فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مشاوره - سال ششم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1402)

مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره
سال ششم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 3
|
 • رمضان حسن زاده*، فاطمه طالبی صفحات 19-38
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور می باشد.این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان و زایمان در شهرستان ساری در سال 1401 با تعداد 37 نفر بود. برای انتخاب نمونه 30 نفر از این افراد که تشخیص ناباروری را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره گواه و آزمایش قرار گرفتند سپس هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه های اشتیاق به زندگی ، امید به زندگی و کیفیت زندگی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشاد دادند زندگی درمانی در زنان نابارور به ترتیت برای متغیر های اشتیاق به زندگی (000/0 p=،045/20 F=) ،امید به زندگی (000/0 p=،190/31 F=) و کیفیت زندگی (001/0 p=،556/12 F=) اثر بخش بود از همین رو می توان نتیجه گرفت زندگی درمانی بر افزایش اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: زندگی درمانی، اشتیاق به زندگی، امید به زندگی، کیفیت زندگی، زنان نابارور
 • ابوالفضل مرادی*، سید محسن حجت خواه، محمدسجاد صیدی صفحات 21-32

  خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است و ثبات یا ناپایداری اش بر اعضای خانواده و جامعه تاثیرات منفی مکرری بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج) شهرستان ملایر در سال 1400 بود که از بین آنها تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه خود ارزشیابی مرکزی جاج و همکاران (2003) و پرسش نامه ملاک های انتخاب همسر شوارتز و هاسیبروک (2012) بود. داده ها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با افزایش خود ارزشیابی مرکزی، میزان کیفیت معیارهای همسرگزینی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین معیارهای همسرگزینی در مردان مجرد با خودارزشیابی مرکزی افراد، ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: ازدواج، خود ارزشیابی مرکزی، معیارهای همسرگزینی
 • فاطمه کیانفر، فهیمه باهنر، محیا صنیعی منش* صفحات 33-53
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان و پرسشنامه تحمل پریشانی در دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. تعداد 348 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت انفرادی به مقیاس های راهبردهای تنظیم هیجان(ERQ) و تحمل پریشانی (DTS) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب آلفای کرونباخ، روایی همزمان، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عامل تاییدی) استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزارهای Excel، SPSS-25 و AMOS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. هم چنین نتایج حاصل از روایی محتوا (بررسی نظر متخصصان)، روایی همزمان (همبستگی مثبت معنادار میان دو مقیاس و خرده مقیاس ها در سطح P<0/05) و روایی سازه (RMSEA<0/08, CFI>0/9,GFI>0/9) مورد تایید هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که این مقیاس ها پایایی و روایی خوبی در جمعیت ایرانی دارند و مقیاس خودسنجی مناسبی برای موقعیت های بالینی و پژوهشی می باشند.
  کلیدواژگان: روان سنجی، تنظیم هیجان، تحمل پریشانی، دانش آموزان
|
 • Ramzan Hasanzadeh *, Fatemeh Talebi Pages 19-38
  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of life therapy on life satisfaction, life expectancy and quality of life in infertile women. The statistical population of the research included all infertile women who referred to the specialized gynecology and obstetrics clinic in Sari city in 1401 with the number of 37 people. For sample selection, 30 people who have been diagnosed with infertility were selected by non-random sampling method and randomly placed in two groups of 15 people, control and experimental. Then both groups were given the questionnaires of enthusiasm for life, life expectancy and quality of life in three stages of pre-test, post-test and follow-up. The data was analyzed using mixed variance analysis by SPSS software. The findings showed that life therapy in infertile women was better for the variables of passion for life (p=0.000, F=20.045), hope for Life (p=0.000, F=31.190) and quality of life (F=12.556, p=0.001) were effective, so it can be concluded that life therapy increases passion for life, hope for life. And the quality of life affects infertile women.
  Keywords: Life therapy, passion for life, life expectancy, Quality of Life, Infertile women
 • Abolfazl Moradi *, Sayedmohsen Hojatkhah, Mohamadsajad Seydi Pages 21-32

  The family is the smallest social unit and its stability or instability will leave frequent negative effects on family members and society. Based on this, the aim of the current research is to investigate the effect of central self-evaluation on the criteria of choosing a wife in single men at the age of 20-35 (marriage age). The current research is applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population consisted of unmarried men aged 20-35 (marriage age) of Melair city in 1400, from which 200 people were selected as a sample by cluster random sampling. The research tools included the central self-evaluation questionnaire of Judge et al. (2003) and the questionnaire of criteria for selecting a spouse by Schwartz and Hassibrook (2012). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis. The results showed that with the increase of central self-evaluation, the quality of mate selection criteria will increase. Therefore, the criteria for choosing a wife in single men are related to the central self-evaluation of people.

  Keywords: : marriage, central self-evaluation, spouse selection criteria
 • Fatemeh Kianfar, Fahime Bahonar, Mahya Sanieemanesh * Pages 33-53
  The aim of the present study was to investigate the psychometric properties of questionnaires of emotion regulation strategies and distress tolerance in students. The research method was descriptive and the statistical population of the present study was made up of all the secon year high school students of Lorestan province in the academic year of 1402-1401. A number of 348 of these people were chosen by available sampling method and responded individually to the scales of emotion regulation strategies (ERQ) and distress tolerance (DTS). Cronbach's alpha coefficient, concurrent validity, content validity and construct validity (confirmatory factor analysis) were used for data analysis. The data was analyzed with the help of Excel, SPSS-25 and AMOS-24 software. The results of the internal consistency coefficient showed that this scale has good reliability. Also, the results of content validity (examination of expert opinions), concurrent validity (significant positive correlation between two scales and subscales at P<0.05 level) and construct validity (RMSEA<0.08, CFI>0.9, GFI >0.9) are approved. The results of this research showed that these scales have good reliability and validity in the Iranian population and are suitable self-assessment scales for clinical and research situations.
  Keywords: Psychometrics, emotion regulation, Tolerance of Distress, students