions gathered and analyzed through metaphor analysis (derived from “Cognitive Metaphor Theory”; CMT) now in service for the ESP’s needs analysis, it is stressed that traditional needs analysis procedures will not necessarily satisfy all ESP courses’ requirements. As particular academic/professional communities possess particular non-generalizable features, the recommended procedure also involves serious consideration of the feedback received by the researcher which entails tuning the content, resources, activities, and tasks of the courses to the very particular tastes of the students of media shaped by both their background, interests and tendencies, and their forthcoming occupational positions in which they need/use English. The rationale is also backed by in-depth interviews.
  Keywords: Conceptual Metaphor Theory (CMT), English for specific purposes (ESP), Needs Analysis (NA), Students, Image, Media